16 Haziran 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30098

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Ankara Şeker Fabrikasından:


ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.YE AİT HİDROELEKTRİK SANTRALLERİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA İHALE İLANI

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI İHTİYACI 2500 ADET DOĞADA ARAMA KURTARMA KASKI (LAMBALI) VE 33 ADET HİDROLİK PALALI BETON KESME MAKİNA SETİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


4 ADET BÜTÜNLEŞİK ALTYAPI SİSTEMİ, 1 ADET DİSK TABANLI YEDEKLEME SİSTEMİ VE 10 GBİT AĞ ANAHTARI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. Eskişehir PTT Başmüdürlüğünden:


ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Trabzon Beşikdüzü Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


PERSONEL NAKLİNİN YAPILMASI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


FABRİKAMIZ MEYDAN HİZMETLERİ İÇİN KAMYON VE İŞ MAKİNESİ KİRALANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından:


KİREÇTAŞI ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Kastamonu Şeker Fabrikasından:


HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Susurluk Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


LİNYİT KÖMÜRÜNÜN, KÖMÜR HAZIRLAMADAN KAZAN BUNKERİNE NAKLİ, CÜRUF ÇIKARICI KATININ ÇEVRE TEMİZLİĞİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Susurluk Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


TEST ÖLÇÜM EKİPMANLARI VE AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


OTOMATİK YAĞLAMA SANTRALİ VE TESİSATI ALIMI VE KURULUMU İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikasından:


SİLOLARA PANCAR BOŞALTILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Turhal Şeker Fabrikasından:


TUZLA HATBOYU CADDESİ ÜZERİNDEKİ EVİMKENT PARK ALANINDA PARK ALANI TESİSİ İNŞA EDİLMESİ VE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Tuzla Belediye Başkanlığından:


SUPPLY CONTRACT NOTICE

Supply of Vaccines and Vaccine Transport vehicles Location-Ankara-Turkey


SERVICE PRIOR INFORMATION NOTICE

Services for Mobile Cancer Screening Location - Europe (non-EU) Turkey


SERVICE PRIOR INFORMATION NOTICE

Services for Laboratory Tests Location - Europe (non-EU) Turkey


SUPPLY PRIOR INFORMATION NOTICE

Supply of Medical Equipment for 16 Secondary Health Care Premises and Intensive Care Unit Beds for 20 Secondary Health Care Premises Location - Europe (non-EU) Turkey


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Daire Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Muğla İli Yatağan Belediye Başkanlığından:


8 ADET GAYR-İ MENKUL SATILACAKTIR

Orhangazi Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Ankara Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız 2017/2018 Kampanya Dönemi Yer Silosundan Kanallara Pancar Taşınması Hizmet Alımı İşi, Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Kayıt No                        :  2017/297044

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Ayaş Yolu 18 Km Etimesgut/ANKARA

b) Telefon No                         :  0 312 293 44 00

c) Faks No                              :  0 312 244 90 78

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  2017/2018 Kampanya döneminde Fabrikamız yer silosundaki ± % 20 toleranslı 100.000 ton pancarların damperli kamyonlarla pancar kanallarına taşınarak boşaltılması Hizmet Alımı

b) Yapılacağı Yer                   :  Ankara Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                          :  99 Gün

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                    :  29.06.2017 Saat 10:00

4 - İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18 Km. Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve ¨. 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

8 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

9 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5513/1-1


ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.YE AİT HİDROELEKTRİK SANTRALLERİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA İHALE İLANI

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

 

Geçici Teminat Tutarı (TL)

İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli (TL)

Önyeterlilik ve Son Teklif Verme Tarihi

Manyas HES

5.000.000 - (Beşmilyon)

10.000 - (Onbin)

21/08/2017

 

Geçici Teminat Tutarı (TL)

İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli (TL)

Son Teklif Verme Tarihi

Dinar 2 HES

1.000.000 - (Birmilyon)

1.500 - (Binbeşyüz)

14/08/2017

 

1 - Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (“İdare”)’nca, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde; Elektrik Üretim A.Ş.ye ait;

- Manyas Hidroelektrik Santrali ile bu Santral tarafından kullanılan taşınmazlar (Manyas HES),

- Dinar 2 Hidroelektrik Santrali ile bu Santral tarafından kullanılan taşınmazlar (Dinar 2 HES)

“İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile ayrı ayrı özelleştirilecektir.

2 - İhaleler, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonu’nca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

3 - İhale konusu Santrallerden birine teklif verilebileceği gibi, ayrı ayrı olmak koşuluyla her iki Santral için de teklif verilebilir. Verilen teklif herhangi bir şartı içeremez. Her iki Santral için teklif verilmesi halinde, bu teklifler birbiriyle ilişkilendirilemez.

4 - İhalelere yalnızca tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilir. Gerçek kişiler ve özel yatırım fonları, en az bir tüzel kişinin bulunduğu Ortak Girişim Grubunda üye olarak yer alabilirler. İhalelere katılabilmek için Gizlilik Taahhütnamesi’nin imzalanması, ilgili ihale hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ile Tanıtım Dokümanı’nın alınması ve Manyas HES için önyeterlilik kriterlerinin karşılanması zorunludur. Ortak Girişim Grubu üyelerinden birinin İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alması yeterli olmakla birlikte, Ortak Girişim Grubunun her bir üyesinin ayrı bir Gizlilik Taahhütnamesi imzalaması gerekmektedir.

5 - İhale konusu Santraller hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alacak tüzel kişi ve Ortak Girişim Grubunun, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı’nı İdare’den “Alındı Belgesi” karşılığında temin edebilmeleri için;

- İdare’nin aşağıdaki adresinden ya da www.oib.gov.tr web adresinden temin edilebilecek Gizlilik Taahhütnamesi’ni imzalayarak (tüzel kişi ve Ortak Girişim Grubu üyelerini temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanacak) İdare’ye teslim etmeleri,

- İhale konusu Santrale ait yukarıdaki tabloda yer alan İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedelinin İdare’nin;

T.HALK BANKASI A.Ş. ANKARA KURUMSAL ŞUBESİ nezdindeki:

TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz TL,

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBESİ nezdindeki:

TR40 0001 0017 4538 7756 6157 38 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri TL,

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. MERKEZ ŞUBESİ nezdindeki:

TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz TL

hesaplarından birisine yatırıldığına dair banka dekontunu (dekontun üstünde “[....] SANTRALİ İÇİN TANITIM DOKÜMANI VE İHALE ŞARTNAMESİ BEDELİ” ifadesi ile ihaleye katılacak olan tüzel kişinin ve/veya Ortak Girişim Grubunun veya Ortak Girişim Grubu üyelerinden birinin isminin açıkça belirtilerek) İdare’ye teslim etmeleri gerekmektedir. Her ne surette olursa olsun, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı almak için ödenmiş tutarlar iade edilmez.

6 - Manyas HES ihalesi için; Katılımcılar tarafından önyeterlilik başvurusunda bulunabilmek ve ihaleye katılabilmek için, Dinar 2 HES için; ihaleye katılabilmek için yukarıdaki tablolarda belirtilen TL tutarında geçici teminat verilmesi gerekmektedir.

7 - Manyas HES ihalesi için, Sözleşme imzalamak üzere davet edilecek Teklif Sahibi tarafından İdare’ce belirlenecek süre içerisinde yukarıdaki tabloda belirtilen geçici teminat tutarı kadar ek geçici teminat verilmesi gerekmektedir.

8 - Manyas HES ihalesi için Katılımcıların önyeterlilik başvurusunda bulunabilmek ve ihaleye katılabilmek için, istenen belgeler ile tekliflerini İhale Şartnamesi’nde belirtilen hususlar doğrultusunda hazırlayıp; “EÜAŞ’A AİT MANYAS HİDROELEKTRİK SANTRALİNİN İHALESİNE İLİŞKİN TEKLİF - GİZLİ” ibaresi bulunan kapalı zarf içerisinde İdare’nin aşağıdaki adresine elden teslim etmeleri gerekmektedir. Önyeterlilik ve son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye verilecek belgeler ve teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

9 - Dinar 2 HES ihalesine katılabilmek için Katılımcıların istenen belgeler ile tekliflerini İhale Şartnamesi’nde belirtilen hususlar doğrultusunda hazırlayıp; “EÜAŞ’A AİT DİNAR 2 HİDROELEKTRİK SANTRALİNİN İHALESİNE İLİŞKİN TEKLİF - GİZLİ” ibaresi bulunan kapalı zarf içerisinde İdare’nin aşağıdaki adresine elden teslim etmeleri gerekmektedir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye verilecek belgeler ve teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

10 - İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tâbi olmayıp, İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

İdare önyeterlilik ve/veya son teklif verme tarihlerini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus önyeterlilik ve/veya son teklif verme tarihinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

11 - İhale konusu hidroelektrik santrallerin yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere devri, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, devrin mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

12 - İhalelere ilişkin diğer hususlar ihale konusu Santrale ait İhale Şartnamesinde yer almaktadır.

T.C.

BAŞBAKANLIK

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ziya Gökalp Caddesi No: 80   06600 Kurtuluş/ANKARA

Tel: 90 312 585 82 90 ve Faks: 90 312 585 83 07

5544/1-1


BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI İHTİYACI 2500 ADET DOĞADA ARAMA KURTARMA KASKI (LAMBALI) VE 33 ADET HİDROLİK PALALI BETON KESME MAKİNA SETİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ihtiyacı "2500 Adet Doğada Arama Kurtarma Kaskı (Lambalı) ve 33 Adet Hidrolik Palalı Beton Kesme Makina Seti" Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile Kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak, ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 04/07/2017 günü, en geç saat 12.00'ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

5534/1-1


4 ADET BÜTÜNLEŞİK ALTYAPI SİSTEMİ, 1 ADET DİSK TABANLI YEDEKLEME SİSTEMİ VE 10 GBİT AĞ ANAHTARI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 4 adet Bütünleşik Altyapı Sistemi, 1 adet Disk Tabanlı Yedekleme Sistemi ve 10 GBit Ağ Anahtarı kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 29/06/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’da evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

5535/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. Eskişehir PTT Başmüdürlüğünden:

1 - Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. Eskişehir PTT Başmüdürlüğünün mülkiyetinde Eskişehir İli Alpu İlçesinde bulunan, tapuda 16 pafta, bila ada, 3399 parsel nolu 1285 m² yüzölçümlü arsa ve üzerinde bulunan bahçeli üç katlı kargir Alpu PTT Hizmet ve Santral Binası mevcut haliyle kapalı zarf artırma usulü ile satışa çıkarılmıştır.

2 - İhalenin yapılacağı yer: Eskişehir PTT Başmüdürlüğü Arifiye Mah. 2 Eylül Caddesi PTT Çıkmazı Sokak No: 9/A 26102 -ESKİŞEHİR adresinde olup, Telefon No: 0 (222) 230 13 63, Fax: 0 (222) 221 22 07 dir.

3 - İhale konusu taşınmaza ait ihale şartnamesi çalışma saatleri içerisinde Eskişehir PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü 123 nolu odada incelenebilecek ve 25.00.-TL karşılığı temin edilebilecektir.

4 - İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için ihale başlangıç saatine kadar verecekleri teklif mektubu ile birlikte 5.940,00-TL (BeşBinDokuzYüzKırk Türk Lirası)’lik geçici teminat makbuzu veya mektubu; ihale dokümanının satın alındığına dair belge, ikametgâh senedi; tebligat için adres beyanı; gerçek kişi olması halinde nüfus cüzdanı örneği, tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge aslı veya noter tasdikli sureti; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri (gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri, tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli sureti ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.); vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri, her sayfası imzalı şartname ve “Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu, Milli İstihbarat Teşkilatı veya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler” listesi içerisinde bulunmadıklarını ve terör örgütlerine iltisaklarının yahut irtibatlarının olmadığına dair noter onaylı taahhütname ile birlikte en geç ihale günü 11.07.2017 saat 10.00’a kadar Eskişehir PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü 123 nolu odaya (Arifiye Mahallesi 2 Eylül Caddesi PTT Çıkmazı Sokak No: 9/A 26102-ESKİŞEHİR) teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü olarak posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekmektedir.

5 - Satıştan doğacak masraflar (satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler ile her çeşit vergi, resim, harç diğer mali yükümlülükler (sözleşme damga vergisi, komisyon karar pulu tutarı, tapu harçları vb.) alıcıya aittir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 gündür.

7 - Taşınmaz satışı ile ilgili ihale 11.07.2017 Salı günü saat 10.00’da Eskişehir PTT Başmüdürlüğünde 2. kat toplantı salonunda yapılacaktır.

8 - Taşınmaz malın tahmin edilen bedeli 198.000,00-TL (YüzDoksanSekizBin Türk Lirası) olup, geçici teminat miktarı 5.940,00-TL (BeşBinDokuzYüzKırk Türk Lirası) dır.

9 - Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta ya da dilediğine yapmakta serbesttir.

İlan olunur.

5450/1-1


ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Trabzon Beşikdüzü Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Trabzon Beşikdüzü Organize Sanayi Bölgesi 2’inci Etap alanına ait altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin Adresi                    :  Beşikdüzü OSB Müdürlüğü 4 Nolu Cad. No: 4 Beşikdüzü/TRABZON

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Yaklaşık 40,2 Ha. OSB alanına ait yol, betonarme duvar ve fore kazık, atıksu, yağmursuyu, içmesuyu ve kamera sistemi inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi

b) Yapılacağı yer                       :  Beşikdüzü/TRABZON

c) İşe başlama tarihi                   :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                              :  30/11/2019 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2017 B.F. ile)   :  37.576.000 TL

f) Geçici Teminatı                      :  2.630.320 TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu Çankaya - ANKARA

b) Tarihi ve saati                        :  06/07/2017 - Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az %80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, fore kazık, drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir.

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

F) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge

İ) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3’üncü maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - Bu ihalede, iş deneyim belgesi yerine iş yönetme, iş denetleme ve diploma kabul edilmez.

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

8 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında veya Trabzon Beşikdüzü Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Beşikdüzü OSB Müdürlüğü 4 Nolu Cad. No: 4 Beşikdüzü/TRABZON adreslerinde görülebilir veya 500 TL karşılığı Bilim, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

11 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

5470/2-1


PERSONEL NAKLİNİN YAPILMASI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletme Müdürlüğümüz bünyesinde çalıştırılmak üzere 12 ay süresince 8.295 vardiya üzerinden 14 araç ile 29 şoför tarafından personel naklinin yapılması hizmet alımı işi açık ihale (kapalı zarf) usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası              :  2017/292357

1 - İdarenin

a)Adresi                                  :  TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. Dr. Hacı İbrahim BODUR Cad. No: 206 ÇAN/ ÇANAKKALE

b) Telefon ve Faks numarası  :  Tel  : 0 286 - 416 2001

                                                  Faks: 0 286 - 416 3700

c) Elektronik Posta Adresi      :  clibilgiislem@cli.gov.tr

d) İnternet adresi                     :  www.cli.gov.tr

2 - İhale konusu malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  İşletme Müdürlüğümüz bünyesinde çalıştırılmak üzere 12 ay süresince 8.295 vardiya üzerinden 14 araç ile 29 şoför tarafından personel naklinin yapılması hizmet alımı işi açık ihale (kapalı zarf) usulü ile ihale edilecektir.

b) Teslim yeri                         :  ÇLİ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

3 - İhalenin

a) İhale Usulü                         :  Açık İhale (Kapalı zarf)

b) Yapılacağı yer                    :  ÇLİ Satınalma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu

c) Tarihi ve saati                     :  28/07/2017 Cuma günü saat 15:00

d) Dosya no                            :  2017 - 08 / KÇLİ ŞOFÖRLÜ ARAÇ KİRALAMA

4 - İhaleye ait dokümanlar; Çan’da, ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve “Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halk Bankası Çan Şb.TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 300,00 TL (posta yoluyla 310,00 TL) yatırılması karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 28/07/2017 Cuma günü saat 15.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

5444/1-1


FABRİKAMIZ MEYDAN HİZMETLERİ İÇİN KAMYON VE İŞ MAKİNESİ KİRALANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından:

“2017/2018 kampanya döneminde Fabrikamız Meydan Hizmetleri için Kamyon ve İş Makinesi Kiralanması işi” hizmet alımı, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dâhilinde açık ihale usulü birim fiyat teklif ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır

İhale kayıt numarası                      :  2017/288140

1 - İdarenin                                  

a) Adresi                                       :  Afyonkarahisar Konya karayolu 22.Km. Afyonkarahisar

b) Telefon ve faks numarası         :  0 272 248 34 80 – 0 272 248 34 87

c) Elektronik posta adresi (varsa) :

2 - İhale konusu hizmetin            

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  Fabrikamız meydan tesislerinde tahmini 372.000 ton muhtelif atık ve işletme malzemelerinin gösterildiği yerlere taşınması işidir.

b) Yapılacağı yer                          :  Fabrikamız meydan tesisleri

c) İşin süresi                                 :  120 (Yüzyirmi) Takvim Günü (± 20 toleranslı)

3 - İhalenin                                  

a) Yapılacağı yer                           :  Afyon Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                           :  10.07.2017 Pazartesi günü saat 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4. 1- İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 (Yüzonsekiz) Türk Lirası karşılığı Afyon Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Afyon Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Diğer Hususlar

13.1. İsteklinin teklifini postayla göndermesi halinde dahi, T.Ş.F.A.Ş Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliğinin 24. ve 25. Maddesi uyarınca eksiltme veya pazarlık yapılabileceğinden, isteklinin kanuni temsilcisinin noter onaylı belge aslı ile birlikte ihale gün ve saatinde hazır bulunması gerekmektedir. Kanuni temsilcinin ihale gün ve saatinde komisyon toplantı yerinde bulunmaması halinde postayla gönderilen teklif nihai teklif sayılacaktır.

13.2. İş bu şartname konusu hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5427/1-1


KİREÇTAŞI ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Kastamonu Şeker Fabrikasından:

Kireçtaşı alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                                  :  2017/285190

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  TAŞKÖPRÜ YOLU 18. KM BÜK KÖYÜ MEVKİİ  KASTAMONU

b) Telefon - Faks Numarası             :  366 2427311 - 366 2427333

c) Elektronik Posta Adresi (varsa)   : 

2 - İhale Konusu malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı              :  Kireçtaşı 16000 (Onaltıbin) ton.

 

 

HCI de çözülmeyen maddeler

en çok % 1,25 (dahil)

 

SİO2

en çok % 1,00 (dahil)

 

Fe2 O3 AI2 O3

en çok % 1,00 (dahil)

 

MgO

en çok % 1,90 (dahil)

 

Sülfatlar

en çok % 1,00 (dahil)

 

CaCO3

en az % 95,00 (dahil)

 

b) Teslim Yeri(leri)                          :  Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğü, stok sahasında, istifli olarak.

 

c) Teslim Tarihi/Tarihleri

Aylar

Aylık Sevk Miktarı Ton

 

Ağustos 2017

  1.000

 

Eylül 2017

  2.000

 

Ekim 2017

  5.000

 

Kasım 2017

  5.000

 

Aralık 2017

  3.000

 

TOPLAM

16.000

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                             :  KASTAMONU ŞEKER FABRİKASI TOPLANTI SALONU

b) Tarihi - Saati                                :  28.06.2017 - 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) İhaleye ilişkin Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya İdarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4. maddelerinde belirtilen, yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İsteklinin ortak girişim (iş ortaklığı) olması halinde, İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.nci maddenin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.3. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4.3.1. Yok

4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.4.1. Rapor: İstekli taşın fiziksel ve kimyasal olarak şeker sanayinde kullanılabilir olduğunu belgeleyecektir. Teslim edilecek taşın fiziksel özelliklerini gösteren MTA’dan alınmış veya kimyasal özelliklerini gösteren Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Şeker Enstitüsü’nden veya fabrikalarımız laboratuarlarında alınmış rapor olacaktır.

4.4.2. İş deneyim belgeleri

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, teklif edilen bedelin % 30’undan az olmamak üzere;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

b) Devredilen işlerde sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin (Standart Form-TŞFAŞ M/İş Bitirme Belgesi Formu),

verilmesi zorunludur.

İstekli tarafından; kesin kabul tarihi, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeler de sunulabilir ve bu belgeler birinci fıkra kapsamında değerlendirilir.

 İş ortaklığında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması gerekir. Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan fazla olması zorunludur. Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde, diğer ortaklar iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir.

4.4.3. İşletme ruhsatı

4.4.4. İşletme izin belgesi

5 - Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir.

5.1. “Kireçtaşı istihraç ve nakliyesi” veya “Mucur ve Balast üretimi” benzer iştir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

7 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin İhale günü ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

8 - İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası Ticaret Servisi / Kastamonu adresinde görülebilir ve TL 100,00 (Yüz TL) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - İstekliler tekliflerini, ihale gün ve saatine kadar Kastamonu Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine vereceklerdir.

10 - İstekliler tekliflerini teklif miktarı ile teklif edilen birim fiyatının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kaleminin miktarı ile mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

11 - Bu ihalede kısmi teklif verilemez.

12 - İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

13 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.

14 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na (ceza hükümleri hariç) tabi olmayıp, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5481/1-1


HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Susurluk Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Sabit pancar boşaltma makinelerinde pancarın boşaltılması sabit boşaltma tesislerinin revizyon ve bakım onarım işleri, günlük işlenecek pancarın fabrikaya sevki ve meydan temizlik hizmetleri, Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Kayıt No                        :  2017/287357

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Bursa Karayolu Üzeri 4. Km. Susurluk/BALIKESİR

b) Telefon ve faks numarası   :  0 266 865 19 40 - 0 266 865 26 04-05

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Fabrikamızın 2017-2018 kampanya döneminde tahmini 400.000 ton pancarın sabit otomatik pancar boşaltma makinelerinde boşaltılması (3’lü vardiya sisteminde en az 9 operatör ve 12 temizlik görevlisi olmak üzere 21 kişi çalışacaktır); tahmini kampanya süresi olan 100 günde (±%20 toleranslı) 698.000 ton pancarın 15 kişiyle kanallardan yüzdürülerek sevki, ot, taş ve kum tutcularının 6 kişiyle temizliğinin yapılması ve diğer muhtelif işler için 12 kişi ile Sabit Otomatik Boşaltma Tesislerinin Revizyon, Bakım-Onarım işidir.

b) Yapılacağı yer                    :  T.Ş.F.A.Ş Susurluk Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                           :  Susurluk Şeker Fabrikası 2017/2018 Pancar İşleme Kampanya Dönemidir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Susurluk Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  03/07/2017 Pazartesi günü, saat 14.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, İdarenin adresinde görülebilir ve TL 100,00- (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Susurluk Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden idare sorumlu tutulamaz.)

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin İhale günü ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

14 - Mezkur hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5465/1-1


LİNYİT KÖMÜRÜNÜN, KÖMÜR HAZIRLAMADAN KAZAN BUNKERİNE NAKLİ, CÜRUF ÇIKARICI KATININ ÇEVRE TEMİZLİĞİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Susurluk Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamızda 2017 yılı kampanya dönemi linyit kömürünün, kömür hazırlamadan kazan bunkerine nakli, cüruf çıkarıcı katının çevre temizliği işi, Türkiye Şeker Fabrikaları Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle Teklif Alınmak Suretiyle ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2017/287397

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Bursa Karayolu Üzeri 4. Km. Susurluk/BALIKESİR

b) Telefon ve faks numarası   :  Tel    : 0 266 865 19 40

                                                  Faks  : 0 266 865 26 04-05

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  36 (Otuzaltı) kişi ile 100 gün (±%20 toleranslı) Linyit kömürünün, kömür hazırlamadan kazan bunkerine nakli, cüruf çıkarıcı katının çevre temizliği işi işçiliği, işin konusunu teşkil etmektedir.

b) Yapılacağı yer                    :  Susurluk Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                           :  Yer teslimini müteakip 100 takvim gününde tamamlanacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Susurluk Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  04.07.2017 Salı günü saat 14.30

4 - İhale dokümanı Susurluk Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Bursa Karayolu Üzeri 4. Km. Susurluk/BALIKESİR) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

7 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5466/1-1


TEST ÖLÇÜM EKİPMANLARI VE AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı: Test ölçüm ekipmanları ve akü şarj redresörü 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2017/287648

Dosya no                                   :  1724496

1 - İdarenin                                : 

a) Adres                                     :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No:2   67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel: 0.372 252 40 00 (70 Hat)

                                                     Faks: 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi          : 

2 - İhale Konusu Malın              : 

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Test ölçüm ekipmanları ve akü şarj redresörü: 6 kalem

b) Teslim yeri                            :  TTK Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Ambarı - ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                           :  İşe başlanmasını müteakip 60 takvim günüdür.

3 - İhalenin                                : 

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:125 - ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  05.07.2017 Çarşamba günü saat: 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h)- İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 50.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 05.07.2017 Çarşamba günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

13.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

5423/1-1


OTOMATİK YAĞLAMA SANTRALİ VE TESİSATI ALIMI VE KURULUMU İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikasından:

Fabrikamızın Otomatik Yağlama Santrali ve Tesisatı Alımı ve Kurulumu işi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası                          :  2017/285036

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Beşyüzevler Mah. Şeker Fabrikası Cad. No: 164 Ereğli/KONYA

b) Telefon ve Faks Numarası              :  332 734 59 30-36, 332 734 59 38

c) Elektronik Posta Adresi                  :  -

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      :  -

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı                 :  Fabrikamız muhtelif makinelerinin gerekli döner aksamlarının yağlamalarının otomatik santral aracılığı ile gerçekleştirilmesi işi kapsamında anahtar teslimi içerisinde işin keşfi, projelendirilmesi, santralin satın alımı, montajı, tesisatın kurulması, gerekli testlerin yapılması ve garanti kapsamında çalıştırılarak teslim edilmesidir.

b) Teslim Yeri                                     :  Ereğli Şeker Fabrikası

c) Teslim Tarihi                                   :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 30 takvim günü içinde teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                                :  Ereğli Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                                 :  04/07/2017 Salı günü, saat 14:30

4 - İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı, Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV Dahil 100,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle, toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

11 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur mal alımı 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

5372/1-1


SİLOLARA PANCAR BOŞALTILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Turhal Şeker Fabrikasından:

2 adet sabit ve 3 adet seyyar pancar boşaltma makinelerinin kampanya öncesi revizyonu ile kampanya süresince silolara pancar boşaltılması işi, hizmeti işi ihalesi kapalı zarfta teklif alma esasına göre açık ihale usulü ile T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği kapsamında Fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve /veya pazarlık usulü ile devam edilecektir.

İhale Kayıt numarası               :  2017/283815

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Cumhuriyet Caddesi TURHAL/TOKAT

b) Telefon ve faks numarası   :  356 275 3530 - 356 275 3539

c) Elektronik posta adresi       :  turhalseker@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)         :

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Kampanya süresince (Yaklaşık 4 ay) 2 adet sabit pancar boşaltma makinesi ile 600.000 Ton ve 3 adet seyyar pancar boşalta makinesi ile 400.000 ton pancarın silolara boşaltılması işi ve kampanya öncesi pancar boşaltma makinalarının bakım, onarım ve revizyon işleri

b) Yapılacağı yer                    :  Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                           :  Yaklaşık 4 (Dört) aydır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer:                    :  Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası

b) Tarihi ve saati                     :  04/07/ 2017 - 14:00

4 - Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak Otomatik sabit ve seyyar pancar boşaltma makineleri işletilmesi işleri ile iş makineleri (Kepçe, Loader, Dozer vb.) ile yapılan hafriyat işleri kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL ŞEKER FABRİKASI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Diğer hususlar:

İHALE KONUSU HİZMET ALIMI (CEZA VE YASAKLAMA HÜKÜMLERİ HARİÇ) 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İLE 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNA TABİ DEĞİLDİR.

5468/1-1


TUZLA HATBOYU CADDESİ ÜZERİNDEKİ EVİMKENT PARK ALANINDA PARK ALANI TESİSİ İNŞA EDİLMESİ VE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Tuzla Belediye Başkanlığından:

1 - İHALE KONUSU: İstanbul İli, Tuzla İlçesi Hatboyu Caddesi Üzerindeki Evimkent Park Alanında Belediyemiz Lehine Park Alanı Olarak Terki Yapılan taşınmaza; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesinin (e) ve (j) fıkraları gereğince, 10 (On) yıl süreli işletme hakkı tesisi sureti ile yükleniciden işletme bedeli alınması karşılığında yap-işlet modeli ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre pazarlık usulü arttırma sureti ile iş bu ihale şartnamesinin ekinde mevcut projeye uygun olarak Park Alanı Tesisi yapım işi ihalesidir.

2 - İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI: İhale 29.06.2017 Perşembe günü, saat 14:00’da, “Evliya Çelebi Mahallesi Hatboyu Caddesi No: 17 TUZLA/İSTANBUL” adresindeki Tuzla Belediye Binasındaki Encümen Salonunda yapılacaktır.

3 - ŞARTNAMENİN ALINACAĞI YER: İhale şartnamesi aynı adresteki Tuzla Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 500,00 - (Beşyüz) TL. bedel ödenerek alınabilecektir.

4 - PROJE VE ALTYAPI İŞLERİ: İhale konusu iş ile ilgili olarak ihale şartnamesinde belirtilen hükümler doğrultusunda proje ve altyapı işleri tamamlanacaktır.

5 - TAHMİNİ BEDEL: Muhammen bedel, ihale konusu Park Alanı Tesisinin ilk yıl için işletme bedeli olan 12.000,00- (Onikibin) TL + KDV’dir. Ancak teklifler, aşağıda belirtilen 10 (On) yıllık toplam işletme bedeli olan 267.600,00 - (İkiyüzaltmışyedibinaltıyüz) TL + KDV üzerinden artırılarak verilecektir.

6 - GEÇİCİ TEMİNAT: Şartnamede belirtilen muhammen bedelin % 30’u olan 3.600,00-(Üçbinaltıyüz)TL’dir.

7 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI: İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin aşağıdaki belgeleri vermesi ve teminatı yatırması gerekir.

A. Yerleşim belgesi, (Tüzel kişiler için tüzel kişiye tebligat yapılmasına yarar yasal tebligat adresinin verilmesi yeterlidir.)

B. Türkiye'de tebligat için Adres Beyanı (İhale ile ilgili tüm tebligatlar bu adrese yapılacaktır.)

C. İhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve/veya Sanayi Odası'ndan veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası'ndan alınacak belge,

a. Tüzelkişi olarak katılacak istekliler için, tüzelkişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzelkişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

b. Gerçek kişi olması halinde Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

D. İhalenin ilan edildiği yıla ait noter tasdikli imza sirküleri,

a. Gerçek kişi olması halinde, imza sirküleri,

b. Tüzelkişi olması halinde tüzel kişiliği temsile yetkili olduğuna dair noter tasdikli imza sirküleri. (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir)

E. İsteklinin şirket olması halinde şirket ana sözleşmesi ile şirket ortaklarını ve bunların hisse oranlarını ve görevlerini belirten belge,

F. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma söz konusu ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin ihalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli vekâletnameleri ve noter tasdikli imza sirküleri,

G. Şartnamede belirtilen ilk yılın işletme bedeli olan muhammen bedelin %30’u geçici teminat,

H. Teklif sahibinin son beş yıla ait vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden ihalenin yapılacağı yılda alınmış belge,

İ. İhale konusu alanın yerinde görüldüğünü belirtir İdareden temin edilecek "Yer Görme Belgesi",

J. Bu şartnameye uygun olarak hazırlayacağı teklif mektubu,

8 - UYGULANACAK İHALE USULÜ: İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 5l/g Maddesi uyarınca 50nci maddesinde düzenlenmiş bulunan pazarlık usulü uygulanacaktır;

9 - TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI:

Teklifler yazılı olarak şartnamede belirtilen usülle yapılır.

10 - TEKLİFLERİN VERİLMESİ:

Teklifler İhale Günü ve saatinde İhale Komisyonu Encümen Başkanlığına Tuzla Belediye Başkanlığı binası Encümen Salonunda teslim edilecektir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

11 - ARTIRIM TEKLİFLERİ: Teklifler, aşağıda belirtilen 10 (On) yıllık toplam işletme bedeli olan 267.600,00 - (İkiyüzaltmışyedibinaltıyüz) TL + KDV üzerinden artırılarak verilecektir. Teklifler rakam ve yazı ile verilecektir. Bunun dışındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

12 - İDARENİN YETKİSİ: İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

Dönem/Yıllar

Yıllık İşletme Bedeli

Toplam Süre (Yıl)

Toplam İşletme Bedeli

Yıllık Hesap Değerleri

1. ve 2. yıllar arası

12,000.00 TL + KDV

  1

  12,000.00 TL + KDV

0.0448430493273543

2. yıl ila 4.yıl arası (4. Yıl dâhil)

19,200.00 TL + KDV

  3

  57,600.00 TL + KDV

0.0717488789237668

5.yıl-7. Yıl arası (7. Yıl dâhil)

30,000.00 TL + KDV

  3

  90,000.00 TL + KDV

0.0717488789237668

8. yıl ila 10. Yıl arası (10. Yıl dâhil)

36,000.00 TL + KDV

  3

108,000.00 TL + KDV

  0.134529147982062

 

TOPLAM

10

267,600.00 TL + KDV

 

 

İstekliler, söz konusu tablodaki toplam asgari bedel üzerinden artırım yapacaklardır. Artırım oranı, tüm yıllar için aynı oranda hesaplanacaktır. Her dönem için dönem başı işletme bedeli (dönemin ilk yılı), verilen teklifte belirtilen 10 yıllık toplam işletme bedeli üzerinden, yukarıdaki tabloda belirtilen ‘Yıllık Hesap Değerleri’ ile çarpılarak hesaplanacaktır. Herdönem içerisinde her yıl için işletme bedeli 'Türkiye İstatistik Kurumu' tarafından açıklanan 'ÜFE' Endeksinin "Bir önceki yılın aynı ayına göre artış oranı" esas alınarak kontrol edilecek ve artış “ÜFE” artışından düşük ise “ÜFE” endeksine göre yükseltilecektir.

5541/1-1


SUPPLY CONTRACT NOTICE

Supply of Vaccines and Vaccine Transport vehicles

Location-Ankara-Turkey

1. Publication reference

SIHHAT/2017/SUP/INT/01

2. Procedure

Open

3. Programme title

Improving the Health Status of the Syrian Population Under Temporary Protection and related services provided by Turkish Authorities.

4. Financing

REGULATION (EU) No 231/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL  of 11 March 2014  establishing an Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II)

5. Contracting authority

Ministry of Health of the Republic of Turkey

Turkish Public Health Institute, Ankara, Turkey

 

 


CONTRACT SPECIFICATIONS

6. Description of the contract

In specific, the subject of the contract shall be the supply, delivery, testing, inspection, unloading and distribution of the Vaccines, Injectors, Vaccine Transport Container, Vaccine Storage, Vaccine Cabinets ,Cooling Units and Vaccine Transport Vehicles.

7. Number and titles of lots

Number of lots: 14

LOT 1:Hepatitis B Vaccine (Hep B)

LOT 2:The “DTaP-IPV-HIB” Vaccine

LOT 3:Oral Polio Vaccine (OPV)

LOT 4:The Measles, Mumps and Rubella Vaccine (MMR)

LOT 5:Varicella Vaccine

LOT 6:Hepatitis A Vaccine (Hep A)

LOT 7:The “DaPT-IPV” Vaccine

LOT 8: Injectors

LOT 9: Vaccine transport containers

LOT 10: Vaccine cabinets

LOT 11: Vaccine storages

LOT 12: Cooling units

LOT 13: Vaccine transport vehicles

LOT 14: Td (diphtheria, tetanus) Vaccine

 

 


TERMS OF PARTICIPATION

8. Eligibility and rules of origin

Participation is open to all natural persons who are nationals of and legal persons (participating either individually or in a grouping – consortium – of tenderers) which are effectively established in a Member State of the European Union or in a eligible country or territory as defined under the Regulation (EU) N°236/2014 establishing common rules and procedures for the implementation of the Union’s instruments for external action (CIR) for the applicable Instrument under which the contract is financed (see also heading 22 below). Participation is also open to international organisations

All supplies under this contract must originate in one or more of these countries.

9. Grounds for exclusion

Tenderers must submit a signed declaration, included in the Tender Form for a Supply Contract, to the effect that they are not in any of the situations listed in point 2.3.3 of the Practical Guide.

10. Number of tenders

Tenderers may submit only one tender per lot. Tenders for parts of a lot will not be considered. Any tenderer may state in its tender that it would offer a discount in the event that its tender is accepted for more than one lot. Tenderers may not submit a tender for a variant solution in addition to their tender for the supplies required in the tender dossier.

11. Tender guarantee

Tenderers must provide a tender guarantee of:

 

Lot number

Amount of tender guarantee (€)

Lot 1

   9.000

Lot 2

210.000

Lot 3

   2.600

Lot 4

49.000

Lot 5

76.000

Lot 6

70.000

Lot 7

36.000

Lot 8

  6.000

Lot 9

  3.800

Lot 10

47.000

Lot 11

12.000

Lot 12

  5.700

Lot 13

19.000

Lot 14

29.000

 

when submitting their tender. This guarantee will be released to unsuccessful tenderers once the tender procedure has been completed and to the successful tenderer(s) upon signature of the contract by all parties. This guarantee will be called upon if the tenderer does not fulfil all obligations stated in its tender.

12. Performance guarantee

The successful tenderer will be asked to provide a performance guarantee of 10% of the amount of the contract at the signing of the contract. This guarantee must be provided together with the return of the countersigned contract no later than 30 days after the tenderer receives the contract signed by the Contracting Authority. If the selected tenderer fails to provide such a guarantee within this period, the contract will be void and a new contract may be drawn up and sent to the tenderer which has submitted the next cheapest compliant tender.

13. Information meeting and/or site visit

Information meeting is planned on 17.07.2017 at 02:00 pm, venue will be the same with application address.

14. Tender validity

Tenders must remain valid for a period of 90 days after the deadline for submission of tenders. In exceptional circumstances, the Contracting Authority may, before the validity period expires, request that tenderers extend the validity of tenders for a specific period (see para 8.2 of the instructions to tenderers).

15. Period of implementation of tasks

For Lots 1-7 and Lot 14 the delivery of the vaccines will be in three phases during the implementation period which is twenty (20) months.

For Lots 8-9, the delivery period is 90 days

For Lot 10, the delivery period is 150 days

For Lots 11-12-13 delivery period is 120 days

 

 


SELECTION AND AWARD CRITERIA

16. Selection criteria

The following selection criteria will be applied to tenderers. In the case of tenders submitted by a consortium, these selection criteria will be applied to the consortium as a whole unless specified otherwise. The selection criteria will not be applied to natural persons and single-member companies when they are sub-contractors:

1) Economic and financial capacity of tenderer (based on i.a. item 3 of the Tender Form for a Supply Contract). In case of tenderer being a public body, equivalent information should be provided. The reference period which will be taken into account will be the last three years (2014-2015-2016) for which accounts have been closed.

The selection criteria for each tenderer are as follows:

Legal persons:

The average annual turnover of the tenderer over the past three years (2014, 2015 and 2016) must exceed the maximum budget of the contract.

Natural persons:

The available financial resources of the tenderer must exceed the maximum budget of the contract.

For tenderers submitting tenders for more than one lot, the average annual turnover of the tenderer in the last three financial years must exceed the cumulative amount of the financial offers of all the lots for which the tenderer submitted tenders

Companies that have been operational for less than three years will have to demonstrate an operational cash flow which must exceed their financial proposal for the years in which they have been operational.

For calculating annual turnovers in Euro, the rates for June of each year shall be used.

2) Professional capacity of tenderer (based on i.a. items 4 and 5 of the Tender Form for a Supply Contract). The reference period which will be taken into account will be the last three years from submission deadline.

Legal persons:

At least 4 staff members currently working for the tenderer in fields related to this contract;

Natural persons:

The tenderer is currently working as manager with 1 collaborator in field related to this contract.

3) Technical capacity of tenderer (based on i.a. items 5 and 6 of the Tender Form for a Supply Contract). The reference period which will be taken into account will be the last three years from submission deadline.

a) FOR LOTS 1-7 and LOT 14

The tenderer has worked successfully on at least one contract with a budget of at least the financial proposal of the tenderer in field relating to the supply of vaccines to the lot being tendered, were implemented during the following period: Over the last thirty-six (36) months before submission deadline of this tender.

b) FOR LOTS 8-9

Over the last thirty-six (36) months before submission deadline of this tender, the tenderer must have implemented under one contract with a budget of at least the amount of 50% the tenderer's financial offer in the field of supply of injectors or vaccine transport containers

c) FOR LOT 10

Over the last thirty-six (36) months before submission deadline of this tender, the tenderer must have implemented under one contract with a budget of at least the amount of 50% the tenderer's financial offer in the field of supply of refrigerator, cooling machines or vaccine cabinets

c) FOR LOT 11

Over the last thirty-six (36) months before submission deadline of this tender, the tenderer must have implemented under one contract with a budget of at least the amount of 50% the tenderer's financial offer in the field of supply of or vaccine storage or cold storage

d) FOR LOT 12

Over the last thirty-six (36) months before submission deadline of this tender, the tenderer must have implemented a contract with a budget of at least the amount of 50% the tenderer's financial offer in the field of supply of cooling unit

e) FOR LOT 13

Over the last thirty-six (36) months before submission deadline of this tender, the tenderer must have implemented a contract with a budget of at least the amount of 50% the tenderer's financial offer in the field of supply of vehicles.

This means that the contract the tenderer refers to could have been started or completed at any time during the indicated period but it does not necessarily have to be started and completed during that period, nor implemented during the entire period. Tenderers are allowed to refer either to projects completed within the reference period (although started earlier) or to projects not yet completed. In the first case the project will be considered in its whole if proper evidence of performance is provided (statement or certificate from the entity which awarded the contract, final acceptance). In case of projects still on-going only the portion satisfactorily completed during the reference period will be taken into consideration. This portion will have to be supported by documentary evidence (similarly to projects completed) also detailing its value.

An economic operator may, where appropriate and for a particular contract, rely on the capacities of other entities, regardless of the legal nature of the links which it has with them. Some examples of when it may not be considered appropriate by the Contracting Authority are when the tender rely in majority on the capacities of other entities or when they rely on key criteria. If the tender rely on other entities it must prove to the Contracting Authority that it will have at its disposal the resources necessary for performance of the contract, for example by producing a commitment on the part of those entities to place those resources at its disposal. Such entities, for instance the parent company of the economic operator, must respect the same rules of eligibility and notably that of nationality, as the economic operator. Furthermore, the data for this third entity for the relevant selection criterion should be included in the tender in a separate document. Proof of the capacity will also have to be furnished when requested by the Contracting Authority.

With regard to technical and professional criteria, a tenderer may only rely on the capacities of other entities where the latter will perform the tasks for which these capacities are required.

With regard to economic and financial criteria, the entities upon whose capacity the tenderer relies, become jointly and severally liable for the performance of the contract.

For purposes of converting another currency to Euro, the Conversion rates, published in the Official Journal of European Communities shall be used, which can be found at: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm

17. Award criteria

Price

 

 


TENDERING

18. How to obtain the tender dossier

The tender dossier is available from the following Internet address: www.dgmarket.com. The tender dossier is also available from the Contracting Authority’s website at www.saglik.gov.tr. Tenders must be submitted using the standard Tender Form for a Supply Contract included in the tender dossier, whose format and instructions must be strictly observed.

Tenderers with questions regarding this tender should send them in writing to

Ministry of Health

Directorate for Public Health Institute

Address:  Danis Tunaligil sokak

3/5 Demirtepe-ANKARA_TURKEY

Phone: +90312 2305505

Contact person: Mr. Zafer PAMUKCU

e-mail: procurement@sihhatproject.org

(mentioning the publication reference shown in item 1) at least 21 days before the deadline for submission of tenders given in item 19. The Contracting Authority must reply to all tenderers' questions at least 11 days before the deadline for submission of tenders. Eventual clarifications or minor changes to the tender dossier shall be published at the latest 11 days before the submission deadline on the official gazette and website at Ministry for Health’s website at www.saglik.gov.tr

19. Deadline for submission of tenders

All tenders must be received at the address of the CA stated in the Article 18 above by 18.08.2017 and 12:00 hrs.(Local time)

Any tender received by the Contracting Authority after this deadline will not be considered.

20. Tender opening session

02:30 pm hrs (Local Time - Turkey) on 18.08.2017 at the Contracting Authority’s address given in Item 18 above

21. Language of the procedure

All written communications for this tender procedure and contract must be in English.

22. Legal basis

REGULATION (EU) No 231/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 March 2014 establishing an Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II)

5550/1-1


SERVICE PRIOR INFORMATION NOTICE

Services for Mobile Cancer Screening

Location - Europe (non-EU) Turkey

1. Publication reference

SIHHAT/2017/SER/INT/06

2. Procedure

Restricted

3. Programme title

Improving the health status of the Syrian population under temporary protection and related services provided by Turkish authorities.

4. Financing

IPA budget item 22.02.03.02 of the general budget of the EU (100 %).

REGULATION (EU) No 231/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 March 2014 establishing an Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II)

5. Contracting Authority

Republic of Turkey Ministry of Health, Public Health Institution of Turkey,

Ankara, Turkey

6. Nature of contract

Global price

7. Contract description

The subject of the contract is the provision of Mobile Cancer Screening services.

The screening services will include a package that will consist of mobilization of staff, conducting screening activities, reporting, use of consumables and other items that will originate from the conduct of screening activities. Approximately 180.000 cervical cancer, 95.000 breast cancer and 99.000 bowel cancer screenings will be carried out using Mobile Cancer Screening Units (Vehicles).

8. Indicative budget

EUR 2.540.000

9. Intended timing of publication of the contract notice

July 2017

10. Additional information

N/A

11. Legal basis

Regulation (EU) No 236/2014 of the European Parliament and of the Council of 11.3.2014 laying down common rules and procedures for the implementation of the Union's instruments for financing external action and Regulation (EU) No 231/2014 of the European Parliament and of the Council of 11.3.2014 establishing an Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA II), OJ L 77, 15.3.2014, p. 11.

Remarks:

There must be a minimum period of 30 calendar days between the publication of this prior information notice and the publication of the corresponding contract notice.

No applications or requests for information should be sent at this stage.

5551/1-1


SERVICE PRIOR INFORMATION NOTICE

Services for Laboratory Tests

Location - Europe (non-EU) Turkey

1. Publication reference

SIHHAT/2017/SER/INT/05

2. Procedure

Restricted

3. Programme title

Improving the health status of the Syrian population under temporary protection and related services provided by Turkish authorities.

4. Financing

IPA budget item 22.02.03.02 of the general budget of the EU (100%).

REGULATION (EU) No 231/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 March 2014 establishing an Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II)

5. Contracting Authority

Republic of Turkey Ministry of Health, Public Health Institution of Turkey,

Ankara, Turkey

6. Nature of contract

Global price

7. Contract description

The subject of the contract is the provision of laboratory test services for Migrant Health Centres and Units.

8. Indicative budget

EUR 9.900.000

9. Intended timing of publication of the contract notice

July 2017

10. Additional information

N/A

11. Legal basis

Regulation (EU) No 236/2014 of the European Parliament and of the Council of 11.3.2014 laying down common rules and procedures for the implementation of the Union's instruments for financing external action and Regulation (EU) No 231/2014 of the European Parliament and of the Council of 11.3.2014 establishing an Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA II), OJ L 77, 15.3.2014, p. 11.

Remarks:

There must be a minimum period of 30 calendar days between the publication of this prior information notice and the publication of the corresponding contract notice.

No applications or requests for information should be sent at this stage.

5552/1-1


SUPPLY PRIOR INFORMATION NOTICE

Supply of Medical Equipment for 16 Secondary Health Care Premises and Intensive Care Unit Beds for 20 Secondary Health Care Premises

Location - Europe (non-EU) Turkey

1. Publication reference

SIHHAT/2017/SUP/INT/05

2. Procedure

Restricted

3. Programme title

Improving the health status of the Syrian population under temporary protection and related services provided by Turkish authorities.

4. Financing

IPA budget item 22.02.03.02 of the general budget of the EU (100 %).

REGULATION (EU) No 231/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 March 2014 establishing an Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II)

5. Contracting Authority

Republic of Turkey Ministry of Health, Public Health Institution of Turkey,

Ankara, Turkey

6. Contract description

The subject of the contract is the services for Medical Equipment to 16 Secondary Health Care Premises and Intensive Care Units for 20 Secondary Health Care Premises.

Medical equipment needs of 16 secondary healthcare premises that will be opened within 2017.

154 neonatal, 54 pediatric and 150 adult intensive care unit beds will be procured for 20 secondary health care premises in order to increase the intensive care capacity in the provinces with a high density of Syrian population.

7. Indicative number and titles of Lots

Two Lots:

LOT 1: Medical Equipment for 16 Secondary Health Care Premises

LOT 2: Intensive Care Unit Beds for 20 Secondary Health Care Premises

8. Intended timing of publication of the contract notice

August 2017

9. Additional information

N/A

10. Legal basis

Regulation (EU) No 236/2014 of the European Parliament and of the Council of 11.3.2014 laying down common rules and procedures for the implementation of the Union's instruments for financing external action and Regulation (EU) No 231/2014 of the European Parliament and of the Council of 11.3.2014 establishing an Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA II), OJ L 77, 15.3.2014, p. 11.

Remarks:

There must be a minimum period of 30 calendar days between the publication of this prior information notice and the publication of the corresponding contract notice. No applications or requests for information should be sent at this stage.

5553/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

 

İlçesi

Mah.

Pafta

Ada

Parsel

m²’si

Hisse

Vasfı

İmar Durumu

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

Ödeme Şekli

İhale Saati

Selçuklu

Dikilitaş

23N1-4

16667

10

7.319,56

Tam

Arsa

Ticaret Alanı

Hmax: 7.50

Plan Notu: Yapılar tek katlı olarak yapılacak ve % 40 oranında asma kat kullanılabilecektir.1.500,00 m² den küçük ifraz yapılamaz.

3.750.000,00 TL

(KDV’den muaftır.)

112.500,00 TL

Tamamı peşin

15.00

 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, yukarıda tapu kaydı belirtilen gayrimenkul, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) maddesi ve İhale Şartname dâhilinde kapalı teklif (artırma) ihale usulü ile satılacaktır.

2 - İhale, 04.07.2017 Salı günü Belediyemiz encümeni tarafından Encümen Toplantı Salonu’nda yapılacaktır. İhaleyi yapıp-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.

3 - Gayrimenkulün muhammen bedeli, geçici teminatı, ödeme şekli ve ihale saati yukarıda belirtilmiştir.

4 - İsteklilerin, 04.07.2017 günü en geç saat 14.00’e kadar teklif zarflarını Belediyemiz Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığına vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

5 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 40. maddesine göre, geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak, geçerli teklif sayısının üç ’ten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dâhil edilmek suretiyle yapılır. Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.

6 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

6.1. Dilekçe,

6.2. Tebligat için adres beyanı,

6.3. Gerçek kişi olması halinde:

6.3.1. Nüfus Cüzdan fotokopisi (TC Kimlik Numaralı),

6.3.2. İmza beyannamesi,

6.4. Tüzel kişi olması halinde:

6.4.1. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

6.4.2. Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,

6.4.3. Tüzel kişiliğin imza sirküleri,

6.5. İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Konya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,

6.6. Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarf,

6.7. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

6.8. Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,

6.9. Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı D.İ.Kanununun 26. Maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ.K.na göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

7 - Şartname, mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğüne bağlı Gelir Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir.

İlan olunur.

5371/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden:

Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No: 170

34408 - Kağıthane/İSTANBUL

Aşağıda adı, tahmini keşif bedeli, geçici teminatı, ihale gün ve saati, yazılı taşınmazlar 2886 sayılı kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü artırma ile satışa çıkarılmıştır. Artırma Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü İhale Salonunda ihale komisyonunca yapılacaktır. Bu taşınmazlara ait artırma dosyası ve şartname Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliğinde görülebilir.

Bu taşınmazlara, teklif vermek isteyenlerin Taşınmazlar Başmühendisliğinden; taşınmazın hali hazır durumunu gördüklerine dair yer görme belgesi alması, “Alıcı taşınmaz malı mevcut durumu (elektrik, su, havagazı, doğalgaz ve lojman olarak tahsis, işgal, hasar, hisse, alan (m²) imar, iskan, sit, vefa hakkı, bilumum şerhler v.b. durumlarını) görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılır. Bu konuda Karayolları Genel Müdürlüğü aleyhine herhangi bir itiraz ve talep hakkı bulunmayacaktır.”

Taşınmaz malın satış ihalesine ait ilan bedelleri, ihale üzerinde kalan istekliden alınacaktır.

 

İşin Adı

Tahmini Bedeli

Geçici Teminatı

İhale Gün ve Saati

İstanbul İli, Ataşehir İlçesi, Namık Kemal Mahallesi, sınırları içerisinde bulunan 11.64 m² Yüzölçümlü 485 Ada, 53 sayılı parsel taşınmazın satışı

 47.360,00 TRY

4.736,00 TRY

03.07.2017 Pazartesi

Saat: 14:00

Sakarya İli, Sapanca İlçesi, Çayiçi Mahallesi, sınırları içerisinde bulunan 3.050,98 m² Yüzölçümlü 123 Ada, 107 sayılı parsel taşınmazın satışı

2.842.636,00 TRY

284.263,60 TRY

03.07.2017 Pazartesi

Saat: 14:30

İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Safra Mahallesi, sınırları içerisinde bulunan 268,77 m² Yüzölçümlü 225 Ada, 17 sayılı parsel taşınmazın satışı

3.090.855,00 TRY

309.085,50 TRY

03.07.2017 Pazartesi

Saat: 15:00

 

1. Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerin, teklif verecekleri her ihale için ayrı ayrı olmak üzere;

a- Gerçek kişiler için Yerleşim Belgesi (Nüfus müdürlüğünden)

b- Gerçek kişiler için, Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus müdürlüğünden),

c- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

d- Tüzel kişiler için, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile ticaret sicil gazetesi,

e- Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

f- İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

g- Geçici teminata ait alındı makbuzu veya Banka teminat mektubunu; (Geçici teminat mektubunun şekli ve içeriğinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 27. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekir.)

h- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

i- Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a, b, c, d, e, f, g, h, Md.)'deki esaslara göre temin edecekleri belge ile şartnameye uygun ortak girişim beyannamesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)

j- Yer görme belgesi (idare ve iştirak eden tarafından imzalı)

2 - İhaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenerek ihale tarih ve saatine kadar, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No:170 34408 - Kağıthane/İSTANBUL adresine İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilir. Bu saatten sonra verilecek teklif zarfları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

3 - Satış bedeli üzerinden ilgili mevzuatı gereğince ödenecek her türlü vergi (%18 KDV), resim, harç ile ulaşım giderleri alıcıya aittir.

4 - İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5 - Postadaki gecikmeler kabul edilmez.

İlan olunur.

5428/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Daire Başkanlığından:

SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR

 

TABLO-A

No

Taşınmaz No

İli

İlçesi

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m²)

Hazine Payı (m²)

Cinsi

İmar Durumu

İhale Usulü

Tahmini Satış Bedeli (TL)

Geçici Teminat Bedeli (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

35070100320

İzmir

Karşıyaka

Aksoy

9361

1

272,00

Tam

İki katlı bahçeli kargir ev (üzerinde bina yoktur.

boş arsa)

Blok nizam

6 kat konut alanı

Açık teklif usulü

2.176.000,00

544.000,00

04.07.2017

11:45

 

1 - Yukarıda TABLO-A’da belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre satış ihaleleri Hükümet Konağı C Blok Konak/İZMİR adresindeki İzmir Defterdarlığı binasının 1. Katında bulunan toplantı salonunda komisyon huzurunda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

2 - Satış, kiralama, irtifak hakkı ve kullanma izni ihalesi yapılacak taşınmazlara ilişkin şartname ve ekleri Defterdarlığımız ilgili Müdürlüklerinde ücretsiz olarak görülebilir.

3 - İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

a) Yasal yerleşim yeri belgesi,

b) Tebligat için Türkiye’de adres gösterir belge (Adres beyanı),

c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarası, Tüzel kişilerin ise Vergi Kimlik numarası,

d) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler)

e) Özel hukuk kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin özel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişili adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.

4 - Taşınmazların satış bedeli, talep edilmesi halinde; 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla 2 yılda ve 8 (sekiz) eşit taksitte kanuni faizi ile birlikte ödenir. 4706 sayılı Kanun uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri, KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca, satışı yapılan taşınmaz 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.

5 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6 - Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.izmirdefterdarligi.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir.

Bilgi İçin İletişim Telefonu (232) 489 41 40

İlan olunur.

5479/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Muğla İli Yatağan Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda mahallesi, mevkii, ada- parsel numarası, cinsi, yüzölçümü, muhammen bedeli, geçici teminat miktarı, ihale tarihi ve saati yazılı bulunan taşınmaz 2886 sayılı D.İ.K.’nun 35’nci maddesinin (a) bendinde yer alan Kapalı Teklif Usulü ile, aynı kanunun 37. maddesine göre ihale edilerek satışı yapılacaktır.

 

Sıra No

Mahallesi

Mevkii

Ada-Parsel No

Cinsi

Hisse Oranı

Yüzölçümü (m²)

Muhammen Bedeli (KDV Hariç) TL.

Geçici Teminatı

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Atatürk (Yeni)

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı

407/4

Arsa

Tam

4.132,09

2.350.000,00

%3

28.06.2017

14.30

 

Taşınmaz satış ihalesi 28.06.2017 Çarşamba günü saat 14.30 da, Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır. İstekliler tekliflerini 2886 sayılı Kanunun 37 ve 38. Maddelerine uygun olarak hazırlayıp kapalı zarf içinde ihale günü saat 14.30’a kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Bütün İsteklilerin İhaleye katılabilmesi için;

a) Başvuru dilekçesi,

b) %3 Geçici teminatın ödendiğine ilişkin belge veya teminat mektubu,

c) İkametgâh,

d) Şartname (imzalı),

e) Vekâleten ihaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin noter tasdikli vekâletname, imza sirküleri veya imza beyannamesi ile kimlik fotokopisi,

f) İhaleye katılacak Tüzel kişi ise kayıtlı bulunduğu (yılı içinde alınmış) oda kayıt belgesi, tescil belgesi, noterden imza beyanı veya sirküleri,

g) Ortak girişimciler için noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

h) Borcu yoktur belgesini (Belediyeden alınacak); kapalı teklif zarfına koyarak ihale saati olan 14.30’a kadar posta yoluyla veya elden Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

İhale yerli isteklilere (T.C Vatandaşı) açık olup, ihaleye ilişkin şartname ücretsizdir. Şartname Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden, her gün mesai saatleri içerisinde görülebilir ve alınabilir. Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

5424/1-1


8 ADET GAYR-İ MENKUL SATILACAKTIR

Orhangazi Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda listesi bulunan 8 adet gayr-i menkul 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü İhale suretiyle satılacaktır.

2 - Bu husustaki ihale 28/06/2017 tarihinde saat 15.00’de encümen toplantı odasında yapılacaktır.

3 - Satışı yapılacak gayr-i menkuller;

 

S. NO

MAHALLESİ

ADA / PARSEL

TAKTİR EDİLEN m2 FİYATI

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

GARANTİ TEMİNAT

1

Hürriyet (Arsa)

473/14

109,00

431,89 TL/ m²

47.075,60 TL

1.412,27 TL

14.000,00 TL

2

Heceler (1/2 Hisse) (Zeytinlik)

0/1257

515,84

55 TL/ m²

28.371,20 TL

851.14 TL

8.500,00 TL

3

Akharem (Zeytinlik)

0/1033

693,08

80 TL/ m²

55.446,40 TL

1.663,40 TL

16.000,00 TL

4

Mahmudiye (Tarla)

103/37

1.205,92

50 TL/ m²

60.296,00 TL

1.808,88 TL

18.000,00 TL

5

Çakırlı (Zeytinlik)

0/542

675,00

85 TL/ m²

57.375,00 TL

1.721,25 TL

17.000,00 TL

6

Çakırlı (Arsa)

0/4273

10.821,79

140 TL/ m²

1.515.050,60 TL

45.451,52 TL

450.000,00 TL

7

Çakırlı (Arsa)

0/4274

8.747,93

140 TL/ m²

1.224.710,20 TL

36.741,31 TL

350.000,00 TL

8

Çakırlı (Termal Turizm Amaçlı Arsa)

0/4272

60.044,37

155 TL/ m²

9.306.877,35 TL

279.206,32 TL

1.000.000,00 TL

 

4 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, gayr-i menkulün tahmini bedel üzerinden yukarıda belirtilen %3’lük geçici teminatı ve garanti teminatını ihaleden evvel ödemek şarttır.

5 - Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesine istinaden KDV’ den muaftır.

6 - Her bir taşınmaz satışı ihale şartnamesi 500,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi, Cumhuriyet Alanı No: 1, Orhangazi Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınabilir.

7 - İstekliler tekliflerini, ihale tarihi ve saatine kadar Belediyemiz, Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim etmelidir.

5471/1-1