16 Haziran 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30098

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İller Bankası Anonim Şirketinden:

Sağlık Bakanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünden:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: ANKARA

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Şifa ve Rahmet Vakfı

VAKFEDENLER: Barış Vural, Nazım Ekşioğlu, Mustafa Efe

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul Anadolu 17. Asliye Hukuk Mahkemesinin 25/04/2017 tarihinde kesinleşen, 23.02.2017 tarihli ve E: 2016/116, K: 2017/42 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Kur’an-ı Kerim hizmetini merkeze alan öğrenci yurtları vb. çalışmalarının yanında yoğun talep ve ihtiyaç üzerine yüce Kur’an’ı en güzel şekilde okumak, yaşam ve yaşatmak ve genç hâfızlarımızın Kur’an-ı Kerim ekseninde yetişmelerini ve gelişmelerini temin etmek ve vakıf senedinde yazılı diğer amaçları gerçekleştirmek.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000 TL (Altmış Bin Türk Lirası) nakit.

YÖNETİM KURULU: Barış Vural, Nazım Ekşioğlu, Mustafa Efe

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Benzer amaçlı bir vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

5459/1-1

—————

VAKFIN ADI: Rumelisiad Vakfı.

VAKFEDENLER: Erol KILIKÇIER, Şahap AKTAŞ, Timur Turgay NOYAN, Zarif ALP, Sedat ATKIN, Taner, BOLCAN, Ömer KUMOVA, Mehmet Gazanfer ÖZEN, Cem GÖNEN, Halil BEDZETİ, Tamer ESİGÜL, Ozan DEVECİ, Murat EVKE, Ali MUTLU, Beyhan MOLLA, Erhan ADALIER, Ferdi YILMAZ, Mustafa KIRCI, Eyvaz YILMAZ, Serhat AYTI.

VAKFIN İKAMETGÂHI: Bursa.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Bursa 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 17/05/2017 tarihli ve E: 2017/95, K: 2017/200 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Vakfın imkanları elverdiği takdirde İslam aleminin faydalanacağı cami ve okullar yaptırmak ve bunların bakım ve idamesine katkıda bulunmak. Rumeli’de ata yadigarı tarihi ve dini eserlerimizi korumak ve onarmak, Rumeli coğrafyasında yaşayan soydaş ve dindaşlarımızın maddi ve manevi olarak desteklenmelerini sağlamak ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 160.000,00 TL (Yüzaltmışbin) Nakit.

YÖNETİM KURULU: Erol KILIKÇIER, Şahap AKTAŞ, Timur Turgay NOYAN, Zarif ALP, Sedat ATKIN, Taner, BOLCAN, Ömer KUMOVA, Mehmet Gazanfer ÖZEN, Cem GÖNEN, Halil BEDZETİ, Tamer ESİGÜL, Ozan DEVECİ, Murat EVKE, Ali MUTLU, Beyhan MOLLA, Erhan ADALIER, Ferdi YILMAZ, Mustafa KIRCI, Eyvaz YILMAZ, Serhat AYTI.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Tasfiye işlemleri sonucu elde kalan tüm varlığı aynı amaca yönelik ve vergi muafiyeti tanınmış bir vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

5460/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 08.06.2017     Karar No: 7012

ALEYHİNE TAKYİT KONULAN ŞİRKETLERİN

• TİCARİ UNVANLARI                   :  1) Corporate Resources B.V.

                                                               2) Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation

• MERKEZ ADRESLERİ                  :  1) Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam, Hollanda

                                                               2) Sea Meadow House PO Box 173 Road Town Tortola VG1110 British Virgin Islands

• TÜRKİYE’DEKİ ADRESLERİ      :  İran Cad. No: 21/448   06680 Kavaklıdere/Ankara

LEHİNE HAK TESİS EDİLEN ŞİRKETİN

• TİCARİ UNVANI                           :  Statoil Banarlı Turkey B.V.

• MERKEZ ADRESİ                          :  Conradstraat 38, Groot Handelsgebouw, Entrance D, Unit D6.128, 3013 AP Rotterdam P.O. Box  322, 3000 AH Rotterdam Hollanda

• TÜRKİYE’DEKİ ADRESİ              :  Deloitte Maslak Value House, Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 1 Plaza No: 1-M1/09 Maslak  34398 Sarıyer İstanbul

PETROLHAKKININ MAHİYETİ    :  İR/TGT-PIN-CBV/2926, ARİ/TGT-PIN-CBV/3734-5122 ve ARİ/TGT PIN-CBV/3659 hak sıra no.lu işletme ruhsatlarının her biri üzerinde evvelce tescil olunan hakların terkini ile sözkonusu işletme ruhsatlarının üzerinde yeni hak tesisinin tescil edilmesi.

MÜRACAAT TARİHLERİ              :  10.03.2017 - 13.03.2017

KARAR:

Corporate Resources B.V., Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation ve Pinnacle Turkey Inc. Şirketlerinin Tekirdağ ili sınırları içerisinde müştereken sahip oldukları İR/TGT-PIN-CBV/2926, ARİ/TGT-PIN-CBV/3734–5122 ve ARİ/TGT-PIN-CBV/3659 hak sıra no.lu işletme ruhsatlarının her biri üzerinde,

Evvelce 23.12.2016 tarihli 6970 sayılı petrol hakkına müteallik kararla Statoil Banarlı Turkey B.V Şti. lehine bir hak, Corporate Resources B.V. Şti aleyhine bir takyit olarak 29.12.2016 tarihinde tescil olunan hakların terkin edilmesi,

Ayrıca söz konusu işletme ruhsatları üzerinde;

a) İR/TGT-PIN-CBV/2926, ARİ/TGT-PIN-CBV/3734-5122 ve ARİ/TGT-PIN-CBV/3659 hak sıra no.lu işletme ruhsatları kapsamındaki sahalarının tamamına ilişkin "Derin Hakları" (aşağıda tanımlı) kapsamında Statoil Banarlı Turkey B.V.’nin söz konusu Derin Hakları çerçevesinde hidrokarbonların üretimi ile ilgili olarak; Corporate Resources B.V. şirketinin % 40 payı üzerinde % 40 bölünmemiş hakkı ve Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation şirketinin toplam % 41,5 hissesinin % 10’luk kısmı üzerinde % 10 bölünmemiş hakkı olmak üzere toplamda % 50 bölünmemiş hakkı olacaktır. "Derin Hakları" yukarıda belirtilen işletme ruhsatlarının tamamı içerisinde, 0.6 psi/ft veya daha yüksek basınç kapanı olarak tespit edilen derinliğin (metrik olarak) altında kalan bölümlerdir (Genel olarak 2.500 metre gerçek dikey derinliğin altında kalan kısımlar olarak öngörülmektedir). Bu bağlamda, İR/TGT-PIN-CBV/2926, ARİ/TGT-PIN-CBV/3734-5122 ve ARİ/TGT-PIN-CBV/3659 hak sıra no.lu işletme ruhsatları kapsamındaki Derin Hakları üzerindeki hisse oranları; Statoil Banarlı Turkey B.V. % 50, Thrace Basin Natural Gas (Türkiye) Corporation % 31,5 ve Pinnacle Turkey Inc. % 18,5 şeklinde olacağı,

b) Konuyla ilgili aksi yönde anlaşmalar saklı kalmak üzere, tesis edilen bu haklar çerçevesinde; (A) Derin Hakları kapsamındaki % 50 hakkı ile ilgili olarak yürütülecek operasyonlardaki tüm masraf ve giderler Statoil Banarlı Turkey B.V. tarafından karşılanacaktır, (B) Statoil Banarlı Turkey B.V.'nin Derin Haklarındaki % 50 hakkına ilişkin olarak operasyonlardan doğabilecek (taraflar arasındaki anlaşmada tanımlı) tüm talep, sorumluluk ve zararlar (Dolaylı Zararlar ve Çevresel Yükümlülükler dahil) ile ilgili olarak Statoil Banarlı Turkey B.V., Corporate Resources B.V. ve Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation şirketlerini masun tutacaktır. (C) Statoil Banarlı Turkey B.V. şirketinin Derin Hakları ile ilgili olarak tesis edilen % 50 hakkına ilişkin tüm haklar ve kazançlar Statoil Banarlı Turkey B.V. Şirketine ait olacağı,

hususlarının Statoil Banarlı Turkey B.V. lehine bir hak, Corporate Resources B.V. ile Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation aleyhine bir takyit olarak tesisi ve Petrol Siciline tescil edilmesi için 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 21/1-(ç) Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 8/1-d ve 21 inci maddelerine istinaden yapmış oldukları müracaatları incelenip, Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 02.06.2017 tarihli Olur’ları alındıktan sonra;

Tarafların aralarında 10.03.2017 tarihinde imzaladıkları “26.10.2016 tarihli Operatör Anlaşma Tadili no.1”in kendi aralarında geçerli olması ve Devlet’e hiçbir mükellefiyet tahmil etmemesi şartlarıyla 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 21 inci maddesine istinaden,

• Sözkonusu işletme ruhsatlarının her biri üzerinde evvelce Genel Müdürlüğümüzün 23.12.2016 tarihli ve 6970 sayılı petrol hakkına müteallik kararıyla 29.12.2016 tarihinde tescil olunan hakların terkin edilmesine,

• Ayrıca İR/TGT-PIN-CBV/2926, ARİ/TGT-PIN-CBV/3734–5122 ve ARİ/TGT-PIN-CBV/3659 hak sıra no.lu işletme ruhsatlarının her biri üzerinde; yukarıda (a) ve (b) maddelerinde belirtilen hususların, Statoil Banarlı Turkey B.V Şti lehine bir hak, Corparate Resources B.V. ile Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation aleyhine bir’er takyit olarak tesisine ve Petrol Siciline tescil edilmesine karar verilmiştir.

5456/1-1


Adalet Bakanlığından.

İstanbul 6. İş Mahkemesinin 2014/253 Esas, 2014/407 Karar sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

5483/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. fıkrasındaki “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde asgari istihdam edilmesi gereken personeli, faaliyetine devam ettiği sürece çekirdek personel olarak istihdam etmek zorundadır. .... Eleman eksikliği 90 takvim günü içerisinde giderilmediği takdirde, asgari sayıda çekirdek personeli istihdam edinceye kadar kuruluşun izin belgesi geçici olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen;

Batman ilinde faaliyet gösteren 2239 dosya no’lu BATMAN TEKNİK Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 2027 dosya no’lu YILDIZLAR Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Ankara ilinde faaliyet gösteren 1792 dosya no’lu AYDOS Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Şanlıurfa ilinde faaliyet gösteren 1336 dosya no’lu ELİF Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Ordu ilinde faaliyet gösteren 1274 dosya no’lu YASON Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Mersin ilinde faaliyet gösteren 1050 dosya no’lu MİKYAS Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 685 dosya no’lu EKSEN Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Hatay ilinde faaliyet gösteren 634 dosya no’lu KIZILTAN Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerine ait Yapı Denetim İzin Belgeleri, Bakanlık Makamının 12.06.2017 tarih ve 14149 sayılı Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır.

İlgililere duyurulur.

5525/1/1-1

—————

Bakanlık Makamının 12.06.2017 tarih ve 14157 sayılı Makam Olur’una istinaden, ticaret sicil kaydı silinmiş olan veya şirket unvan ve amaç maddesini değiştirmesi nedeniyle tasfiyesine karar verilen;

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 516 dosya no’lu PRESTİJ Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Hatay ilinde faaliyet gösteren 2207 dosya no’lu VİP TEKNİK Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Samsun ilinde faaliyet gösteren 1105 dosya no’lu GÖKÇEN Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Osmaniye ilinde faaliyet gösteren 2401 dosya no’lu SÜVARİ Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerinin Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemi yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgeleri iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5525/2/1-1

—————

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 1’inci maddesinin (ı) fıkrası ve 12’nci maddesinin ikinci fıkrası ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 10’uncu maddesinin birinci fıkrası ve 12’inci maddesinin (a) bendinde yer alan hükümlere aykırı olarak gerek kuruluş hisselerinin mimar mühendis olamayan birine devredilmesi, gerekse amaç ve unvan değişikliği yaparak başka bir alanda faaliyet göstermeleri nedeniyle;

Şanlıurfa ilinde faaliyet gösteren 2439 belge no’lu ARM Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 769 dosya nolu TEK Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İzmir ilinde faaliyet gösteren 1571 belge no’lu HAZAL Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İzmir ilinde faaliyet gösteren 2124 belge no’lu YENİ BORNOVA Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerinin Yapı Denetim İzin Belgeleri, Bakanlık Makamının 12.06.2017 tarih ve 14159 sayılı Makam Olur’una istinaden iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5525/3/1-1


 


 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik04\Desktop\16-06-2017\yasaklama_Sayfa_6.jpg


 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik04\Desktop\16-06-2017\yasaklama_Sayfa_7.jpg


 


Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim elemanları alınacaktır. Adayların, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir. (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

1 - Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

2 - Doçent Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

3 - Yardımcı Doçent Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Yabancı dili belirten bir dilekçe, özgeçmişleri, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ve noter tasdikli mezuniyet belgesi, doktora veya uzmanlık belgesinin noter tasdikli sureti ile başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrolarına Doçentler başvuramazlar.

MÜRACAAT YERİ VE TARİHİ: Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent adaylarının ilgili birimlere; ŞAHSEN başvurmaları gerekmektedir. Yardımcı Doçent Adayları için yabancı dil sınavının yeri ve tarihi ilgili birimlerce bildirilecektir.

Müracaatlar ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılmalıdır.

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

ÜNVANI

DRC

ADET

AÇIKLAMA

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

Prof. Dr.

1

1

Fizik alanında doçent olmak, Eğitim Fakültesinde en az 10 yıl ders verme deneyimi olmak, Fen Eğitimi alanında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doç. Dr.

1

1

PFAPA tanısıyla takipli çocuklarda ortalama trombosit hacmi düzeyleri konusunda çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Doç. Dr.

1

1

Kas iskelet, toraks ve nöroradyolojide difuzyon ve difuzyon tensör MRG konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Doç. Dr.

1

1

Deney hayvanlarında mitomisin C’nin tendon cerrahisi sonrası yapışıklık gelişimindeki etkisi ile ilgili çalışma yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Kamu Yönetimi

Kentleşme ve Çevre Sorunları

Yrd. Doç. Dr.

3

1

Büyükşehirlerde bütünleşme sürecinin etkileri konusunda çalışmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Yrd. Doç. Dr.

3

1

Yurt dışında doktora yapmış olmak, Yükseköğretim Kurumlarında en az 2 yıl pazarlama alan dersleri vermiş olmak.

İslami İlimler Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Bilimleri

Yrd. Doç. Dr.

3

1

Kur’an’da bilgi imkanları açısından insan ve bilişsel dinamizmi konusunda çalışması olmak.

Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği

Turizm İşletmeciliği

Yrd. Doç. Dr.

3

1

Turizm İşletmeciliği alanında doktora yapmış olmak.Turizm , toplum ve kalkınma, sürdürülebilir turizm alanında çalışmış olmak.

Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik

Hemşirelik

Yrd. Doç. Dr.

3

1

Güçlü yönlere dayalı bakım modeli doğrultusunda koroner arter Bypass greft ameliyatı olan hastalar konusunda çalışmış olmak.

5421/1-1


İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Güzel Sanatlar Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Tıp Fakültesi’ne aşağıda belirtilen Bölüm ve Anasanat Dalı’na öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır. Doçent kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (5 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul Aydın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

 

Fakültesi

Bölüm

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Nitelikler

Güzel Sanatlar

Grafik Tasarım

Grafik Tasarımı Anasanat Dalı

Doç. Dr.

1

Doçentliğini Tasarım Anasanat Dalında almış olmak, Grafik Tasarım alanında çalışmalar yapmış olmak.

Diş Hekimliği

-

Periodontoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Periodontoloji Anabilim Dalında almış olmak, alanında çalışmalar yapmış olmak.

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Genel Cerrahi Anabilim Dalında almış olmak, alanında çalışmalar yapmış olmak.

5523/1-1


Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile “Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Kriterleri” hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru Şartları:

• Profesör kadrosu için, başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçe, ekinde özgeçmiş, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları, doçentlik ve yabancı dil belgesi, nüfus cüzdanı (belgelerin asılları ile birlikte gelindiğinde, fotokopilerinin onayları yapılabilecektir) ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunulması gerekmektedir.

• Doçent kadrosu için, başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçe, ekinde özgeçmiş, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları, doçentlik ve yabancı dil belgesi, nüfus cüzdanı (belgelerin asılları ile birlikte gelindiğinde, fotokopilerinin onayları yapılabilecektir) ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunulması gerekmektedir.

• Yardımcı Doçent kadrosu için, başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçe, ekinde özgeçmiş, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ve yabancı dil belgesi, nüfus cüzdanı (belgelerin asılları ile birlikte gelindiğinde, fotokopilerinin onayları yapılabilecektir) ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek İlgili Birime şahsen başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili birimlerin Yönetim Kurulunca belirlenecek jüri tarafından başvuru dilekçesinde belirtmiş oldukları yabancı dilden dil sınavı yapılacaktır. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati ilgili birimlerin web sayfasından duyurulacaktır.) Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

- Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartları taşımaları gerekmektedir.

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların onaylı denklik belgesi sunulmalıdır.

- Erkek adayların onaylı askerlik durum belgelerini sunmaları gerekmektedir.

- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı, ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Son başvuru süresi ilanın yayın tarihi itibariyle onbeş (15) gün olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar başvuru dilekçesini web adresinden http://www.adanabtu.edu.tr alarak başvuracaklardır. Belirtilen koşulları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Duyurulur.

Rektörlük: 0 322 455 00 00

 

Fakülte/Yüksekokul

Bölüm

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Kadro derecesi

Kadro sayısı

Açıklamalar

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Yazılımı

Yardımcı Doçent

3

1

Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak, Makine öğrenmesi ve bilgisayar ağları alanında çalışmaları bulunmak.

Biyomühendislik

Genetik ve Moleküler Mühendisliği

Doçent

1

1

Biyokimya alanında doktora yapmış olmak, Moleküler baskılama, afinite tedavi teknikleri alanlarında çalışmaları bulunmak.

Yardımcı Doçent

3

1

Biyomühendislik alanında lisans ve doktora mezunu olmak, Sistem biyolojisi uygulamaları ve biyoinformatik yöntemler konularında çalışmaları bulunmak.

Biyoproses Mühendisliği

Yardımcı Doçent

3

1

Biyomühendislik alanında lisans ve doktora mezunu olmak, rekombinant protein üretimi ve biyoteknolojik prosesler alanlarında çalışmaları bulunmak.

Hücre ve Doku Mühendisliği

Yardımcı Doçent

3

1

Mikotoksinler ve küflerin moleküler identifikasyonu alanlarında çalışmaları bulunmak.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Telekomünikasyon

Yardımcı Doçent

3

1

Telekomünikasyon, bilgi kuramı ve kanal kodlama konularında çalışmaları bulunmak.

Endüstri Mühendisliği

Yöneylem Araştırması

Yardımcı Doçent

3

1

Endüstri Mühendisliği lisans ve doktora mezunu olmak, sağlık alanında yöneylem araştırması uygulamaları ve risk analizi konularında çalışma yapmış olmak.

Maden ve Cevher Hazırlama Mühendisliği

Maden İşletme

Doçent

1

1

Kaya Mekaniği, kırılma mekaniği ve Geoteknik alanında çalışmaları bulunmak.

Makine Mühendisliği

Mekanik

Profesör

1

1

Katı cisimler mekaniği, Hesaplamalı mekanik, Kompozit malzemeler mekaniği konularında çalışmaları bulunmak.

Malzeme Mühendisliği

Malzeme Bilimi

Yardımcı Doçent

3

1

Süperiletken, yarı iletken, topolojik yalıtkan, metal tabanlı malzemeler ve nanomanyetik aygıtlar konularında çalışmalar yapmış olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Yardımcı Doçent

3

1

Siyasi tarih alanında çalışmaları bulunmak.

YADYO

Mütercim Tercümanlık

Mütercim Tercümanlık (İngilizce)

Yardımcı Doçent

3

1

İngilizce öğretmenliği lisans mezunu olmak, Eğitim programları ve öğretim alanında doktora yapmış olmak.

İşletme Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Finansman

Uluslararası Finansman

Yardımcı Doçent

3

1

Finans alanında doktora yapmış olmak, Sermaye piyasaları ve firma değerlemesi üzerine çalışmaları bulunmak.

Uluslararası Ticaret

Yardımcı Doçent

3

1

Uluslararası Ticaret Hukuku alanında doktora yapmış olmak.

Yönetim Bilişim Sistemleri

Bilişim Teknolojileri

Yardımcı Doçent

3

1

Yönetim Bilişim Sistemleri veya Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.

İşletme

Pazarlama

Yardımcı Doçent

3

1

Pazarlama alanında doktora yapmış olmak, Reklamcılık ve Sosyal pazarlama konularında çalışmaları bulunmak.

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Bina Bilgisi

Yardımcı Doçent

3

1

Mimarlık alanında lisans ve doktora mezunu olmak, Yapı fiziği alanında çalışmaları bulunmak .

Restorasyon

Yardımcı Doçent

3

1

Mimarlık alanında lisans ve doktora mezunu olmak.

5529/1-1


Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığından:

VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞINA AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ