10 Haziran 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30092

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığından:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Türkiye Temel Bilimler Araştırma Vakfı

VAKFEDENLER: Şadi Yazıcı

VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul Anadolu 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 30.05.2017 tarihinde kesinleşen 04.05.2017 tarih ve E: 2017/109, K: 2017/147 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Vakfın öncelikli amacı her düzeyde eğitim kurumu açmak (Ana Okulları, ilk, Orta, Lise, Meslek Yüksek Okulları ve Üniversite) kurulmuş olan tesislerde tadil, ilave ve tamirler yapmak, kitap, ders malzemesi gibi araç gereçlerin temininde yardımcı olmak, eğitim kurumlarının hizmet, seviye ve kapasitesinin genişletilmesine katkıda bulunmak… ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 65.000.00.-TL.dır.

YÖNETİM KURULU: Şadi Yazıcı

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları vakfın amacına en yakın olan bir başka vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

5309/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Selanik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 895303, 850289 ve 790649 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Selanik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan Sibel ÇİMEN’in (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21111, Oda Sicil No: 43136), denetçi belgesinin iptal edilmesi        Bakanlık Makamının 05.06.2017 tarihli ve 13479 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5305/1-1


Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2016 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF, İKİNCİ SINIF, ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLERDEN VE NOTERLİK BELGESİ SAHİPLERİNDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

Başvuruda bulunan ve belge numarası 9000’in altında olan belge sahiplerinin başvurularına 1512 sayılı Noterlik Kanununun 23 üncü maddesi gereğince sağlık raporu, mal bildirimi, kayıtlı olunan barodan hakkında soruşturma ya da disiplin cezası olup olmadığına ilişkin belge ve Noterlik Kanununun 7 nci maddesinin 6,7,8,9,10 ve 11 inci bentlerindeki yasakların kendisinde bulunmadığına dair beyannameyi elektronik ortamda eklemeleri gerekmektedir. Eksik belgelerini ilan tarihinden itibaren bir ay içinde tamamlamayan kişilerin istemi dikkate alınmaz.

Aynı Kanunun değişik 30 uncu maddesi uyarınca, atanma emrinin tebellüğünden sonra vazgeçme halinde noterlik belgesi sahipleri de noterler gibi istifa etmiş sayılacaktır.

İlan olunur.

 

S. NO

NOTERLİK ADI

İLİ

2016 YILI GAYRİ SAFİ GELİRİ

  1

AKÇADAĞ NOTERLİĞİ

MALATYA

77.934,91 TL

  2

ARSİN NOTERLİĞİ

TRABZON

182.466,59 TL

  3

ATABEY NOTERLİĞİ

ISPARTA

13.742,89 TL

  4

AVANOS NOTERLİĞİ

NEVŞEHİR

306.339,96 TL

  5

BALYA NOTERLİĞİ

BALIKESİR

64.383,10 TL

  6

BAYBURT BİRİNCİ NOTERLİĞİ

 

356.360,10 TL

  7

BİGADİÇ NOTERLİĞİ

BALIKESİR

27.953,98 TL

  8

ÇAVDARHİSAR NOTERLİĞİ

KÜTAHYA

38.772,49 TL

  9

ENEZ NOTERLİĞİ

EDİRNE

85.912,04 TL

10

GÜRGENTEPE NOTERLİĞİ

ORDU

46.835,74 TL

11

ILGAZ NOTERLİĞİ

ÇANKIRI

114.474,23 TL

12

KIBRISCIK NOTERLİĞİ

BOLU

6.921,52 TL

13

OSMANELİ NOTERLİĞİ

BİLECİK

174.959,11 TL

14

PAZAR NOTERLİĞİ

RİZE

383.137,38 TL

15

REFAHİYE NOTERLİĞİ

ERZİNCAN

68.973,89 TL

16

REŞADİYE NOTERLİĞİ

TOKAT

223.121,53 TL

17

SAİMBEYLİ NOTERLİĞİ

ADANA

49.465,03 TL

18

SASON NOTERLİĞİ

BATMAN

70.114,28 TL

19

SENİRKENT NOTERLİĞİ

ISPARTA

71.362,55 TL

20

SİLVAN NOTERLİĞİ

DİYARBAKIR

341.886,39 TL

21

SULAKYURT NOTERLİĞİ

KIRIKKALE

27.697,37 TL

22

TARAKLI NOTERLİĞİ

SAKARYA

37.330,81 TL

23

VİRANŞEHİR İKİNCİ NOTERLİĞİ

ŞANLIURFA

281.168,98 TL

24

YEŞİLHİSAR NOTERLİĞİ

KAYSERİ

102.243,82 TL

5306/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2016 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan BİRİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

İlan olunur.

 

SIRA NO

NOTERLİK ADI

2016 YILI GAYRİ SAFİ GELİRİ

  1

ADANA BİRİNCİ NOTERLİĞİ

1.399.957,05 TL

  2

ADANA ONÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

1.351.335,19 TL

  3

ALTINDAĞ ALTINCI NOTERLİĞİ

1.136.888,68 TL

  4

ANKARA ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

1.483.688,31 TL

  5

ANKARA YİRMİYEDİNCİ NOTERLİĞİ

1.005.308,39 TL

  6

BAKIRKÖY İKİNCİ NOTERLİĞİ

1.504.816,56 TL

  7

BAKIRKÖY KIRKÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

1.480.694,93 TL

  8

BEYOĞLU ALTINCI NOTERLİĞİ

1.301.687,14 TL

  9

BURSA YEDİNCİ NOTERLİĞİ

574.713,94 TL

10

ELAZIĞ İKİNCİ NOTERLİĞİ

1.352.678,95 TL

11

EYÜP ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

1.234.789,91 TL

12

GEBZE ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

1.792.657,07 TL

13

GEBZE YEDİNCİ NOTERLİĞİ

942.979,86 TL

14

İSTANBUL ONALTINCI NOTERLİĞİ

798.776,39 TL

15

İSTANBUL OTUZÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

770.357,48 TL

16

İSTANBUL OTUZSEKİZİNCİ NOTERLİĞİ

665.227,46 TL

17

KARTAL ONALTINCI NOTERLİĞİ

2.042.772,53 TL

18

KONYA ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

1.032.433,56 TL

5307/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2016 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan İKİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle, e-devlet şifresi veya mobil imza ile  başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

İlan olunur.

 

SIRA NO

NOTERLİK ADI

2016 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ

  1

ALİAĞA ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

482.807,93 TL

  2

ARDAHAN NOTERLİĞİ

519.472,06 TL

  3

BAFRA ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

483.946,18 TL

  4

BOLU ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

363.406,03 TL

  5

BURDUR ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

556.138,91 TL

  6

ÇARŞAMBA İKİNCİ NOTERLİĞİ

671.420,63 TL

  7

ÇAYELİ NOTERLİĞİ

463.060,91 TL

  8

ÇORLU BEŞİNCİ NOTERLİĞİ

529.193,58 TL

  9

ELMALI NOTERLİĞİ

398.098,24 TL

10

EREĞLİ (KONYA) İKİNCİ NOTERLİĞİ

647.823,40 TL

11

GELİBOLU NOTERLİĞİ

499.978,69 TL

12

ISPARTA İKİNCİ NOTERLİĞİ

515.936,58 TL

13

KARACABEY BİRİNCİ NOTERLİĞİ

642.037,64 TL

14

KARAMAN ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

611.545,52 TL

15

KUŞADASI DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

832.938,39 TL

16

MARMARİS DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

598.161,00 TL

17

MENDERES İKİNCİ NOTERLİĞİ

674.607,78 TL

18

OSMANİYE ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

515.531,63 TL

19

SELÇUK NOTERLİĞİ

493.260,34 TL

20

SİLİFKE BİRİNCİ NOTERLİĞİ

578.892,71 TL

21

TARSUS BİRİNCİ NOTERLİĞİ

387.332,71 TL

5308/1-1


 


 


 


 


 


 


 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

5253/1-1

—————

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı no ve tarih    : 173-25.05.2017                                                  Toplantı Yeri

Karar no ve tarih        : 2662-25.05.2017                                                  KAYSERİ

Kayseri İli, Yeşilhisar İlçesi, Soğanlı Mahallesinde bulunan, özel mülkiyete ait 1320 parselin ve mera parseli olan 1448 parselin bir kısmında yeralan, kaya yerleşimi ve şapellerin yeraldığı “Soğanlı Arkeolojik Sit I” ile kadastro harici taşlık alanda bulunan kaya mezarının yeraldığı “ Soğanlı Arkeolojik Sit II”nin kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral haritada gösterildiği ve kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada koordinatlandırıldığı şekli ile 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesinin uygun olduğuna; ayrıca kadastro harici taşlık alanda bulunan Soğanlı Arkeolojik sit I deki 2 adet şapelin korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tesciline ve grubunun I. Grup olarak belirlenmesine, kadastro tescili görmesi halinde tapu kütüğünün beyanlar hanesine “1. Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır” şerhi verilmesine; 1320 ve 1448 parsellerin tapu kütüğü beyanlar hanesine “bir kısmı I. derece arkeolojik sit alanıdır” şerhinin ilgililerince 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” gereği verilmesine; bu alanlarda koruma amaçlı imar planı hazırlanana kadar Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının 1. Maddesinde belirtilen I. Derece arkeolojik sitlere ilişkin Koruma ve Kullanma Koşullarının geçerli olduğuna; Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında belirtilen koşullara uyulması koşuluyla söz konusu öneri alanın “Kesin Korunacak Hassas Alan” olarak belirlenmesinde sakınca olmadığına karar verildi.

 

5254/1-1

—————

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı no ve tarih    : 173-25.05.2017                                                  Toplantı Yeri

Karar no ve tarih        : 2675-25.05.2017                                                  KAYSERİ

Yozgat İli, Merkez, Yeşilova (Karga) Köyünde bulunan, bir kısmı kadastro harici taşlık alanda, bir kısmı özel mülkiyete ait 2472 parselde yeralan “Büyüksapderesi Yerleşimi”nin kararımız eki 1/2000 ölçekli kadastral haritada gösterildiği ve 1/25000 ölçekli haritada koordinatlandırıldığı şekli ile 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesinin uygun olduğuna; 2472 parsellerin tapu kütüğü beyanlar hanesine “bir kısmı I. derece arkeolojik sit alanıdır” şerhinin ilgililerince 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” gereği verilmesine; bu alanlarda koruma amaçlı imar planı hazırlanana kadar Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının 1. Maddesinde belirtilen I. Derece arkeolojik sitlere ilişkin Koruma ve Kullanma Koşullarının geçerli olduğuna;

Yozgat İli, Merkez, Yeşilova (Karga) Köyünde bulunan ve mera olarak kayıtlı 2482 parselde yeralan “Yeşilova (Karga) Köyü Tümülüsü”nün kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral haritada gösterildiği ve 1/25000 ölçekli haritada koordinatlandırıldığı şekli ile 2. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesinin uygun olduğuna; 2482 parsellerin tapu kütüğü beyanlar hanesine “bir kısmı 2. derece arkeolojik sit alanıdır” şerhinin ilgililerince 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” gereği verilmesine; bu alanlarda koruma amaçlı imar planı hazırlanana kadar Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının 2. Maddesinde belirtilen 2. Derece arkeolojik sitlere ilişkin Koruma ve Kullanma Koşullarının geçerli olduğuna; ayrıca söz konusu 2482 parselin sit alanı dışında kalan kısımlarında mera vasfının devam etmesinde 2863 sayılı yasa kapsamında bir sakınca olmadığına; Büyüksapderesi Yerleşiminin bulunduğu Kaya -1 (B) Alanından malzeme alımı yapılmasının uygun olmadığına; Yeşilova (Karga) Köyü Tümülüsünün bulunduğu Kaya -1 (B) alanından tümülüsün sit sınırı dışından olmak koşuluyla malzeme alımı yapılabileceğine karar verildi.

 

 

5255/1-1

—————

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı no ve tarih    : 173-25.05.2017                                                  Toplantı Yeri

Karar no ve tarih        : 2679-25.05.2017                                                  KAYSERİ

Yozgat İli, Yerköy İlçesi, Aşağıelmahacılı Köyünde bulunan, bir kısmı Devletin Hüküm ve tasarrufu altındaki kadastro harici alanda, bir kısmı özel mülkiyete ait 1974 parselde yeralan “Karaboğaz Yerleşimi” nin; kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral haritada gösterildiği ve koordinatlandırıldığı şekli ile 3. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesinin uygun olduğuna; 1974 parselin tapu kütüğü beyanlar hanesine “bir kısmı 3. derece arkeolojik sit alanıdır” şerhinin ilgililerince 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” gereği verilmesine; bu alanlarda koruma amaçlı imar planı hazırlanana kadar aşağıdaki Geçiş Dönemi Koruma ve Kullanma Koşullarının geçerli olduğuna; “Karaboğaz Yerleşimi” alanının bir kısmında II-A Grubu hammadde alımı nedeniyle oluşan tahribat, sit alanı ilanından önce yapıldığından yasal işleme gerek olmadığına; hammadde üretim alanında gerekli düzenleme ve düzeltmelerin 3.derece arkeolojik sit sınırları dışında olmak ve sit alanına zarar vermemek koşuluyla yapılabileceğine karar verildi.

III.(ÜÇÜNCÜ) DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI GEÇİŞ DÖNEMİ KORUMA

ESASLARI VE KULLANMA ŞARTLARI

1. Kurulumuzdan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine;

2. Bu alanlarda belediyesince inşaat izni verilmeden önce Müze Müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj kazısı gerçekleştirilerek sondaj sonuçlarının bu alanlarla ilgili varsa kazı başkanının görüşleriyle birlikte Müze Müdürlüğünce Kurulumuza iletilip Kurul kararı alındıktan sonra uygulamaya geçilebileceğine;

3. Bu alanlarda taş, toprak, kum v.b. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden v.b. ocaklarının açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı v.b. malzeme dökülmemesine,

4. Yeni yapılanmalarda kazı yapılarak bodrum kat oluşturulamayacağına; Bu alan içerisinde yapılacak bitkilendirme elemanlarının kültür varlıklarını etkilemeyecek şekilde seçilmesine ve veya buna göre projelendirilmesine, büyük köklü ağaçlar dikilmemesine,

5. Bu alan içerisinde yapılacak bitkilendirme elemanlarının kültür varlıklarını etkilemeyecek şekilde seçilmesine ve veya buna göre projelendirilmesine, büyük köklü ağaçlar dikilmemesine,

6. Alan içerisinde bulunan tescilli taşınmazların yaşamını sürdürmeyi amaçlayan, tasarımda, malzemede, strüktürde, mimari ögelerde, değişiklik gerektirmeyen müdahalelerin bakım kapsamında, yapıların, ahşap, madeni, pişmiş toprak, taş vb. çürüyen ya da bozularak eksilen mimari ögelerinin, özgün biçimlerine uygun olarak aynı malzeme ile değiştirilmesi, bozulan iç ve dış sıvaların, kaplamaların, renk ve malzeme uyumu sağlanarak özgün biçimlerine uygun olarak yenilenmesine izin verilebileceğine,

7. Günümüz koşullarının gerektirdiği alt yapı hizmetleri ve çevre düzenlemesinin proje aşamasından itibaren kültür katmanlarına zarar vermeyecek ve toprak kullanımını en alt düzeyde tutacak biçimde ele alınmasına; yol, su, kanalizasyon, elektrik, telefon gibi alt yapı projelerinin Kurulumuzca uygun görüldükten sonra uygulanabileceğine,

8. Esaslı onarım kapsamına giren (ruhsata tabi) uygulamaların Koruma kurulundan izin alınarak yapılabileceğine, karar verildi.

 

5256/1-1

—————

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı no ve tarih    : 173-25.05.2017                                                  Toplantı Yeri

Karar no ve tarih        : 2680-25.05.2017                                                  KAYSERİ

Yozgat ili, Şefaatli ilçesi, Bağyazı (Rızvan) Köyünde bulunan köy odasının 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tesciline yönelik hazırlanan belgelerin ekte gönderildiği gereğinin yapılması hususunda, Yozgat Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü’nün 08.03.2017 gün ve 302 sayılı yazısı, taşınmazın tesciline ilişkin görüşleri içeren Yozgat Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü’nün 30.03.2017 gün ve 427 sayılı, Yozgat Valiliği, İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nün 24.05.2017 gün ve E.4298 sayılı yazısı ile Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 18.05.2017 tarih ve 2199 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Yozgat ili, Şefaatli ilçesi, Bağyazı (Rızvan) Köyünde ve sit alanı dışında bulunan, tapunun 154 ada,6 parsel numarasında özel mülkiyet adına kayıtlı “Molla Mustafa Köy Odası’’nın, 2863 sayılı yasanın 6.maddesi kapsamına girmesi ve 03.03.2012 tarih ve 28232 sayılı resmi gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının ve sitlerin tespit ve tescili hakkında yönetmeliğin 4. maddesinde belirtilen kıstasları taşıması nedeniyle korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, yapı grubunun “I.grup” olarak belirlenmesine, yapıya yönelik kararımız eki 1/2000 ölçekli kadastral haritada işaretli alanın korunma alanı olarak belirlenmesine, korunma alanında yapılacak uygulamalar için Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine ayrıca kararımız eki 1/2000 ölçekli kadastral harita üzerinde de gösterildiği üzere Bağyazı (Rızvan) Köyü, 154 ada 6 parselin pafta ve fen klasörü ile tapu kütüğü beyanlar hanesine “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” ; Bağyazı (Rızvan) Köyü 150 ada 1, 151 ada 1, 152 ada 1, 154 ada, 5,8,12 parsellerin pafta ve fen klasörü ile tapu kütüğü beyanlar hanesine ise “Korunma Alanı” şerhinin ilgili kurumlarca verilmesine karar verildi.

 

5257/1-1

—————

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı no ve tarih    : 173-25.05.2017                                                  Toplantı Yeri

Karar no ve tarih        : 2677-25.05.2017                                                  KAYSERİ

Yozgat İli, Merkez ilçesi, Sarınınören Köyü, 1253 parselde, sit alanı dışında bulunan, özel mülkiyet adına kayıtlı, “Sarınınören Köy Odasının” 2863 sayılı yasa kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, yapı grubunun “I. Grup” olarak belirlenmesine, ayrıca koruma alanının kararımız eki 1/1000 ölçekli kadastral harita üzerinde işaretlendiği şekliyle (1252, 1254, 1270, 1275 parseller) belirlenmesine, Sarınınören Köyü, 1253 parselin pafta ve fen klasörü ile tapu kütüğü beyanlar hanesine “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” ; Sarınınören Köyü 1252, 1254, 1270, 1275 parsellerin pafta ve fen klasörü ile tapu kütüğü beyanlar hanesine ise “Korunma Alanı” şerhinin ilgili kurumlarca verilmesine karar verildi.

 

5258/1-1

—————

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı no ve tarih                 : 173-25.05.2017                                                  Toplantı Yeri

Karar no ve tarih                     : 2676-25.05.2017                                                  KAYSERİ

Yozgat İli, Merkez ilçesi, Kavurgalı Köyü, 159 ada 2 parselde, sit alanı dışında bulunan, özel mülkiyet adına kayıtlı, “Dedegil Köy Odasının” 2863 sayılı yasa kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, yapı grubunun “I. Grup” olarak belirlenmesine, ayrıca koruma alanının kararımız eki 1/1000 ölçekli kadastral harita üzerinde işaretlendiği şekliyle (159 ada 1,3,4 parsel; 172 ada 2, 16 parsel; 173 ada 1,2 parsel) belirlenmesine, Kavurgalı Köyü, 159 ada 2 parselin pafta ve fen klasörü ile tapu kütüğü beyanlar hanesine “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” ; Kavurgalı Köyü 159 ada 1,3,4 parseller; 172 ada 2, 16 parseller; 173 ada 1,2 parsellerin pafta ve fen klasörü ile tapu kütüğü beyanlar hanesine ise “Korunma Alanı” şerhinin ilgili kurumlarca verilmesine karar verildi.

 

 

5259/1-1