19 Haziran 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30101

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Türk Standardları Enstitüsünden:

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

Bursa Gümrük Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden:

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Munzur Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmış oldukları mevcut sözleşmeleri feshedilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiştir.

İptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranış sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacağı ilanen duyurulur.

 

Firma Unvanı

HYB Numarası

Standard/Kriter Numarası

Fesih Tarihi

Fesih Gerekçesi

Korkmaz Asansör - Ali Korkmaz Esnaf

27 - HYB - 4009

TS 12255

03.04.2017

Yıllık Vize Yaptırılmadığından

Yılmaz Yeninarcılar Yılmaz Otogaz Şahıs

27 - HYB - 3986

TS 11939

28.04.2017

Firma İsteği

Sayınlar Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

27 - HYB - 437

TS 12047

01.06.2017

Ara Kontrol Olumsuz

5613/1-1


Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

DUYURU

Çorum Barosu Başkanlığı’ndan alınan 15.05.2017 günlü yazıda; Murat ve Rukiye Oğlu, 19549727026 TC Kimlik Nolu, 1979 doğumlu, Çorum İli, Alaca İlçesi; Bolatcık Köyü; Cilt No:0016, Aile Kütük No: 00025; Sıra No: 72’de kayıtlı Önder Erdoğan’ın, Baro Yönetim Kurulu'nun 26.04.2017 gün ve 2017/167 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası'nın 74. maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği bildirilmiştir.

Adı geçenin avukatlık yapma hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundan sonra avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nin 27. maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur.

5614/1-1


Bursa Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGAT

Müdürlüğümüzden, yurt dışı edilmek üzere Marian KELEMEN isimli şahıs adına kayıtlı olarak 01/05/2002 tarihinde F924716 no’lu taşıt giriş - çıkış formuna kayden işlemi yapılarak yurda girişi yapılan ve 03/05/2002 tarihine kadar süre verilen 2000 model, MI236DN plakalı, Mazda marka aracın halen yurt dışı edilmediği. 1 no’lu taşıt takip programından yapılan sorgulaman tespit edilmiştir.

Buna göre, söz konusu şahısın araç ile Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin 1 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliğinin 19/1 - 20/3. maddelerinin ihlal edilmesi nedeniyle, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238/1. maddesi tatbik edilerek 03/06/2017 tarihli, 17160100CK001268 sayılı ceza kararı ile 03/06/2017 tarihli, 1160100ET000088 sayılı ek tahakkuk tanzim edilmiş olup, adı geçen şahısın yurt içi ve yurt dışı adreslerinin tespit edilemediğinden tebligatlar yapılamamıştır.

Bu nedenle, 03/06/2017 tarihli, 17160100CK001268 sayılı ceza kararı muhteviyatı 6.500,00- TL’nin otuz (30) gün, 03/06/2017 tarihli, 17160100ET000088 sayılı ek tahakkuk muhteviyatı 16.000,00- TL’nin ise on beş (15) gün içinde Bursa Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne ödenmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5615/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

15739 ada 6 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama - Şubesi İlan Panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

5555/1-1


 


Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI (PROFESÖR, DOÇENT, YARDIMCI DOÇENT)

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Akademik Atanma ve Değerlendirme Kriterlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.agri.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

BÖLÜM / ANABİLİM DALI

UNVANI

ADET

DERECE

BAŞVURU KOŞULU

Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü/ Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Pr.

Prof.

1

1

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Alanında çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Coğrafya Bölümü/Beşeri ve Ekonomik Coğrafya Anabilim Dalı

Doç.

1

1

İlgili alanda Doçent unvanı almış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Kimya Bölümü/ Biyokimya Anabilim Dalı

Doç.

1

1

İlgili alanda Doçent unvanı almış olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü/ Farmasötik Botanik Anabilim Dalı

Doç.

1

1

Bitkisel antioksidan sistemler ve izoenzimler üzerine çalışmaları olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Temel Bilimleri Bölümü / Biyokimya Anabilim Dalı

Doç.

1

1

İlaç analogları sentezi ve biyolojik aktivitesinin incelenmesi üzerine çalışmaları olmak.

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü / Kelam ve İtikadi İslam Mezhepleri Anabilim Dalı

Doç.

1

1

İlgili alanda Doçent unvanı almış olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü/ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

Doç.

1

1

Eğitim Bilimleri alanında Doçent unvanı almış olmak.

Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü/ Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

Doç.

1

1

İlgili alanda Doçent unvanı almış olmak.

Eğitim Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü/ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı

Yrd. Doç.

1

3

İlgili alanda Doktora yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Kimya Bölümü/ Biyokimya Anabilim Dalı

Yrd. Doç.

1

3

Polifenol Oksidaz Enziminin kinetik, elektroforetik ve bazı biyokimyasal özelliklerinin incelenmesi konusunda çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Bölümü/ İktisat Teorisi Anabilim Dalı

Yrd. Doç.

1

4

İlgili alanda Doktora yapmış olmak.

Meslek Yüksekokulu

Elektronik ve Otomasyon Bölümü/ Mekatronik Pr.

Yrd. Doç.

1

4

Radyasyon zırhlayıcı malzeme tasarımı ve üretimi alanında çalışmaları olmak.

Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik Bölümü/ Hemşirelik Pr.

Yrd. Doç.

1

3

Psikiyatri hemşireliği alanında Doktora yapmış olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Antrenörlük Bölümü/ Antrenörlük Eğitimi Pr.

Yrd. Doç.

1

3

İlgili alanda Doktora yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü/ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık A.D.

Yrd. Doç.

1

4

İlgili alanda Doktora yapmış olmak.

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü/ Hadis A.D.

Yrd. Doç.

1

1

İlgili alanda Doktora yapmış olmak.

Doğubayazıt Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokulu

Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü/ Aşçılık Pr.

Yrd. Doç.

1

5

Gıda Mühendisliği Lisans mezunu olmak ve Gıda ile ilgili doğal bileşiklerin sentezi ve biyolojik aktiviteleri konusunda çalışmaları olmak.

5618/1-1


Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru ve Atanma/Yeniden Atanma Kriterlerini (http://personel.balikesir.edu.tr/mevzuat.html adresinden ulaşılabilir) sağlamaları, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

A - PROFESÖR; BAŞVURU ŞARTLARI

- Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Başarı Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli, yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 6 takım halinde Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

- Adaylar dilekçelerinde yayınlarından birini Başlıca Araştırma Eseri olarak göstereceklerdir.

B DOÇENT; BAŞVURU ŞARTLARI

- Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Başarı Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli, yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 4 takım halinde Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Adayların başvuru dilekçelerinde T.C. Kimlik Numarası, yazışma adresi ile telefon numaralarını bildirmeleri gereklidir. İlan şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Son başvuru tarihi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör unvanı olanlar Doçent kadrolarına başvuramazlar.

 

BİRİMİ

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

UNVAN

KAD. DER.

ADET

AÇIKLAMA

TIP FAKÜLTESİ

Dahili Tıp Bil. Böl./Radyoloji

Profesör

1

1

Bilgisayarlı tomografik anjiografi ve anjiografi konularında çalışmaları olmak.

 

Dahili Tıp Bil. Böl./Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Profesör

1

1

EMG konusunda deneyimli olmak.

 

Dahili Tıp Bil. Böl./İç Hastalıkları

Doçent

1

1

Nefroloji Uzmanı olmak.

 

Dahili Tıp Bil. Böl./Halk Sağlığı

Doçent

1

1

Akciğer kanseri üzerine çalışmaları olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Elektrik-Elektronik Müh. Böl./Elektrik Tesisleri

Doçent

1

1

Elektrik Mühendisliği bölümü mezunu olup, güç kalitesi konusunda çalışmaları olmak.

NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğit. Böl./Sosyal Bil. Eğit.

Profesör

1

1

Doçentliğini Coğrafya Eğitimi alanında almış olmak.

 

Matematik ve Fen Bil. Eğit. Böl./Fizik Eğit.

Profesör

1

1

Manyetik alan ve manyetik malzemeler üzerine çalışmaları olmak.

 

Matematik ve Fen Bil. Eğit. Böl./Biyoloji Eğit.

Doçent

1

1

Çevre Eğitiminde Kavramsal Değişim Yaklaşımı üzerine çalışmaları olmak.

 

Yabancı Diller Eğit. Böl./İngiliz Dili Eğit.

Profesör

1

1

İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında çalışmaları olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Türk Dili ve Ed. Böl./Yeni Türk Edebiyatı

Profesör

1

1

Tenkit Tarihi üzerinde çalışmış olmak.

 

Biyoloji Böl./Zooloji

Profesör

1

1

Kürekayaklılar Sistematiği konusunda çalışmaları olmak.

 

Fizik Böl./Matematiksel Fizik

Profesör

1

1

İki boyutlu uzayda tanecik kümeleşmesi modeli hakkında çalışmış olmak.

 

Fizik Böl./Katıhal Fiziği

Doçent

1

1

Nanoparçacık içeren organik ince filmlerle ilgili çalışmaları bulunmak.

 

Fizik Böl/Katıhal Fiziği

Doçent

1

1

Ferromanyetik NİF’e çok katmanlı filmler alanında çalışmış olmak.

 

Kimya böl./Analitik Kimya

Doçent

1

1

Çözelti ortamında IR uygulamaları ve LB filmleri konularında çalışmaları olmak.

 

Kimya Böl./Organik Kimya

Doçent

1

1

Ayırma ve ön deviştirme Teknikleri üzerinde çalışmaları olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Felsefe ve Din Bilimleri Böl./Din Bilimleri

Doçent

1

1

Doçentliğini İlahiyat (Din Psikolojisi) alanında almış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Siyaset Bil. ve Kamu Yön. Bil. Böl./Yönetim Bilimleri

Profesör

1

1

Yerel Yönetimler alanında çalışmaları olmak.

BALIKESİR MESLEK YÜKSEKOKULU

Madencilik ve Maden Çıkarma Böl./Maden Teknolojisi Prog.

Doçent

1

1

Jeoloji mühendisi olup, açık işletmelerde duyarlılığı konusunda çalışmış olmak.

5452/1-1


Munzur Üniversitesi Rektörlüğünden:

İlan Tarihi                  : 19.06.2017

Son Başvuru Tarihi    : 05.07.2017

Üniversitemizin ilgili birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Doçent Kadroları İçin Gerekli Belgeler

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, askerlik durum belgesi (erkek adaylar için), resmi kurumlarca onaylanmış diplomalar (Lisans, Yüksek lisans, Doktora) ve Doçentlik Belgesi (yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması), çalışanların (daha önceden çalışıp ayrılmış olanlar dahil) onaylı hizmet belgesi dökümü, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile Personel Daire Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

Yardımcı Doçent Kadroları İçin Gerekli Belgeler

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, askerlik durum belgesi (erkek adaylar için), resmi kurumlarca onaylanmış diplomalar (Lisans, Yüksek lisans, Doktora, yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması), çalışanların (daha önceden çalışıp ayrılmış olanlar dahil) onaylı hizmet belgesi dökümü, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile ilgili birime müracaat etmeleri gerekmektedir.

Notlar

1 - Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2 - Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınavlarının yapılacağı yer ve saat daha sonra www.munzur.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

Başvuru Adresi ve iletişim

Munzur Üniversitesi

Aktuluk Mahallesi Üniversite Yerleşkesi   Merkez/TUNCELİ

Tel: 0 428 213 1794

Birimi/Bölümü

Anabilim dalı / Program

Unvanı

Adet

Derece

İlan Şartı

Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Bilgisayar Yazılımı Anabilim Dalı

Doçent

1

2

Modifiye edilmiş üstel fonksiyon metodunun diferansiyel denklemlere uygulanması üzerine çalışmalar yapmış olmak

Mühendislik Fakültesi/Gıda Mühendisliği Bölümü

Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Gıda Mühendisliği alanında doçentlik ünvanını almış olmak, gıda biyoteknolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Eğitim yönetimi, teftişi, planlaması ve ekonomisi alanında doçentlik ünvanını almış olmak, öğrenen organizasyon ile ilgili çalışmalar yapmış olmak

Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Bilgisayar Yazılımı Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

5

Dağıtık sistemler teorisi konusunda çalışmaları olmak

Sağlık Yüksekokulu/Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

1

Beslenme ve sağlık ilişkisi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak

Sağlık Yüksekokulu/Ebelik Bölümü

Ebelik Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

1

Kadın sağlığı ve hastalıkları alanında doktora yapmış olmak, jinekolojik kanser konusunda çalışmaları olmak

Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği Bölümü

Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

3

Endüstri Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak ve montaj hattı konusunda çalışmaları olmak.

5480/1-1


Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Yönergesi hükümlerine göre aşağıda belirtilen bölüm ve anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Yönergesi Üniversitemiz web sitesinin (www.ohu.edu.tr) yönetmelikler ve yönergeler bölümünde yer almaktadır.

Başvurular ilanın günlük gazetede yayın tarihi itibariyle 15 (onbeş) gündür. (Günlük gazete ve Resmi Gazete’nin ilan tarihlerinin en son olanı dikkate alınacaktır)

Profesörlük kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şartlara ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerine haiz olması, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sitesi matbu formlar modülünde bulunan öğretim üyesi başvuru dilekçesine, özgeçmiş, nüfus cüzdan sureti, 2 adet fotoğraf, Doçentlik başarı belgesi, yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Doçentlik kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanun’un 25. maddesinde belirtilen şartlara ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerine haiz olması, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sitesi matbu formlar modülünde bulunan öğretim üyesi başvuru dilekçesine, özgeçmiş, nüfus cüzdan sureti, 2 adet fotoğraf, Doçentlik başarı belgesi, yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 nüsha dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Duyurulur.

 

BİRİMİ VE BÖLÜMÜ

ANABİLİMDALI

ÜNVANI

ADET

AÇIKLAMALAR

TIP FAKÜLTESİ

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Prof. Dr.

1

Bacillus anthracis türlerinin moleküler epidemiyolojisi konusunda çalışma yapmış olmak.

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Farmakoloji

Doç. Dr.

1

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Prof. Dr.

1

 

Güzel Sanatlar Eğitimi

Müzik Eğitimi

Prof. Dr.

2

 

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Matematik Eğitimi

Doç. Dr.

1

 

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Prof. Dr.

1

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Biyoteknoloji

Biyoteknoloji

Doç. Dr.

2

 

Sosyoloji

Uygulamalı Sosyoloji

Prof. Dr.

1

 

Fizik

Katıhal Fiziği

Doç. Dr.

1

Grafen konusunda çalışmalar yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Çevre Mühendisliği

Çevre Teknolojisi

Prof. Dr.

1

 

Makine Mühendisliği

Enerji

Doç. Dr.

1

 

TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri

Doç. Dr.

1

 

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri

Hasat Sonrası Fizyolojisi ve Teknolojisi

Doç. Dr.

1

 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Resim

Resim

Doç. Dr.

1

 

TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUVARI

Müzikoloji

Müzikoloji

Prof. Dr.

1

 

5604/1-1


Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Üniversitemiz’e Öğretim Üyesi alınacaktır.

1 - Profesör kadrosu için adayların Başvuru Formuna özgeçmişini, Doçentlik Belgesini, 2 fotoğrafını, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek lisans çalışmalarını kapsayan 6 takım dosya ile 6 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

2 - Doçent kadrosu için adayların Başvuru Formuna özgeçmişini, 2 fotoğrafını, Doçentlik belgesini, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile 4 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

3 - Yardımcı Doçent kadrosu için adayların, Yabancı Dilini belirten Başvuru Formuna özgeçmişini, 2 fotoğrafını, doktora belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile 4 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) ekleyerek İlgili Birime başvurmaları gerekmektedir.

4 - Başvurularda Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri" dikkate alınacağından burada belirtilen belgelerin de eklenmesi gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi (http://www.personel.sakarya.edu.tr) adresinden temin edilebilir.

Son başvuru tarihi ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 

İLGİLİ BİRİM

PROFESÖR

DOÇENT

Y.DOÇENT

AÇIKLAMA

Adet

Derece

Adet

Derece

Adet

Derece

FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Kimya Bölümü

Biyokimya Anabilim Dalı

1

1

FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Matematik Bölümü

Geometri Anabilim Dalı

1

5

Sosyoloji Bölümü

Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı

1

1

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Eğitim Bilimleri Bölümü

Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı

1

1

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

1

2

TIP FAKÜLTESİ

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

1

1

Gastrocerrahisi ve Onkolojik Cerrahi Yan Dal Uzmanı olmak, Karaciğer Nakli Yetki Belgesi olmak.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

1

3

Endokrinoloji Yandal uzmanı olmak, tiroit USG ve biyopsisi alanında tecrübeli olmak.

TIP FAKÜLTESİ

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

1

3

Romatoloji ve Hematoloji Yan Dal Uzmanı olmak

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

1

1

AMATEM Konusunda en az 2 yıl deneyimli olmak

BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı

1

2

Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı

1

1

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

İletişim Tasarımı ve Medya Bölümü

İletişim Tasarımı ve Medya Anabilim Dalı

1

1

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Klinik Bilimler Bölümü

Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı

1

2

Böbrek yetmezlikli hastaların Çene kemiklerinde radyolojik çalışma yapmış olmak)

Periodontoloji Anabilim Dalı

1

3

Antimikrobiyal peptidler ile ilgili çalışma yapmış olmak

5567/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ