11 Temmuz 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30121

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR AĞ ALT YAPISI ANAHTARI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


13 KALEM LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR GÜVENLİK YAZILIMI VE DONANIMI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


1 ADET BİLGİ İŞLEM ALTYAPISI YÜKSEK ERİŞİLEBİLİRLİK İŞİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


2 KALEM TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


570 ADET YAZICI (50 ADET ÇOK FONKSİYONLU LAZER/LED RENKLİ YAZICI, 250 ADET ÇOK FONKSİYONLU LAZER/LED SİYAH - BEYAZ YAZICI, 270 ADET MONO LAZER/LED SİYAH - BEYAZ YAZICI) SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


ADIYAMAN ATIK SU PROJESİ İÇİN EKİPMAN ALIM İHALESİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı AB Yatırımları Dairesi Başkanlığından:


SİVEREK SU VE ATIKSU PROJESİ İÇİN EKİPMAN VE YAZILIM İHALE EDİLECEKTİR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığından:


YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Çankırı Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


MADENİ YAĞ SATIN ALINACAKTIR

Burdur Şeker Fabrikasından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Keçiören Belediyesinden:


ARSA KARŞILIĞI ANAHTAR TESLİM İNŞAAT YAPIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


KANTAR TESELLÜM HİZMETLERİ HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

İstanbul Defterdarlığı Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:


TEFRİŞAT MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR AĞ ALT YAPISI ANAHTARI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Bilişim Teknolojileri Dairesi Başkanlığı ihtiyacı muhtelif cins ve miktar Ağ Alt Yapısı Anahtarı kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.- TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 18/07/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

6165/1-1


13 KALEM LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü ihtiyacı "13 Kalem Laboratuvar Cihazı", Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 20/07/2017 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

6241/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR GÜVENLİK YAZILIMI VE DONANIMI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı İdari Hizmetler Başkanlığı ihtiyacı muhtelif cins ve miktar güvenlik yazılımı ve donanımı teknik şartnamelerine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

 

İHALE

ŞARTNAME BEDELİ

Tüm Kısımlara veya Birden Fazla Kısma Katılımlar İçin

140,00.- TL

1. KISIM

Ankara Ağ Güvenlik Duvarı ve Yönetim Yazılımı

100,00.- TL

2. KISIM

İstanbul ve Brüksel Ağ Güvenlik Duvarı

100,00.- TL

3. KISIM

WAF ve Load Balancing Cihazı

100,00.- TL

4. KISIM

IPS (Ağ Tabanlı Saldırı Tespit ve Önleme Sistemi)

130,00.- TL

5. KISIM

Siber Güvenlik Ürünleri

130,00.- TL

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnameleri ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 24/07/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamelerine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi, birden fazla kısım için veya her kısım için ayrı olmak üzere kısmi teklif de verilebilecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

6185/1-1


1 ADET BİLGİ İŞLEM ALTYAPISI YÜKSEK ERİŞİLEBİLİRLİK İŞİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı DESKİ Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 1 adet Bilgi İşlem Altyapısı Yüksek Erişilebilirlik İşi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve teknik şartnamede belirtilen marka/modellerine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140.- TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, teknik şartnamede belirtilen marka/model ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 20.07.2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.30’da evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve teknik şartnamede belirtilen marka/modellerine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

6186/1-1


2 KALEM TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği ihtiyacı "1 Adet Genel Amaçlı Mono Plan Flat Panel Dedektörlü Dijital Rotasyonel Anjiyografi Sistemi ve 1 Adet Genel Amaçlı Biplan Flat Panel Dedektörlü Dijital Anjiyografi Sistemi" Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 24/07/2017 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

6187/1-1


570 ADET YAZICI (50 ADET ÇOK FONKSİYONLU LAZER/LED RENKLİ YAZICI, 250 ADET ÇOK FONKSİYONLU LAZER/LED SİYAH - BEYAZ YAZICI, 270 ADET MONO LAZER/LED SİYAH - BEYAZ YAZICI) SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 570 adet yazıcının (50 adet çok fonksiyonlu lazer/led renkli yazıcı, 250 adet çok fonksiyonlu lazer/led siyah-beyaz yazıcı, 270 adet mono lazer/led siyah-beyaz yazıcı) Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve istenilen Lexmark, Oki, HP, Samsung ve Canon markalarından birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.- TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamenin, markaların, Ofis tip ticari şartnamesinin ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 21.07.2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgelerin kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve Lexmark, Oki, HP, Samsung ve Canon markalarından birine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

6188/1-1


ADIYAMAN ATIK SU PROJESİ İÇİN EKİPMAN ALIM İHALESİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı AB Yatırımları Dairesi Başkanlığından:

EuropeAid/139083/ID/SUP/TR

AB Yatırımları Dairesi Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı’nın Bölgesel Kalkınma Bileşeni içinde yer alan “Çevre” çok yıllı operasyonel programından sağlanan mali yardım ile Adıyaman -Türkiye ‘de Adıyaman Atık Su Projesi için Ekipman Alım İhalesini sözleşmeye bağlamayı planlamaktadır. İhale dosyası Europeaid web sitesinde https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm? do=publi.welcome ve/veya http://www.ipa.gov.tr web adresinde yayımlanmıştır.

Tekliflerin sunulması için son tarih 14/08/2017 saat 14:00’tür. (Türkiye saati ile). İlave bilgi ve açıklama/sorular Europeaid web sitesinde;

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome ve/ veya www.ipa.gov.tr web adresinde yayımlanacaktır.

6173/1/1-1

—————

SUPPLY OF EQUIPMENT FOR ADIYAMAN WASTEWATER PROJECT

Ministry of Environment and Urbanization Department of EU Investments:

EuropeAid/139083/ID/SUP/TR

The Department of EU Investments, Ministry of Environment and Urbanization, intends to award a supply contract for Adıyaman Wastewater Project in Adıyaman - Turkey with financial assistance from the Multi-annual Operational Programme ‘Environment’ for Community Assistance from the Instrument for Pre-accession Assistance under the ‘Regional Development’ Component in Turkey programme of the European Union. The tender dossier is published on the EuropeAid website:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome and/or http://www.ipa.gov.tr.

The deadline for submission of tender is 14:00 hrs (Local Time- Turkey) on 14.08.2017

Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the EuropeAid website:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome and http://www.ipa.gov.tr.

6173/2/1-1


SİVEREK SU VE ATIKSU PROJESİ İÇİN EKİPMAN VE YAZILIM İHALE EDİLECEKTİR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığından:

Lot 4 - Debi Ölçümü ve Sızıntı/Hat/Vana Tespit Ekipmanı

EuropeAid/139082/ID/SUP/TR

AB Yatırımları Dairesi Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı’nın (IPA) Bölgesel Kalkınma Bileşeni içinde yer alan “Çevre” çok yıllı operasyonel programından sağlanan mali yardım ile Siverek/Türkiye’de “Siverek Su ve Atıksu Projesi için Ekipman ve Yazılım Temini, Lot 4 - Debi Ölçümü ve Sızıntı/Hat/Vana Tespit Ekipmanı” mal temini işi sözleşmesini sonuçlandırmayı planlamaktadır. Teklif dosyası;

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome ve www.ipa.gov.tr adresinde mevcuttur.

Tekliflerin sunulması için son tarih 15 Ağustos 2017 saat 14:00’tür (Türkiye saati ile). Muhtemel ek bilgiler veya açıklamalar/sorular:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome ve www.ipa.gov.tr adresinde duyurulacaktır.

6174/1/1-1

—————

SUPPLY OF EQUIPMENT AND SOFTWARE FOR SİVEREK WATER AND WASTEWATER PROJECT

Ministry Of Environment and Urbanization Department of European Union Investments:

Lot 4 - Flow Measurement And Leak/Lıne/Valve Detectıon Equıpment

EuropeAid/139082/ID/SUP/TR

The Department of EU Investments, Ministry of Environment and Urbanization, intends to award a supply contract for the “Supply of Equipment and Software for Siverek Water and Wastewater Project, Lot 4 - Flow Measurement and Leak/Line/Valve Detection Equipment” in Siverek/Turkey with financial assistance from the Multi-annual operational programme "Environment" for community assistance from the Instrument of Pre-Accession Assistance (IPA) for the Regional Development Component in Turkey programme of the European Union. The tender dossier is published on the EuropeAid website:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome and http://www.ipa.gov.tr.

The deadline for submission of tender is 14:00 hrs (Local Time- Turkey) on 15 August 2017. Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the EuropeAid website:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome and http://www.ipa.gov.tr.

6174/2/1-1


YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Çankırı Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Çankırı Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi (II. Kısım) alanına ait, YG-AG elektrik şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin Adresi                    :  Hükümet Cad. No: 60 18600 Çerkeş/ÇANKIRI

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  YG-AG Elektrik Şebekesi Yapım İşi

b) Yapılacağı yer                       :  Çerkeş/ÇANKIRI

c) İşe başlama tarihi                   :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                              :  30/11/2017 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli

   (2017 Tedaş B.F. ile)              :  730.000 TL

f) Geçici Teminatı                      :  51.100 TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu Çankaya- ANKARA

b) Tarihi ve saati                        :  26/07/2017- Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, AG-OG dağıtım şebekesi veya harici aydınlatma şebekesi yapımı işleridir.

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

G) Keşif bedelinin % 7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

J) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasında veya Çankırı Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Hükümet Cad. No:60 18600 Çerkeş/ÇANKIRI adreslerinde görülebilir veya 350 TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

6115/2-2


MADENİ YAĞ SATIN ALINACAKTIR

Burdur Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız ihtiyacı olan madeni yağ temini ihalesi Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                                  :  2017/337059

1 - İdarenin

a) Adresi                                                   :  Şeker Fabrikası Müdürlüğü-Şekerevleri Mah. Yunus Emre Cad. Kapı No: 2   15220 BURDUR

b) Telefon ve faks numarası                      :  0 248 233 19 35 - 0 248 233 12 67

2 - İhale konusu Hizmetin

a) Adı                                                        :  Fabrikamız ihtiyacı olan madeni yağ temini

b) Niteliği ve miktarı                                 :  Aşağıdaki tabloda gösterilen malzemenin, şartname ve sözleşmede belirtilen şartlar dahilinde Fabrikamız Malzeme Ambarına teslim edilmek üzere satın alınacaktır.

 

ADI EVSAFI

ÖLÇÜSÜ

EVSAFI

MİKTARI

1

Petrol Ofisi Sanayi Dişli Yağı

Kg

Gravis M68

740

2

Petrol Ofisi Sanayi Dişli Yağı

Kg

Gravis M220

740

3

Petrol Ofisi Sanayi Dişli Yağı

Kg

Gravis M320

740

4

Petrol Ofisi Sanayi Dişli Yağı

Kg

Gravis M460

185

5

Petrol Ofisi Kap Gres

Kg

Agrease NO:3

360

6

Petrol Ofisi Komprosör Oil

Kg

XT 46

925

7

Petrol Ofisi Türbin Yağı

Kg

M68

540

8

Petrol Ofisi Hidrolik Sistem Yağı

Kg

HD 46

9000

9

PO Motor Yağı

Kg

15W40

360

10

Shell Hidrolik Yağı

Kg

Tellus-S 2 M 46

370

11

Shell Hidrolik Yağı

Kg

Gadus S1 V160D2

90

12

Castrol Molub-Allay

Kg

8031/6000

362

13

Castrol Hyspin

Kg

AWS 100

370

14

Sentetik Dişli Yağı

Kg

Mobil Grease XHP 222

40

15

Şanzıman Yağı

Kg

Mobil ATF 220

360

 

3 - İhale Konusu malın teslim yeri             :  Burdur Şeker Fabrikası Malzeme Ambarı

4 - İhale dokümanın görülmesi ve temini:

a) İhale dokümanının görüleceği yer         :  Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi

b) İhale dokümanının satın

    alınabileceği yer                                     :  Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi

c) İhale dokümanının satış

    bedeli (KDV dahil)                                :  TL 100,00

5 - İhaleye ilişkin bilgiler ile son teklif verme tarih ve saati

a) Tekliflerin sunulacağı adres                   :  Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği

b) İhalenin yapılacağı adres                       :  Burdur Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

c) İhale (son teklif verme) tarihi                :  24/07/2017 Pazartesi Günü

d) İhale (son teklif verme) saati                 :  Saat 10.00

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

8 - Mezkur mal alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6192/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Keçiören Belediyesinden:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Ovacık Mahallesinde imarın 91837 ada 3 nolu parseli üzerinde bulunan 8532.00/10842.00 m² alanlı Belediyemize ait 8532.00 m² hisseli arsanın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihale neticesinde satılacaktır.

2 - İhale 02/08/2017 Çarşamba Günü saat 15.50’de Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.

3 - İhale konusu Keçiören Belediyesine ait hisseli arsa satış işinin toplam muhammen bedeli 15.357.600,00 TL. (Onbeşmilyonüçyüzelliyedibinaltıyüzlira) dir. (Keçiören Belediyesi Hissesi Oranı)

4 - İhale konusu Keçiören Belediyesine ait hisseli arsa satış işinin Geçici Teminat Bedeli, toplam muhammen bedelin % 3’ü tutarındaki 460.728,00 TL (Dörtyüzaltmışbinyediyüzyirmisekizlira) TL. dir.

(2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. Maddesinde belirtildiği üzere; Geçici Teminat Bedeli, Tedavüldeki Türk Parası ya da Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları cinsinden verilebilir.)

5 - İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler:

A) Dış Zarf

- İhaleye iştirak Dilekçesi.

- Nüfus Cüzdanı fotokopisi

- İkametgah Belgesi.

- Yasal tebligat adresini belirten imzalı adres beyanı.

(İhaleye vekaleten katılanlar da yukarıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.)

- Geçici Teminat bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz.

- Şartname bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz.

- Tüzel Kişiler için Noter tasdikli Tescil Belgesi.

- Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli Yetki Belgesi.

- Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli İmza Sirküsü

B) İç Zarf

- Teklif Mektubu. (2886 sayılı D.İ.K.nun 37. maddesine uygun olacak.).

6 - İhaleye Katılamayacak olanlar: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

7 - Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tesbit etmekte serbesttir.

8 - Müracaat Belgelerinin Verilmesi: Teklifler; - 2886 sayılı D.İ.K.nun 38. maddesindeki hususlara uyulmak kaydıyla - Encümen Başkanlığına sunulmak üzere, ihale günü saat 12.00 ye kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir.

9 - İhale şartnamesi, mesai günlerinde mesai saatleri içerisinde Keçiören Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İhale Servisinden 500,00 TL şartname bedeli karşılığında temin edilebilir.

(Adresimiz: Güçlükaya Mah. Cumhuriyet Cad. Kalaba Kent Meydanı No: 1 KEÇİÖREN /ANKARA)

6163/1-1


ARSA KARŞILIĞI ANAHTAR TESLİM İNŞAAT YAPIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletmemizce Manisa İli Soma İlçesinde Ege Linyitleri İşletmesine ait Kentsel Dönüşüm İzni alınmış 76.085,37 m2 arsa karşılığı; 29.892,48 m2 arsa üzerine 396 adet lojman (9 kat 4’er daireli 11 bloktan oluşmaktadır) konut, idari bina, lokal, mono blok beton köşk, kazan dairesi, su deposu, güvenlik binaları, çevre peyzajı, açık ve kapalı menfez ile altyapı inşaatı yaptırılmak üzere ….adet blok, bloğu tamamlamayan daireler için ….TL + KDV arttırımı şeklinde Anahtar Teslim inşaat yapımı işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir.

İşin Muhammen Bedeli: 67.682.267,96 TL

I. İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN AŞAĞIDA SAYILAN BELGELER, TEKLİFLER KAPSAMINDA DIŞ ZARF İLE BİRLİKTE SUNULACAKTIR.

Dış Zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

1 - Başvuru dilekçesi

2 - İç zarf (İdari Şartnamenin 10.1. maddesi gereğince hazırlanacaktır.)

3 - Türkiye’de tebligat için (Ek-2) örnek forma göre doldurulmuş adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon, faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)

4 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi; (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

5 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

6 - İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza beyannamesi (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

7 - 2886 sayılı Yasaya göre alınmış (Ek-3) örnek forma göre düzenlenen geçici teminat mektubu (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı)

8 - İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için (Ek-5) örnek forma göre düzenlenmiş iş ortaklığı beyannamesi,

9 - Şartname eki (Ek-6) örnek forma göre düzenlenmiş teknik personel taahhütnamesini vermesi, (Ortak girişim halinde ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından imzalanmış olacaktır.)

10 - İhale ilan tarihinden geriye doğru 15 yıl içerisinde Muhammen bedelin %60 sinden az olmamak üzere Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış en az (B) grubu müteahhitlik karnesi veya inşaat işlerine ait resmi kurumlardan alınmış benzer iş bitirme/iş denetleme belgesi (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış) veya istekli adına verilen benzer işe ait Yapı kullanma izin belgesinin (Belediyeden alınmış) noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilerek sunulması zorunludur.

BENZER İŞ; 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kamu İhale Tebliğinin (Benzer işlere dair tebliğ) Benzer İş Grupları Listesi (B) Üst Yapı (Bina) Grubu İşler II/III Grup İşler

11 - Muhammen bedelin % 25’sinden az olmamak üzere kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak banka referans mektubu) (Banka Teyit yazılı) (EK-7) örneğe uygun.

Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. İsteklinin ortak girişim olması halinde, istenilen asgari miktar ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

12 - İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.

13 - İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.

14 - İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin. (Ek-4) örnek forma göre yazılı beyan vermesi,

15 - Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı ilanımızın (3.,4.,5.,6.,12.,13.ve 14.) maddelerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

II - İDARENİN:

a) Adresi                                    :  E.L.İ. Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No: 111 45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası      :  (236) 613 23 26 (4 hat) - Fax 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi          :  elisatinalma@eli.gov.tr

III - İhale konusu hizmetin

a)

 

Niteliği - Türü - Miktarı

İhale Kayıt No

Dosya No

İhale Tarih ve Saati

İşin Süresi

Arsa Karşılığı İnşaat Yapımı İşi

-

2017/1281

31.07.2017-14:00

1095 gün

 

b) Yapılacağı yer                       :  TKİ ELİ Müdürlüğü (SOMA/MANİSA) dır.

c) İşin süresi                              :  1095 takvim günüdür.

d) İhale usulü                             :  Kapalı Teklif usulü

IV - İhalenin Yapılacağı yer      :  ELİ Müdürlüğü Komisyon odası Soma/MANİSA

V - İhale dokümanı; ELİ Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No: 111   45500 Soma / MANİSA adresinde görülebilir. İhale dokümanının şartnamesini 1.000,00-TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

VI - Teklifler, III. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

VII - İstekliler muhammen bedelin %3’ü oranda 2.030.468,04 TL. geçici teminat vereceklerdir.

VIII - İş bu ilana ait ilan bedelleri dahil tüm giderler sözleşme esnasında istekli tarafından ödenecektir.

IX - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

6201/1-1


HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletmemiz ihtiyacı olan ve aşağıda 1 (bir) adet hizmet alımı işi ile ilgili ihale açık ihale usulü ile aşağıda belirtilen tarihte ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  E.L.İ. Müdürlüğü Atatürk cd. No: 111   45500 Soma/ MANİSA

b) Telefon ve faks numarası      :  (236) 613 23 26 (4 hat) - Fax 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi          :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a)

 

Niteliği - Türü - Miktarı

İhale Kayıt No

Dosya No

İhale Tarih ve Saati

İşin Süresi

1-

Eynez Yer altı Kontrol Şube Müdürlüğüne bağlı stok sahalarından İdare ve Piyasa kamyonlarına 2.000.000 ton kömür yüklenmesi işi.

2017-336694

2017-1288

27.07.2017

14:00

360 gün

 

b) Yapılacağı yer                       :  ELİ Müdürlüğü SOMA/MANİSA.

c) İşin süresi                              :  İhale süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir.

d) İhale usulü                             :  Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer         :  ELİ Müdürlüğü Komisyon odası Soma / MANİSA

4 - İhale dokümanı; ELİ Müdürlüğü Atatürk cad. No: 111   45500 Soma / MANİSA, adresinde görülebilir. İhale dokümanlarının şartnamelerini 150,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri, ihale tarihinden itibaren 90 gündür.

8 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

6202/1-1


KANTAR TESELLÜM HİZMETLERİ HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Kantar Tesellüm Hizmetleri hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası              :  2017/334965

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  SEKEREVLERİ MAHALLESİ YUNUS EMRE CADDESİ 2   15220 MERKEZ/BURDUR

b) Telefon ve faks numarası   :  248 233 1935 - 248 233 1267

c) Elektronik Posta Adresi      :  burdurseker@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi                     :  https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Fabrika Merkezi için 60 kişi (58 işçi, 2 engelli işçi), Dazkırı Bölgesi için 12 kişi, Dinar Bölgesi için 36 kişi, Elmalı Bölgesi 6 kişi, Tefenni Bölgesi 18 Kişi, Yeşilova Bölge için 18 kişi ve Gölhisar Bölgesi için 18 kişi çalıştırılacaktır.

                                                  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer                    :  Fabrikamız Merkez, Dazkırı, Dinar, Elmalı, Tefenni, Yeşilova ve Gölhisar Bölge Şeflikleri

c) Süresi                                 :  İşe başlama tarihinden itibaren 125 (yüz yirmi beş) gündür

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi

b) Tarihi ve saati                     :  02.08.2017 - 14:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Personel çalıştırmaya dayalı her türlü hizmet işi benzer işler olarak kabul edilecektir

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

6191/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

İstanbul Defterdarlığı Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:

KARTAL EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK GAYRİMENKULLER (Bu taşınmazların satış ihalesi 26/07/2017 günü yapılacaktır.)

 

Sıra No

Dosya No

İlçesi

Mahalle/ Köy

Sokak / Mevkii

Pafta

Ada No

Parsel No

Yüzölçüm (m²)

Hazine Hissesi (m²)

Cinsi

Tahmini Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İmar Durumu

İhale Saati

1

34240104374

Tuzla

Aydınlı

Kafkala

G22B17A1D

 

7952

3.579,05

167522/357905 (1.675,22 m²)

Arsa

5.030.000,00

1.509.000,00

Konut Alanı

10.00

 

1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmaz mallar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile gösterilen gün ve saatte satışa çıkarılmıştır.

2 - İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

(a) Bu iş için yatırdığınız geçici teminat bedeline ilişkin Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu, Geçici Teminat Mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu Kanun uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) taşıması gerekmektedir.

(b) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren) Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdan fotokopisi, İkametgah Belgesini; Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi,

Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar İstanbul Defterdarlığı Kat: 1 Cağaloğlu/İSTANBUL adresinde toplanacak olan İhale Komisyonu Başkanlığına başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.

3 - Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalan kısma faiz uygulanmak suretiyle kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faiziyle tahsil edilir.

4 - İhaleye ait şartname internet adresimizde (www.ist-def.gov.tr) ve Müdürlüğümüzde görülebilir.

5 - İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat makbuzlarını Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü ve Malmüdürlükleri veznelerine başvurmak suretiyle temin edebilirler.

6 - Satışı yapılan taşınmaz mallar 5 (beş) yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

7 - Satışı yapılan taşınmaz mallar KDV den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

8 - Postadaki vaki gecikmeler kabul edilemeyecektir. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

6238/1-1


TEFRİŞAT MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı ihtiyacını karşılamak üzere “10 Set 85 Kalem İlkokul, 10 Set 78 Kalem Ortaokul Toplam 20 Set Tefrişat Malzemesi” İdari ve Teknik Şartname, Eklerine göre “ilanen kapalı zarfla teklif toplama açık eksiltme/açık artırma pazarlık’’ yapılmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar, toplam teklif tutarlarının en az %3’ü oranında geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - Firmaların tekliflerini en geç 02.08.2017 günü saat 09.00’a kadar Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Ataç Sk. No: 32 Yenişehir / Ankara adresindeki Türk Kızılayı Genel Müdürlük Evrak Servisine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

4 - İhale Zarfları 02.08.2017 saat 14.00’da açılacaktır.

5 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

6 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

7 - Derneğimiz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

6176/1-1