19 Haziran 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30101

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


İSTANBUL İLİ, KAĞITHANE İLÇESİ, MERKEZ (ARICILAR) MAHALLESİ ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ):


ARSA SATILACAKTIR

Çankırı Belediye Başkanlığından:


500 GR. 42 NOLU TİREBOLU ÇAYI KUTU İSKELETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


500 TON RAY SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:


1 ADET KEMİLÜMİNESAN JEL GÖRÜNTÜLEME VE ANALİZ SİSTEMİ ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden:


SEKONDER (MERDANELİ TİP) KIRICI ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünden:


KUM OCAĞININ AÇIK ARTTIRMA USULÜ İLE İHALESİ YAPILACAKTIR

Kütahya İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Sultangazi Belediye Başkanlığından:


GM REGÜLATÖRLERİNİN BAKIM VE ONARIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


ARABA TAŞIMA VAGON İMALATINDA KULLANILMAK ÜZERE 10 SET ARA KUPLÖR KOMPLE SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


ÇAMUR HAVUZUNUN TEMİZLENMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından:


KAMYON İLE KİMYEVİ MADDE VE MALZEME TAŞIMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden:


ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Trabzon Beşikdüzü Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediyesi Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi EGO Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediyesi Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi EGO Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediyesi Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi EGO Genel Müdürlüğünden:


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

Salihli Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İSTANBUL İLİ, KAĞITHANE İLÇESİ, MERKEZ (ARICILAR) MAHALLESİ ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ):

“İstanbul İli Kağıthane İlçesi Merkez (Arıcılar) Mahallesi Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşım İşi” ihalesi Açık İhale Usulü ile yapılacaktır. (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Satış, Devir, İntikal, Kiraya verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliğinin 26. maddesi)

1 - İdarenin

a) Adresi                             :  Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İstanbul Hizmet Binası Halkalı Atakent Mah. 221 sok. No: 5   34307 Halkalı Küçükçekmece / İSTANBUL

b) Telefon numarası            :  (212) 495 40 40

c) Faks numarası                 :  (212) 495 12 95

2 - İhale konusu arsa satış karşılığı gelir paylaşım işinin;

a) Niteliği, türü ve miktarı   :

 

İli

İlçesi

Mahallesi

Ada

No

Parsel

No

Fonksiyonu

Arsa Alanı

(m2)

Emsal

Emsale Esas İnşaat Alanı (m2)

İstanbul

Kâğıthane

Merkez

(Arıcılar)

7755

4

Ticaret + Konut Alanı

11.166,71 m²

1,80

20.100,08 m²

7756

2

Ticaret + Konut Alanı

3.588,88 m²

1,80

  6.459,98 m²

7756

3

Ticaret + Konut Alanı

7.736,39 m²

1,80

13.925,5 m²

TOPLAM

22.491,98 m²

40.485,56 m²

7756

4

Cami Alanı

803,9 m²

-

 

 

Park Alanı

531,17 m2

-

 

b) Yapılacağı yer                 :  İstanbul İli Kağıthane İlçesi Merkez (Arıcılar) Mahallesi

c) İşin süresi                        :  İşe başlama tarihinden itibaren 1265 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                 :  T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Halkalı Atakent Mahallesi 221. Sok. No: 5   34307 Halkalı - Küçükçekmece / İSTANBUL

b) Tarihi ve saati                  :  13.07.2017-11:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği Teklif Alma Şartnamesinde belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği Teklif Alma Şartnamesinde belirlenen geçici teminat.

4.1.5. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.1.6. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair birinci oturum tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiş belge,

4.1.7. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair birinci oturum tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiş belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.

İsteklinin cirosunun 45.000.000 TL’den, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarın 27.000.000 TL’den az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.3. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda; Bilanço veya eşdeğer belgeler ile iş hacmini gösteren belgelerde yeterlik kriterinin ortaklardan herhangi biri tarafından karşılanması yeterlidir.

4.4. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.4.1. İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili iş deneyimini gösteren aşağıdaki belgeler;

Kamu veya özel sektörde ve tek bir sözleşme kapsamında veya kendisine ait tek bir iş kapsamında, en az toplam 40.000 m² komple bina inşaatını tamamladığını veya denetlediğini veya yönettiğini gösteren İş Deneyim Belgesi’nin (İş Bitirme, İş Durum, İş Denetleme, İş Yönetme) veya ilgili Belediyesinden alınmış ilgili belgeler (yapı kullanma izin belgesi),

4.4.2. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda; ortaklığı teşkil eden firmalarından en az birinin yukarıda belirtilen değerin % 70 ini, diğer ortaklar ise belirtilen değerin en az % 30’unu karşılamak zorundadır. Ortaklığı teşkil eden firmalardan herhangi birinin yukarıdaki şartın tamamını (% 100) karşılaması halinde ise, diğer ortaklarda bu şart aranmaz. Ortakların toplam yeterlikleri, asgari yeterlik koşulunun altında olamaz.

5 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. İhale, yerli ve yabancı inşaat firmalarına ve bunların kendi aralarında ya da finans kuruluşlarıyla yapacakları ortak girişimlere açıktır. Ancak bu uluslararası bir ihale değildir.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası) karşılığı T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) İstanbul Hizmet Binası adresinden satın alınabilir.

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) İstanbul Hizmet Binası Halkalı Atakent Mahallesi 221. Sok. No: 5 (Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi karşısı) 34307 Halkalı - Küçükçekmece / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Bu işin geçici teminat tutarı, isteklinin Arsa satış karşılığı satış toplam gelirinin (ASKSTG)’nin % 2’sidir. Kesin teminat tutarı ise satış toplam gelirinin (ASKSTG)’nin % 4’üdür. Teminat mektupları süresiz olarak düzenlenecektir.

9 - Teklifler, Teklif Alma Şartnamesinin ilgili maddeleri esaslarına göre değerlendirilecek olup, herhangi bir şartlı teklif kabul edilmeyecektir.

10 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

11 - İhale dosyasını İdare’den temin eden istekliler, ihale konusu işle ilgili sorularını, 30/06/2017 tarihi saat 17:30’a kadar yazılı elden, faks veya posta yolu ile İdareye iletebilecekledir. Bu tarih ve saatten sonra İdareye ulaşan sorular dikkate alınmayacaktır. Sorular ile ilgili cevapları oluşturan “Açıklama veya Açıklamalar” ile gerekli durumlarda düzenlenecek “Zeyilname veya Zeyilnameler”, ihalenin 1. Oturumunun yapılacağı tarih hariç en geç 2 (iki) gün önce tüm isteklilere İdare tarafından bildirilecektir.

5455/1-1


ARSA SATILACAKTIR

Çankırı Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen arsaların satışı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35 inci maddesinin “a” bendine göre kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

İHALESİ YAPILACAK ARSALARIN BİLGİLERİ:

Mahallesi

Ada / parsel

Niteliği

Yüzölçümü

Emsal

Buğday Pazarı

395/199

Arsa (Konut Alanı)

6081.71 (m2)

3.00

Muhammen Bedeli

7.200.000,00 TL. (Yedi milyon iki yüz bin)

Geçici Teminat (Muhammen Bedelin %3)

216.000,00 TL. (İki yüz on altı bin)

İHALE TARİHİ VE SAATİ : 03.07.2017 günü saat 14.00

 

Mahallesi

Ada / parsel

Niteliği

Yüzölçümü

Emsal

Abdülhalik

326/1

Arsa (Konut Alanı)

2346.00 (m2)

3.00

Muhammen Bedeli

2.381.190.00 TL. (İki milyon üç yüz seksen bir bin yüz doksan lira )

Geçici Teminat (Muhammen Bedelin %3)

71.435,70 TL. (Yetmiş bir bin dört yüz otuz beş lira yetmiş kuruş)

İHALE TARİHİ VE SAATİ : 03.07.2017 günü saat 14.30

 

 

1 - İhale belirtilen tarih ve saatte Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı No: 15 adresinde bulunan Çankırı Belediyesi encümen toplantı salonunda encümence yapılacaktır.

2 - Şartnameler ve tüm ekleri 09.30-12.00 ile 14.00-16.00 saatleri arasında Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı No: 15 ÇANKIRI adresinde bulunan Çankırı Belediyesi Hizmet Binasında bulunan Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görülebilecek ve aynı adresten 250 TL (ikiyüzelli) karşılığında satın alınabilecektir.

3 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, tekliflerini 03.07.2017 günü ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Çankırı Belediyesi Hizmet Binasında bulunan Destek Hizmetleri Müdürlüğüne imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir.

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Ekli örneğe uygun Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresini gösteren imzalı belge,

b) Gerçek kişi olması halinde T.C. numaralı Nüfus Cüzdanı, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış ikametgâh belgesi

c) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir).

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,

d.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi

d.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları İle tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

e) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi

f) Geçici teminat mektubu veya geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,

g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde ekli örneğine uygun iş ortaklığı beyannamesi,

h) Ekli örneğe uygun ihale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanını vermesi.

ı) Ekli örneğe uygun ihalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname

i) Belediyemize borcu olmadığına dair belgeyi vermesi,

j) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,

k) Ekli örneğe uygun teklif mektubunu vermesi,

l) Adli Sicil Kaydı (İsteklinin tüzel kişilik olması durumunda tüzel kişiliğin müdürü ile birlikte tüm ortakları ve ortağının da bir şirket olması halinde bu şirketin ortakları için de sunulması zorunludur.)Adli Sicil Kaydı olması halinde açıklamasını gösteren Mahkeme Kararı ya da yazısı sabıka kaydı ekinde bulunacaktır.

Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (l) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir.

Tüm belgeler yukarıda belirtilen biçimde hazırlanarak dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarf kapatılıp, üzerine isteklinin adı-soyadı, ticari unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan kısmı, istekli tarafından kaşelenmek suretiyle imzalanır. İstekliler tekliflerini en geç 03.07.2017 günü ihale saatine kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne vermek zorundadırlar.

4 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İdare, ihaleyi yapıp-yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.

İlan olunur.

5447/1-1


500 GR. 42 NOLU TİREBOLU ÇAYI KUTU İSKELETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüze ait 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü (Rize) ihtiyacı 2.000.000 adet 500 gr. 42 Nolu Tirebolu Çayı Kutu İskeleti %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE adresinden 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 03.07.2017 günü saat 14.30’a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.30’da açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

5398/1-1


500 TON RAY SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                              :  2017/297305

1 - İdarenin:

a) Adresi                                       :  TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası       :  0 346 2217000   0 346 2237677

c) Elektronik Posta Adresi            :  4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu işin niteliği,

     Türü ve miktarı adı                  :  60 E1 500 ton Ray satın alınacaktır.

3 - Yukarıda belirtilen alım Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon Şefliğine (Giriş kat, 11 nolu oda) 12/07/2017 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1.Kat, 113 nolu oda)

5 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinde (Giriş kat, 113 nolu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale doküman bedeli Teşekkülümüz veznesine 100,00 TL. (KDV Dahil) yatırmak şartıyla Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinden (Giriş kat, 11 nolu oda) temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.   

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

5565/1-1


1 ADET KEMİLÜMİNESAN JEL GÖRÜNTÜLEME VE ANALİZ SİSTEMİ ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden:

Üniversitemizde kullanılmak üzere Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi tarafından satın alınacak 1 Adet Kemilüminesan Jel Görüntüleme ve Analiz Sistemi Alımı İşi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca yerli ve yabancı isteklilerden tedarik edilmek üzere Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                      :  2017/291960

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil/GAZİANTEP

b) Telefon ve faks numarası         :  (342)360 11 85 - (342)360 17 01

c) Elektronik posta adresi             :  arsfon@gantep.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)               :  http://bap.gantep.edu.tr

2 - İhale konusu malın                 

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  1 Adet Kemilüminesan Jel Görüntüleme ve Analiz Sistemi

b) Teslim [yeri/yerleri]                  :  Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Şehitkamil Araştırma ve Uygulama Hastanesi Proje Yürütücüsünün göstereceği yere

c) Teslim [tarihi/tarihleri]              :  İstekliyle sözleşme imzalanmasını müteakip işe başlama tarihinden itibaren 270 gündür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Toplantı Salonu Şehitkamil/GAZİANTEP

b) Tarihi ve saati                           :  17.07.2017 Pazartesi günü saat 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi madde 7.1’den görülebilir.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi madde 7.4’den görülebilir

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi madde 7.5’den görülebilir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi madde 7.6’dan görülebilir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, İdarenin http://bap.gantep.edu.tr adresinde görülebilir ve 50,00.-TL karşılığı Doküman bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Halk Bankası Gaziantep Üniversite şubesi nezdindeki TR85 0001 2001 3380 0080 0000 01 nolu hesaba yatırmak zorundadır.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Başvurular; İhalenin yapılacağı saate kadar Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Yönetimi Birimi Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil/GAZİANTEP/TÜRKİYE adresine elden teslim edecektir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat teklif bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim teklif bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

5561/1-1


SEKONDER (MERDANELİ TİP) KIRICI ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünden:

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 1 Adet Sekonder (Merdaneli Tip) Kırıcı alımı işi şartnameler ile sözleşme esasları dahilinde Açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                                  :  2017/301333

1 - İdarenin:

A) Adresi                                         :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Yeniköy Yolu Üzeri 12. Km.   Bigadiç / BALIKESİR

B) Telefon ve Fax Numarası            :  0 - 266 - 633 72 21 - 22 / 633 72 23

C) Elektronik Posta Adresi (varsa)  :  bigadic11@etimaden.gov.tr

2 - İhale Konusu Malın

A) Niteliği, Türü ve Miktarı             :  1 Adet Sekonder (Merdaneli Tip) Kırıcı alımı

B) Teslim Yeri                                 :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü

3 - İhalenin

A) Yapılacağı Yer                            :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor işletme Müdürlüğü Toplantı Salonu Bigadiç/ BALIKESİR

B) Tarih ve Saati                              :  06/07/2017 Perşembe Günü Saat:14.00

4 - İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu,

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesini;

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.5. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesini,

4.1.7. Tüzel kişi tarafindan iş deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

4.1.9. İstekliler, Merdaneli Tip Kırıcı imali yaptığına dair belgeleri (katalog, broşür, ve teknik doküman) ile aynı tip makinelere ait referans listesi vereceklerdir.

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.2 maddesinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak 4.1.6 maddesindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

Teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.

5 - İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste görülebilir ve 100,00 TL. (Türk Lirası) karşılığı satın alınabilir.

İhale dokümanının görülebileceği ve alınabileceği yerler:

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Yeniköy yolu üzeri 12. Km.   Bigadiç/BALIKESİR (Tel: 0 - 266 - 633 72 21 - 22)

6 - Teklifler en geç ihale tarihi olan 06/07/2017 Perşembe Günü Saat: 14.00’e kadar İşletme Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Birimi Evrak - Haberleşme ve Arşiv İşlemlerine verilmiş olacaktır.

7 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu ihale kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu ihale kanununa tabi olmayıp İşletme Müdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

5595/1-1


KUM OCAĞININ AÇIK ARTTIRMA USULÜ İLE İHALESİ YAPILACAKTIR

Kütahya İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

1 - Aşağıda nitelikleri belirtilen Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan kum ocağının 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü ile ihalesi yapılacaktır.

3213 sayılı Maden Kanununun 16. maddesi ve Maden Kanunun 1 (a) Grubu Madenleri Uygulama Yönetmeliği’nin 6. maddesi hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen 1 (a) Grubu Maden (Kum-Çakıl-Ariyet) ocağının ruhsatlandırılmasıdır.

İli                         :  KÜTAHYA

İlçesi                    :  GEDİZ

Köyü                    :  Göynükören

Kaynağın Cinsi    :  1 (a) Grubu Maden

Alanı (hektar)      :  21114,4 m2

Paftalar                :  K22B2

Alan Koordinatları:

 

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

Sağa (Y)

701445

701608

701598

701405

Yukarı (X)

4309380

4309342

4309192

4309316

 

2 - İhale Kütahya İl Özel İdaresi İl Encümen Toplantı Salonunda İl Encümenin huzurunda 29/06/2017 tarihinde saat 14:00’da yapılacaktır.

3 - İhale İdari şartnamesi 150,00 TL’dir. Kütahya İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğü ve Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünde mesai saatleri içinde temin edilebilir.

4 - 1 (a) Grubu Maden (kum-Çakıl) ocağının Muhammen bedeli: 831.943,17 TL + KDV (%50 si Peşin %50 si Altı aylık dilimler halinde İki eşit Taksitle) olup, geçici teminatı 24.958,3 TL’dir.

5 - İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için;

Gerçek Kişiler;

a) TC. Kimlik Numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı sureti

b) Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha

c) Tebligat için kanuni ikametgâh belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi,

d) Onaylı İmza Sirküleri

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

f) Her sayfası imzalanmış olan Şartname (ekleri ile birlikte) (şartname bedel makbuzu)

g) Bu şartnamede belirlenen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat mektubu.

Tüzel Kişiler;

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi,

b) Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti

c) Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha (onaylı)

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve noter tasdikli imza sirküleri

e) Vekâleten ya da temsilen ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

f) Bu şartnamede belirlenen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat mektubu.

g) Her sayfası imzalanmış olan Şartname (ekleri ile birlikte) (şartname bedel makbuzu)

6 - İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.

5379/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Sultangazi Belediye Başkanlığından:

1 - SULTANGAZİ İLÇESİ, UĞUR MUMCU MAHALLESİ 2510 ADA 8 PARSEL ÜZERİNDE KAT KARŞILIĞI BİNA İNŞAATI YAPILMASI 2886 sayılı D.İ.K.’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.

2 - Tahmini yatırım maliyeti: (Yaklaşık Maliyet Hesabı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Yaklaşık Maliyetlerine göre) 23.038.374,30 + KDV’dir.

3 - Geçici teminat tahmini yatırım maliyetinin %3’ü olan 691.151,23 TL’dir.

4 - Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 54 Belediye Hizmet Binası Kat: 3 Sultangazi/İSTANBUL adresinde bulunan Fen işleri Müdürlüğü'nde görülebilecek ve 100,00-TL karşılığında satın alınabilecektir.

5 - İhale 13/07/2017 günü saat 11:00'de Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 54 Belediye Hizmet Binası Kat: 1 Sultangazi/İSTANBUL adresinde, Belediye Encümeni Toplantı Odasında, Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda 2886 sayılı D.İ.K.’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.

6 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI:

İhaleye katılacak olanlardan aşağıdaki şartlar aranır.

Madde 7-1 Yeterlik değerlendirmesi için istenen belgeler:

A) Kanuni ikametgâhı gösteren ikametgâh senedi,

B) Türkiye’de tebligat için adres beyanı,

C) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

a- Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıt olduğunu gösterir belge,

b- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl için alınması tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

c- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin(a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

D) İmza sirküleri,

a- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

b- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu Türk konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

c- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

E) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)

F) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğine uygun olarak noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca, Ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.

G) İhale tarihi itibariyle vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden alınmış belge,

H) İhale tarihi itibariyle SSK prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sigorta Müdürlüğünden alınmış belge,

İ) Bu işin ilan tarihinden sonra temin edilmiş tarih, sayı ve banka kaşesini ihtiva eden çift imzalı ve Genel Müdürlükten teyitli kullanılmamış nakit kredisi ile kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösteren banka referans mektubu,

(Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden herhangi biri en az işin tahmini yatırım bedelinin %10’dan az olamaz).

J) İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair beyanname,

K) Teknik personel taahhütnamesi, (noter onaylı olması zorunludur.)

1) (1) Adet Şantiye Şefi, İnşaat Mühendisi veya Mimar (En az 5 yıl deneyimli)

2) (1) Adet Saha Mühendisi, İnşaat Mühendisi (En az 1 yıl deneyimli)

3) (1) Adet Makine Mühendisi, (En az 1 yıl deneyimli)

4) (1) Adet Elektrik Mühendisi, (En az 1 yıl deneyimli)

5) (1) Adet İş Güvenliği Uzmanı (En az C sınıfı belgeye sahip)

L) İhale dosyası satın alındığına dair belge.

M) Belediyemize borcu olmadığına dair belge

7 - TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI:

Teklifler aşağıdaki belgeleri ihtiva edecek şekilde hazırlanacaktır.

7-1-İÇ ZARF:

İç zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

a- Teklif mektubu (ekli örneğe uygun),

Teklif mektupları ile teklif formları Belediyemizce verilen örneğine uygun olarak hazırlanacaktır. Bunların istekliler tarafından imzalanması ve bu şartname ve eklerinin tamamen okunup, kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

b- İç Zarfın Kapatılması:

Yukarıda belirtilen iç zarfta bulunması gereken belgeler hazırlanıp ve her sayfası istekli tarafından imzalandıktan sonra iç zarfa konulacak ve zarf kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve ticari unvanı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak veya mühürlenecektir.

7- 2- DIŞ ZARF:

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir:

a- İç zarf,

b- Ticaret ve / veya Sanayi Odası veya esnaf ve sanatkârlar sicil kayıt belgeleri,

c- Noter tasdikli imza sirküleri,

d- Vekâleten katılınması halinde Noter tasdikli vekâletname,

e- Geçici Teminata ait alındı veya banka teminat mektubu, (2886 sayılı Kanun’a uygun)

f- Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ve eki ortaklık sözleşmesi, (Ortaklık sözleşmesinin noter tasdikli olması zorunludur.)

Dış zarfın kapatılması:

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf ikinci bir zarfa konularak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak kapatılacaktır.

8 - TEKLİFLERİN VERİLMESİ:

Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyon Başkanlığına (Belediye Encümenine) Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 54 Sultangazi Belediyesi Hizmet Binası 1. Kat Sultangazi/İSTANBUL adresinde bulunan Yazı İşleri Müdürlüğü Kalemine verilecektir.

Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi yazılacaktır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez.

Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

Saat ayarında Posta, Telgraf, Telefon (PTT) veya Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idarelerinin saat ayarı esastır.

9 - İdare gerekçesini göstermek kaydı ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5560/1-1


GM REGÜLATÖRLERİNİN BAKIM VE ONARIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2017/297066

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

      türü ve miktarı                     :  27 Adet DE 22000 ve DE 33000 tipi lokomotiflerde kullanılan GM regülatörlerinin bakım, onarım ve kalibrasyon işi teknik şartnameye göre yaptırılacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  05.07.2017 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 05/07/2017 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

5607/1-1


ARABA TAŞIMA VAGON İMALATINDA KULLANILMAK ÜZERE 10 SET ARA KUPLÖR KOMPLE SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                              :  2017/299833

1 - İdarenin;

a) Adresi                                                :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/ TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi                     :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı     :  10 Set Ara Kuplör Komple

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğüne 13/07/2017 günü ve saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden (KDV Dâhil) 100,- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

5608/1-1


ÇAMUR HAVUZUNUN TEMİZLENMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız Sahasında Bulanan Çamur Havuzunun Temizlenmesi işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Kayıt No                        :  2017/297169

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Ayaş Yolu 18 Km Etimesgut/ANKARA

b) Telefon No                         :  0 312 293 44 00

c) Faks No                              :  0 312 244 90 78

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  Fabrikamız sahasında bulunan 2 ve 3 nolu toprak çamur havuzlarının temizlenmesi, 1ve 4 nolu havuzların tesviyesi ile hafriyatının alınması ve nakliyesi işi. Tahmini 28.260 m³

b) Yapılacağı Yer                   :  Ankara Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                          :  Yüklenici Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 7 iş günü içinde döküm izni aldıktan sonra 3 iş günü içinde yer teslimi yapılarak işe başlayacaktır.

                                                  40 takvim günü içerisinde iş bitirilmiş olacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                    :  30.06.2017 Saat 10:00

4 - İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18 Km. Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve ¨. 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

8 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

9 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5514/1-1


KAMYON İLE KİMYEVİ MADDE VE MALZEME TAŞIMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden:

Dosya No: MIK-HZM-306 TP ADIYAMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON İLE KİMYEVİ MADDE VE MALZEME TAŞIMA İŞİ “AÇIK İHALE USULܔ ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                                  :  2017/290905

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Söğütözü Mahallesi 2180. Cad. No: 10   06100 Çankaya/ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası           :  0 312 207 26 47 ve 0 312 286 73 74 - 0 312 286 90 73

c) Elektronik Posta Adresi (varsa)   :  ihale@tpao.gov.tr

2 - İhale Konusu Malın:

a) Niteliği, Türü ve Miktarı              :  3 (üç) yıl süreli 1’i (bir) tehlikeli madde taşınmasında kullanılmak üzere toplam 3 (üç) adet kamyonun kiralanması

b) Teslim Yeri                                  :  TP Adıyaman Bölge Müdürlüğüne bağlı tüm petrol sahalarına, sahadan sahaya, sahadan bölgelere, yeni keşfedilecek tüm petrol sahalarına ve ihtiyaç duyulan tüm yerlere.

c) İşin Süresi                                    :  Sözleşme tarihinden itibaren 3 (üç) yıldır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                             :  TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

                                                            Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 10 Çankaya/ ANKARA

                                                            Makine İkmal Daire Başkanlığı 6. Kat Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                              :  06.07.2017 / Saat 14.30

4 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: Belge fotokopi ise, noterden aslına uygunluğu onaylı olacak veya İdarece “Aslı görülmüştür” kaydı bulunacaktır.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi;

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge;

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri;

d) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

e) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat.

f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, yüklenici adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi;

h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge; (İş Deneyim Belgesi istenmiş ise)

i) İş ortaklığı olarak teklif verilebilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından (a), (b) ve sigorta ihalesi ise (k) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere verilen belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de vermek zorundadır.

j) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4.3.1. İş Deneyim Belgesi: İstekli, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeleri (İş Bitirme) ibraz edecektir.

İstekli, teklif ettiği bedelin en az %25’i oranında, ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesini TP’ye ibraz edecektir.

İş ortaklıklarında pilot ortağın, istenen asgari iş deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az %10’unu sağlaması gerekir. Ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, asgari iş deneyim tutarının %30’undan az olamaz.

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

a) Treyler araçlar ile her türlü malzeme taşıma işleri

b) Kamyon araçlar ile her türlü malzeme taşıma işleri

c) Tanker araçlar ile her türlü yük taşıma işleri

5 - İhale dokümanı;

TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. Genel Müdürlüğü, Makina İkmal Daire Başkanlığı, İhale Müdürlüğü, 6. Kat 602 Nolu Oda adresinde görülebilir ve Şartname bedeli 100,-TL karşılığı, Vakıflar Bankası T.P.A.O. Bürosu TL. için Hesap No: 00158007290224965 (IBAN NO: TR970001500158007290224965) banka hesabına yatırılarak; dosya numarası ve şartname bedeli olduğu belirtilip aynı adresten temin edilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 06.07.2017 tarih ve saat 14.30’e kadar T.P.A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / GELEN EVRAK SERVİSİNE verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale saatine kadar Ortaklığımıza ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden TL olarak vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile fiyat teklif tablosunda yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı üzerinden sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

8 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az Altmış (60) takvim günü olmalıdır.

10 - Teklif bedelinin %3 oranında Geçici teminat verilecektir.

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

5616/1-1


ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Trabzon Beşikdüzü Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Trabzon Beşikdüzü Organize Sanayi Bölgesi 2’inci Etap alanına ait altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin Adresi                    :  Beşikdüzü OSB Müdürlüğü 4 Nolu Cad. No: 4 Beşikdüzü/TRABZON

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Yaklaşık 40,2 Ha. OSB alanına ait yol, betonarme duvar ve fore kazık, atıksu, yağmursuyu, içmesuyu ve kamera sistemi inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi

b) Yapılacağı yer                       :  Beşikdüzü/TRABZON

c) İşe başlama tarihi                   :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                              :  30/11/2019 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2017 B.F. ile)   :  37.576.000 TL

f) Geçici Teminatı                      :  2.630.320TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu Çankaya - ANKARA

b) Tarihi ve saati                        :  06/07/2017 - Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az %80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, fore kazık, drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir.

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

F) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge

İ) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3’üncü maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - Bu ihalede, iş deneyim belgesi yerine iş yönetme, iş denetleme ve diploma kabul edilmez.

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

8 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında veya Trabzon Beşikdüzü Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Beşikdüzü OSB Müdürlüğü 4 Nolu Cad. No: 4 Beşikdüzü/TRABZON adreslerinde görülebilir veya 500 TL karşılığı Bilim, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

11 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

5470/2-2


ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi (Tevsii) Batı Tarafı alanına ait altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin Adresi                    :  Gaziantep Karayolu 16. Km. ŞANLIURFA

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Yaklaşık 407,60 Ha. OSB alanına ait yol, atıksu, yağmursuyu, yol menfez, içmesuyu ve kamera sistemi inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi

b) Yapılacağı yer                       :  ŞANLIURFA

c) İşe başlama tarihi                   :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                              :  30/11/2019 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2017 B.F. ile)   :  46.706.917 TL

f) Geçici Teminatı                      :  3.269.484,19 TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu Çankaya - ANKARA

b) Tarihi ve saati                        :  11/07/2017 - Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir.

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

F) Keşif bedelinin % 7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge

İ) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 üncü maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - Bu ihalede, iş deneyim belgesi yerine iş yönetme, iş denetleme ve diploma kabul edilmez.

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

8 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında veya Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Gaziantep Karayolu 16. Km. ŞANLIURFA adreslerinde görülebilir veya 500 TL karşılığı Bilim, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

11 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

5536/2-2


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediyesi Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi EGO Genel Müdürlüğünden:

Mülkiyeti, EGO Genel Müdürlüğüne ait Mamak ilçesi İmrahor Mahallesi 52487 ada 1 parselde kayıtlı 50.225,58 m2 alanlı konut + ticarethane imar durumuna sahip taşınmazın, 75.338.370,00 –TL. tahmini bedelle 2.260.151,10 -TL. geçici teminatla 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile ihale satış şartnamesi doğrultusunda satışı yapılacaktır.

1 - Artırma ve İhale 04/07/2017 tarihinde saat 14.30’de EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Emniyet Mahallesi Hipodrum Caddesi No: 5 A Blok Kat: 4 (Yenimahalle/ANKARA) adresinde Kuruluşumuz hizmet binasının 4. katında toplanacak Ego Genel Müdürlüğü İdare Encümeni huzurunda yapılacaktır.

2 - İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın ihale satış şartnamesi her gün mesai saatleri içerisinde Emniyet Mahallesi Hipodrum Caddesi No: 5 A Blok Kat: 4 (Yenimahalle/ANKARA) adresinde Satınalma Dairesi Başkanlığı Ticaret Şube Müdürlüğünde görülebilir ve aynı adresten 250 TL. bedel karşılığında temin edilebilir. İsteklilerin ihale satış şartnamesini almaları zorunludur.

3 - İstekliler, Şartnamenin 3. Maddesinde yazılı “ İhaleye Katılma Şartları” başlıklı hükümlerini teklif verme durumlarına göre sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre isteklilerin de (Gerçek kişi –Tüzel kişi - Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde durumuna uygun olarak) İhale Satış Şartnamesi doğrultusunda (3. Maddeye göre) hazırlayacakları ve dosyalarında bulunması gereken bilgi ve belgeler aşağıda belirtilmiştir;

a) Teklif Mektubu, (Şartname eklerinde örneği mevcut)

b) Taşınmaz Satış Şartnamesi, (İhaleye iştirak edenler tarafından şartnamenin her sayfası ayrı ayrı imzalanacak ve şartnamenin son sayfasına şartnamenin okunup kabul edildiğine ilişkin şerh düşülecektir.)

c) Geçici Teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu,

d) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti, İkametgah belgesi, İmza sirküsü (Noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname,

e) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri,

f) Dernek, Vakıf, Federasyon, Konfederasyon olması halinde; Dernek, Vakıf, Federasyon, Konfederasyon Genel Merkezinin bulunduğu yerin resmi makamlarından İhale İlanının yapıldığı tarihten sonra alınmış ve halen faaliyette bulunduklarına dair belge, Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf Genel Kurulunca taşınmazın alınması hususundaki Genel Kurul Kararının Noterden tasdikli sureti, Dernek, Federasyon; Konfederasyon veya Vakfı temsil edenlerin temsile yetkili kılındıklarına dair kararın noter tasdikli sureti, Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakfı temsile yetkili kılınanların noterden tasdikli imza sirkülerinin ibrazı gerekmektedir.

g) Şartname alındı makbuzu,

h) Yabancı İstekliler için İzin Belgesi,

ı) Tebligat Adres Beyanı,

j) Yer Görme Belgesi.

4 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

5 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ KDV hariç olarak, rakam ve yazı ile okunaklı (Silinti, kazıntı olmayacak) şekilde yazılacaktır.

6 - Teklif mektupları 04/07/2017 Salı günü saat 13.45'e kadar EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Evrakına verilecektir. Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar kurumda olmak kaydıyla iadeli taahhütlü mektup şeklinde gönderilebilir. Ancak postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılacak teklifler idarece kabul edilemez.

7 - İhale satış şartnamesinde belirtilen hususları, taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

8 - Satıştan ve taşınmazın devrinden mütevellit her türlü vergi, resim harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler ve İhale bedeli, ihale kararı ve sözleşme damga vergileri alıcıya ait olup alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

9 - İhale komisyonu gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale komisyonunca uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amirinin onayını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amirinin ihaleyi fesh etmesi halinde, istekliler idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

10 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup satışta işe ait ihale satış şartnamesi hükümleri aynen uygulanacaktır.

 

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZA İLİŞKİN BİLGİLER

S.

No

İl/İlçesi

Mahallesi

Ada/

Parsel

Arsa Alanı

(m2)

Hissesi

H.Max

Emsal

Plan Amacı

Tahmini

Bedeli (TL)

Geçici Teminat

%3 (TL)

İhale

Saati

1

Ankara Mamak

İmrahor

52487/1

50.225,58

Tam

Yençok:

Serbest

E:200

Konut + Ticaret

Alanı

75.338.370,00

2.260.151,10

14:30

5532/1/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediyesi Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi EGO Genel Müdürlüğünden:

Mülkiyeti, EGO Genel Müdürlüğüne ait Mamak ilçesi İmrahor Mahallesi 52488 ada 1 parselde kayıtlı 63.847,77 m2 alanlı konut+ticarethane imar durumuna sahip taşınmazın, 95.771.655,00-TL tahmini bedelle 2.873.149,65-TL geçici teminatla 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a Maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile ihale satış şartnamesi doğrultusunda satışı yapılacaktır.

1 - Artırma ve İhale 04/07/2017 tarihinde saat 14.00’de EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Emniyet Mahallesi Hipodrum Caddesi No: 5 A Blok Kat: 4 (Yenimahalle/ANKARA ) adresinde Kuruluşumuz hizmet binasının 4. katında toplanacak Ego Genel Müdürlüğü İdare Encümeni huzurunda yapılacaktır.

2 - İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın ihale satış şartnamesi her gün mesai saatleri içerisinde Emniyet Mahallesi Hipodrum Caddesi No: 5 A Blok Kat: 4 (Yenimahalle/ANKARA) adresinde Satınalma Dairesi Başkanlığı Ticaret Şube Müdürlüğünde görülebilir ve aynı adresten 250 TL. bedel karşılığında temin edilebilir. İsteklilerin ihale satış şartnamesini almaları zorunludur.

3 - İstekliler, Şartnamenin 3. Maddesinde yazılı “İhaleye Katılma Şartları” başlıklı hükümlerini teklif verme durumlarına göre sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre isteklilerin de ( Gerçek kişi-Tüzel kişi-Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde durumuna uygun olarak) İhale Satış Şartnamesi doğrultusunda (3. Maddeye göre) hazırlayacakları ve dosyalarında bulunması gereken bilgi ve belgeler aşağıda belirtilmiştir;

a) Teklif Mektubu, (Şartname eklerinde örneği mevcut)

b) Taşınmaz Satış Şartnamesi, (İhaleye iştirak edenler tarafından şartnamenin her sayfası ayrı ayrı imzalanacak ve şartnamenin son sayfasına şartnamenin okunup kabul edildiğine ilişkin şerh düşülecektir.)

c) Geçici Teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu,

d) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti, İkametgah belgesi, İmza sirküsü (Noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname,

e) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri,

f) Dernek, Vakıf, Federasyon, Konfederasyon olması halinde; Dernek, Vakıf, Federasyon, Konfederasyon Genel Merkezinin bulunduğu yerin resmi makamlarından İhale İlanının yapıldığı tarihten sonra alınmış ve halen faaliyette bulunduklarına dair belge, Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf Genel Kurulunca taşınmazın alınması hususundaki Genel Kurul Kararının Noterden tasdikli sureti, Dernek, Federasyon; Konfederasyon veya Vakfı temsil edenlerin temsile yetkili kılındıklarına dair kararın noter tasdikli sureti, Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakfı temsile yetkili kılınanların noterden tasdikli imza sirkülerinin ibrazı gerekmektedir.

g) Şartname alındı makbuzu,

h) Yabancı İstekliler için İzin Belgesi,

ı) Tebligat Adres Beyanı,

j) Yer Görme Belgesi.

4 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

5 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ KDV hariç olarak, rakam ve yazı ile okunaklı (Silinti, kazıntı olmayacak) şekilde yazılacaktır.

6 - Teklif mektupları 04/07/2017 Salı günü saat 13.45'e kadar EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Evrakına verilecektir. Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar kurumda olmak kaydıyla iadeli taahhütlü mektup şeklinde gönderilebilir. Ancak postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılacak teklifler idarece kabul edilemez.

7 - İhale satış şartnamesinde belirtilen hususları, taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

8 - Satıştan ve taşınmazın devrinden mütevellit her türlü vergi, resim harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler ve İhale bedeli, ihale kararı ve sözleşme damga vergileri alıcıya ait olup alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

9 - İhale komisyonu gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale komisyonunca uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amirinin onayını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amirinin ihaleyi fesh etmesi halinde, istekliler idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

10 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup satışta işe ait ihale satış şartnamesi hükümleri aynen uygulanacaktır.

 

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZA İLİŞKİN BİLGİLER

S.

No

İl/İlçesi

Mahallesi

Ada/

Parsel

Arsa Alanı

(m2)

Hissesi

H.Max

Emsal

Plan Amacı

Tahmini

Bedeli (TL)

Geçici Teminat

%3 (TL)

İhale

Saati

1

Ankara Mamak

İmrahor

52488/1

63.847,77

Tam

Yençok:

Serbest

E:200

Konut+Ticaret

Alanı

95.771.655,00

2.873.149,65

14:00

5532/2/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediyesi Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi EGO Genel Müdürlüğünden:

Mülkiyeti, EGO Genel Müdürlüğüne ait Mamak ilçesi İmrahor Mahallesi 52489 ada 3 parselde kayıtlı 31.218,22 m2 alanlı konut+ticarethane imar durumuna sahip taşınmazın, 43.705.508,00 -TL. tahmini bedelle 1.311.165,24 -TL. geçici teminatla 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile ihale satış şartnamesi doğrultusunda satışı yapılacaktır.

1 - Artırma ve İhale 04/07/2017 tarihinde saat 15.00’de EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Emniyet Mahallesi Hipodrum Caddesi No: 5 A Blok Kat: 4 (Yenimahalle/ANKARA ) adresinde Kuruluşumuz hizmet binasının 4. katında toplanacak Ego Genel Müdürlüğü İdare Encümeni huzurunda yapılacaktır.

2 - İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın ihale satış şartnamesi her gün mesai saatleri içerisinde Emniyet Mahallesi Hipodrum Caddesi No: 5 A Blok Kat: 4 (Yenimahalle/ANKARA) adresinde Satınalma Dairesi Başkanlığı Ticaret Şube Müdürlüğünde görülebilir ve aynı adresten 250 TL. bedel karşılığında temin edilebilir. İsteklilerin ihale satış şartnamesini almaları zorunludur.

3 - İstekliler, Şartnamenin 3. Maddesinde yazılı “ İhaleye Katılma Şartları” başlıklı hükümlerini teklif verme durumlarına göre sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre isteklilerin de ( Gerçek kişi –Tüzel kişi- Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde durumuna uygun olarak) İhale Satış Şartnamesi doğrultusunda (3. Maddeye göre) hazırlayacakları ve dosyalarında bulunması gereken bilgi ve belgeler aşağıda belirtilmiştir;

a) Teklif Mektubu, (Şartname eklerinde örneği mevcut)

b) Taşınmaz Satış Şartnamesi, (İhaleye iştirak edenler tarafından şartnamenin her sayfası ayrı ayrı imzalanacak ve şartnamenin son sayfasına şartnamenin okunup kabul edildiğine ilişkin şerh düşülecektir.)

c) Geçici Teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu,

d) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti, İkametgah belgesi, İmza sirküsü (Noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname,

e) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri,

f) Dernek, Vakıf, Federasyon, Konfederasyon olması halinde; Dernek, Vakıf, Federasyon, Konfederasyon Genel Merkezinin bulunduğu yerin resmi makamlarından İhale İlanının yapıldığı tarihten sonra alınmış ve halen faaliyette bulunduklarına dair belge, Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf Genel Kurulunca taşınmazın alınması hususundaki Genel Kurul Kararının Noterden tasdikli sureti, Dernek, Federasyon; Konfederasyon veya Vakfı temsil edenlerin temsile yetkili kılındıklarına dair kararın noter tasdikli sureti, Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakfı temsile yetkili kılınanların noterden tasdikli imza sirkülerinin ibrazı gerekmektedir.

g) Şartname alındı makbuzu,

h) Yabancı İstekliler için İzin Belgesi,

ı) Tebligat Adres Beyanı,

j) Yer Görme Belgesi.

4 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

5 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ KDV hariç olarak, rakam ve yazı ile okunaklı (Silinti, kazıntı olmayacak) şekilde yazılacaktır.

6 - Teklif mektupları 04/07/2017 Salı günü saat 13.45'e kadar EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Evrakına verilecektir. Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar kurumda olmak kaydıyla iadeli taahhütlü mektup şeklinde gönderilebilir. Ancak postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılacak teklifler idarece kabul edilemez.

7 - İhale satış şartnamesinde belirtilen hususları, taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

8 - Satıştan ve taşınmazın devrinden mütevellit her türlü vergi, resim harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler ve İhale bedeli, ihale kararı ve sözleşme damga vergileri alıcıya ait olup alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

9 - İhale komisyonu gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale komisyonunca uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amirinin onayını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amirinin ihaleyi fesh etmesi halinde, istekliler idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

10 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup satışta işe ait ihale satış şartnamesi hükümleri aynen uygulanacaktır.

 

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZA İLİŞKİN BİLGİLER

S.

No

İl/İlçesi

Mahallesi

Ada/

Parsel

Arsa Alanı

(m2)

Hissesi

H.Max

Emsal

Plan Amacı

Tahmini

Bedeli (TL)

Geçici Teminat

%3 (TL)

İhale

Saati

1

Ankara Mamak

İmrahor

52489/3

31.218,22

Tam

Yençok:

Serbest

E:200

Konut+Ticaret

Alanı

43.705.508,00

1.311.165,24

15:00

5532/3/1-1


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

Salihli Belediye Başkanlığından:

1 - 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu hükümleri uyarınca, Salihli Belediyesi adına düzenlenmiş L20-a1, L20-a2 Paftalar ve aşağıda koordinatları verilen JEOTERMAL işletme ruhsatlı saha, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’nun 3. Maddesinin 29. Fıkrası tanımı çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75. Maddesine göre, Salihli Belediye Meclisi’nin 08/05/2017 tarih ve 2017/55 Sayılı Kararına istinaden 20 yıllığına Gayri Ayni Hak Tesisi kapsamında, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a ve diğer ilgili maddelerine göre “Kapalı Teklif Artırma Usulü” ile 29/06/2017 tarihi Perşembe günü saat 13:30’da Belediye Encümeni huzurunda ihalesi yapılacaktır. İhaleye katılacak olan isteklilerin ilanda istenilen belgeler ile birlikte, hazırlayacakları İhale Teklif Zarflarını en geç 28/06/2017 tarihi Çarşamba günü saat 17:00’a kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edebilecekleri gibi iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler. Ancak postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı teklif zarfının teslim tarih ve saatine kadar İdare’ ye ulaşmaması halinde bu gecikmeden Belediyemiz sorumlu değildir.

2 - İhaleye çıkarılan alanın bulunduğu koordinat, muhammen kira bedeli, geçici ihale teminatı, ihale kira süresi gibi unsurlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

 

Sıra

No

N.

Adı

Koordinat

Y

Koordinat

X

Pafta

Vasfı

Yıllık Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

Bedeli

İhale

Süresi

1

1

2

3

4

596000

603000

603000

596000

4262000

4262000

4255000

4255000

L20-al, L20-a2

Jeotermal İşletme Ruhsatlı Saha

2.000.000,00 TL Yıllık ruhsat kullanım bedeli ile İşletme bedeli ve Diğer Gelirlerin % 13 u oranında hesaplanan bedeldir.

4.080.000,00 TL.

20 Yıl

 

İHALEYE KATILMA ŞARTLARI:

1 - Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kanuni ikametgâhının olması.

2 - İsteklinin veya %50'sinden fazla hissesine sahip olduğu bağlı ortaklıklarının ve ortak girişimlerde pilot ortağın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) alınmış (JES) Jeotermal Elektrik Santrali Elektrik Üretim Lisansı veya Elektrik Üretim Önlisansının Olması

3 - İsteklinin şirket olması halinde Ticaret siciline kayıtlı ve halen faaliyette olması, gerekmektedir.

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerini teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Gerçek Kişilerden;

1 - TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti.

2 - Tebligat için, muhtarlıktan veya Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden tasdikli ikametgah belgesi

3 - Noter tasdikli imza beyannamesi,

4 - Vekaletle katılım halinde noter tasdikli vekaletname ile vekaleten katılımın imza beyannamesi.

5 - Geçici teminat mektubu veya Belediye Başkanlığı hesabına yatırılacak geçici teminat alındı makbuzu.

6 - Şartname bedelinin ödendiğini gösterir alındı makbuzu.

7 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) alınmış (JES) Jeotermal Elektrik Santrali Elektrik Üretim Lisansı veya Elektrik Üretim Önlisansı.

8 - Cumhuriyet Savcılığından Alınan Adli Sicil Belgesi

B) Tüzel Kişilerden;

1 - Tebligat için adres beyanı.

2 - Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

3 - İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4 - Vekaleten katılma halinde noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza sirküsü.

5 - Geçici teminat mektubu veya Belediye Başkanlığına yatırılan geçici teminatın alındı makbuzu.

6 - Şartname bedelinin ödendiğini gösterir alındı makbuzu.

7 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) alınmış (JES) Jeotermal Elektrik Santrali Elektrik Üretim Lisansı veya Elektrik Üretim Önlisansı.

C) Ortak girişim olması halinde;

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinden (A) veya (B) maddelerindeki belgeler ve iş ortaklığı beyannamesi,

4 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 7. maddesinin ilgili fıkraları hükmü uyarınca hazırlanan ihale şartnamesine göre halesi yapılacak olan gari ayni hak tesisine dair geniş bilgi ve idari şartnamesini mesai saatleri dahilinde KDV dahil 5.000,00 TL. ödeyerek Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden satın alabilecekleri gibi İdare’de ücretsiz de görebileceklerdir.

Taliplilere ilanen duyurulur.

5617/1-1