9 Haziran 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30091

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Şeyh FethullahVerkanisi Ohin Medresesi Vakfı

VAKFEDENLER: Fethullah AYTE, Raşit SARIKAYA

VAKFIN İKAMETGAHI: BİTLİS

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Mutki Asliye Hukuk Mahkemesinin 04/05/2017 tarihinde kesinleşen 17/03/2017 tarih ve E: 2016/141, K:2017/59 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Türkiye’nin İlmi, kültürel, sosyal ve ekonomik gelişmesine yardımcı olmak, bilgili, ahlaklı ve irfan ehli bir neslin yetişmesine maddi ve manevi katkıda bulunmak ve vakıf senedinde yazılı diğer amaçlarını gerçekleştirmek.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 55.000,00 TL (Elli Beş Bin Türk Lirası)

YÖNETİM KURULU: Fethullah AYTE, Raşit SARIKAYA, Mehmet Mesut TÜREL

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve haklar, mütevelli heyet tarafından belirlenerek ve vakfın amacına en yakın bir vakfa veya Türk Diyanet Vakfı’na devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

5228/1-1

—————

VAKFIN ADI: İstanbul Dostluk Vakfı.

VAKFEDENLER: Kadir Gurbetci, Abdullah Yasir Şahin, Ahmet Albayrak, Ahmet Aluç, Akif Gürdoğan, Ali Güner, Ali Osman Emrehan, Ali Osman Soluk, Atila Yavuz, Cahit Can, Ekrem Kızıltaş, Eyüp Erol, Eyyüp Karahan, Halil İbrahim Kurşun, Hamza Cebeci, Hasan Tahsin Usta, Hilmi Türkmen, İsmail Erdem, İsmail Hakkı Turunç, Kemal Çiftçioğlu, Mehmet Çelik, Mehmet Selim Akiş, Mehmet Tevfik Göksu, Murat Aydın, Mustafa Koca, Nevzat Sudaş, Nureddin Nebati, Osman Kaan, Ömer Yüksel, Ragıp Gültekin, Reşat Sözen, Selman Yücel, Ümit Ünal, Yakup Sucuoğlu.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul 25. Asliye Hukuk Mahkemesinin 18.04.2017 tarihli ve E:2017/53 K:2017/157 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Memleketin kalkınmasını, milli birlik ve beraberlik şuurunun gelişmesini sağlamak, insanlar arasında sevgi ve birliği arttırıcı her türlü faaliyette bulunmak. Milli ve manevi değerlerine bağlı faziletli, bilgili, vefalı ve fedakâr insanları bir arada tutarak bu hasletlere sahip nesiller yetiştirmek ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000 TL Nakit.

VAKFIN YÖNETİM KURULU: Ahmet Aluç, Ali Güner, Ali Osman Emrehan, Ali Osman Soluk, İsmail Hakkı Turunç, Mehmet Çelik, Ragıp Gültekin, Ümit Ünal, Yakup Sucuoğlu.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın dağılıp tüzel kişiliğinin sona ermesinden sonra bilançosu gereğince çıkacak malvarlığı, aşağıda belirtilen vakıflara eşit oranda devredilir. Bu vakıfların tamamının faaliyetleri herhangi bir nedenden dolayı sonlandırılmışsa Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği benzer amaçlara yönelik faaliyet gösteren diğer bir kuruluşa devredilir.

- İlim Yayma Vakfı -Ensar Vakfı

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

5229/1-1

—————

VAKFIN ADI: Türkiye Uluslararası İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesini Güçlendirme Vakfı

VAKFEDENLER : Maliye Bakanı, Dışişleri Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Birlik Vakfı, Önder İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneği, Ensar Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Ankara 12. Asliye Hukuk Mahkemesinin 03.04.2017 ve 23.05.2017 tarihlerinde tavzih edilen, 30/12/2016 tarihli ve E:2016/227, K:2016/599 sayılı kararı

VAKFIN AMACI: Türkiye Uluslararası İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesini desteklemek.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 9.850.000 TL (Dokuz Milyon Sekiz Yüz Elli Bin Türk Lirası Nakit)

YÖNETİM KURULU:

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Hazineye Devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince İlan olunur.

5230/1-1


Adalet Bakanlığından:

Ankara 2. İdare Mahkemesinin 2012/1170 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

5246/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 30.05.2017                              Karar No: 7010

• HAK SAHİBİ ŞİRKETİN ADI             :  Türkiye Petrolleri A.O.

• MERKEZİ: ANKARA

  TEBLİGAT ADRESİ                             :  Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 86 06100 ANKARA

• HAK TESİSİ YAPILACAK

  ŞİRKETİN ADI                                      :  N.V. Turkse Perenco

• MERKEZ ADRESİ                                :  Herikerbergweg 238, Luna ArenA, 1101 CM Amsterdam Zuidoost HOLLANDA

• TEBLİGAT ADRESİ                             :  Mahatma Gandi Cad. No. 97 Gaziosmanpaşa 06700 ANKARA

• TESİS VE TESCİL EDİLECEK

   PETROL HAKKININ MAHİYETİ      :  AR/TPO/K/L45-d pafta no.lu petrol arama ruhsatında koordinatları belirtilen alan üzerinde aşağıda (a), (b) ve (c) maddelerinde belirtilen hususların N.V. Turkse Perenco Şti. lehine bir hak, Türkiye Petrolleri A.O. aleyhine bir takyit olarak tesisi ve Petrol Siciline tescili.

• MÜRACAAT TARİHLERİ                  :  01.07.2016

KARAR:

Corporate Türkiye Petrolleri A.O.’nun Diyarbakır ili sınırları içerisinde sahip bulunduğu AR/TPO/K/L45-d pafta no.lu petrol arama ruhsatında koordinatları belirtilen alan üzerinde;

a. Yerigüzel Protokolü çerçevesinde N.V. Turkse Perenco operatörlüğünde yapılacak her türlü petrol faaliyeti masrafının %50’sinin Türkiye Petrolleri A.O. tarafında karşılanması mukabilinde, mezkür ruhsatın söz konusu bölümünde %50 tam ve bölünmez hissenin talebi üzerine, N.V. Turkse Perenco tarafından devir alma hakkı,

b. Yapılacak bilumum ortak petrol ameliyatı için gereken döviz ve Türk Lirası cinsinden yapılacak harcamaların N.V. Turkse Perenco tarafından karşılanması ve bunun %50’sinin ABD Doları olarak Türkiye Petrolleri A.O. şirketinden alma hakkı,

c. Türkiye Petrolleri A.O.’na (a) maddesindeki hisse devri alma hakkının kullanılmasına kadar, üretilecek ham petrolün %50’sinin mülkiyet hakkı,

hususlarının tarafların aralarında imzaladıkları 30.03.2016 tarihli “Müşterek Faaliyet Sahası ve Operatörlüğü Anlaşmas-11 Tadil” çerçevesinde N.V. Turkse Perenco lehine bir hak, Türkiye Petrolleri A.O. aleyhine bir takyit olarak tesisi ve Petrol Siciline tescil edilmesi için 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 21/1-ç ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 8/1-d maddelerine istinaden yapmış oldukları müracaatları incelenip, Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 24.05.2017 tarihli Olur’ları alındıktan sonra;

Türkiye Petrolleri A.O.’nun Diyarbakır ili sınırı içerisinde sahip olduğu AR/TPO/K/L45-d pafta no.lu petrol arama ruhsatında koordinatları belirtilen alan üzerinde yukarıda (a), (b) ve (c) maddelerinde belirtilen hususların, Devlet’e hiçbir mükellefiyet tahmil etmemesi ve taraflar arasında imzalanan anlaşmanın kendi aralarında geçerli olması şartlarıyla, N.V. Turkse Perenco Şti. lehine bir hak, Türkiye Petrolleri A.O. aleyhine bir takyit olarak tesisi ve Petrol Siciline tescil edilmesine 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 21 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

5285/1-1


 


 


Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASI HAKKINDA İLAN

02.06.2016 tarih ve 29730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Zerkon Beton ve Yapı Elemanları İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin, bu Şirketin sermayesinin yarıdan fazlasına sahip ortağı 17656250192 T.C. kimlik numaralı Mahmut Dağdeviren'in ve adı geçen Şirket adına vekaleten ihaleye teklif veren 13696068582 T.C. kimlik numaralı Cem Karataş'ın 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 58 inci maddesi gereğince 1 (Bir) yıl süre ile bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanması kararına karşı, yasaklama kararı verilmesine ilişkin işlemin yürütülmesinin durdurulması ve iptali talebiyle Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü aleyhine Ankara 7. İdare Mahkemesi'nde 2016/3041 Esas sayılı dosya ile açılan davada, mezkur Mahkeme tarafından 14/04/2017 tarihli karar ile "... dava konusu işlemin iptaline ..." karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5289/1-1


Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör ve Yardımcı Doçent kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. ve 23. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre Öğretim Üyeleri alınacaktır.

BAŞVURU İŞLEMLERİ:

Profesör kadrosu için, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 1 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, var ise; merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 6 (Altı) takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosu için; Başvuracak adaylar bir dilekçe ekinde; nüfus cüzdanı fotokopisi (noter onaylı), 1 adet fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumu (Lisans -Y. Lisans -Doktora) belgelerinin noter onaylı suretleri ile not ortalamalarını gösterir transcriptlerini, var ise; merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini bilimsel çalışma ve varsa yayınlarını içeren 4 (Dört) takım dosyayı ekleyip ilgili Dekanlığa süresi içinde teslim edeceklerdir.

Son başvuru tarihi ilanın yayınlanmasından itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. (Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmış olması gerekmektedir.)

İlan olunur.

 

FAKÜLTE

BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

ADET

Güzel Sanatlar Fakültesi

Sanat (Tasarım) Yönetimi

Profesör

1

Fen- Edebiyat Fakültesi

Çeviribilim Bölümü

Yardımcı Doçent

1

5290/1-1


İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca ''Öğretim Üyesi'' alınacaktır.

 

Fakülte

Bölüm

Anabilim Dalı/Bilim Dalı

Kadro Unvanı

Kadro Sayısı

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ

Psikoloji

Klinik Psikoloji

Prof. Dr.

1

 

Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

Başvuruda Gerekli Belgeler:

- Öğretim Üyesi Başvuru Formu ve Dilekçesi

- Özgeçmiş (YÖK Formatında)

- Nüfus Cüzdan Sureti/Fotokopisi

- Fotoğraf (2 Adet)

- Noter Onaylı Diploma Fotokopileri (Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi)

- Prof. Doç. Yrd. Doç. Atama Yazıları (Varsa), Yurt dışından alınan diploma var ise, Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi

- Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan,  Profesör İçin: 6 (Altı) takım dosya, Doçent İçin: 4 (Dört) takım dosya, Yardımcı Doçent İçin: 4 (Dört) takım dosya

- KPDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge (Varsa)-İng.

5304/1-1


Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

DUYURU

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz (www.erciyes.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcuttur.

İlan olunur.

 

İLAN NO

BİRİMİ

BÖL/ABD/ ASD/PROG

UNVANI

DRC

ADET

AÇIKLAMA

1001

Tıp Fakültesi

Çocuk Cerrahisi

Profesör

1

1

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Olmak. Çocuk Ürolojisi Alanında Deneyimli Olmak.

1002

Veteriner Fakültesi

Zootekni

Doçent

1

1

Veteriner Fakültesi Mezunu Olmak. Zootekni ve Hayvan Besleme Alanında Doçentliğini Almış Olmak.

5286/1-1


Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

1 - Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23, 25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları yanı sıra 24.01.2017 tarihli Üniversite Senato kararı ve 28.02.2017 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurulu’nda kabul edilen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ek koşullarını sağlamak şartıyla öğretim üyesi alınacaktır.

2 - Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve başlıca araştırma eserini belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmiş) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi, Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ek koşullarına uygunluk beyan formunu da ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

3 - Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını ve ilan açıklamalarını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi Personel Dairesi Başkanlığına;

4 - Yardımcı Doçent kadrosu için adayların, başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve yabancı dilini belirten (*) başvuru dilekçesine özgeçmişini, 3 fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisi, doktora belgesini, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesini, varsa yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi, Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ek koşullarına uygunluk beyan formunu da ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına başvurmaları gerekmektedir.

5 - Başvuruda bulunacak adayların ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

6 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

7 - Profesör unvanı olanlar, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına, Doçent unvanı olanlar da Yardımcı Doçent kadrolarına başvuru yapamazlar.

8 - Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

9 - İlanımız sonucunda atanmaya hak kazanan adayların “Eğiticilerin Eğitimi” ile ilgili belgeye sahip olmaları gerekmektedir. Söz konusu belgesi olmayanların eğitime katılıp belge alıncaya kadar atamaları yapılmayacaktır.

10 - Başvuru adresi: (Profesör ve Doçent kadroları için)

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı

Esenboğa Merkez Külliyesi C Blok 1. kat Dumlupınar Mah. Çubuk-ANKARA

(*) Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince ayrıca Üniversitemizde başvuru belgesinde belirtmiş olduğu yabancı dilden yabancı dil sınavı yapılacaktır.

(**) Tıp Fakültesi için ilan edilen kadrolara başvuran adayların Tıp Fakültesi Lisans mezunu olmaları gerekmektedir.

(***) Yukarıdaki açıklamaların 1. maddesinde belirtilen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin II. maddesinin 1. bendindeki “Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından verilen Doçentlik unvanını almış olmak” şartı adayların bu unvana başvurduğu ve doçentlik unvanı aldığı dönemdeki Doçentlik Sınav Yönetmeliği hükümlerini sağlamasıdır.

 

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı ve Alanı

Unvanı

Der.

Adet

Açıklama

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Doçent

1

1

Aort anevrizmalarının chimney tekniği ve dallı greftler ile endovasküler tedavisinde deneyimi ve çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

1

İmmünoloji ve Alerji uzmanı olmak, anksiyetenin ilaç provakasyon test sonuçlarına etkisi konusunda çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

1

Çocuk Acil uzmanı olmak, Kolşisin zehirlenmeleri konusunda çalışma yapmış olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Profesör

1

1

Fesih Hukuku konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Gıda Mühendisliği

________

Profesör

1

1

Gıda ve depolanmış ürün zararlıları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

5237/1-1


Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

İstenilen belgeler Üniversitemizin http://www.gop.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.

Profesör kadroları için başvuru dosyaları 6 (altı) takım halinde, doçent kadroları için başvuru dosyaları 4 (dört) takım halinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, yardımcı doçent kadroları için başvuru dosyaları 4 (dört) takım halinde ilgili Dekanlıklara veya Müdürlüklere teslim edilecektir.

Müracaatlar şahsen olup, posta ile yapılan, eksik ve onaysız belgelerle yapılacak müracaatlar ile süresi içinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Adedi

Açıklamalar

Fen-Edebiyat Fakültesi

Biyoloji

Genel Biyoloji

Profesör

1

 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Genetik ve Biyomühendislik

Biyomühendislik

Profesör

1

 

Ziraat Fakültesi

Bahçe Bitkileri

Sebze Yetiştirme ve Islahı

Profesör

1

 

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi

Doçent

1

 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Harita Mühendisliği

Kamu Ölçmeleri

Doçent

1

 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Gıda Bilimi

Doçent

1

 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Gıda Teknolojisi

Doçent

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Doçent

1

 

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Doçent

1

 

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Doçent

1

 

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

Tıbbi onkoloji yandal uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

Gastroenteroloji yandal uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Doçent

1

 

Ziraat Fakültesi

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Bitki Besleme

Doçent

1

 

Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği

Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği

Doçent

1

 

Almus Meslek Yüksekokulu

Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri

Laboratuvar Teknolojisi

Doçent

1

 

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Yrd. Doç.

1

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Coğrafya

Fiziki Coğrafya

Yrd. Doç.

1

 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Yazılımı

Yrd. Doç.

1

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik

Ebelik

Yrd. Doç.

1

 

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Yrd. Doç.

1

 

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Yrd. Doç.

1

 

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Yrd. Doç.

1

 

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları

Yrd. Doç.

1

 

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyokimya

Yrd. Doç.

1

Tıp fakültesi mezunu ve alanında tıpta uzmanlık eğitimi yapmış olmak.

Ziraat Fakültesi

Bahçe Bitkileri

Bağ Yetiştirme ve Islahı

Yrd. Doç.

1

 

Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği

Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği

Yrd. Doç.

1

 

5301/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 04/05/2017, 11/05/2017 ve 24/05/2017 tarihli Kararlarıyla

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişiler

SIRA NO

TİCARET ÜNVANI

TÜRÜ

TESİS TİPİ / PROJE ADI

SÜRESİ

1

Düzce Aksu Elektrik Üretim A.Ş.

Üretim Lisansı

Kemer Barajı ve HES

04/05/2017 tarihli ve 7062-1 sayılı Kurul Kararı ile 05/05/2017 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

2

Düzce Aksu Elektrik Üretim A.Ş.

Üretim Lisansı

Adıgüzel Barajı ve HES

04/05/2017 tarihli ve 7062-2 sayılı Kurul Kararı ile 05/05/2017 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

3

Kipaş Kağıt Sanayi İşletmeleri Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Kipaş Kağıt Biyokütle Enerji Üretim Tesisi

11/05/2017 tarihli ve 7064-1 sayılı Kurul Kararı ile 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

4

Turkcell Enerji Çözümleri ve Elektrik Satış Ticaret A.Ş.

Tedarik Lisansı

 

11/05/2017 tarihli ve 7064-6 sayılı Kurul Kararı ile 20 (yirmi) yıl süreli tedarik lisansı verilmiştir.

5

Doel Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş

Tedarik Lisansı

 

24/05/2017 tarihli ve 7087-14 sayılı Kurul Kararı ile 20 (yirmi) yıl süreli tedarik lisansı verilmiştir.

6

Lesaffre Turquıe Mayacılık Üretim ve Ticaret A.Ş.

Üretim Lisansı

Lesaffre Amasya Kojenerasyon Tesisi

24/05/2017 tarihli ve 7087-15 sayılı Kurul Kararı ile;

Özmaya Sanayi Anonim Şirketi’ne verilen 17/04/2014 tarihli ve EÜ/4969-133/02833 numaralı üretim lisansının Kurul Kararı tarihi itibariyle sona erdirilerek, Lesaffre Turquıe Mayacılık Üretim ve Ticaret A.Ş.’ye “Lesaffre Amasya Kojenerasyon Tesisi” için, Karar tarihi itibariyle yürürlüğe girmek üzere, 17/04/2014 tarihli ve EÜ/4969-133/02833 numaralı üretim lisansının devamı mahiyetinde ve 26/10/2060 tarihine kadar geçerli üretim lisansı verilmiştir.

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisansı iptal edilen/sona erdirilen Tüzel Kişiler

SIRA NO

TİCARET ÜNVANI

TESİSİN

LİSANSIN

TÜRÜ

TİPİ / PROJESİ

LİSANS TARİHİ VE SİCİL NO

SONA ERDİRME TARİHİ VE KURUL KARARI NO

1

Ege Yıldızı Doğal Gaz ve Elektrik Üretim A.Ş.

Üretim Lisansı

Ege Yıldızı İzmir Çandarlı Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali

23/02/2012 tarihli ve EÜ/3703-13/2252 numaralı

04/05/2017 tarihli ve 7055-4 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

2

Sason Elektrik Üretim Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi

Üretim Lisansı

Güneşlik HES

01/12/2011 tarihli ve EÜ/3519-32/2159 numaralı

04/05/2017 tarihli ve 7055-9 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiştir.

3

Düzce Aksu Elektrik Üretim A.Ş.

Üretim Lisansı

Kemer Barajı ve HES

04/04/2003 tarihli ve EÜ/126-19/61 numaralı

04/05/2017 tarihli ve 7062-1 sayılı Kurul Kararı ile 05/05/2017 tarihi itibariyle sona erdirilmiştir.

4

Düzce Aksu Elektrik Üretim A.Ş.

Üretim Lisansı

Adıgüzel Barajı ve HES

04/04/2003 tarihli ve EÜ/126-2/44 numaralı

04/05/2017 tarihli ve 7062-2 sayılı Kurul Kararı ile 05/05/2017 tarihi itibariyle sona erdirilmiştir.

5

Uçal Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Uçal Kağıt Kojenerasyon Tesisi

17/04/2014 tarihli ve EÜ/4969-15/02715 numaralı

11/05/2017 tarihli ve 7064-5 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiştir.

6

Özyakut Enerji Üretim A.Ş.

Üretim Lisansı

Köprüler Gem HES

06/10/2011 tarihli ve EÜ/3446-6/2092 numaralı

11/05/2017 tarihli ve 7064-14 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

7

Ernanur Elektrik Üretim Limited Şirketi

Üretim Lisansı

Çaygözü HES

25/03/2008 tarihli ve EÜ/1546-2/1128 numaralı

16/05/2017 tarihli ve 7078-9 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiştir.

8

Özkal Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Kaynar HES

26/01/2011 tarihli ve EÜ/3053-10/1804 numaralı

16/05/2017 tarihli ve 7078-10 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiştir.

9

Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Üretim Lisansı

Termik- Kojenerasyon tipi

04/06/2015 tarihli ve EÜ/5621-4/03308 numaralı

16/05/2017 tarihli ve 7078-15 sayılı Kurul Kararı ile 31/05/2017 tarihi itibariyle sona erdirilmiştir.

10

Elite Elektrik Üretimi ve Elektronik Makine San. Tic. A.Ş.

Üretim Lisansı

Han HES

12/04/2007 tarihli ve EÜ/1160-2/832 numaralı

24/05/2017 tarihli ve 7087-11 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

11

Tirenda Tire Enerji Üretim A.Ş.

Üretim Lisansı

Tire OSB Enerji Santrali

26/01/2011 tarihli ve EÜ/3053-7/1801 numaralı

24/05/2017 tarihli ve 7095-5 sayılı Kurul Kararı ile 31/05/2017 tarihi itibariyle sona erdirilmiştir.

5284/1/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 11/05/2017 ve 24/05/2017 tarihli Kararıyla

Doğal Gaz Piyasası Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişiler.

 

Sıra No

Ticaret Ünvanı

Lisansın Türü

Lisansın Süresi

1

Akmercan Tunceli Doğal Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Doğal Gaz Dağıtım Lisansı

11/05/2017 tarihli ve 7065-6 sayılı Kurul Kararı ile 11/05/2017 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 30 (otuz) yıl süreli

2

Atlı Makina İnşaat Nakliyat Madencilik Turizm Doğal Enerji Kaynakları Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Doğal Gaz Toptan Satış Lisansı

24/05/2017 tarihli ve 7088-4 sayılı Kurul Kararı ile 24/05/2017 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 30 (otuz) yıl süreli

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisansı iptal edilen/sona erdirilen tüzel kişiler.

 

Sıra No

Ticaret Unvanı

Lisans Tarihi ve Sicil Numarası

Lisans Türü

Sona Erdirme Tarihi ve Kurul Kararı No

1

Emda İnşaat Sanayi ve Maden Ticaret Limited Şirketi

27/10/2009 tarihli ve CNG/2288-4/199 numaralı

Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) İletim ve Dağıtım Lisansı

04/05/2017 tarihli ve 7056-2 sayılı Kurul Kararı ile 04/05/2017 tarihi itibarıyla sona erdirilmiştir.

2

Naturelgaz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

14/10/2013 tarihli ve CNG/4656-3/323 numaralı

Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) Satış Lisansı

11/05/2017 tarihli ve 7065-7 sayılı Kurul Kararı ile 11/05/2017 tarihi itibarıyla sona erdirilmiştir.

5284/2/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 04/05/2017, 16/05/2017 ve 24/05/2017 tarihli Kararlarıyla,

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişiler

 

SIRA NO

TİCARET ÜNVANI

LİSANSIN TÜRÜ

LİSANSIN SÜRESİ

1

Özerşah Enerji ve Petrol Ürünleri Ticaret Sanayi Limited Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

04/05/2017 tarihli ve 7057-2 sayılı Kurul Kararı ile 04/05/2017 tarihinden itibaren 10 (on) yıl süreli

2

Akpet Gaz Anonim Şirketi

Depolama Lisansı

16/05/2017 tarihli ve 7080-3 sayılı Kurul Kararı ile 16/05/2017 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

3

Akpet Gaz Anonim Şirketi

İhrakiye Teslimi Lisansı

16/05/2017 tarihli ve 7080-4 sayılı Kurul Kararı ile 16/05/2017 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

4

Emir Group Petrolcülük Anonim Şirketi

Dağıtıcı Lisansı

16/05/2017 tarihli ve 7080-5 sayılı Kurul Kararı ile 16/05/2017 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

5

Özgür Geri Kazanım ve Yağ Sanayi Ticaret Limited Şirketi

İşleme (biodizel) Lisansı

16/05/2017 tarihli ve 7080-6 sayılı Kurul Kararı ile 16/05/2017 tarihinden itibaren 12 (oniki) yıl süreli

6

Mondo Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

24/05/2017 tarihli ve 7089-2 sayılı Kurul Kararı ile 24/05/2017 tarihinden itibaren 10 (on) yıl süreli

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisansı sona erdirilen tüzel kişiler

 

Sıra No

Ticaret Unvanı

Lisans Tarihi ve Sicil Numarası

Lisans Türü

Sona Erdirme tarihi ve sayısı

1

Uluslararası Akaryakıt Dağıtım Ticaret Limited Şirketi

17/07/2013 tarihli ve DEP/4503-1/33103 numaralı

Depolama Lisansı

04/05/2017 tarihli ve 7057-6 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

2

Uluslararası Akaryakıt Dağıtım Ticaret Limited Şirketi

26/12/2013 tarihli ve DEP/4794-9/33629 numaralı

Depolama Lisansı

04/05/2017 tarihli ve 7057-7 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

3

Uluslararası Akaryakıt Dağıtım Ticaret Limited Şirketi

10/04/2013 tarihli ve DEP/4354-1/32482 numaralı

Depolama Lisansı

04/05/2017 tarihli ve 7057-8 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

4

Desan Madeni Yağlar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

06/03/2008 tarihli ve MYĞ/1518-3/23966 numaralı

Madeni Yağ Lisansı

04/05/2017 tarihli ve 7057-9 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

5

Lukoil Jet Yakıtı Dağıtım ve Ticaret Limited Şirketi

29/07/2010 tarihli ve DEP/2671-7/28064 numaralı

Depolama Lisansı

16/05/2017 tarihli ve 7080-1 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

6

Lukoil Jet Yakıtı Dağıtım ve Ticaret Limited Şirketi

17/03/2010 tarihli ve İHR/2468-1/27389 numaralı

İhrakiye Teslimi Lisansı

16/05/2017 tarihli ve 7080-2 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

5284/3/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 11/05/2017, 16/05/2017, 24/05/2017 tarihli Kararlarıyla,

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişiler.

 

SIRA NO

TİCARET ÜNVANI

LİSANSIN TÜRÜ

LİSANSIN SÜRESİ

1

Milan Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş.

LPG Depolama Lisansı

11/05/2017 tarihli ve 7067-1 sayılı Kurul Kararı ile 11/05/2017 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

2

Asya Gaz Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi

LPG Dağıtıcı Lisansı

16.05.2017 tarihli ve 7081 sayılı Kurul Kararı ile 16.05.2017 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

3

Ofisgaz LPG Petrol Taşımacılık İnşaat İthalat İhracat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

LPG Dağıtıcı Lisansı

24/05/2017 tarihli ve 7090-1 sayılı Kurul Kararı ile 24/05/2017 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

5284/4/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

İSTANBUL II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                   

Toplantı Tarihi ve No    : 19.01.2017-334                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 19.01.2017-5179                                           İSTANBUL

İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Cihangir Mahallesi, İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 07.07.1993 tarihli 4720 sayılı ile Kentsel Sit Alanı olarak belirlenen, İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun 07.01.2009 tarih 2302 sayılı karar ile 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı uygun bulunan, 21.12.2010 t.t.li İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 22.09.2010 tarihli 3791 sayılı kararı ile 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı uygun bulunan alanda kalan, tescilsiz, özel mülkiyete ait, 61 pafta, 647 ada, 43 parsele ilişkin, Cihangir Bakraç Sok. No:22’de bulunan taşınmazda izinsiz tadilatta bulunulduğuna ilişkin başvurunun ekte gönderildiği, başvuruda No:22 D:1’de izinsiz tadilat yapıldığı, bina içi duvarlar yıkılıp alan kazanılmaya çalışıldığı, evin tarihi eser olarak geçtiği, yığma bina ve duvarlar taşıyıcı durumda olmasına rağmen yıkıldığı, izin belgesinin bulunmadığı belirtilerek gereği talep edildiği, başvuruda değinilen hususların 2863 sayılı kanun kapsamında değerlendirilerek bilgi verilmesi talep edilen Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 21.07.2016 tarihli 59077742-165-133045 sayılı yazısı ve ekleri, söz konusu yerin 647 ada, 43 parselde yer aldığı, Müdürlükleri envanter kayıtlarında “korunması gerekli kültür varlığı” kaydına rastlanılamadığı, 12.08.2016 tarihinde mahallen yapılan tetkikte ise zemin+4 kattan oluşan kagir taşınmazın şikayete konu zemin katının kapısının kapalı olması nedeniyle içeri girilemediğinden belirtilen başvuruya konu inşai çalışmalara ilişkin tespit yapılamadığı, Müdürlüğümüzün 28.07.2016 tarihli 1630 sayılı yazısına istinaden hazırlanan yapı tespit tutanağı yazı ekinde gönderildiği belirtilerek konunun İlçe Belediye Başkanlığınca tetkik edilerek ilgili yasal mevzuat kapsamında gereğinin yapılması ve yapılan işlemlerin neticesinden bilgi verilmesi talep edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü’nün 16.08.2016 tarihli 99896374/YD.001-149760-1796 sayılı yazısı ve ekleri, mülkiyet bilgilerinin iletildiği Beyoğlu Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü’nün 25.11.2016 tarihli 35275230-105[105]/E.2608835 sayılı ve 25.11.2016 tarihli 35275230-105[105]/E.2608885 sayılı yazıları ve ekleri, Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 30.12.2016 tarihli raporu okundu, K-4195 dosya numaralı dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Cihangir Mahallesi, 61 pafta, 647 ada, 43 parselde bulunan yapının, 2863 sayılı yasanın 6. maddesindeki özelliklerini taşıdığından korunması gerekli kültür varlığı olarak tesciline, koruma grubunun II (iki) olarak belirlenmesine, rölövesinin iletilmesine; söz konusu izinsiz yapıldığı belirtilen uygulamalara ilişkin Beyoğlu Belediyesi tarafından herhangi bir onarım izninin verilip verilmediği ve yapılan uygulamalara ilişkin ayrıntılı bilgi ve belgelerin ivedilikle iletilmesine karar verildi.

5170/1-1

—————

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                            09.09.677

Toplantı Tarihi ve No    : 04.05.2017-156                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 04.05.2017-6465                                              AYDIN

Aydın İli, Söke İlçesi, Karakaya Mahallesi, Kocaalan Mevkii’nde, tapunun 113 ada, 204 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz içerisinde kalan ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ile Milet Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca ortaklaşa olarak yapılan yüzey incelemelerinde; taşınmazın dar bir alanı içerisinde yayılım gösteren şapel kalıntısının ve pişmiş toprak seramik parçalarının dağılım gösterdiği sahanın; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiği tespitiyle hazırlanan sit fişi ile 1/5.000 ölçekli harita üzerinde sınırları belirlendiği ve koordinat listesi verildiği şekliyle “Kocaalan I. Derece Arkeolojik Sit” alanı olarak tescil edilmesinin önerildiği Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Milet Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca ortak hazırlanan 28.04.2017 tarih ve 3093 kayıt numaralı rapor okundu. Ekleri ve konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Aydın İli, Söke İlçesi, Karakaya Mahallesi, Kocaalan Mevkii’nde, tapunun 113 ada, 204 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz içerisinde kalan ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ile Milet Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca ortaklaşa olarak yapılan yüzey incelemelerinde; taşınmazın dar bir alanı içerisinde yayılım gösteren şapel kalıntısının ve pişmiş toprak seramik parçalarının dağılım gösterdiği sahanın; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiği anlaşıldığından; söz konusu alanların kararımız eki sit fişi ile 1/5.000 ölçekli harita üzerinde sınırları belirlendiği ve koordinat listesi verildiği şekliyle “Kocaalan I. Derece Arkeolojik Sit” alanı olarak tescilinin uygun olduğuna, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı gereğince bahsi geçen sit sınırları içerisinde yapılacak her türlü uygulamalar öncesinde Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine karar verildi.

 

5171/1-1

—————

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                            09.09.678

Toplantı Tarihi ve No    : 04.05.2017-156                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 04.05.2017-6463                                              AYDIN

Aydın İli, Söke İlçesi, Köprüalan Mahallesi, Yakatımarı (Mahallegöğüzu) Mevkii’nde, tapunun 101 ada; 11, 15, 16, 17, 51 nolu parsel numarasında kayıtlı taşınmazlar üzerinde; Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Milet Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca ortaklaşa olarak yapılan yüzey incelemelerinde; Roma ve Bizans döneminde yerleşim yeri olarak kullanıldığı düşünülen ve üzerinde geniş bir alanda yayılım gösteren arkeolojik yerleşime ait kalıntılar, kaya mezarları, yoğun pişmiş toprak seramik parçaları dağılımı olan sahanın; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiği tespitiyle hazırlanan sit fişi ile 1/5.000 ölçekli harita üzerinde sınırları belirlendiği ve koordinat listesi verildiği şekliyle “Yakatımarı I. Derece Arkeolojik Sit” alanı olarak tescil edilmesinin önerildiği Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Milet Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca ortak hazırlanan 28.04.2017 tarih ve 3094 kayıt numaralı rapor okundu. Ekleri ve konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Aydın İli, Söke İlçesi, Köprüalan Mahallesi, Yakatımarı (Mahallegöğüzu) Mevkii’nde, tapunun 101 ada; 11, 15, 16, 17, 51 nolu parsel numarasında kayıtlı taşınmazlar üzerinde; Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Milet Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca ortaklaşa olarak yapılan yüzey incelemelerinde; Roma ve Bizans döneminde yerleşim yeri olarak kullanıldığı düşünülen ve üzerinde geniş bir alanda yayılım gösteren arkeolojik yerleşime ait kalıntılar, kaya mezarları, yoğun pişmiş toprak seramik parçaları dağılımı olan sahanın; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiği anlaşıldığından; söz konusu alanların kararımız eki sit fişi ile 1/5.000 ölçekli harita üzerinde sınırları belirlendiği ve koordinat listesi verildiği şekliyle “Yakatımarı I. Derece Arkeolojik Sit” alanı olarak tescilinin uygun olduğuna, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı gereğince bahsi geçen sit sınırları içerisinde yapılacak her türlü uygulamalar öncesinde Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine karar verildi.

 

5172/1-1

—————

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                            09.09.679

Toplantı Tarihi ve No    : 04.05.2017-156                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 04.05.2017-6464                                              AYDIN

Aydın İli, Söke İlçesi, Karakaya Mahallesi, Kocaalan Mevkii’nde, tapunun 113 ada, 204 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz içerisinde; Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Milet Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca ortaklaşa olarak yapılan yüzey incelemelerinde; İçerisinde Kurulumuzun 18.10.2012 tarih ve 1029 sayılı kararıyla I. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescil edilen Kovanalan 7 ve 8 Prehistorik Kaya Resimlerinin de yer aldığı sit alanını da kapsayacak şekilde genişletilmek suretiyle tespiti yapılan prehistorik döneme ait 21 adet kaya resmi, antik yol kalıntısı ve pişmiş toprak seramik parçalarının dağılım gösterdiği yöresel adıyla Pınarcılar olarak anıla sahanın; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiği tespitiyle hazırlanan sit fişi ile 1/5.000 ölçekli harita üzerinde sınırları belirlendiği ve koordinat listesi verildiği şekliyle “Pınarcılar I. Derece Arkeolojik Sit” alanı olarak tescil edilmesinin önerildiği Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Milet Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca ortak hazırlanan 28.04.2017 tarih ve 3096 kayıt numaralı rapor okundu. Ekleri ve konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Aydın İli, Söke İlçesi, Karakaya Mahallesi, Kocaalan Mevkii’nde, tapunun 113 ada, 204 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz içerisinde; Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Milet Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca ortaklaşa olarak yapılan yüzey incelemelerinde; İçerisinde Kurulumuzun 18.10.2012 tarih ve 1029 sayılı kararıyla I. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescil edilen Kovanalan 7 ve 8 Prehistorik Kaya Resimlerinin de yer aldığı sit alanını da kapsayacak şekilde genişletilmek suretiyle tespiti yapılan prehistorik döneme ait 21 adet kaya resmi, antik yol kalıntısı ve pişmiş toprak seramik parçalarının dağılım gösterdiği yöresel adıyla Pınarcılar olarak anıla sahanın; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiği anlaşıldığından; söz konusu alanların kararımız eki sit fişi ile 1/5.000 ölçekli harita üzerinde sınırları belirlendiği ve koordinat listesi verildiği şekliyle “Pınarcılar I. Derece Arkeolojik Sit” alanı olarak tescilinin uygun olduğuna, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı gereğince bahsi geçen sit sınırları içerisinde yapılacak her türlü uygulamalar öncesinde Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine karar verildi.

 

5173/1-1

—————

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                            09.09.676

Toplantı Tarihi ve No    : 04.05.2017-156                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 04.05.2017-6462                                              AYDIN

Aydın İli, Söke İlçesi, Karakaya Mahallesi, Kocaalan Mevkii; tapunun 113 ada; 204, 238, 247 parselleri ile Köprüalan Mahallesi, Delikgözlengeç Mevkii ve Yakatımarı Mevkii’lerinde yer alan tapunun 116 ada; 1, 2, 3, 4, 5, 8 nolu parseller ve 101 ada; 1, 2, 3, 4, 5 nolu parsel numarasında kayıtlı taşınmazlar üzerinde Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Milet Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca ortaklaşa olarak yapılan yüzey incelemelerinde; içerisinde prehistorik döneme ait 19 adet kaya resmi, kutsal alan, 2500m uzunluğunda antik yollar ve demir işliklerinden oluşan kültür varlığı yayılımının görüldüğü Kazıkaya geçidi olarak adlandırılan bölgedeki sahanın; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiği tespitiyle hazırlanan sit fişi ile 1/7.500 ölçekli harita üzerinde sınırları belirlendiği ve koordinat listesi verildiği şekliyle “Kazıkayası Geçidi, Kalpkayası Kutsal Alanı I. Derece Arkeolojik Sit” alanı olarak tescil edilmesinin önerildiği Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Milet Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca ortak hazırlanan 28.04.2017 tarih ve 3092 kayıt numaralı rapor okundu. Ekleri ve konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Aydın İli, Söke İlçesi, Karakaya Mahallesi, Kocaalan Mevkii; tapunun 113 ada; 204, 238, 247 parselleri ile Köprüalan Mahallesi, Delikgözlengeç Mevkii ve Yakatımarı Mevkii’lerinde yer alan tapunun 116 ada; 1, 2, 3, 4, 5, 8 nolu parseller ve 101 ada; 1, 2, 3, 4, 5 nolu parsel numarasında kayıtlı taşınmazlar üzerinde Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Milet Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca ortaklaşa olarak yapılan yüzey incelemelerinde; içerisinde prehistorik döneme ait 19 adet kaya resmi, kutsal alan, 2500m uzunluğunda antik yollar ve demir işliklerinden oluşan kültür varlığı yayılımının görüldüğü Kazıkaya geçidi olarak adlandırılan bölgedeki sahanın; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiği anlaşıldığından; söz konusu alanların kararımız eki sit fişi ile 1/7.500 ölçekli harita üzerinde sınırları belirlendiği ve koordinat listesi verildiği şekliyle “Kazıkayası Geçidi, Kalpkayası Kutsal Alanı I. Derece Arkeolojik Sit” alanı olarak tescilinin uygun olduğuna, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı gereğince bahsi geçen sit sınırları içerisinde yapılacak her türlü uygulamalar öncesinde Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine karar verildi.

 

5174/1-1