8 Haziran 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30090

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

Çankaya Belediye Başkanlığından:

TSE Mersin İthalat Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

Hakkari Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Okan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Haliç Üniversitesi Rektörlüğünden:

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2016 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan noterliklerden birinci sınıf Beyoğlu Onaltıncı, Sincan Üçüncü Noterlikleri 03.08.2017 tarihinde ve Yenimahalle İkinci Noterliği 07.08.2017 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilân tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur.

 

SIRA NO

NOTERLİK ADI

2016 YILI GAYRİ SAFİ GELİRİ

1

BEYOĞLU ONALTINCI NOTERLİĞİ

2.085.059,92 TL

2

SİNCAN ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

1.708.381,36 TL

3

YENİMAHALLE İKİNCİ NOTERLİĞİ

1.220.625,34 TL

5247/1-1


Çankaya Belediye Başkanlığından:

İLANEN TEBLİGAT

MUHATABI   :  İmsa Grup İnş. San. Tic. Ltd. Şti.

ADRESİ          :  Bilinmiyor

Çayyolu Dodurga Mahallesi, İmarın 44493 ada 7 parsel üzerinde bulunan binada meydana getirilen proje hilafı hususlar nedeniyle düzenlenen 12.08.2016 gün ve 163/08243 sayılı tespit zaptına istinaden 3194 sayılı Kanunun 42. Maddesi gereğince İmsa Grup İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 1.138,37. (Bin Yüz Otuz Sekiz Türk Lirası Otuz Yedi Kuruş) TL. tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesi Belediye Encümenin 23.08.2016 gün ve 4420 sayılı kararı ile hüküm altına alınmış olup, bahse konu karar tebliğ edilmek üzere adresinize gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır.

Bu durumda Belediye Encümenince alınan 23.08.2016 gün ve 4420 sayılı karar, 7201 sayılı tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

4884/1-1


TSE Mersin İthalat Müdürlüğünden:

Aşağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmış oldukları mevcut sözleşmeleri feshedilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiştir.

İptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranış sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacağı ilanen duyurulur.

 

Firma Unvanı

HYB Numarası

Standard/Kriter Numarası

Fesih Tarihi

Fesih Gerekçesi

YAŞA ERDOĞAN - ÖZÇABA MEDİKAL - MERSİN ŞUBESİ

33-HYB-655

TS 12426

19.04.2017

FİRMA İSTEĞİ

BERNA ÇETİN İDOL TİCARET

33-HYB-960

TS 12255

TS 13015+A1

29.05.2017

FİRMA İSTEĞİ

DOSTLAR OTOMOTİV ÖZEL FORD SERVİSİ-EKREM BİRİN

33-HYB-598

TS 12047

TS 8516

23.05.2017

FİRMA İSTEĞİ

 

Adres         :  Mahmudiye Mah. Kuvayi Milliye Cad. Gökdelen İş Merkezi Kat: 3 AKDENİZ/MERSİN

Tel              :  0 324 337 41 71 -72 Faks:0 324 337 41 70

Belge Türü :  HYB Hizmet Yeterlilik Belgesi

5214/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Kızılırmak-İvedik İsale Hattı Anteks Etabına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Şubesi İlan Panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

5231/1-1

—————

43085 ada 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Şubesi İlan Panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

5232/1-1


 


Hakkari Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23. ve 25. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1 - Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; özgeçmişlerini, Doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe,

2 - Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini, varsa Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınav Sonuç (KPDS) belgelerini, Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) nüsha dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına ve Yüksekokul Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

3 - Yardımcı Doçentler için, üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından adayların en az 70 (Yetmiş ) puan almaları gerekmektedir.

4 - Başvurular, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacaktır.

5 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

                        Sınav Programı                                     Tarih            Saat                      Yer          

   Yardımcı Doçentler için Yabancı Dil Sınavı          30/06/2017       10.00          İlgili Birimlerde

 

BİRİM/BÖLÜM ANABİLİM/ANASANAT DALI/PROGRAM

Doçent

Yardımcı Doçent

AÇIKLAMALAR

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Çevre Sağlığı

1

Biyoloji Alanında Doçentlik Belgesine Sahip Olmak.

Çevre Sağlığı

1

Tıbbi Farmakoloji Alanında Tıpta Uzmanlık Belgesine Sahip Olmak.

ÇÖLEMERİK MESLEK YÜKSEKOKULU

Gıda İşleme

1

Bitki Bilimi Alanında Doktoralı Olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Elektronik

 

1

Bilgisayar Mühendisliği Alanında Doktoralı Olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Eğitim Programları ve Öğretim

 

1

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Alanında Doktoralı Olmak.

5236/1-1


İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına, 2547 sayılı Kanunun 23. 25. ve 26. maddeleri ile ilgili yönetmelik ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesi ve İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde (2008 ve 2014) belirtilen kriterler uyarınca devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyeleri alınacaktır. Müracaat süresi ilan tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular şahsen yapılacaktır.

1 - Profesör ve Doçent kadroları devamlı statü için olup, yukarıda belirtilen şartları sağlayan adaylar, başvuracakları anabilim dalını ve niteliğini belirtir dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmişleri, doçentlik belgesi, İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Bilgi Formunu (Dekan onaylı), başlıca araştırma eserlerini, yayın listeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı Profesörlük için 6 takım, Doçentlik için 4 takım olarak Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir.

2 - Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından denklik belgesinin alınmış olması şarttır.

3 - İlana başvuran adaylar İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinden (2008 ve 2014) hangisine göre başvuruda bulunacaklarını dilekçelerinde belirtmek zorundadırlar.

4 - İlan ile ilgili diğer bilgiler Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının http://pdb.itu.edu.tr sayfasından temin edilebilir.

 

Birim

Profesör

Doçent

Alan/Özellik

Adet

Derece

Adet

Derece

Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

 

 

1

1

Yapay zeka ve robotik alanlarında çalışmaları olmak.

Elektrik-Elektronik Fakültesi

Elektronik ve Haberleşme Müh.

1

1

 

 

Kablosuz haberleşme ve ağ teknolojileri: 5. nesil ve ötesi mobil haberleşme mimarisi ve yazılım tanımlı ağ sistemleri alanlarında çalışmaları olmak.

Gemi İnşaatı ve Deniz Bil. Fakültesi

Gemi İnşaatı ve Gemi Mak. Mühendisliği

 

 

1

1

Gemi dalga direnci hesaplamaları ile tekne form optimizasyonu alanlarında çalışmaları olmak.

Gemi ve Deniz Teknolojisi Müh.

 

 

1

1

Gemi, pervane ve dümen etkileşimi ile akışkan kaynaklı titreşim alanlarında çalışmaları olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik Mühendisliği

1

1

 

 

Doçentliğini İstatistik alanında almış olup, çok değişkenli istatistik konularında bilimsel çalışmaları olmak.

Fizik Mühendisliği

 

 

1

1

Polimetrik hidrojellerin spektroskopik ve elektriksel özelliklerinin incelenmesi alanında çalışmaları olmak.

Fizik Mühendisliği

 

 

1

1

Yoğun madde fiziği dalında manyetizma ve nötron saçılması konularında çalışmaları olmak.

Fizik Mühendisliği

 

 

1

1

Kuramsal ve gözlemsel kozmoloji alanında bilimsel çalışmaları olmak.

Matematik Mühendisliği

 

 

1

1

Diferansiyel geometri alanında, biharmonik altmanifoldlar konusunda çalışmalar yapmış olmak. 

Matematik Mühendisliği

 

 

1

1

Kompleks fonksiyonlar teorisi alanında harmonik yalınkat fonksiyonlar konusunda çalışmaları olmak.

İnşaat Fakültesi

Geomatik Mühendisliği

1

1

 

 

Uzaktan algılama yöntemleri ile deprem hasarlarının ve litolojik birimlerin belirlenmesi konusunda çalışmaları olmak.

İşletme Fakültesi

İşletme Müh.

 

 

1

1

Yönetim Organizasyon / teknoloji adaptasyonu ve nitel araştırma yöntemleri alanlarında çalışmaları olmak.

Endüstri Müh.

 

 

1

1

Bilişim sistemleri, akıllı sistemler ve bulanık karar verme alanlarında çalışmaları olmak.

Maden Fakültesi

Cevher Haz. Müh.

1

1

 

 

Kıymetli materyaller ve baz metallerin zenginleştirilmesi alanında çalışmaları olmak.

Jeofizik Müh.

 

 

1

1

Sismotektonik, jeodinamik ve tsunami alanlarında çalışmaları olmak.

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

1

1

 

 

Mimari ve kentsel koruma alanlarında çalışmaları olmak.

Mimarlık

1

1

 

 

Mimari tasarımda bilişim ve sanal mecralarda işbirlikli tasarım alanında çalışmaları olmak.

Peyzaj Mimarlığı

1

1

 

 

Peyzaj konstrüksiyonu alanında çalışmaları olmak.

Şehir ve Bölge Planlama

 

 

1

1

Şehir ve bölge planlaması alanlarında çalışmaları olmak.

İç Mimarlık

 

 

1

1

İç mekan tasarımı konusunda çalışmaları olmak.

İç Mimarlık

 

 

1

1

Mekansal dizim, yön bulma ve oryantasyon, çevresel psikoloji, çevre tasarımı konularında çalışmaları olmak ve yarışmalarda ödül almış olmak.

Türk Musikisi Devlet Kons.

Müzikoloji

1

1

 

 

Osmanlı-Türk Müziği tarihi alanında ulusal ve uluslararası çalışmaları olmak.

Çalgı

 

 

1

1

Konservatuarların çalgı bölümünden mezun olup, Yükseköğretim kurumlarında 3 telli klasik kemençe çalgısında en az 5 yıl ders vermiş olmak.

Müzik Teknolojileri

 

 

1

3

Kayıt, miks ve mastering alanlarında en az on (10) yıllık pratik uygulama ve ders verme deneyimine sahip olup, tını algısı ve çalgı tını estetiği üzerine çalışmaları olmak.

GENEL TOPLAM

8

 

16

 

 

                                                                                                                      5224/1-1


Okan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimleri için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

Profesör kadrosuna başvuracak adayların; başvuru dilekçesi, YÖK formatlı özgeçmişi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ve Doçentlik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve varsa yabancı dil başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına ek olarak, özgeçmiş ve eserlerini içeren 6 (altı) adet CD’yi Rektörlük İnsan Kaynakları Müdürlüğüne iletmeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvuru dilekçesi, YÖK formatlı özgeçmişi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ve Doçentlik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve yabancı dil başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına ek olarak, özgeçmiş ve eserlerini içeren 4 (dört) adet CD’yi Rektörlük İnsan Kaynakları Müdürlüğüne iletmeleri gerekmektedir.

Adayların ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde, şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adres: Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü, 34959 Akfırat - Tuzla / İSTANBUL

İlan Başlama-Bitiş Tarihi: 8-22 Haziran 2017

 

Birim

Bölüm/Prog./ Anabilim Dalı

Unvan

Kadro

Özel Şartlar

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Profesör

1

Uygulamalı İletişim Bilimleri alanında Doçentliğini almış olmak. Marka, Reklam, Pazarlama İletişimi, Dijital İletişim alanında akademik çalışmaları bulunmak, sektörel uygulamalarda bulunmuş olmak

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Spor Yöneticiliği

Doçent

1

Alanında Doçent olmak

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1*

Alanında Doçent veya Profesör olmak, Çocuk Endokrinolojisi uzmanı olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Ortodonti

Doçent

2

Alanında Doçent olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Ortodonti

Profesör

2

Alanında Doçent veya Profesör olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Pedodonti

Doçent

1

Alanında Doçent olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Protetik Diş Tedavisi

Doçent

2

Alanında Doçent olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Protetik Diş Tedavisi

Profesör

1

Alanında Doçent veya Profesör olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Restoratif Diş Tedavisi

Doçent

1

Alanında Doçent olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Restoratif Diş Tedavisi

Profesör

1

Alanında Doçent veya Profesör olmak

 

* İngilizce Tıp

5270/1-1


Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden:

(ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI 2017-1)

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile “Bartın Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi” hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar; başvuru formuna birimi, bölümü, anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmiş) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosya ile elektronik ortamdaki 6 adet CD'yi (özgeçmiş, öğrenim belgelerini ve eserlerini içeren) ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvuracaklardır.

Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; başvuru formuna birimi, bölümü, anabilim dalını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosya ile elektronik ortamdaki 4 adet CD'yi (özgeçmiş, öğrenim belgelerini ve eserlerini içeren) ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvuracaklardır.

Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; başvuru formuna birimi, bölümü, anabilim dalını ve sınava gireceği yabancı dilini belirterek özgeçmişini, 3 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, doktora belgesini, varsa yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile elektronik ortamdaki 4 adet CD'yi (özgeçmiş, öğrenim belgelerini ve eserlerini içeren) ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına/Yüksekokul Müdürlüklerine şahsen veya posta yoluyla başvuracaklardır.

GENEL AÇIKLAMALAR

1. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

3. Müracaat eden adayların Bartın Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinde belirtilen koşullara uyup uymadığı oluşturulacak Komisyonlar tarafından incelenecektir. Bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların başvuruları kabul edilecektir.

4. Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.

5. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

6. Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş olan FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak.

7. Yapılacak arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak.

8. Adaylar ilana başvurularını ilanın yayınlandığı günden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde belirtilen birimlere yapacak ve evraklarını teslim edeceklerdir. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi istenilen belgelerin bir tanesi eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.

9. Adayların bütün yayın dosyalarında özgeçmiş ve yayın listesi ile öğrenim belgeleri bulunacaktır.

10. Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir. Üniversitemizde görevli personelin yapacağı başvurularda hizmet belgesi, adli sicil belgesi ve askerlik durum belgesi istenilmemektedir.

11. Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran adaylar için yapılacak dil sınavının yeri, tarihi ve saati bilahare Üniversitemiz web sayfasında duyurulacaktır.

12. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Duyurulur.

 

BİRİM

BÖLÜM

A.B.D

UNVAN

DERECE

ADET

İLAN ŞARTI

Edebiyat Fakültesi

Arkeoloji

Klasik Arkeoloji

Doçent

2

1

Klasik Arkeoloji alanında doktora yapmış olmak. Hellenistik Heykeltraşlık alanında yayınları bulunmak.

Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Uygulamalı Sosyoloji

Yrd. Doç

4

1

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Sosyoloji alanında yapmış olmak. Kent ve Göç konularıyla ilgili çalışmaları bulunmak.

Edebiyat Fakültesi

Felsefe

Felsefe Tarihi

Profesör

1

1

Etik ve Duygu Felsefesi alanlarında çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Felsefe

Sistematik Felsefe

Profesör

1

1

Siyaset Felsefesi ve uygulamalı felsefe alanlarında çalışmaları olmak

Edebiyat Fakültesi

Tarih

Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti

Doçent

2

1

Doçentlik unvanını Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti alanında almış olmak. Klasik dönem Osmanlı uleması hakkında çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

1

Kimya Eğitimi alanında Doçentliğini almış olmak. Motivasyon konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

Yrd. Doç.

3

1

Fen Bilgisi Eğitimi alanında doktora yapmış olmak. Fen eğitiminde sürdürülebilirlik konusunda çalışma yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Profesör

1

1

Eğitim Programları ve Öğretim alanında doçentliğini almış olmak. Düşünme ve düşünme türleri konularında çalışmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eği.

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Doçent

2

1

Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında doçentliğini almış olmak.

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

Doçent

2

1

Temel Eğitim (İlkokuma yazma ve Türkçe eğitimi) alanında doçentliğini almış olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Doçent

2

1

Eğitim Psikolojisi alanında doçentliğini almış olmak.

Eğitim Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Tek. Eğitimi

Bilgisayar ve Öğretim Tek. Eğitimi

Yrd. Doç

4

1

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında doktora yapmış olmak. Robotik öğretim uygulamalarında çalışma yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Yrd. Doç

4

1

İlgili alanda Doktora yapmış olmak. Okuma becerisi alanında çalışma yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Yrd. Doç

4

1

İlgili alanda Doktora yapmış olmak. Yazma becerisi alanında çalışma yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

İktisat

İktisat Teorisi

Yrd. Doç

3

1

İktisat Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak. Bilgi teknolojisi, verimlilik ilişkisi üzerine çalışma yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

İşletme

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Yrd. Doç

3

1

İşletme Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak. Tüketici davranışları ve pazarlama alanında çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Kentleşme ve Çevre Sorunları

Yrd. Doç

1

1

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Sürdürülebilir kentsel dönüşüm alanında çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yrd. Doç

2

1

Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Çevre Mühendisliği

Çevre Bilimleri

Yrd. Doç

2

1

Çevre Mühendisliği alanında Doktora yapmış olmak. Destekli Sıvı Membran ve Elektrodiyaliz ile Atıksu Arıtımı konusunda çalışmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektrik Tesisleri

Yrd. Doç

4

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans Mezunu olmak. Elektrik/Elektrik Tesisleri alanında Doktora yapmış olmak. Elektrik Güç Sistemlerinde Planlama konularında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği

Seramik Malzemeler

Doçent

1

1

Nano malzeme/cihaz üretimi ve karakterizasyonu konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği

Malzeme

Yrd. Doç

4

1

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği lisans mezunu olmak. Malzeme Bilimi Dalında Doktora yapmış olmak. Nanomalzemeler alanında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Konstrüksiyon

Yrd. Doç

3

1

Makine Mühendisliği lisans mezunu olmak. Konstrüksiyon-İmalat Bilim Dalında Doktora yapmış olmak. Süper alaşımların frezelenmesi konusunda çalışmaları olmak.

Orman Fakültesi

Orman Mühendisliği

Orman Amenajmanı

Profesör

1

1

Orman Mühendisliği alanında Doçentlik unvanı almış olmak. Orman Amenajmanı ve Orman Hasılatı alanında çalışma yapmış olmak.

Orman Fakültesi

Orman Mühendisliği

Orman Botaniği

Profesör

1

1

Orman Mühendisliği alanında Doçentlik unvanı almış olmak. Orman Botaniği ve Odun Anatomisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Orman Fakültesi

Orman Mühendisliği

Ölçme Bilgisi ve Kadastro

Doçent

2

1

Orman Mühendisliği alanında Doçentlik unvanı almış olmak. Uzaktan algılama alanında çalışmalar yapmış olmak.

Orman Fakültesi

Orman Endüstri Müh.

Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi

Profesör

1

1

Orman Endüstri Mühendisliği alanında Doçentlik unvanı almış olmak. Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Orman Ürünleri Kimyası alanında çalışmalar yapmış olmak.

Orman Fakültesi

Orman Endüstri Müh.

Orman Endüstri Makineleri ve İşletme

Profesör

1

1

Orman Endüstri Mühendisliği alanında Doçentlik unvanı almış olmak. Mobilya Üst Yüzey İşlemleri alanında çalışmalar yapmış olmak.

Orman Fakültesi

Peyzaj Mimarlığı

Peyzaj Teknikleri

Profesör

1

1

Peyzaj Mimarlığı alanında Doçentlik unvanı almış olmak. Kırsal Peyzaj Planlama alanında çalışmalar yapmış olmak.

BESYO

Antrenörlük Eğitimi

Hareket ve Antrenman Bilimleri

Doçent

1

1

Antrenman ve Hareket Bilimleri alanında Doçentlik unvanı almış olmak. Fiziksel ölçüm parametreleri üzerine çalışma yapmış olmak.

BESYO

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi

Yrd. Doç

1

1

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği alanında Doktora yapmış olmak. Geribildirim ve maksimal kas ilişkisi üzerine çalışması olmak. 

5216/1-1


Haliç Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen mevcut bölüm/programlarına öğretim üyesi/elemanı kadrolarına 2547 sayılı Kanunu’nun ilgili hükümleri dahilinde tam zamanlı statüde öğretim üyeleri ve öğretim elemanları alınacaktır.

 

BİRİMİ

BÖLÜM

UNVAN

ADET

UZMANLIK ALANI

İşletme Fakültesi

İşletme Enformatiği Bölümü

Yrd. Doç. Dr.

1

Enformatik alanında doktora yapmış olmak

İşletme Fakültesi

İşletme (İngilizce)

Yrd. Doç. Dr.

2

İşletme alanında doktora derecesine sahip, Reklamcılık ve İnovasyon alanında deneyimli olmak

İşletme Fakültesi

İşletme (İngilizce)

Doç. Dr.

1

Nicel karar Yöntemleri alanında uzmanlaşmış olmak. Matematik, İstatistik ve Ekonometri derslerini verebilecek olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik Bölümü

Yrd. Doç. Dr.

1

İstatistik ve Uygulamalı Matematik alanında uzmanlaşmış olmak

Fen Edebiyat Fakültesi

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Prof. Dr

1

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı alanında uzman olmak

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Prof. Dr./Doç. Dr

2

Psikoloji alanında uzman olmak

Fen Edebiyat Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Doç. Dr.

1

Temel Bilimlerde Kimya alanında uzman olmak, Kimya derslerini vermek üzere

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Prof. Dr./Doç. Dr./ Yrd. Doç. Dr.

1

Web Teknolojileri alanında çalışıyor olmak

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Prof. Dr. /Doç. Dr.

1

Endüstri Mühendisliği alanında (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora yapmış olmak) veya Doçentliğini Endüstri Mühendisliğinde almış olmak

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Prof. Dr./Doç. Dr./ Yrd. Doç. Dr.

1

Enerji veya Termodinamik alanında çalışıyor olmak

Tıp Fakültesi

Kalp Damar Cerrahisi

Prof. Dr.

1

Kalp Damar Cerrahisi alanında uzman olmak

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları Bölümü

Prof. Dr.

1

Nefroloji alanında uzman olmak

Sağlık Bilimleri YO

Ebelik

Prof. Dr.

1

Lisansta Ebe ya da Hemşirelik mezunu olmak./Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde Doktorasını yapmış olmak.

Hemşirelik Yüksekokulu

Hemşirelik

Prof. Dr.

2

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı ve Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği ABD

Hemşirelik Yüksekokulu

Hemşirelik

Doç. Dr.

1

İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Hemşirelik Yüksekokulu

Hemşirelik

Yrd. Doç. Dr.

1

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Konservatuvar

Tiyatro

Prof./Doç./Yrd. Doç

1

Konservatuvar Tiyatro Bölümü'nden mezun olmak.

Konservatuvar

Türk Müziği

Prof.

1

Müzokoloji mezunu olmak.

 

- İlan Tarihi                   : 05.06.2017

- İlan Bitiş Tarihi           : 20.06.2017

Öğretim Üyeleri İçin İstenilen Belgeler

- Başvuru Dilekçesi (Başvuru yapılan ilanın tarihi, bölümü ve kadrosunu belirtir şekilde)

- YÖK Formatında Özgeçmiş (Çalışma ve yayın listeleri ile birlikte)

- Diploma Örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik, Profesörlük Belgeleri)

- Bilimsel Çalışma ve Yayın Örnekleri (Bir takım dosya halinde)

- Nüfus Cüzdanı Sureti

- 1 Adet Fotoğraf

Not: Başvurular için yurtdışından alınmış diplomaların, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nca denkliğinin onaylanması gerekmektedir.

Başvuru İçin;

Başvuru süresi ilanımızın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş gün) olup, Üniversitemiz Yazı İşleri Daire Başkanlığı’na şahsen başvuru yapılması gerekmektedir. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adres: T.C. Haliç Üniversitesi - Yazı İşleri Daire Başkanlığı/Sütlüce Yerleşkesi A Blok 5. Kat/İSTANBUL Telefon: 0212 924 24 44 - Dahili: 1440 -1441

5251/1/1-1

—————

Üniversitemizin aşağıda belirtilen mevcut bölüm/programlarına öğretim elemanı kadrolarına 2547 sayılı Kanunu’nun ilgili hükümleri dahilinde tam zamanlı statüde öğretim elemanları alınacaktır.

 

BİRİMİ

BÖLÜM

UNVAN

ADET

UZMANLIK ALANI

Fen Edebiyat Fakültesi

İngilizce Mütercim Tercümanlık

Arş. Gör.

1

Simultane Çeviri alanında deneyim, çeviri teknolojilerine vakıf, Mütercim Tercümanlık, İngiliz Dil Bilimi, Amerikan ya da İngiliz Dil ve Edebiyatı mezunu olmak

Fen Edebiyat Fakültesi

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Arş. Gör.

1

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Lisans mezunu olmak, Film ve Drama alanında yüksek lisans mezunu olmak

Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık

Arş. Gör.

1

Mimarlık Bölümü veya İç Mimarlık Bölümü Lisans Mezunu olmak, Yüksek Lisans Eğitimine başlamış veya tamamlamış olmak

Mimarlık Fakültesi

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Arş. Gör.

1

Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini Endüstri Ürünleri Tasarımı alanında tamamlamış olmak, Mimarlık alanında Doktora eğitimine devam ediyor olmak

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Arş. Gör.

2

Elektrik, Elektronik ve/veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği lisans mezunu olmak, Lisans mezuniyeti sonrası asgari iki yıl tecrübeli olmak, Mezun olunan alanlarda doktora yapıyor olmak, yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Arş. Gör.

1

Endüstri Mühendisliği alanında Lisans mezunu olmak, Lisans mezuniyeti sonrası asgari iki yıl tecrübeli olmak, Mezun olunan alanlarda doktora yapıyor olmak, yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Arş. Gör.

1

Makine Mühendisliği lisans mezunu olmak, Lisans mezuniyeti sonrası asgari iki yıl tecrübeli olmak, mezun olunan alanlarda doktora yapıyor olmak, yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak

İşletme Fakültesi

İşletme Enformatiği

Arş. Gör.

1

İşletme Enformatiği veya Bilişim Yönetim Sistemlerinden mezun olmak

İngilizce Hazırlık

Okutman

Türk Vatandaşı Okutman

2

İngilizce Öğretmenliği, Yabancı Dil Eğitimi (İngilizce), Mütercim-Tercümanlık (İngilizce), Çeviribilim (İngilizce), Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dilbilimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı alanlarından birinden lisans mezunu olmak, Belgelendirmek kaydıyla, lisans eğitiminden sonra en az iki (2) yıl İngilizce öğretimi deneyimine sahip olmak.

İngilizce Hazırlık

Okutman

Yabancı Okutman

2

İngilizce öğretimi ile ilgili bir alanda lisans mezunu olmak veya herhangi bir alanda lisans mezunu olmak ve CELTA/ (Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages) veya DELTA (Diploma in Teaching English to Speakers of Other Languages) belgelerinden birine sahip olmak. İngilizcenin ana dil olarak konuşulduğu ülkelerden birinin vatandaşı olmak

Meslek Yüksek Okulu

Çocuk Gelişimi Programı

Öğr. Gör.

1

Okul Öncesi Öğretmenliği, Psikoloji veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanlarının birinden lisans mezunu olup, belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti sonrası alanında en az 3 yıl deneyimli olmak.

Meslek Yüksek Okulu

Fizyoterapi Programı

Öğr. Gör.

1

Sağlık Teknikerliği, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanlarının birinden lisans mezunu olup, belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti sonrası alanında en az 3 yıl deneyimli olmak.

Meslek Yüksek Okulu

Aşçılık Programı

Öğr. Gör.

1

Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi, Gastronomi veya Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği alanlarının birinden lisans mezunu olup, belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti sonrası alanında en az 3 yıl deneyimli olmak.

Sağlık Bilimleri YO

Beslenme ve Diyetetik

Arş. Gör.

1

Beslenme ve Diyetetik alanında lisans mezunu olmak.

Sağlık Bilimleri YO

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Öğr. Gör.

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon/Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü lisans mezunu olup, alanında yüksek lisans yapmış olmak

Sağlık Bilimleri YO

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Arş. Gör.

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon/Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü lisans mezunu olup, alanında yüksek lisans yapıyor olmak.

Sağlık Bilimleri YO

Ebelik

Arş. Gör.

1

Hemşirelik Esaslarında Yüksek Lisans yapmış veya yapmakta olmak.

Sağlık Bilimleri YO

Ebelik

Arş. Gör.

1

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde veya Ebelik Bölümünde Yüksek Lisans yapmış veya yapmakta olmak.

Meslek Yüksek Okulu

İlk ve Acil Yardım Programı

Öğr. Gör.

1

Hemşirelik Yüksekokulu Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü ve Hemşirelik Fakültesi mezunu olup alanın 5 yıl deneyimli olmak.

Hemşirelik Yüksekokulu

Hemşirelik

Öğr. Gör.

1

Hemşire, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde Yüksek Lisans yapmış olmak, 8 yıl deneyimli olmak

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Antrenörlük

Öğr. Gör.

1

Antrenörlük Eğitimi Bölümü Su Altı ve Can Kurtarma İhtisas mezunu olmak, Yüzme 2 kademe ve su altı hokeyi 3. kademe Antrenör Belgesine sahip olmak. Yüksek Lisans mezunu veya Yüksek Lisansta tez aşamasında olmak.

 

- İlan Tarihi                             : 05.06.2017

- İlan Bitiş Tarihi                    : 20.06.2017

- Ön Değerlendirme Tarihi     : 23.06.2017

- Giriş Sınavı Tarihi                : 03.07.2017 

- Sonuç Açıklama Tarihi         : 07.07.2017

Öğretim Elemanları İçin İstenilen Belgeler

-  Başvuru Dilekçesi (Başvuru yapılan ilan tarihi, bölümü ve kadrosunu belirtir şekilde)

- Yök Formatında Özgeçmiş (Çalışma ve Yayın Listeleri ile Birlikte)

- Diploma Örnekleri

- Lisans ve Yükseklisans Trancript Belgeleri,

- Yabancı Dil Sonuç Belgesi

- ALES Sınav Sonuç Belgesi

- Nüfus Cüzdan Sureti Fotokopisi

- 1 Adet Fotoğraf

Not: Başvurular için yurtdışından alınmış diplomaların, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nca denkliğinin onaylanması gerekmektedir.

Başvuru İçin;

Başvuru süresi ilanımızın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş gün) olup, Üniversitemiz Yazı İşleri Daire Başkanlığı’na şahsen başvuru yapılması gerekmektedir. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adres: T.C. Haliç Üniversitesi – Yazı İşleri Daire Başkanlığı/Sütlüce Yerleşkesi A Blok 5. Kat/ İSTANBUL

Telefon: 0212 924 24 44 - Dahili: 1440 -1441

5251/2/1-1


Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi’nde belirtilen kriterler doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

İlana başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları, ilanda belirtilen özel şartları taşımaları ve durumlarının Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi’ne uygun olması gerekmektedir.

Adayların; http://www.konya.edu.tr internet adresindeki Personel Daire Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi'ne göre hazırlayacakları puan tablosunu dilekçeleri ile birlikte dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

1 - 2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgesi, puan tablosu, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

(Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi, puan tablosu, askerlik durum belgesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

2 - 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgesi, puan tablosu, varsa yabancı dil başarı belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir.

(Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi, puan tablosu, askerlik durum belgesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili birimlerin Yönetim Kurulunca belirlenecek jüri tarafından başvuru dilekçesinde belirtmiş oldukları yabancı dilden dil sınavı yapılacaktır. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati ilgili birimlerin web sayfasından duyurulacaktır.) Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3 - Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.

4 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

5 - Mecburi hizmet yükümlülükleri olanların 2547 sayılı Kanun’un 35’inci maddesinin 3’üncü paragrafında belirtilen eş durumu ve sağlık mazeretlerine ilişkin belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.

6 - İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

7 - İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Doçent adayları ile Ereğli Adalet Meslek Yüksekokuluna başvuracak Yardımcı Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, diğer Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili birimlerine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri, telefon numaraları ile e-posta adreslerini bildirmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

ADRES:

Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Nişantaş Mah. Dr. Hulusi Baybal Caddesi Bera İş Merkezi

No: 12 Kat: 22 Selçuklu/KONYA

Telefon: 0.332.221 06 21-22

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/PROGRAM

K.UNVANI

DERECE

ADETİ

ÖZEL ŞARTLAR

Meram Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent

1

1

Sinovyum, periton ve omentumun kondrosit büyümesi üzerine etkileri ve femur başı avasküler nekrozunun fokal anatomik yüzey yenileme implantasyonuyla tedavisi ile ilgili çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Biyoteknoloji

Biyoteknoloji

Doçent

1

1

Doçentliğini Biyokimya alanında almış olmak, alkolün eritrosit metabolizması üzerine etkileri, serbest radikaller ve antioksidan savunma sistemleri konularında çalışmaları olmak.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Geoteknik

Doçent

1

1

Nevşehir bölgesinde bulunan pomzaların taşıma gücünün ve geoteknik özelliklerinin belirlenmesi konusunda çalışmaları olmak.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Doçent

1

1

Televizyonda yayınlanan sağlık programları ve İmaj Yönetimi konularında çalışmaları olmak.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

İşletme

Muhasebe ve Finansman

Doçent

1

1

Kurumsal yönetim ve iç kontrol alanlarında çalışmaları olmak.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Bankacılık

Bankacılık

Doçent

3

1

Bankalarda İnsan Kaynakları Yönetimi alanında çalışmaları olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Tarih Eğitimi

Yardımcı Doçent

3

1

Moğol İstilası ve İslam Dünyasında Kılavuzlar konularında çalışmaları olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Sinema-TV

Film Tasarım ve Yönetmenliği

Yardımcı Doçent

5

1

Bakanlık imajı ve Halkla İlişkiler ve Reklam alanında araştırma teknikleri alanlarında çalışmaları olmak.

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Havacılık Yönetimi

Havacılık Yönetimi

Yardımcı Doçent

5

1

İşletme ve Endüstri Mühendisliği alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmak. Lojistik ve tedarik zinciri konusunda çalışmaları olmak. Yükseköğretimde en az 1 (bir) yıllık deneyime sahip olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Yardımcı Doçent

5

1

Eklem içi kanamanın eklem hasarı üzerinde etkisinin değerlendirildiği deneysel çalışması olmak ve temel mikro cerrahi eğitimi almış olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Yardımcı Doçent

3

1

Oral antiviral tedavi alan kronik Hepatit B hastalarında ilaç uyumunun psikometrik testlerle ilişkisinin değerlendirilmesi ile ilgili çalışmaları olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıp Eğitimi ve Bilişimi

Yardımcı Doçent

1

1

Kadın doğum uzmanı olarak en az 10 (on) yıllık hekimlik deneyimi olmak ve fitoterapi, kupaterapi benzeri geleneksel tıp sertifikasyonuna sahip olmak.

Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Donanımı

Yardımcı Doçent

3

1

Görüntü işleme teknikleri ve yapay zeka yöntemleri kullanarak atık su arıtmada performans analizlerinin incelenmesi üzerine çalışma yapmış olmak.

Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Donanımı

Yardımcı Doçent

3

1

İşbirlikli iletişim ağları için sinyal işleme teknikleri üzerine çalışma yapmış olmak.

Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Yazılımı

Yardımcı Doçent

3

1

Sürekli optimizasyon problemleri için değişken komşuluk arama tekniklerinin geliştirilmesi üzerine çalışma yapmış olmak.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Psikoloji

Sosyal Psikoloji

Yardımcı Doçent

4

1

Gelişim Psikolojisi alanında doktora yapmış olmak. Ebeveyn ve ergen ilişkileri alanında çalışmaları olmak.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Tarih

Yakınçağ Tarihi

Yardımcı Doçent

3

1

Osmanlıda Millet sistemi ve Bulgar Eksarhanesi alanında çalışmaları olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Seramik

Seramik

Yardımcı Doçent

3

1

Seramik lisans mezunu olmak. Seramik ve Resim-İş Eğitimi alanında lisansüstü eğitimi yapmış olmak. Selçuklu dönemi toprak sanatları ve boya maddeleri konusunda çalışmaları olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Seramik

Seramik

Yardımcı Doçent

3

1

Seramik sanatında dijital yaklaşımlar alanında çalışmaları olmak.

Ereğli Adalet Meslek Yüksekokulu

-

-

Yardımcı Doçent

5

1

İktisat alanında lisansüstü eğitime sahip olmak. Ekonomik krizler ve bölgesel ekonomik büyüme konularında çalışması olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Diyetetik

Yardımcı Doçent

3

1

Yoğurt, kefir, probiyotik yoğurt tüketiminin hipertansiyon üzerine etkisi ile ilgili çalışması olmak.

Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Hadis

Yardımcı Doçent

2

1

Tahavi ve Beyhaki'de Hadis konusunda doktora yapmış olmak.

5276/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No       : 29.04.2017 - 191                                       Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No           : 29.04.2017 - 3600                                         SİVAS

Dosya No                         : 60.05.47

Tokat İli, Reşadiye İlçesi, Baydarlı ve Hasanşeyh Belediyesi, İlave ve Revizyon İmar Planı kapsamında yapılan arazi incelemesinde tespit edilen, Kurulumuzun 01.10.2016 tarih ve 3102 sayılı kararı ile tescili prensip olarak uygun bulunan Keçiköy Kalesi’nin nihai tescilinin yapılması talebini içeren Koruma Bölge Kurulu raportörünün 03.04.2017 tarihli ve 308 sayılı dosya inceleme raporu, tescile esas kurum görüş yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda:

Tokat İli, Reşadiye İlçesi, Hasanşeyh Beldesi, Keçiköy Mahallesi,  mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, tapunun 106 ada, 29 nolu parselinde kayıtlı taşınmazın bir bölümünde, özel mülkiyete ait tapunun 106 ada, 7 nolu parselinde kayıtlı taşınmazın bir bölümünde ve özel mülkiyete ait tapunun 106 ada, 11,12 nolu parsellerinde kayıtlı taşınmazların tamamında tespit edilen Keçiköy Kalesi’nin 2863 sayılı Kanun 6. Maddesinde sayılan taşınmaz kültür varlıkları örneklerinden olması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, karar eki 1/5000 ölçekli haritada koordinatlı olarak gösterildiği şekliyle I. derece arkeolojik sit sınırının belirlenmesine, sit fişinin onaylanmasına;

Keçiköy Kalesi I. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı I. derece arkeolojik sit koruma ve kullanma koşulları hükümlerinin belirlenmesine;

Keçiköy Kalesi I. derece arkeolojik sit sınırı ile çakışmalı olan ER:3312868 ruhsat nolu sahada Keçiköy Kalesi I. derece arkeolojik sit sınırına hiçbir inşai ve fiziki müdahalede bulunulmamasına karar verildi.

 

5125/1-1

—————

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No       : 28.04.2017 - 190                                       Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No           : 28.04.2017 - 3584                                         SİVAS

Dosya No                         : 58.03.66

Sivas İli, Gürün İlçesi, Yelken Köyü, Fatma Derviş Mezrasında gerçekleşen kaçak kazı sonucunda ortaya çıkan çukurların kapatılması isteminde bulunan Kültür Varlıkları ve müzeler Genel Müdürlüğü’nün 19.09.2011 tarihli ve 190169 sayılı yazısı,  tespit edilen Fatma Derviş Höyüğü ve Yeraltı Yerleşmesi’nin 2863 sayılı Kanun 6. Maddesinde sayılan taşınmaz kültür varlıkları örneklerinden olması nedeniyle II. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi isteminde bulunan Sivas Valiliği (Müze Müdürlüğü)’nin 05.09.2016 tarihli ve 1642-4278 sayılı yazısı, Koruma Bölge Kurulu raportörünün 03.04.2017 tarihli ve 307 sayılı dosya inceleme raporu, ilgi kurum görüşleri okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda:

Sivas İli, Gürün İlçesi, Yelken Köyü, Köyiçi Mevkiinde, mülkiyetleri özel ve Maliye Hazinesine ait tapunun muhtelif parsellerinde tespit edilen Fatma Derviş Höyüğü ve Yeraltı Yerleşmesi’nin 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesinde sayılan taşınmaz kültür varlıkları örneklerinden biri olması nedeniyle II. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, karar eki 1/5000 ölçekli haritada koordinatlı olarak gösterildiği şekliyle II. derece arkeolojik sit sınırının belirlenmesine, sit fişinin onaylanmasına;

Fatma Derviş Höyüğü ve Yeraltı Yerleşmesi II. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı II. derece arkeolojik sit koruma ve kullanma koşulları hükümlerinin belirlenmesine;

Alanda kaçak kazı çukurlarına yönelik herhangi bir işlem yapılmadığı anlaşıldığından savcılık/ilgili mahkemenin görüşü alınarak alandaki kaçak kazı çukurlarının Müze Müdürlüğü denetiminde kapatılmasına, kaçak kazılara yönelik suç duyurusunda bulunulmamış ise suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

 

5126/1-1

—————

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No       : 28.04.2017 - 190                                       Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No           : 28.04.2017 - 3586                                         SİVAS

Dosya No                         : 58.08.52

Sivas İli, Suşehri İlçesi, Kayadelen Köyünde yüzey araştırmasında tespit edilen ve baraj su tutma havzasında kalan Sıradur Höyüğünde tahribatın artması nedeniyle araştırma başkanı tarafından istenilen kurtarma kazısının Müze Müdürlüğünce değerlendirilmesi isteminde bulunan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün talebi üzerine Müze Müdürlüğünce yapılan çalışma sonucunda tespit edilen Sıradur Höyük ve Nekropolü’nün tescilinin istendiği Sivas Valiliği (Müze Müdürlüğü)’nin 03.11.2016 tarihli ve 19007571-150/2027 sayılı yazısı Koruma Bölge Kurulu raportörünün 31.03.2017 tarihli ve 306 sayılı dosya inceleme raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda:

Sivas İli, Suşehri İlçesi, Kayadelen Köyü,  sit alanı dışında bulunan, mülkiyeti Kamu Orta Malına ait, tapunun 348 nolu parselinde kayıtlı taşınmazın bir bölümünde tespit edilen Sıradur Höyük ve Nekropolü’nün 2863 sayılı Kanun 6. maddesinde sayılan taşınmaz kültür varlığı örneklerinden olması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, karar eki 1/5000 ölçekli haritada koordinatlı olarak gösterildiği şekliyle I. derece arkeolojik sit sınırının belirlenmesine, sit fişinin onaylanmasına;

Sıradur Höyük ve Nekropolü I. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı I. derece arkeolojik sit koruma ve kullanma koşulları hükümlerinin belirlenmesine;

Sıradur Höyük ve Nekropolü’nün baraj rezervuar alanında kalması nedeniyle tahribatın daha fazla artmaması için mevsim şartlarının ve su seviyesinin uygun olduğu tarihlerde kurtarma kazısı yapılması gerektiğine karar verildi.

 

5127/1-1

—————

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No       : 28.04.2017 - 190                                       Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No           : 28.04.2017 - 3585                                         SİVAS

Dosya No                         : 58.08.53

Sivas İli, Suşehri İlçesi, Gökçekent Köyü, sit alanı dışında bulunan, mülkiyetleri Maliye Hazinesine ait,  tapunun 101 ada, 9 ve 131 ada, 11,12 ve 13 nolu parselinde kayıtlı taşınmazların bir bölümünde Köse-Reşadiye Elektrik Enerji İletim Hattı projesi güzergah incelemesi kapsamında tespit edilen Kurulumuzun 07.12.2016 tarih ve 3202 sayılı kararı ile tescili prensip olarak uygun bulunan Gökçekent Yamaç Yerleşimi’nin nihai tescilinin yapılması talebini içeren Koruma Bölge Kurulu raportörünün 31.03.2017 tarihli ve 301 sayılı dosya inceleme raporu, tescile esas kurum görüşleri okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda:

Sivas İli, Suşehri İlçesi, Gökçekent Köyü, sit alanı dışında bulunan, mülkiyetleri Maliye Hazinesine ait,  tapunun 101 ada, 9 ve 131 ada, 11,12 ve 13 nolu parselinde kayıtlı taşınmazların bir bölümünde tespit edilen Gökçekent Yamaç Yerleşimi’nin 2863 sayılı Kanununun 6. Maddesinde sayılan taşınmaz kültür varlığı örneklerinden olması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, karar eki 1/2000 ölçekli haritada koordinatlı olarak gösterildiği şekliyle I. derece arkeolojik sit sınırının belirlenmesine, sit fişinin onaylanmasına;

Gökçekent Yamaç Yerleşimi I. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı I. derece arkeolojik sit koruma ve kullanma koşulları hükümlerinin belirlenmesine karar verildi.

 

5128/1-1

—————

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No       : 28.04.2017 - 190                                       Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No           : 28.04.2017 - 3582                                         SİVAS

Dosya No                         : 44.11.20

Malatya İli, Kuluncak İlçesi, Başören Mahallesi, ‘’IV. Grup Maden Arama Ruhsat Etütü Projesi’’ saha incelemesinde ruhsat sahası içerisinde Malatya Müze Müdürlüğünce tespit edilen, Kurulumuzun 19.08.2016 tarih ve 3009 sayılı kararı ile tescili prensip olarak uygun bulunan Alibeyli Höyüğü’nün nihai tescilinin yapılabilmesi için tespit ve tescil yönetmeliği gereğince belgelerin temin edilerek Kurulumuzda değerlendirilmesi isteminde bulunan Koruma Bölge Kurulu raportörünün 26.04.2017 tarihli ve 424 sayılı dosya inceleme raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda:

Malatya İli, Kuluncak İlçesi, Başören Mahallesi, mülkiyetleri özel ve Maliye Hazinesine ait tapulama harici ve tapunun 123 ada, 1 ve 7 nolu parsellerinde kayıtlı taşınmazlarda tespit edilen Alibeyli Höyüğünün 2863 sayılı Kanun 6. Maddesinde belirtilen yerlerden olması ve 2863 sayılı Kanun kapsamında özellikler göstermesi nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi, karar eki 1/5000 ölçekli haritada koordinatlı olarak gösterildiği şekliyle I. derece arkeolojik sit sınırının belirlenmesine, sit fişinin onaylanmasına;

Alibeyli Höyüğü I. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı I. derece arkeolojik sit koruma ve kullanma koşulları hükümlerinin belirlenmesine;

Malatya İli, Kuluncak İlçesi, Başören Mahallesi, 201100410 (ER:3252717) ruhsat nolu sahada çalışma yapılması durumunda Alibeyli Höyüğüne hiçbir şekilde inşai ve fiziki müdahalede bulunulmamasına, Alibeyli Höyüğünün siluetini etkilemeden I. derece arkeolojik sit sınırından itibaren çevresini kapsayacak şekilde 200 metrelik bir koruma bandı bırakılmasına karar verildi.

 

5129/1-1

—————

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No       : 28.04.2017 - 190                                       Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No           : 28.04.2017 - 3587                                         SİVAS

Dosya No                         : 58.08.54

Sivas İli, Suşehri İlçesi, Gökçekent Köyü, Kaleboynu Mevkii, sit alanı dışında bulunan, mülkiyetleri Maliye Hazinesine ait,  tapunun 131 ada, 5 nolu parselinde kayıtlı taşınmazın bir bölümünde bir bölümünde Köse-Reşadiye Elektrik Enerji İletim Hattı projesi güzergah incelemesi kapsamında tespit edilen Kurulumuzun 07.12.2016 tarih ve 3202 sayılı kararı ile tescili prensip olarak uygun bulunan Gökçekent Kalesi’nin nihai tescilinin yapılması talebini içeren Koruma Bölge Kurulu raportörünün 31.03.2017 tarihli ve 300 sayılı dosya inceleme raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda:

Sivas İli, Suşehri İlçesi, Gökçekent Köyü, Kaleboynu Mevkii, sit alanı dışında bulunan, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, tapunun 131 ada, 5 nolu parselinde kayıtlı taşınmazın bir bölümünde tespit edilen Gökçekent Kalesi’nin 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesinde sayılan taşınmaz kültür varlığı örneklerinden olması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, karar eki 1/2000 ölçekli haritada koordinatlı olarak gösterildiği şekliyle I. derece arkeolojik sit sınırının belirlenmesine, sit fişinin onaylanmasına;

Gökçekent Kalesi I. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı I. derece arkeolojik sit koruma ve kullanma koşulları hükümlerinin belirlenmesine karar verildi.

 

5130/1-1


 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Z:\GÜNLÜ  İLANLAR\08-06-2017 PERŞEMBE\5242.tif