5 Temmuz 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30115

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Milli Savunma Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ysk_Sayfa_1.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ysk_Sayfa_2.jpg


İçişleri Bakanlığından:

KAYMAKAM ADAYLIĞI SINAV İLANI

T.C. İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfına 100 (yüz) kaymakam adayı alınacaktır.

Sınava Başvuru Şartları

• Üniversitelerin Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki en az dört yıl süreli fakültelerden mezun olmak.

• 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu’nun 2 ve 2/A ile 657 sayılı DMK’nın 48/A maddelerinde yer alan şartlara haiz olmak.

• 01 Ocak 2017 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1982 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar).

• Askerlikle ilişiği bulunmamak, askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Sınavın Tarihi ve Süresi

• Sınav, 09 Eylül 2017 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. Sınav, saat 10:00’da başlayacaktır. Adaylar, saat 09:45’ten sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

• Sınavda sorulacak en az soru sayısı ve cevaplama süresi: 40 soru için 100 dakika olacaktır.

Sınavın İlanı ve Başvuruların Alınması

• Adaylar başvurularını, 13-20 Temmuz 2017 tarihleri arasında herhangi bir ÖSYM başvuru merkezinden veya https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.

Sınava Giriş Belgesinin Düzenlenmesi

Adaylara ÖSYM tarafından, adayların hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir.

Başvuru koşullarına uymadığı halde başvurusunu yapan adayların başvuruları iptal edilecek ve Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir.

Sınav Organizasyonu ve Yürütülmesi

• Sınavın organizasyonu ve sınavın uygulanması tamamen ÖSYM’nin sorumluluğunda gerçekleştirilecektir.

• Adaylar sınava, sınavın yapılacağı hafta içerisinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi girerek edinecekleri Sınava Giriş Belgesi ve Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı veya süresi geçerli pasaportu ile kabul edilecektir. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (TC Kimlik numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir.

• Sınav için gerekli olan iki adet kurşunkalem, silgi, kalemtıraş, peçete her bir aday için ÖSYM tarafından temin edilecektir. Tüm adaylar, 26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine ve diğer ilgili mevzuata uymak zorundadır. Sınav bina/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. Kamera kayıtları gerektiğinde kanıt olarak kullanılacaktır.

Sınav Konuları

Sınavda adayların, kendisinden istenen bir konuda uzun ya da kısa bir metin yazmasına, verilen problemleri yazarak çözmesine ya da verilen sorulara uzun veya kısa, yazılı cevaplar vermesine dayanan açık uçlu (yazılı) sınav uygulanacaktır. Sınavda adaylara, en az 16 açık uçlu sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür ile en az 24 açık uçlu sorudan oluşan Alan Bilgisi uygulanacaktır. Soruların, konular içerisindeki yaklaşık oranı aşağıdaki gibi olacaktır:

Genel Yetenek ve Genel Kültür (%40): Türkçe (%15), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (%5), Türkiye’nin Sosyo-ekonomik Yapısı (%10) ve Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (%10) ile ilgili sorulardan,

Alan Bilgisi (%60): Anayasa Hukuku (%10), İdare Hukuku (%20), Türkiye’nin İdari Yapısı (%8), Türkiye’de Mahalli İdareler (%7), Ekonomi (%15) ile ilgili sorulardan oluşacaktır. Soruların konu içerisindeki oranı %20 oranında eksik veya fazla olabilecektir. Tüm adaylara aynı sorular sorulacaktır.

Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi

• Adaylar, sınavdaki açık uçlu (yazılı) soruların cevaplarını soru kitapçığında yer alan cevap alanlarına yazacaklar, cevaplar ÖSYM’de taranıp adaydan bağımsızlaştırılarak elektronik ortama aktarılacaktır. Adayların sadece soru kitapçığında belirlenen cevap alanına yazdıkları cevapları değerlendirmeye alınacaktır. Adayların sorulara verdiği cevaplar, cevap anahtarı göz önünde bulundurularak, en az iki puanlayıcı tarafından adaydan bağımsız olarak soru bazında değerlendirilecektir. Söz konusu puanlayıcılar, değerlendirdikleri sorunun cevabına aynı puanı vermedikleri takdirde sorunun cevabı bir başka puanlayıcı tarafından tekrar değerlendirilecek ve bu puanlayıcının belirlediği puan dikkate alınacaktır.

• Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Alan Bilgisi Testi için puanlayıcılar tarafından soru bazında verilen puanlar test bazında ayrı ayrı toplanacak ve bu toplamlar testlerin ham puanı olarak belirlenecektir. Her test için sınava giren adayların ham puanları kullanılarak ortalama ve standart sapma değerleri bulunacaktır. Bulunan ortalama ve standart sapma değerleri kullanılarak her test için adayların ham puanları, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.

• Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi için hesaplanan standart puan 0,4 ağırlıklandırma katsayısı ile Alan Bilgisi Testi için hesaplanan standart puan 0,6 ağırlıklandırma katsayısı ile çarpılarak toplanacak ve bu şekilde adayların Ağırlıklı Puanı bulunacaktır.

• Ağırlıklı Puanlar, en büyüğü 100, en küçüğü Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Ham Puanı ile Alan Bilgisi Testi Ham Puanı toplamının en küçüğü olacak şekilde puanlara dönüştürülecek ve bu puan Genel Başarı puanı olacaktır.

• 100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan adaylar, en yüksek puanlı adaydan başlanarak puan sırasına konacaktır. 70 ve daha yüksek puan alan adaylardan, ilan edilen kadronun (100), 4 katı olan 400 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 400. adayla aynı puanı alan diğer adaylar da mülakata katılmaya hak kazanacaklar ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaklardır.

• Yazılı sınavı kazanan adaylar Bakanlıkça tespit ve ilan edilecek bir tarihte mülakata tabi tutulacaktır. Mülakat sonucunda oluşacak nihai başarı listesi İçişleri Bakanlığının internet adresinden duyurulacak, ayrıca sınavı kazanan adayların adreslerine yazılı tebligat yapılacaktır. Yedek liste ilan edilmeyecektir.

Sınav Sonuçlarının Duyurulması: Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Sınav Sonuçlarına İtiraz ve İnceleme Talepleri

• Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde, ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer alan “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM’ye başvurmalıdırlar. Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise, sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde aynı şekilde yapılmalıdır.

• Adaylar sınavda kullanmış oldukları kendi soru-cevap kitapçığını “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru doğrultusunda, ÖSYM’de (Ankara’da) inceleyebilirler.

Sınav Ücreti ve Tahsili

Sınava girecek adaylar 13-21 Temmuz 2017 tarihleri arasında, ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına 165,00 TL (%18 KDV dâhil) sınav ücreti yatıracaklardır. Adaylar, banka/ATM’den sınav ücreti ödemesi yapmamalıdır. Adaylar, sınava başvurularını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırmalıdır. Ödeme işlemlerinden kaynaklanabilecek hatalardan ÖSYM ve İçişleri Bakanlığı sorumlu olmayacaktır. Fazla ya da yersiz ödeme yapan kişilere herhangi bir iade yapılmayacaktır.

Diğer Hususlar

• Başvuru süresi içinde engelli olmayan, ancak, başvuru süresi tamamlandıktan sonra engelli duruma gelen adaylardan, alçı, sargı bezi kullanma, hastalık, ortopedik engel, sağlık ile ilgili kullanılması zorunlu araç gereç vb. kullanan adaylar sınava alınmayacağından, bu durumlarını sağlık raporu ile belgelendirilerek dilekçe örneği ile sınavın yapılacağı hafta içerisinde Çarşamba günü saat 17:00’ye kadar ÖSYM-SHDB’ye ulaştırılmalıdır.

• Adayların başvuru işlemine geçmeden önce mutlaka sınav kılavuzunu dikkatlice okumaları/incelemeleri ve tüm sınav koşullarını/kurallarını kabul ederek başvuru yaptıklarını belirtir ekran üzerinde yer alan kutucuğu işaretlemeleri zorunludur.

• Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.

• Başvuru koşullarını taşımayan adayların sınav başvuruları iptal edilecek, bina/salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecek, yazılı sınavda başarılı olsalar dahi İçişleri Bakanlığı tarafından mülakata çağrılmayacak, atamaları yapılmayacak ve atamaları yapılsa dahi geçen süreye bakılmaksızın atama işlemleri iptal edilecektir.

• Bu ilanda yer almayan, ayrıntılı bilgiler ÖSYM’nin internet sitesinde bulunan Sınav Protokolünde yer almaktadır.

Duyurulur.

6041/1-1


Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

İlanımıza http://www.amasya.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Derecesi

Adet

Açıklamalar

Teknoloji Fakültesi

Makine Mühendisliği Bölümü

Termodinamik ABD

Profesör

1

1

Termodinamik kavramlar üzerine akademik çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Biyoloji Bölümü

Biyoloji ABD

Profesör

1

1

Bitki Morfolojisi ve Anatomisi alanında uzmanlaşmış olmak ve "Lycopersicon e sculentum mill" konusunda çalışmalar yapmış olmak.

6045/1-1


Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Doçent kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 25. Maddesine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre Öğretim Üyeleri alınacaktır.

BAŞVURU İŞLEMLERİ:

Doçent kadrosu için, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttikleri müracaat dilekçelerine; Özgeçmişlerini, 1 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 4 (Dört) takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

Son başvuru tarihi ilanın yayınlanmasından itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. (Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmış olması gerekmektedir. )

İlan olunur.

 

FAKÜLTE

BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

ADET

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İngilizce İşletme Bölümü - Pazarlama Alanı

Doçent

1

İngilizce İşletme Bölümü - Finans Alanı

Doçent

1

6047/1-1


Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu" Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Mühendislik - Mimarlık Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, Tıp Fakültesi, İletişim Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesine çeşitli alanlarda; 27 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Profesör, kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

Fakülte / Yüksekokul

Bölüm / Program

Öğretim Üyesi

Alan

Ek Açıklamalar

Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

1

Elektronik Haberleşme

Yardımcı Doçent

Makine Mühendisliği (İngilizce)

1

Makine Mühendisliği

Yardımcı Doçent

Endüstri Mühendisliği (İngilizce)

1

Endüstri Mühendisliği / Yöneylem Araştırması

Yardımcı Doçent

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme (İngilizce)

1

İşletme, Yönetim Organizasyon

Yardımcı Doçent

İşletme

1

İşletme Yönetimi

Yardımcı Doçent

1

İşletme Yönetimi

Prof., Doç.

1

İnsan Kaynakları

Prof., Doç.

3

Yönetim Organizasyon

Prof., Doç.

1

Stratejik Yönetim

Prof., Doç.

2

Örgütsel Davranış

Prof., Doç.

1

Toplam Kalite

Prof., Doç.

1

Finans

Prof., Doç.

İktisat

1

İktisat / Makro Ekonomi

Yardımcı Doçent

Yönetim Bilişim Sistemleri

1

Sayısal Yöntemler

Profesör

Güzel Sanatlar Fakültesi

Grafik Tasarım

2

Grafik Tasarım, Resim

Yardımcı Doçent

Oyunculuk

1

Oyunculuk, Tiyatro

Prof., Doç. ,Yrd. Doç.

Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi

1

Tiyatro, Tiyatro Eleştirmenliği, Dramaturji, Oyunculuk

Prof., Doç. ,Yrd. Doç.

Fen - Edebiyat Fakültesi

Matematik

1

Fizik

Yardımcı Doçent

Tarih

1

Yakınçağ Tarihi

Yardımcı Doçent

Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

1

Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi

Profesör

İletişim Fakültesi

Görsel İletişim

1

Görsel İletişim

Yardımcı Doçent

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku / Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı

1

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Yardımcı Doçent

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

1

Yönetim Organizasyon

Yardımcı Doçent

6050/1-1


Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.

2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, doktora belgesi, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), YÖKDİL veya eşdeğerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir sınavdan en az 65 puan almış olduğunu gösterir belgeleri, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte İlan edilen birime başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, yayın listesi, Doktora belgesi, Yabancı Dil belgesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili Fakülte ve Yüksekokul Yönetim Kurullarınca belirlenecek jüri tarafından yabancı dil sınavı yapılacak olup, sınavdan 65 puan alanlar başarılı kabul edilecek, bu puanın altında alanların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati Fakülte Dekanlıklarınca ve Yüksekokul Müdürlüklerince Üniversitemiz web sayfasından (www.selcuk.edu.tr) duyurulacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.)

GENEL AÇIKLAMALAR

1. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2.    Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

3. Müracaat eden adayların Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarında belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak "Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu" tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

4. İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

5. Doçent kadrosuna profesörler, yardımcı doçent kadrolarına profesör ve doçentler başvuramazlar.

6. Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.

7. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

8. Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş olan FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak.

9. Yapılacak arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak.

10. Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün (05/07/2017 - 20/07/2017) olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

11. Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

Duyurulur.

BİRİM LİSTESİ

BİRİMİ

BÖLÜM / ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

ADET

ÖZEL ŞART

Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler YO

Sosyal Hizmet Bölümü

Yrd. Doç.

4

1

Diş Hekimliği Fakültesi

Ortodonti

Doçent

1

1

Diş Hekimliği Fakültesi

Restoratif Diş Tedavisi

Doçent

1

1

Eczacılık Fakültesi

Biyokimya

Doçent

1

1

Protein - ilaç etkileşimi ilaç taşıma sistemleri üzerine çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Anorganik Kimya

Doçent

1

1

Kalikspirol taşıyan vic-dioksim ligandlarının ve komplekslerinin sentezi ve karakterizasyonu konusunda çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Zooloji

Doçent

1

1

Stratiomyidae (Diptera) Sistematiği konusunda çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Uygulamalı Matematik

Yrd. Doç.

1

1

Akışkanlar mekaniğindeki asimptotik sınır değer problemlerine diferensiyel dönüşüm ve varyasyonel iterasyon metotlarının Padé tekniği ile uygulanması üzerine doktora yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim

Profesör

1

1

Resim eleştirisi üzerine çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Muhasebe ve Finansman

Profesör

1

1

Finansal tahminleme, bankacılık, kurumsal yönetim ve sermaye piyasaları konusunda çalışmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Muhasebe ve Finansman

Profesör

1

1

Bilgisayar destekli denetim teknikleri ve muhasebe eğitimi alanında çalışmış olmak.

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler

Profesör

1

1

Ülke imajı ve sponsorluk konularında çalışmaları olmak.

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler

Profesör

1

1

Belediyelerde halkla ilişkiler ve sosyal sorumluluk konularında çalışmaları olmak.

İletişim Fakültesi

Araştırma Yöntemleri

Doçent

1

1

Halkla ilişkiler etiği ve halkla ilişkiler eğitimi konularında çalışmaları olmak.

İletişim Fakültesi

Pazarlama ve Marka İletişimi

Doçent

1

1

Açık hava reklamlarında çekicilikler konusunda çalışmaları olmak.

Mimarlık Fakültesi

Yapı Bilgisi

Doçent

1

1

Kırsal Konutların Deprem Güvenliğinin Arttırılması konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Yazılımı

Profesör

1

1

Sezgisel algoritmalarla parametrik eğri ve yüzey modelleme alanında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Yazılımı

Profesör

1

1

Saklı Markov Model (Hidden Markov Model) konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Donanımı

Doçent

1

1

Ağaç - tohum algoritması üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Cevher Hazırlama

Doçent

1

1

Temas açısı, yüzey gerilimi ve yağ aglomerasyonu konularında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Doçent

1

1

Yer seçimi ve topla-dağıt araç rotalama problemi konusunda doktora yapmış ve uluslararası makaleler yayınlamış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Hidrolik

Doçent

1

1

Su dağıtım şebekelerinin maliyet optimizasyonu ve destek vektör makineleri hakkında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Jeodezi

Doçent

1

1

KTH yöntemi ile bölgesel jeoit belirleme konusunda doktora yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Maden İşletmesi

Doçent

1

1

Endüstriyel patlatma ve çevresel etkileri, özel ve kontrollü patlatma uygulamaları, doğal yapı taşları konularında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Uygulamalı Jeoloji

Doçent

1

1

Hidrojeoloji konusunda doktora yapmak, yeraltı suları jeolojisi, termal sular, obruk ve zemin mekaniği konularında çalışmalar yapmış olmak.

Sivil Havacılık YO

Uçak Gövde-Motor Bakımı

Yrd. Doç.

1

1

Makine Eğitimi Anabilim Dalında doktora yapmış olmak, yüzey çatlaklı kompozit boruların yorulma davranışı üzerinde çalışmış olmak.

Teknoloji Fakültesi

Mekanik ve Makine Teorisi

Doçent

1

1

Tornalamada tırlama titreşimleri, süreç sönümlemesi, kararlı kesme derinliği analizi ve parametre optimizasyonu üzerine çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Radyoloji

Profesör

1

1

Çocuk ve Erişkin hastalarda kardiyovasküler görüntüleme üzerinde deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

Psikiyatrik bozuklukların tedavisinde kronoterapötik girişimlerle ilgili tecrübesi ve çalışması olmak.

Tıp Fakültesi

Tıbbi Mikrobiyoloji

Profesör

1

1

Tıp Fakültesi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doçent

1

1

Intraoperatif kan ürünleri transfüzyonu konusunda çalışması olmak, intraoperatif transösefagial ekokardiografi kullanımı konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Doçent

1

1

Hareket bozuklukları ve endoskopik kafa tabanı cerrahisi konularında sertifikaya ve cerrahi tecrübeye sahip olmak. Servikal omurganın anteriyor transpediküler fiksasyonu ile ilgili çalışmaya sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, anne sütü alma süresi ve obezite arasındaki ilişki ile ilgili çalışmasının bulunması.

Tıp Fakültesi

Göz Hastalıkları

Doçent

1

1

Vitreoretinal cerrahi ve elektrofizyoloji eğitimlerini almış olmak. Vitreoretinal cerrahi uygulamalarında tecrübeli olmak.

Tıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

1

Üremeye yardımcı tedavi sertifikası bulunmak ve PDÖ yönlendirici eğitimi almış olmak.

Tıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

1

Endometriozis hastalarında FSRH gen polimorfizmi etkisini araştıran bilimsel çalışması bulunmak, üremeye yardımcı tedavi sertifikası bulunmak ve PDÖ yönlendirici eğitimi almış olmak.

Tıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

1

Probleme dayalı öğrenme (PDÖ) yönlendirici eğitimi almış olmak ve DNA hasarı, DNA onarımı ve proteomiksler konusunda sertifikası bulunmak.

Tıp Fakültesi

Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent

1

1

Karpal Tünel cerrahisi ile ilgili prospektif SCI dergide yayımlanmış çalışması bulunmak, El ve Mikrocerrahi üzerine yurtdışında en az bir yıl çalışmış olmak

Tıp Fakültesi

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Doçent

1

1

Avrupa board sınavı (EBOPRAS) başarılı olmak. Temporomandibular eklem hastalıklarında açık cerrahi ve endoskopik cerrahi konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyokimya

Doçent

1

1

Tıp doktoru olmak, Sağlık Bilimleri Temel alanında Klinik Biyokimya Doçenti olmak, Statik Manyetik Alan ve kanser konusunda çalışmaları olmak

Tıp Fakültesi

Tıbbi Patoloji

Doçent

1

1

Nöropatoloji konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Nükleer Tıp

Yrd. Doç.

1

1

Soliter pulmoner nodüllerin PET-BT ile değerlendirilmesi ile ilgili uzmanlık tez çalışması yapmak.

Tıp Fakültesi

Üroloji

Yrd. Doç.

3

1

İdrar kaçıran kadın hastalarda idrar yolu enfeksiyonu görülme sıklığı ve risk faktörleri konusunda çalışma yapmış olmak, FEBU (Fellow of the European Bord of Urology) sertifikasına sahip olmak.

Veteriner Fakültesi

Veterinerlik Zootekni

Profesör

1

1

Veteriner Fakültesi

Veterinerlik Biyoistatistik

Yrd. Doç.

1

1

İstatistik Bölümü mezunu ve Biyoistatistik Anabilim Dalında doktora yapmış olmak, Sansürlü verilerin metodolojik yaklaşımları üzerinde çalışmış olmak.

Ziraat Fakültesi

Fitopatoloji

Doçent

1

1

Bitki bakteri hastalıkları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

6009/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ