14 Haziran 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30096

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden:

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden:

TED Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:

Harran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Pamukkale Üniversitesinden:

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Meclisinin 07.02.2017 gün ve 036 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2017 gün ve 995 sayılı kararı ile onaylanan "Pursaklar 95222 Ada 1 Nolu Parsele Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği", 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.

5420/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Encümeninin 13.04.2017 tarih 443/1073 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 18.05.2017 tarih 1034/2329 sayılı kararı ile onaylanan 84357/2 nolu kesin parselasyon planı Müdürlüğümüz ilan tahtasına asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

             ADA/PARSEL                                           MEVKİİ

                   64763/1                                   MEHMET AKİF ERSOY

5435/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden:

Yenimahalle İlçesi Yeşilevler ve Kaletepe Mahalleleri 60425/3, 60455/1, 60455/2, 60455/3, 60455/4, 60456/1, 60456/2, 60456/3, 60456/4, 60456/6, 60456/7, 60456/8, 60456/9, 60457/1, 60457/2, 60457/3, 60457/4, 60457/5, 60457/6, 60457/7, 60457/8, 60457/9, 60458/1, 60458/2, 60458/3, 60483/1, 60484/1, 60484/2, 60484/3, 60487/1, 60487/2, 60613/1 no’lu ada parselleri kapsayan Yenimahalle Belediye Encümenimizin 11.05.2017 tarih ve 562/1280 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 01.06.2017 tarih ve 1175/2591 sayılı kararıyla onaylanan 84220/35 no‘lu Parselasyon Planı. Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

5434/1-1


Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48. maddesinde ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gündür

Başvurular Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvurular ve eksik belge ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanması gerekmektedir.

Devlet hizmet yükümlüsü adaylar başvurularında yükümlülük süresini belgelendirecek olup, bu adayların başvuruları devlet hizmet yükümlülüğü süresi bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63. maddesi hükümleri dahilinde değerlendirilerek kabul veya reddedilecektir

Öğretim üyesi atamalarında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanacaktır.

Adaylardan istenilen belgeler; Bölüm, Anabilim Dalını ve sabıka kaydının bulunup bulunmadığını belirten http://www.ksu.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu ekinde bir adet fotoğraf, lisans diploması fotokopisi, doktora / uzmanlık diploması fotokopisi, nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, bilimsel çalışma ve yayın listesi, yabancı dil belgesi ile birlikte; doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 takım olarak sunacaklardır.

 

BİRİM

UNVAN

K/D

ADET

NİTELİĞİ

TIP FAKÜLTESİ

Göz Hastalıkları

Doçent

1

1

Vitreoretinal cerrahi konusunda deneyimli olup, oftalmoloji alanında uluslararası sertifikaları olmak

5436/1-1


TED Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, “2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu”, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri, “TED Üniversitesi (TEDÜ) Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri” ve “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümlerini yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır.

İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

Doçent kadrosuna başvuracak adayların:

Anabilim Dalını belirtir bir dilekçenin ekinde; nüfus cüzdanı fotokopilerini, öğrenim durumlarını gösterir belgelerini, doçentlik belgelerini, yabancı dil belgelerini, özgeçmişlerini (yayın ve öğretilen derslerin listesini içeren), referans verebilecekleri üç kişinin isimleri ve iletişim bilgilerini, eğitim felsefelerini ve akademik ajandalarını içeren niyet mektuplarını, mevcut ise; aday tarafından verilmiş olan derslerin değerlendirmelerini iletmeleri gerekmektedir.

Başvuru dosyası eksiksiz adaylar değerlendirilecektir. Başvurular TED Üniversitesi (TEDÜ) İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen/posta aracılığı ile/e-posta ile yapılabilir.

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. Kadro adetleri, başvuru koşulları ve başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler http://www.tedu.edu.tr/internet adresinden öğrenilebilecektir.

Duyurulur.

 

Birimi

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim Bölümü, Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı, Sınıf Öğretmenliği Programı

Doçent

1

Adayların;

- Sınıf Öğretmenliği/Fen Eğitimi Alanı’nda doktora derecesine sahip olmaları gerekmektedir.

- Fen Eğitimi Alanı’nda lisans ve lisansüstü dersleri verebilecek, disiplinlerarası alanlarda uygulamalı ve / veya teorik araştırmalar yapabilecek yetkinlikte olmaları beklenmektedir.

5443/1-1


Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun Hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

1 - Doçent adaylarının; Dilekçe, özgeçmişleri, onaylı doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyaları, karton kutu içerisinde teslim edilmesi gerekir.

NOT:

1 - Müracaat edecek adaylarının Üniversitemiz Web sayfasında DUYURULAR kısmında ve Personel Daire Başkanlığının Formlar kısmında yayınlanan Akademik Yükseltme ve Atama Asgari Koşullarının Sağlandığına İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formu ve Öğretim Üyesi Kadro Başvuru Formunu (bilgisayar ortamında) 1’er adet doldurarak başvuruda dilekçe ekinde Özgeçmiş ve Yayın listesini ayrıca onaylı Doçentlik belgesini teslim etmeleri gerekmektedir.

2 - Müracaat edecek adayların “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanmalarda Uygulanacak Esaslar Yönergesi”nde belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. (http://www.omu.edu.tr) adresinden Üniversitemiz/Kamu Mevzuat Sistemi (KAVSİS)/Yönergeler kısmından ulaşılabilinir. Ayrıca başvuracak adayların Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanmalarda Uygulanacak Esaslar Yönergesine göre puanlama listelerini oluşturarak ve imzalayarak (1’er takım) tüm dosyalara koymaları gerekmektedir.

MÜRACAAT YERİ: Üniversitemiz Rektörlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Bir kişi birden fazla kadroya müracaat edemez.

MÜRACAAT TARİHİ: İlanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır.)

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

BİRİMİ

BÖLÜM / ANABİLİM DALI

DOÇENT

AÇIKLAMA

Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği

1

 

Veteriner Fakültesi

Patoloji

1

 

Diş Hekimliği Fakültesi

Restoratif Diş Tedavisi

1

 

Diş Hekimliği Fakültesi

Endodonti

1

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Genel Biyoloji

1

 

Mühendislik Fakültesi

Gıda Teknolojisi

1

 

Mühendislik Fakültesi

Kartografya

1

 

Eğitim Fakültesi

Eğitim Programı ve Öğretim

1

Öğretmen Yetiştirme ve Öğretmen nitelikleri ile ilgili çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi

Türkçe Eğitimi

1

 

Tıp Fakültesi

Göz Hastalıkları

1

Lameller Kornea nakli konusunda tecrübeli olmak.

Tıp Fakültesi

Kulak, Burun ve Boğaz Hst.

1

 

Tıp Fakültesi

Beyin ve Sinir Cerrahisi

1

PDÖ eğitimi almış olmak.

Tıp Fakültesi

Plastik, Rekonst. ve Estetik Cer.

2

 

Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyokimya

1

Tıbbi Biyokimya uzmanı olmak ve PDÖ eğitimi almış olmak.

Ziraat Fakültesi

Bitkisel Biyoteknoloji

1

 

Ziraat Fakültesi

Tarımsal Yap.ve Sulama.

1

 

Ziraat Fakültesi

Hayvan Yetiştirme

1

 

İktisadi ve İdari Bil. Fak.

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

1

Endüstriyel pazarlarda marka değeri ve dağıtım kanalları konusunda çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bil. Fak.

Muhasebe ve Finansman

1

Denetimde hileli finansal raporlama konusunda çalışmaları olmak.

Ali Fuad Başgil Hukuk Fak.

Mali Hukuk

1

Gayrimenkul ve finans vergilemesi alanında çalışmış olmak.

5419/1-1


 


 


 


 


 


 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ