15 Haziran 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30097

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


18 KALEM MUHTELİF MOBİLYA SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


10 ADET BEYAZ RENK 4X4 ÖNDEN DİFERANSİYELLİ ŞASİ ÜZERİNE 13 + 1,5 M3 KAPASİTELİ ÇÖP TOPLAMA ARACI, OFİSİMİZCE HAZIRLANAN “ARKADAN YÜKLEMELİ HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP ARAÇLARI” TEKNİK ŞARTNAMESİNE UYGUN OLARAK SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


3 KALEM MAL ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:


KULLANILMIŞ SU SAYAÇLARININ YENİ SAYAÇ İLE DEĞİŞİMİ İHALESİ YAPILACAKTIR

İSKİ Genel Müdürlüğünden:


22 ADET 60 E1, 31 ADET 49 E1 RAYLI BETON TRAVERSLİ MAKAS İÇİN KOMPLE MAKAS TOPU VE KÜRSÜ SETİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


ONARIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA VE İŞLETME İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:


SAFKAN ARAP TAYI SATILACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:


1 ADET ICP-OES İNDÜKTİF EŞLEŞMİŞ PLAZMA/OPTİK EMİSYON SPEKTROMETRE CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:


MEYDAN TAHMİL TAHLİYE HİZMETİ ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


MUHTELİF ÖZELLİKTE MADENİ YAĞ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Turhal Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


TÜLOMSAŞ (TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİ A.Ş.) TARAFINDAN TSI BELGELİ EANOSS VE RGNSS TİPİ VAGONLARDA KULLANILMAK ÜZERE 4000 ADET SFERO DÖKÜM TSI’LI KOMPLE AKS KUTUSU SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


TÜLOMSAŞ (TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİ A.Ş.) TARAFINDAN DE 33000 TİPİ LOKOMOTİFLERE AİT TURBO KOMPRESÖRLERİN 768.000 KM BAKIM, ONARIM, REVİZYON, YENİLEME İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA VE İŞLETME SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

Osmaniye İl Encümeni Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Balıkesir Defterdarlığı Bandırma Malmüdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Niksar Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Niksar Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Sultangazi Belediye Başkanlığından:


TÜRK KIZILAYI ALTINTEPE TIP MERKEZİ VE KARTAL TIP MERKEZİ İÇİN KAFETERYA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


18 KALEM MUHTELİF MOBİLYA SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Şırnak Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihtiyacı 18 kalem muhtelif mobilya, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine ve çizimlerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.- TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 22.06.2017 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

5517/1-1


10 ADET BEYAZ RENK 4X4 ÖNDEN DİFERANSİYELLİ ŞASİ ÜZERİNE 13 + 1,5 M3 KAPASİTELİ ÇÖP TOPLAMA ARACI, OFİSİMİZCE HAZIRLANAN “ARKADAN YÜKLEMELİ HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP ARAÇLARI” TEKNİK ŞARTNAMESİNE UYGUN OLARAK SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ihtiyacını karşılamak amacıyla, 10 adet beyaz renk 4x4 önden diferansiyelli şasi üzerine 13 + 1,5 m3 kapasiteli çöp toplama aracı, Ofisimizce hazırlanan “Arkadan Yüklemeli Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Araçları” teknik şartnamesine uygun olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesi hükümleri dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL EK ŞARTLAR LİSTESİNDE BELİRTİLMİŞTİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz I Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, şartname bedelini (130.- TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnameleri ile Ofis ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - İhale teklif dosyası içeriğine, talep takip numarası, ihale kayıt numarası ve iletişim bilgileri (e-posta ve KEP dahil) yazılacaktır.

4 - Teklifler, 23.06.2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, I Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

5 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacak olup, uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

6 - Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 6. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip 30 gün opsiyonlu olacaktır.

7 - İhale konusu araçların tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

8 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

9 - Sözkonusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu aracı ihale edip etmemekte, kısmen etmekte veya dilediği istekliye vermekte serbesttir.

5516/1-1


3 KALEM MAL ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezince desteklenen projeler için gerekli olan 3 kalem mal alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi Avcılar Yerleşkesi Teknokent Binası 1. Kat 34320   Avcılar/İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası    :  Tel: 0 212 440 0000 - 42615

c) Elektronik Posta Adresi         :  evren.erdogan@istanbul.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)            :  -

2 - İhale Konusu malın:

 

a)

Niteliği, Türü

Miktarı

İhale Tarihi

İhale Saati

1 -

Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi/Sıralı Kütle Spektrometresi (LC/MS/MS) Cihazı

İhale kayıt no: 2017/295626

1 Adet

22.06.2017

10:00

2 -

Biorezonans Cihazı

İhale kayıt no: 2017/295658

1 Adet

22.06.2017

10:45

3 -

Üst Düzey Doppler Ultrasonografi Cihazı

İhale kayıt no: 2017/295683

1 Adet

22.06.2017

11:30

 

b-c) Teslim Tarihi ve Teslim Yeri:

b-c-1) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 45 takvim günü içinde mesai saatlerinde yapılacaktır. İ.Ü. Adli Tıp Enstitüsü

b-c-2) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 45 takvim günü içinde mesai saatlerinde yapılacaktır. İ.Ü. İstanbul Sağlık Bilimleri Fakültesi

b-c-3) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 45 takvim günü içinde mesai saatlerinde yapılacaktır. İ.Ü. İstanbul Sağlık Bilimleri Fakültesi

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi Avcılar Yerleşkesi Teknokent Binası 1. Kat 34320   Avcılar/İSTANBUL

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İstekliler T.C. Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği Tıbbi Cihaz Yönetmelği (93/42/EEC MDD), Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (90/385/EEC AIMDD) ve Vücut Dışında Kullanılan (In Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği (98/79/EC IVDD) kapsamındaki teklif ettikleri Ürünlere ait T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB)’ndan onaylandığını belirtir belgeleri ve T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB)’ndan onaylı FİRMA BAYİ veya ANA BAYİ veya TEDARİKÇİ koduna sahip olduğunu gösterir belgeleri ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır. Eğer teklif edilen ürün yukarıda belirtilen direktifler kapsamında değilse istekli teklif ettiği ürünlerin “T.C. Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği Tıbbi Cihaz Yönetmelği (93/42/EEC MDD), Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (90/385/EEC AIMDD) ve Vücut Dışında Kullanılan (In Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği (98/79/EC IVDD)” kapsamında olmadığına dair yazılı beyanlarını teklif zarfında sunmalıdır. (2 ve 3 sıra numaralı ihaleler için geçerlidir.)

4.2. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

4.3.1.1. İstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik şartname ile karşılaştırma yapılabilmesi için teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyallerini eksiksiz sunması gerekir. Teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik şartnamenin tüm maddelerinin cevabının isteklice imzalı ve kaşeli olarak verilmesi gerekmektedir. Önerilen ürün teknik şartnameye uymak zorundadır. Teknik Şartnameye uymayan ürün değerlendirme dışı bırakılır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale, katılma koşullarını sağlayan tüm yerli ve yabancı isteklilere açık olup yerli istekli lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (İ.Ü. İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi Avcılar Yerleşkesi Teknokent Binası 1. Kat 34320 Avcılar/İSTANBUL) görülebilir ve 100,00- Türk Lirası karşılığı İ.Ü.Strateji Geliştirme Başkanlığına (Süleymaniye Cad. No: 25 Beyazıt-İstanbul) yatırılan bedelin makbuzu ile yine aynı adresten satın alınabilir. (Her iş için ayrı ayrı ihale doküman bedeli yatırılmalıdır.)

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar İ.Ü.Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi Avcılar Yerleşkesi Teknokent Binası 1. Kat 34320   Avcılar/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İhaleye iştirak edecek istekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler ihalesine iştirak etmiş oldukları her iş için teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bütün tekliflerin red edilmesi ve ihalelerin iptal edilmesinde idare serbesttir.

5445/1-1


KULLANILMIŞ SU SAYAÇLARININ YENİ SAYAÇ İLE DEĞİŞİMİ İHALESİ YAPILACAKTIR

İSKİ Genel Müdürlüğünden:

İSKİ Genel Müdürlüğü ambarları ve sayaç depolama alanlarındaki “İdare Ambarındaki Kullanılmış Su Sayaçlarının Şartnameye Uygun Yeni Sayaç İle Değişimi” ihalesi İSKİ Taşınır, Taşınmaz, Kaynak ve Haklarının Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 22. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Değişime Konu Malzemenin Cinsi ve Miktarı:

 

Sıra No

Malzeme Adı

Miktarı

Birimi

1

Kullanılmış Su Sayacı

871.565

Kg

 

Malzemenin Bulunduğu Yer     :  İSKİ İdare Ambarları Alanı

Muhammen bedel                      :  10.563.367,80 TL + KDV’dir

Geçici Teminat Bedeli                :  316.901,035 TL

İhale Usulü                                :  Kapalı Teklif Usulü

İhale Tarihi ve Saati                   :  03/07/2017 Saat:10:00

İhalenin Yapılacağı Adres         :  İSKİ Genel Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası Üst Zemin Kat, 07 Nolu Oda Güzeltepe Mah. Alibey Cad. Eyüp/ İSTANBUL

1 - İstekliler, tekliflerini ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar teklifler İSKİ Genel Müdürlüğü Güzeltepe Mah. Alibey Cad. No: 7 Yeni Hizmet Binası Satınalma Şube Md.lüğü Kat: 1 02 No'lu Oda 34060 Eyüp/İSTANBUL adresine verileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

2 - İsteklilerin, aşağıda belirtilen belgeleri sunmaları zorunludur;

2.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde; kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde; ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, Bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi

f) İhale dokümanının satın alındığına dair belge(dekont)

3 - İhale dokümanı ve ekleri KDV Dahil 500,00.-TL bedel karşılığında İSKİ Genel Müdürlüğü Güzeltepe Mah. Alibey Cad. No: 7 Yeni Hizmet Binası Satınalma Şube Md.lüğü Kat: 1 02 No'lu Oda 34060 Eyüp/İSTANBUL adresinden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir. Ancak ihaleye katılabilmek için ihale dokümanının satın alınması zorunludur.

4 - İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta ve herhangi bir aşamada iptal etmekte serbesttir.

5 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüzseksen) takvim günüdür

6 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez

7 - İdaremiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir.

İlan olunur.

5373/1-1


22 ADET 60 E1, 31 ADET 49 E1 RAYLI BETON TRAVERSLİ MAKAS İÇİN KOMPLE MAKAS TOPU VE KÜRSÜ SETİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                     :  2017/283306

İdarenin:

a) Adresi                                             :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. Silo Yolu Cad. No: 2/1 GAR/ AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası              :  0 272 213 76 21-0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi                  :  www.tcdd.gov.tr (7ihalekom@tcdd.gov.tr)

1 - İhale konusu işin adı ve miktarı     :  22 Adet 60 E1, 31 Adet 49 E1 Raylı Beton Traversli Makas İçin Komple Makas Topu Ve Kürsü Seti (Teknik şartnameye göre) satın alınacaktır.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Başkanlığı-AFYONKARAHİSAR adresine ihale gün ve saati olan 06/07/2017 günü saat 15.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Satın Alma ve Stok Kontrol Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Bürosu GAR/AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Muhasebe ve Finansman Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden KDV Dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

5392/1-1


ONARIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA VE İŞLETME İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, Karaman Mahallesinde bulunan, mülkiyeti “Vakıflar Genel Müdürlüğü” ne ait olan, tapunun (16) pafta, (358) ada, (25) parselde ki “Bodrum Katında Kapalı Otopark ve Kalorifer Dairesi, Zemin Katında 3 Adet Dükkan, Her Katında 7'şer Adet Büro Bulunan Bodrum Dahil 8 Katlı Vakıf İşhanı” vasıflı, 1.457,26 m2 yüzölçümlü taşınmaz, toplam 15 (Onbeş) yıllığına onarım karşılığı kira ve işletme ihalesine çıkartılmıştır.

İLİ                                                          :  Afyonkarahisar

İLÇESİ                                                   :  Merkez

MAHALLESİ                                        :  Karaman

CADDESİ                                             :  Ordu Bulvarı

CİNSİ (Vasfı)                                        :  Bodrum Katında Kapalı Otopark ve Kalorifer Dairesi, Zemin Katında 3 Adet Dükkan, Her Katında 7'şer Adet Büro Bulunan Bodrum Dahil 8 Katlı Vakıf İşhanı

YÜZÖLÇÜMÜ                                     :  1.457,26 m²

PAFTA NO                                           :  16

ADA NO                                               :  358

PARSEL NO                                         :  25

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

OLUR TARİHİ                                     :  27/03/2017

VAKFI                                                   :  Vakıflar Genel Müdürlüğü

MUHAMMEN BEDEL                        :  9.626.224 TL 20 KRŞ (dokuzmilyonaltıyüz yirmialtıbinikiyüz yirmidörtTürkLirası yirmi Kuruş)

GEÇİCİ TEMİNAT                               :  288.786,73 TL (ikiyüzseksensekizbinyediyüz seksenaltı TürkLirasıyetmişüç Kuruş)

İHALE TARİH VE SAATİ                  :  30/06/2017 -Saat: 10.00

I - Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaz, Vakıflar Genel Müdürlüğü Genel Müdürlük Makamının 27.03.2017 tarihli Oluruna istinaden;

1 - Yüklenicisi tarafından tüm masrafları karşılanmak ve yapılan proje dahil tüm muhdesatın peşinen hiçbir hak talep etmeden bedelsiz olarak İdaremize terk ve teberru etmek kaydıyla mevcut güçlendirme ve onarım projesinde belirtilen fonksiyona uygun olarak imalat yapılması ve bunlarda yapılabilecek her türlü değişikliğin Vakıflar Bölge Müdürlüğüne, ilgili belediye ve kurumlara onaylatılması, onarımın bitirilerek tesisin tüm ekipman ve iç donanımı ile tamamlanmış olarak gerekli tüm izinlerin alınarak kullanıma açılması, tüm bu işlemlerin 2 (iki) yıl içerisinde tamamlanması, aksi takdirde İdarece kabul edilecek sebepler dışında sözleşmenin feshedilerek o tarihe kadar yapılmış olan tüm imalatın İdaremize terk ve teberru edilmesi, yatırılan kesin teminatın ve aylık kiraların gelir kaydedilmesi,

2 - Taşınmazın onarım ve güçlendirme projesi gereği tamamının onarımının yapılması, kiralama veya işletmenin ise binanın Ordu Bulvarına cepheli zemin kattaki dükkanlar ile asma kat hariç olmak üzere yapılması,

3 - Kira bedellerinin; sözleşme imzalandığı tarihinden itibaren inşaat süresi olan 2 yıl için aylık 10.000,00 TL sabit kira bedeli alınması, 3. yıl aylık 35.500-TL alınması, (Taşınmaz üzerinde yer alan binanın Ordu Bulvarına cepheli zemin kattaki dükkanlar ile asma kat hariç kiralama yapılacaktır.)

Müteakip yıllarda her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin ÜFE oranında arttırılmasıyla bulunacak miktarın aylık kira bedeli olarak alınması,

4 - Onarım ve Güçlendirme Projesi gereği oluşabilecek inşaat alanı metrekaresindeki azalmadan ötürü hiçbir şekilde kira bedellerinde indirime gidilmemesi ve sözleşme süresinin uzatılmaması, Onarım ve Güçlendirme Projesinde meydana gelebilecek iyileşme veya proje değişikliği sonucu inşaat alanının gelir getirici nitelikte büyümesi yeni gelir getirici alanların oluşması veya ekspertize konu hesaplamadaki oda sayısının artması durumunda sözleşmedeki kira bedeline göre oransal olarak hesaplanıp kira bedeline yansıtılması,

5 - İlgili mevzuata aykırı herhangi bir nedenle; sözleşme süresinin bitiminden önce taşınmazın ve binanın tahliye edilmesi halinde o tarihe kadar yapılmış olan tüm masrafların, hakların ve yapılan imalatların peşinen hiçbir hak talep etmeden bedelsiz olarak İdaremize terk ve teberru edilmesi,

6 - Sözleşme tarihinden itibaren inşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın başka amaçla kullanılmaması, her türlü güvenliğin Yüklenici tarafından sağlanması,

7 - Onarım ve Güçlendirme Projesi bedeli olan 122.000,00 TL + KDV nin ihale uhdesinde kalan istekli tarafından sözleşmeden önce İdaremize ödenmesi,

8 - Yüklenicisi tarafından vakıf taşınmaz ve inşaat üzerine hiçbir suretle haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülüklerin konulmaması, şartlarıyla

Onarım karşılığı 15 (Onbeş) yıl süreyle kira ve işletme ihalesine konulmuştur.

II - İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Cedit Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı No:65 43030 Merkez/KÜTAHYA adresinde bulunan Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının (2).katında toplanacak olan İhale Komisyonunca yapılacaktır.

III - İstekliler İhale Şartnamesini, mesai saatleri içerisinde 08:30-12:30 ve 13.30-17:30 saatleri arasında Cedit Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı No: 65   43030 Merkez/KÜTAHYA adresinde bulunan Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasının 4. katındaki Yatım ve Emlak Şube Müdürlüğünde görülebilir.

IV - İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler; İstekliler örneğine göre hazırlayacakları teklifleri ile aşağıda dış zarf içerisinde istenilen belgeleri yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Cedit Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı No:65 43030 Merkez/KÜTAHYA adresinde bulunan Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasına vermeleri gerekmektedir.

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

Teklifi ihtiva eden (Ek 7 örnek forma uygun olarak hazırlanan teklif mektubu) kapatılmış, mühürlenmiş/imzalanmış iç zarf ile birlikte,

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1)

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

a. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

b. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

a. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

b. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

e) Örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,

f) İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi(Ek:3)

g) Tahmin edilen bedelin %10'una kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

h) Tahmin edilen bedelin %50'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi,

İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir.

a. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi,

b. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi,

c. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesi,

İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları arasında inşaat yapım işlerinin bulunmaması halinde; işi (yapım/onarım) bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt Yüklenici Taahhütnamesi (Ek:5). (Alt yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır.

i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge,

j) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması

k) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek:6),

l) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,

m) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek: 7)

Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır.

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.

V - Teklif dosyası, Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne verilecek olup, dosyalar İdareye verildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

VI - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

VII - Bu işe ait ilan bedelleri defaten İdaremize sözleşme yapılmadan önce yatırılacaktır.

VIII - İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

TEL                               :  0 274 223 64 76

İNTERNET ADRESİ   :  www.vgm.gov.tr

FAKS                           :  0 274 224 11 71

E-MAİL                        :  kutahya@vgm.gov.tr

İlan olunur.

5142/1-1


SAFKAN ARAP TAYI SATILACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:

1 - İşletmemiz yetiştirmesi 45 baş Safkan Arap Tayı açık arttırma usulüyle teker teker satılacaktır.

2 - İhale 04.07.2017 günü saat 13.00’de İşletmemiz Atçılık Tesisleri’nde Alım - Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

3 - Geçici teminat tay başına 5.000,00 TL’dir.

4 - İhale şartnamesi, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA) adresinde ve işletmemizde görülebilir.

5 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.

a) Kanuni ikametgâhı olması ve TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı ibraz etmesi,

b) Bu işe ait geçici teminat vermiş olması,

c) Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgesinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi,

d) Yabancı Şirketlerin Türk Şirketlerinde aranan şartlarından başka ibraz edecekleri vesikaların T.C. Konsolosluklarınca tasdik edilmiş olması. Yabancı müşteriler getirecekleri belgeleri Türkçe tercümeleri ile birlikte ibraz edilecektir.

6 - TİGEM 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılacaktır. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya ihalede teklif edilen fiyatları İdare menfaati göz önünde bulundurarak kabul edip etmemekte serbesttir.

İlan olunur.

ADRES:

Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü

Karacabey-İzmir Karayolu Üzeri 7. Km. Karacabey/BURSA

Tel    : 0 224 689 64 75-76

Faks  : 0 224 689 64 96

5341/1-1


1 ADET ICP-OES İNDÜKTİF EŞLEŞMİŞ PLAZMA/OPTİK EMİSYON SPEKTROMETRE CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:

Bolvadin’de kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünde kullanılmak üzere 1 adet cihaz tamamen bilgisayar kontrollü, az yer kaplayan yüksek hassasiyet ve gelişmiş tespit limitlerine sahip Icp-Oes İndüktif Eşleşmiş Plazma/Optik Emisyon Spektrometre cihazı kapalı zarfla teklif alma yolu ile satın alınacaktır.

Şartnamesi Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesindeki TMO AAF İşletme Müdürlüğünden 75 TL bedel ile temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine İletişim bilgileri, vergi dairesi ve numarasının işlenerek (0272 612 5667) numaraya fakslanması durumunda isteklilere şartname kargo ile gönderilecektir ve bu konuda 0272 612 6662 / 9352 nolu telefondan bilgi alabileceklerdir.

İhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir. İhale tarihi 04 Temmuz 2017 günü saat 14.30 olup; İsteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Bu İhale Toprak Mahsulleri Ofisi İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

5378/1-1


MEYDAN TAHMİL TAHLİYE HİZMETİ ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız 2017/2018 Kampanya döneminde Meydan Hizmetlerinde kullanılmak üzere  2 Adet Damperli Kamyon, 2 adet Yükleyici (loder) ve 1 adet Traktör Kepçe Kiralanması hizmeti işi, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                        :  2017/288632

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Pınarbaşı Mahallesi Nurhak Yolu Üzeri 5 Km. Elbistan/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon - Faks Numarası    :  0344 419 16 09 - 0344 419 16 17

2 - İhale konusu hizmetin;

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  Fabrikamızın 2017 / 2018 kampanya döneminde meydan tesislerinde hareket gören günlük tahmini 1620 ton olmak üzere kampanya süresince toplam 170100 ton malzemelerin 2 adet damperli kamyon, 2 adet yükleyici (loder) ve 1 adet traktör kepçe çalıştırılmak suretiyle idarenin göstereceği mahallerden yükleme, boşaltma, taşıma, düzeltme ve temizlenmesi işidir. Kampanya süresi tahmini 105 gündür. İhale konusu işin miktarı ve süresi ± %20 toleranslı olacaktır.

b) Yapılacağı Yer                   :  Elbistan Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                          :  2017/2018 Kampanyası başından itibaren tahmini 105 gün

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  Elbistan Şeker Fabrikası

b) Tarihi - Saati                       :  29.06.2017 - 14:00

4 - İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TR (Türk Lirası) karşılığı Elbistan Şeker Fabrikası - Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını, idareden ücreti mukabili satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

7 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

8 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

9 - Kurumumuz şartname konusu mal alımı; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. İhale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5425/1-1


MUHTELİF ÖZELLİKTE MADENİ YAĞ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Turhal Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

16 Kalem Muhtelif Özellikte Madeni Yağ Alımı, ihalesi kapalı zarfta teklif alma esasına göre açık ihale usulü ile T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği kapsamında Fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve /veya pazarlık usulü ile devam edilecektir.

İhale Kayıt Numarası              :  2017/288587

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  CUMHURİYET CADDESİ 60300 TURHAL TOKAT

b) Telefon ve faks numarası   :  356 275 3530 - 356 275 3539

c) Elektronik Posta Adresi      :  turhalseker@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)         : 

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  16 Kalem Muhtelif Özellikte Madeni Yağ

b) Teslim yeri                         :  MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL ŞEKER FABRİKASI

c) Teslim tarihi                        :  Sözleşme Sonrası en geç 15 takvim günü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  05/07/2017 - 14:00

4 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 TRY (Türk Lirası) karşılığı Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

- Yapılacak olan ihalenin sonucuna göre açık eksiltme veya pazarlık yapılabilineceğinden ihale gün ve saatinde yetkilinin ya da şirketi temsile yetkili olan kişinin hazır bulunması gerekmektedir.

8 - İstekliler tekliflerini, mal kalem- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmi teklif verilebilecektir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.

11 - İhale konusu hizmet alımı (Ceza ve Yasaklama hükümleri hariç) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

5469/1-1


TÜLOMSAŞ (TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİ A.Ş.) TARAFINDAN TSI BELGELİ EANOSS VE RGNSS TİPİ VAGONLARDA KULLANILMAK ÜZERE 4000 ADET SFERO DÖKÜM TSI’LI KOMPLE AKS KUTUSU SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2017/288342

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0 (222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi         :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın adı

     ve miktarı                              :  4000 ADET SFERO DÖKÜM TSI’LI KOMPLE AKS KUTUSU

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğüne 11.07.2017 günü ve saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden (KDV Dâhil) 200,- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

5417/1-1


TÜLOMSAŞ (TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİ A.Ş.) TARAFINDAN DE 33000 TİPİ LOKOMOTİFLERE AİT TURBO KOMPRESÖRLERİN 768.000 KM BAKIM, ONARIM, REVİZYON, YENİLEME İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2017/288350

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490   ESKİŞEHİR/TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0 (222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi         :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın adı

     ve miktarı                              :  24 ADET TURBO KOMPRESÖR BAKIM, ONARIM REVİZYON, YENİLEME İŞİ

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğüne 12.07.2017 günü ve saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden (KDV Dâhil) 100,- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

5418/1-1


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA VE İŞLETME SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

Osmaniye İl Encümeni Başkanlığından:

İlimiz, sınırları içerisinde 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde, Ruhsatlı sahalara ait alanlarda, arama ve işletme haklarının verilerek ruhsatlandırılmalarına ilişkin aşağıda cins, muhammen bedeli ve geçici teminatı yazılı bulunan Jeotermal Kaynak arama ve işletme sahası, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 17. Maddesi gereğince, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Artırma Usulüyle İhaleye çıkarılmıştır.

İhale, aşağıda belirtilen tarih ve saatte Osmaniye İl Encümeni toplantı salonunda yapılacaktır. İhale dosyası mesai saatlerinde Osmaniye İl Özel İdaresi Yazı işleri Müdürlüğünde görülebilir.

 

İhale Edilerek Ruhsatlandırılacak Saha

Cinsi

Geçici Teminat

Muhammen Bedel

İhale Tarihi ve Saati

1- Osmaniye Hasanbeyli İlç.

Doğal Mineralli Su

4500

150.000

21.06.2017

Saat: 15.10

2- Osmaniye Hasanbeyli İlç.

Doğal Mineralli Su

2100

70.000

21.06.2017

Saat: 15.10

3- Osmaniye Toprakkale İlç.

Jeotermal Kaynak

1050

35.000

21.06.2017

Saat: 15.10

4- Osmaniye Kadirli İlç.

Jeotermal Kaynak

1050

35.000

21.06.2017

Saat: 15.10

5- Osmaniye Kadirli İlç.

Jeotermal Kaynak

2100

70.000

21.06.2017

Saat: 15.10

6- Osmaniye Düziçi İlç.

Jeotermal Kaynak

1050

35.000

21.06.2017

Saat: 15.10

7- Osmaniye Düziçi İlç.

Jeotermal Kaynak

1050

35.000

21.06.2017

Saat: 15.10

 

1 - Osmaniye İli Hasanbeyli İlçesi sınırları içerisinde Doğal Mineralli Su İşletme Ruhsatlı sahanın Koordinatları.

Pafta No: N37d1

 

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

SAĞA (Y)

280500

282000

282000

280500

YUKARI (X)

4118150

4118150

4117000

4117000

 

2 - Osmaniye İli Hasanbeyli İlçesi sınırları içerisinde Doğal Mineralli Kaynak arama Ruhsatlı sahanın Koordinatları.

Pafta No: N37d1

 

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

SAĞA (Y)

280500

280500

282000

282000

YUKARI (X)

4118150

4118300

4118300

4118150

 

3 - Osmaniye İli Toprakkale İlçesi sınırları içerisinde Jeotermal Kaynak arama Ruhsat sahası Koordinatları.

Pafta No: N36d3

 

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

SAĞA (Y)

247000

253000

253000

247000

YUKARI (X)

4109000

4109000

4104000

4104000

 

4 - Osmaniye İli Kadirli İlçesi Sarıtanışmanlı Köyü sınırları içerisinde Jeotermal Kaynak ve Minerralli su arama Ruhsat sahası Koordinatları.

Pafta No: N36a2-N36b1

 

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

7. Nokta

 

SAĞA (Y)

255061

255967

256607

256964

257144

257358

257405

 

YUKARI (X)

4149003

4149285

4148683

4148331

4148122

4148057

4147979

 

 

8. Nokta

9. Nokta

10. Nokta

11. Nokta

12. Nokta

13. Nokta

14. Nokta

15. Nokta

SAĞA (Y)

257362

257198

257237

257149

256906

256011

254926

254560

YUKARI (X)

4147892

4147750

4147564

4147413

4147109

4146414

4147278

4148416

 

5 - Osmaniye İli Kadirli İlçesi Koçlu Köyü sınırları içerisinde Jeotermal Kaynak ve Mineralli su arama Ruhsat sahası Koordinatları.

Pafta No: N36a2

 

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

7. Nokta

SAĞA (Y)

248029

248798

249653

250097

250562

250301

250022

YUKARI (X)

4152708

4152784

4152795

4152132

4151790

4151263

4150570

 

8. Nokta

9. Nokta

10. Nokta

11. Nokta

12. Nokta

 

 

SAĞA (Y)

249293

248636

248092

247556

247637

 

 

YUKARI (X)

4150457

4150349

4150822

4151313

4152101

 

 

 

6 - Osmaniye İli Düziçi İlçesi Ellek beldesi sınırları içerisinde Jeotermal Kaynak arama Ruhsat sahası Koordinatları.

Pafta No: N36b3-N36c2

 

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

SAĞA (Y)

267468

271660

270683

264970

YUKARI (X)

4130569

4129900

4120288

4120270

 

7 - Osmaniye İli Düziçi İlçesi Bayındırlı Köyü sınırları içerisinde Jeotermal Kaynak arama Ruhsat sahası Koordinatları.

Pafta No: N36b3-b4-c1

 

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

7. Nokta

SAĞA (Y)

268250

270988

272334

269000

267500

267491

267468

YUKARI (X)

4136750

4136424

4135068

4130400

4130600

4130565

4130569

 

8. Nokta

9. Nokta

10. Nokta

11. Nokta

12. Nokta

 

 

SAĞA (Y)

267199

265489

262573

265000

267000

 

 

YUKARI (X)

4129460

4122989

4122973

4131000

4134000

 

 

 

İsteklilerden İhaleye İştirak Edebilmeleri İçin;

a) Gerçek Kişiler;

1 - Nüfus cüzdan sureti

2 - Tebligat için kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi,

3 - Noterden onaylı imza beyannamesi,

4 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5 - Her sayfası imzalanmış olan şartname (Ekleri ile birlikte)

6 - İhale dokümanının alındığına dair 1000 TL’lik banka makbuzu

7 - Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu.

b) Tüzel Kişiler;

1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi,

2 - Şirketin kuruluş statüsü ve son yönetimini gösterir Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi,

3 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5 - Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirkülerini ihale saatine kadar İl Encümenine sunmaları gerekmektedir.

6 - Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu,

7 - İhale dokümanının alındığına dair 1000 TL’lik banka makbuzu,

8 - Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha,

9 - İrtibat için telefon ve faks numarası ile e-posta adresi.

İstekliler istenen belgeleri ihale günü en son saat 15.10’a kadar dilekçe ile birlikte Encümen Başkanlığına verecektir. İstekliler tekliflerini sözlü olarak vermek üzere yukarıda belirtilen gün ve saatte komisyon huzurunda hazır bulunacaklardır.

İlan olunur.

5484/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Balıkesir Defterdarlığı Bandırma Malmüdürlüğünden:

 

Sıra No

Taşınmaz Dosya No

Mahalle

Cinsi

Pafta

Ada

Parsel

Toplam Yüzölçümü (m²)

Satış

Hazine Hissesi

Tahmin Edilen Satış Bedeli (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

İmar Durumu

1

10040100188

Paşabayır

Tarla

12

46

210

1.480,00

İmarlı (Ayrık Nizam 2 Kat Konut Alanı ve Yol)

Tam

2.200.000,00

550.000,00

13 Temmuz 2017

14:00

 

Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile hizasında belirtilen tarih ve saatte Hükümet Konağı İhale odasında toplanacak komisyon huzurunda satış ihalesi yapılacaktır.

1 - İsteklilerin geçici teminat alındısı veya banka geçici teminat mektubu (SÜRESİZ), T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı örneği, yasal yerleşim yerini gösterir belge, (tüzel kişiliklerde yetki belgesi, imza sirküleri ile ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluşlarından alınmış sicil kayıt belgesi) ile birlikte ihale saatine kadar komisyona başvurmaları.

2 - İhalelere ilişkin şartnameler mesai saatlerinde Bandırma Malmüdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

3 - 12/07/2017 tarihine kadar istenilmesi halinde yer gösterme yapılacaktır.

4 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5 - Postayla yapılacak müracaatlarda, teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

6 - Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

7 - Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr. adresinden öğrenilebilir.

5107/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Niksar Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satış ihalesi yapılacaktır.

1 - Encümen Kayıt No                        : 30.05.2017 / 17-126

2 - Taşınmaza dair bilgiler:

a) İli                                                    : Tokat

b) İlçesi                                               : Niksar

c) Ada No                                           : 171

d) Parsel                                              : 57

e) Satışa Konu Belediye Hisse oranı   : Tamamı

f) Adres                                              : Kılıçarslan Mahallesi (Kapalı Semt Pazarı ve Kapalı Otopark Projesi)

 

İHALEYE ÇIKARILAN İŞYERLERİNİN

S.N

Katlar

Bağımsız

Bölüm No

Nitelik

Arsa Payı

m2

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

Tarih

Saat

1

4. Normal Kat

13

İşyeri (Kafeterya)

6132799104/30265669621

142

   710.000,00

  21.300,00

11.07.2017

10:30

2

4. Normal Kat

14

İşyeri (Çok Amaçlı Salon)

3489644480/30265669621

808

3.940.000,00

118.200,00

11.07.2017

11:00

 

3 - İhale tarih                                       : 11.07.2017

4 - İhalenin Yapılacağı Yer                 : Niksar Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu

5 - Telefon - Faks                               : 0 356 527 8151- 146 / 0356 527 6370

6 - İhale Usulü                                    : 2886 Sayılı Kanunun 35/C maddesine istinaden Açık teklif usulü

7 - İhale Şartnamesi                            : Niksar Belediye Başkanlığı Mali Hizm. Müdürlüğünden temin edilebilir.

8 - İhaleye Katılmak isteyenlerden İstenilen Belgeler:

a) Gerçek Kişiler

1 - Nüfus Cüzdan Sureti

2 - İkametgah Belgesi

3 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Geçici teminat

4 - Vekaleten katılınması halinde Noter tasdikli Vekaletname

b) Tüzel Kişiler

1 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içerisinde düzenlenmiş noter tastikli imza sirküleri

2 - Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

3 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Geçici teminat

4 - Vekaleten katılınması halinde Noter tasdikli Vekaletname

9 - İhaleye katılmak isteyenlerin İhale saatinden önce İhale Şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de Şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İlanen duyurulur.

5342/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Niksar Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satış ihalesi yapılacaktır.

1 - Encümen Kayıt No                        : 30.05.2017 / 17-127

2 - Taşınmaza dair bilgiler:

a) İli                                                    : Tokat

b) İlçesi                                               : Niksar

c) Ada No                                           : 171

d) Parsel                                              : 57

e) Satışa Konu Belediye Hisse oranı   : Tamamı

f) Adres                                              : Kılıçarslan Mahallesi (Kapalı Semt Pazarı ve Kapalı Otopark Projesi)

 

İHALEYE ÇIKARILAN İŞYERLERİNİN

S.N

Katlar

Bağımsız Bölüm No

Nitelik

Arsa Payı

m2

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

Tarih

Saat

1

3. Normal Kat

12

İşyeri (Eğlence Katı)

4210895258/30265669621

975

4.387.500,00

131.625,00

08.08.2017

10:30

 

3 - İhale tarih                                       : 08.08.2017

4 - İhalenin Yapılacağı Yer                 : Niksar Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu

5 - Telefon - Faks                               : 0 356 527 8151- 146 / 0356 527 6370

6 - İhale Usulü                                    : 2886 Sayılı Kanunun 35/C maddesine istinaden Açık teklif usulü

7 - İhale Şartnamesi                            : Niksar Belediye Başkanlığı Mali Hizm. Müdürlüğünden temin edilebilir.

8 - İhaleye Katılmak isteyenlerden İstenilen Belgeler:

a) Gerçek Kişiler

1 - Nüfus Cüzdan Sureti

2 - İkametgah Belgesi

3 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Geçici teminat

4 - Vekaleten katılınması halinde Noter tasdikli Vekaletname

b) Tüzel Kişiler

1 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri

2 - Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

3 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Geçici teminat

4 - Vekaleten katılınması halinde Noter tasdikli Vekaletname

9 - İhaleye katılmak isteyenlerin İhale saatinden önce İhale Şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de Şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İlanen duyurulur.

5343/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Sultangazi Belediye Başkanlığından:

 

MAHALLE

ADA

PARSEL

CİNSİ

ALANI (M2)

İMARI

BELEDİYE PAYI

TAHMİNİ BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ SAATİ

ATIŞALANI -

İSMETPAŞA

680

5

ARSA

1.400,23

Ayrık Nizam

TAKS:0,30, KAKS:1,50

Konut Alanı

TAM

12.250.862,50 TL

157.526,00 TL

13/07/2017 10:30

 

1 - Yukarıda özellikleri belirtilen, Sultangazi Belediyesine ait taşınmaz ihale ile satılacaktır. İhale, İstanbul İli, Sultangazi İlçesi, Uğurmumcu Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No: 54/1, 1. Kat Encümen Odasında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü yöntemiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 250,00 (ikiyüzelli) TL olup Sultangazi Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden (İstanbul İli, Sultangazi İlçesi, Uğurmumcu Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No: 54/1, 2. Kat) temin edilebilir.

2 - İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazların ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

3 - İhaleye katılacaklardan istenen belgeler:

A - Gerçek kişi olması halinde;

1- T.C. Kimlik Numarasını içerir Nüfus Cüzdan Sureti,

2- İkametgâh belgesi,

3- Noter tasdikli imza beyannamesi,

4- İstekli tarafından “okudum, anladım” şeklinde imzalanmış şartname ve şartnamenin satın alındığına ilişkin makbuz aslı,

5- Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge aslı,

6- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

7- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

8- Belediyeye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı. (6183 sayılı Kanunun 48. Maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir),

B - Tüzel kişi olması halinde;

1- Tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret ve Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya ilgili Makamdan) kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna ilişkin belge,

2- Tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterce tasdikli imza sirküleri (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi),

3- Dernekler için Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti,

4- Geçici teminat mektubu veya makbuzun aslı,

5- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

6- Kamu Tüzel Kişileri söz konusu olduğunda, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belge,

7- İstekli tarafından “okudum, anladım” şeklinde imzalanmış şartname ve şartnamenin satın alındığına ilişkin makbuz aslı,

8- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

9- Belediyeye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı. (6183 sayılı Kanunun 48. Maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir),

C - Ortak Girişim olması halinde:

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

4 - İşbu ilan içeriği genel bilgi mahiyetinde olup, ihalede şartname hükümleri uygulanacaktır.

5391/1-1


TÜRK KIZILAYI ALTINTEPE TIP MERKEZİ VE KARTAL TIP MERKEZİ İÇİN KAFETERYA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Altıntepe Tıp Merkezi ve Kartal Tıp Merkezi için kafeterya hizmeti idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri yıllık toplam hizmet bedelinin en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmalar ihale zarflarını en geç 11.07.2017 günü saat 10:00’a kadar Yönetim Destek Hizmetleri Müdürlüğü Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 12.07.2017 günü saat 14:00’de Genel Müdürlüğümüz toplantı salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

5461/1-1