14 Haziran 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30096

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ÖN YETERLİLİK İLANI

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünden:


MUHTELİF İŞLER İHALE EDİLECEKTİR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


NİŞASTA ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


RAY KAYNAĞI YAPILMASI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


KABLOLU VE KABLOSUZ AĞ SİSTEMLERİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR, DOCKİNG İSTASYONU VE ÇEVRE BİRİMLERİ VE TÜMLEŞİK BİLGİSAYAR (ALL IN ONE) VE ÇEVRE BİRİMLERİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


E.H. YÜKLEYİCİ YEDEKLERİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığından:


GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ÖN YETERLİLİK İLANI

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünden:

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 19. maddesi gereğince “Belli İstekliler Arasında İhale Usulü” ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2017/294322

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü Tandoğan Yerleşkesi Ek Hizmet Binası A Girişi 1. Kat Beşevler/ ANKARA

b) Telefon ve faks numarası      :  0 312 212 56 56-3142 - 2150478

c) web adresi                             :  www.ankara.edu.tr

2 - Ön yeterlilik konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Mal Alımı, 1adet Entegre Ameliyathane Sistemi, 1adet Robotik Cerrahi Sistemi için Ameliyat Masası, 2 adet Entegre Ameliyathane ve Robotik Cerrahi Sistemi Ameliyat Lambası,1 adet Dikey Tip Taşıyıcı Tavan Destek Ünitesi, 2 adet Yatay Tip Tavan Destek Ünitesi

b) Malın teslim edilme/işin

    yapılma yeri veya yerleri        :  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Ameliyathanesi

c) İşin süresi                              :  08.09.2017 tarihine kadar teslim edilecektir.

3 - Ön yeterlilik değerlendirmesinin

a) Yapılacağı yer tarih ve saat    :  Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü 04.07.2017 saat 14.00

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,

ç) İlanın 4.3’üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği 4734 sayılı Kanunun 3.maddesindeki (f) bendiyle geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarında düzenlenen yeterlik belgeleri,

d) Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) Adayın ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

f) Ön yeterlik dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.1. Ön yeterliğe iş ortaklığı olarak başvuruda bulunulması halinde, İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı ve imalatçılığı gösteren belgeler

a) Aday imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Aday yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, (üreticiden veya distribütöründen alınması gerekmektedir)

c) Aday Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

4.3.2. Kalite ve Standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler

4.3.2.1. Entegre ameliyathane sistemine kurulacak monitörlerin CE belgeleri

4.3.2.2. Entegrasyon sistemi ile tam uyumlu ameliyat masasının X4 güvenlik taşıma belgesi (EN60601)

4.3.2.3. Ameliyat lambasının CE belgesi

4.3.2.4. Ameliyat lambasının IEC 60601 standardına uygun olduğuna dair belge

4.3.2.5. Ameliyat lambasının ISO 13485 kriterlerini sağladığına dair belge

4.3.2.6. Tavan destek ünitesini imal eden firmanın ISO 13485:2003 belgesi

4.3.2.7. Tavan destek ünitesinin EN 60601-1 (3.Baskı), EN 60601-1-2, EN 60601-1-6, EN ISO 11197 ve EN ISO 5359 standartlarına uygun olarak imal edilmiş olduğuna dair belge.

4.3.2.8. Tavan destek ünitesinin CE belgesi

4.3.2.9. Tavan destek ünitesinin ISO 9001 kalite yönetim sistemi sertifikası

4.3.2.10. Tavan destek ünitesinin ISO 13485 kalite yönetim sistemi sertifikası

4.3.2.11. Tavan destek ünitesinin oksijen, vakum ve medikal hava soketlerinin DIN 13260 standardında valflere sahip olduğuna dair belge

4.3.2.12. Tavan destek ünitesinin oksijen, vakum ve medikal hava soketlerinin EN ISO 9170-1 standardında renk kodları ile ayrıldığına dair belge

4.3.2.13. Pendant üzerindeki medikal gaz ve vakum prizlerinin ISO 9001 standart uygun olduğuna dair belge.

4.3.2.14. Tavan destek ünitesinin yüksek ve düşük voltaj prizlerinin tip E standardında olduğuna dair belge.

4.3.2.15. Gaz prizlerinin BS 5682 veya DIN standartlarında olduğuna dair belge.

4.3.2.16. İsteklinin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’ na kayıtlı olduğuna dair belge

4.3.2.17. İstekliler teklif ettikleri tıbbi cihazların T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’nda (TİTUBB)’da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğuna dair belge verilmelidir.

4.3.2.18. Teklif veren firma tıbbi cihaz satış reklam ve tanıtım yönetmeliği kapsamında satış merkezi yetki belgesini teklif dosyasında sunacaktır.

4.3.3. Tedarik edilecek malların markaları, numuneleri, katalogları, fotoğrafları

Teklif edilen malların teknik şartnameye uygunluğunu teyit etmek amacıyla

4.3.3.1. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı altında cevaplar

4.3.3.2. Teknik şartnamedeki tüm cihazlara ait ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı doküman, katalog fotoğraf veya benzeri materyaller verilecektir. (Teknik şartnameye cevaplar ile birebir uyumlu olacaktır.)

4.3.3.3. Marka ve model beyanı verilecektir.

5 - Bu ihale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

6 - Ön yeterlik dokümanın görülmesi ve satın alınması:

6.1. Ön yeterlik dokümanı Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünde görülebilir ve 50,00 TL (Elli Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Ön yeterlik başvurusu, 04.07.2017 saat 14.00’e kadar Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü’ne elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

9 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

5432/1-1


MUHTELİF İŞLER İHALE EDİLECEKTİR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - İHALE KONUSU İŞİN NİTELİĞİ YERİ VE MİKTARI

Antalya Büyükşehir Belediyesinin mülkiyeti ve tasarrufu altında bulunan, İlimiz, Muratpaşa İlçesi Bahçelievler Mahallesi 3701 ada 2, 3699 ada 4, 3700 ada 1, 563 ada 3, Konyaaltı Beach Park bulunan dolgu alanı ile Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan alanlarda hazırlanan avan ve/veya konsept projeler kapsamında yer alan ünitelerin/yapıların bir bütün halinde, çevre düzenlemesi de dahil olmak üzere hazırlanan idari ve teknik şartname hükümleri doğrultusunda yapımı/inşası, 29 yıl süre işletilmesi ve süre sonunda bedelsiz olarak Antalya Büyükşehir Belediyesine devredilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

2 - İŞİN TAHMİN EDİLEN BEDELİ

Artırıma esas yıllık işletme bedeli 4.469.220,00 TL + KDV’dir.

3 - İŞİN SÜRESİ

İşletme hakkı sözleşmesinin imza tarihinden itibaren yapım süresi dahil 29 yıldır.

4 - GEÇİCİ TEMİNAT

Geçici Teminat tahmini toplam yatırım maliyet bedeli 42.975.767,00 TL ile artırıma esas ilk yıl tahmini işletme hakkı bedelinin toplamı olan 47.444.987,00 TL’nin yüzde üçü 1.423.350,00 TL’dir.

5 - İHALE YERİ, TARİHİ SAATİ VE USULÜ

İhale Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yeni Hizmet Binası (Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No: 20) Encümen Toplantı Salonunda 06.07.2017 Perşembe günü saat 14:00’de yapılacaktır. İhalede 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü uygulanacaktır.

6 - İSTEKLİLERDEN ARANILAN BELGELER

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Yasal yerleşim sahibi olduklarını gösterir belge,

b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi beyanı,

c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, (ilgisine göre nüfus cüzdanı veya vergi kimlik kartının aslı veya noter onaylı sureti)

ç) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

e) İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Antalya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı’na yatırıldığını gösteren makbuzlar,

f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

g) İsteklinin ortak girişim olması halinde, idari şartname ekinde yer alan iş ortaklığı beyannamesi,

ğ) İdari şartname ekinde yer alan teklif mektubu,

h) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesi’nden alınan yazı aslı,

ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan veya Sosyal Güvenlik Kurumu’nun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslı,

i) İhale dokümanı satın alındığına dair belge,

j) İşin alt yüklenicilere yaptırılması ya da yaptırılmaması halinde, isteklinin alt YÜKLENİCİ bulunduracağına veya bulundurmayacağına dair taahhütname,

k) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin direkt ya da dolaylı yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır ortaklık yapısının korunduğunu gösteren belge.

İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilemez.

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

Toplam tahmini yatırım maliyet bedeli olan 42.975.767,00 TL’nin % 10'undan az olmamak üzere, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenen belgeyi sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son yedi yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İş hacmini gösteren belgeler

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) İsteklinin veya isteklinin iş ortaklığı olması halinde ortaklarından birinin bağımsız denetim firmalarından biri tarafından Uluslararası Muhasebe Standartlarına göre denetlenmiş iştirakleri ile birlikte oluşturduğu konsolide mali tablosunda yer alan toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.

İşbu maddenin (a) bendinde belirtilen cironun tahmini yatırım maliyet bedelinin %25'inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise tahmini yatırım maliyet bedelinin % 15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son yedi yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

İş deneyim belgeleri

Son on beş yıl içinde bedel içeren ya da maliyet artı bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70’inden az olmamak üzere iş deneyim belgesi sunulması gerekir.

Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler

Bu ihalede benzer iş olarak; günübirlik tesis veya spor amaçlı turistik tesis veya eğlence merkezi veya rekreasyon veya turizm kompleksi veya Yapım İşlerinde İş Deneyiminde değerlendirilecek Benzer İşler Tebliğinde yer alan B/II grubu işler yapmış olunması kabul edilecektir.

İhale, idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - TEKLİFLERİN VERİLMESİ:

Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç 06.07.2017 Perşembe günü saat 14:00’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Başkanlığına (Antalya Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası-Antalya) verilecektir.

Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı/unvanı ile açık adresi yazılır.

Posta ile yapılacak tekliflerin ilanda belirtilen gün ve saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış saati bir tutanakla tespit edilir. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

8 - ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI:

İhale dokümanı Antalya Büyükşehir Belediyesi, Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığından (Emlak Şube Müdürlüğü) mesai saatleri içinde görülebilir, 1.000,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir.

İlan olunur.

5365/1-1


NİŞASTA ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 70.000 kg Nişasta alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 22.06.2017 Perşembe günü saat 10.30’da Fabrikamız Genel Müdürlük Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 100 TL (Yüztürklirası) bedelle Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 22.06.2017 Perşembe günü saat 10.30’a kadar Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

                Tel: (0 312) 397 33 65-66   Faks: (0 312) 397 33 71-74

5442/1-1


RAY KAYNAĞI YAPILMASI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                     :  2017/280715

İdarenin:

a) Adresi                                             :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası              :  0 272 213 76 21- 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi                  :  www.tcdd.gov.tr (7ihalekom@tcdd.gov.tr)

1 - İhale konusu işin adı ve miktarı     :  7. Bölge Müdürlüğü mıntıkasında sayding ve istasyon yollarında kullanılmak üzere 4185 adet makinalı alın kaynağı ile tamir ve bakım amacıyla 400 adet alüminotermit ray kaynağı yapılması hizmet alım işidir.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı-AFYONKARAHİSAR adresine ihale gün ve saati olan 06/07/2017 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden KDV dahil 250,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

5340/1-1


KABLOLU VE KABLOSUZ AĞ SİSTEMLERİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Satınalma Koordinatörlüğü ihtiyacı Kablolu ve Kablosuz Ağ Sistemleri Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 28/06/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

5439/1-1


DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR, DOCKİNG İSTASYONU VE ÇEVRE BİRİMLERİ VE TÜMLEŞİK BİLGİSAYAR (ALL IN ONE) VE ÇEVRE BİRİMLERİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ihtiyacı Dizüstü Bilgisayar, “Docking İstasyonu ve Çevre Birimleri”, “Tümleşik Bilgisayar (All In One) Ve Çevre Birimleri” teknik şartnamesine markalarından birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

 

İHALE

Şartname Bedeli

Tüm Kısımlara veya Birden Fazla Kısma Katılımlar İçin

130,00.-TL

1. KISIM

Dizüstü Bilgisayar, Docking İstasyonu ve Çevre Birimleri

100,00.-TL

2. KISIM

Tümleşik Bilgisayar (All In One) ve Çevre Birimleri

130,00.-TL

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 23.06.2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi, her kısım için ayrı olmak üzere kısmi teklif de verilebilecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

5440/1-1


E.H. YÜKLEYİCİ YEDEKLERİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığından:

İşin adı: E.H. Yükleyici yedekleri alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2017/284162

Dosya No                               :  1727047

1 - İdarenin:

a) Adresi                                 :  BÜLENT ECEVİT CADDESİ NO: 125 ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası  :  Tel  : 0 372 252 40 00 (70 Hat)

                                                  Faks: 0 372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi:

2 - İhale konusu malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  E.H. Yükleyici yedekleri: 2 kalem

b) Teslim yeri                         :  TTK. Genel Müdürlüğü Makine İkmal ve Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Müdürlüğü Tesellüm Ambarıdır. / ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                        :  İşe başlanmasına müteakip 60 takvim günü

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı yer                     :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                     :  05.07.2017 - 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4-1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) Şartnamenin 16 nci maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 30,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 05/07/2017 ÇARŞAMBA günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

13.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

5422/1-1


GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

Mülkiyeti Kurumumuza ait tapuda Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, Kayacık Mahallesi, 174 ada, 35 parselde kayıtlı 28.184,55 m² yüzölçümlü, 12 blok 8’er katlı betonarme apartman ve 2 katlı betonarme sosyal tesis binası ve arsası niteliğindeki taşınmazda bulunan A Bloklardaki 125/44544 arsa paylı meskenler ve B Bloklardaki 95/44544 arsa paylı meskenler ile Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, Dereköy Köyü (Gazanfer Bilge Mahallesi), 149 ada, 8 parselde kayıtlı 20.267,28 m² yüzölçümlü 7 adet 7 katlı ve 6 adet 6 katlı betonarme apartman ve arsası niteliğindeki taşınmazda bulunan A Bloklardaki Meskenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü maddelerine göre açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır.

Kurumumuz 2886 Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp gayrimenkul satış ihalesini yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Satış ihalesi ile ilgili verilen bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi mahiyetindedir.

İhaleye katılmak isteyenler, taşınmazın İhale dokümanını, Kocaeli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nde bedelsiz olarak görebilir. Satın alınmak istenilen gayrimenkul için belirlenen Şartname satın alma bedeli; tahsilata yetkili bankalara “Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeme yapma” talebiyle müracaatta bulunarak, “Beyana Dayalı Tahsilat” menüsünden TCKN veya Vergi Numarası ile 1008 kodundan yatırılarak, Kocaeli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nden alınması zorunludur.

Teminat olarak, Devlet İhale Kanunu ile Kamu İhale Kanununda belirtilen tedavüldeki Türk parası, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlar tarafından verilen süresiz kesin teminat mektupları, Resmi Gazete’de belirlenen günlük bedelleri üzerinden Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetlerin yerine geçen belgeler kabul edilir. Başka teminatlar kabul edilmez.

Teklif ve belgeler, satın alınmak istenilen gayrimenkulün ihale gününden bir önceki iş gününün mesai saati bitimine kadar Sosyal Güvenlik Kurumu, Kocaeli İl Müdürlüğü, Ömerağa Mahallesi Şehabettin Bilgisu Caddesi No: 73 İzmit / KOCAELİ’ ne teslim edilecektir. Daha fazla bilgi almak isteyenler Kuruma ait; 0262 322 61 12 - 13’den 123 ve 231 (dahili) veya 0312 585 61 43 / 0312 585 61 45 no.lu telefonlardan bilgi alabilirler.

İhale Komisyonuna bizzat müracaat edilerek ihaleye iştirak edilir. Posta ve başka yöntemlerle ihaleye iştirak edip ihaleye katılmayan teklif sahibinin teklifi son ve kesin teklif olarak kabul edilir. İhale gün ve saatinden sonra İdareye ulaşan teklif ve belgeler değerlendirmeye alınmaz.

 

KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

İl

İlçe

Mahalle

Ada

Parsel

Arsa Payı

Niteliği

Mesken No

Tarihi

Saati

Şartname Bedeli (TL)

Muhammen Bedel (TL)

Teminat Tutarı (TL)

Kocaeli

Karamürsel

Kayacık

174

35

125/44544

Mesken

A1 Blok Z. Kat No:3

11.07.2017

09:00

150,00

127.000,00

6.350,00

Kocaeli

Karamürsel

Kayacık

174

35

125/44544

Mesken

A6 Blok Z. Kat No:2

11.07.2017

09:30

150,00

127.000,00

6.350,00

Kocaeli

Karamürsel

Kayacık

174

35

125/44544

Mesken

A6 Blok Z. Kat No:3

11.07.2017

10:00

150,00

127.000,00

6.350,00

Kocaeli

Karamürsel

Kayacık

174

35

125/44544

Mesken

A6 Blok 1. Kat No:6

11.07.2017

10:30

150,00

139.000,00

6.950,00

Kocaeli

Karamürsel

Kayacık

174

35

125/44544

Mesken

A7 Blok Z. Kat No:2

11.07.2017

11:00

150,00

127.000,00

6.350,00

Kocaeli

Karamürsel

Kayacık

174

35

125/44544

Mesken

A7 Blok Z. Kat No:3

11.07.2017

11:30

150,00

127.000,00

6.350,00

Kocaeli

Karamürsel

Kayacık

174

35

95/44544

Mesken

B1 Blok 1.Kat No:6

11.07.2017

13:30

150,00

106.000,00

5.300,00

Kocaeli

Karamürsel

Kayacık

174

35

95/44544

Mesken

B1 Blok 7.Kat No:30

11.07.2017

14:15

150,00

106.000,00

5.300,00

Kocaeli

Karamürsel

Kayacık

174

35

95/44544

Mesken

B2 Blok Z. Kat No:2

11.07.2017

15:00

150,00

98.000,00

4.900,00

Kocaeli

Karamürsel

Kayacık

174

35

95/44544

Mesken

B2 Blok 3. Kat No:14

11.07.2017

15:45

150,00

106.000,00

5.300,00

Kocaeli

Karamürsel

Kayacık

174

35

95/44544

Mesken

B2 Blok 7. Kat No:30

11.07.2017

16:30

150,00

106.000,00

5.300,00

Kocaeli

Karamürsel

Kayacık

174

35

95/44544

Mesken

B3 Blok Z. Kat No:3

12.07.2017

09:00

150,00

98.000,00

4.900,00

Kocaeli

Karamürsel

Kayacık

174

35

95/44544

Mesken

B3 Blok 1. Kat No:6

12.07.2017

09:30

150,00

106.000,00

5.300,00

Kocaeli

Karamürsel

Kayacık

174

35

95/44544

Mesken

B3 Blok 7. Kat No:30

12.07.2017

10:00

150,00

106.000,00

5.300,00

Kocaeli

Karamürsel

Kayacık

174

35

95/44544

Mesken

B4 Blok Z. Kat No:2

12.07.2017

10:30

150,00

98.000,00

4.900,00

Kocaeli

Karamürsel

Kayacık

174

35

95/44544

Mesken

B4 Blok 1. Kat No:6

12.07.2017

11:00

150,00

106.000,00

5.300,00

Kocaeli

Karamürsel

Kayacık

174

35

95/44544

Mesken

B5 Blok Z. Kat No:1

12.07.2017

11:30

150,00

106.000,00

5.300,00

Kocaeli

Karamürsel

Dereköy

Köyü

149

8

1449/196390

Dubleks Mesken

A1 Blok B. Kat No:1

12.07.2017

13:30

150,00

162.000,00

8.100,00

Kocaeli

Karamürsel

Dereköy

Köyü

149

8

1590/196390

Dubleks Mesken

A1 Blok B. Kat No:2

12.07.2017

14:15

150,00

174.000,00

8.700,00

Kocaeli

Karamürsel

Dereköy

Köyü

149

8

1218/196390

Mesken

A1 Blok Z. Kat No:3

12.07.2017

15:00

150,00

139.000,00

6.950,00

Kocaeli

Karamürsel

Dereköy

Köyü

149

8

1224/196390

Mesken

A1 Blok Z. Kat No:4

12.07.2017

15:45

150,00

139.000,00

6.950,00

Kocaeli

Karamürsel

Dereköy

Köyü

149

8

1333/196390

Mesken

A1 Blok 1. Kat No:5

12.07.2017

16:30

150,00

148.000,00

7.400,00

Kocaeli

Karamürsel

Dereköy

Köyü

149

8

1337/196390

Mesken

A1 Blok 1. Kat No:6

13.07.2017

09:00

150,00

148.000,00

7.400,00

Kocaeli

Karamürsel

Dereköy

Köyü

149

8

1966/196390

Dubleks Mesken

A1 Blok 4. Kat No:11

13.07.2017

09:30

150,00

228.000,00

11.400,00

Kocaeli

Karamürsel

Dereköy

Köyü

149

8

1968/196390

Dubleks Mesken

A1 Blok 4. Kat No:12

13.07.2017

10:00

150,00

228.000,00

11.400,00

Kocaeli

Karamürsel

Dereköy

Köyü

149

8

1541/196390

Dubleks Mesken

A2 Blok Z. Kat No:1

13.07.2017

10:30

150,00

162.000,00

8.100,00

Kocaeli

Karamürsel

Dereköy

Köyü

149

8

1658/196390

Dubleks Mesken

A2 Blok Z. Kat No:2

13.07.2017

11:00

150,00

174.000,00

8.700,00

Kocaeli

Karamürsel

Dereköy

Köyü

149

8

1329/196390

Mesken

A2 Blok 1. Kat No:3

13.07.2017

11:30

150,00

144.000,00

7.200,00

Kocaeli

Karamürsel

Dereköy

Köyü

149

8

1309/196390

Mesken

A2 Blok 1. Kat No:4

13.07.2017

13:30

150,00

144.000,00

7.200,00

Kocaeli

Karamürsel

Dereköy

Köyü

149

8

1400/196390

Mesken

A2 Blok 2. Kat No:6

13.07.2017

14:15

150,00

161.000,00

8.050,00

Kocaeli

Karamürsel

Dereköy

Köyü

149

8

1963/196390

Dubleks Mesken

A2 Blok 4. Kat No:9

13.07.2017

15:00

150,00

228.000,00

11.400,00

Kocaeli

Karamürsel

Dereköy

Köyü

149

8

1947/196390

Dubleks Mesken

A2 Blok 4. Kat No:10

13.07.2017

15:45

150,00

228.000,00

11.400,00

Kocaeli

Karamürsel

Dereköy

Köyü

149

8

1457/196390

Dubleks Mesken

A3 Blok B. Kat No:1

13.07.2017

16:30

150,00

162.000,00

8.100,00

Kocaeli

Karamürsel

Dereköy

Köyü

149

8

1579/196390

Dubleks Mesken

A3 Blok B. Kat No:2

14.07.2017

09:00

150,00

174.000,00

8.700,00

Kocaeli

Karamürsel

Dereköy

Köyü

149

8

1237/196390

Mesken

A3 Blok Z. Kat No:3

14.07.2017

09:30

150,00

139.000,00

6.950,00

Kocaeli

Karamürsel

Dereköy

Köyü

149

8

1226/196390

Mesken

A3 Blok Z. Kat No:4

14.07.2017

10:00

150,00

139.000,00

6.950,00

Kocaeli

Karamürsel

Dereköy

Köyü

149

8

1345/196390

Mesken

A3 Blok 1. Kat No:5

14.07.2017

10:30

150,00

148.000,00

7.400,00

Kocaeli

Karamürsel

Dereköy

Köyü

149

8

1335/196390

Mesken

A3 Blok 1. Kat No:6

14.07.2017

11:00

150,00

148.000,00

7.400,00

 

** Resmi Gazete’nin 11 Eylül 2014 tarihli ve 29116 sayılı nüshasıyla yürürlüğe giren 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun’un 27. Maddesine istinaden KDV’den muaftır.

5360/1-1