21 Haziran 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30103

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


VAGON KAYNAKLI İMALAT MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


İPTAL İLANI

E.Ü.A.Ş. Afşin-Elbistan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Gaziantep Şehitkâmil İlçe Belediye Başkanlığından:


NORMAL ROLL EKMEK POŞETİ, KÖY ROLL EKMEK POŞETİ VE TUZSUZ EKMEK POŞETİ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikasından:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikasından:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


REFRAKTER MALZEME ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


FABRİKAMIZ KİREÇ OCAKLARININ 2017 - 2018 KAMPANYASI TAHMİL TAHLİYE İŞLERİNİN YAPILMASI İHALE EDİLECEKTİR

Burdur Şeker Fabrikasından:


MUHTELİF KISIMLARDA İŞÇİLİK HİZMETİN YÜRÜTÜLMESİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Malatya Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Kazım Taşkent - Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Balıkesir Defterdarlığı Ayvalık Milli Emlak Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Ergene Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


VAGON KAYNAKLI İMALAT MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2017/303539

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 / ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435 - 4436) / 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  100 adet Boji Orta Travers Komple, teknik şartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  06/07/2017 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 06/07/2017 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

5606/1-1


İPTAL İLANI

E.Ü.A.Ş. Afşin-Elbistan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

1 - Teşekkülün;

Adresi                                 :  Çoğulhan Mah. Mevkii Afşin/KAHRAMANMARAŞ

Telefon ve Fax                    :  0 344 524 22 82/0 344 524 22 80

E-Posta Adresi                    :  ael@euas.gov.tr

2 - İhale Konusu Malın;

 

a) Niteliği ve Türü

Miktarı

İhale Kayıt No

Dosya No

Şartname Bedeli

İhale Tarihi

14 Kalem Madeni Yağ (±%20)

228.780 Kg

2017/ 279631

TER-AEL 2017-0110

300,00 TL

04.07.2017

 

3 - İhalenin;

a) Yapılacağı Yer                :  AEL İşletme Müdürlüğü İhale Salonu.

b) Tarihi ve Saati                 :  Yukarıda belirtilen tarihlerde, Saat: 14.00

4 - İhale İptal Tarihi             :  20.06.2017

5 - İhalenin İptal Nedeni      :  Görülen lüzum üzerine

6 - Yayımlanan Resmi Gazete

     Tarih ve Sayısı               :  11.06.2017 - 30093

İlan olunur.

5715/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Gaziantep Şehitkâmil İlçe Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Şehitkamil İlçesi; Aşağıda Mahalle, Ada, Parsel, Yüz ölçümü, İmar Durumu, m² rayiç bedeli, muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen taşınmazın 05/07/2017 Çarşamba günü Saat: 14.30’da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacak ihale ile satışı yapılacaktır.

 

Sıra No

Mahalle

Ada

Parsel

Alanı m²

Niteliği

İmar Durumu

Rayiç Bedeli m²/TL

Muhammen Bedel (TL)

G. Teminat (%3) (TL)

Ödeme

1

Umut

4818

5

2.776,54

ARSA

Ticaret

800,00

2.221.232,00

66.636,96

PEŞİN

 

Taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesi (a) fıkrası gereğince Kapalı teklif usulü artırma suretiyle ihale yapılacaktır.

İhaleye iştirak edecek istekliler ihale şartnamesini 100,00TL karşılığında Belediyemiz İhale servisinden temin edebilirler.

Belediyemizce yapılacak ihaleye katılacak olan isteklilerin aşağıdaki belgeleri sunmaları gerekmektedir;

A) İstekli gerçek kişi ise;

a) Türkiye’de Kanuni ikametgâhı olması,

b) Noter tasdikli imza beyannamesi

c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

ç) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

d) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,

e) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,

f) Teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu,

g) Şehitkamil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge,

h) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

ı) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat hariç) vereceklerdir.

B) İstekli tüzel kişi ise;

a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının Ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere Ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler

c) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

ç) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

d) Teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,

e) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

f) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,

g) Şehitkâmil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge

h) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

ı) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan ortakların her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat hariç) vereceklerdir.

İhaleye iştirak edeceklerin, istenilen belgelerle birlikte Şehitkamil Belediyesi İhale Servisine en geç 05/07/2017 Çarşamba günü saat 12.00’a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Bu ihaleden doğacak, her türlü vergi, resim harç, Tellâliye, ilan bedeli vb. masraflar yükleniciye ait olup, taşınmaza KDV uygulanmayacaktır.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

5629/1-1


NORMAL ROLL EKMEK POŞETİ, KÖY ROLL EKMEK POŞETİ VE TUZSUZ EKMEK POŞETİ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 3.000 Kg Normal Roll Ekmek Poşeti, 3.000 Kg Köy Roll Ekmek Poşeti ve 500 Kg Tuzsuz Ekmek Poşeti, teklif alma usulüyle alınacaktır.

2 - Şartname bedelsiz olarak Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

3 - Teklifler en geç 28.06.2017 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel: (0312) 397 33 65 - 66   Faks: (0312) 397 33 74 - 71

5705/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikasından:

Kristal Şekerin Ambalajlanması, Temizlik ve Tahmil Tahliye Hizmet işçiliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No

1 - İdarenin                             :  2017/293302

a) Adresi                                 :  Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü Uşak-Ankara Karayolu 5. Km. / UŞAK

b) Telefon ve Faks Numarası :  0(276) 231 14 91- 0(276) 231 17 32

2 - İhale Konusu Hizmetin     

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  2017/2018 yılı kampanyasında üretilecek tahmini 26000 ton kristal beyaz şekerin 50 kg’lık torbalara ambalajlanması, temizlik ve tahmil tahliye işlerinin yapılması. Tahmini kampanya süresi 112 gündür. Yüklenici bu işleri yürütebilmek için her vardiyada 5 işçi olmak üzere 3 vardiya toplam 15 kişi (± % 20) çalıştıracaktır.

b) Yapılacağı Yer                   :  Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                    :  11.07.2017 Salı günü saat 14:30

4 - İhale dokümanı Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir ve TL 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İhale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

7 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5526/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikasından:

Şeker Ambarlarında Tahmil-Tahliye, Yükleme ve İstifleme Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Kayıt No                        :  2017/ 294013

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü Uşak-Ankara Karayolu 5.Km. / UŞAK

b) Telefon ve Faks Numarası :  (276) 231 14 91 (276) 231 17 32

2 - İhale Konusu Hizmetin     

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  İşin miktarı ± % 20 toleranslı olup Şeker Ambarlarında Tahmil-Tahliye, yükleme, istifleme işi, üretilecek tahmini 26.000 ton şekerin üretimden istife alınması, istiften 10.000 ton şekerin yüklenmesi ve 10.000 ton şekerin fabrika içinde başka ambarlara nakli ve satış işi dahil toplam 46.000 Ton Şekerin 2017-2018 Kampanyası boyunca (tahmini 3 Ay) üç vardiya halinde, her vardiyada 8 kişi olmak üzere 24 kişi ve diğer ambarlara taşınacak şekerler içinde her vardiyada 2 kişi ilave olmak üzere toplam 30 (Otuz) kişi; kampanya haricinde (9 Ay) 4 işçi çalışacaktır (izin değiştirici dahildir). Satışların arttığı veya düştüğü dönemlerde çalıştırılacak personel sayısını, idare arttırıp eksiltmeye yetkilidir.

b) Yapılacağı Yer                   :  Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Şeker Ambarları ve kiralanacak diğer depolar

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                    :  13.07.2017 - Perşembe Günü saat 14:30

4 - İhale dokümanı Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Uşak-Ankara Karayolu 5. Km./UŞAK) adresinde görülebilir ve TL. 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

7 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5527/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2017/2018 Kampanya Dönemi Fabrikamız Ziraat Bölge Şefliklerine bağlı Kantarlarda Şeker Pancarı Alımı ve Gönderilmesi İşleri Hizmet alımı İşi Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir

İhale Kayıt No                        :  2017/291569

1 - İdarenin

a) Adı

b) Adresi                                :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü Uşak-Ankara Karayolu 5. Km. UŞAK

c) Telefon ve Faks Numarası  :  0276 231 14 91   Faks: 0276 231 17 32

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  2017/2018 yılı Kampanya döneminde (± % 20 toleranslı) 127 gün Fabrikamız Ziraat Bölge Şefliklerine Bağlı Kantarlarda Şeker Pancarı Alım ve Gönderme İşleri Hizmet Alımıdır.

                                                  (Yapılacak işin ve çalıştırılacak işçi sayılarının detayı Teknik Şartnamesinde belirtilmiştir.)

b) Yapılacağı Yer                   :

 

Bölge Adı

Kantar Adı

Çalıştırılacak Personel Adet

Merkez

Fabrika

18

Merkez

Banaz

7

Merkez

Gediz

6

Çivril

Hadım

8

Çivril

Işıkhisar

8

Çivril

Çivril

8

TOPLAM

 

55

 

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü Uşak-Ankara Karayolu 5. Km. UŞAK

b) Tarihi ve Saati                    :  14.07.2017 Cuma günü saat 14:30

4 - İhale dokümanı Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü/UŞAK adresindeki Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dokümanları (KDV Dahil) TL. 118,00 (Yüzonsekiztürklirası) karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

7 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5528/1-1


REFRAKTER MALZEME ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                        :  2017/309962

1 - İdarenin                             :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

a) Adresi                                 :  Mithatpaşa Cad. No: 14    06100  Yenişehir/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası   :  Tel  : 0 312 458 55 00

                                                  Faks: 0 312 458 58 00 - 458 58 01

c) Elektronik posta adresi       :  -

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  A - MAGNEZİT REFRAKTER MALZEME

                                                  - 12.000 Adet Magnezit Refrakter Tuğla

                                                  - 1.000 Kg. Magnezit Örgü Harcı

                                                  B - ŞAMOT REFRAKTER MALZEME

                                                  - 2.500 Adet Şamot Refrakter Tuğla

                                                  - 7.500 Kg. Şamot Örgü Harcı ve Ateş Betonu

b) Teslim yeri                         :  Ereğli Şeker Fabrikası

c) Teslim tarihi                        :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 40 (Kırk) takvim günü.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati                     :  05.07.2017 tarihi, Saat: 15.30

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı Mithatpaşa Caddesi No: 14   06100 Yenişehir/ANKARA adresindeki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve KDV dahil TL. 100,00 (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 05.07.2017 tarihi, saat 15.30’a kadar Mithatpaşa Caddesi No. 14   06100 Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

5699/1-1


FABRİKAMIZ KİREÇ OCAKLARININ 2017 - 2018 KAMPANYASI TAHMİL TAHLİYE İŞLERİNİN YAPILMASI İHALE EDİLECEKTİR

Burdur Şeker Fabrikasından:

İhale kayıt numarası                         :  2017/303912

1 - İdarenin

a) Adı ve adresi                                :  Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şeker evleri Mah Yunus Emre Cad. Kapı No: 2   15220 BURDUR

b) Telefon ve faks numarası             :  0 248 233 19 35(4 Hat) - 0 248 233 12 67

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Fabrikamızın üç adet kireç ocağında günlük yaklaşık 230 ton kireçtaşı ve 18 ton kok kömürünün tahmil tahliyesi. Söz konusu iş, her vardiyada en az 9 kişi olmak üzere toplam 27 kişi ile yapılacaktır.

b) Yapılacağı yer                              :  Burdur Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                                    :  İşe başlama tarihinden itibaren yaklaşık 130 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                              :  05/07/2017 Çarşamba günü saat 14.30

4 - İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 05/07/2017 Çarşamba günü saat 14.30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5610/1-1


MUHTELİF KISIMLARDA İŞÇİLİK HİZMETİN YÜRÜTÜLMESİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Malatya Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız 2017/2018 Kampanya Döneminde Muhtelif Kısımlarda İşçilik Hizmetin yürütülmesi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                          :  2017/305418

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  ÖZALPER MAHALLESİ KARAKAVAK MEVKİİ ANKARA ASFALTI ÜZERİ 44080 YEŞİLYURT/MALATYA

b) Telefon ve Faks Numarası              :  0422 212 10 44 0422 212 10 52

c) Elektronik Posta Adresi                  :  malatyaseker@turkseker.gov.tr

ç) İhale Dokümanının Görülebileceği

    İnternet Adresi (varsa)                    :

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı                 :  Fabrikamız 2017/2018 Kampanya Döneminde Günlük (24 Saat) olmak üzere vardiya esasına göre Fabrika PANCAR ANALİZ LABORATUARI, PANCAR SİLO MEYDANI VE ARITIM İSTASYONUNDA İŞÇİLİK HİZMETİN YÜRÜTÜLMESİ İŞİ,

b) Yapılacağı Yer                                :  Malatya Şeker Fabrikası Pancar Analiz Laboratuarı, Pancar Silo Meydanı ve Arıtım İstasyonu

c) İşin Süresi                                       :  2017/2018 Kampanya Dönemi ± % 20 Toleranslı 4 Ay

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                                :  Malatya Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                                 :  07/07/2017 Saat: 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

5 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

5.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge,

5.2. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Resmi veya Özel Kuruluşlarda her türlü personel çalıştırılması işine ait faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilerin yapmış olduğu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

6 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

7 - İhale dokümanı Malatya Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Özalper Mahallesi Karakavak Mevkii Yeşilyurt/Malatya adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 07/07/2017 Cuma Günü Saat 14:00’e kadar Malatya Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi Özalper Mahallesi Karakavak Mevkii Yeşilyurt/Malatya adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

12- Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümlere hariç 4734 sayılı Kamu ihale kanunu ve 4735 sayılı Kamu ihale sözleşmeleri kanununa tabi değildir. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5678/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Kazım Taşkent - Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2017/2018 kampanya dönemi meydan tahmil-tahliye ve malzeme taşınması işleri hizmet alımı açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt no                          :  2017/289159

1 - İdarenin:

a) Adresi                                 :  Sivrihisar Cad. No: 195 Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası   :  0 222 230 27 39 - 0 222 230 27 38

2 - İhale konusu hizmetin:

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  Fabrikamız 2017/2018 Kampanya Döneminde (Tahmini 130 gün süreli) Fabrikamız meydan tesislerinde yapılacak olan tahmil-tahliye ve malzeme taşınması işlerinde günlük 24 saat çalışmak koşuluyla 4 adet Damperli Kamyon ve 2 Adet Lastik Tekerlekli Yükleyici çalıştırılması hizmeti İşin detayları Teknik Şartnamede Belirtilmiştir.

b) Yapılacağı yer                    :  Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı yer                     :  Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  04.07.2017 Salı Günü, saat 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

b) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

d) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

e) Tüzel kişi tarafından İş Deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar birliği veya Yeminli Mali Müşavir ya da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve ya Noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, Standart forma uygun belge.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler:

4.2.1. İş Deneyim Belgeleri:

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin verilmesi zorunludur.

Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaştığı tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de yukarıdaki fıkra kapsamında değerlendirilir.

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz.

4.2.2. İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler:

Aşağıda yazılı işlerin her biri ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.

a) Kamyon ve Yükleyici ile yapılan her türlü tahmil tahliye ve nakliye işleri

b) İş Makinesi kiralanması ile ilgili kiralama hizmetleri

c) Her türlü hafriyat çalışmaları ve nakliyesi ile ilgili işler

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

7 - Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif; en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

8 - İhale dokümanı Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İhale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - Teklifler, 04.07.2017 Salı günü Saat 14:00’a kadar Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

10 - Gereği halinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

11 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarlarla çarpılması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

12 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

13 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

15 - Bu İhale (Ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

5473/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Balıkesir Defterdarlığı Ayvalık Milli Emlak Müdürlüğünden:

 

SATIŞA SUNULAN TAŞINMAZ MAL

Sıra

No

İli

İlçesi

Mahallesi

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçümü M2

Hazine Hissesi

Vasfı

İmar Durumu

Tahmini Bedel

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Balıkesir

Ayvalık

Altınova-Yukarıkarayer

J17-C-01-A-3-J

436

1

8.204,02

Tam

Arsa

Toplu Konut ve Ticaret Alanı

3.600.000,00

1.080.000,00

04.07.2017

11.00

 

1 - Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, Altınova Mahallesinde bulunan ve yukarıda bilgileri verilen Hazineye ait taşınmazın hizasında yazılı gün ve saatte 2886 sayılı Yasanın 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Ayvalık Milli Emlak Müdürlüğünde satışı yapılacaktır.

2 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar aşağıda sayılan belgeleri Ayvalık Milli Emlak Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

a) Geçici teminatın yatırıldığına dair Makbuz yada Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz geçici teminat mektupları ile Hazine Müsteşarlığınca İhraç Edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu Senetler yerine düzenlenen belgeler,

b) Yasal yerleşim yerini gösterir belge,

c) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

d) Gerçek Kişilerin T.C Kimlik numarasını bildirmeleri ile Nüfus Cüzdanı suretini vermeleri, Tüzel Kişilerin Vergi Kimlik numarasını bildirmeleri,

e) Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel Kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekaletname, kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.

3 - Satılacak taşınmazın ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi, talep üzerine ihale bedelinin 1/4 'ü peşin, kalan kısmına Kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla 2 (iki) yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 taksit yapılabilecektir.

4 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı D.İ.K.nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

5 - İhale dosyası ve şartnamesi mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

6 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7 - İhale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenebilir. TLF. 0 266 312 31 02

İlan olunur.

5625/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Ergene Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri bulunan ve İlçemiz Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer alan 8 adet müstakil arsa nitelikli taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36 ncı maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile 11.07.2017 tarihinde Salı günü ihale edilerek satılacaktır.

2 - Satışa konu taşınmaz bilgileri aşağıda olup, Tahmin Edilen Satış Bedeli, Geçici Teminat Miktarı, İhale Tarihi ve Saati aşağıda belirtilmiştir.

 

Sıra

No

Mevkii

Pafta

Ada

Parsel

Alan M²

İmar Durumu

Taşınmazın

Niteliği

Muhammen

Bedeli

(KDV Hariç) TL

Geçici

Teminat

%3 TL

İhale Tarih

İhale

Saati

Şartname

Bedeli (TL)

1

Velimeşe

F19C03C2A

185

3

8652,65

Organize Sanayi Bölgesi 8652,65 m2, TAKS % 0,55, KAKS % 0,70 (Diğer Bilgiler Şartnamede görülebilir)

Arsa

2.722.729,38

81.681,88

11.07.2017

14.00

200,00

2

Velimeşe

F19C03C2A

185

4

24713,90

İdari Sosyal Tesis Alanı;24713,90 m2, KAKS %0,40 (Diğer bilgiler şartnamede görülebilir)

Arsa

7.251.055,33

217.531,66

11.07.2017

14.10

200,00

3

Velimeşe

F19C03C2A

185

5

29645,50

Organize Sanayi Bölgesi 29645,50 m2, TAKS

% 0,55, KAKS % 0,70

(Diğer Bilgiler Şartnamede görülebilir)

Arsa

9.219.759,83

276.592,80

11.07.2017

14.20

200,00

4

Velimeşe

F19C03C4B

195

25

40018,11

Organize Sanayi Bölgesi 40018,11 m2, TAKS

% 0,55, KAKS % 0,70

(Diğer Bilgiler Şartnamede görülebilir)

Arsa

11.872.172,69

356.165,18

11.07.2017

14.30

200,00

5

Velimeşe

F19C03C1D

208

14

4664,01

Kısmen Sanayi Alanı Kısmen Organize

Sanayi Bölgesi 4664,01 m2, KAKS % 0,70

(Diğer Bilgiler Şartnamede görülebilir)

Arsa

1.528.256,16

45.847,68

11.07.2017

14.40

200,00

6

Velimeşe

F19C03D3B

341

15

4548,20

Kısmen Sanayi Alanı Kısmen Organize

Sanayi Bölgesi 4548,20 m2, KAKS% 0,70

(Diğer Bilgiler Şartnamede görülebilir)

Arsa

1.422.085,69

42.662,57

11.07.2017

14.50

200,00

7

Velimeşe

F19C03C4A

712

6

9767,21

Sanayi Alanı 9767,21 m2, KAKS% 0,70

(Diğer Bilgiler Şartnamede görülebilir)

Arsa

3.141.818,44

94.254,55

11.07.2017

15.00

200,00

8

Yulaflı

F19C02C2C

154

61

3013,95

Kısmen Sanayi Alanı Kısmen Organize Sanayi

Bölgesi 3013,95 m2, KAKS% 0,70

(Diğer Bilgiler Şartnamede görülebilir)

Arsa

761.534,75

22.846,04

11.07.2017

15.10

200,00

 

3 - İhale Ergene Belediyesi Hizmet Binasında (Ulaş Mah. Atatürk Bulvarı Belediye Hizmet Binası) İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır. İhale ile ilgili İhale Şartnamesi ve Ekleri Ergene Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

4 - İhale konusu taşınmazların satış bedeli peşindir.

5 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle kapalı zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir.

a) Teklif Mektubunu içeren iç zarf,

b) Gerçek kişinin Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdan sureti,

c) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı,

d) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

e) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü,

f) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi,

g) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Geçici Teminat,

h) Vekaleten katılınması halinde noter tasdikli vekaletname,

i) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (b), (c), (d), (e), (f) ve (h) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)

j) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

k) Ergene Belediyesine borcu olmadığına dair belge,

l) İhaleye katılmak isteyenler ihale şartnamesini inceleyerek ihale saatinden önce katılmak istedikleri her bir taşınmaz için ayrı ayrı 200,00 TL şartname bedeli yatırmak üzere Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne başvurmaları ve makbuzu ihale evrakları içerisine konulması gerekmektedir.

6 - Taşınmazlar Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunduğundan, taşınmazları satın almak isteyen gerçek ve tüzel kişiler ile ortak girişimciler gerek 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu, 22.08.2009 tarih ve 27327 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği ve Organize Sanayi Bölgelerinin faaliyetlerine ait diğer mevzuat hükümlerine ve gerekse Velimeşe Organize Sanayi Bölgeleri Müteşebbis Heyeti Kararlarına bağlı kalınılması gerektiğinden, ihale öncesi katılımcıların Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünden “VELİMEŞE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ARSA SATIŞI VE FAALİYET UYGUNLUK GÖRÜŞÜ BAŞVURU EVRAKLARI” ve Yönetim Kurulundan alınan parsel satın alma başvurusunun yapılmış olması ve satın alma işlemi gerçekleştiği takdirde kabul edildiğine dair yazı.

7 - İhale bedeli, ihaleyi alanın tebliğ tarihinden itibaren onbeş (15) gün içerisinde belediyemize ait ilgili banka hesaplarına yatırılacaktır.

8 - İhaleye iştirak edecekler, teklif zarflarını istenilen belgelerle birlikte en geç 11.07.2017 Salı günü, Saat: 12.00’a kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne (Ek Hizmet Binası Kat: 2 Kartal Market Üstü Atatürk Bulvarı Ulaş Mahallesi) vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9 - İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

10 - İhaleye katılmak isteyen katılımcıların mutlaka bu maddedeki şartları kabul ederek yerine getirmeleri, aksi takdirde ihale sonuçlandıktan sonra hiçbir hak talebinde bulunamayacaklardır.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

5638/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - İHALENİN KONUSU: Aşağıda tapu kaydı, cinsi ve plan durumu belirtilen Antalya Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan taşınmaz mallar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile satılacaktır.

Satılacak taşınmazların;

 

S. No

İlçesi

Mahallesi

Ada No

Parsel No

Cinsi

Yüzölçümü (m2)

İmar Durumu

Muhammen/ Tahmini Bedeli (TL)

Geçici Teminat Bedeli (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Kepez

Yenidoğan

28157

10

Arsa

4.783,76

Arsa (E=0.15)

(Akaryakıt ve LGP Servis İstasyonu)

25.300.000,00

759.000,00

05/07/2017

14:00

2

Kepez

Güneş

25505

10

Arsa

5.549,75

Arsa (E=0.15)

(Akaryakıt ve LGP Servis İstasyonu)

11.795.000,00

353.850,00

06/07/2017

14:30

3

Muratpaşa

Yüksekalan

370

232

Arsa

1.719,00

Arsa (E=0.10)

(Akaryakıt ve LGP Servis İstasyonu)

12.100.000,00

363.000,00

07/07/2017

11:00

 

2 - Şartnameler Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No: 20 Muratpaşa/Antalya adresindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’ndan (Emlak Şube Müdürlüğü) mesai saatleri içinde görülebilir, 1.000,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleler Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No: 20 Muratpaşa/Antalya adresindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4 - İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden aşağıdaki şartlar aranır.

5 - Teklifler en geç ilan metninde belirtilen saate kadar Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Başkanlığına verilecektir.

GERÇEK KİŞİLERDEN:

5.1 - Kanuni ikametgâhı ve nüfus cüzdanı fotokopisi olması,

5.2 - Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,

5.3 - Noter tasdikli imza sirküleri,

5.4 - İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

5.5 - Yabancı istekli gerçek kişiler için Türkiye’de gayrimenkul edinilebilmesine ilişkin şartları taşıma ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı,

5.6 - İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslını,

5.7 - Geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubunu vermesi.

5.8 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

5.9 - Ortak girişim olması halinde, ortakların hisse oranlarını gösterir noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için gerçek ve tüzel kişiler için belirtilen belgelerin verilmesi gerekir.)

TÜZEL KİŞİLERDEN:

5.10 - Tüzel kişiliğin bulunduğu yerin Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, 2017 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.

5.11 - Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

5.12 - Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca ve Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

5.13 - İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

5.14 - Yabancı istekli tüzel kişiler için Türkiye’de gayrimenkul edinilebilmesine ilişkin şartları taşıma ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı,

5.15 - İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslını,

5.16 - Geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubunu vermesi.

5.17 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

6 - Ortak girişim olması halinde, ortakların hisse oranlarını gösterir noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için gerçek ve tüzel kişiler için belirtilen belgelerin verilmesi gerekir.)

7 - Halen haklarında ihalelerden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.

8 - Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

9 - Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakla ve arttırmada en uygun bedeli tespitte serbesttir.

10 - Posta ile yapılacak başvuruların ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaşması şarttır.

İlan olunur.

5639/1-1