10 Temmuz 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30120

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından:

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından:

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV GİRİŞ DUYURUSU

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6'ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8'inci maddesi uyarınca, 2016 ve 2017 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda alınan KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile YDS veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen puanın yüzde 30 (otuz) unun toplamı esas alınarak (YDS veya dengi puanını ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır) yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 5 (beş) katı aday arasından, Başkanlığımızca gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 8 (sekiz) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. Başvuruda bulunan adaylardan şartları uygun olanlar sözlü sınava davet edilecektir.

I. BAŞVURU ŞARTLARI

A - GENEL ŞARTLAR(NİTELİKLER)

a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları haiz olmak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Belirtilen bölümlerden mezun olan adaylar aylık brüt sözleşme ücretinin 2 katı ödenecek pozisyonlardan biri için başvurabileceklerdir.)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve özel kesimde Sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri zorunludur.

e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

f) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip, yoğun iş temposuna ayak uydurabilen ve takım çalışmasına yatkın olmak.

g) Güvenlik soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçları olumlu olmak, (Yapılacak sınav sonucunda başarılı olan ve Başkanlığımıza atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecektir.)

B - ÖZEL ŞARTLAR

1.  KIDEMLİ YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - 3 Katı)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

Genel Nitelikler:

a) Microsoft Enterprise ürünlerinde en az 5 yıl deneyim sahibi olmak (Visual Studio, Visual C#, .Net, .Net Framework, MS SQL, IIS, Crystal report, reporting servisleri vb.)

b) Web Tabanlı Uygulama (C#/ASP .NET) geliştirme konusunda en az 3 (üç) yıl deneyimli olmak,

Tercih Sebepleri:

a) Team Foundation Server (TFS), Git, Subversion(SVN) gibi konfigürasyon/değişiklik kod yönetim sistemlerinden en az biri hakkında tecrübe sahibi olmak,

b) NET, C# ve ASP .NET Web Form, WCF, Entity Framework, MVC konusunda en az iki yazılım projesi geliştirmiş olmak ve bunu belgeleyebilmek,

c) Aşağıda belirtilen sertifikalardan en az birine sahip olmak;

- Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD) : Web Developer

- Microsoft Certified Professional Developer (MCPD)

ç) Kaynak kod analizi yapabilecek seviyede betik diller (ActionScript, JavaScript, ASP vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,

d) İlişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş ve iyi seviyede SQL ve/veya T-SQL bilgisine sahip olmak,

e) Geniş ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve Web Servisleri (SOAP, WCF, XML, XSLT, XSD) konularında uygulama geliştirmiş olmak,

f) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iş tecrübesine sahip olmak,

g) Güvenli kod analizi konusunda tecrübe sahibi olmak,

ğ) Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konularında bilgi sahibi olmak,

h) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,

ı) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak,

i) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak.

j) Project Management Professional (PMP) veya Projects in Controlled Environments (PRINCE2) sertifikasına sahip olduğunu veya Proje Yönetimi eğitimi almış olduğunu belgelemek.

2. YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (5 Kişi – Tam Zamanlı – 2 Katı)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 5 (beş) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

Genel Nitelikler:

a) Microsoft Enterprise ürünlerinde en az 3 yıl deneyim sahibi olmak (Visual Studio, Visual C#, .Net, .Net Framework, MS SQL, IIS, Crystal report, reporting servisleri vb.)

Tercih Sebepleri:

a) Team Foundation Server (TFS), Git, Subversion(SVN) gibi konfigürasyon/değişiklik kod yönetim sistemlerinden en az biri hakkında tecrübe sahibi olmak,

b) NET, C# ve ASP .NET Web Form, WCF, Entity Framework, MVC konusunda en az 1 (bir) yazılım projesi geliştirmiş olmak ve bunu belgeleyebilmek,

c) Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD) sertifikasına sahip olmak,

ç) ASP .NET Core konusunda tecrübe sahibi olmak,

d) En az 5000 kullanıcılı projelerde yazılım geliştirici olarak çalışmak ve bunu belgelemek,

e) Frotend kütüphaneleri (örn: Bootstrap veya DevExpress vb.) kullanarak yazılım geliştirmiş olmak,

f) Katmanlı mimari kullanarak yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,

g) İlişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş ve iyi seviyede SQL ve/veya T-SQL ve/veya PL/SQL bilgisine sahip olmak,

ğ) Geniş ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve Web Servisleri (SOAP, WCF, XML, XSLT, XSD) konularında uygulama geliştirmiş olmak,

h) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iş tecrübesine sahip olmak,

ı) Güvenli kod analizi konusunda tecrübe sahibi olmak,

i) Kaynak kod analizi yapabilecek seviyede betik diller (ActionScript, JavaScript, ASP vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,

j) Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konularında bilgi sahibi olmak,

k) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,

l) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak,

3. KIDEMLİ AĞ VE SİSTEM YÖNETİCİSİ (1 Kişi – Tam Zamanlı – 3 Katı)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

Genel Nitelikler:

a) Bilgi işlem merkezlerinde ağ ve sistem uzmanı olarak çalışmış ve tecrübe edinmiş olmak,

b) Veri Merkezi yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

c) SSL, VPN, PKI, Antivirüs, Antispam, Firewall, IDS ve IPS, İçerik filtreleme gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı bilgi işlem merkezinde çalışmış olmak,

ç) Yedekleme, depolama sistemleri ve SAN Switch yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

d) Sanallaştırma teknolojileri konusuna hakim olmak,

e) DNS, DHCP, WSUS Server, File Server, Certification Autorithy konularına hakim olmak, kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerini sahip olmak,

f) Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri ve IEEE 802.1X ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Uygulama sunucusu, veritabanı sunucusu, web sunucusu, e-posta sunucusu kurulumu ve yönetimi işlerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak

ğ) Microsoft Active Directory yapısına hakim olmak,

h) IPV6 konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ı) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek,

i) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak,

j) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,

k) Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak,

Tercih Sebepleri:

a) Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

b) Microsoft Certified IT Professional: Enterprise Administator on Windows Server 2008 ve üzeri sertifikaya sahip olmak,

c) Microsoft Certified Solutions Associate: Windows Server 2008 ve üzeri sertifikaya sahip olmak,

ç) Sanallaştırma konusunda; HyperV ve/veya VMWare ürünlerinde tecrübe sahibi olmak,

d) CCNP sertifikasına sahip olmak,

4. AĞ VE SİSTEM YÖNETİCİSİ (1 Kişi – Tam Zamanlı – 2 Katı)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

Genel Nitelikler:

a) Bilgi işlem merkezlerinde ağ ve sistem uzmanı olarak çalışmış ve tecrübe edinmiş olmak,

b) Veri Merkezi yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

c) SSL, VPN, PKI, Antivirüs, Antispam, Firewall, IDS ve IPS, İçerik filtreleme gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı bilgi işlem merkezinde çalışmış olmak,

ç) Yedekleme, depolama sistemleri ve SAN Switch yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

d) Sanallaştırma teknolojileri konusuna hakim olmak,

e) DNS, DHCP, WSUS Server, File Server, Certification Autorithy konularına hakim olmak, kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerini sahip olmak,

f) Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri ve IEEE 802.1X ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Uygulama sunucusu, veritabanı sunucusu, web sunucusu, e-posta sunucusu kurulumu ve yönetimi işlerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak

ğ) Microsoft Active Directory yapısına hakim olmak,

h) IPV6 konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ı) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek,

i) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak,

j) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,

k) Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak,

Tercih Sebepleri:

a) Microsoft Certified Solutions Associate: Windows Server 2008 ve üzeri sertifikaya sahip olmak,

b) Sanallaştırma konusunda; HyperV ve/veya VMWare ürünlerinde tecrübe sahibi olmak,

c) CCNA sertifikasına sahip olmak,

II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

a) Başvuru ilan metni 10.07.2017 – 08.08.2017 tarihleri arasında KOSGEB internet sitesinde (www.kosgeb.gov.tr) yayınlanacaktır.

b) www.kosgeb.gov.tr adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu’nun doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle istenilen belgelerle birlikte en geç 08/08/2017 tarihi saat 17:00’a kadar KOSGEB Başkanlık Binası (Harman Mah. Abdülhak Hamit Cad.No:66 P.K:06260 Altmışevler / MAMAK / ANKARA ) elden teslim edilmek suretiyle yapılacaktır.

b) Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabileceklerdir.

III. İSTENİLEN BELGELER

a) Fotoğraflı Başvuru Formu,

b) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti. (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır.)

c) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,

ç) Son altı ay içinde alınmış Adli Sicil Belgesi,

d) Detaylı Özgeçmiş,

e) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir.)

f) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge (Onaylı transkript, sertifika gibi belgeler),

g) Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR' da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır),

ğ) 2016 veya 2017 KPSSP3 sınav sonuç belgesi (KPSS sınav sonuç belgesi ibraz etmeyenlerin puanı yetmiş (70) kabul edilecektir.)

h) İngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS-YDS vs.) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen KPDS dengi puanı gösterir belge (Sınava çağırılacak adayların belirlenmesinde KPSS puanının %70'i ile yabancı dil puanının %30'unun toplamı dikkate alınacaktır. Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı ise sıfır olarak değerlendirilecektir).

IV. SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI VE TARİHİ

a) Sınav sözlü-uygulamalı mülakat olarak tek aşamalı yapılacaktır.

b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, fotoğraflı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

c) Sözlü-uygulamalı sınav konuları, pozisyonlara uygun olarak yukarıda genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konuların yanı sıra temel bilişim konuları ve bilgi güvenliği konularıdır. Tecrübe ve bilgi istenen şartlar ile ilgili uygulamalı gösterim yapılması talep edilecektir.

ç) Sözlü-uygulamalı mülakat 14.08.2017 ile 16.08.2017 tarihlerinde KOSGEB Başkanlık (Harman Mah. Abdülhak Hamit Cad.No:66P.K:06260 Altmışevler / MAMAK / ANKARA) adresinde yapılacaktır.

d) Sözlü 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olup en az 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

e) Sonuçların açıklanmasında ve sözlü-uygulamalı mülakat tarihinde KOSGEB değişiklik yapma hakkına sahip olduğundan adayların www.kosgeb.gov.tr adresini takip etmeleri gerekmektedir.

V. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, en yüksek puandan başlanarak her pozisyon için ayrı liste oluşturulacaktır.

b) En yüksek puanlıdan başlanarak sözleşme yapılacak her pozisyon sayısının 5 (beş) katı kadar aday mülakata çağırılacaktır.

c) Mülakata çağrılan adaylardan son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı mülakata kabul edilecektir.

ç) Mülakata girmeye hak kazanan adayların listesi “www.kosgeb.gov.tr” internet sitesinde 11/08/2017 tarihinde ilan edilecek ve adayların e-posta adreslerine bildirim yapılacaktır. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

d) Herhangi bir nedenle, ilan edilen pozisyonlardan birine müracaat yapılmaması, ilan edilen pozisyon sayısı kadar müracaat bulunmaması, geçersiz sayılan müracaatlar veya sınav sonucunda yeterli sayıda başarılı aday çıkmaması gibi sebeplerle ilan edilen pozisyonların boş kalması durumunda, Başkanlık, bu pozisyonları ilan edilen diğer pozisyonlardan uygun gördüklerine aktarma hakkına sahiptir.

VI. SONUÇLARIN İLANI VE ATAMA

a) Bilişim personeli olarak atama yapılabilecek boş pozisyon sayısı 8 (sekiz)’dir.

b) Giriş Sınavını kazanan adaylar başarı sırasına göre asil ve yedek olarak Başkanlığımız internet sitesinde (http://www.kosgeb.gov.tr) ilan edilecektir. Listede adı bulunan asil adaylara ilandan itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde tebligat yapılacak olup, adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde adaylar sözleşme imzalamak ve sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır.

c) Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Başkanlığımıza müracaat etmeyen, bu süre içerisinde belge ile ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen veya sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

ç) Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylardan işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

VII. SÖZLEŞME ÜCRETİ

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

 

POZİSYON

Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Katsayı Tavanı

Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Tavanı

KIDEMLİ YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI

3 Katına Kadar

1 kişi brüt 14.061,81 'a kadar

(1 Kişi)

YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI

2 Katına Kadar

1 kişi brüt 9.374,54 'ya kadar

(5 Kişi)

KIDEMLİ AĞ VE SİSTEM YÖNETİCİSİ

3 Katına Kadar

1 kişi brüt 14.061,81 'a kadar

(1 Kişi)

AĞ VE SİSTEM YÖNETİCİSİ

2 Katına Kadar

1 kişi brüt 9.374,54 'ya kadar

(1 Kişi)

 

VIII. DİĞER HUSUSLAR

a) Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 (beş) yıl süreyle geçerlidir.

b) Duyuru metninde belirtilen her bir pozisyonun en az yarısı kadar yedek aday belirlenecektir.

c) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

6171/1-1

 


Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından:

SERBEST MESLEK MENSUPLUĞU SINAV DUYURUSU

5531 Sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun” un 6’ncı maddesi uyarınca hazırlanıp, 6/5/2009 tarihli ve 27220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği”ne uygun olarak, bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma çalışmalarını başarıyla tamamlamış orman mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisi aday meslek mensuplarının katılacakları serbest meslek mensupluğu sınavları, uzmanlık alanlarına göre ayrı ayrı olmak üzere aşağıdaki esaslar dahilinde yapılacaktır. Buna göre;

A) SINAVA GİRECEK ADAY MESLEK MENSUPLARINDA ARANACAK ŞARTLAR:

a) Orman Mühendisleri Odasının bilgisi dahilinde ruhsatlı meslek mensubu yanında veya denetim ve gözetiminde bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma çalışmalarını yapmak ve yanında çalıştığı meslek mensubundan 100 üzerinden en az 60 puan tezkiye değerlendirme notu alarak başarılı olmak koşuluyla, düzenlenen tezkiye varakası en geç 09 Ağustos 2017 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Odaya teslim edilecektir.

b) Uygulama tezleri; tezlerin teslim yazısında belirtilen süre içinde Odaya teslim edilmiş olmalıdır.

c) Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil belgesi ile mesleki deneyim kazanma çalışmalarının tamamlandığına dair tamamlama belgesinin ekleneceği sınav başvuru formu, 09 Ağustos 2017 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Odaya doğrudan veya taahhütlü mektupla gönderilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

ç) Sınav başvuru belgeleri TEMDEM kurulunca 15 Ağustos 2017 Salı gününe kadar incelenecek, SMM sınavlarına girecek adaylar belirlenerek Oda Yönetim Kuruluna bildirilecek ve Odanın internet sayfası ile ilan tahtasında 18 Ağustos 2017 Cuma gününe kadar duyurulacaktır.

d) SMM Sınavlarına aşağıdaki serbest meslek mensubu adaylar girebileceklerdir.

1- Mesleki deneyim kazanma çalışmalarını başarıyla tamamlamış ve ilk defa sınava girecek adaylar.

2- Serbest meslek mensupluğu sınavlarında başarısız olunan konular ile not yükseltilmek istenen konularda sınavlara girmek isteyen adaylar

e) Sınava girilecek konulara ait Odanın belirlediği sınav giderleri 25 Ağustos 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar Odanın banka hesaplarına veya Oda muhasebesine yatırılacaktır.

f) Sınav giriş belgeleri, adaylara 07 Eylül 2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar imza karşılığı tebliğ edilecek veya başvuru formundaki adreslerine veya Odaya dilekçeyle bildirilen adreslerine iadeli taahhütlü mektup veya kargo ile gönderilecektir.

g) Serbest meslek mensupluğu sınav giriş belgesiyle sınavlara girilebilecektir.      

B) SINAVLARA İLİŞKİN BİLGİLER:

a) Sınav günleri: 23 Eylül 2017 Cumartesi günü her uzmanlık alanında en çok iki sınav oturumu yapılacaktır.

b) Sınav başlama saati: 09.30

c) Sınav süresi: Her konu için sınav süresi 40 dakikadır. Bir oturumda Oda yönetim kurulunca belirlenecek en çok dört konuda sınav yapılacaktır. Sınav oturumları arasında en az bir saat süre olacaktır.

ç) Sınav yeri ve adresi: Ankara, sınav giriş belgesinde belirtilen adres ve salonda

d) Sınavların şekli: Çoktan seçmeli yazılı test

e) Sınav soru sayısı: Yönetmeliğin 40’ıncı maddesinin birinci fıkrasındaki konularda Orman Mühendisleri; ikinci fıkrasındaki konularda orman endüstri mühendisleri ve üçüncü fıkrasındaki konularda ağaç işleri endüstri mühendisleri sınavlara girecekler ve her bir konuda 40 (Kırk) soru sorulacaktır.

f) Puan durumu: Her sınav konusu 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Her bir sorunun değeri 2,5 (İki buçuk) puandır.

5531 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliğe göre serbest meslek mensupluğu sınavlarına girmeye hak kazanan Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendislerine Yönetmeliğin 35’inci maddesi uyarınca ilânen duyurulur.

6104/1-1

 


Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince öğretim üyesi alınacaktır.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

ADEDİ

AÇIKLAMA

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Konstriksiyon ve İmalat

Profesör

1

1

Malzeme bilimi alanında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Mekanik

Profesör

1

1

Matematiksel modelleme konusunda çalışmaları olmak

Mühendislik Fakültesi

Biyomühendislik

Biyomühendislik

Profesör

1

1

Hayvan yetiştirme ve ıslahı alanında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Biyomühendislik

Biyomühendislik

Profesör

1

1

Bitki genetiği ve bitki biyoteknolojisi konularında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Gıda Teknolojisi

Doçent

1

1

Ekstruzyon Teknolojisi ve tahıl ürünleri teknolojisi alanında çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Uygulamalı Sosyoloji

Profesör

1

1

Kurumlar Sosyolojisi, İnanç ve değerler sosyolojisi alanında çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Dili

Doçent

1

1

Eski Anadolu Türkçesi alanlarında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

Doçent

1

1

Türkiye’nin dış ve güvenlik politikaları ve Avrupa Birliği konularında çalışmaları olmak.

Kamil Özdağ Fen Fakültesi

Matematik

Uygulamalı Matematik

Doçent

1

1

Maksimumlu Fark Denklemleri üzerine çalışmaları olmak.

Kamil Özdağ Fen Fakültesi

Kimya

Fizikokimya

Doçent

1

1

Sporopollen ve Silikajel Yüzeylerinin immobilizasyonu mebran ve fotokatalitik yöntemlerle ağır metallerin giderilmesi konularında çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Doçent

1

1

Pediatrik onkoloji kronik hastalıklar ve engelli çocuklar alanında çalışmaları olmak.

 

Adayların;

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları taşımaları,

2 - Üniversitemizin http://www.kmu.edu.tr adresinden elektronik ortamda başvurularını yaptıktan sonra istenilen belgelerin çıktısı ile (Başvuru Dilekçesi, Taahhütname, Özgeçmiş ile Akademik ve İdari Etkinlikler Listesi) başvurmaları,

3 - Durumlarının, “Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Yükseltilme ve Atanmayla İlgili Değerlendirme Yönergesi”ne uygun olması,

4 - Doçent kadroları devamlı statü için olup 2547 sayılı Kanun’un 25’inci maddesinde belirtilen şartları taşıyan doçent adaylarının bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte, anabilim dalını belirten dilekçelerine ilave olarak özgeçmişlerini, lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, doçentlik başarı belgelerini, yayın listelerini, iki adet vesikalık fotoğraflarını ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların (Üniversitemizde görev yapanlar hariç) hizmet belgelerini ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya postayla ulaştırmaları gerekmektedir.

5 - Profesör kadrosu devamlı statü için olup 2547 sayılı Kanun’un 26’ncı maddesinde belirtilen şartları taşıyan profesör adaylarının bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosya ile birlikte, anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini belirten dilekçelerine ilave olarak, özgeçmişlerini, lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, doçentlik belgelerini, yayın listelerini, başlıca araştırma eserlerini ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya postayla ulaştırmaları gerekmektedir.

Mecburi hizmet yükümlülükleri olanların 2547 sayılı Kanun’un 35’inci maddesinin 3’üncü paragrafında belirtilen eş durumu ve sağlık mazeretlerine ilişkin belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihi itibariyle on beşinci günün mesai bitimidir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

6101/1-1

 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                            35.12/643

Toplantı Tarihi ve No    : 07.06.2017-341                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 07.06.2017-8281                                               İZMİR

Manisa ili Yunusemre ilçesi Uzunburun Mahallesi ile İzmir ili Menemen ilçesi Bağcılar Mahallesi arasında tespiti yapılan Köprünün 2863 sayılı kanun kapsamında kültür varlığı niteliği taşıdığı ve bu nedenle 2863 sayılı yasa kapsamında ilgili kurumların görüşleri talep edilen İzmir 2. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurlu Müdürlüğünün 13.03.2017 tarihli ve 1014 sayılı yazısı ve eki kurum görüşü haritası, konuya ilişkin iletilen ilgili kurum görüşü yazıları; Müdürlük uzmanlarınca hazırlanan 06.06.2017 tarihli ve 744 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Manisa ili Yunusemre ilçesi Uzunburun Mahallesi ile İzmir ili Menemen ilçesi Bağcılar Mahallesi arasında tespiti yapılan Köprünün “Ankaraboğazı Köprüsü” adı ile Kültür Varlığı olarak tescil edilmesine, yapı grubunun I. (birinci) grup olarak belirlenmesine, kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral pafta üzerinde sınırları belirlenen alanın köprünün korunma alanı olarak belirlenmesine karar verildi.

 

6148/1-1

—————

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                            45.07/650

Toplantı Tarihi ve No    : 09.06.2017-343                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 09.06.2017-8324                                               İZMİR

Manisa ili, Salihli ilçesi Kemer Mahallesinde tapunun 1772 parselinde şahıs mülkiyetinde, Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen kültür varlığı özelliği taşıyan taşınmaza ilişkin 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 13.03.2017 tarihli ve 1007 sayılı kurum görüşü yazısı, iletilen kurum görüşleri; Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 08.06.2017 tarihli ve 780 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Manisa ili, Salihli ilçesi Kemer Mahallesinde, İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.12.2016 tarihli ve 7395 sayılı kararı ile belirlenen Kentsel Sit sınırları içerisinde yer alan; tapunun 1772 parselinde kayıtlı taşınmazın 2863 sayılı yasa kapsamında kültür varlığı olarak tescillenmesine, yapı grubunun 2. (ikinci) grup olarak belirlenmesine, tescil fişinin uygun olduğuna, tescilli taşınmazda ve Yüksek Kurulun 05/11/1999 tarihli ve 664 sayılı ilke kararına göre korunma alanında kalan taşınmazlarda Kurulumuzdan izin alınmadan fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına, karar verildi.

6149/1-1

—————

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                            45.06/854

Toplantı Tarihi ve No    : 09.06.2017-343                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 09.06.2017-8332                                               İZMİR

Manisa ili, Kula ilçesi, Seyitali Mahallesinde tapunun 104 ada 13 parselinde şahıs mülkiyetinde, Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen kültür varlığı özelliği taşıyan taşınmaza ilişkin 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 30.01.2017 tarihli ve 337 sayılı kurum görüşü yazısı, iletilen kurum görüşleri; Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 08.06.2017 tarihli ve 778 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Manisa ili, Kula ilçesi, Seyitali Mahallesinde, 02.02.1994 tarihli ve 3792 sayılı kararıyla onaylanan Koruma Amaçlı İmar Planı (KAİP) sınırları içinde etkileme geçiş sahası içerisinde yer alan tapunun 104 ada 13 parselde kayıtlı taşınmazın 2863 sayılı yasa kapsamında kültür varlığı olarak tescillenmesine, yapı grubunun 2. (ikinci) grup olarak belirlenmesine, tescil fişinin onaylanmasına, tescilli taşınmazda ve Yüksek Kurulun 05/11/1999 tarihli ve 664 sayılı ilke kararına göre korunma alanında kalan taşınmazlarda Kurulumuzdan izin alınmadan fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına, karar verildi.

6150/1-1

—————

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                            35.02/775

Toplantı Tarihi ve No    : 07.06 2017-341                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 07.06 .2017-8289                                              İZMİR

İzmir ili, Bergama ilçesi, Atçılar, Mahallesinde İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca tespiti yapılmış olan antik yol güzergahı için 5177 sayılı yasa ile değişik 2863 sayılı yasanın 7. (yedinci) Maddesi kapsamında Kurum görüşlerinin istenildiği İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün16.03.2016 tarihli ve 1029 sayılı yazısı ve ekindeki kurum görüşü sorulan antik yol güzergahı işaretlenmiş olan1 /25000 ölçekli Kurum görüşü haritası ve alan koordinatları.kapsamında iletilen; İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 01.04.2016 tarihli ve E.12947 sayılı yazısı, Bergama Kaymakamlığı Bergama Müze Müdürlüğünün 29.03.2016/168.3-307 sayılı yazısı., İzmir Orman Bölge Müdürlüğü-Bergama Orman İşletme Müdürlüğü-Kadastro ve Mülkiyet Şefliğinin 01.04.2016 tarihli ve 711495 sayılı yazısı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünün 10.04.2016 tarihli ve 238322 sayılı) yazısı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Etüd ve projeler Dairesi Başkanlığı Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğünün 04..5.2016 tarihli ve 310-1038/60454 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 07.06.2016 tarihli yazısı, İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğüne hitaplı yazılan 09.08.2016 tarihli ve 2827 sayılı yazısı ve ekindeki ve koordinat özet listesi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 05.10.2016 tarihli ve E.433278 sayılı yazısı ve ekindeki Coğrafi Bilgi Çıktısı ve koordinat değerleri ve Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 06.06.2017 tarihli ve 745 sayı ile Müdürlük evrak kaydına giren rapor okundu, yazı ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

 İzmir ili, Bergama ilçesi, Atçılar, Mahallesinde bulunan, ekli haritada gösterilen arkeolojik alanın/tarihi yolun kararımız eki 1/10.000 ölçekli kadastral harita üzerinde gösterildiği şekilde, I.(Birinci) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline ve kararımız eki sit fişinin uygun olduğuna, karar verildi.

 

6151/1-1

—————

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                           35.06/1841

Toplantı Tarihi ve No    : 21.06.2017-344                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 21.06.2017-8364                                               İZMİR

İzmir ili Foça ilçesi, Yenifoça Mahallesi Sazlıca Mevkiinde bulunan alanın I (birinci) Derece Arkeolojik sit olarak tescil edilmesi talebine ilişkin İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 27.02.2017 tarihli ve 800 sayılı yazısı ve eki kurum görüşü haritası, 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği iletilen kurum görüşleri; Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 20.06.2017 tarihli ve 805 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

İzmir ili Foça ilçesi, Yenifoça Mahallesi Sazlıca mevkiinde bulunan alanın kararımız eki 1/5000 ölçekli paftada işaretlenen şekli ile I (birinci) Derece Arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, ekli tescil fişinin uygun olduğuna, karar verildi.

 

6152/1-1