1 Temmuz 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30111

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.YE AİT MENZELET VE KILAVUZLU HİDROELEKTRİK SANTRALLERİ İLE BU SANTRALLER TARAFINDAN KULLANILAN TAŞINMAZLARIN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA İHALE İLANI

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


ZEMİN KAT TİCARET + KONUT ALANI”NIN PROJELENDİRİLMESİ, ÜRETİLEN PROJEYE UYGUN OLARAK “ZEMİN KAT TİCARET + KONUT ALANI”NIN KAT KARŞILIĞI ANAHTAR TESLİMİ İNŞAATI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Çanakkale Belediye Başkanlığından:


KRİSTAL ŞEKER AMBALAJLAMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Burdur Şeker Fabrikasından:


İHALE İPTAL İLANI

TKİ Eli İşletme Müdürlüğünden:


İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Gümüşhane Şiran Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:


HİZMET ALIMI İŞLERİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


İRTİFAK HAKKI KULLANDIRILARAK OTEL-PANSİYON-APART EV VE ÇARŞI BİNALARININ YAPIMI VE 25 YILLIĞINA KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Aksaray Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.YE AİT MENZELET VE KILAVUZLU HİDROELEKTRİK SANTRALLERİ İLE BU SANTRALLER TARAFINDAN KULLANILAN TAŞINMAZLARIN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA İHALE İLANI

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

 

İhale Konusu Santraller

Geçici Teminat Tutarı (TL)

İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli (TL)

Önyeterlilik ve Son Teklif Verme Tarihi

Menzelet ve Kılavuzlu HES

15.000.000 - (Onbeşmilyon)

15.000 - (Onbeşbin)

11/09/2017

 

1 - Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (“İdare”)’nca, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde; Elektrik Üretim A.Ş.ye ait Menzelet ve Kılavuzlu Hidroelektrik Santralleri ile bu Santraller tarafından kullanılan taşınmazlar bir bütün halinde (“Menzelet ve Kılavuzlu HES”) “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile özelleştirilecektir.

2 - İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonu’nca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

3 - İhaleye yalnızca tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilir. Gerçek kişiler ve özel yatırım fonları, en az bir tüzel kişinin bulunduğu Ortak Girişim Grubunda üye olarak yer alabilirler. İhaleye katılabilmek için Gizlilik Taahhütnamesi’nin imzalanması, ihale konusu santraller hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ile Tanıtım Dokümanı’nın alınması ve önyeterlilik kriterlerinin karşılanması zorunludur. Ortak Girişim Grubu üyelerinden birinin İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alması yeterli olmakla birlikte, Ortak Girişim Grubunun her bir üyesinin ayrı bir Gizlilik Taahhütnamesi imzalaması gerekmektedir.

4 - İhale konusu santraller hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alacak tüzel kişi ve Ortak Girişim Grubunun, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı’nı İdare’den “Alındı Belgesi” karşılığında temin edebilmeleri için;

- İdare’nin aşağıdaki adresinden ya da www.oib.gov.tr web adresinden temin edilebilecek Gizlilik Taahhütnamesi’ni imzalayarak (tüzel kişi ve Ortak Girişim Grubu üyelerini temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanacak) İdare’ye teslim etmeleri,

- İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedeli olarak 15.000- (Onbeşbin) TL’nin İdare’nin;

T.HALK BANKASI A.Ş. ANKARA KURUMSAL ŞUBESİ nezdindeki:

TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz TL,

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBESİ nezdindeki:

TR40 0001 0017 4538 7756 6157 38 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri TL,

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. MERKEZ ŞUBESİ nezdindeki:

TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz TL

hesaplarından birisine yatırıldığına dair banka dekontunu (dekontun üstünde “MENZELET VE KILAVUZLU HES İÇİN TANITIM DOKÜMANI VE İHALE ŞARTNAMESİ BEDELİ” ifadesi ile ihaleye katılacak olan tüzel kişinin ve/veya Ortak Girişim Grubunun veya Ortak Girişim Grubu üyelerinden birinin isminin açıkça belirtilerek) İdare’ye teslim etmeleri gerekmektedir. Her ne surette olursa olsun, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı almak için ödenmiş tutarlar iade edilmez.

5 - Katılımcılar tarafından önyeterlilik başvurusunda bulunabilmek ve ihaleye katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarda ve İhale Şartnamesinde belirtilen esaslar dahilinde geçici teminat verilmesi gerekmektedir.

6 - Sözleşme imzalamak üzere davet edilecek Teklif Sahibi tarafından İdare’ce bildirilecek süre içerisinde yukarıdaki tabloda belirtilen geçici teminat tutarı kadar ek geçici teminat verilmesi gerekmektedir.

7 - Katılımcıların, önyeterlilik başvurusunda bulunabilmek ve ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ile tekliflerini İhale Şartnamesi’nde belirtilen hususlar doğrultusunda hazırlayıp; “EÜAŞ’A AİT MENZELET VE KILAVUZLU HES İHALESİNE İLİŞKİN TEKLİF - GİZLİ” ibaresi bulunan kapalı zarf içerisinde İdare’nin aşağıdaki adresine en geç önyeterlilik ve son teklif verme tarihi saat 17:00’ye kadar elden teslim etmeleri gerekmektedir. Önyeterlilik ve son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye verilecek belgeler ve teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

8 - İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tâbi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

İdare önyeterlilik ve son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus önyeterlilik ve son teklif verme tarihinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

9 - İhale konusu santrallerin yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketlere ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere işletme hakkının verilmesi, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu, Elektrik Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, ihale konusu santrallerin işletme hakkının verilmesinin mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

10 - İhaleye ilişkin diğer hususlar ihale konusu santrallere ait İhale Şartnamesi’nde yer almaktadır.

11 - Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.

T.C.

BAŞBAKANLIK

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ziya Gökalp Caddesi No: 80 06600 Kurtuluş / ANKARA

Tel : 90 312 585 82 90 ve Faks : 90 312 585 83 07

5998/1-1


ZEMİN KAT TİCARET + KONUT ALANI”NIN PROJELENDİRİLMESİ, ÜRETİLEN PROJEYE UYGUN OLARAK “ZEMİN KAT TİCARET + KONUT ALANI”NIN KAT KARŞILIĞI ANAHTAR TESLİMİ İNŞAATI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Çanakkale Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait Arslanca Mahallesi 1298 ada, 15 nolu parselde kayıtlı 1.416,91 m2. alana sahip arsanın üzerinde mevcut imar durumuna uygun olarak “Zemin Kat Ticaret + Konut Alanı”nın projelendirilmesi, üretilen projeye uygun olarak “Zemin Kat Ticaret + Konut Alanı” nın Kat Karşılığı anahtar teslimi inşaatı işi aşağıdaki şartlar dahilinde yapım 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir.

2 - İhale 12/07/2017, Çarşamba günü Saat 14:00’da Çanakkale Belediyesi Meclis Salonu ÇANAKKALE adresinde, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- İhaleye konu İşin Tahmini bedeli 2.971.825,59.-TL (İki milyon dokuz yüz yetmiş bir bin sekiz yüz yirmi beş Türk Lirası, Elli dokuz Kuruş)’dir. Geçici teminat miktarı tahmin edilen bedelin %3’ü olan 89.154,76.-TL (Seksen dokuz bin yüz elli dört Türk Lirası, Yetmiş altı Kuruş) dır. İhale dosya bedeli 10.000,00.-TL. (On bin Türk Lirası)’dır.

4 - İhaleye katılmak isteyenler belirtilen miktardaki geçici teminatlarını ihale günü en geç saat 12.00’ye kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak teslimat ile birlikte Halk Bankası Çanakkale Şubesi’ne yatırmaları veya milli bankalardan birinden alınacak süresiz banka teminat mektubu (banka teyit yazısı ile birlikte) getirmeleri şarttır. İhale günü saat 12.00’den sonra teminat kabul edilmez. Teminat ve ihale dosya bedeli yatırmayanlar ihaleye iştirak ettirilmezler.

5 - İstekliler söz konusu ihale şartnamelerini hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde Çanakkale Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nde görebilirler.

6 - İhaleye girebilmek için, ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

7 - İHALE TEKLİF ŞARTLARI:

Mülkiyeti Belediyemize ait Arslanca Mahallesi, 1298 ada, 15 nolu parselde kayıtlı 1.416,91 m2. alana sahip arsanın üzerinde, Şartname ekindeki imar durumuna uygun olarak Zemin Kat Ticaret + Konut Alanı (Bodrum Kat, Çatı arası, açık ve kapalı çıkmalar hariç) 1.416,91 m2 x 2,40 olmak üzere toplam inşaat alanı 3.400,58 m2 üzerinden teklif verilebilir. Kat adedi ve m2 inşaat alanı en fazla olarak belirtilmiş olup daha az katlı ve daha düşük m2.inşaat alanına göre de teklif düzenlenebilir. İstekli aşağıdaki şartları kapsayan teklif verebilecektir.

a) Mülkiyeti Belediyeye ait parsel üzerinde 1/1000 Uygulama İmar Planına uygun olarak ihale ile Emsal =2,40 yapılanma koşuluna sahip alanda “Zemin Kat Ticaret + Konut Alanı”, yapı için teklif verilecektir.

b) Söz konusu parselde Emsal=2,40 yapılanma koşuluna sahip alanda, “ Zemin Kat Ticaret + Konut Alanı”, fonksiyonuna sahip olup, bu şartlara uygun yapı yapılacaktır.

c) İhale şartnamesi Özel Teknik Şartname ile bir bütün olup, teklif ve projelerin hazırlanması aşamasında bu şartnamelerdeki hükümlere uyulacaktır.

d) Avan Proje:

Yapılacak olan yapının avan projesi de kullanım fonksiyonları belirtilerek, ihaleye esas teklif dosyasında bulunacaktır.

Binanın yapılanma koşullarındaki imar hatları ve yüksekliği en fazla olup bunları geçmemek üzere teklif verilecektir. Kat yüksekliği ve toplam inşaat alanı m2. si bu koşulların altında da olabilir. Bu durumda binanın fonksiyonelliği, kullanım özellikler, estetik görünümü ve çevresine uyumu gibi faktörler dikkate alınarak değerlendirme yapılacaktır.

Taşınmaza ait imar durumunu ve ölçülü krokisi bilgileri Çanakkale Belediyesince şartname eki olarak verilecektir. Şartname ekinde yer alan taşınmaza ait imar durumunu ve ölçülü krokisine uygun olarak avan projeleri çizdireceklerdir.

Avan proje 1/100 ölçekli olacaktır. Avan proje içeriğinde, kat planları, en az iki yönden görünüş ve kesitler, vaziyet planı (otopark düzenlemesi, varsa yaya aksları, peyzaj düzenlenmesi vb.)binanın çevresi ile üç boyutlu olarak görünümü, inşaatta kullanılacak malzemelere ilişkin mahal listesi, metrajlar, açıklama raporları, hangi dairelerin belediyeye verileceğine ilişkin kroki ve açıklama bulunacaktır. Hazırlanan avan proje teklif mektubu ile belirlenen tarihte idareye teslim edilecektir.

e) Mevcut imar durumuna ve şartnameye uygun olarak “Zemin Kat Ticaret + Konut Alanı Projelerinin (Avan proje+uygulama projeleri) hazırlanması ve binanın yapımı için teklif verilecektir.

f) Avan projede mutabakata varılması durumunda uygulama projelerinde Belediye’ye ait alanlar fonksiyon olarak Belediye ile birlikte detaylandırılacaktır.

g) Yapılacak olan yapının projesi, asansörlü ve kaloriferli olarak yapılacaktır. Ayrıca Yangın Yönetmeliği, Özürlüler Yönetmeliği vb. standartlarına uygun projeler üretilecek ve yapım esnasında da belirlenmiş standartlara göre uygulama yapılacaktır.

h) “Zemin Kat Ticaret + Konut Alanı”nın, ihale onay tarihinden itibaren kesin avan projelere uygun olarak maksimum 4 (dört) ay içinde yapı ruhsatına esas uygulama projeleri (Jeoteknik etüt raporu, zemin iyileştirme projesi, mimari, statik, betonarme, tesisat, elektrik, makine, peyzaj, çevre düzenleme vb) 3194 sayılı İmar Kanunu ve Uygulama Yönetmeliklerine göre hazırlanarak, Belediyeden ruhsatı alacaktır. Belediyece ruhsat işlemlerine ilişkin İmar Kanunu ve Uygulama Yönetmeliklerindeki sürelere göre işlem yapılacaktır.

j) Uygulama Projeleri;

1) Sondajlı zemin etüt raporu,

2) Geoteknik etüt raporu ve zemin iyileştirme projesi,

3) Mimari proje: Vaziyet planı, en az iki adet kesit, yeteri kadar görünüş, sistem ve nokta detayları-dış cephe, merdivenler, korkuluklar, pencereler, kapılar ve idarece gerek görülen diğer detaylar-, çatı planları, otopark yerleşimi,

4) Statik proje: Yapı türüne göre taşıyıcı sistemi gösteren kesit, detay, rapor ve hesaplar

5) Elektrik projesi: İç ve dış aydınlatma elemanları vb. ilişkin öneri ve raporlar içeren, asansör projeleri ve hesapları

6) Tesisat projeleri: Havalandırma, soğutma, yangın, ısı ve ses yalıtım proje ve hesapları, kalorifer tesisatı ve hesapları ile her proje için ayrı ayrı, ayrıntılı hesap ve raporlarını ve mahal listelerini

7) Binanın çevresi ile silüet ve üç boyutlu görünüşünü

8) 1/200 ölçekli peyzaj projesi

9) Binanın üç boyutlu ve görsel sunumunu kapsayacaktır.

Projeler ve kontrollük işlemleri; 3194 Sayılı İmar Kanunu ve Uygulama hükümleri ile mevcut Kanun ve Yönetmelikler ile Çanakkale Belediyesi özel Yönetmeliklerine uygun olarak yapılacaktır. Projeler Belediye onayına sunulacak ve ruhsata esas 5 takım olarak hazırlanacaktır.

k) İhale onayından sonra uygulama projesine en geç 4 (dört) ay içinde ruhsat alınacaktır.

l) İstekliye Yapı Ruhsat tarihinden İtibaren en geç 15 (on beş) gün içinde yer teslimi yapılacak, istekli bu tarihte inşaata başlamış sayılacaktır.

m) İhale konusu “Zemin Kat Ticaret + Konut Alanı”nın inşaatın bitim tarihi yer tesliminden itibaren maksimum 18 (Onsekiz) ay olup, bu sürenin altında teklif verilebilecektir.

n) İhale konusu işin bitim tarihi iskan ruhsatının (yapı kullanma ruhsatının) alındığı tarihtir.

8 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI VE BELGELER:

İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

a) Kanuni ikametgahı olması,

b) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,

c) Ortak girişim olarak müracaat edilmesi halinde; ortak girişim beyannamesi.

d) Şirket veya kişiyi tanıtıcı, mali imkanlarını gösterir bilgi ve belgeleri

e) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi vermesi (2017 yılı için tasdikli)

e.1) Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge

e.2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

e.3) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (e) ve (e.2)deki esaslara temin edecekleri belge,

f) İmza sirküleri verilmesi.

f.1) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

f.2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

f.3) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (f.1) ve (f.2) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.

g) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.

h) Bu şartnamede yazılı miktarda 89.154,76.-TL. tutarında teminat ve 10.000,00 TL (On bin Türk Lirası) ihale dosya bedeli vermesi.

i) İsteklilerin teklif mektuplarını Çanakkale Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne en geç 12/07/2017 tarihinde Çarşamba günü, saat 12.00’ye kadar tutanak karşılığında vermeleri şarttır. Saat 12.00’den sonra teklif mektupları kabul edilmez.

j) Vergi Dairesinden vergi borcunun olmadığına dair belge

k) Çanakkale Belediyesi'ne herhangi bir borcu olmadığına dair belge

l) Telgrafla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.

m) 2886 sayılı Kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa ihale bozularak kesin teminatı gelir kaydolur.

İlan olunur.

5971/1-1


KRİSTAL ŞEKER AMBALAJLAMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Burdur Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız 2017-2018 Kampanyası Kristal Şeker Ambalajlama Hizmet Alımı işidir.

İhale kayıt numarası                         :  2017/322820

1 - İdarenin                                     

a) Adı ve adresi                                :  Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şeker evleri Mah. Yunus Emre Cad. Kapı No: 2    15220 BURDUR

b) Telefon ve faks numarası             :  0 248 233 19 35 (4 Hat) – 0 248 233 12 67

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :

2 - İhale konusu hizmetin                

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Fabrikamız 2017-2018 Kampanyasında üretilecek yaklaşık 78.000 ton şekerin ambalajlama ünitesinde 50 Kg’lık polipropilen torbalara konup, torba ağzı dikilerek şeker ambarına verilmesi işidir. Söz konusu iş asgari 27 kişi ile tahmini 130 gün sürecektir

b) Yapılacağı yer                              :  Burdur Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                                    :  İşe başlama tarihinden itibaren yaklaşık 130 takvim günüdür.

3 - İhalenin                                      

a) Yapılacağı yer                              :  Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                              :  13/07/2017 Perşembe günü saat 14.30

4 - İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 13/07/2017 Perşembe günü saat 14.30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5933/1-1


İHALE İPTAL İLANI

TKİ Eli İşletme Müdürlüğünden:

Müessesemize ait olup 17.06.2017 tarih ve 30099 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 sıradaki 47 Kalem Komatsu Yedeği alımı ihale ilanı 30.06.2017 tarihi itibariyle İPTAL edilmiştir.

 

İhalenin - Niteliği - Türü

İ.K No

Dosya No

İhale Tarih - Saati

Teslim

1-

47 Kalem Komatsu yedeği Al.

300850

2016-1148

11.07.2017-14.00

60 Gün

İlgililere ilanen duyurulur.

5950/1-1


İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Gümüşhane Şiran Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Şiran Küçük Sanayi Sitesi 38 işyeri yapım işi birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

Adresi                                        :  Karaca Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cad. Sanayi Sitesi         No: 219 Şiran/ GÜMÜŞHANE

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  38 adet işyeri yapım işi

b) Yapılacağı yer                       :  Şiran/GÜMÜŞHANE

c) İşe başlama tarihi                   :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                              :  31/07/2019 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2017 B.F. ile)   :  14.000.000 TL

f) Geçici Teminatı                      :      980.000 TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara

b) Tarihi ve saati                        :  25/07/2017 - Saat:10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina yapım işleridir.

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

F) Keşif bedelinin % 7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

İ) İç Zarf: Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - Bu ihalede, iş deneyim belgesi yerine iş yönetme, iş denetleme ve diploma kabul edilmez.

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

8 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasında veya Karaca Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cad. Sanayi Sitesi No:219 Şiran/ GÜMÜŞHANE adreslerinde görülebilir veya 500.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

11 - Kooperatifimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

5936/2-1


HİZMET ALIMI İŞLERİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Kastamonu Şeker Fabrikası Merkez ve Ziraat Bölge Şefliklerine Bağlı Kantarlarda Şekerpancarı Alımı ve Gönderme Hizmet Alımı İşleri T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği’ne göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2017/321775

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Taşköprü Yolu 18. Km Bük köyü Mevkii 37070/ KASTAMONU

b) Telefon ve faks numarası   :  0 366 242 73 11 - 0 366 242 73 33

c) Elektronik posta adresi       :  -

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  83 personelle Fabrika Merkez, Devrekani, Seydiler ve Taşköprü Pancar alım merkezlerinde pancarın kampanya süresince üreticilerden satın alınması ve Fabrikaya sevk edilmesi ile sevk edilen pancarların merkez kantarında tesellüm edilmesi ve Fabrika merkezinde yaş pancar posasının (küspe) satış ve tevzi işi.

b) Yapılacağı yer                    :  Kastamonu Şeker Fabrikası ve ziraat bölge şefliklerine bağlı pancar alım merkezleri.

c) İşin süresi                           :  ±%25 toleranslı 3 ay (90 gün) süreli

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Kastamonu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  14.07.2017, Saat: 14.00

4 - İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 150,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır

8 - İş bu şartname konusu hizmet alımı Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5963/1-1


HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız Atıksu Arıtım Tesisi Bakım Onarım/Revizyon İşi Hizmet Alımı T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği’ne göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2017/312719

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Taşköprü Yolu 18.Km Bük köyü Mevkii 37070 / KASTAMONU

b) Telefon ve faks numarası   :  0 366 242 73 11 - 0 366 242 73 33

c) Elektronik posta adresi       :  -

2 - İhale konusu hizmetin      

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  2017 Revizyon döneminde, Kastamonu Şeker Fabrikası’ndan kaynaklanan atıksuların arıtılması için kurulan 3600 m3/gün kapasiteli ANAEROBİK-AEROBİK ATIKSU ARITIM TESİSİNİN, sözleşme süresi içinde arıtım tesisine ait atıksu havuzlarının, atıksu ve arıtılmış su deşarj kanallarının, pompa ve pompa istasyonların, tüm ventil (vana), filtre, borulu ve plakalı ısıtıcı, blower, kompresör ve diğer saha elemanlarının temizliği, gerekli bakımı - onarım/revizyon montaj demontaj işlerinin belirtilen niteliklerde 4 kişi ile 2 ay süreyle yapılması işidir.

b) Yapılacağı yer                    :  Kastamonu Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                           :  60 takvim günü (2 ay) sürelidir.

3 - İhalenin                            

a) Yapılacağı yer                     :  Kastamonu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  11.07.2017, saat: 14.00

4 - İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dâhil) 150,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırk beş) takvim günü olmalıdır

8 - İş bu şartname konusu hizmet alımı Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

9 - Yüklenicinin talep etmesi halinde idari şartnamenin 49.5. maddesindeki şartlarla yatacak yer tahsis edilebilecektir.

5970/1-1


İRTİFAK HAKKI KULLANDIRILARAK OTEL-PANSİYON-APART EV VE ÇARŞI BİNALARININ YAPIMI VE 25 YILLIĞINA KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

1 - Mülkiyeti Yüzüncü Yıl Üniversitesinde olan Zeve Kampüsünde, bulunan 139 ada,      4 nolu parselde bulunan 10.000 m²’lik kısmında “İrtifak Hakkı” kullanılarak “OTEL-PANSİYON-APART EV VE ÇARŞI BİNALARI”'nın 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 36. maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihalesi yapılacaktır.

2 - İhale, Yüzüncü Yıl Üniversitesi merkez kampüsünde bulunan Rektörlük Binası ihale Odasında 13/07/2017 Perşembe günü saat 10:00’da yapılacaktır.

İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlilik Kriterleri

İhaleye katılabilmek için, isteklilerin 8/9/1983 tarihli ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74. maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları ve aşağıda istenilen belgeleri vermeleri ve geçici teminatı yatırmaları gerekir.

A) Gerçek kişiler

1) Kanuni ikametgah sahibi olması,

2) Türkiye’de tebligat için ikametgah göstermesi, telefon, faks ve e-mail adresi belirtilmesi.

3) T.C Savcılığından iyi hal kağıdı getirmesi,

4) 2017 yılına ait ilgisine göre, hangi oda siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı.

5) 2017 yılına ait imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti.

6) İstekliler adına vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin 2017 tarihli vekaletnamenin aslı veya noter tasdikli sureti ile imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti.

7) İhaleye katılan gerçek kişilerin bağlı bulundukları Vergi Dairesinden alacakları vergi mükellefi olduklarına dair vergi numarası ve vergi borcu yoktur yazısı alınması.

8) Geçici teminat tutarının yatırıldığına dair vezne alındısının aslı veya banka teminat mektubu verilmesi,

9) İhaleye bizzat katılmayıp teklif vermek isteyenler bu şartnamenin 11.maddesine göre teklif vereceklerdir.

10) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş Sosyal Güvenlik prim borcu olmadığına dair belge,

11) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (1.), (2.), (3.), (4.), (5.), (7.), ve (10.) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler ile ortak girişim beyannamesi ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi,

12) İstenen belgeler 2017 tarihli olacaktır. (Aslı veya Noter tasdikli sureti) İdarece aslı görülmüştür şerhi konulmayacaktır.

13) Yeterlilik verilme keyfiyeti kurumun uhdesindedir.

B) Tüzel kişiler

1) Kanuni ikametgah sahibi olması,

2) Türkiye’de tebligat için ikametgah göstermesi, telefon, faks ve e-mail adresi belirtilmesi.

3) Tüzel kişiliği oluşturan gerçek kişilerin T.C. Savcılığından iyi hal kâğıtları.

4) 2017 yılına ait tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı.

5) Tüzel kişiliğinin 2017 yılına ait imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti.

6) İstekliler adına vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin 2017 tarihli vekaletnamenin aslı veya noter tasdikli sureti ile imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti.

7) İhaleye katılan tüzel kişilerin bağlı bulundukları Vergi Dairesinden alacakları vergi mükellefi olduklarına dair vergi numarası ve vergi borcu yoktur yazısı alınması.

8) Geçici teminat tutarının yatırıldığına dair vezne alındısının aslı veya banka teminat mektubu verilmesi,

9) İhaleye bizzat katılmayıp teklif vermek isteyenler bu şartnamenin 11. maddesine göre teklif vereceklerdir.

10) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş Sosyal Güvenlik prim borcu olmadığına dair belge,

11) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (1.), (2.), (3.), (4.), (5.), (7.), ve (10.) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler ile ortak girişim beyannamesi ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi,

12) İstenen belgeler 2017 tarihli olacaktır. (Aslı veya Noter tasdikli sureti) İdarece aslı görülmüştür şerhi konulmayacaktır.

13) Yeterlilik verilme keyfiyeti kurumun uhdesindedir.

4 - a) İhaleye ilişkin İdari-Teknik Şartnamenin tasdikli örnekleri, mesai saatleri içinde Yüzüncü Yıl Üniversitesi İdari Mali İşler Daire Başkanlığından Satınalma Şube Müdürlüğünde 500,00 (Beşyüz) ¨. bedel karşılığında satın alınabilir. Söz Konusu bedel Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine yatırılacağı gibi T.C. Ziraat Bankası Van Girişimci Şubesindeki TR62 0001 0021 3936 0238 1851 04nolu hesaba da yatırılabilir.

b) Şartname ve ekleri Yüzüncü Yıl Üniversitesi İdari Mali İşler Daire Başkanlığı Satınalma Şube Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

5 - Banka teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Yüzüncü Yıl Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Saymanlığına veya T. C. Ziraat Bankası Van Girişimci Şubesindeki TR62 0001 0021 3936 0238 1851 04 nolu hesabına yatırılabilir.

6 - İrtifak Hakkı Kullandırılarak Otel-Pansiyon-Apart Ev ve Çarşı Binalarının Yapımı İşinin 25. yıl için belirlenen muhammen bedel ve geçici teminat tutarı aşağıda belirtilmiştir.

 

İşletmenin Adı

Muhammen Bedeli

(25 Yıllık)

Geçici Teminat Tutarı

İrtifak Hakkı Kullandırılarak Otel-Pansiyon-Apart Ev ve Çarşı Binalarının Yapımı ve 25 Yılığına Kiraya Verilmesi İşi

2.700.000,00 ¨

81.000,00 ¨

 

7 - Postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılacak olan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

5986/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Aksaray Belediye Başkanlığından:

1 - Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen idaremiz mülkiyetindeki Aksaray İli Merkez İlçe K. Bölcek Mah. 4432 ada, 2 nolu parselde bulunan 8527 m2 alanlı Arsa üzerinde 2475 m2 5 katlı bina ve müştemilatı ile birlikte, Taşpazar mahallesi 3965 ada, 2 parselde bulunan arsa ve Minarecik mahallesi 560 ada, 51 parsel 140 nolu bağımsız bölümde bulunan Çok amaçlı salon, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/ a maddesi gereğince kapalı teklif (artırma usulü) hükümleri çerçevesinde ihale yoluyla satılacaktır.

2 - İhale konusu taşınmazlara ait toplam muhammen bedel ve geçici teminat miktarı şu şekildedir:

 

MAHALLESİ

ADA

PARSEL

BAĞ. BÖLÜM

YÜZÖLÇÜMÜ

CİNSİ

MUHAMMEN BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT

Küçükbölcek Mahallesi

4432

2

 -

8527,00 m2

Arsa üzerinde 2475 m2 alanlı 5 katlı bina ve müştemilatı

21.000.000,00 TL

630.000,00 TL

Taşpazar Mahallesi

3965

2

 -

1520,00 m2

Arsa

3.000.000,00 TL

90.000,00 TL

Minarecik Mahallesi

560

51

140

406,83 m2

Çok Amaçlı Salon

1.000.000,00 TL

30.000,00 TL

 

İstekliler; Ayrıca İdarenin elektronik adresinden (“aksaray bel.tr”) bilgi temin edilebilecektir.

3 - İhaleye ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

a) İhale usulü: İhale, 08.09.1993 tarih ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) maddesi uyarınca, 36-37-40-43 üncü maddelerde belirtilen hükümler doğrultusunda kapalı teklif usulü (artırma) ile yapılacaktır.

b) İhalenin yapılacağı adres: Aksaray Belediyesi, Belediye Meclis salonu

c) Son teklif verme tarihi ve saati: 12-07-2017 SAAT 12.00 Çarşamba

d) İhale tarihi ve saati: 12-07-2017 Saat:14.00 Çarşamba günü Belediyemiz encümeni tarafından yapılacak olup, ihaleyi yapıp – yapmamakta Belediye Encümeni serbesttir.

e) İhale komisyonu toplantı yeri: Aksaray Belediyesi Meclis Salonu

4 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

(1) Gerçek kişi olması halinde ikametgâh ilmühaberi

(2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgeyi,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini,

(1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini

(2) Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse oranları ile şirketteki görevlerinin, son durumumu gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

c) Teklif mektubunu,

d) Geçici teminatı: Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuzu veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgeler

e) İstekli adına vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesini,

5 - Tekliflerin verileceği tarih, saat, yer ve şekli:

a) Teklifler en geç 12-07-2017 Çarşamba günü saat 12.00’ye kadar Aksaray Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilecektir. Teklifler, son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır (Postadaki gecikmeler isteklinin sorumluluğundadır).

b) Taşınmaz mal için istekliler tarafından verilecek teklif ve geçici teminat miktarları; Türk Lirası (TL) üzerinden verilecektir.

İlan Olunur.

5030/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

 

İLÇESİ

MAHALLE / KÖY

ADA

PARSEL

ARSA YÜZÖLÇÜMÜ (m²)

NİTELİĞİ

İMAR DURUMU

MUHAMMEN BEDEL

(TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

Karamürsel

Dereköy

227

1

7.702,49

Arsa

Konut Alanı

2.772.896,40

83.186,89

12/07/2017

10.30

Karamürsel

Dereköy

228

1

453,04

Arsa

Konut Alanı

163.094,40

4.892,83

12/07/2017

10.33

Karamürsel

Dereköy

238

1

9.806,58

Arsa

Konut Alanı

3.530.368,80

105.911,06

12/07/2017

10:36

 

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazın karşısında belirtilen tarih ve saatte Karabaş Mahallesi, Oramiral Salim Dervişoğlu Cad. No: 80 İzmit adresinde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası A Blok Kat. 1’deki Encümen Toplantı Salonunda Encümen huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a, 36, 37. ve 38. maddelerine göre Kapalı Teklif Usulü ile satış ihalesi yapılacaktır. İsteklilerde aranacak belgeler:

GERÇEK KİŞİLERDEN:

a) Teklif mektubu (imzalı)

b) Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti

c) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı),

d) Geçici teminat bedeli alındı makbuzu veya geçici teminat mektubu (Mevduat ve katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır)

e) İhale şartname bedeline ait makbuz (K.B.B. Emlak ve İst. Dai. Bşk.’dan 500,00 TL.’ye satın alınacak)

f) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri

g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi,

h) Noter tasdikli imza beyannamesi,

i) Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden “Borcu yoktur” belgesi.

TÜZEL KİŞİLERDEN:

a) Teklif mektubu (imzalı ve kaşeli),

b) Tebligat için adres beyanı

c) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı),

d) Geçici teminat bedeli alındı makbuzu veya geçici teminat mektubu (Mevduat ve katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır)

e) İhale şartname bedeline ait makbuz (K.B.B. Emlak ve İst. Dai. Bşk.’dan 500,00 TL.’ye satın alınacak),

f) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)

g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi,

h) Noter tasdikli imza beyannamesi,

i) Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden “Borcu yoktur” belgesi.

ı) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi,

ı) a- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

ı) b- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (ı-a)’daki esaslara göre temin edecekleri belge,

j) a- Tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılanların yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli yetki belgeleri ve imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

j) b- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (j-a) fıkrasındaki esasa göre temin edecekleri belge,

- İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) gün önce, saat 12:30’a kadar, K.B.B. Yeni Hizmet Binası A Blok Zemin Katta bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Encümen Şube Müdürlüğüne verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler (Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Encümen Şube Müdürlüğüne ulaşması şarttır.)

- İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. maddesi gereğince ilan olunur.

5930/1-1