24 Haziran 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30106

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


MOBİL KAN TOPLAMA DORSESİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Derneği Konya Şube Başkanlığından:


MEYDAN TAHMİL TAHLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


MEYDAN TEMİZLİK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


İZOLE YAPILMASI İŞLERİ HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


LABORATUVAR HİZMETLERİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


FABRİKAMIZDA BULUNAN MUHTELİF KAYNAK, MONTAJ VE DEMONTAJ İŞLERİNİN YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLGİSAYAR VE DONANIM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


35.000 ADET TEÇHİZAT YELEĞİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


SUPPLY OF EQUIPMENT FOR MANAVGAT WATER AND WASTEWATER PROJECT

EuropeAid/139052/ID/SUP/TR


SUPPLY OF LEAK DETECTION EQUIPMENT FOR NİZİP WATER AND WASTEWATER PROJECT

EuropeAid/139047/ID/SUP/TR


DUYURU

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR “SATIŞ” YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


SÜRE UZATIM İLANI

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


4 ADET MAL ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:


TTK İHTİYACI OLARAK 28 KALEM MUHTELİF ELEKTRİK KABLOLARI ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


BALAST SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MOBİL KAN TOPLAMA DORSESİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Derneği Konya Şube Başkanlığından:

1 - Türk Kızılayı Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi Konya Bağış Merkezi hizmetlerinde kullanılmak üzere aşağıdaki tabloda cinsi ve miktarı belirtilen MOBİL KAN TOPLAMA DORSESİ ilanen ihale edilerek kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

 

Sıra No

Malzeme Cinsi

Miktar (adet)

1

MOBİL KAN TOPLAMA DORSESİ

1

 

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3'ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler "Şükran Mah. Taşkapu Medrese Cad. No: 7 Meram/KONYA" adresindeki Kızılay Derneği Konya Şubesinden 250,00 TL karşılığında temin edilebilir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 10.07.2017 günü saat 12:00'a kadar Kızılay Hastanesi Satınalma Bölümüne vermiş göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 1 Nolu "İhale İdari ve Teknik Belgeleri" zarfı aynı gün saat 14:00'de Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

5855/1-1


MEYDAN TAHMİL TAHLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2017/2018 Kampanya Dönemi Meydan Tahmil Tahliye Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2017/312180

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Ankara Yolu 9. km ÇORUM

b) Telefon ve faks numarası   :  Tel: 364 235 04 70 (6 hat) - Faks: 364 235 04 77

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Çorum Şeker Fabrikası 2017/2018 Kampanya Dönemi 5 Kamyon, 3 Kepçe ile %20 toleranslı 115 gün süreli Meydan Tahmil Tahliye Hizmet Alımı

b) Yapılacağı yer                    :  Çorum Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                           :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren İdarece yazılı olarak bildirilen tarihte işe başlanır. İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren Çorum Şeker Fabrikası 2017/2018 Kampanya Dönemidir (%20 toleranslı 115 gün)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Çorum Şeker Fabrikası Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM

b) Tarihi ve saati                     :  19.07.2017 Çarşamba günü, saat 14.00

4 - İhale dokümanı Çorum Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM adresinde görülebilir ve TL. 100,00- (YüzTürkLirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

7 - Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5769/1-1


MEYDAN TEMİZLİK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2017/2018 Kampanya Dönemi Meydan Temizlik Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2017/312843

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Ankara Yolu 9. km ÇORUM

b) Telefon ve faks numarası   :  Tel: 364 235 04 70 (6 hat) - Faks: 364 235 04 77

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Çorum Şeker Fabrikası 2017/2018 Kampanya Döneminde her vardiyada 25 işçi (24 işçi + 1 ekip başı) olmak üzere toplam 75 işçi ile fabrika Meydan tesislerinde ayırma, doldurma - boşaltma ve temizlik işlerinin ±%20 toleranslı 115 gün süresince yapılması işidir.

b) Yapılacağı yer                    :  Çorum Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                           :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren İdarece yazılı olarak bildirilen tarihte işe başlanır. İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren Çorum Şeker Fabrikası 2017/2018 Kampanya Dönemidir (±%20 toleranslı 115 gün).

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Çorum Şeker Fabrikası Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM

b) Tarihi ve saati                     :  13/07/2017 Perşembe günü saat 14.00

4 - İhale dokümanı Çorum Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM adresinde görülebilir ve TL. 100,00- (YüzTürkLirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

7 - Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5770/1-1


İZOLE YAPILMASI İŞLERİ HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

İzole Yapılması İşleri Hizmeti T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliğine Göre Açık İhale Usulü İle Birim Fiyat Teklif Alınmak Suretiyle ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2017/305102

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Ankara Yolu 9. km ÇORUM

b) Telefon ve faks numarası   :  Tel: 364 235 04 70 (6 hat) - Faks: 364 235 04 77

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Çorum Şeker Fabrikasında bulunan Rafineri, Ham Fabrika, Arıtım Tesisi ve Meydan kısımlarında yapılacak ±%20 Toleranslı 2500 m² Boru, 600 m² Düz Yüzey ve 500 Kg. Poliüretan Köpük Kaplama izolasyonu işleridir.

b) Yapılacağı yer                    :  Çorum Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                           :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren İdarece yazılı olarak bildirilen tarihte işe başlanır. İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Çorum Şeker Fabrikası Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM

b) Tarihi ve saati                     :  12/07/2017 Çarşamba günü, saat 14.00

4 - İhale dokümanı Çorum Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM adresinde görülebilir ve TL. 100,00- (YüzTürkLirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

7 - Mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5679/1-1


LABORATUVAR HİZMETLERİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2017/2018 Kampanya Dönemi Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuvarı ve Pancar Analiz Laboratuvarı Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2017/305847

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Ankara Yolu 9. km ÇORUM

b) Telefon ve faks numarası   :  Tel: 364 235 04 70 (6 hat) - Faks: 364 235 04 77

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Çorum Şeker Fabrikası 2017/2018 Kampanya Döneminde Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuvarı hizmetlerinin toplam 53 işçi ile ±%20 toleranslı 110 gün süresince yaptırılması işidir.

b) Yapılacağı yer                    :  Çorum Şeker Fabrikası Laboratuvarı

c) İşin süresi                           :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren İdarece yazılı olarak bildirilen tarihte işe başlanır. İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren Çorum Şeker Fabrikası 2017/2018 Kampanya Dönemidir (±%20 toleranslı 110 gün).

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Çorum Şeker Fabrikası Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM

b) Tarihi ve saati                     :  18/07/2017 Salı günü, saat 14.00

4 - İhale dokümanı Çorum Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM adresinde görülebilir ve TL. 100,00- (YüzTürkLirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

7 - Mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5680/1-1


FABRİKAMIZDA BULUNAN MUHTELİF KAYNAK, MONTAJ VE DEMONTAJ İŞLERİNİN YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                :  2017/314498

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Ankara Yolu 9. km ÇORUM

b) Telefon ve faks numarası   :  Tel: 364 235 04 70 (6 hat) - Faks: 364 235 04 77

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Çorum Şeker Fabrikasında bulunan muhtelif kaynak, montaj ve demontaj işlerinin yapılması işidir.

b) Yapılacağı yer                    :  Çorum Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                           :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren İdarece yazılı olarak bildirilen tarihte işe başlanır. İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Çorum Şeker Fabrikası Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM

b) Tarihi ve saati                     :  10/07/2017 Pazartesi günü, saat 14.00

4 - İhale dokümanı Çorum Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM adresinde görülebilir ve TL. 100,00- (YüzTürkLirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

7 - Mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5771/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLGİSAYAR VE DONANIM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı (II) ihtiyacı Muhtelif Cins ve Miktar Bilgisayar ve Donanım Malzemesine teknik şartnamesine ve 3.500 Adet Masaüstü Bilgisayar teknik şartnamesi ile DELL, FUJİTSU, HP veya LENOVO, markalarından birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (140.- TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, markası, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 06/07/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve teknik şartnamede belirtilen markalardan birine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

5859/1-1


35.000 ADET TEÇHİZAT YELEĞİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı (Soğanlık-Kartal/İstanbul) ihtiyacı 35.000 adet Teçhizat Yeleği, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi Kurumca hazırlanan aranacak özellikler, diğer hususlar, teslim etme-teslim alma şekil ve şartları ile muayene işlemleri ve numunelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca aranacak özellikler, diğer hususlar, teslim etme-teslim alma şekil ve şartları ile muayene işlemleri ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 13/07/2017 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

5783/1-1


SUPPLY OF EQUIPMENT FOR MANAVGAT WATER AND WASTEWATER PROJECT

EuropeAid/139052/ID/SUP/TR

Ministry of Environment and Urbanization Department of EU Investments

The Department of EU Investments, Ministry of Environment and Urbanization, intends to award a supply contract for “Manavgat Water and Wastewater Project” in Manavgat/Antalya - Turkey with financial assistance from the Multi-annual Operational Programme ‘Environment’ for Community Assistance from the Instrument for Pre-accession Assistance under the ‘Regional Development’ Component in Turkey. The tender dossier is available from Department of European Union Investments, Ministry of Environment and Urbanization, Mustafa Kemal Mahallesi, Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 9. km., No: 278, 1st Floor, Room No: 1-136, 06530 Çankaya / Ankara, Turkey and the tender dossier is also published on the EuropeAid website:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome and

http://www.ipa.gov.tr

The deadline for submission of tender is 10:00 hrs (Local Time- Turkey) on 31.07.2017

Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the EuropeAid website:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome and http://www.ipa.gov.tr

5858/1/1-1

—————

MANAVGAT İÇME SUYU VE ATIKSU PROJESİ İÇİN EKİPMAN TEMİNİ İHALESİ

EuropeAid/139052/ID/SUP/TR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı AB Yatırımları Dairesi Başkanlığı

AB Yatırımları Dairesi Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye’ninKatılım Öncesi Mali Yardım Aracı’nın (IPA) Bölgesel Kalkınma Bileşeni içinde yer alan Topluluk Yardımı için “Çevre” Çok Yıllı Operasyonel Programından sağlanan mali yardım ile Manavgat/Antalya -Türkiye‘de “Manavgat İçme Suyu ve Atıksu Projesi için Ekipman Temini” ihalesini sözleşmeye bağlamayı planlamaktadır. İhale dosyası; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, AB Yatırımları Dairesi Başkanlığı, Mustafa Kemal Mahallesi, Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 9. km., No: 278, 1st Floor, Room No: 1-136, 06530 Çankaya / Ankara, Türkiye adresinden temin edilebilir ayrıca Europeaid web sitesinde https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome ve http://www.ipa.gov.tr web adresinde yayımlanmıştır.

Tekliflerin sunulması için son tarih 31/07/2017 saat 11:00’dır. (Türkiye saati ile)

İlave bilgi veya açıklama/sorular Europeaid web sitesinde;

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome ve www.ipa.gov.tr web adresinde yayımlanacaktır.

5858/2/1-1


SUPPLY OF LEAK DETECTION EQUIPMENT FOR NİZİP WATER AND WASTEWATER PROJECT

EuropeAid/139047/ID/SUP/TR

The Department of EU Investments intends to award a supply contract for “Supply of Leak Detection Equipment for Nizip Water and Wastewater Project” in Nizip/Gaziantep - Turkey with financial assistance from the Multi-annual Operational Programme ‘Environment’ for Community Assistance from the Instrument for Pre-accession Assistance under the ‘Regional Development’ Component in Turkey. The tender dossier is available from Department of European Union Investments, Ministry of Environment and Urbanization, Mustafa Kemal Mahallesi, Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 9. km., No: 278, 1st Floor, Room No: 1-136, 06530 Çankaya / Ankara, Turkey and the tender dossier is also published on the EuropeAid website:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome and http://www.ipa.gov.tr

The deadline for submission of tenders is 14:00 hrs (Local Time - Turkey) on 31 July 2017.

Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the EuropeAid website:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome and http://www.ipa.gov.tr

5857/1/1-1

—————

NİZİP SU VE ATIKSU PROJESİ İÇİN SIZINTI TESPİT EKİPMANI TEMİNİ

EuropeAid/139047/ID/WKS/TR

AB Yatırımları Dairesi Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı’nın (IPA) Bölgesel Kalkınma Bileşeni içinde yer alan Topluluk Yardımı için “Çevre” çok yıllı operasyonel programından sağlanan mali yardım ile Nizip/Gaziantep - Türkiye’de “Nizip Su ve Atıksu Projesi için Sızıntı Tespit Ekipmanı Temini” ihalesini sözleşmeye bağlamayı planlamaktadır. İhale dosyası; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, AB Yatırımları Dairesi Başkanlığı, Mustafa Kemal Mahallesi, Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 9. km., No: 278, 1st Floor, Room No: 1-136, 06530 Çankaya / Ankara, Türkiye adresinden temin edilebilir ayrıca Europeaid web sitesinde https://webgate.ec.europa.eu/ europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome ve/veya http://www.ipa.gov.tr web adresinde yayımlanmıştır.

Tekliflerin sunulması için son tarih 31 Temmuz 2017 saat 14:00’tür (Türkiye saati ile). İlave bilgi ve açıklama/sorular Europeaid web sitesinde;

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome ve/veya www.ipa.gov.tr web adresinde yayımlanacaktır.

5857/2/1-1


DUYURU

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Maliye Hazinesi adına kayıtlı İstanbul ili, Beykoz ilçesi, Çayağzı (Riva) Mahallesi, 212 no.lu parselde yer alan 17.687 m2 yüzölçümlü, 213 no.lu parselde yer alan 16.625 m2 yüzölçümlü taşınmazlar ve devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alan ve üzerindeki binalar bir bütün halinde Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile özelleştirilecektir

 

 

 

İHALE KONUSU

GEÇİCİ TEMİNAT

TUTARI (TL)

İHALE ŞARTNAMESİ

BEDELİ (TL)

SON TEKLİF

VERME TARİHİ

Maliye Hazinesi adına kayıtlı İstanbul ili, Beykoz ilçesi, Çayağzı (Riva) Mahallesi, 212 no.lu parselde yer alan 17.687 m2 yüzölçümlü, 213 no.lu parselde yer alan 16.625 m2 yüzölçümlü taşınmazlar ile devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanın ve üzerindeki binaların 49 yıl sure ile işletme hakkının verilmesi yöntemiyle bir bütün halinde özelleştirilmesi.

2.000.000,-

5.000,-

24/7/2017

 

1 - İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık usulü” ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonu’nca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2 - İhaleye gerçek veya tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilirler. Teklif Sahipleri’nden ihaleye katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarda geçici teminat alınacaktır.

3 - İhaleye katılabilmek için İhale Şartnamesi alınması ve istenilen belgeler ile tekliflerin İdare’nin; Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme tarihi saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı için alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez.

4 - İhaleye konu taşınmazlar hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedeli İdare’nin;

- T. Halk Bankası A.Ş. Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

- T.Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının Ortak Girişim Grubu olması halinde Ortak Girişim Grubunun veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) belirtilecektir.

5 - İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

İdare, son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme tarihinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

6 - İhale ilgili diğer hususlar İhale Şartnamesinde yer almaktadır.

7 - Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.

                                                                                                                                                                   T.C. Başbakanlık

                                                                                                                                                        Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

                                                                                                                                  Ziya Gökalp Caddesi, No: 80, Kurtuluş, 06600 ANKARA

                                                                                                                                                             Ayrıntılı bilgi için irtibat

                                                                                                                                             Tel: (312) 585 81 70   Faks: (312) 585 81 63

                                                                                                                                                       İnternet Adresi: www.oib.gov.tr

5864/1-1


TAŞINMAZLAR “SATIŞ” YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri kapsamında Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (İdare), aşağıdaki tabloda yer alan taşınmazlar “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

Sıra

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m2)

Geçici Teminat (TL)

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Ballıkpınar-İmar Mahallesi

1

112531

8

1.681,00

15.000

2

112535

3

1.916,00

15.000

3

112541

2

1.500,00

15.000

4

112541

3

1.500,00

15.000

5

112541

7

1.500,00

15.000

6

112548

2

2.213,00

25.000

7

112550

1

4.077,00

25.000

8

113135

9

1.002,00

10.000

9

118860

12

3.200,00

25.000

10

118860

13

3.572,00

25.000

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Ballıkpınar Mahallesi

1

113159

12

2.633,00

25.000

2

113177

9

837,00

10.000

 

1 - İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “Pazarlık usulü” ile gerçekleştirilecektir. İhale komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak “Açık Artırma” suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2 - Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla ihaleye teklif verebilirler. Verilen teklifler birbiriyle ilişkilendirilemez.

3 - İhalelere gerçek ve tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları (OGG) katılabilir. Özel yatırım fonları ise OGG’de üye olarak yer alabilirler.

4 - İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi alınması ve teklifler ile istenilen belgelerin İdare’nin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş-ANKARA adresine son teklif verme tarihi olan 20.7.2017 Perşembe günü saat 17.00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur.

5 - İhale Şartnamesi bedelleri her bir taşınmaz için 250.- (ikiyüzelli) TL olup bu bedel İdare’nin;

- T. Halkbank A.Ş. deki TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06,

- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. deki TR40 0001 0017 4538 7756 6157 38,

- T. Vakıflar Bankası T.A.O. deki TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67,

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (Katılımcının OGG olması hâlinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir.) ile hangi taşınmaza ilişkin İhale Şartnamesi alınacağı belirtilecektir.

İhale Şartnamesi için alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez.

6 - Teklifler Türk Lirası olarak alınacaktır. İhale bedellerinin peşin veya vadeli ödenebilmesi mümkündür.

7 - Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp, İdare ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus son teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

8 - İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, taşınmaz edinmelerinin mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları hâlinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

9 - Özelleştirme işlemleri her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.

10 - Ayrıca (0312) 585 8474 - 585 8389 numaralı telefonlardan ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir.

5863/1-1


SÜRE UZATIM İLANI

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Elektrik Üretim A.Ş.ye ait Yenice Hidroelektrik Santrali ile bu Santral tarafından kullanılan taşınmazların “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile özelleştirilmesi amacıyla ihale edileceği, 11/05/2017 tarihinden itibaren yayımlanan ilanla duyurulmuştur.

Bahse konu ilanda belirtilen ön yeterlilik ve son teklif verme tarihi ve saati 07/07/2017 günü saat 17:00’ye kadar uzatılmıştır.

                                                                                                                                                                             T.C.

                                                                                                                                                                  BAŞBAKANLIK

                                                                                                                                            ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

                                                                                                                                 Ziya Gökalp Caddesi No: 80    06600 Kurtuluş / ANKARA

                                                                                                                                        Tel : 90 312 585 82 90 ve Faks : 90 312 585 83 07

5868/1-1


4 ADET MAL ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen projeler için gerekli olan 4 adet mal alımı işinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Beyazıt/İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası    :  Tel: 0 212 440 0017 - Faks: 0 212 440 0019

c) Elektronik Posta Adresi         :  satinalma@istanbul.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)            :  -

2 - İhale Konusu malın:

 

a)

Niteliği, türü

Miktarı

İhale tarihi

İhale saati

1-

Lazer Flash Isı Geçirgenlik (Isı İletkenlik) Cihazı

İhale kayıt no: 2017/322550

1

Adet

07/07/2017

10:45

2-

PLC Kontrollü Akış Kabini Sistemi

İhale kayıt no: 2017/322561

1

Adet

07/07/2017

11:30

3-

Vakumlu İndüksiyon Ergitme Sistemi

İhale kayıt no: 2017/322576

1

Adet

07/07/2017

12:15

4-

Yüksek Sıcaklık Seebeck Katsayısı-Elektriksel İletkenlik Ölçüm Cihazı

İhale kayıt no: 2017/322583

1

Adet

07/07/2017

13:00

 

b-c) Teslim Tarihi ve Teslim Yeri:

b-c-1) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 120 takvim günü içinde teslimat İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi‘ne yapılacaktır.

b-c-2) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 90 takvim günü içinde teslimat İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi‘ne yapılacaktır.

b-c-3) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 90 takvim günü içinde teslimat İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi‘ne yapılacaktır.

b-c-4) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 120 takvim günü içinde teslimat İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi‘ne yapılacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer: İ.Ü Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Beyazıt/İSTANBUL

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen iş ortaklığı beyannamesi,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

4.3.2.1. İstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik şartname ile karşılaştırma yapılabilmesi için teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyallerini eksiksiz sunması gerekir. Teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik şartnamenin tüm maddelerinin cevabının isteklice imzalı ve kaşeli olarak verilmesi gerekmektedir. Önerilen ürün teknik şartnameye uymak zorundadır. Teknik Şartnameye uymayan ürün değerlendirme dışı bırakılır.

4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin belgeler ve taşıması gereken kriterler:

4.3.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3.4. Kalite ve standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

4.3.4.1. İstekli TSE belgesine sahip olmalıdır. (1 sıra nolu ihale için)

4.3.4.2. İstekli TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olmalıdır. (2 sıra nolu ihale için)

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

5.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale, katılma koşullarını sağlayan tüm yerli ve yabancı isteklilere açık olup yerli istekli lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüs Beyazıt/İSTANBUL) görülebilir ve 100,00 - Türk Lirası karşılığı İ.Ü. Strateji Geliştirme Başkanlığına (Süleymaniye Cad. No: 25 Beyazıt-İSTANBUL) yatırılan bedelin makbuzu ile yine aynı adresten satın alınabilir. (Her iş için ayrı ayrı ihale doküman bedeli yatırılmalıdır.)

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar İ.Ü. Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüs Beyazıt/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - Bütün ihalelere iştirak edecek istekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler ihalesine iştirak etmiş oldukları her iş için teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bütün tekliflerin red edilmesi ve ihalelerin iptal edilmesinde idare serbesttir.

5861/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK 28 KALEM MUHTELİF ELEKTRİK KABLOLARI ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                      :  2017/312991

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası         :  Tel: 0 372 259 47 94 - 84

                                                         Fax: 0 372 251 19 00 - 253 12 73

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  satinalma@taskomuru.gov.tr

2 - İhale konusu işin nev’i            :         Malzemenin Cinsi                       Miktarı 

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  Muhtelif Elektrik Kabloları              28 kalem

b) Teslim yeri                               :  TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarlarıdır.

c) Teslim süresi                            :  Firmalar siparişi takiben malzemeleri 60 takvim günü içerisinde teslim edeceklerdir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                           :  12.07.2017 Çarşamba - saat 15.00

c) Dosya no                                  :  1714033

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İhale İdari şartnamesinin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İhale İdari şartnamesinin 26. maddesinde belirlenen %3 oranında geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,

j) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4.2.1. Teklif edilen kablolar, kabul tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl süre ile garantili olacaktır.

4.2.2. Firmalar imal edecekleri bu kablolar için TSE’den alınacak uygunluk belgesi veya Türk Telekom onaylı yeterlilik belgesini teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi:

5.1. En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Tekliflerin eşit olması durumunda teknik değer ve erken teslim süresi dikkate alınacaktır.

5.2. İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir.

6 - İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 Bahçelievler/ ANKARA görülebilir ve şartnameler 30,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

“ İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 30,00 TL. İhale dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR91 0001 5001 5800 7292 5642 28 no’lu hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 12.07.2017 Çarşamba - saat 15.00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve halelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

5778/1-1


BALAST SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

Seyitömer İstasyonunda 20.000 m3 Balast (Teknik Şartnameye Göre) Alım İşidir.

İhale Kayıt No                           :  2017/296720

İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi         :  www.tcdd.gov.tr (tcddihalekomisyonuafyon@mynet.com)

1 - İhale konusu işin adı ve miktarı: Seyitömer İstasyonunda 20.000 m3 balast (Teknik Şartnameye göre) alım işidir.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına ihale gün ve saati olan 18/07/2017 günü saat 14:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Bürosu-Afyonkarahisar adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden KDV dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

5740/1-1