20 Haziran 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30102

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumundan:

TRT Kurumu Genel Müdürlüğünden:

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığından:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunda Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 8 ve 9 uncu derecelerde kadrolu Uzman Yardımcısı kadrolarında görevlendirilmek üzere başarı durumları dikkate alınarak 15 kişilik aday personel seçimi için giriş sınavı yapılacaktır.

SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

Sınava Başvuruda Bulunacak Adayların;

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşıması,

2 - Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler ile Ticari Bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olması,

3 - ÖSYM tarafından 2017 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP1 veya KPSSP2 puan türlerinden herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 300 kişi içerisinde bulunması, (Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilir),

4 - Yazılı sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuzbeş yaşını doldurmamış olması (1/1/1982 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),

5 - Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumunun olmaması,

gerekmektedir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.

Sınav başvuruları, 22/06/2017 tarihinde başlayıp 05/07/2017 tarihi mesai saati itibariyle sona erecektir.

Başvurular, elektronik ortamda “www.kgk.gov.tr” adresinde yer alan “Sınav Başvuru Formu”nun, yapılan açıklamalar çerçevesinde doldurulması suretiyle yapılacaktır.

YAZILI SINAV TARİHİ VE YERİ

Giriş sınavının yazılı bölümü 22 - 23 Temmuz 2017 tarihlerinde her gün sabah ve öğleden sonra iki oturum olmak üzere toplam dört oturumda Ankara’da yapılacaktır.

Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile sınav yerleri, Kurumun “www.kgk.gov.tr” internet sayfasında ve e-Devlet portalında yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir.

Sınav yeri adresi sınav giriş belgesinde belirtilecektir. Sınava katılmaya hak kazandığı açıklanan adaylar, belirtilen internet adresinde yer alacak olan bölüme vatandaşlık numaralarını girmek suretiyle erişebilecekleri sınav giriş belgelerinin bir çıktısını alacaklardır. Sınavda, çıktısını almış oldukları bu giriş belgesiyle birlikte yanlarında kimlik tespiti sağlamak üzere vatandaşlık numaralarını içeren nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport bulundurmaları gerekmektedir.

Sınav yeri ve/veya tarihinin değiştirilmesi halinde durum, Kurumun internet adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir.

YAZILI SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı yazılı bölümü;

Muhasebe, Hukuk, Maliye ve İktisat-İşletme konularından klasik sınav şeklinde her gün sabah ve öğleden sonra iki oturum olmak üzere toplam dört oturumda gerçekleştirilecek olup, sınav konuları şöyledir:

a) İktisat ve İşletme Grubu: Mikro ve Makro İktisat, Uluslararası İktisat, Para ve Banka, Türkiye Ekonomisi, Kalkınma İktisadı, İstatistik (Genel bilgiler), İşletme İktisadı, İşletme Finansmanı.

b) Maliye Grubu: Maliye Teorisi, Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Bütçe, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi

c) Hukuk Grubu: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı, Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk (Başlangıç-Kişiler Hukuku-Eşya Hukuku), Ticaret Hukuku (Başlangıç-Ticari İşletme-Ticaret Şirketleri-Kıymetli Evrak), Ceza Hukuku (Genel Hükümler)

d) Muhasebe Grubu: Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi, Genel Matematik ve Ticari Hesap.

Yukarıda alanlar itibarıyla belirtilen konu grupları, yazılı sınavın genel çerçevesini belirlemekte olup, her konu grubunda yer alan konuların tamamından soru sorulacağı anlamına gelmemektedir.

YAZILI SINAV

Yukarıda belirtilen yazılı sınava ilişkin dört ana sınav grubunun her biri için 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Sınavda başarılı sayılmak için her gruptan alınan notların aritmetik ortalamasının 70 ve üzerinde olması zorunludur.

Yazılı sınav sonucunda 70 puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Dolayısıyla yazılı sınavdan 70 ve üzeri puan almak adayın mutlaka sözlü sınava çağrılacağı anlamına gelmemektedir. Ayrıca son sıradaki adayla eşit puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılır.

Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır.

Sözlü sınav yeri ve tarihi, “http://www.kgk.gov.tr” internet adresinde ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır.

SÖZLÜ SINAV

Sözlü sınav adayların;

- Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

- Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

- Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

- Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

- Genel yetenek ve genel kültürü,

- Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilmesi ve her birine ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle gerçekleştirilir.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.

Giriş sınav puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü puanı ile yazılı sınav puanının aritmetik ortalamasıdır.

Adayların giriş sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya; yazılı puanının da eşit olması halinde, KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ

Sınav Komisyonunca başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanarak, en fazla giriş sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısı kadar asil aday belirlenir. Yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, giriş sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek üzere Sınav Komisyonu tarafından yedek aday isimleri de belirlenir.

Sınavı asil ve yedek olarak kazananların isimleri Kurumda uygun yerlere asılmak ve “http://www.kgk.gov.tr” internet adresinde ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır.

Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sonuç yazı ile bildirilecektir.

Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren yedi gün içerisinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunda olacak şekilde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtiraz bu sürenin bitiminden itibaren, sınav komisyonu tarafından en geç beş iş günü içinde değerlendirilerek sonucu ilgiliye bildirilecektir.

DİĞER HUSUSLAR

a) Adayların, sınavda sınav giriş belgesini ve ayrıca sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

b) Sınavı kazananlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Bu şekilde atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir ve bunlar hiçbir hak talep edemezler.

c) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

İlan olunur.

5688/1-1


Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünden:

Meslekî Eğitim Kurulu 29. Toplantısı Kararları

Toplantı No   :  29

Yer                :  MEB Merkez Bina Tevfik İleri Salonu

Tarih              :  6 Haziran 2017

Saat               :  14.00

3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu’nun 4. maddesi gereğince oluşturulan Meslekî Eğitim Kurulu gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere, yukarıda belirtilen yer ve tarihte Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ercan DEMİRCİ’nin başkanlığında toplanmış ve aşağıdaki kararların 1 inci maddesinin (a) bendi oy çokluğu ile diğer maddeler oy birliği ile alınmıştır.

KARARLAR

29/1

:

3308 sayılı Kanuna göre, mesleki eğitim merkezi programları kapsamındaki;

a) Kuru Temizleme dal adının, “Tekstil Ürünleri ve Halı Temizleme” olarak değiştirilmesi,

b) “Değirmen Makineleri İmalatı” dalının kapsama alınması,

c) “Metal Yüzey Boyama” dalının kapsama alınması,

ç) Ek-2 tabloda yer alan 24 dalın, alanla ilişiği olmayan dallar olarak uygulanması,

d) Alan ve dalların güncellenen Ek-1 tabloya göre Kurul kararlarının Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren uygulanması.

Sorumlu kurum: MEB

29/2

:

3308 sayılı Kanuna göre, Anadolu meslek ve Anadolu teknik programları kapsamına;

Makine Teknolojisi alanı “Tıbbi Cihaz Üretimi” dalının alınması,

Sorumlu kurum: MEB

29/3

:

Mesleki eğitim merkezi programlarının; Sektörün talepleri doğrultusunda, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin 3 üncü fıkrasına (Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin teorik eğitimi, haftada en az bir, en fazla iki gün olacak şekilde planlanır. Ders yılı süresi 36 haftadır. Bakanlıkça uygulanan proje ve protokoller kapsamında teorik eğitim süresi, uygulanan programın özelliğine göre değişebilir.) göre uygulanabilmesi için yönerge hazırlanması.

Sorumlu kurum: MEB İş birliği yapılacak kurum/kuruluşlar: MYK, TOBB, TİSK, TESK

29/4

:

Mesleki eğitim merkezi programları kapsamına yeni alınan; Değirmen Makineleri İmalatı ile Metal Yüzey Boyama meslek dallarında çalışanlar için 3308 sayılı kanunun geçici 1 inci maddesine göre Kurul kararlarının Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 3 aylık müracaat hakkı verilmesi.

Sorumlu kurum: MEB

29/5

:

2016-2017 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar uygulanmak üzere; işletmelerde eğitim gören öğrenciler için işverenlere ödenen devlet katkısının süresiz olarak uzatılması yönünde tavsiye kararı alınması.

Sorumlu kurum: TESK İş birliği yapılacak kurum/kuruluşlar: ÇSGB, MEB, TOBB, TİSK

29/6

:

İŞKUR tarafından düzenlenen kurslar için e-yaygın sisteminin kullanılmasında yaşanılan sorunların çözümlenmesi için çalışmaların yapılması.

Sorumlu kurum: MEB İş birliği yapılacak kurum/kuruluşlar: İŞKUR

 

06/06/2017

 

BAŞKAN

Ercan DEMİRCİ

Millî Eğitim Bakanlığı

Müsteşar Yardımcısı

ÜYE

İçişleri Bakanlığı Y.

Yusuf GÜNİ

Eğitim Dairesi Başkanlığı

Başkan Yardımcısı

ÜYE

Maliye Bakanlığı

(Katılmadı)

ÜYE

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Y.

Adem SANKUR

Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü

Daire Başkanı

ÜYE

Sağlık Bakanlığı Y.

Prof. Dr. Nurullah OKUMUŞ

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü

ÜYE

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Y.

Şeref KAZANCI

Çalışma Genel Müdürlüğü

Genel Müdür Yardımcısı

ÜYE

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Y.

Yaşar ÖZTÜRK

Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü

ÜYE

Nihat GÜL

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Müsteşar Yardımcısı

ÜYE

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Y.

Necmettin ERKAN

Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürü

ÜYE

Kalkınma Bakanlığı

(Katılmadı)

ÜYE

Osman Nuri GÜLAY

MEB Meslekî ve Teknik Eğitim

Genel Müdürü

ÜYE

Ali Rıza ALTUNEL

MEB Hayat Boyu Öğrenme

Genel Müdür V.

ÜYE

Türkiye Odalar ve Borsalar Birl. Y.

Osman Fatih SOYSAL

Reel Sektör Arş. Geliştirme ve Uygulama Daire Başkanı

ÜYE

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Y.

Ersin ARTANTAŞ

Eğitim Planlama Müdürü

ÜYE

Türkiye İşveren Sendikaları

Konfederasyonu Y.

Ferhat İLTER

Danışman

ÜYE

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Y.

Hülya Uzuner DURANSOY

Eğitim Uzmanı

ÜYE

Türkiye Bankalar Birliği

(Katılmadı)

ÜYE

Yüksek Öğretim Kurulu Bşk. Y.

Prof. Dr. Filiz ERCAN

Kurum Danışmanı

ÜYE

Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Y.

Ali Rıza EREN

Temel Eğitim ve Staj Merkezi

Müdür Yardımcısı

ÜYE

Adem CEYLAN

Meslekî Yeterlilik Kurumu

Başkanı

 

 

 

                                         MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

                            29. Mesleki Eğitim Kurulunda, 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na Göre

                    Mesleki Eğitim Merkezi Programları (Çıraklık) Kapsamına Alınan ve Dal Adı Değişen

                                                              Meslek Alan ve Dallarının Listesi

 

                                                                                     Ek-1

Alan Sıra No

Dal Sıra No

Alan ve Dal İsimleri

Adı Değişen Dal İsimleri

1

MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI

 

1

Ahşap Doğrama Teknolojisi

 

2

Mobilya İskeleti ve Döşemesi

 

3

Mobilya Süsleme Sanatları

 

4

İç Mekân ve Mobilya Teknolojisi

 

2

AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ

 

5

Ayakkabı Modelistliği

 

6

Ayakkabı Üretimi

 

7

Saraciye Üretimi

 

8

Saraciye Modelistliği

 

3

TARIM

 

9

Bahçe Bitkiler

 

10

Tarla Bitkileri

 

11

Peyzaj

 

12

Süs Bitkileri

 

13

Tarım Alet ve Makineleri

 

4

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

 

14

Ağ İşletmenliği

 

15

Bilgisayar Teknik Servisi

 

16

Veri Tabanı Programcılığı

 

17

Web Programcılığı

 

5

ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

 

18

Bobinaj

 

19

Büro Makineleri Teknik Servisi

 

20

Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü

 

21

Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisi

 

22

Asansör Sistemleri

 

23

Endüstriyel Bakım Onarım

 

24

Görüntü ve Ses Sistemleri

 

25

Güvenlik Sistemleri

 

26

Haberleşme Sistemleri

 

27

Yüksek Gerilim Sistemleri

 

6

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ

 

28

Endüstriyel Kontrol

 


7

ELSANATLARI TEKNOLOJİSİ

 

29

Dekoratif Ev Tekstili

 

30

Dekoratif El Sanatları

 

31

El Dokuma

 

32

El ve Makine Nakışı

 

33

Halı Desinatörlüğü

 

34

Sanayi Nakışı

 

8

GRAFİK VE FOTOĞRAF

 

35

Fotoğraf

 

9

GEMİ YAPIMI

 

36

Gemi İnşa

 

37

Gemi Donatımı

 

38

Yat İnşa

 

10

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

 

39

Çocuk Giyim Modelistliği

 

40

Deri Giyim

 

41

Erkek Giyim Modelistliği

 

42

Erkek Terziliği

 

43

Hazır Giyim Model Makineciliği

 

44

İç Giyim Modelistliği

 

45

Kadın Giyim Modelistliği

 

46

Kadın Terziliği

 

47

Konfeksiyon Makineleri Bakım Onarım

 

11

GIDA TEKNOLOJİSİ

 

48

Gıda İşleme

 

12

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ

 

49

Cilt Bakımı ve Makyaj

 

50

Erkek Kuaförü

 

51

Kadın Kuaförü

 

13

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

 

52

Ahşap Yapı Sistemleri

 

53

Betonarme Yapı Sistemleri

 

54

Çatı Sistemleri

 

55

Çelik Yapı Teknik Ressamlığı

 

56

İç Mekan Teknik Ressamlığı

 

57

Mimari Yapı Teknik Ressamlığı

 

58

Cephe Sistemleri ve PVC Doğrama

 

59

Restorasyon

 

60

Statik Yapı Teknik Ressamlığı

 

61

Yapı İç Mekân Dekorasyonu

 

62

Beton-Çimento ve Zemin Teknolojisi

 

63

Yapı Yalıtım

 

64

Yapı Yüzey Kaplama

 

14

HARİTA-TAPU-KADASTRO

 

65

Haritacılık

 

66

Kadastroculuk

 

15

KİMYA TEKNOLOJİSİ

 

67

Deri İşleme

 

16

KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ

 

68

Kat Hizmetleri

 

69

Operasyon

 

70

Ön Büro

 

71

Rezervasyon

 

17

KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ

 

72

Takı İmalatı

 

18

MAKİNE TEKNOLOJİSİ

 

73

Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme

 

74

Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı

 

75

Bilgisayarlı Makine İmalatı İşlemleri

 

76

Endüstriyel Kalıp

 

77

Mermer İşleme

 

78

Makine Bakım Onarım

 

19

MATBAA TEKNOLOJİSİ

 

79

Baskı Öncesi

 

80

Baskı Sonrası

 

81

Flekso Baskı

 

82

Ofset Baskı

 

83

Serigrafi ve Tampon Baskı

 

84

Tifdruk Baskı

 

20

METAL TEKNOLOJİSİ

 

85

Çelik Konstrüksiyon

 

86

Isıl İşlem

 

87

Kaynakçılık

 

88

Metal Doğrama

 

21

METALURJİ TEKNOLOJİSİ

 

89

Döküm

 

90

İzabe

 

22

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

 

91

İş Makineleri

 

92

Otomotiv Boya

 

93

Otomotiv Elektromekanik

 

94

Otomotiv Gövde

 

23

PLASTİK TEKNOLOJİSİ

 

95

Plastik İşleme

 

96

Plastik Kalıp

 

24

SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ

 

97

Alçı Model Kalıp

 

98

Çinicilik

 

99

Serbest Seramik Şekillendirme

 

100

Sır Üstü Dekorlama

 

101

Tornada Form Şekillendirme

 

102

Dekoratif Cam

 

103

Endüstriyel Cam

 

25

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME

 

104

Yapı Tesisat Sistemleri

 

105

İklimlendirme Sistemleri

 

106

Soğutma Sistemleri

 

26

TEKSTİL TEKNOLOJİSİ

 

107

Dokuma Operatörlüğü

 

108

İplik Üretim Teknolojisi

 

109

Endüstriyel Çorap Örme

 

110

Endüstriyel Düz Örme

 

111

Endüstriyel Yuvarlak Örme

 

112

Tekstil Baskı ve Desenciliği

 

113

Tekstil Bitim İşlemleri (Apre)

 

114

Tekstil Boyacılığı

 

115

Tekstil Laborantlığı

 

27

YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ

 

116

Aşçılık

 

117

Pasta ve Tatlı Yapımı

 

118

Servis

 

28

ALANLA İLİŞİĞİ OLMAYAN DALLAR

 

119

Oto Döşemeciliği

 

120

Kesim

 

121

Et ve Et Ürünleri İşlemeciliği

 

122

Kâğıt Üretimi

 

123

Tekstil Ürünleri ve Halı Temizleme (*)

Kuru Temizlemecilik

124

Vitrin Kuyumculuğu

 

125

Anahtarcılık ve Çilingirlik

 

126

Saat Tamirciliği

 

127

Avizecilik

 

128

Karosercilik

 

129

Metal Levha İşlemeciliği

 

130

Sac İşleri

 

131

Reklam Tabelacılığı

 

132

Dizel Motorları Yakıt Pompası ve Enjektör Ayarcılığı

 

133

Motorlu Araçlar LPG Sistemleri Bakım ve Onarımcılığı

 

134

Motosiklet Tamirciliği

 

135

Otomotiv Elektrikçiliği

 

136

Otomotiv Mekanikerliği

 

137

Otomotiv Motor Yenileştirmeciliği

 

138

Ön Düzen Ayarcılığı ve Lastikçilik

 

139

Fırıncılık

 

140

Kantin İşletmeciliği

 

141

Değirmen Makineleri İmalatı (**)

 

142

Metal Yüzey Boyama (**)

 

 

(*) Resmi Gazete’de yayımlanma tarihi dal adının değiştiği tarihi olacaktır.

(**) Resmi Gazete’de yayımlanma tarihi kapsama alınma tarihi olacaktır.

 

                                         MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

                            29. Mesleki Eğitim Kurulunda, 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na Göre

                                Mesleki Eğitim Merkezi Programları (Çıraklık) Kapsamında Uygulanan

                                                         Alanla İlişiği Olmayan Dallarının Listesi

 

                                                                                     Ek-2

ALANLA İLİŞİĞİ OLMAYAN DALLAR

1

Oto Döşemeciliği

2

Kesim

3

Et ve Et Ürünleri İşlemeciliği

4

Kâğıt Üretimi

5

Tekstil Temizleme Hizmetleri

6

Vitrin Kuyumculuğu

7

Anahtarcılık ve Çilingirlik

8

Saat Tamirciliği

9

Avizecilik

10

Karosercilik

11

Metal Levha İşlemeciliği

12

Sac İşleri

13

Reklam Tabelacılığı

14

Dizel Motorları Yakıt Pompası ve Enjektör Ayarcılığı

15

Motorlu Araçlar LPG Sistemleri Bakım ve Onarımcılığı

16

Motosiklet Tamirciliği

17

Otomotiv Elektrikçiliği

18

Otomotiv Mekanikerliği

19

Otomotiv Motor Yenileştirmeciliği

20

Ön Düzen Ayarcılığı ve Lastikçilik

21

Fırıncılık

22

Kantin İşletmeciliği

23

Değirmen Makineleri İmalatı

24

Metal Yüzey Boyama

 

Resmi Gazete’de yayımlanma tarihinde alanla ilişiği olmayan dallar olarak uygulanacaktır.

 

                                         MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

                            29. Mesleki Eğitim Kurulunda, 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na Göre

                                   Anadolu Meslek ve Anadolu Teknik Programları Kapsamına Alınan

                                                              Meslek Alan ve Dallarının Listesi

 

                                                                     Ek-3

Alan Sıra No

Dal Sıra No

Alan ve Dal İsimleri

1

MAKİNE TEKNOLOJİSİ

1

Tıbbi Cihaz Üretimi (*)

 

(*) Resmi Gazete’de yayımlanma tarihi kapsama alınma tarihi olacaktır.

5628/1-1


 


 


 


 


 


 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Taksim Vakfı

VAKFEDENLER: Ruşen BALTACI

VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Bakırköy 4.Asliye Hukuk Mahkemesinin 07.06.2017 tarihinde kesinleşen 06.04.2017 tarih ve E:2015/449, K:2017/140 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Ülkemiz ve dünya insanlarının, mesleki, teknik, eğitim, sağlık, kültürel, ekonomik, spor, turizm, denizcilik, havacılık, doğa ve sosyal alanlarında yardımcı olmak ve yatırımlar yapmak, bilinçlendirmek, eğitim düzeyini yükseltmek, gelişmesini hızlandırmak, dayanışmayı sağlayarak toplumun her kesimini bu konularda aydınlatmak… ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000.00.- TL.dır.

YÖNETİM KURULU: Ruşen BALTACI, Zeynep BALTACI, Faruk ÖZENÇ

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları benzer amaçlı bir vakfa veya yönetim kurulu kararı alınarak dilediği bir vakfa kanunlar çerçevesinde devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

5620/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

10.06.2017 tarihli ve 30092 sayılı Resmî Gazete’de yer alan ilanda “…Sibel ÇİMEN’in (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21111, Oda Sicil No: 43136), denetçi belgesinin iptal edilmesi…” ifadesinin çıkarılarak yerine “…Sibel ÇİMEN’in (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21111, Oda Sicil No: 43136), 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 8. fıkrası uyarınca denetçi belgesinin iptal edilmesi ve üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması” ifadesinin eklenmesi Genel Müdürlük Makamının 14.06.2017 tarihli ve 14394 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5619/1-1


Adalet Bakanlığından:

Rize 3. Asliye Hukuk Mahkemesine (Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi sıfatıyla) görevsizlikle gönderilen Rize 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2016/383 Esas, 2016/497 Karar sayılı dosyası ile birleşen Rize 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2009/195 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

5637/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 12.06.2017    Karar No: 7013

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI           :  Türkiye Petrolleri A.O.

• MERKEZİ                        :  Ankara

• TEBLİGAT ADRESİ       :  Söğütözü Mah. 2180 Cad. No: 86, 06100   Çankaya

• MÜRACAAT TARİHİ    :  07.04.2017

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                      :  İşletme ruhsat süresinin uzatımı

• SAHA İŞARETİ              :  TPO/BF

• KAPSADIĞI İL               :  Adıyaman

• KAPSADIĞI İLÇE          :  Kahta

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  1190 Hektar

• HAK SIRA NUMARASI   : ARİ/TPO/3649

• BAŞLANGIÇ TARİHİ    :  27.05.2000

• VERİLİŞ TARİHİ            :  03.07.2002

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O. sahip bulunduğu yukarıda saha işareti, ili, ilçesi, yüzölçümü ve hak sıra numarası yazılı petrol işletme ruhsatının süresinin sona ereceği 27.05.2017 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesinin üçüncü fıkrası ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 18’inci maddesinin beşinci fıkrası gereğince 27.05.2027 tarihine kadar 10 yıl süre ile uzatılması için müracaatta bulunmuştur.

Türkiye Petrolleri A.O.’nun süre uzatılmasına ait evrakları incelenerek 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği hükümlerinin şekli ve esas şartlarına ve işletme ruhsatının da milli menfaatler ile teknik ve ekonomik esaslara uygunluğu tespit edildikten sonra, ARİ/TPO/3649 hak sıra numaralı petrol işletme ruhsatının süresinin sahada verilen üretim ve faaliyet programı ile yapılacak yatırım dikkate alınarak 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince 27.05.2027 tarihine kadar 10 yıl süre ile uzatılmasına karar verilmiştir.

5622/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 12.06.2017    Karar No: 7014

DEVREDEN ŞİRKETİN:

• TİCARİ ÜNVANI              :  Alpay Enerji A.Ş.

• MERKEZİ ve

  TEBLİGAT ADRESİ          :  Dumluca Sk. No: 19   06530   Beysukent/ANKARA

DEVRALAN ŞİRKETİN:

• TİCARİ ÜNVANI              :  Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.

• MERKEZİ ve

TEBLİGAT ADRESİ            :  Dumluca Sk. No: 19   06530   Beysukent/ANKARA

DEVREDİLEN PETROL

HAKKININ MAHİYETİ      :  Alpay Enerji A.Ş.’nin sahip bulunduğu AR/ALP/K/G17-b3 ve AR/ALP/K/G18-a4 pafta no.lu iki adet petrol arama ruhsatının her birindeki %100’er hissesinin tamamının Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’ye devri.

MÜRACAAT TARİHLERİ  : 14.03.2017

KARAR:

Alpay Enerji A.Ş.’nin Tekirdağ ili sınırları içerisinde sahip bulunduğu AR/ALP/K/G17-b3 ve AR/ALP/K/G18-a4 pafta no.lu iki adet petrol arama ruhsatının her birindeki % 100’er hissesinin tamamını bütün hak ve vecibeleriyle birlikte Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’ye devretmek, adı geçen Şirketin de yukarıda belirtilen ruhsatların her birindeki %100’er hissenin tamamını devralmak için 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 21/1-ç ve Yönetmeliğin 8/1-d maddelerine istinaden Genel Müdürlüğümüze ayrı ayrı tevdi edilen müracaatları incelenip, Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 02.06.2017 tarihli Olur’ları alındıktan sonra;

AR/ALP/K/G17-b3 ve AR/ALP/K/G18-a4 pafta no.lu iki adet petrol arama ruhsatının her birinde Alpay Enerji A.Ş.’nin sahip bulunduğu %100’er hissesinin tamamının Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’ye bütün hak ve vecibeleriyle birlikte, Devlet’e hiçbir mükellefiyet tahmil etmemesi şartıyla, devredilmesine ve Petrol Siciline tescil edilmesine 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 21’inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

Bu kararın yayımı tarihinde söz konusu petrol arama ruhsatlarının tamamı Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’ne ait olacaktır.

5623/1-1

—————

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın Batman ilinde sahip bulunduğu AR/TPO/K/4873 hak sıra no.lu petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen petrollü arazi ile ilgili olarak ARİ/TPO/K/M47-a4-1 paftasında 1 adet petrol işletme ruhsatı almak için 09.06.2017 tarihinde tevdi edilen dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

5624/1-1


Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

19.06.2017 tarihli ve 30101 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Analitik Kimya Anabilim Dalındaki Doçent ilanı ile Kimya Bölümü Organik Kimya Anabilim Dalındaki Doçent kadrosu ilanının açıklamalarının sehven yanlış yazıldığı anlaşılmıştır. Doğrusu aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

İlgililere ilanen duyurulur.

 

FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Kimya Böl./Analitik Kimya

Doçent

1

1

Ayırma ve Önderiştirme Teknikleri üzerinde çalışmaları olmak.

Kimya Böl./Organik Kimya

Doçent

1

1

Çözelti ortamında IR uygulamaları ve LB filmleri konularında çalışmaları olmak.

5672/1-1


Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Profesör, kadrosuna başvuracakların, bir dilekçenin ekinde, özgeçmiş (YÖK formatlı), yayın listesi, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil başarı belgesi, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanının tasdikli fotokopisi, 2 adet fotoğraf, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 6 takım dosyayı Üniversite Rektörlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir. “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 17. maddesi gereğince profesör adaylarının yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak belirtmeleri gerekmektedir.

Doçent, kadrosuna başvuracakların, bir dilekçenin ekinde, özgeçmiş (YÖK formatlı), yayın listesi, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil başarı belgesi, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanının tasdikli fotokopisi, 2 adet fotoğraf, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı Üniversite Rektörlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların, bir dilekçenin ekinde, özgeçmiş (YÖK formatlı), yayın listesi, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanının tasdikli fotokopisi, askerlik belgelerinin tasdikli örneği, iki adet fotoğraf, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı Üniversite Rektörlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir. Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince Üniversitemizde yabancı dil sınavı yapılacaktır.

Başvurular bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

Fakülte

Bölüm

Kadro Unvanı

Kadro Sayısı

Mühendislik

İnşaat Mühendisliği

Profesör

1

”

”

Doçent

1

”

Endüstri Mühendisliği

Profesör

1

”

”

Doçent

1

”

”

Yardımcı Doçent

1

”

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Doçent

1

”

”

Yardımcı Doçent

1

Fen-Edebiyat

Psikoloji

Yardımcı Doçent

2

Sağlık Bilimleri

Beslenme ve Diyetetik

Yardımcı Doçent

1

”

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Yardımcı Doçent

1

”

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

Yardımcı Doçent

2

İktisadi ve İdari Bilimler

İşletme

Yardımcı Doçent

2

”

İktisat

Yardımcı Doçent

2

Güzel sanatlar ve Tasarım

Mimarlık

Profesör

1

”

”

Yardımcı Doçent

1

”

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Profesör

1

”

”

Doçent

1

”

”

Yardımcı Doçent

1

5634/1-1


Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen Üniversitemiz akademik birimlerinde açık bulunan kadrolara 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör ve doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır. Profesör, doçent ve yardımcı doçent kadrolarına başvuracak adayların “Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme İlkeleri”nde belirtilen niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Profesörlük ve doçentlik kadrosuna başvuracakların; Rektörlük Personel Daire Başkanlığına; yardımcı doçent kadrosuna başvuracakların ilgili birimlere bir dilekçe ve ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

Dosya içeriği;

- Başvuru için asgari koşulları sağladığına dair belge

- Doktora ve/veya doçentlik belgeleri (onaylı sureti)

- Yabancı Dil Belgesi (onaylı sureti)

- Özgeçmiş

- Yayın Listesi (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca araştırma eserini belirteceklerdir.)

- TC Kimlik No

- Fotoğraf (1 adet)

- Bilimsel yayınlar, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserleri, icra olunan eserleri ve bunlara ilişkin doküman, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans bilim uzmanlığı çalışmaları, Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan eserleri

(Adaylar Profesör kadrosuna 6 takım; Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna 4 takım dosya ile başvuracaklardır.)

1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gündür.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3 - Doçent kadrosuna profesörlerin, yardımcı doçent kadrosuna ise profesör ve doçentlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

4 - Başvurularda anılan Kanun, Yönetmelik ve İlkelerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Not: 1 - Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve başvuru dosyalarını bir takım olarak başvuru sırasında sunmak kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini (makale, tez, kitap vs.) elektronik ortamda (CD ve DVD) verebilirler.

2 - İlanımıza http://www.ankara.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

UNVAN

ADET

AÇIKLAMALAR

DİL VE TARİH - COĞRAFYA FAK.

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı ABD

YARD. DOÇ.

1

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı alanında Yüksek Lisans ve doktora yapmış olmak.

Sistematik Felsefe ve Mantık ABD

PROFESÖR

1

Bilgi ve Belge Yönetimi ABD

PROFESÖR

1

Sinoloji ABD

DOÇENT

1

 

Eskiçağ Tarihi ABD

YARD. DOÇ.

1

Hellen siyasi kavramlarını orijinal yazılı belgelerle çalışmış olmak.

İspanyol Dili ve Edebiyatı ABD

YARD. DOÇ

1

Sinoloji ABD

YARD. DOÇ

1

Sinoloji Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

ECZACILIK FAK.

Farmasötik Botanik ABD

PROFESÖR

1

Eczacılık lisans mezun olup, Farmasötik Botanik alnında doktora yapmış ve Umbelliferae (Apiaceae) familyası bitkileri üzerinde çalışmalar yapmış olmak.

DEVLET KONSERVATUVARI

Opera Anasanat Dalı

YARD. DOÇ

1

Müzik Teori-Kompozisyon Sanat Dalı Lisans mezunu olup, yüksek lisans ve doktora düzeyinde sanatta yeterliliğini Komposizyon Sanat Dalı’nda yapmış olmak.

FEN FAKÜLTESİ

Uygulamalı İstatistik ABD

DOÇENT

1

Uygulamalı İstatistik alanında çalışmaları bulunmak.

HUKUK FAKÜLTESİ

Ticaret Hukuku ABD

YARD. DOÇ.

1

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Tefsir ABD

PROFESÖR

1

 

Türk Din Musikisi ABD

PROFESÖR

1

 

Arap Dili ve Belagati ABD

PROFESÖR

1

 

Tasavvuf ABD

YARD. DOÇ.

1

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Kontrol ve Kumanda Sistemleri ABD

PROFESÖR

1

Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bilim alanında doçentliğini almış ayrıca Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. maddesinin, 7. fıkrasında belirtilen şartları sağlamış olmak.

Bilgisayar Bilimleri ABD

PROFESÖR

1

Gerçek zamanlı çok bilgisayarlı kontrol sistemlerinin Arıza - Kaldırılabilirliği konusunda çalışmaları olmak.

Elektromagnetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği ABD

PROFESÖR

1

Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bilim alanında doçentliğini almış ayrıca Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. maddesinin, 7. fıkrasında belirtilen şartları sağlamış olmak.

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD

PROFESÖR

1

Sosyal Güvenlik alanı için alınacaktır.

Uluslararası İlişkiler ABD

YARD. DOÇ.

1

İktisat Politikası ABD

PROFESÖR

1

Savunma ekonomisi, enerji ve para politikaları, oyun teorisi alanlarında çalışmaları olmak.

Çalışma Ekonomisi ABD

YARD. DOÇ

1

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında doktora yapmış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen şartları sağlamak, alanı ile ilgili yabancı dilde ders vermiş olmak; sosyal politika, işgücü piyasası ve ücret teorisi alanında çalışmaları olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Tıbbi Mikrobiyoloji ABD

PROFESÖR

1

Mikrobiyoloji ve Klinik mikrobiyoloji uzmanı olup, Mikrobiyoloji alanında doçent olmak, deney hayvanları kullanım sertifikasına sahip, Pulsed field gel electrophoresis ile ilgili çalışmaları olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Tarım İşletmeciliği ABD

DOÇENT

1

Tarım İşletmeciliğinde doktora yapmış ve Doçentlik unvanını Tarım Ekonomisi Bilim alanında almış olmak.

Tarım Politikası ve Yayım ABD

PROFESÖR

1

Tarım Politikası ve Tarım Hukuku alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

5621/1-1


Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23., 25. ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1 - Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuracakları Anabilim Dalını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretini ekleyerek 6 (Altı) adet CD ortamında Rektörlüğe,

2 - Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD'yi ekleyerek Rektörlüğe,

3 - Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD şeklinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

4 - Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70 (yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir.

5 - Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Kriterlerine göre yapılacaktır. Söz konusu adayların durumu ilanımızın yayımlandığı tarihte yürürlükteki mevcut atama kriterlerine göre değerlendirmeler yapılacaktır.

6 - Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

7 - Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

8 - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesine eklenen hüküm uyarınca başarılı bulunan aday hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv soruşturması yapıldıktan sonra sonucun olumlu gelmesi halinde atama yapılacaktır.

9 - İlk Başvuru Tarihi       : 15.06.2017

     Son Başvuru Tarihi     : 29.06.2017

     Sınav Programı           :  Yardımcı Doçentler için Yabancı Dil Sınavı

     Tarih                            :  04.07.2017

     Saat                             :  10:00

     Yer                              :  İlgili Birimlerde

 

BİRİM/BÖLÜM

ANABİLİM/ANASANAT DALI/PROGRAM

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT TEORİSİ

1

İSTATİSTİK

1

TIP FAKÜLTESİ

GENEL CERRAHİ

1

PARAZİTOLOJİ

1

Tıp Fakültesi Parazitoloji alanında en az 5 yıl çalışmış olmak.

İÇ HASTALIKLARI (ENDOKRONOLOJİ METOBOLİZMA BİLİM D.)

1

GÖĞÜS HASTALIKLARI

1

VETERİNERLİK FAKÜLTESİ

VETERİNERLİK VİROLOJİ

1

Viroloji alanında doktora yapmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

MATEMATİK EĞİTİMİ

1

İlgili Anabilim Dalında doktora yapmış olmak ve Bilgisayar Destekli Matematik Eğitimi alanında çalışması olmak.

TARİH EĞİTİMİ

1

Yakın Çağ Tarihinde çalışmış olmak.

ERCİŞ İŞLETME FAKÜLTESİ

SAYISAL YÖNTEMLER

1

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

TEMEL İŞLEMLER VE TERMODİNAMİK

1

ÖZALP MESLEK YÜKSEKOKULU

TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PR.

1

Hücre Kültürü üzerine çalışması olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

BİTKİSEL BİYOTEKNOLOJİ

1

Sebze Yetiştiriciliği ve Islahı konusunda çalışması olmak

TURİZİM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ Y.O.

SEYHAT İŞLETMECİLİĞİ A.B.D.

1

Turizm Fakültelerinden veya Turizm Yüksekokullarından Lisans mezun olmak ve Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bilim Dalında doktora yapmış olmak.

5683/1-1