24 Haziran 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30106

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

Hacettepe Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 


 


 


Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen boş kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi (bakınız: www.personel.mu.edu.tr) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

Doçent kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçe Örneğine, özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, hizmet belgesi ve yukarıdaki internet adresinde yer alan Yönergedeki başvuru formu ile birlikte yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

NOT: Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve başvuru dosyalarını bir takım olarak başvuru sırasında sunmak kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini (makale, tez, kitap vs.) elektronik ortamda (CD, DVD veya Flash Bellek) verebilirler.

AÇIKLAMALAR:

1 - Bütün adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

2 - Müracaatlar ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacak ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

3 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

4 - Hizmet Belgesi Üniversitemiz dışından müracaat edecekler için istenmektedir.

 

BİRİM

BÖLÜM

ABD/ PROGRAM

UNVAN

DER.

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Aile Hekimliği

Doçent

2

Aile Hekimliği alanında doçentliğini almış olmak, tıp eğitiminde klinik beceriler alanında yayınları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

3

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları alanında Doçentliğini almış olmak. Primer hiperparatiroidi medikal tedavisi ve subklinik hipotiroidi ile ilgili yayınları olmak.

5846/1-1


Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır.

BAŞVURUDA ARANAN NİTELİKLER:

1 - Adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 sayılı Devlet memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel koşullar, Üniversitemiz Senatosu'nca kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlaması gerekmektedir.

(Ayrıntılı bilgiye http://www.bahcesehir.edu.tr/insankaynaklari adresinden ulaşabilirsiniz.)

2 - Yabancı Dil Yeterliliği

a) Üniversitemiz öğrenim dili İngilizce olan bölümlerine başvuracak adayların eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi olarak başvuracak adayların KPDS, ÜDS, YDS veya YÖK tarafından kabul edilen eşdeğer İngilizce sınavlarından asgari 80 puan almış veya 23.03.2016 tarih 29662 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğin 8. maddesini 7. fıkrası a, b, c ve ç koşullarından birini sağlamış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

b) Türkçe öğretim yapan bölümler ile Tıp Fakültesi Dahili tıp bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri bölümlerine yapılacak başvurularda KPDS, ÜDS, YDS veya YÖK tarafından kabul edilen eşdeğer İngilizce sınavlarından asgari 65 puan almış veya 23.03.2016 tarih 29662 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğin 8. maddesini 7. fıkrası a, b, c ve ç koşullarından birini sağlamış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

c) Yrd. Doç. adaylarının, 2a’da belirtilen koşullara ek olarak 2457 sayılı Kanunu'nun 23/b maddesinde belirtilen üniversitemiz tarafından yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

3 - Yukarıda belirtilen koşullara ek olarak başvurulan kadroya ilişkin özel koşullar açıklama sütununda belirtilmiştir.

4 - Tıp Fakültesi için yukarıdaki şartları sağlayan her aday ilan edilen kadroya başvurabilir. Değerlendirme sürecinde açıklama başlığı altında yer alan özel şartları sağlayanlar öncelik kazanacaktır.

BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent adaylarının, bölümü ve başvuracağı alanı belirten bir dilekçe ve ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile birlikte Strateji Geliştirme ve Planlama Daire Başkanlığına ilanda belirtilen süresi içerisinde şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

1 - Özgeçmiş (YÖK formatında)

2 - Onaylı diploma fotokopileri ve gerekli belgeler (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik) asılları ile birlikte getirildiğinde diploma onayları yapılacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

3 - Onaylı dil belgesi veya 2a koşullarını sağlayan belge,

4 - Yayın Puan Tablosu (Detaylı bilgi ve forma http://www.bahcesehir.edu.tr/ insankaynaklari adresinden ulaşılabilir.)

5 - Öğretim Üyesi başvuru formu (http://www.bahcesehir.edu.tr/insankaynaklari) adresinden ulaşılabilir.

6 - Adayların tez, bilimsel çalışmalarını, atıflarını, yayınlarını ve araştırma eserlerini kapsayan akademik dosyayı, Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent adayları bir (1) takım dosya ve CD olarak teslim edeceklerdir.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Günlük gazete ve Resmi Gazete'nin ilan tarihinden en son tarihli olanı dikkate alınacaktır.) Posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

BAU 2017-2018 ÖĞRETİM ÜYESİ

Sayı

Fakülte

Bölüm

Anabilim Dalı/Alan

Unvan

Sayı

İlanda Yer Alacak Açıklamalar

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Endüstri Mühendisliği Bölümü

Endüstri Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr./ Doç. Dr./ Yrd. Doç. Dr.

5

Tekstil Mühendisliği Doktorası Yapmış Olmak, Teknik Tekstiller Alanlarında Tecrübeli Ve/Veya Çalışmalar Yapmış Olmak.

5780/1-1


İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

 

Fakülte

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvan

Kadro

Adet

Nitelik

Derece

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Finans

Profesör

1

1

Muhasebe finansman alanında doçent unvanı almış olmak, firmaların finansal performansları ve davranışsal finans alanında çalışmış olmak

Muhasebe

Doçent

1

1

Muhasebe alanında finansal raporlama konusunda çalışmaları olmak

Mühendislik Fakültesi

Biyomedikal Mühendisliği

Biyomedikal Mühendisliği

Yardımcı Doçent

5

2

Biyomedikal Mühendisliği Anabilim Dalında doktora yapmış olmak

 

DİĞER ŞARTLAR:

1 - 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak gerekir.

2 - Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

3 - Başvuran adayların; dilekçe, özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ve doçentlik belgesi (Profesör ve Doçent kadrosu için), nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf, yayın listesi (Profesör kadrosu için başlıca araştırma eseri açıkça belirtilerek) ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan Profesör kadrosu için 6 (altı) takım dosya ve 6 adet CD, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosu için 4 (dört) takım dosya ve 4 adet CD, (Yardımcı Doçent kadrosu için dilekçede sınava girilecek yabancı dil belirtilmelidir)

4 - Halen çalışanlar ve daha önce kamu hizmeti bulunanlar için hizmet belgesi ile birlikte,

Personel Daire Başkanlığına ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

5788/1-1


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23., 25. ve 26. maddeleri ile Madde 23(c), 25(c) ve 26(a)’ne dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Asgari Şartlarına (Bakınız. www.ogu.edu.tr Duyurular (Bilgi/Belge) sayfasında yayınlanan ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları ve Başvuru Formu) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyeleri (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent kadrolarına) alınacaktır.

Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Duyurulur.

Başvuruda İstenen Belgeler:

1 - Adayın başvurduğu kadroya ait, anabilim dalı, kadro derecesi ve açıklamaları içeren dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - 2 adet fotoğraf

4 - Nüfus Cüzdan Fotokopisi

5 - Doçentlik belgesi (Doçent ve Profesörlük kadrosuna başvuracaklar için)

6 - Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuran adaylar doktora/uzmanlık belgesi (doktorasını yurtdışından almış olanlar için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belge) ve Yabancı Dil yeterlilik belgesi (KPDS, ÜDS veya YDS’den en az 60 (Altmış) veya uluslararası sınavlardan kabul gören eşdeğeri puan almış olmak). Adaylar 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) bendi uyarınca sınava girecekleri yabancı dili başvuru dilekçelerinde belirteceklerdir.

7 - ESOGÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Formu’nda belirtilen düzen ve formatta hazırlanmış ve puanlanmış, yayın listesi (Bütün yayın dosyaları için CD’ şeklinde de verilecektir.), (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren yayın listesi) ve ekli bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar (teslim edilecek dosya adedi Profesörlük kadrosu için 6, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosu için 4 adet’tir),

8 - Hizmet Belgesi (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir.)

9 - Başvuru dilekçesinde adaya ait tüm iletişim bilgileri (cep, iş, ev telefonu ve e-mail adresi) belirtilecektir.

Not: İlgililerin ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gün içinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları gereğince, Atama ve Son Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir. Profesör ve Doçentler Daimi Statüye atanacaktır. Yardımcı doçentler yayın dosyalarında tez başlığını ve tezden üretilen yayınları ayrıca belirtecek olup yabancı dil sınav tarihi Rektörlükçe daha sonra ilan edilecektir. Profesör kadrosuna başvuracaklar için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının Nisan 2016 dönemi ve öncesi doçentlik asgari koşullarını sağlamış olmaları gerekmekte olup söz konusu kriterlere ve puan tablosuna Personel Dairesi Başkanlığının web sitesi dokümanlarından erişilebilir.

 

UNVANI

DER.

ADEDİ

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

AÇIKLAMALAR

Profesör

1

1

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Akciğer ve plevra kanseri ile ilgili moleküler düzeyde çalışmaları olmak.

Profesör

1

1

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Hematoloji uzmanı olmak ve kök hücre nakli konusunda yayınları ve çalışması olmak.

Profesör

1

1

Tıp Fak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi

Kemik ve yumuşak doku tümörleri konusunda yurtdışı eğitimi almış olmak.

Profesör

1

1

Müh. Mim. Fak.

İnşaat Mühendisliği

Yapı

Deprem Mühendisliği alanında doçent olmak, riskli yapı tespiti ve yapıların güçlendirilmesi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Profesör

1

1

Müh. Mim. Fak.

Kimya Mühendisliği

Kimyasal Teknolojiler

Kimya Mühendisliğinde doçent olmak, Biyokütle kaynaklarından biyoyakıt, aktif karbon ve karbon moleküler elek üretimi, karakterizasyonu ve uygulamaları konularında çalışmalar yapmış olmak.

Doçent

1

1

Tıp Fak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi

Pediatrik kalça ultrasonografisi üzerine çalışmaları olmak.

Doçent

1

1

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Hematoloji uzmanı olmak ve kan bankası, immünoloji konusunda yurtdışı eğitimi olmak.

Doçent

1

1

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bilimleri

Psikiyatri

Psikodrama temel aşama çalışmalarını tamamlamış olmak.

Doçent

1

1

Tıp Fak.

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyoloji

Hepatosellüler karsinomalar konusunda çalışmaları olmak.

Doçent

1

1

Müh. Mim. Fak.

Maden Mühendisliği

Maden İşletmesi

Yer altı maden açıklığı tasarımı ve doğal yapı taşları üzerine kaya mekaniği çalışmaları yapmış olmak.

Doçent

1

1

Müh. Mim. Fak.

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Bilimleri

Görüntü işleme, bilgisayarla görü ve örüntü tanıma alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Doçent

1

1

Müh. Mim. Fak.

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Donanımı

Uyarlamalı kontrol, gezgin robotlar ve endüstriyel robotkolları konularında çalışmalar yapmış olmak.

Doçent

1

1

Müh. Mim. Fak.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Telekominikasyon

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Telekomünikasyon Anabilim Dalında doktora yapmış olmak ve biyomedikal örüntü tanıma alanında çalışmalar yapmış olmak.

Doçent

1

1

Müh. Mim. Fak.

Endüstri Mühendisliği

Üretim ve Servis Sistemleri

Ajan temelli otonom gezgin robotların görev planlaması konularında çalışmalar yapmış olmak.

Doçent

1

1

Müh. Mim. Fak.

Jeoloji Mühendisliği

MadenYatakları-Jeokimya

Volkanik kayaçların jeokimyası, fiziksel volkanoloji ve nümerik modelleme çalışmalar yapmış olmak.

Doçent

1

1

Müh. Mim. Fak.

Mimarlık

Mimarlık Tarihi

Mimarlık tarihi alanında doktora yapmış olmak, Modern mimarlık eleştirisi, biyo-politika ve mimarlık, mimarlık ve edebiyat konularında çalışmış olmak.

Doçent

1

1

Diş Hekimliği Fak.

Klinik Bilimler

Protetik Diş Tedavisi

Soğuk plazmanın farklı dental malzemeler üzerine etkisi konusunda çalışmaları bulunmak.

Doçent

1

1

Fen Edebiyat Fak.

Matematik-Bilgisayar

Bilgisayar Bilimleri

Grup algoritma ve programlama alanında çalışmaları olmak.

Doçent

1

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Kentleşme ve Çevre Sorunları

Derin ekoloji, çevre etiği ve yerel yönetimler konularında çalışmaları olmak.

Doçent

1

1

İlahiyat Fak.

Felsefe ve Din Bilimleri

İslam Felsefesi

İlkçağ felsefesi ve Türk-İslam düşüncesi üzerine çalışmaları olmak.

Doçent

1

1

Eğitim Fak.

Özel Eğitim

Zihin Engelliler Eğitimi

Özel Eğitim alanında doçentliği olup kaynaştırmada öğretmen eğitimi üzerinde çalışmaları olmak.

Doçent

1

1

Eğitim Fak.

Eğitim Bilimleri

Eğitim Felsefesi, Sosyal ve Tarihi Temelleri

Eğitim Sosyolojisi alanında doçentliği olup alanında çalışmalar yapmış olmak.

Doçent

1

1

Eğitim Fak.

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi

Eğitim Yönetimi alanında doktora ve doçentliğe sahip olmak.

Doçent

1

1

Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu

Bitkisel ve Hayvansal Üretim

Atçılık ve Antrenörlüğü

At mikrobiyolojisi ve endüstriyel mikrobiyoloji alanında çalışmaları olmak.

Doçent

1

1

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında doçentliğini almış ve kök hücre alanında yurt içi ve yurt dışı yayınları olmak.

Doçent

1

1

Ziraat Fak.

Zootekni

Yemler ve Hayvan Besleme

Beslenme ve metabolik hastalıklar konusunda çalışma yapmış olmak.

Yrd. Doç.

2

1

Tıp Fak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Boyun cerrahisi alanında eğitim almış olmak.

Yrd. Doç.

3

1

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bilimleri

Aile Hekimliği

Aile hekimliği uzmanı olmak, 2 yıl lisans düzeyinde ders vermiş olmak.

Yrd. Doç.

1

1

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Ürogenital sistem radyolojisinde görüntüleme çalışmaları ve yayınları olmak.

Yrd. Doç.

3

1

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bilimleri

Radyasyon Onkolojisi

Akciğer kanserinde radyasyon pnömonisi ile ilgili çalışmaları olmak.

Yrd. Doç.

3

1

Tıp Fak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Ön segment görüntüleme yöntemleri ile ilgili çalışmaları olmak.

Yrd. Doç.

3

1

Tıp Fak.

Temel Tıp Bilimleri

Deontoloji

Tıp tarihi ve etik alanında doktora yapmış olmak, son 2 yıldır lisans düzeyinde ders vermiş olmak.

Yrd. Doç.

3

1

Müh. Mim. Fak.

Kimya Mühendisliği

Proses ve Reaktör Tasarımı

Kimya Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Pillerin empedans analizleri ve modellemesi konularında çalışmış olmak.

Yrd. Doç.

1

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası örgütler ve BM sistemi konularında çalışmaları bulunmak.

Yrd. Doç.

1

1

Fen Edebiyat Fak.

Biyoloji

Moleküler Biyoloji

Kromozom anomalisi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Yrd. Doç.

3

1

Turizm Fak.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Turizm işletmeciliği alanında doktora yapmış olmak, Gastronomi ve turizmde nitelikli işgücü istihdamı konularında çalışmaları olmak.

Yrd. Doç.

1

1

Sağlık Bil. Fak.

Hemşirelik

Hemşirelik Yönetimi

Hemşirelik lisans mezunu, Hemşirelikte yönetim anabilim dalında doktora yapmış ve Hemşirelikte örgütsel destek ve iş doyumu üzerine çalışma yapmış olmak.

Yrd. Doç.

3

1

Diş Hekimliği Fak.

Klinik Bilimler

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi

Alveolar yarık onarımı ve üç boyutlu volumetrik analizler alanında çalışma yapmış olmak.

Yrd. Doç.

3

1

Diş Hekimliği Fak.

Klinik Bilimler

Ağız Diş ve Çene Radyolojisi

Ultrasonografi rehberliğinde girişimsel radyoloji uygulamaları ve alt çene eklemi alanında çalışma yapmış olmak.

Yrd. Doç.

1

1

Diş Hekimliği Fak.

Klinik Bilimler

Ortodonti

Gülümseme estetiği ve üç boyutlu sefalometri alanında çalışma yapmış olmak.

Yrd. Doç.

1

1

Ziraat Fak.

Zootekni

Biyometri ve Genetik

Keçilerde genetik kusurların tanımlanması konusunda doktora yapmış olmak.

5779/1-1


Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Profesör kadrosu daimî statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 6 takım dosya ve CD kaydı ile birlikte başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu daimî statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 4 takım dosya ve CD kaydı ile başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 4 takım dosya ve CD kaydı ile başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde SUAM başvuruları için Tıp Fakültesi Dekanlığı ile diğer kadrolar için ilgili birime bizzat başvurmaları gerekmektedir.

İlanla ilgili ayrıntılı bilgilere Üniversitemizin http://www.sbu.edu.tr/ adresinden veya 0216 346 36 38 numaralı telefondan ulaşılabilirsiniz.

(SUAM: Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi)

NOT: Üniversitemiz kadrolarına atanan öğretim üyeleri Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda Rektörlüğümüzce uygun görülen yurt içi ve yurt dışı birimlerimizde iki yıl süreyle görevlendirilebilir.

 

S. N.

Birim

Bölüm/Ana Bilim Dalı/Program

Unvan

Kadro Derecesi

Başvuru Şartı

1

Ankara Gülhane Hemşirelik YO

Cerrahi Hemşirelik Bilimleri

Doçent

1

Jinekolojik kanserler ve ürojinekoloji konularında çalışmalar yapmış olmak.

2

Ankara Gülhane Hemşirelik YO

Cerrahi Hemşirelik Bilimleri

Profesör

1

Hemşirelik alanında doçent unvanına sahip olmak. Cerrahi hastalıkları ve yoğun bakım hemşireliği alanlarında çalışmaları olmak.

3

Ankara Gülhane Hemşirelik YO

Cerrahi Hemşirelik Bilimleri

Yardımcı Doçent

3

Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak. Adölesan dönemdeki engelli bireylerin sağlığını geliştirme konusunda çalışma yapmış olmak.

4

Ankara Gülhane Hemşirelik YO

Dahili Hemşirelik Bilimleri

Yardımcı Doçent

3

İç Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak. Diyabetli hastalarda tedaviye uyum konusunda çalışma yapmış olmak.

5

Ankara Gülhane Hemşirelik YO

Dahili Hemşirelik Bilimleri

Yardımcı Doçent

3

KOAH'lı hastalarda farklı pulmoner rehabilitasyon programları ile ilgili çalışma yapmış olmak.

6

Ankara Gülhane Hemşirelik YO

Dahili Hemşirelik Bilimleri

Yardımcı Doçent

3

Adölesanlarda sağlığı geliştirme konusunda çalışma yapmış olmak.

7

Ankara Gülhane Hemşirelik YO

Dahili Hemşirelik Bilimleri

Yardımcı Doçent

3

Psikiyatri hemşireliği alanında doktora yapmış olmak. Psikiyatri hemşireliği eğitimi, içselleştirilmiş damgalanma ve beden imgesi konularında çalışmalar yapmış olmak.

8

Ankara Gülhane Hemşirelik YO

Dahili Hemşirelik Bilimleri

Yardımcı Doçent

3

Şizofrenili hasta yakınlarının psikoeğitimi konusunda çalışma yapmış olmak

9

Ankara Gülhane Hemşirelik YO

Cerrahi Hemşirelik Bilimleri

Yardımcı Doçent

3

Yanıklı hastalarla ilgili çalışmalar yapmış olmak.

10

Ankara Gülhane Hemşirelik YO

Dahili Hemşirelik Bilimleri

Yardımcı Doçent

3

Anne eğitiminde, çocuk beslenmesi konusunda çalışma yapmış olmak.

11

Ankara Gülhane Hemşirelik YO

Dahili Hemşirelik Bilimleri

Yardımcı Doçent

3

Halk Sağlığı hemşireliği doktorası yapmış olmak. Sağlık çalışanlarında mesleki yaralanmalar konusunda çalışmalar yapmak.

12

Ankara Gülhane Hemşirelik YO

Cerrahi Hemşirelik Bilimleri

Doçent

1

Kadın hastalıklarında çeşitli kanser türlerinin farkındalığı ve hemşirelik bakımı uygulanmasına yönelik çalışmalar yapmış olmak.

13

Ankara Gülhane SUAM

Aile Hekimliği

Doçent

1

Ağrı algı farklılıkları konusunda çalışma yapmış olmak.

14

Ankara Gülhane SUAM

İç Hastalıkları

Doçent

1

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları yan dal uzmanı olmak. Erkek hipogonadizmi ve polikistik over sendromu konularında çalışmalar yapmış olmak.

15

Ankara Gülhane SUAM

İç Hastalıkları

Doçent

1

Yaşlı bakım hizmetlerinde kalite geliştirme programları konusunda çalışma yapmış olmak.

16

Ankara Gülhane SUAM

Kardiyoloji

Doçent

1

Girişimsel kardiyoloji ve TAVİ konusunda deneyimli olmak. Biküspid aort kapak konusunda çalışma yapmış olmak.

17

Ankara Gülhane SUAM

Radyasyon Onkolojisi

Doçent

1

Radyoterapi planlamada bilgisayarlı tomografi kesitlerinden otomatik segmentasyon konularında çalışmaları olmak.

18

Ankara Gülhane SUAM

Çocuk Ruh Sağ. Hast.

Profesör

1

Merkezi sinir sistemi uyarıcılarının kullanımıyla ilgili biyokimyasal parametrelerin ölçüldüğü hayvan çalışmaları yapmış olmak.

19

Ankara Gülhane SUAM

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör

1

Artroplasti konusunda tecrübe sahip olmak. Tibial kesi kılavuzları ile ilgili çalışması olmak.

20

Ankara Gülhane SUAM

Radyoloji

Profesör

1

Kas-iskelet sistemini ilgilendiren MR ile karşılaştırmalı yöntemler konusunda çalışmaları olmak.

21

Ankara Gülhane SUAM

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

Perinatoloji yan dal uzmanı olmak. 3D/4D ultrason ve amniyosentez eğitimi için modelleme konularında çalışmaları olmak.

22

Ankara Gülhane SUAM

Acil Tıp

Yardımcı Doçent

2

Gece koşullarında taktik acil tıp uygulamaları konusunda çalışmaları olmak.

23

Ankara Gülhane SUAM

Kalp ve Damar Cerrahisi

Doçent

1

Koroner bypass cerrahisi uygulanan hastalarda deneysel çalışmaları olmak.

24

Ankara Gülhane SUAM

Nöroloji

Doçent

1

Baş ağrıları tedavisinde ganglion ve sinir blokajı üzerine çalışmalar yapmış olmak.

25

Ankara Gülhane SUAM

Radyasyon Onkolojisi

Doçent

1

Jinekolojik kanser tülerinde SBRT uygulaması, bazı tedavilerin karşılaştırılması ve radyoterapi sonuçlarının değerlendirilmesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

26

Ankara Gülhane SUAM

Enfeksiyon Hastalıkları

Profesör

1

KBRN konusunda eğitici eğitimi sertifikasıyla ve KBRN ve afet konusunda deneyimi olmak.

27

Ankara Numune SUAM

Genel Cerrahi

Profesör

1

Genel Cerrahi Uzmanı Olmak.

28

İstanbul Bakırköy Sadi Konuk SUAM

Enfeksiyon Hastalıkları

Profesör

1

Tüberküloz, bruselloz ve HIV-1 ilaç direnciyle ilgili E test ve moleküler düzeyde çalışmaları olmak.

29

Diş Hekimliği Fakültesi

Ağız Diş ve Çene Radyoloji

Yardımcı Doçent

4

Çene kemilklerinde trabeküler değişimle ilgili radyolojik çalışma yapmış olmak.

30

Diş Hekimliği Fakültesi

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi

Yardımcı Doçent

5

Mandibula korpus kırıklarında stabilizasyon sistemleri üzerine çalışması olmak.

31

Eczacılık Fakültesi

Biyokimya

Profesör

1

Tıbbi bitkilerde fonksiyonel bileşiklerin kantitatif analizleri, izolasyonu ve antioksidan kapasitelerinin belirlenmesi konularında çalışmaları olmak.

32

Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi

Restoratif Diş Tedavisi

Profesör

1

Tükürükte bulunan bazı maddelerin çürük ve çürüğe sebep olan bakterilerle ilişkisi konusunda çalışması olmak.

33

Gülhane Sağlık MYO

Anestezi Pr.

Yardımcı Doçent

3

Ameliyat sonrası üriner kateter kaynaklı rahatsızlıklarda İV anesteziklerle opioidlerin etkinliği ve proloterapiyle ilgili çalışmaları olmak.

34

Gülhane Sağlık MYO

Anestezi Pr.

Yardımcı Doçent

3

Anestezi mezunu olmak. İzofluran anestezisi ile ilgili çalışması olmak.

35

Gülhane Tıp Fakültesi

Histoloji ve Embriyoloji

Doçent

1

Üremeye yardımcı tedavi yöntemleri konusunda çalışmalar yapmış olmak. Üremeye yardımcı tedavi uygulamalarında en az 5 (beş) yıllık deneyime sahip olmak.

36

Gülhane Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyokimya

Doçent

1

Tıp Fakültesi mezunu ve alanında tıpta uzmanlığı olmak. Eritrosit membran ölçümü üzerine çalışmaları olmak.

37

Gülhane Tıp Fakültesi

Histoloji ve Embriyoloji

Profesör

1

Üremeye yardımcı tedavi yöntemleri konusunda en az 10 (on) yıllık deneyime sahip olmak.

38

Gülhane Tıp Fakültesi

Tıbbi Mikrobiyoloji

Doçent

1

Tıp Fakültesi mezunu ve Tıbbi Viroloji yandal uzmanı olmak. Metodolojik ve epidemiyolojik çalışmalar yapmış olmak.

39

Gülhane Tıp Fakültesi

Tıbbi Mikrobiyoloji

Doçent

1

Tıp Fakültesi mezunu ve Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanı olmak. Mantarlar ile ilgili çalışmaları olmak.

40

Gülhane Tıp Fakültesi

Biyofizik

Profesör

1

Biyofizik doktorası yapmış olmak. Beyinde elektrofizyolojik ve biyoelektrik potansiyellerin incelenmesi ve analizi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

41

Gülhane Tıp Fakültesi

Nükleer Tıp

Profesör

1

Farmakolojik testler ile miyokardiyal perfüzyon sintigrafisi ve radyonüklid ventrikülografi konusunda çalışma yapmış olmak.

42

Gülhane Tıp Fakültesi

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi

Doçent

1

Radyasyonun derideki etkileri ve kök hücre tedavisi konusunda çalışmaları olmak.

43

Gülhane Tıp Fakültesi

Adli Tıp

Doçent

1

Türkiye'de adli tıp pratiğinde, otopsilerde ve otopsi çalışanlarında tüberküloz prevelansı ile ilgili çalışmaları olmak.

44

İstanbul Ümraniye SUAM

Çocuk Cerrahisi

Doçent

1

Ösefagus transplantasyon konusunda çalışma yapmış olmak.

45

İstanbul Sultan Abdülhamid SUAM

İç Hastalıkları

Doçent

1

Tıbbi onkoloji uzmanı olup meme kanserinde mikro RNA ile ilişkili çalışma yapmış olmak.

46

İstanbul Sultan Abdülhamid SUAM

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Yenidoğan yan dal uzmanı ve doçenti olmak.

47

İstanbul Sultan Abdülhamid SUAM

İç Hastalıkları

Doçent

1

Romatoloji yan dal uzmanı olmak.HLA-B27 alt grupları ile ilgili çalışma yapmış olmak.

48

İstanbul Sultan Abdülhamid SUAM

Acil Tıp

Doçent

1

Terapötik hipotermi konusunda çalışma yapmış olmak.

49

İstanbul Sultan Abdülhamid SUAM

Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent

1

El parmakları eklem içi kırıkları ve kas iskelet sistemi tümörleri konularında çalışmalar yapmış olmak.

50

İstanbul Sultan Abdülhamid SUAM

Genel Cerrahi

Doçent

1

Kolorektal kanserler konusunda ve troid papiller kanserlerde ekspresyon konusunda çalışma yapmış olmak.

51

İstanbul Sultan Abdülhamid SUAM

Kalp ve Damar Cerrahisi

Doçent

1

Aort koarktasyonuna eşlik eden kardiyak patolojilerin tedavisi üzerine çalışma yapmış olmak.

52

İstanbul Sultan Abdülhamid SUAM

Üroloji

Doçent

1

Türk toplumunda prostat ve mesane tümörleriyle ilgili gen polimorfizmi ve inmemiş testisle ilgili deneysel çalışmaları olmak.

53

İstanbul Sultan Abdülhamid SUAM

İç Hastalıkları

Doçent

1

İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji uzmanı olmak.

54

İstanbul Sultan Abdülhamid SUAM

Genel Cerrahi

Profesör

1

Onkolojik Cerrahi yan dal uzmanı ve endorektal USG konusunda eğitici olmak.

55

İstanbul Sultan Abdülhamid SUAM

Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları

Profesör

1

Laringeal ve nazal patolojilerde reflü, bakteryel patojenler ve oksidatif stres etkisine dair çalışmalar yapmış olmak. İşitsel beyinsapı cevapları konusunda kurs eğiticisi olmak.

56

İstanbul Sultan Abdülhamid SUAM

Nöroloji

Profesör

1

Yaşlı hastalarda epileptik nöbetleri tetikleyen faktörler konusunda çalışmalar yapmış olmak.

57

İstanbul Sultan Abdülhamid SUAM

Tıbbi Patoloji

Profesör

1

Tıp fakültesi mezunu olup moleküler patoloji ile ilgili çalışma yapmış olmak. İn-house PCR yöntemi geliştirmiş olmak.

58

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi

Profesör

1

Sağlık siyaseti ve Avrupa Birliği sağlık politikaları konusunda çalışmaları olmak.

59

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik

Profesör

1

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliğinde Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak.

60

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Pr.

Yardımcı Doçent

5

Elektrik eğitimi alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak. Yenilenebilir Enerji Konularında Çalışmaları Olmak.

61

Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyokimya

Doçent

1

Tıp fakültesi mezunu olmak. Psödotrombositopeninin saptanması konusunda çalışmalar yapmış olmak.

62

Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyokimya

Profesör

1

Tıp fakültesi mezunu olmak. İnsan plazmasında protrombin miktar tayini amacıyla ELISA kiti geliştirme çalışması yapmak (İstanbul Haseki Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezin'de görevlendirilecektir).

63

Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyokimya

Doçent

1

Tıp fakültesi mezunu olup, biyokimya uzmanı olmak. Diyabet, obezite ve leptin ilişkisi konusunda çalışma yapmış olmak (İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezin'de görevlendirilecektir).

64

İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları SUAM

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Çocuk Endokrinoloji yan dal uzmanı olmak ve çocuklarda polikistik over sendromuyla ilgili çalışmalar yapmış olmak.

5866/1-1