2 Temmuz 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30112

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Sivas İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Sabit ve Seyyar Pancar Boşaltma Makinelerinde Pancarın Boşaltılması, Günlük İşlenecek Olan Pancarın Kanallarda Yüzdürülerek Fabrikaya Sevki, Sabit ve Seyyar Boşaltma Tesislerinin Revizyon (Bakım - Onarım) İşleri Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2017/324861

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA

b) Telefon ve faks numarası   :  Tel: 0 332 885 72 00 (10 hat) - Faks: 0 332 885 72 10

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Niteliği: Sabit ve Seyyar Pancar Boşaltma Makinelerinde Pancarın Boşaltılması, Günlük İşlenecek Olan Pancarın Kanallarda Yüzdürülerek Fabrikaya Sevki, Sabit ve Seyyar Boşaltma Tesislerinin Revizyon (Bakım - Onarım) İşleri

                                                  Türü ve miktarı: Sabit ve Seyyar Pancar Boşaltma Makinelerinde 1.041.000 Ton Pancarın Boşaltılması ve Sabit ve Seyyar Boşaltma Tesislerinin Revizyon (Bakım - Onarım) İşleri İle Günlük İşlenecek Olan Toplam 950.000 Ton Pancarın Kanallarda Yüzdürülerek Fabrikaya Sevki.

b) Yapılacağı yer                    :  Ilgın Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                           :  Sabit ve seyyar pancar boşaltma makinelerinde pancarın boşaltılması işleri ile günlük işlenecek olan pancarın kanallarda yüzdürülerek fabrikaya sevki işlerinin süresi sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlama tarihinden itibaren (±%20 toleranslı) 130 (yüzotuz) takvim günüdür. Sabit ve seyyar boşaltma tesislerinin revizyon (bakım-onarım) işlerinin süresi Mayıs - Temmuz ayları arasında İdarece seçilecek 90 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Ilgın Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA

b) Tarihi ve saati                     :  13/07/2017 Perşembe günü, saat 14.30

4 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

4.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve TL 118,00- (Yüz On Sekiz Türk Lirası) karşılığı Ilgın Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA adresinden satın alınabilir.

4.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

7 - Diğer Hususlar

7.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

7.2. Mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5949/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Sivas İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Sivas İl Özel İdaresine ait olan ve aşağıda yeri, tapu kaydı, yüzölçümü, muhammen bedeli, geçici teminat tutarı ile ihale tarih ve saati belirtilen taşınmaz mallar; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a Maddesine göre Kapalı Teklif usulüyle ayrı ayrı satılacaktır.

2 - İhaleler, İl Encümenince, aşağıda belirtilen gün ve saatte Sivas Merkez Akdeğirmen Mahallesi İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3 - İhalelere ilişkin şartnameler, mesai saatleri dahilinde İl Özel İdaresi Emlak İstimlak Müdürlüğünde görülebilir/temin edilebilir.

4 - İSTEKLİLERİN: Her ihale için ayrı olmak üzere, aşağıdaki belgeleri içeren Kapalı Teklif Zarflarını (Dış Zarf) ihale saatine kadar, makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vermesi gerekmektedir.

Dış Zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir:

a) İç Zarf (Teklif Zarfı)

b) Nüfus Cüzdanı (Aslını ibraz etmek şartıyla sureti)

c) Tebliğe esas ikamet belgesi,

d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnamesi,

e) İstekli tüzel kişilik ise bağlı olduğu oda kaydı ve Ticaret Sicil Gazetesi ile şirketi temsile yetkili olduğuna dair imza sirküsü,

f) Ortak Girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi,

g) Sivas İl Özel İl Encümeni Başkanlığı adına alınmış, işin hizasında belirtilen miktardaki geçici teminata ait alındı makbuzu (T.C. Ziraat Bankası Sivas Merkez Şubesi İBAN: TR74 0001 0002 3036 9171 0050 03 nolu Sivas İl Özel İdaresi hesabına yatırılacaktır.) veya usulüne uygun düzenlenmiş Banka Teminat Mektubu.

h) Şartname. (her sayfası iştirakçi tarafından imzalanacaktır.)

5 - İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar.

6 - İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7 - Telgraf, faks veya e-postayla yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan Olunur.

SATILACAK TAŞINMAZLAR

 

Taşınmazın bulunduğu yer ve Tapu kaydı

Yüzölçümü

(m2 )

Vasfı

İmar Durumu

Hisse

Muhammen Bedeli

(KDV Hariç)

Geçici Teminatı

İhale Tarih ve Saati

Sivas Merkez İlçe Alibaba Mahallesi

3497 ada 2 nolu parsel

10.998,00

Arsa

Ticaret Alanı

Tam

5.499.000,00 TL

164.970,00 TL

18.07.2017

10.00

Sivas Merkez İlçe Alibaba Mahallesi

3457 ada 2 nolu parsel

3.780,00

Arsa

Ticaret Alanı

Tam

1.890.000,00 TL

56.700,00 TL

18.07.2017

10.15

5776/1-1