11 Haziran 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30093

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


MADENİ YAĞ SATIN ALINACAKTIR

E.Ü.A.Ş. Afşin-Elbistan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


KİREÇTAŞI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


AFYON, ÇORUM, EREĞLİ, ILGIN, TURHAL VE YOZGAT ŞEKER FABRİKALARIMIZA TAM OTOMATİK KRİSTAL ŞEKER AMBALAJLAMA MAKİNALARI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

İstanbul İli, Üsküdar Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MADENİ YAĞ SATIN ALINACAKTIR

E.Ü.A.Ş. Afşin-Elbistan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

Aşağıda özellikleri belirtilen malzemelerin alımı işi Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

1 - Teşekkülün;

• Adresi                                  :  Çoğulhan Mah. Mevkii Afşin / KAHRAMANMARAŞ

• Telefon ve Fax                     :  0 344 524 22 82 / 0 344 524 22 80

• E-Posta Adresi                     :  ael@euas.gov.tr

2 - İhale Konusu Malın;

 

a) Niteliği ve Türü

Miktarı:

İhale Kayıt No

Dosya No

Şartname Bedeli

İhale Tarihi

14 Kalem Madeni Yağ

228.780 kg (±%20)

2017/279631

TER-AEL 2017-0110

300,00 TL

04.07.2017

 

b) Teslim Yeri                        :  AEL İşletme Müdürlüğü Merkez Ambarı

c) Teslim Tarihi                      :  Teknik Şartnamede Belirtilmiştir.

d) İhale Usulü                         :  Açık İhale Usulü

3 - İhalenin;

a) Yapılacağı Yer                    :  AEL İşletme Müdürlüğü İhale Salonu.

b) Tarihi ve Saati                    :  Yukarıda belirtilen tarihlerde, Saat: 14.00

c) İhale Dokümanlarının Görülmesi ve Temini: AEL İşletmesi Satınalma Şube Müdürlüğü

4 - İhale dokümanı (Teklif İsteme Belgeleri) aşağıda belirtilen adreslerde ve Şirketimizin İnternet Sitesinde (www.euas.gov.tr) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın alması zorunludur.

4.1. Konu ile ilgilenen teklif sahipleri, ihale dokümanı (Teklif İsteme Belgelerini) bedelini;

- Vakıfbank Elbistan Şubesi IBAN NO: TR92 0001 5001 5800 7286 0069 13 hesabına yatırıldığına dair, üzerinde ihale konusu iş ile ilgili istekli firma bilgilerinin ve vergi numarasının yer aldığı banka dekontu ile müracaat edildiği takdirde, EÜAŞ Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğü (Tel: 0-344-524 22 82/2569) Çoğulhan Mahallesi Mevkii Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinden temin edilebilir.

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.(İsteklinin Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Ortak Girişim Belgesi, ihale dokümanının satın alındığına dair belge.)

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 (Yüzde üç)’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Teklifler, ihale tarihi saat 14.00’a kadar AEL İşletme Müdürlüğü Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, İadeli Taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.)

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

9 - İş bu ihaleler 4734 sayılı Kanunun 3.g maddesi kapsamında olduğundan, EUAŞ Genel Müdürlüğü Satın alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılarak neticelendirilecektir.

5278/1-1


KİREÇTAŞI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız 8.000 Ton (±%20 toleranslı) Kireç Taşı alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği Esaslarına göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası*                    :  2017/270881

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü

                                                         Uşak-Ankara Karayolu 5. Km. Uşak

b) Telefon ve faks numarası         :  0 276 231 1491 - 0 276 231 1732

c) Elektronik posta adresi (varsa) :

2 - İhale konusu malın                 

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  Fabrikamız 2017/2018 yılı kampanya döneminde kullanılmak üzere toplam 8.000 Ton (±%20 toleranslı) Kireçtaşı (Teknik Şartnamede belirtilen özelliklere uygun nitelikte) Alımı

b) Teslim yeri                               :  Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası stok sahasında teslim

c) Teslim tarihi                              :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip idarenin bildirdiği termin programına göre 15 Eylül 2017’de başlanıp, 15 Aralık 2017’de tamamlanacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası - Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                           :  03.07.2017 Pazartesi günü saat: 14:30

4 - İhale dokümanı [Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Ticaret Servisi] adresinde görülebilir ve 118,00 TL. (KDV dahil) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 03.07.2017 tarihinde saat 14:30’a kadar Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

8 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri kanununa (ceza hükümleri hariç) tabi olmayıp, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5245/1-1


AFYON, ÇORUM, EREĞLİ, ILGIN, TURHAL VE YOZGAT ŞEKER FABRİKALARIMIZA TAM OTOMATİK KRİSTAL ŞEKER AMBALAJLAMA MAKİNALARI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2017/288741

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Mithatpaşa Cad. No. 14 06100  Yenişehir/Ankara

b) Telefon ve faks numarası      :  Tel.: (0312) 458 55 00 - 458 57 73

                                                     Faks : (0312) 458 58 00 - 458 58 01

c) Elektronik posta adresi          :  hacar@turkseker.gov.tr 

2 - İhale konusu malın

a) Adı, niteliği, türü ve miktarı   :  Teknik özellikleri Teknik Şartnamede belirtilen, Afyon, Çorum, Ereğli, Ilgın, Turhal ve Yozgat Şeker Fabrikalarımıza tam otomatik kristal şeker ambalajlama makinaları (makine-tesis, elektrik, mekanik, inşaat, montaj ve devreye alma dahil komple) alımı işi, 6 adet komple tesis

b) Teslim yeri                            :  Yurtdışı teslim tekliflerde CPT Ankara, yurtiçi teslim tekliflerde Afyon, Çorum, Ereğli, Ilgın, Turhal ve Yozgat Şeker Fabrikaları.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı Odası (6. kat)

b) Son teklif verme (ihale)

    Tarihi ve saati                        :  06 Temmuz 2017 Perşembe günü saat 14:00

4 - İhale; şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

5 - İhale dokümanı; T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No. 14 Yenişehir/Ankara adresinde görülebilir ve 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 06.07.2017 Perşembe günü saat 14:00’a kadar Mithatpaşa Cad. No: 14 06100 Yenişehir/Ankara adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu tutulamayacaktır.)

7 - İstekliler tekliflerini götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekli ile toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler, teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu şarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

5312/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

İstanbul İli, Üsküdar Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda tabloda nitelikleri belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile satılacaktır.

 

İl - İlçe Mahalle

Pafta

No

Ada

No

Parsel

No

Alanı

(m²)

Cinsi

İmar

Durumu

Muhammen

Satış Bedeli

Geçici Teminat

Bedeli

İhale Tarihi

İhale

Saati

İstanbul/Üsküdar/Kandilli

163

2636

4

1.887,17

Arsa

Konut

Alanı

11.323,020,00 TL + KDV

340.000,00 TL

22.06.2017

10:00

 

2 - İhale Üsküdar Belediye Encümen Salonunda 22.06.2017 tarihinde Perşembe günü saat 10.00’da Üsküdar Belediye Encümenince yapılacaktır.

3 - Taşınmaz mal satış şartnamesi Üsküdar Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden görülebilir ve 500,00-TL (Beşyüztürklirası) ücret karşılığında satın alınabilir.

4 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

a) 2886 sayılı Kanunun 37.maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu,

b) Geçici teminat; İstekliler söz konusu gayrimenkulün satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmazın muhammen bedelinin en az %3’ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminat veya banka teminat mektubu vereceklerdir.

c) İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır.

d) İhale dosyasının (şartname) idareden satın aldığına dair dosya alındı makbuzunun aslını vermesi.

e) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.

f) Nüfus cüzdanı sureti, Noterden tasdikli imza beyannamesi, (Gerçek kişiler için),

g) İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış İkametgah Belgesi (Gerçek kişiler için)

h) Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi

i) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,

j) İsteklilerin şirket olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

k) Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri

l) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.

m) Ülkemizde yabancıların mülk edinmesi konusunda yasal mevzuat dahilinde herhangi bir engelleyici hüküm bulunmaması koşullarında T.C. uyruğunda olmayan yabancıların ihaleye iştirak etmesi halinde verecekleri her türlü teminatlarda (geçici, v.s. gibi) yerli bankalar veya özel finans kurumlarının kontrgarantisi (Counterguarantee) istenecektir. Ayrıca bu yabancı istekliler idareye sunacakları her türlü belgeleri, yeminli tercüman bürolarında Türkçe’ye çevirmek zorundadır.

5 - İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçlar, ipotek masrafları ve diğer giderleri ödemek alıcıya aittir.

6 - Taşınmazın satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 22.06.2017 tarihinde Perşembe günü saat 09.30’a kadar Üsküdar Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdaresinin saat ayarı esastır.

7 - İhale bedeli peşin tahsil edilecektir.

8 - İhale komisyonu (Belediye Encümeni), gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

İlan olunur.

5380/1-1