6 Temmuz 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30116

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

İller Bankası Anonim Şirketi Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığından:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığından:

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kadir Has Üniversitesinden:

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı.

VAKFEDENLER: İvedik Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı.

VAKFIN İKAMETGÂHI: ANKARA.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Ankara 8. Asliye Hukuk Mahkemesinin 25/04/2017 tarihinde tashih edilen 09/03/2017 tarih ve E:2016/298, K:2017/86 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Milli Eğitimi geliştirici araştırmalar yapmak ve yaptırmak, Türkiye’de çağdaş ve en ileri eğitim sistemlerinin uygulanmasına ve Türk toplumuna yararlı yurtsever vatandaşlar yetiştirilmesine katkıda bulunmak, İvedik Organize Sanayi Bölgesinde, işletmesi bulunan özel ya da tüzel kişiler ile bölgede çalışanlar arasında her türlü yardımlaşmayı, sosyal birliktelik ve dayanışmayı gerçekleştirmek ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000,00 TL (Yüzbin) Nakit.

YÖNETİM KURULU: Hasan GÜLTEKİN, Abdulkadir ALPAY, Mehmet TOPRAK.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın tasfiyesinden arta kalan malvarlığı, Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi’ne devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

6042/1-1

—————

VAKFIN ADI: Yetim Öksüz ve Kimsesiz Çocuklarla Yardımlaşma Dayanışma ve Eğitim Vakfı (Yetimler Vakfı)

VAKFEDENLER: Fikri Karavil, Mehmet Ekinci, Sertaç Tekdal, İbrahim Halil Aksakal, Menduh Emek, Orhan Korkutan, Necat Kupik

VAKFIN İKAMETGAHI: DİYARBAKIR

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Diyarbakır 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 17/05/2017 tarihinde kesinleşen 16/03/2017 tarih ve E:2016/210, K:2017/228 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Türkiye’de ve dünyanın her yerinde öncelikle yetim, öksüz, kimsesiz ve sokak çocukları olmak üzere her türlü ihtiyaç sahiplerinin; maddi ve manevi, fiziki, ruhi, zihni, ahlaki, hukuki, sosyal, ilmi, teknolojik, sanatsal ve mesleki her türlü temel ihtiyaçlarının giderilmesi ve senette yazılı diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: Diyarbakır İli, Kayapınar İlçesi, 239 ada, 5 parsel, 6/96 arsa paylı, 150 metrekare yüzölçümlü, 16 nolu bağımsız bölüm ile 30.000,00 TL (Otuz Bin Türk Lirası)

YÖNETİM KURULU:

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve haklar vakfın gayesine uygun vakıf ve derneklerden birine devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

6043/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ysk_Sayfa_1.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ysk_Sayfa_2.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ysk_Sayfa_3.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ysk_Sayfa_4.jpg


Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

DÜZELTME İLANI

29 Haziran 2017 tarihli ve 30109 sayılı Resmi Gazete’de 5887/6/1-1 ilan numarası ile yayınlanan “57316110510 T.C. kimlik numaralı Mustafa KOYUNCU’nun” 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 84 üncü maddesi uyarınca Bakanlığımızca yapılacak bütün ihalelere katılmaktan 1 (Bir) yıl süreyle yasaklanmasına ilişkin kararın, adı geçen şahsa ilişkin 24 Haziran 2017 tarihli ve 30106 sayılı Resmi Gazete’de 5793/7/1-1 ilan numarası ile yasaklama kararının olduğu ve sehven yayınlandığı anlaşıldığından kaldırılmasına karar verilmiştir.

İlan olunur.

6081/1-1


Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASI HAKKINDA İLAN

25.01.2017 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cem-Sel İnşaat Turizm ve Ticaret Limited Şirketinin 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 26’ncı maddesi gereğince 2 (İki) yıl süre ile bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanması kararına karşı, yasaklama kararı verilmesine ilişkin işlemin yürütülmesinin durdurulması ve iptali talebiyle Orman ve Su İşleri Bakanlığı aleyhine Ankara 5. İdare Mahkemesi'nde 2017/294 Esas sayılı dosya ile açılan davada, mezkur Mahkeme tarafından 18.05.2017 tarihli karar ile dava konusu işlemin; ... iptaline..." karar verilmiştir. İlgililere duyurulur.

6091/1-1


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığından:

Büyükşehir Belediye Meclisinin 26.10.2009 gün ve 2432-2433-2434-2435-2436-2437-2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444 sayılı kararları ile uygulama esasları belirlenen, 24.11.2014 gün ve 2072 sayılı kararı ile güncellenen "Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi" kapsamında kalan 2981 sayılı İmar Affı yasası müracaatı bulunmayan yapıların 775 sayılı Kanunun 18. maddesine göre yıkım kararı alınması için Ankara Büyükşehir Belediye Encümenince onaylanmıştır. 06.07.2017 tarihinde mesai başlangıcında ilanına çıkarılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

Yıkılacak Yapı:

 

No

Bina Sahibi

Bina Adresi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Encümen Karar Tarih ve Sayı

1

Hilmi ARAS

Şirintepe Mahallesi 3. Cadde No: 58-58/A Mamak/ANKARA

22.06.2017 Tarih ve 1302/2916 Sayı

6082/1-1


TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

MİLLİ TREN PROJESİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÖZLEŞMELİ MÜHENDİS ALIMI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Milli Tren Projesinde İstihdam Edilecek Mühendisler Hakkındaki Sınav ve Atama Yönetmeliği çerçevesinde, 399 sayılı KHK’ya tabi Sözleşmeli statüde Mühendis alımı yapılacaktır. Yazılı ve Sözlü Sınav sonucuna göre istihdam edilecek personel kontenjanı ve nitelikleri aşağıda belirtilmiştir.

Adaylara atama onayları hariç yapılacak tüm tebligatlar ve duyurular, http://www.tulomsas.com.tr internet adresinden yapılacak olup, ayrıca yazılı tebligat gönderilmeyecektir. Tüm aşamalarda başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan adayların işlemleri iptal edilecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI

1 - 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2 - Son başvuru tarihi itibariyle fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Makine Mühendisliği (kodu: 4639) ve Elektrik - Elektronik Mühendisliği (kodu: 4611) bölümlerinden mezun olmak,

3 - 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSS P3 puan türünden en az 70 (Yetmiş) puan almış olmak,

4 - Son başvuru tarihi itibariyle, son 5 yıl içerisinde KPDS/YDS ve E-YDS sınavından en az C seviyesinde İngilizce bildiğine ilişkin belge sahibi olmak.

BAŞVURU TARİHİ, YERİ VE ŞEKLİ

Başvurular, 10/07/2017 - 23/07/2017 (saat 23:59'a kadar) tarihleri arasında elektronik ortamda http://basvuru.tulomsas.com.tr adresinde yer alan Sınav Başvuru Sistemine T.C. Kimlik Numarası girilmek suretiyle yapılacaktır. Şahsen yapılan başvurular ile posta veya kargo yoluyla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

UYARI: Adayların mezuniyet alan bilgileri, 2016 KPSS P3 ve KPDS/YDS - E-YDS puanları YÖK ve ÖSYM'nin web servislerinden otomatik olarak sisteme yüklenecektir. Mezun öğrencilerin başvuru yapabilmeleri için mezun oldukları okul tarafından mezuniyet bilgilerinin YÖK 'e bildirilmesi gerekmektedir.

YAZILI VE SÖZLÜ SINAV SONUCUNA GÖRE ATAMA YAPILACAK POZİSYON BİLGİLERİ

 

Unvan

Statü

Adedi

Yazılı Sınava Girecek Aday Sayısı

Sözlü Sınava Girecek Aday Sayısı

Makine Mühendisi

399 Sayılı KHK'ya tabi Sözleşmeli

20

2016 KPSSP3 puanı en yüksek olandan başlamak üzere atama yapılacak pozisyon adedinin 20 katına kadar

(son sıradaki adayla eşit puan alanlar dahil)

Yazılı sınavdan yüz tam puan üzerinden en az 70 puan alan adaylardan; yazılı sınav puanı en yüksek olandan başlamak üzere atama yapılacak pozisyon adedinin 4 katı kadar (son sıradaki adayla eşit puan alanlar dahil)

Elektrik-Elektronik Mühendisi

399 Sayılı KHK'ya tabi Sözleşmeli

10

 

YAZILI SINAV İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvuruların değerlendirilmesi sonucu yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara elektronik ortamda Yazılı Sınav Giriş Belgesi gönderilecek olup, adayların sınava girişte T.C. Kimlik Numaralı kimlik belgeleri ile birlikte bu belgeyi yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

YAZILI SINAV YERİ VE TARİHİ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi 27/08/2017 - Saat 14:00

YAZILI SINAV KONULARI

• Makine Mühendisliği

a) Statik - Dinamik

b) Akışkanlar Mekaniği

c) Termodinamik

d) Isı Transferi

e) İmalat Yöntemleri

f) Makine Elemanları

g) Malzeme Bilimi

h) Kontrol Sistemleri

i) Ölçme Tekniği

• Elektrik-Elektronik Mühendisliği

a) Matematik, Diferansiyel Denklemler, Lineer Cebir

b) Elektronik, Sayısal Sistemler, Mikroişlemciler, Programlama

c) Elektrik Makineleri, Enerji Dönüşümü Temelleri, Transformatörler, Elektrik Motorları

d) Güç Sistemleri Analizi, Enerji İletim ve Dağıtımı

e) Kontrol ve Kumanda

f) Devreler ve Sistemler

g) Telekomünikasyon

h) Elektromanyetik Alan ve Mikrodalga Teorisi

YAZILI SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ

Yazılı Sınavda adaylar; mesleki alan bilgisi esas alınarak toplam yüz puan üzerinden değerlendirilecek olup, en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren yedi gün içinde yazılı olarak Sınav Komisyonuna itiraz edilebilir. İtiraz sonucu, adaya yazılı olarak bildirilir. Yazılı sınav değerlendirilmesi sonucu sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara, sözlü sınav tarihi ve yeri ayrıca duyurulacaktır.

DEĞERLENDİRME VE NİHAİ BAŞARI LİSTESİNİN DUYURULMASI

Adayların, yazılı sınav puanının yüzde kırkı, KPSSP3 puanının yüzde otuzu ile sözlü sınav notunun yüzde otuzu esas alınarak nihai başarı listesi hazırlanır. Sınav komisyonu gerekli görülen sayıda yedek aday belirler. Asıl ve yedek listelerde sıralama yapılırken, adayların başarı puanının eşit olması halinde, yazılı sınav puanı yüksek olan adaya, yazılı sınav puanının eşit olması durumunda KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Nihai Başarı Listesinde olanların sayısı ilan edilen pozisyon sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir. Yedek listede yer almak, adaylar için daha sonraki sınavlar için kazanılmış hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.

Giriş Sınavında başarılı olup göreve başlamayanlar ile göreve başlayanlardan çeşitli sebeplerle ayrılanların yerine sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren altı ay süreyle Giriş Sınavı yedek listesindeki başarı sırası dikkate alınarak atama yapılır.

Nihai Başarı Listesi http://www.tulomsas.com.tr adresinde ilan edilecek olup, ayrıca kişilere de yazılı tebligat yapılacaktır.

DİĞER HUSUSLAR

Asıl listede yer alanlardan atama işlemlerine başlanabilmesi için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır.

Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine yedek listedeki adaylar sırasıyla ve aynı esaslara göre atanacaktır.

Sınavı kazananlardan, TÜLOMSAŞ Sözleşmeli Mühendis Sınavı Aday Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacağı gibi, bu şekilde atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilecektir ve hiçbir hak talebi söz konusu olmayacaktır.

Ayrıca gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

6056/1-1


Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi olarak alınacak öğretim üyeleri için hazırlanan ve 03.07.2017 tarih ve 30113 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilanımızda yer alan İletişim Fakültesi Medya Çalışmaları Anabilim Dalı 4. derece Yardımcı Doçent kadrosu iptal edilerek ilandan çıkarılmıştır. Başvuruların bu doğrultuda yapılması gerekmektedir.

DUYURULUR.

 

Alımı İptal Edilen Kadro

Fakülte

Anabilim Dalı

Unvanı

Derecesi

İletişim Fakültesi

Medya Çalışmaları

Yrd. Doç.

4

6061/1-1


Kadir Has Üniversitesinden:

İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz İletişim Fakültesi akademik birimlerinin aşağıda belirtilen Bölümün Doçent kadrolarına 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Akademik Personel İstihdam Yönergesi kriterlerini yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Doçent alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Aranan Şartlar:

1 - Kadir Has Üniversitesi Akademik Personel İstihdam Yönergesi kriterlerinde Doçent atanabilmek için gereken niteliklere sahip olmak,

2 - Temel Tasarım, Tipografi, Fotoğraf ve Sanat ve Tasarım Tarihi gibi Görsel İletişim Tasarımının temel alanları hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi ve ders tecrübesi olmak,

3 - Temel alanların yanı sıra medyalararası çalışma alanları (örneğin: Dijital Tasarım Süreçleri, Video Prodüksyon, Post-Prodüksyon, Dijital Yayın Tasarımı vb.) hakkında teorik ve pratik düzlemlerde işlevsel düzeyde bilgi sahibi olmak,

4 - Sanat ve Tasarım Tarihi ve Kuramları, Görsel Sanat Araştırmaları, Çağdaş Sanat ve benzeri alanlarda yayınlar yapmış olmak.

Adayların KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesine göre Ek-1 tablosundaki sıralamaya uygun hazırladıkları (Doçent adayları 4 takım) bilimsel dosyaları ve aşağıda listesi verilen evrakların bulunduğu başvuru dosyası ile birlikte Kadir Has Üniversitesi, Kadir Has Kampusü Personel Dairesi 34083-Cibali /İSTANBUL adresine ilan başvuru süresi içinde başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Adayların başvuru dosyasında bulunacak belgeler:

1 - Öğretim üyesi başvuru dilekçesi,

2 - Özgeçmiş (Yök formatlı),

3 - Üniversitemiz web sayfasında (http://www.khas.edu.tr/1622/mevzuat) adresinde yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesine göre hazırlanacak Ek-1 ve Ek-2 tabloları,

Ek-1: Bu formda her madde ile ilgili yayın/diğer faaliyet vs. isimleri yazılacak.

Ek-2: Ek-1’de yazılan yayın/faaliyet vs. ile ilgili puanlar yazılacak.

4 - Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgelerin fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5 - Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge

6 - Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

(Günlük gazete ilan tarihinden en son tarihli olanı dikkate alınacaktır.)

 

Birimi

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

İletişim

Görsel İletişim Tasarımı

Doçent Doktor

1

Temel Tasarım, Tipografi, Fotograf ve Sanat ve Tasarım Tarihi gibi Görsel İletişim Tasarımının temel alanları hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi ve ders tecrübesi; Sanat ve Tasarım Tarihi ve Kuramları, Görsel Sanat Araştırmaları ve Çağdaş Sanat alanlarında yayınlar yapmış olmak.

 

Başvuru adresi:

Kadir Has Üniversitesi Cibali Kadir Has Kampüsü

Personel Dairesi

34083-Cibali/İSTANBUL

6052/1-1


Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz (www.erciyes.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcuttur.

İlan olunur.

 

İLAN NO

BİRİMİ

BÖL/ABD/ASD/PROG

UNVANI

DRC

ADET

AÇIKLAMA

1001

Tıp Fakültesi

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör

1

1

Doçentliğini Ortopedi ve Travmatoloji Alanında Almış Olmak.

1002

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Profesör

1

1

Doçentliğini İç Hastalıkları Alanında Almış Olmak. Nefroloji Alanında Deneyimli Olmak.

1003

Tıp Fakültesi

Radyoloji

Profesör

1

1

Doçentliğini Radyoloji Alanında Almış Olmak.

1004

Tıp Fakültesi

İmmünoloji

Profesör

1

1

Doçentliğini İmmünoloji Alanında Almış Olmak.

1005

Mühendislik Fakültesi

Elektromanyetik Alan ve Mikrodalga Tekniği

Profesör

1

1

Doçentliğini Elektrik-Elektronik Mühendisliği Alanında Almış Olmak.

1006

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Profesör

1

1

Endüstri Mühendisliği Bilim Alanında Doçentliğini Almış Olmak.

1007

Mühendislik Fakültesi

Yöneylem Araştırması

Profesör

1

1

Endüstri Mühendisliği Bilim Alanında Doçentliğini Almış Olmak.

1008

Mühendislik Fakültesi

Nükleer Araştırma

Profesör

1

1

-

1009

Mühendislik Fakültesi

Gıda Teknolojisi

Profesör

1

1

Gıda Bilimleri ve Mühendisliği Bilim Alanında Doçentliğini Almış Olmak.

1010

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Profesör

1

1

-

1011

Veteriner Fakültesi

Veterinerlik Patolojisi

Profesör

1

1

Doçentliğini Veteriner Patoloji Alanında Almış Olmak.

1012

Veteriner Fakültesi

Hayvan Sağlığı ve Ekonomisi İşletmeciliği

Profesör

1

1

Doçentliğini Veteriner Zootekni ve Hayvan Besleme Bilim Alanında Almış Olmak.

1013

Eğitim Fakültesi

Türkçe Eğitimi

Profesör

1

1

Doçentliğini Türkçe Eğitimi Alanında Almış Olmak.

1014

İlahiyat Fakültesi

Arap Dili ve Belagati

Profesör

1

1

Arap Dili ve Edebiyatı Bilim Alanında Doçentliğini Almış Olmak.

1015

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Temel Bilimleri

Profesör

1

1

-

1016

Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu

Kimya Teknolojisi

Profesör

1

1

Kimya Alanında Doçentliğini Almış Olmak.

1017

Edebiyat Fakültesi

Kurumlar Sosyolojisi

Profesör

1

1

Doçentliğini Sosyoloji Alanında Almış Olmak.

1018

Fen Fakültesi

Uygulamalı Matematik

Doçent

1

1

Doçentliğini Matematik Alanında Almış Olmak. Uygulamalı Matematik Dalında Deneyimli Olmak.

1019

Eğitim Fakültesi

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

1

Doçentliğini Kimya Eğitimi Alanında Almış Olmak.

1020

Tıp Fakültesi

Göz Hastalıkları

Doçent

1

1

Göz Hastalıkları Uzmanı Olmak.

1021

Tıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

2

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Olmak.

1022

Tıp Fakültesi

Spor Hekimliği

Doçent

1

1

Spor Hekimliği Uzmanı Olmak.

1023

Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyoloji

Doçent

1

1

Doçentliğini Tıbbi Biyoloji Alanında Almış Olmak.

1024

Mühendislik Fakültesi

Geoteknik

Doçent

1

1

İnşaat Mühendisliği Alanında Doçentliğini Almış Olmak ve Geoteknik Alanında Deneyimli Olmak.

1025

Mühendislik Fakültesi

Ulaştırma

Doçent

1

1

İnşaat Mühendisliği Alanında Doçentliğini Almış Olmak ve Ulaştırma Alanında Deneyimli Olmak.

1026

Mühendislik Fakültesi

Termodinamik

Doçent

1

1

Makine Mühendisliği Alanında Doçentliğini Almış Olmak.

Termodinamik ve Isı Geçişi Konularında Deneyimli Olmak.

1027

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Doçent

1

1

Endüstri Mühendisliği Bilim Alanında Doçentliğini Almış Olmak.

1028

Mühendislik Fakültesi

Malzeme Bilimi

Doçent

1

1

-

1029

Mühendislik Fakültesi

Tekstil Bilimleri

Doçent

1

1

Tekstil Bilimleri Ana Bilim Dalında Doçentlik Unvanı Almış Olmak.

1030

Mühendislik Fakültesi

Tekstil Teknolojisi

Doçent

1

1

Tekstil Teknolojisi Ana Bilim Dalında Doçentlik Unvanı Almış Olmak.

1031

Edebiyat Fakültesi

Bilim Tarihi

Doçent

1

1

Doçentliğini Felsefe Alanında Almış Olmak.

1032

Seyrani Ziraat Fakültesi

Entomoloji

Doçent

1

1

Doçentliğini Bitki Koruma Bilim Alanında Almış Olmak.

1033

Mimarlık Fakültesi

Şehircilik

Doçent

1

1

Şehir ve Bölge Planlama Bilim Alanında Doçent Unvanı Almış Olmak.

1034

Diş Hekimliği Fakültesi

Ağız Diş ve Çene Radyolojisi

Doçent

1

1

-

1035

İlahiyat Fakültesi

Kıraat

Doçent

1

1

Kıraat Bilim Alanında Doçentliğini Almış Olmak.

1036

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Yönetim ve Organizasyon

Doçent

1

1

Doçentliğini ‘Yönetim ve Strateji’ Bilim Alanında Almış Olmak.

1037

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Mali Hukuk

Doçent

1

1

Doçentliğini ‘Maliye’ Bilim Alanında Almış Olmak ve Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi Alanında Deneyimli Olmak.

1038

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Tarihi ve Etiği

Doçent

1

1

Tıp Tarihi ve Etik Alanında Doçent Unvanı Almış Olmak.

Eczacılık Tarihi Alanında Deneyimli Olmak.

1039

Eczacılık Fakültesi

Farmasotik Kimya

Doçent

1

1

Farmasotik Kimya Alanında Doçent Unvanı Almış Olmak.

6060/1-1


 

Açıklama: Z:\GÜNLÜ  İLANLAR\06-07-2017 PERŞEMBE\6067.tif