13 Haziran 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30095

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ankara Gar Gümrük Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Acıbadem Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Gedik Üniversitesinden:

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ankara Gar Gümrük Müdürlüğünden:


Adalet Bakanlığından:

DÜZELTME İLANI

10 Haziran 2017 tarihli ve 30092 sayılı Resmi Gazete'nin 39. sayfasında yayımlanan Münhal Noterlikler ilanının 7. Sırasındaki Bigadiç Noterliğinin 2016 yılı Gayrisafi Geliri 327.953,98 TL olması gerekirken, 27.953,98 TL olarak, 12. sıradaki Kıbrıscık Noterliğinin 2016 yılı Gayrisafi Geliri 16.921,52 TL olması gerekirken, 6.921,52 TL olarak yayımlanmıştır.

Düzeltilerek ilgililere duyurulur.

5306/1-1

—————

Gaziantep 5. Aile Mahkemesinin 2016/759 Esas, 2016/603 Karar sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

5393/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Ankara Samsun Yolu 32. Km Bahçelievler Mah. Hasanoğlan Elmadağ/ANKARA" adresinde kurulu bulunan otogaz istasyonunda 05/02/2016 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere; 05/07/2007 tarihli ve LPG­ DAG/1249-1/06708 numaralı LPG Dağıtıcı Lisansı sahibi Gazmer Petrol Ürünleri Plastik ve Kauçuk Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin LPG-BAY/941-54/13840 otogaz bayilik lisansı sahibi Spet Enerji Akaryakıt Otomotiv Taşımacılık Gıda İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'ne toplu LPG ikmal etmesinin 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazlan (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 5 inci maddesinin (a) bendinin (3) numaralı alt bendine ve aynı Kanunun 17 nci maddesinin beşinci fıkrası hükümlerine aykırı olduğu anlaşıldığından, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 inci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazlan (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca söz konusu lisans sahibi hakkında 17/03/2016 tarihli ve 6161-56 sayılı Kurul Karan uyarınca yapılan soruşturma neticesinde tanzim edilen 31/05/2016-984 sayılı Soruşturma Raporu ile lisans sahibinin yazılı savunması Denetim Dairesi Başkanlığının görüşü ile birlikte değerlendirilmiş olup,

a) 05/02/2016 tarihinde yap1lan denetimde tespit edildiği üzere, Gazmer Petrol Ürünleri Plastik ve Kauçuk Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin LPG-BAY/941-54/13840 otogaz bayilik lisansı sahibi Spet Enerji Akaryak1t Otomotiv Taşımacılık G1da İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne tüplü LPG ikmal etmesinin 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazlan (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 5 inci maddesinin (a) bendinin (3) numaralı alt bendine ve aynı Kanunun 17 nci maddesinin beşinci fıkrası hükümlerine aykırı olduğu,

b) Yazılı savunmada ileri sürülen hususların Gazmer Petrol Ürünleri Plastik ve Kauçuk Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ni haklı gösterecek gerekçeler olamayacağı anlaşıldığından,

i. Gazmer Petrol Ürünleri Plastik ve Kauçuk Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında; 5307 sayılı Kanun'un "idari Para Cezalan" başlıklı 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi ve 2016 Yılında Uygulanacak Para Cezalan Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 442.596,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına,

ii. 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar'' başlıklı 17 nci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca Gazmer Petrol Ürünleri Plastik ve Kauçuk Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin sahip olduğu 05/07/2007 tarihli ve LPG-DAG/1249-1/06708 sayılı Dağıtıcı lisansı 16/05/2017 tarih ve 7084-5 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiştir.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin son fıkrası hükmü uyarınca ilan olunur.

5397/1-1


Acıbadem Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimleri için 2547 sayılı Kanunun 26. 25. ve 23. maddesinde belirtilen asgari koşulların yanında, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent alınacaktır.

Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosyayı da ekleyerek 03 Temmuz 2017 tarihine kadar Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyen adayların özgeçmişlerini, noterden tasdikli doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek 03 Temmuz 2017 tarihine kadar Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları, ayrıca Doçent kadrosuna başvuracak adayların Üniversitelerarası Kurul tarafından değişecek bilim alanları için ayrı ayrı belirlenen ve halen yürürlükte olan Doçentlik kriterlerini sağlamış olmaları gerekmektedir.

Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

TIP FAKÜLTESİ

Bölüm

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Şartlar

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları

Profesör

1

- Vestibüler sistem ve testleri ile ilgili araştırma yapmış olmak.

- Kafa tabanı cerrahisi konusunda deneyimli olmak.

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör

1

- Omuz ve dirsek cerrahisi konusunda deneyimli olmak.

Tıbbi Mikrobiyoloji

Profesör

1

- Klinik mikrobiyoloji laboratuvar çalışmalarında ve akreditasyonunda deneyimli olmak.

İç Hastalıkları

Profesör

1

- Gastroenteroloji yandal uzmanı olmak,

- Karaciğer hastalıkları ve transient elestografi konusunda deneyimli olmak.

İç Hastalıkları

Profesör

1

- Gastroenteroloji yandal uzmanı olmak,

- Sindirim sistemi motilitesi konusunda deneyimli olmak.

Tıbbi Farmakoloji

Profesör

1

- Nöropsikofarmakoloji, epilepsi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Kalp ve Damar Cerrahisi

Profesör

1

- Minimal invaziv ve robotik kalp cerrahisinde deneyimli olmak.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Profesör

1

- Yoğun Bakım Enfeksiyonlarında deneyimli olmak.

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları

Doçent

1

- Koklear implant ve orta kulak protezleri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

İç Hastalıkları

Doçent

1

- Tıbbi Onkoloji yandal uzmanı olmak

Nöroloji

Doçent

1

- Epilepsi ve demiyelinizan hastalıklar konusunda deneyimli olması.

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

- Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda reaktif ve proaktif agresyon ve yıkıcı duygu durum düzensizliği bozukluğu konusunda çalışmalarda bulunmuş olmak

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

- İleri laparoskopik cerrahi ve klinik embriyoloji masteri yapmış olmak.

 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Şartlar

Profesör

1

- Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı olmak.

Doçent

1

- Radyoloji uzmanı olmak.

 

BAŞVURU ADRESİ:

Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü, Kayışdağı Cad. No: 32 Ataşehir-İSTANBUL

Tel: 0216 500 44 44

5381/1-1


İstanbul Gedik Üniversitesinden:

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ VE SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİNE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Profesör kadrosuna ve Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü Doçent kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nde öngörülen koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Profesör ve Doçent alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği Bölümü Aranan Şartlar;

• Doçentliğini Tasarım ve Konstrüksiyon alanında almış olmak, Üç boyutlu Yazıcı Tasarımı ve CNC Makineleri Tasarımı konularında çalışmaları olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Spor Yöneticiliği Bölümü Aranan Şartlar;

• Fakültelerin İşletme, İktisat veya İşletme-İktisat Bölümlerinin birinden mezun olmak, Doktorasını İşletme alanında tamamlamış olmak, Doçent unvanını "Yönetim ve Strateji" Bilim alanında yapmış olmak.

Adayların;

- Özgeçmiş (YÖK Formatında)

- 1 Adet Fotoğraf

- Nüfus Cüzdan Sureti

- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma fotokopileri ile yurtdışından alınmış Diploma, Unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan dosyayı (Profesör adaylar 6 takım, Doçent adaylar 4 takım) ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde (13.06.2017-27.06.2017 tarihleri arasında) şahsen Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir.

- KPDS/ÜDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge. (Varsa)

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

 

Birimi

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Prof.

1

Doçentliğini Tasarım ve Konstrüksiyon alanında almış olmak, Üç boyutlu Yazıcı Tasarımı ve CNC Makineleri Tasarımı konularında çalışmaları olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Spor Yöneticiliği

Doç.

1

Fakültelerin İşletme, İktisat veya İşletme-İktisat Bölümlerinin birinden mezun olmak, Doktorasını İşletme alanında tamamlamış olmak, Doçent unvanını "Yönetim ve Strateji" Bilim alanında yapmış olmak.

 

Başvuru adresi

İstanbul Gedik Üniversitesi

Personel Daire Başkanlığı

İlgili Kişi    :  Hülya ATALAY ELİBOL

Adres         :  Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No: 1 Yakacık-Kartal/İSTANBUL

Tel              :  0 216 452 4585-86/1158

Fax             :  0 216 452 87 17

5430/1-1


KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemize 2547 Sayılı Kanun’un İlgili Maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte ve Bölüme tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör kadrosuna başvuracak adayların, dilekçeleri ile birlikte 4 adet vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmişi, nüfus cüzdanı sureti, askerlik durumunu gösteren belge örneği, Doktora Belgesinin Onaylı örneği, Doçentlik Belgesinin Onaylı örneği, Profesörlük Belgesinin Onaylı örneği, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları, verdiği dersleri ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan altı (6) takım dosya ile Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü’ne başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Başvurular şahsen veya posta yolu ile KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine yapılacaktır. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren onbeş (15) gündür. Eksik belgeli ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Duyurulur.

İlk Başvuru Tarihi      : 13.06.2017

Son Başvuru Tarihi    : 28.06.2017

 

Birim

Bölüm/Alan

Unvanı

Sayısı

Aranan Şartlar

Mühendislik Fakültesi

Mekatronik Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr.

1

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında Doçent olmak. Bilgisayar tabanlı veri toplama ve gömülü sistemler konularında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr.

1

Biyoloji (mikrobiyoloji) alanında Doçent olmak. Salmonella, dezenfektalar, antimikrobiyal aktiviteler üzerinde çalışmaları olmak. Similasyon eğitiminde deneyimli olmak.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Tarih Bölümü

Prof. Dr.

1

İslam Kurumları Tarihi Ana Bilim Dalında doktora yapmış olmak, Osmanlıda Haberleşme Teşkilatı, İlk Türk-İslam Devleti Tarihi alanlarında çalışma ve yayınları bulunmak.

5382/1-1


Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23. maddesinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1 - Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD şeklinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

2 - Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70 (yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir.

3 - Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Kriterlerine göre yapılacaktır. Söz konusu adayların kadroya başvurduğu tarihte yürürlükteki mevcut yönergede belirtilen kriterlere göre değerlendirmeler yapılacaktır.

4 - Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

5 - Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

6 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesine eklenen hüküm uyarınca başarılı bulunan aday hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv soruşturması yapıldıktan sonra sonucun olumlu gelmesi halinde atama yapılacaktır.

7 - İlk Başvuru Tarihi   :  08/06/2017

     Son Başvuru Tarihi  :  22/06/2017

 

  Sınav Programı:

 

  Yardımcı Doçentler için Yabancı Dil Sınavı

29/06/2017

  Saat:

10:00

  Yer:

İlgili Birimlerde

 

BİRİM/BÖLÜM

ANABİLİM/ANASANAT DALI/PROGRAM

Yardımcı

Doçent

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ A.B.D

1

Türk Düşünce Tarihi üzerine çalışmış olmak.

YAKINÇAĞ TARİHİ A.B.D

Osmanlı Eğitimi Sistemi üzerine çalışmış olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK İSLAM SANATLARI TARİHİ A.B.D

Seramik Alanında Doktora yapmış olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

DRAMATİK YAZARLIK A.S.D

1

Sanat Felsefesi konusunda çalışması olmak.

SAHNE TASARIMI A.S.D

1

Sahne Fotoğrafçılığı konusunda çalışması olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İSLAM HUKUKU A.B.D

1

İlahiyat Fakültesi Lisans mezunu olmak ve İslam Hukuku Bilim Dalında Doktora yapmış olmak.

İSLAM TARİHİ A.B.D

İlahiyat Fakültesi Lisans mezunu olmak ve İslam Tarihi Dalında Doktora yapmış olmak.

DİNLER TARİHİ A.B.D

1

İlahiyat Fakültesi Lisans mezunu olmak ve Dinler Tarihi Bilim Dalında Doktora yapmış olmak.

VAN GÜVENLİK MESLEK YÜKSEKOKULU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

1

A, B veya C Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikalarından birine sahip olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ

1

Etik Değerler üzerine çalışması olmak.

TARİH EĞİTİMİ

1

Yakın Çağ Tarihi alanında Doktora yapmış olmak.

5399/1-1


 


 


 


 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünden:

Maden İşleri Genel Müdürlüğü kayıtlarında yapılan incelemeler ve/veya Maden İşleri Genel Müdürlüğü Heyetleri tarafından mahallinde yapılan denetimler sonucunda 6592 Sayılı Kanunla Değişik 3213 sayılı Maden Kanununun ilgili hükümleri gereği ruhsat sahiplerine/üçüncü kişilere idari para cezaları uygulanmıştır. İdari para cezalarının yatırılması için ilgililerin Maden İşleri Genel Müdürlüğü kayıtlarında bulunan son adreslerine gönderilen yazılar tebliğ edilememiştir.

Tahakkuk ettirilen idari para cezalarının tahsilinde, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun uygulanmasına dair Maliye Bakanlığı tarafından 12/05/2007 tarih ve 26520 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 442 no’lu Tahsilat Genel Tebliği çerçevesinde işlemler yürütülecektir.

Uygulanan idarî para cezalarının 6592 sayılı Kanunla değişik 3213 sayılı Maden Kanununun 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen “Bakanlıkça verilen idarî para cezaları ve tahakkuk eden ve ödenmeyen Devlet hakları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilmek üzere ilgili tahsil dairesine bildirilir.” hükmü gereği, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 26 ncı maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde bağlı bulunulan Vergi Dairesine ödenmesi ve ödendiğine dair makbuzun bir nüshasının Maden İşleri Genel Müdürlüğüne verilmesi gerektiği hususları ilgililere ilanen tebliğ olunur.

 

Sıra

No

İli

Ruhsat Numarası

İdari Para Cezası Uygulanan Kişi/Kuruluşun Adı Soyadı/Unvanı

3213 Sayılı Maden Kanununun İlgili Maddeleri

Uygulanan İdari Para Cezası ile İlgili Makam Onayının Tarih ve Sayısı

Uygulanan İdari Para Cezası Tutarı (TL) veya Verilen Süre

1

Adana

68684

Söçer Gıda Maddeleri San. ve Tic. Kum Çakıl ve Maden Ocakları İşl. Paz. Ltd. Şti.

29. Madde

17/03/2016-803031

52.790,00

2

Adana

68684

Söçer Gıda Maddeleri San. ve Tic. Kum Çakıl Ve Maden Ocakları İşl. Paz. Ltd. Şti.

13. Madde

18/05/2016-806004

73.260,00

3

Adana

68684

Söçer Gıda Maddeleri San. ve Tic. Kum Çakıl ve Maden Ocakları İşl. Paz. Ltd. Şti.

24. Madde 12. Fıkra

18/05/2016-806004

88.758,00

4

Afyonkarahisar

20051524

Afbims Yapı Malz. İnş. Makine Mad. Nak. Taah. Hay. San. ve Tic. Ltd. Şti.

13. Madde 1. Fıkra

05/05/2016 - 805552

21.116,00

5

Afyonkarahisar

20051524

Afbims Yapı Malz. İnş. Makine Mad. Nak. Taah. Hay. San. ve Tic. Ltd. Şti.

10. Madde 6. Fıkra

09/05/2016 - 805569

20.000,00

6

Ankara

69748

Mercantaş Mad. İnş. Müh. Peyzaj Nak. San. Tic. Ltd. Şti.

13. Madde 1. Fıkra

05/05/2016 - 805552

21.116,00

7

Antalya

200610017

Aslen Mad. İnş. Turz. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.

13. Madde 1. Fıkra

05/05/2016 - 805552

21.116,00

8

Antalya

69243

Göknar Mad. Tar. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.

13. Madde 1. Fıkra

05/05/2016 - 805552

21.116,00

9

Antalya

200702733

Hidayet Atay

13. Madde 1. Fıkra

05/05/2016 - 805552

21.116,00

10

Antalya

200802871

Hr Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.

13. Madde 1. Fıkra

05/05/2016 - 805552

21.116,00

11

Antalya

201101007

Karlıdağ Mad. Pet. İnş. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti.

13. Madde 1. Fıkra

05/05/2016 - 805552

21.116,00

12

Antalya

201100141

Karlıdağ Mad. Pet. İnş. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti.

13. Madde 1. Fıkra

05/05/2016 - 805552

21.116,00

13

Antalya

201002288

Mnz Mer. Mad. Turz. Dış Tic. San. ve Tic. Ltd. Şti.

13. Madde 1. Fıkra

05/05/2016 - 805552

21.116,00

14

Antalya

201002289

Mnz Mer. Mad. Turz. Dış Tic. San. ve Tic. Ltd. Şti.

13. Madde 1. Fıkra

05/05/2016 - 805552

21.116,00

15

Antalya

200807522

Ünal Kardeşler Mad. Taş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.

13. Madde 1. Fıkra

05/05/2016 - 805552

21.116,00

16

Antalya

20050635

Erka Nakliyat Haf. İnş. Taah. San. Turz. Tic. Ltd. Şti.

13. Madde 1. Fıkra

05/05/2016 - 805552

21.116,00

17

Antalya

20050635

Erka Nakliyat Haf. İnş. Taah. San. Turz. Tic. Ltd. Şti.

13. Madde

06/08/2015 - 5250

29.304,00

18

Antalya

200802871

Hr Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.

10. Madde 6. Fıkra

07/03/2016 - 803088

21.116,00

19

Antalya

200802871

Hr Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.

13. Madde

07/03/2016 - 803088

43.956,00

20

Antalya

200802871

Hr Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.

24. Madde 12. Fıkra

07/03/2016 - 803088

52.790,00

21

Antalya

20050635

Erka Nakliyat Haf. İnş. Taah. San. Turz. ve Tic. Ltd. Şti.

29. Madde 4. Fıkra

10/06/2016 - 807106

31.674,00

22

Antalya

200802871

Hr Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.

29. Madde 4. Fıkra

10/06/2016 - 807106

31.674,00

23

Antalya

200807522

Ünal Kardeşler Mad. Taş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.

29. Madde 4. Fıkra

16/06/2016 - 807106

31.674,00

24

Antalya

200702733

Hidayet ATAY

10. Madde 7. Fıkra

19/10/2015 - 701277

50.000,00

25

Antalya

200702733

Hidayet ATAY

12. Madde 4. Fıkra

19/10/2015 - 701277

6.054,60

26

Antalya

200702733

Hidayet ATAY

13. Madde

19/10/2015 - 701277

29.304,00

27

Antalya

200702733

Hidayet ATAY

24. Madde 12. Fıkra

19/10/2015 - 701277

50.000,00

28

Antalya

20050635

Erka Nakliyat Haf. İnş. Taah. San. Turz. ve Tic. Ltd. Şti.

10. Madde 6. Fıkra

21/11/2014 - 8172

4.839,60

29

Antalya

200706658

Armes Mad. ve Tic. Ltd. Şti.

10. Madde 7. Fıkra

26/02/2016 - 802621

52.790,00

30

Antalya

200706658

Armes Mad. ve Tic. Ltd. Şti.

12. Madde 4. Fıkra

26/02/2016 - 802621

27.055,00

31

Antalya

200706658

Armes Mad. ve Tic. Ltd. Şti.

13. Madde

26/02/2016 - 802621

43.956,00

32

Antalya

200706658

Armes Mad. ve Tic. Ltd. Şti.

29. Madde 4. Fıkra

26/02/2016 - 802621

29.304,00

33

Aydın

73554

Can Doğaltaş Mad. İnş ve Malz. Çiçek. Tur. Taş. Gıd. Tar. Ürün. Hay. San. ve Tic. Ltd. Şti.

13. Madde 1. Fıkra

05/05/2016 - 805552

21.116,00

34

Balıkesir

200802091

İst Mermer İç ve Dış Tic. San. Ltd. Şti.

13. Madde 1. Fıkra

05/05/2016 - 805552

21.116,00

35

Balıkesir

200802091

İst Mermer İç ve Dış Tic. San. Ltd. Şti.

13. Madde

06.10.2016 - 810898

14.652,00

36

Balıkesir

200802091

İst Mermer İç ve Dış Tic. San. Ltd. Şti.

29. Madde 4. Fıkra

06.10.2016 - 810898

61.674,00

37

Bayburt

20064254

Mürteza Türker

10. Madde

16/09/2015 - 700254

20.000,00

38

Bilecik

20061546

Liberty Mad. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

13. Madde 1. Fıkra

05.05.2016 - 805552

21.116,00

39

Bilecik

201200793

Wınsan Madencilik İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.

13. Madde 1. Fıkra

05/05/2016 - 805552

21.116,00

40

Bilecik

20054115

Cemil Onur Sürmeli

13. Madde

08.02.2016 - 801703

10.770,00

41

Bilecik

20054115

Cemil Onur Sürmeli

29. Madde 4. Fıkra

08.02.2016 - 801703

31.674,00

42

Bilecik

20054115

Cemil Onur Sürmeli

31. Madde

08.02.2016 - 801703

14.652,00

43

Bilecik

20061546

Liberty Mad. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

29. Madde 4. Fıkra

21.06.2016 - 807517

31.674,00

44

Bursa

200708169

Taşdevri Mad. Tic. ve San. Ltd. Şti.

13. Madde

04/03/2016 - 802981

2.972,80

45

Bursa

200701684

Sevgi Çelikkol

24. Madde 12. Fıkra

04/08/2016 - 808977

52.790,00

46

Bursa

200706279

İpek İnş. Malz. San. ve Tic. A.Ş.

13. Madde 1. Fıkra

05/05/2016 - 805552

21.116,00

47

Bursa

72218

Mustafa ELİTEZ

36. Madde

10/04/2015 - 2321

3095,8

48

Bursa

20056928

Cvk Mineral Mad. San. ve Tic. A.Ş.

10. Madde 6. Fıkra

13/02/2015 - 1169

4.839,60

49

Burdur

20064527

Alpagut Mad. İnş. San. ve Tic. A.Ş.

13. Madde

01.03.2016 - 802822

43.956,00

50

Burdur

20064527

Alpagut Mad. İnş. San. ve Tic. A.Ş.

29. Madde 4. Fıkra

01.03.2016 - 802822

31.674,00

51

Burdur

201101060

Genesis Madencilik Nakliye İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.

13. Madde

02.02.2016 - 801448

14.652,00

52

Burdur

54601

Gemini Mermer San. ve Tic. Ltd. Şti.

13. Madde 1. Fıkra

05/05/2016 - 805552

21.116,00

53

Burdur

54601

Gemini Mermer San. ve Tic. Ltd. Şti.

10. Madde 6. Fıkra

11.04.2015 - 804392

21.116,00

54

Burdur

54601

Gemini Mermer San. ve Tic. Ltd. Şti.

13. Madde

11.04.2015 - 804392

2.298,00

55

Çanakkale

73316

Muammer Cenol

12. Madde 4. Fıkra

02/04/2015-2041

234,00

56

Çanakkale

73316

Muammer Cenol

31. Madde

02/04/2015-2041

14.652,00

57

Çanakkale

20069051

Akçin Mad. Turz. İnş. Teks. Hay. Tar. Ür. San. Tic. Ltd. Şti.

13. Madde 1. Fıkra

05/05/2016 - 805552

21.116,00

58

Çanakkale

60900

Troas Minerals Mad. Turz. Tic ve San. A. Ş.

10. Madde

11/05/2016 - 805717

21.116,00

59

Çankırı

49328

Halil Ünsal

29. Madde 4. Fıkra

03/07/2015-4605

30.000,00

60

Çankırı

49328

Halil Ünsal

13. Madde 1. Fıkra

05/05/2016 - 805552

21.116,00

61

Çankırı

49328

Halil Ünsal

29. Madde 4. Fıkra

27/06/2016-807841

31.674,00

62

Çorum

52478

Bülent Eral

13. Madde 1. Fıkra

05/05/2016 - 805552

21.116,00

63

Denizli

67361

İyo Yapı İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.

13. Madde

04.01.2016 - 800077

14.652,00

64

Denizli

67361

İyo Yapı İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.

29. Madde 4. Fıkra

04.01.2016 - 800077

14.652,00

65

Denizli

67361

İyo Yapı İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.

29. Madde 4. Fıkra

04.01.2016 - 800077

30.000,00

66

Denizli

200708006

HDC Madencilik İnş. Nakl. Oto İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.

10. Madde 7. Fıkra

24.10.2016 - 811691

52.790,00

67

Denizli

200708006

HDC Madencilik İnş. Nakl. Oto İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.

12. Madde 4. Fıkra

24.10.2016 - 811691

15.730,00

68

Denizli

200708006

HDC Mad. İnş. Nakl. Oto İth. İhr. San Tic. Ltd. Şti.

31. Madde

24.10.2016 - 811691

31.674,00

69

Düzce

200711947

Yunis Aktaş

13. Madde 1. Fıkra

05/05/2016 - 805552

21.116,00

70

Elazığ

58674

Mercan Madencilik İnş. Müh. Üretim ve Paz. Ltd. Şti.

29. Madde 4. Fıkra

01/07/2015 - 4541

30.000,00

71

Elazığ

20062101

Ziyar Mer. Mad. İnş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.

29. Madde 4. Fıkra

01/07/2015 - 4541

30.000,00

72

Elazığ

200610541

Başarı Mer. Mad. İnş. Tur. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.

24. Madde 12. Fıkra

04/03/2015 - 1504

50.000,00

73

Elazığ

30816

Leonardo Orient Doğal Taş San. A. Ş.

36. Madde

04/10/2016 - 810764

10.558,00

74

Elazığ

20057879

Bayraklar Mermer San. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.

13. Madde 1. Fıkra

05/05/2016 - 805552

21.116,00

75

Elazığ

9764

Emya-Red Mad. Nakliye Sanayi Dış Ticaret Ltd. Şti.

13. Madde 1. Fıkra

05/05/2016 - 805552

21.116,00

76

Elazığ

58674

Mercan Madencilik İnş. Müh. Üretim Paz. Ltd. Şti.

13. Madde 1. Fıkra

05/05/2016 - 805552

21.116,00

77

Elazığ

20062101

Ziyar Mer. Mad. İnş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.

13. Madde 1. Fıkra

05/05/2016 - 805552

21.116,00

78

Eskişehir

200800602

Cana Mad.İnş. ve Nak. San. Tic. Ltd. Şti.

13. Madde 1. Fıkra

05/05/2016 - 805552

21.116,00

79

Eskişehir

201001119

Kareem Stone Mad. Taş. İçe. Boya End. Mak. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.

13. Madde 1. Fıkra

05/05/2016 - 805552

21.116,00

80

Eskişehir

200805204

Kareem Stone Mad. Taş. İçe. Boya End. Mak. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.

13. Madde 1. Fıkra

05/05/2016 - 805552

21.116,00

81

Eskişehir

61407

Mermeks Mad. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.

13. Madde 1. Fıkra

05/05/2016 - 805552

21.116,00

82

Isparta

20056212

İbrahim Sarıoğlu Gra. Mer. Mad. İnş. Nak. Tic. Ltd. Şti.

29. Madde 4. Fıkra

04/06/2015 - 3766

14.652,00

83

Isparta

200901468

Bimeks Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.

13. Madde 1. Fıkra

05/05/2016 - 805552

21.116,00

84

Isparta

55184

Bimeks Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.

13. Madde 1. Fıkra

05/05/2016 - 805552

21.116,00

85

Isparta

55184

Bimeks Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti.

13. Madde 1. Fıkra

05/05/2016 - 805552

21.116,00

86

Isparta

200901468

Bimeks Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti.

13. Madde 1. Fıkra

05/05/2016 - 805552

21.116,00

87

Isparta

20056212

İbrahim Sarıoğlu Gra. Mer. Mad. İnş. Nak. Tic. Ltd. Şti.

13. Madde 1. Fıkra

05/05/2016 - 805552

21.116,00

88

Isparta

20056212

İbrahim Sarıoğlu Gra. Mer. Mad. İnş. Nak. Tic. Ltd. Şti.

13. Madde 1. Fıkra

05/05/2016 - 805552

21.116,00

89

Isparta

200702739

Keskinkaya Mer. Mad. Nak. Turizm San. Tic. Ltd. Şti.

13. Madde 1. Fıkra

05/05/2016 - 805552

21.116,00

90

Isparta

200706346

Perra Mad. İnş. Turz. Tar. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.

13. Madde 1. Fıkra

05/05/2016 - 805552

21.116,00

91

Isparta

200706346

Perra Mad. İnş. Turz. Tar. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.

13. Madde 1. Fıkra

05/05/2016 - 805552

21.116,00

92

Isparta

200708036

Ubay Kardeşler İnş. Malz. Nak. Gıda Tarım Doğrama Gaz Bayiliği Mad. Tic. Ltd. Şti.

13. Madde 1. Fıkra

05/05/2016 - 805552

21.116,00

93

Isparta

200905607

Pera Kimya San. İnş. ve Mad. Tic. Ltd. Şti.

10. Madde 6. Fıkra

08/02/2016 - 801713

21.116,00

94

Isparta

200905607

Pera Kimya San. İnş. ve Mad. Tic. Ltd. Şti.

13. Madde

08/02/2016 - 801713

14.652,00

95

Isparta

200904680

F.M. Mermer Mad. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.

10. Madde 6. Fıkra

22/11/2013 - 7229

4.049,25

96

Isparta

200901468

Bimeks Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.

10. Madde 6. Fıkra

24/08/2016 - 809750

21.116,00

97

Isparta

200901468

Bimeks Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.

24. Madde 12. Fıkra

24/08/2016 - 809750

52.790,00

98

Isparta

200901468

Bimeks Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.

29. Madde 4. Fıkra

24/08/2016 - 809750

31.674,00

99

Isparta

200901468

Bimeks Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.

 7. Madde

31/12/2015 - 704193

30.000,00

100

Isparta

200901468

Bimeks Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.

11. Madde 3. Fıkra

31/12/2015 - 704193

20.000,00

101

Isparta

200901468

Bimeks Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.

12. Madde 7. Fıkra

31/12/2015 - 704193

20.000,00

102

Isparta

200901468

Bimeks Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.

29. Madde 4. Fıkra

31/12/2015 - 704193

29.304,00

103

İzmir

28544

Rota Granit San. ve Tic. Ltd. Şti.

13. Madde 1. Fıkra

05/05/2016 - 805552

21.116,00

104

İzmir

71345

Carat Doğaltaş ve Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.

13. Madde 1. Fıkra

05/05/2016 - 805552

21.116,00

105

İzmir

60270

Erbilgin Mer. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.

13. Madde 1. Fıkra

05/05/2016 - 805552

21.116,00

106

İzmir

20057199

İbrahim Çalışkan

13. Madde 1. Fıkra

05/05/2016 - 805552

21.116,00

107

İzmir

7150

Ada Granit Madencilik İnşaat ve Nakliye Akaryakıt San. Tic. Ltd. Şti.

24. Madde 12. Fıkra

12/11/2015 - 702155

50.000,00

108

İzmir

7150

Ada Granit Madencilik İnşaat ve Nakliye Akaryakıt San. Tic. Ltd. Şti.

29. Madde 4. Fıkra

12/11/2015 - 702155

14.652,00

109

İzmir

60270

Erbilgin Mer. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.

29. Madde 4. Fıkra

21/06/2016 - 807497

31.674,00

110

İzmir

60270

Erbilgin Mer. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.

10. Madde

08/02/2016 - 801708

52.790,00

111

İzmir

60270

Erbilgin Mer. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.

12. Madde 4. Fıkra

08/02/2016 - 801708

10.285,00

112

İzmir

60270

Erbilgin Mer. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.

13. Madde

08/02/2016 - 801708

29.304,00

113

İzmir

60270

Erbilgin Mer. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.

24. Madde 12. Fıkra

08/02/2016 - 801708

52.790,00

114

Kahramanmaraş

201000255

Arkin Mad. İnş. Nak. Petr. San. ve Tic. Ltd. Şti.

13. Madde 1. Fıkra

05/05/2016 - 805552

21.116,00

115

Kahramanmaraş

201100622

H.M.K. Tekstil Konf. Mad. Tic. ve San. Ltd. Şti.

13. Madde 1. Fıkra

05/05/2016 - 805552

21.116,00

116

Kahramanmaraş

200808349

Haliç Çelik Madencilik ve Mermer San. Ltd. Şti.

13. Madde 1. Fıkra

05/05/2016 - 805552

21.116,00

117

Kahramanmaraş

200806628

Haliç Çelik Madencilik ve Mermer San. Ltd. Şti.

13. Madde 1. Fıkra

05/05/2016 - 805552

21.116,00

118

Kahramanmaraş

200808349

Haliç Çelik Madencilik ve Mermer San. Ltd. Şti.

10. Madde

15/04/2016 - 804667

52.790,00

119

Kahramanmaraş

200808349

Haliç Çelik Madencilik ve Mermer San. Ltd. Şti.

13. Madde

15/04/2016 - 804667

58.608,00

120

Kahramanmaraş

200808349

Haliç Çelik Madencilik ve Mermer San. Ltd. Şti.

24. Madde 12. Fıkra

15/04/2016 - 804667

52.790,00

121

Kahramanmaraş

200808349

Haliç Çelik Madencilik ve Mermer San. Ltd. Şti.

29. Madde 4. Fıkra

15/04/2016 - 804667

14.652,00

122

Kahramanmaraş

201004692

Mermar Mer. Mad. İşl. İnş. Taah. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.

29. Madde 4. Fıkra

21/06/2016 - 807497

31.674,00

123

Karabük

20057115

Altıntaş Kiziroğlu Granit Mer. İnş. Nak. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.

13. Madde

27/05/2016 - 806476

11.875,00

124

Karabük

20057115

Altıntaş Kiziroğlu Granit Mer. İnş. Nak. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.

29. Madde 4. Fıkra

27/05/2016 - 806476

31.674,00

125

Karaman

200700576

Elifnaz Mad. Akar. Nak. İnş. Turz. San. Tic. A. Ş.

29. Madde 4. Fıkra

21/06/2016 - 807497

31.674,00

126

Karaman

200711475

Yılkamer Mad. İnş. Dış Tic. Ltd. Şti.

12. Madde 4. Fıkra

30/11/2016 - 813306

10.328,50

127

Karaman

200711475

Yılkamer Mad. İnş. Dış Tic. Ltd. Şti.

24. Madde 12. Fıkra

30/11/2016 - 813306

52.790,00

128

Kastamonu

69612

Gökçeağaç Mad. İnş. T A Ş. Orm. Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.

13. Madde 1. Fıkra

05/05/2016 - 805552

21.116,00

129

Kastamonu

201001375

Yıldırım Mad. ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti.

13. Madde

24/12/2015 - 703947

10.770,00

130

Kayseri

200806719

Egn Maden San. Tic. Ltd. Şti.

29. Madde 4. Fıkra

01/07/2015 - 4549

30.000,00

131

Kayseri

200710783

Vizyon Mermer San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

29. Madde 4. Fıkra

01/07/2015 - 4549

30.000,00

132

Kayseri

200806719

Egn Maden San. Tic. Ltd. Şti.

13. Madde 1. Fıkra

05/05/2016 - 805552

21.116,00

133

Kayseri

201200021

Giltaş Grup Yapı İnş. Mad. Nak. Turz. San. Tic. Ltd. Şti.

13. Madde 1. Fıkra

05/05/2016 - 805552

21.116,00

134

Kayseri

200710783

Vizyon Mermer San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

13. Madde 1. Fıkra

05/05/2016 - 805552

21.116,00

135

Kayseri

200805471

Yaşar ÇOBAN

13. Madde 1. Fıkra

05/05/2016 - 805552

21.116,00

136

Kayseri

200806719

Egn Maden San. Tic. Ltd. Şti.

29. Madde 4. Fıkra

21/06/2016 - 807540

31.674,00

137

Kırklareli

20054664

Bloktaş Mad. İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.

13. Madde 1. Fıkra

05.05.2016 - 805552

21.116,00

138

Kırklareli

18508

Bayramoğlu İnş. Tic. ve San. A.Ş.

13. Madde

18.12.2016 - 814202

58.608,00

139

Kırklareli

18508

Bayramoğlu İnş. Tic. ve San. A.Ş.

24. Madde 12. Fıkra

18.12.2016 - 814202

52.790,00

140

Kırklareli

18508

Bayramoğlu İnş. Tic. ve San. A.Ş.

29. Madde 4. Fıkra

18.12.2016 - 814202

58.608,00

141

Kırklareli

20054664

Bloktaş Mad. İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.

10. Madde 6. Fıkra

20.05.2016 - 806053

21.116,00

142

Kırklareli

20054664

Bloktaş Mad. İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.

13. Madde

20.05.2016 - 806053

43.956,00

143

Kırklareli

20054664

Bloktaş Mad. İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.

29. Madde 4. Fıkra

20.05.2016 - 806053

2.972,20

144

Kırklareli

20054664

Bloktaş Mad. İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.

31. Madde

20.05.2016 - 806053

31.674,00

145

Konya

58539

Bimeks Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.

13. Madde 1. Fıkra

05/05/2016 - 805552

21.116,00

146

Konya

200808648

Kayıser Mad. San. Tic. A.Ş.

13. Madde 1. Fıkra

05/05/2016 - 805552

21.116,00

147

Konya

200808648

Kayıser Mad. San. Tic. A.Ş.

13. Madde

08/03/2016 - 803102

10.000,00

148

Konya

20051771

Güv-Mak Mad. İnş. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.

11. Madde 3. Fıkra

09/12/2015 - 703393

20.000,00

149

Konya

200808648

Kayıser Mad. San. Tic. A.Ş.

29. Madde 4. Fıkra

17/06/2016 - 807448

31.674,00

150

Konya

58539

Bimeks Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.

12. Madde 4. Fıkra

30/12/2016 - 814928

30.438,60

151

Konya

58539

Bimeks Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.

13. Madde

30/12/2016 - 814928

73.260,00

152

Konya

58539

Bimeks Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.

24. Madde 12. Fıkra

30/12/2016 - 814928

52.790,00

153

Konya

58539

Bimeks Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.

29. Madde 4. Fıkra

30/12/2016 - 814928

60.978,00

154

Malatya

20063375

Ahmet KESKİN

13. Madde 1. Fıkra

05/05/2016 - 805552

21.116,00