10 Haziran 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30092

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


BORU-DİRSEK-FLANŞ KESİMİ YAPILMASI VE YENİDEN KAYNATILMASI İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Burdur Şeker Fabrikasından:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


ÖN YETERLİK İLANI

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:


4 ADET MAL ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:


MUHTELİF İŞLER İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


SEYYAR PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİNİN İŞLETİLMESİ, BAKIM - ONARIM VE REVİZYONU HİZMETİ ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


PANCAR ANALİZ LABORATUARI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


ATIKSU ARITIM TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ, BAKIM VE ONARIMI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


SEYYAR PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİNİN İŞLETİLMESİ, BAKIM - ONARIM VE REVİZYONU HİZMETİ ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


TAM OTOMATİK SÜZEN BARDAK POŞET ÇAY PAKETLEME MAKİNESİ VE SELEFONLAMA MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: Rize


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TCDD 2 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MARŞANDİZ, SİNCAN, POLATLI VE HASANBEY ELEKTRİFİKASYON ŞEFLİKLERİNE KOMPOZİT SİLİKON HOBAN, KONSOL VE GERGİ İZALATÖRLERİ ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BORU-DİRSEK-FLANŞ KESİMİ YAPILMASI VE YENİDEN KAYNATILMASI İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Burdur Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız hatlarında boru-dirsek-flanş kesimi yapılması ve yeni şekil ile boru-dirsek ve flanşların yeniden kaynatılması işlerinin yapılması İşi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliğine göre ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                         :  2017/287838

1 - İdarenin

a) Adı ve adresi                                :  Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şekerevleri Mah Yunus Emre Cad. Kapı No: 2   15220 BURDUR

b) Telefon ve faks numarası             :  0 248 233 19 35 (4 Hat) - 0 248 233 12 67

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Fabrikamız hatlarında boru-dirsek-flanş kesimi yapılması ve yeni şekil ile boru-dirsek ve flanşların yeniden kaynatılması işlerinin yapılması

b) Yapılacağı yer                              :  Burdur Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                                    :  İşe başlama tarihinden itibaren, kaynak işleri 45 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                              :  22/06/2017 Perşembe günü saat 14.30

4 - İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 22/06/2017 Perşembe günü saat 14.30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

9 - Bu ihalede işin tamamı için teklif verilebileceği gibi kısmi teklifte verilebilecektir.

5363/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Devlet Demir Yolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı ihtiyacı Muhtelif Cins ve Miktar Bilgisayar ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesi ile istenilen Lenovo, Dell ve HP markalarından birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, ihale dokümanı, marka ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 21/06/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve istenilen Lenovo, Dell ve HP markalarından birine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

5315/1-1


ÖN YETERLİK İLANI

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

3 Kalem Mal alımı işi, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 19. maddesine göre belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Beyazıt/İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası    :  Tel: 0 212 440 0017 - Faks: 0 212 4400019

c) Elektronik Posta Adresi         :  satinalma@istanbul.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

     internet adresi (varsa)           :

2 - Ön yeterlik konusu malın

 

a)

Niteliği, türü

Miktarı

İhale tarihi

İhale saati

3 Kalem Mal Alımı:

İhale kayıt no: 2017/288942

 

07/07/2017

09:30

1

2

3

ICP-MS

1 Adet

 

ICP-OES

1 Adet

LAZER AŞINDIRMA (LASER ABLATİON)

1 Adet

 

b) Teslim yerleri                        :  b.1) İ.Ü. Mühendislik Fakültesi

c) Teslim tarihi                           :  c.1) Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 takvim günü içinde teslim edilecektir.

3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin

a) Yapılacağı yer                        :  İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Merkez Kampüsü, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Beyazıt/İSTANBUL

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,

4.1.4. İdari Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen yeterlik belgeleri,

4.1.5. Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. Adayın ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

4.3.2. İş deneyimini gösteren belgeler :

Bu ihale için 210.000,00 TL’den az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgesinin sunulması zorunludur.

Devredilen işlerde (Ek: 3/7/2009-27277 R.G/3. md.) ilk sözleşme bedelinin en az %80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgesi sunulabilir.

İş ortaklığında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması gerekir. Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması zorunludur. Pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması ve asgari iş deneyim tutarının en az %20’sini sağlaması şartıyla iş deneyim tutarının kalan kısmı diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanabilir. Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde, diğer ortaklar iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir.

İş deneyimini gösteren belgeler; adayın veya isteklinin ihale konusu mal veya benzer işlerdeki deneyimini ortaya koyan iş bitirme belgesi ile gerçek kişilere veya iş bitirme belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa gerçekleştirilen işlere ilişkin olarak Yönetmeliğin 46 ncı maddesinde belirtilen belgelerdir. Bu belgeler;

Bu Kanun kapsamındaki idareler ile Kanun kapsamı dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarına (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıf yükseköğretim kurumları hariç), bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak yurt içinde veya yurt dışında gerçekleştirilen ve kesin kabulü yapılarak tamamlanan mal alımları için yükleniciye bu Yönetmelik ekinde yer alan standart form esas alınarak iş bitirme belgesi düzenlenir. Bu belge, idarenin ilgili birimi tarafından hazırlanır ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır.

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile vakıf yükseköğretim kurumlarına gerçekleştirilen işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına yönelik olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri ile serbest meslek makbuzu nüshaları veya bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Bu belgelerin değerlendirilmesinde; özel sektöre gerçekleştirilen işlerin değerlendirilmesinde uygulanan hükümler esas alınır.

Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, ihale veya son başvuru tarihinden geriye doğru en az bir yıldır kesintisiz olarak aynı tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini gösteren belgeler teminat süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman

4.3.3.1. İstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik şartname ile karşılaştırma yapılabilmesi için teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyallerini eksiksiz sunması gerekir. Teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik şartnamenin tüm maddelerinin cevabının isteklice imzalı ve kaşeli olarak verilmesi gerekmektedir. Önerilen ürünler teknik şartnameye uymak zorundadır. Teknik Şartnameye uymayan ürünler değerlendirme dışı bırakılır.

4.3.4. Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin belgeler ve taşıması gereken kriterler:

4.3.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Benzer iş olarak, kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen her türlü laboratuvar cihazı işine ait iş deneyim belgesi kabul edilecektir.

5 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. İhalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (İ.Ü. Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüs Beyazıt/İSTANBUL) görülebilir ve 100,00- Türk Lirası karşılığı İ.Ü.Strateji Geliştirme Başkanlığına (Süleymaniye Cad. No: 25 Beyazıt-İSTANBUL) yatırılan bedelin makbuzu ile yine aynı adresten satın alınabilir.

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Merkez Kampüsü, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Beyazıt/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

5316/1/1-1


4 ADET MAL ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen projeler için gerekli olan 4 adet mal alımı işinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Beyazıt/İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası    :  Tel: 0 212 440 0017 - Faks: 0 212 440 0019

c) Elektronik Posta Adresi         :  satinalma@istanbul.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)            : -

2 - İhale Konusu malın:

 

a)

Niteliği, türü

Miktarı

İhale tarihi

İhale saati

1)

Lazer Flash Isı Geçirgenlik (Isı İletkenlik) Cihazı

İhale kayıt no: 2017/288731

1 Adet

21/06/2017

10:00

2)

PLC Kontrollü Akış Kabini Sistemi

İhale kayıt no: 2017/288825

1 Adet

21/06/2017

10:30

3)

Vakumlu İndüksiyon Ergitme Sistemi

İhale kayıt no: 2017/288882

1 Adet

21/06/2017

11:00

4)

Yüksek Sıcaklık Seebeck Katsayısı-Elektriksel İletkenlik Ölçüm Cihazı

İhale kayıt no: 2017/288896

1 Adet

21/06/2017

11:30

 

b-c) Teslim Tarihi ve Teslim Yeri:

b-c-1) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 120 takvim günü içinde teslimat İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi‘ne yapılacaktır.

b-c-2) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 90 takvim günü içinde teslimat İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi‘ne yapılacaktır.

b-c-3) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 90 takvim günü içinde teslimat İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi‘ne yapılacaktır.

b-c-4) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 90 takvim günü içinde teslimat İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi‘ne yapılacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer: İ.Ü Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Beyazıt/İSTANBUL

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen iş ortaklığı beyannamesi,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

4.3.2.1. İstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik şartname ile karşılaştırma yapılabilmesi için teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyallerini eksiksiz sunması gerekir. Teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik şartnamenin tüm maddelerinin cevabının isteklice imzalı ve kaşeli olarak verilmesi gerekmektedir. Önerilen ürün teknik şartnameye uymak zorundadır. Teknik Şartnameye uymayan ürün değerlendirme dışı bırakılır.

4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin belgeler ve taşıması gereken kriterler:

4.3.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3.4. Kalite ve standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

4.3.4.1. İstekli TSE belgesine sahip olmalıdır. (1 sıra nolu ihale için)

4.3.4.2. İstekli TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olmalıdır. (2 sıra nolu ihale için)

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

5.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale, katılma koşullarını sağlayan tüm yerli ve yabancı isteklilere açık olup yerli istekli lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüs Beyazıt/İSTANBUL) görülebilir ve 100,00 - Türk Lirası karşılığı İ.Ü. Strateji Geliştirme Başkanlığına (Süleymaniye Cad. No: 25 Beyazıt-İSTANBUL) yatırılan bedelin makbuzu ile yine aynı adresten satın alınabilir. (Her iş için ayrı ayrı ihale doküman bedeli yatırılmalıdır.)

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar İ.Ü. Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüs Beyazıt/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - Bütün ihalelere iştirak edecek istekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler ihalesine iştirak etmiş oldukları her iş için teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bütün tekliflerin red edilmesi ve ihalelerin iptal edilmesinde idare serbesttir.

5316/2/1-1


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

1 - Samsun İli, Havza İlçesinde G35-a2 paftasında bulunan 1.962,93 hektar alana sahip, 3298169 Erişim numaralı Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası; 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Minareli Sular Kanununun 10. maddesi ile Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Minareli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

2 - İhale Komisyonu tarafından, Kale Mahallesi Kazımpaşa Caddesi No: 25 İlkadım/ SAMSUN adresinde, Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı salonunda, 29/06/2017 tarihi Perşembe günü, saat 14:00’de yapılacak olup, İhale Şartnamesi mesai saatlerinde Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

3 - İşin Muhammen bedeli 41.000,00- TL olup, %3 geçici teminat miktarı 1.230,00- TL’dir.

4 - İsteklilerin İhaleye İştirak edebilmeleri için;

a) Gerçek Kişiler;

1. Nüfus cüzdanın aslı veya onaylı sureti,

2. Tebligat için kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi,

3. Noterden onaylı imza beyannamesi

4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

5. Her sayfası imzalanmış olan Şartname

6. Bu şartnamede belirlenen en az %3 oranında geçici teminatın yatırıldığına dair dekont veya Banka Teminat Mektubu, (Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler ihale şartnamesinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.)

7. İhale dokümanının satın alındığına dair 100,00.-TL'lik banka makbuzu

b) Tüzel Kişiler;

1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi,

2. Vergi Levhası (onaylı),

3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Minareli Sular Kanunun 4/2 maddesinde belirtilen şartlara haiz olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi’nin aslı veya Noter onaylı suretini,

4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

5. Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak sözleşmesi ile ortak girişim oluşturanların imza sirküleri.

6. Bu şartnamede belirlenen en az %3 oranında geçici teminatın yatırıldığına dair dekont veya Banka Teminat Mektubu, (Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler ihale şartnamesinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.)

7. İhale dokümanının satın alındığına dair 100,00-TL'lik banka makbuzu.

8. Her sayfası imzalanmış olan Şartname

İhale Şartnamesi mesai saatlerinde Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden temin edilebilecektir.

Telefon, faks, telgraf vb. araçlarla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İsteklilerin istenilen belgeleri ihale saatinden önce Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü İhale Komisyonuna teslim etmiş olmaları ve tekliflerini sözlü olarak vermek üzere ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir. Posta ile yapılacak müracaatlarda İhale saatinde iştirakçi olmaması durumunda posta ile gelen zarf içerisindeki teklifi son teklif sayılacaktır.

İlan olunur.

5221/1-1


MUHTELİF İŞLER İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Sabit otomatik pancar boşaltma makinelerinde pancarın boşaltılması kanallarda yüzdürülerek sevkinin yapılması ve pancar kanallarının temizliği ile Sabit Otomatik Boşaltma Tesislerinin Revizyon, Bakım - Onarımı Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Kayıt No                        :  2017/284666

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Afyonkarahisar Konya karayolu 22. Km. Afyonkarahisar

b) Telefon ve faks numarası   :  0 272 248 3480 - 0 272 248 3487

2 - İhale konusu hizmetin      

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Fabrikamızın 2017-2018 kampanya döneminde tahmini 500.000 ton pancarın sabit otomatik pancar boşaltma makinelerinde boşaltılması (3’lü vardiya sisteminde en az 9 operatör ve 15 temizlik görevlisi olmak üzere en az 24 kişi çalışacaktır); tahmini kampanya süresi olan 120 günde (± % 20 toleranslı) 848.000 ton pancarın en az 30 kişiyle kanallardan yüzdürülerek sevki ve 10 kişiyle pancar kanallarının temizliğinin yapılması işi ile Sabit Otomatik Boşaltma Tesislerinin Revizyon, Bakım-Onarım işidir.

b) Yapılacağı yer                    :  T.Ş.F.A.Ş Afyon Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                           :  Afyon Şeker Fabrikası 2017/2018 Pancar İşleme Kampanya Dönemidir.

3 - İhalenin                            

a) Yapılacağı yer                     :  Afyon Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  04/07/2017 Salı günü, saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4. 1. İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1- İhale dokümanı, İdarenin adresinde görülebilir ve TL 118,00- (Yüzonsekiz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Afyon Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden idare sorumlu tutulamaz.)

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin İhale günü ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

14 - Mezkur hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5297/1-1


SEYYAR PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİNİN İŞLETİLMESİ, BAKIM - ONARIM VE REVİZYONU HİZMETİ ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2017/2018 Kampanya Dönemi Seyyar Pancar Boşaltma Makinelerinin İşletilmesi, Bakım-Onarım ve Revizyonu Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Kayıt No                        :  2017/284415

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Afyonkarahisar Konya Karayolu 22. Km. Afyonkarahisar

b) Telefon ve faks numarası   :  0 272 248 3480 - 0 272 248 3487

2 - İhale konusu hizmetin      

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Fabrikamıza bağlı Ziraat Bölge Şefliklerindeki kantarlarda bulunan dizel veya elektrik tahrikli seyyar pancar boşaltma makineleri ile toplam ± % 20 toleranslı 661.000 ton pancarın boşaltılması veya yüklenmesi ve makinelerin, bakım-onarım ve revizyonudur.

b) Yapılacağı yer                    :  Afyon Şeker Fabrikasına bağlı Fabrika Merkez Kantarı ve Sandıklı Ziraat Bölge Şefliğinde bulunan Sandıklı Merkez, Emirhisar, Türkakın, ve Ekinova Kantarları ile Şuhut kantarı

c) İşin süresi                           :  İşletme dönemi, Afyon Şeker Fabrikası 2017/2018 Pancar İşleme Kampanya Dönemidir. Revizyon dönemi en geç 31.05.2018 tarihinde bitirilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Afyon Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Afyonkarahisar Konya Karayolu 22 Km/AFYONKARAHİSAR

b) Tarihi ve saati                     :  04/07/2017 Salı günü, Saat 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4. 1- İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 (Yüzonsekiz) Türk Lirası karşılığı T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Afyon Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Diğer Hususlar

13.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

13.2. İş bu şartname konusu hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5298/1-1


PANCAR ANALİZ LABORATUARI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2017/2018 Kampanya Dönemi Pancar Analiz Laboratuarı Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2017/280786

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA

b) Telefon ve faks numarası   :  Tel: 332 885 72 00 (10 hat) - Faks: 332 885 72 10

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Niteliği: 2017/2018 Kampanya Dönemi Pancar Analiz Laboratuarı Hizmet Alımı. 2017/2018 Kampanya Döneminde 90 gün süre ile (±%20 toleranslı) her vardiyada en az 16 (onaltı) işçi olmak üzere toplam en az 48 (kırksekiz) işçi ile Pancar Analiz Laboratuarı hizmetlerinin ve kampanya başlamadan en az 45 gün öncesinden başlayarak, 1 (bir) mekanik ustası (hidrolik ve pnomatik konusunda deneyimli) ve 3 (üç) yardımcı olmak üzere toplam en az 4 (dört) işçiyle Pancar Analiz Laboratuarı revizyonunun yapılmasıdır. Pancar Analiz Laboratuvarında kampanya boyunca 38.000 adet araçta (±%20 toleranslı) 38.000 adet analiz teknik şartnamede belirtilen şartlarda yapılacaktır. Ayrıca tesisin makinistlik revizyon işleri sözleşmenin imzalanmasını müteakip başlayıp en geç 45 gün içinde tamamlanacaktır.

                                                  Türü ve miktarı: 38.000 Adet Analiz

b) Yapılacağı yer                    :  Ilgın Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                           :  İşin süresi sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlama tarihinden itibaren (±%20 toleranslı) 135 (Yüzotuzbeş) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Ilgın Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA

b) Tarihi ve saati                     :  22/06/2017 Perşembe günü, saat 14:30

4 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

4.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 (Yüzonsekiz) Türk Lirası karşılığı Ilgın Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA adresinden satın alınabilir.

4.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

7 - Diğer Hususlar

7.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

7.2. Mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5243/1-1


ATIKSU ARITIM TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ, BAKIM VE ONARIMI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Atıksu Arıtım Tesislerinin İşletilmesi, Bakım ve Onarımı İşlerine İlişkin Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2017/279513

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA

b) Telefon ve faks numarası   :  Tel: 0 332 885 72 00 (10 hat) – Faks: 0 332 885 72 10

2 - İhale konusu hizmetin      

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Niteliği: 2017/2018 Kampanya Döneminde 160 gün süre ile (±%20 toleranslı) 4 tesis sorumlusu, 2 adet makine teknisyeni, 2 adet elektrik teknisyeni, 1 adet laborant ve 7 adet işçi olmak üzere toplam 16 (onaltı) kişi ile atıksu arıtım tesislerinin işletilmesi ve 45 gün süre ile 1 adet tesis sorumlusu, 2 adet makine teknisyeni, 2 adet elektrik teknisyeni ve 2 adet işçi olmak üzere toplam 7 (yedi) kişi ile atıksu arıtım tesislerinin bakım ve onarım işlerinin yapılmasıdır.

                                                  Türü ve miktarı: 4 adet ekip Tesis Sorumlusu 2 adet Makine Teknisyeni, 2 adet Elektrik Teknisyeni, 1 adet Laborant ve 7 adet İşçi ile 160 gün süresince atıksu arıtım tesislerinin işletilmesi, toplam 10 gün Tesis Sorumlusu, toplam 13 gün Makine Teknisyeni, Elektrik Teknisyeni, Laborant ve toplam 15 gün işçi için ulusal bayram, resmi ve dini bayram ile yılbaşı günleri çalışması ve 1 adet ekip Tesis Sorumlusu ve 2 adet Makine Teknisyeni, 2 adet Elektrik Teknisyeni ve 2 adet İşçi ile 45 gün süresince atıksu arıtım tesislerinin bakım ve onarımı hizmetleri.

b) Yapılacağı yer                    :  Ilgın Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                           :  Atıksu arıtım tesislerinin işletilmesi işlerinin süresi sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlama tarihinden itibaren (±%20 toleranslı) 160 (yüzaltmış) takvim günüdür. Atıksu arıtım tesislerinin bakım ve onarımı işlerinin süresi 01.05.2018 - 31.08.2018 tarihleri arasında İdarece seçilecek 45 gün içinde yapılacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Ilgın Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA

b) Tarihi ve saati                     :  21/06/2017 Çarşamba günü, saat 14.30

4 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

4.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve TL 118,00- (Yüz On Sekiz Türk Lirası) karşılığı Ilgın Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA adresinden satın alınabilir.

4.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

7 - Diğer Hususlar

7.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

7.2. Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5244/1-1


SEYYAR PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİNİN İŞLETİLMESİ, BAKIM - ONARIM VE REVİZYONU HİZMETİ ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Seyyar Pancar Boşaltma Makinelerinin İşletilmesi, Bakım - Onarım ve Revizyonu Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Kayıt No                        :  2017/284825

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600   Ilgın / KONYA

b) Telefon ve faks numarası   :  0 332 885 72 00 (10 Hat) - 0 332 885 72 10

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Fabrikamıza bağlı Ziraat Bölge Şefliklerindeki kantarlarda bulunan dizel veya elektrik tahrikli seyyar pancar boşaltma makineleri ile toplam +/- %20 toleranslı 322.000 ton pancarın boşaltılması veya yüklenmesi ve makinelerin, bakım-onarım ve revizyonudur.

 

Bölge Adı

Kantar Adı

Makine Tipi

Makine Adedi

Boşaltılacak Ton

Akşehir

Doğrugöz

Elektrikli

  1

  15.000

Akşehir

Subatan

Elektrikli

  1

  32.000

Çeltik

Çeltik

Elektrikli

  2

  67.000

Çeltik

Gökpınar

Elektrikli

  2

  40.000

Çeltik

Gökpınar

Dizel

  1

  10.000

Kadınhanı

Atlantı

Elektrikli

  1

    4.000

Kadınhanı

Kabacalı

Elektrikli

  1

  21.000

Kadınhanı

Kadınhanı

Elektrikli

  1

  20.000

Kadınhanı

Kolukısa

Elektrikli

  1

  13.000

Kadınhanı

Sarayönü

Elektrikli

  1

  12.000

Yunak

Hacıfakılı

Elektrikli

  2

  63.000

Yunak

Uzunbey

Elektrikli

  1

  25.000

TOPLAM

15

322.000

 

b) Yapılacağı Yer                   :  Ilgın Şeker Fabrikasına bağlı Akşehir Ziraat Bölge Şefliğinde bulunan Doğrugöz ve Subatan, Çeltik Ziraat Bölge Şefliğinde bulunan Çeltik ve Gökpınar, Kadınhanı Ziraat Bölge Şefliğinde bulunan Atlantı, Kabacalı, Kadınhanı, Kolukısa ve Sarayönü, Yunak Ziraat Bölge Şefliğinde bulunan Hacıfakılı ve Uzunbey kantarları.

c) İşin Süresi                          :  Seyyar Pancar Boşlatma Makinelerinin İşletilmesi, Bakım-Onarımı işi için Ilgın Şeker Fabrikası 2017/2018 Pancar İşleme Kampanya Dönemi, Seyyar Pancar Boşlatma Makinelerinin Revizyonu işi için 2018 yılı Nisan - Mayıs dönemidir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  Ilgın Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600   Ilgın / KONYA

b) Tarihi ve Saati                    :  22/06/2017 Perşembe günü, Saat 10.30

4 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

4.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve TL 118,00- (YüzOnSekizTürkLirası) karşılığı Ilgın Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA adresinden satın alınabilir.

4.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

7 - Diğer Hususlar

7.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

7.2. Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5296/1-1


TAM OTOMATİK SÜZEN BARDAK POŞET ÇAY PAKETLEME MAKİNESİ VE SELEFONLAMA MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Rize

1 - Teşekkülümüzün ihtiyacı Tam Otomatik Süzen Bardak Poşet Çay Paketleme Makinesi ve Selefonlama Makinesi Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı / RİZE adresinden temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 06.07.2017 tarihi saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’te açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

5300/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - Aşağıda tapu kaydı, mevcut durumu, muhammen bedeli, geçici teminatı belirtilen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait, taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.

 

İli

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m²)

Mevcut Durumu

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminat Miktarı (TL)

İhale Saati

Şanlıurfa

Karaköprü

5740

1

2.056,05

Boş Arsa

4.420.507,50

132.615,30

11:10

Şanlıurfa

Karaköprü

5740

2

2.056,06

Boş Arsa

4.626.135,00

138.784,10

11:20

Şanlıurfa

Karaköprü

5742

1

2.602,84

Boş Arsa

5.726.248,00

171.787,50

11:30

 

2 - İhale Atatürk Mahallesi Büyükşehir Belediye Binası Encümen Toplantı Salonunda 22/06/2017 Perşembe günü Belediye Encümenince yapılacaktır.

3 - Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi Kanberiye Mahallesi Büyükşehir Belediye Ek Hizmet Binası, Emlak İstimlâk Daire Başkanlığında görülebilir ve 500,00 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklifi olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

4 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI;

a) 2886 sayılı D.İ.K.’nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubunu,

b) Yukarıda belirtilen Geçici Teminat Bedelini; 2886 sayılı D.İ.K.’nun 27. maddesinde belirtilen şartlara haiz ve süresiz geçici banka teminat mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair banka makbuzunu,

c) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartnameyi,

d) T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı sureti

e) İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış kanuni ikametgâh belgesini

f) Noter tasdikli imza sirkülerini,

g) Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi,

h) Tüzel kişi olması halinde, yukarda istenen belge dışında; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve kayıtlı olduğu vergi dairesi ve numarası,

i) İsteklinin ortak girişim olması halinde, yukarda istenen belgeler dışında; şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

j) Tüzel kişi olması halinde, yukarda istenen belgeler dışında; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,

k) Vekâleten ihaleye katılma halinde, yukarda istenen belgeler dışında; istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5 - Taşınmaz satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddeler uygun olarak hazırlayarak 22/06/2017 tarihinde Perşembe günü saat 11:00’e kadar Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Emlak İstimlak Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.

6 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

7 - Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare ya da komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.

8 - İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

Bilgi İçin:

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Daire Başkanlığı

Atatürk Mahallesi Büyükşehir Belediye Binası - ŞANLIURFA

Telefon: 0 414 313 1607 Dahili 17 08 Faks: 0 414 313 0649 www.sanliurfa.bel.tr kalite@sanliurfa.bel.tr

e-posta: buyuksehiremlak63@hotmail.com

5150/1-1


TCDD 2 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MARŞANDİZ, SİNCAN, POLATLI VE HASANBEY ELEKTRİFİKASYON ŞEFLİKLERİNE KOMPOZİT SİLİKON HOBAN, KONSOL VE GERGİ İZALATÖRLERİ ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:

İhale Kayıt No                           :  2017/287506

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 312 211 14 49 - 211 12 25

c) Elektronik Posta Adresi         :  basrimeletli@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu mal veya hizmetin adı ve süresi: TCDD 2 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MARŞANDİZ, SİNCAN, POLATLI VE HASANBEY ELEKTRİFİKASYON ŞEFLİKLERİNE KOMPOZİT SİLİKON HOBAN, KONSOL VE GERGİ İZALATÖRLERİ ALIMI İŞİ Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - İhalenin Saati: 29/06/2017 Perşembe günü, saat 10:00

4 - İhalenin yapılacağı adres: TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Behiçbey-Yenimahalle/ANKARA

5 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 29/06/2017 günü saat 10:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Muhasebe ve Finansman Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 300,00.- TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

5302/1-1