17 Haziran 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30099

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ankara Gümrük Müdürlüğünden:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Tekirdağ İli, Malkara İlçesi, 19KII pafta, 15 ada, 8 parsel üzerindeki 733744 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 9995 Ticaret Sicil No ile Çorlu Ticaret Odasına kayıtlı 802 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti. (Yeni unvanı: As Yeşil Vadi İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.) tarafından, Ankara 2. İdare Mahkemesinin 2017/233 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, 17.05.2017 tarihli ve E.2017/233 sayılı karar ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 17.12.2016 tarihli ve 29921 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti. ve kuruluş ortakları Berna OZAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 52088), Deniz ÖZDEMİR (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 73439) hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemlerin yürütülmesi 14.06.2017 tarihli ve 14375 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

5556/1-1

—————

Jeosa Jeo. Müh. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Hürriyet Cad. No:157/B Dikmen /ANKARA adresinde bulunan yapı malzemesi ve zemin laboratuvarının, Bakanlığımız Laboratuvar İzin Belgesi Komisyonunun (LİBK) 14.02.2006 tarih ve 68 sayılı kararı ile verilen 118 no’lu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 02.06.2017 tarih ve 534/7 no’lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 12.06.2017 tarih ve 14008 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5557/1/1-1

—————

Anadolu Test Yapı Laboratuvarı Limited Şirketi’nin Emek Mah. Mükrime Sok. No:30/A-B Sancaktepe/İSTANBUL adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 21.07.2016 tarih ve 518/6 sayılı kararı ile verilen 552 no’lu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 02.06.2017 tarih ve 534/7 no’lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 12.06.2017 tarih ve 14008 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5557/2/1-1

—————

Statek Yapı Laboratuvarı Limited Şirketi’nin Fatih Mahallesi Koray Sokak No:17 Selçuklu/KONYA adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 04.04.2016 tarih ve 513/5 sayılı kararı ile verilen 542 no’lu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 25.04.2017 tarih ve 532/7 no’lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 12.06.2017 tarih ve 14010 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5558/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

DÜZELTME İLANI

09.06.2017 tarih ve 30091 sayılı Resmi Gazete’de 5285/1-1 ilan numarasıyla yayımlanan 1 adet ilanımızın 18 inci satır başında yer alan “Corporate” kelimesi sehven yazılmıştır.

İlgililere duyurulur.

5547/1-1

—————

Turkish Petroleum İnternational Company Ltdnin Adıyaman ilinde sahip bulunduğu AR/TPI/4468 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının müddeti, söz konusu arama ruhsatından ARİ/TPI/K/M40-a3–1, ARİ/TPI/K/M40-d1–2, ARİ/TPI/K/M40-d2–1 ve ARİ/TPI/K/M40-c1–1, paftalarının işletme ruhsatı olarak verilmesi nedeniyle 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince 04.01.2017 tarihinde sone ermiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 22/4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

5548/1-1

—————

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin Konya, Aksaray illerinde sahip bulunduğu AR/ARR/4077 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının müddeti, söz konusu arama ruhsatından ARİ/ARR/K/M31-a1–1 ve ARİ/ARR/K/M31-a2–1 paftalarının işletme ruhsatı olarak verilmesi nedeniyle 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince 11.03.2016 tarihinde sona ermiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 22/4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

5549/1-1


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ankara Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİĞ

Çayyolu Mah. Planlama Sitesi 152. Sok. No: 13/13 Yenimahalle/ANKARA adresinde mukim Ahmet Oğuz ÖZBEK (Haydarberk Mermer Traverten Mad. Dış. Tic. Ltd. Şti.) adına düzenlenen 03.12.2007 tarihli 88524 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında 04.09.2008/IM021263 G.Bey. ile ithal edilen eşyalar ile ilgili olarak Yatırım Teşvik Belgesinin iptal edilmesi sonucu isabet eden KDV ve Gecikme faizi ile KKDF ve Gecikme faizinin tahsili için çıkarılan 29.05.2017/25332678 sayılı tebligat yazımız firma ortağı bilinen adresinden taşındığı ibaresiyle tebliğ edilemeden iade edilmiş olup, 7201 sayılı Tebligat Kan. 28. ve müteakip maddeleri ile Tebligat Tüzüğünün 46 ve 48. maddeleri gereğince yayımı tarihinden itibaren 7 (yedi) gün sonunda iş bu tebligata konu ceza kararının muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

5472/1-1


 


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik04\Desktop\17-06-2017\YASAKLAMA_Sayfa_16.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik04\Desktop\17-06-2017\YASAKLAMA_Sayfa_17.jpg


Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

Profesör adaylarının; Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri, 4 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin (1 takım noter onaylı) suretleri, başlıca araştırma eserini belirttiği yayın listesini, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosya ile Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Doçent adaylarının; Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri, 4 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin (1 takım noter onaylı) suretleri, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 4 takım dosya ile Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent adaylarının; Yabancı dilini belirten Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri, 4 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin (1 takım noter onaylı) suretleri, askerlik durum belgesi ve yabancı dil belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile ilgili birime şahsen başvurmaları gerekmektedir. Adaylar, 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) fıkrası 2 numaralı bendi hükmü gereği, ilgili birimlerce yabancı dil sınavına tabi tutulacaktır. Yabancı dil sınav tarihleri ve yerleri ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Genel Şartlar;

* Adayların; www.odu.edu.tr internet adresindeki Personel Daire Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri “Ordu Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesi”ne göre puanlama tablosunu hazırlayarak dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

* Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı “Hizmet Belgesini” dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

* Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

* Tıp Fakültesi kadrolarına başvuruda bulunacak adaylardan, halen Sağlık Bakanlığında görev yapanların mecburi hizmet yükümlülüklerinin olmadığını belgelendirmeleri zorunludur.

MÜRACAAT TARİHİ; Profesör ve Doçent adaylarının müracaatları, ilanın Resmi Gazete ve Ulusal Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır) 15 gün, diğer adayların ise Ulusal Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

 

Birimi

Bölüm/Anabilim Dalı

Unvanı

Adet

K/D

Açıklama

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih / Genel Türk Tarihi

Profesör

1

1

Genel Türk Tarihi alanında Doçentliğini almış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih / Yakınçağ Tarihi

Yrd. Doçent

1

3

Yakınçağ Osmanlı denizcilik tarihi ve deniz hukuku üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı / Eski Türk Edebiyatı

Profesör

1

1

Eski Türk Edebiyatı alanında Doçentliğini almış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Sanat Tarihi / Bizans Sanatı

Doçent

1

1

Erken Hıristiyan ve Bizans Sanatları alanında Doçentliğini almış olmak.

Ziraat Fakültesi

Bahçe Bitkileri / Meyve Yetiştirme ve Islahı

Doçent

1

1

Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı alanında Doçentliğini almış olmak. Meyve türlerinde muhafaza ve hasat sonrası fizyolojisinde çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri / Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında Doçentliğini almış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri / Acil Tıp

Yrd. Doçent

1

2

Grayanotoksin zehirlenmesi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler / Protetik Diş Tedavisi

Doçent

1

1

Protetik Diş Tedavisi alanında Doçentliğini almış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler / Protetik Diş Tedavisi

Yrd. Doçent

1

3

Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Cad/Cam ile üretilen restorasyonların rengi ve İmplant-kemik bağlantısı ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler / Diş Hastalıkları ve Tedavisi

Yrd. Doçent

1

3

Kompozit dolgular üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim / Sınıf Eğitimi

Yrd. Doçent

1

4

İlgili anabilim dalında doktora yapmış olmak. Argümantasyona dayalı öğrenme ve yaratıcı drama alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Ünye Meslek Yüksekokulu

Mimarlık ve Şehir Planlama / Mimari Restorasyon

Yrd. Doçent

1

5

Sanat Tarihi Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Frigya Bölgesi Bizans Dönemi Kaya Mimarisi ve Osmanlı Dönemi Kilise Mimarisi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

5597/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                   

Toplantı Tarihi ve No    : 30.05.2017-193                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 30.05.2017-3659                                               SİVAS

Dosya No                     : 60.09.73

Yrd. Doç. Dr. Şengül Dilek FUL başkanlığındaki bir ekip tarafından Tokat İl ve İlçeleri dahilinde gerçekleştirilen “Sebastopolis Antik Kenti Merkezli Bölgenin Peyzaj Görünümü ve Yerleşim Yapısı” konusunda gerçekleştirilen arkeolojik yüzey araştırmasında tespit edilen Tokat İli, Sulusaray İlçesi, Çime Köyü, Mana Mevkii’nde sit dışında bulunan, tapunun 127 ada 63 nolu parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait tarla vasıflı taşınmazın bir kısmı üzerinde tespit edilen Çöte Deresi Yerleşim Alanının tescilinin değerlendirilmesi istemini içeren Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 19.12.2014 tarihli ve 244611 sayılı yazısı, ekleri; Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 05.08.2016 tarihli ve 591 sayılı inceleme raporu, ekleri; tescile esas ilgili ve etkilenen Kurum ve Kuruluşlarının görüş yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler ile öneri sit haritası incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Tokat İli, Sulusaray İlçesi, Çime Köyü, Mana Mevkii’nde sit dışında bulunan, tapunun 127 ada 63 nolu parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait tarla vasıflı taşınmazın bir kısmı üzerinde tespit edilen Çöte Deresi Yerleşim Alanının 2863 sayılı Kanunun 6’ncı maddesinde tanımı yapılan kültür varlıklarından olması ve kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle III. derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, III. derece arkeolojik sit sınırının karar eki 1/2000 ölçekli haritada işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, sit fişinin onaylanmasına,

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda Çöte Deresi Yerleşim Alanı III. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının;

1. Sit alanının yapılaşmaya konu olması durumunda, uygulamanın 3194 sayılı İmar Kanunun Plansız Alanlar Yönetmeliğinin 6. Bölüm hükümleri doğrultusunda ve alanda ilgili müze müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj kazısı gerçekleştirilerek, sondaj sonuçlarına ilişkin raporun, kültür varlığının bulunması halinde varsa kazı başkanının görüşleri ile birlikte müze müdürlüğünce koruma kuruluna iletilip kurul kararı alındıktan sonra yapılabileceğine,

2. Resmi veya özel kuruluşlarca yapılacak olan teknik alt yapı hizmetlerine dair uygulamalar (kanalizasyon, içme suyu, enerji nakli hattı, telefon hattı, boru hattı vs. gibi) toprak kullanımının minimum seviyede tutulacak şekilde Koruma Bölge Kurulunun izni ve Müze Müdürlüğü denetiminde yapılabileceğine,

3. Sit alanında, sondaj kazısı yapılacak alanlara ilişkin genel sondaj kararı alabileceğine,

4. Sit alanının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Koruma Bölge Kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine,

5. Bu alanda, taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocaklarının açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzemenin dökülmemesine,

6. Ülke enerji üretimine getireceği katkı ve kamu yararı doğrultusunda bu alanda Kurulumuzca uygun görülmesi halinde rüzgar ve güneş enerji santralleri yapılabileceğine,

7. Taşınmazların amacı dışında kullanılacak olması durumunda 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında ilgili İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün görüşünün alınmasına,

8. Mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine,

9. Yukarıda belirtilen hususlar haricindeki uygulamalarda, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuatlar doğrultusunda Koruma Bölge Kurulu kararı sonucuna göre işlem yapılabileceği şeklinde belirlenmesine;

2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi a) bendi 2. Fıkrasında (Değişik ikinci paragraf: 8/8/2011-KHK-648/42 md.) “…Belediyeler, valilikler ve ilgili kurumlar söz konusu alanda üç yıl içinde koruma amaçlı imar planı hazırlatıp incelenmek ve sonuçlandırılmak üzere koruma bölge kuruluna vermek zorundadır…” şeklinde belirtilmiş olup anılan kanun maddesi gereğince ilgili kurumca üç yıl içerisinde Çöte Deresi Yerleşim Alanı Koruma Amaçlı İmar Planının (KAİP)’ hazırlatıp incelenmek ve sonuçlandırılmak üzere Kurulumuza sunulmasına karar verildi.

 

5485/1-1

—————

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                   

Toplantı Tarihi ve No    : 30.05.2017-193                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 30.05.2017-3646                                               SİVAS

Dosya No                     : 60.01.36

Tokat İli, Almus İlçesi, Akarçay-Görümlü Beldesi, Arduçlu Mevkiinde sit dışında bulunan, tapunun 3192 nolu parselinde kayıtlı özel mülkiyete ait tarla vasıflı taşınmazın bir kısmı üzerinde tespit edilen Arduçlu Kaya Mezarının tescilinin değerlendirilmesi istemini içeren Tokat Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 06.10.2016 tarihli ve 2522 sayılı yazısı, ekleri; Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 26.05.2017 tarihli ve 494 sayılı dosya inceleme raporu, ekleri; tescile esas ilgili ve etkilenen Kurum ve Kuruluşlarının görüş yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler ile öneri sit haritası incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Tokat İli, Almus İlçesi, Akarçay-Görümlü Beldesi, Arduçlu Mevkiinde bulunan, tapunun 3192 nolu parselinde kayıtlı özel mülkiyete ait tarla vasıflı taşınmazın bir kısmı üzerinde tespit edilen Arduçlu Kaya Mezarının 2863 sayılı Kanunun 6’ncı maddesinde tanımı yapılan kültür varlıklarından olması ve kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle I. derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, I. derece arkeolojik sit sınırının karar eki aplikasyon krokisinde işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, sit fişinin onaylanmasına, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı İlke Kararı’nın 1’inci derece arkeolojik sit’e ilişkin 1’inci maddesinin I. derece arkeolojik sit alanı geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları olarak belirlenmesine karar verildi.

 

5486/1-1

—————

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                   

Toplantı Tarihi ve No    : 30.05.2017-193                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 30.05.2017-3662                                               SİVAS

Dosya No                     : 60.06.95

Tokat İli, Turhal İlçesi, Hasanlı Köyü, Çaylar Mevkii’nde sit dışında bulunan, tapunun 119 ada, 25 nolu parselinde kayıtlı, mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait orman vasıflı taşınmazın bir kısmı üzerinde kaçak kazı incelemesinde tespit edilen Kiremitliburun Kutsal Alanının tescilinin değerlendirilmesi istemini içeren Tokat Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 02.12.2016 tarihli ve 3109 sayılı yazısı, ekleri; Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 26.05.2017 tarihli ve 493 sayılı dosya inceleme raporu, ekleri; tescile esas ilgili ve etkilenen Kurum ve Kuruluşlarının görüş yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler ile öneri sit haritası incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Tokat İli, Turhal İlçesi, Hasanlı Köyü, Çaylar Mevkii’nde bulunan, tapunun 119 ada, 25 nolu parselinde kayıtlı, mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait orman vasıflı taşınmazın bir kısmı üzerinde tespit edilen Kiremitliburun Kutsal Alanının 2863 sayılı Kanunun 6’ncı maddesinde tanımı yapılan kültür varlıklarından olması ve kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle I. derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, I. derece arkeolojik sit sınırının karar eki 1/5000 ölçekli haritada işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, sit fişinin onaylanmasına, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı İlke Kararı’nın 1’inci derece arkeolojik sit’e ilişkin 1’inci maddesinin I. derece arkeolojik sit alanı geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları olarak belirlenmesine karar verildi.

 

5487/1-1

—————

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                   

Toplantı Tarihi ve No    : 30.05.2017-193                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 30.05.2017-3660                                               SİVAS

Dosya No                     : 60.09.74

Yrd. Doç. Dr. Şengül Dilek FUL başkanlığındaki bir ekip tarafından Tokat İl ve İlçeleri dahilinde gerçekleştirilen “Sebastopolis Antik Kenti Merkezli Bölgenin Peyzaj Görünümü ve Yerleşim Yapısı” konusunda gerçekleştirilen arkeolojik yüzey araştırmasında tespit edilen Tokat İli, Sulusaray İlçesi, Çime Köyü, Uzunalan Mevkii’nde sit dışında bulunan, tapunun 148 ada 192, 193, 194, 257 nolu parsellerinde kayıtlı, mülkiyetleri özel ve Maliye Hazinesi’ne ait tarla vasıflı taşınmazların bir kısmı üzerinde tespit edilen Hasan Kalesi Tümülüsünün tescilinin değerlendirilmesi istemini içeren Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 19.12.2014 tarihli ve 244611 sayılı yazısı, ekleri; Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 05.08.2016 tarihli ve 591 sayılı inceleme raporu, ekleri; tescile esas ilgili ve etkilenen Kurum ve Kuruluşlarının görüş yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler ile öneri sit haritası incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Tokat İli, Sulusaray İlçesi, Çime Köyü, Uzunalan Mevkii’nde bulunan, tapunun 148 ada 192, 193, 194, 257 nolu parsellerinde kayıtlı, mülkiyetleri özel ve Maliye Hazinesi’ne ait tarla vasıflı taşınmazların bir kısmı üzerinde tespit edilen Hasan Kalesi Tümülüsünün 2863 sayılı Kanunun 6’ncı maddesinde tanımı yapılan kültür varlıklarından olması ve kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle I. derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, I. derece arkeolojik sit sınırının karar eki 1/1000 ölçekli haritada işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, sit fişinin onaylanmasına, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı İlke Kararı’nın 1’inci derece arkeolojik sit’e ilişkin 1’inci maddesinin I. derece arkeolojik sit alanı geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları olarak belirlenmesine karar verildi.

 

5488/1-1

—————

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                   

Toplantı Tarihi ve No    : 29.05.2017-192                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 29.05.2017-3624                                               SİVAS

Dosya No                     : 58.09.90

Sivas İli, Şarkışla İlçesi, Döllük Köyü’nde bulunan, tapunun 118 ada, 40 nolu parselinde kayıtlı, mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait taşınmazın bir kısmı üzerinde yer alan III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli Sıyırmalıbaşı Tepe Yerleşimi III. derece arkeolojik sit alanı içerisinde maden arama çalışması yapılıp yapılmayacağının tespitine yönelik Kurulumuzun 28.09.2016 tarihli ve 3035 sayılı kararı gereğince yapılan sondaj kazı çalışmasının Kurulumuzda değerlendirilmesi istemini içeren Sivas Müze Müdürlüğünün 16.05.2017 tarihli ve 764-2234 sayılı yazısı, ekleri,  Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 25.05.2017 tarihli ve 489 sayılı dosya inceleme raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler ile öneri sit haritası incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Sivas İli, Şarkışla İlçesi, Döllük Köyü’nde bulunan, tapunun 118 ada, 40 nolu parselinde kayıtlı, mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait taşınmazın bir kısmı üzerindeki Sıyırmalıbaşı Tepe Yerleşiminde, Sivas Müze Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan sondaj kazı çalışmasında ortaya çıkan buluntular ışığında yerleşim alanın I. derece sit potansiyeline haiz olduğu anlaşıldığından sit derecesinin I. derece arkeolojik sit olarak yeniden belirlenmesine, I. derece arkeolojik sit sınırının karar eki 1/5000 ölçekli haritada işaretlendiği şekliyle yeniden belirlenmesine, sit fişinin onaylanmasına, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı İlke Kararı’nın 1’inci derece arkeolojik sit’e ilişkin 1’inci maddesinin I. derece arkeolojik sit alanı geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları olarak belirlenmesine;

 

5489/1-1

—————

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                   

Toplantı Tarihi ve No    : 30.05.2017-193                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 30.05.2017-3652                                               SİVAS

Dosya No                     : 60.04.297

Tokat İli, Niksar İlçesi, Kayapaşa Mahallesinde kaçak kazı incelemesinde tespit edilen Yamaç Yerleşimi ve Şapel kalıntısına ilişkin tescile esas belgelerin Kurulumuza sunulması istemini içeren Kurulumuzun 3009.2016 tarih ve 3090 sayılı kararı gereğince tescile ilişkin belgelerin hazırlanarak kurulumuzda değerlendirilmesi talebinde bulunan Koruma Bölge Kurulu raportörünün 02.05.2017 tarihli ve 417 sayılı dosya inceleme raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda:

Tokat İli, Niksar İlçesi, Kayapaşa Mahallesi,  sit alanı dışında bulunan, özel mülkiyete ait tapunun 311 ada, 11 nolu parseli ile mülkiyeti Maliye Hazinesine ait,  tapunun 311 ada, 14 nolu parselinde kayıtlı taşınmazların bir bölümünde tespit edilen Kayapaşa Mahallesi Yamaç Yerleşimi’nin 2863 sayılı kanunun 6. maddesinde sayılan taşınmaz kültür varlığı örneklerinden olması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, karar eki 1/5000 ölçekli haritada koordinatlı olarak gösterildiği şekliyle I. derece arkeolojik sit sınırının belirlenmesine, sit fişinin onaylanmasına;

Kayapaşa Mahallesi Yamaç Yerleşimi I. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı I. derece arkeolojik sit koruma ve kullanma koşulları hükümlerinin belirlenmesine karar verildi.

 

5490/1-1

—————

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                   

Toplantı Tarihi ve No    : 30.05.2017-193                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 30.05.2017-3656                                               SİVAS

Dosya No                     : 60.08.42

Tokat İli, Pazar İlçesi, Ocaklı Köyü,  sit alanı dışında, tapulama harici alanda Ocaklı Göleti Kil Malzeme saha incelemesinde tespit edilen ve tescili prensip olarak uygun bulunan Ocaklı Yamaç Yerleşimi ve Nekropolü’nün tesciline ilişkin belgelerin hazırlanması istemini içeren Kurulumuzun 17.03.2017 tarih ve 3503 sayılı kararı gereğince tescile ilişkin belgelerin kurulumuzda değerlendirilmesi talebinde bulunan Koruma Bölge Kurulu uzmanının 25.05.2017 tarihli ve 485 sayılı dosya inceleme raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda:

Tokat İli, Pazar İlçesi, Ocaklı Köyü,  tapulama harici alanda tespit edilen Ocaklı Yamaç Yerleşimi ve Nekropolü’nün 2863 sayılı kanununun 6. maddesinde sayılan taşınmaz kültür varlıkları örneklerinden olması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, karar eki 1/5000 ölçekli haritada koordinatlı olarak gösterildiği şekliyle I. derece arkeolojik sit sınırının belirlenmesine, sit fişinin onaylanmasına;

Ocaklı Yamaç Yerleşimi ve Nekropolü I. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı I. derece arkeolojik sit koruma ve kullanma koşulları hükümlerinin belirlenmesine karar verildi.

 

5491/1-1

—————

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                   

Toplantı Tarihi ve No    : 30.05.2017-193                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 30.05.2017-3657                                               SİVAS

Dosya No                     : 60.05.48

Tokat İli, Reşadiye İlçesi, Baydarlı Beldesi, Yükseliş Mahallesi, sit alanı dışında bulunan, özel mülkiyete ait tapunun 110 ada, 91 nolu parselinde kayıtlı taşınmazın bir bölümünde imar planı çalışmaları kapsamında tespit edilen Baydarlı Yamaç Yerleşimi’nin tesciline ilişkin belgelerin hazırlanması istemini içeren Kurulumuzun 01.10.2016 tarih ve 3102 sayılı kararı gereğince tescile ilişkin belgelerin kurulumuzda değerlendirilmesi talebinde bulunan Koruma Bölge Kurulu raportörünün 29.05.2017 tarihli ve 510 sayılı dosya inceleme raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda:

Tokat İli, Reşadiye İlçesi, Baydarlı Beldesi, Yükseliş Mahallesi, özel mülkiyete ait tapunun 110 ada, 91 nolu parselinde kayıtlı taşınmazın bir bölümünde tespit edilen Baydarlı Yamaç Yerleşimi’nin 2863 sayılı kanununun 6. maddesinde sayılan taşınmaz kültür varlıkları örneklerinden olması nedeniyle III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, karar eki 1/2000 ölçekli haritada koordinatlı olarak gösterildiği şekliyle III. derece arkeolojik sit sınırının belirlenmesine, sit fişinin onaylanmasına;

Baydarlı Yamaç Yerleşimi III. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları olarak

- Bu alanlarda Belediyesince veya Valilikçe inşaat izni verilmeden önce, ilgili müze müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj kazısı gerçekleştirilerek, sondaj sonuçlarına ilişkin raporun, kültür varlığının bulunması halinde varsa kazı başkanının görüşleri ile birlikte müze müdürlüğünce koruma kuruluna iletilip kurul kararı alındıktan sonra uygulamaya geçilebileceğine;

- Resmi veya özel kuruluşlarca yapılacak günümüz koşullarının gerektirdiği altyapı hizmetleri (kanalizasyon, içme suyu, enerji nakil hattı, telefon hattı, boru hattı vb.) toprak kullanımını en az tutacak şekilde Müze Müdürlüğünce sondaj yapıldıktan sonra kültür varlığının bulunması halinde Koruma Kuruluna sunulmasının ardından uygulamaya geçilebileceğine;

- Uygulamaya yönelik her türlü hafriyat ve temel kazısı çalışmasının Müze Müdürlüğü denetiminde yapılmasına;

- Sit alanında, sondaj kazısı yapılacak alanlara ilişkin genel sondaj kararı alabileceğine,

- Sit alanının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Koruma Bölge Kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine,

- Bu alanda, taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocaklarının açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzemenin dökülmemesine;

- Ülke enerji üretimine getireceği katkı ve kamu yararı doğrultusunda bu alanda, Kurulumuzca uygun görülmesi halinde rüzgar enerji santralleri yapılabileceğine;

- Mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine;

-Yukarıda belirtilen hususlar haricindeki uygulamalarda, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuatlar doğrultusunda Koruma Bölge Kurulu kararı sonucuna göre işlem yapılması şeklinde belirlenmesine karar verildi.

 

5492/1-1

—————

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                   

Toplantı Tarihi ve No    : 30.05.2017-193                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 30.05.2017-3667                                               SİVAS

Dosya No                     : 60.07.348

Tokat İli, Zile İlçesi, Ayvalı Köyü,  sit alanı dışında bulunan, özel mülkiyete ait,  tapunun 124 ada, 103 nolu parselinde kayıtlı taşınmazın bir bölümünde kaçak kazı incelemesinde tespit edilen Kova Tümülüsü’nün tesciline ilişkin belgelerin hazırlanması istemini içeren Kurulumuzun 17.03.2017 tarih ve 3506 sayılı kararı gereğince tescile ilişkin belgelerin hazırlanarak kurulumuzda değerlendirilmesi talebinde bulunan Koruma Bölge Kurulu uzmanının 17.05.2017 tarihli ve 457 sayılı dosya inceleme raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda:

Tokat İli, Zile İlçesi, Ayvalı Köyü,  sit alanı dışında bulunan, özel mülkiyete ait,  tapunun 124 ada, 103 nolu parselinde kayıtlı taşınmazın bir bölümünde tespit edilen Kova Tümülüsü’nün 2863 sayılı kanununun 6. maddesinde sayılan taşınmaz kültür varlıkları örneklerinden olması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, karar eki 1/2000 ölçekli haritada koordinatlı olarak gösterildiği şekliyle I. derece arkeolojik sit sınırının belirlenmesine, sit fişinin onaylanmasına;

Kova Tümülüsü I. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı I. derece arkeolojik sit koruma ve kullanma koşulları hükümlerinin belirlenmesine karar verildi.

 

5493/1-1

—————

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                   

Toplantı Tarihi ve No    : 29.05.2017-192                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 29.05.2017-3620                                               SİVAS

Dosya No                     : 58.00.662

Sivas İli, Merkez, Eskiapardı Köyü, Kuş Tepesi Mevkiinde sit dışında bulunan, tapunun 108 ada, 85 nolu parselinde kayıtlı, mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait Mera vasıflı taşınmazın bir kısmı üzerinde kaçak kazı incelemesinde tespit edilen Eskiapardı Yerleşim Alanının tescilinin değerlendirilmesi istemini içeren Sivas Müze Müdürlüğü’nün 22.02.2017 tarihli ve 226-0865 sayılı yazısı, ekleri; Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 25.05.2017 tarihli ve 487 sayılı dosya inceleme raporu, ekleri; tescile esas ilgili ve etkilenen Kurum ve Kuruluşlarının görüş yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler ile öneri sit haritası incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Sivas İli, Merkez, Eskiapardı Köyü, Kuş Tepesi Mevkiinde bulunan, tapunun 108 ada, 85 nolu parselinde kayıtlı, mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait Mera vasıflı taşınmazın bir kısmı üzerinde tespit edilen Eskiapardı Yerleşim Alanının 2863 sayılı Kanunun 6’ncı maddesinde tanımı yapılan kültür varlıklarından olması ve kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle I. derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, I. derece arkeolojik sit sınırının karar eki 1/5000 ölçekli haritada işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, sit fişinin onaylanmasına, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı İlke Kararı’nın 1’inci derece arkeolojik sit’e ilişkin 1’inci maddesinin I. derece arkeolojik sit alanı geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları olarak belirlenmesine;

Eskiapardı Yerleşim Alanındaki kaçak kazıya yönelik Sivas Müze Müdürlüğünce ilgili Cumhuriyet Başsavcılığından soruşturma başlatılması istenilmiş olduğundan soruşturma sonucunun Bölge Kurulu Müdürlüğüne bildirilmesine, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının görüşü alınarak yerleşim alanı üzerindeki kaçak kazı çukurlarının Sivas Müze Müdürlüğü uzmanları denetiminde kapatılabileceğine karar verildi.

 

5494/1-1

—————

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                   

Toplantı Tarihi ve No    : 30.05.2017-193                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 30.05.2017-3649                                               SİVAS

Dosya No                     : 60.03.13

Tokat İli, Erbaa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, Horoz Tepesi Mevkiinde bulunan, tapunun 248 ada, 5 parselinde kayıtlı, tarla vasıflı, Erbaa Uygulama İmar Planında kent parkı alanında kalan özel mülkiyete ait taşınmazın, Kayseri KTVKBK’nın 23.01.1998 tarihli ve 2228 sayılı kararı ile tescil edilen Horoztepe Höyüğü ve Nekropolü I. derece arkeolojik sit içerisine dahil edilmesine yönelik Kurulumuzun 10.12.2014 tarihli ve 1846 sayılı kararının iptaline yönelik Davacı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı aleyhine açılan davada, Tokat İdare Mahkemesinin 2015/623 Esas no ve 27.07.2016 tarihli kararı ile “söz konusu taşınmazın tescilinin yürütülmesinin durdurulmasına”; Tokat İdare Mahkemesinin 2015/623 Esas -2016/88 Karar No ve 16.12.2016 tarihli kararı ile “5 parselin sit ilanına yönelik yapılan işlemde hukuka uygunluk bulunmadığından işlemin iptaline”; Samsun Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesinin 2017/178 esas ve 28.02.2017 sayılı kararı ile “yürütülmenin durdurulması isteminin reddine, dosyanın tekemmül sürecinin tamamlanmasına” karar verilen ve bilir kişi raporunda “…5 parselin I. derece yerine III. derece olarak tescil edilmesinin de koruma amacına hizmet edebileceği, III. derece arkeolojik sit alanlarının kanunda “koruma-kullanma kararları doğrultusunda yeni düzenlemelere izin verilebilecek arkeolojik alanlar” tanımlandığı, bu kapsamda dava konusu alanın III. derece arkeolojik sit alanı olarak tekrar tanımlanmasının daha doğru olacağı” şeklinde belirtilen taşınmazın III. derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesi hususunun değerlendirilmesi istemini içeren Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 25.05.2017 tarihli ve 488 sayılı dosya inceleme raporu, yer radarı (GPR)  çalışmasına ilişkin Erbaa Belediye Başkanlığının 24.05.2017 tarihli ve 1321 sayılı yazısı okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler ile yer radarı (GPR) raporu incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Tokat İli, Erbaa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, Horoz Tepesi Mevkiinde bulunan, tapunun 248 ada, 5 parselinde kayıtlı taşınmazın 2863 sayılı Kanunun 6’ncı maddesinde tanımı yapılan kültür varlıklarından olması ve kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle III. derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, III. derece arkeolojik sit sınırının karar eki 1/2000 ölçekli haritada işaretlendiği şekliyle belirlenmesine,

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda III. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının;

1. Sit ilanından önce uygulama imar planında taşınmaza ilişkin kent parkı kararı bulunması nedeniyle Koruma Amaçlı İmar Planı (KAİP) yapılıncaya kadar taşınmazda yeni yapılanmaya gidilmemesine, sadece yasal izni bulunan yapılarda onarım yapılabileceğine,

2. Resmi veya özel kuruluşlarca yapılacak olan teknik alt yapı hizmetlerine dair uygulamalar (kanalizasyon, içme suyu, enerji nakli hattı, telefon hattı, boru hattı vs. gibi) toprak kullanımının minimum seviyede tutulacak şekilde Koruma Bölge Kurulunun izni ve Müze Müdürlüğü denetiminde yapılabileceğine,

3. Sit alanının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Koruma Bölge Kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine,

4. Bu alanda, taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocaklarının açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzemenin dökülmemesine,

5. Mevcut meyve ağaçlarından ürün alınabileceğine, ancak yeni ağaç dikiminin alanda ilgili müze müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj kazısı gerçekleştirilerek, sondaj sonuçlarına ilişkin raporun, kültür varlığının bulunması halinde varsa kazı başkanının görüşleri ile birlikte müze müdürlüğünce koruma kuruluna iletilip kurul kararı alındıktan sonra yapılabileceği şeklinde belirlenmesine;

2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi a) bendi 2. Fıkrasında (Değişik ikinci paragraf: 8/8/2011-KHK-648/42 md.) “…Belediyeler, valilikler ve ilgili kurumlar söz konusu alanda üç yıl içinde koruma amaçlı imar planı hazırlatıp incelenmek ve sonuçlandırılmak üzere koruma bölge kuruluna vermek zorundadır…” şeklinde belirtilmiş olup anılan kanun maddesi gereğince ilgili kurumca üç yıl içerisinde Koruma Amaçlı İmar Planının (KAİP)’ hazırlatıp incelenmek ve sonuçlandırılmak üzere Kurulumuza sunulmasına,

 

 

5495/1-1