7 Haziran 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30089

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden:

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden:

Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosundan:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Hasan ve Zehra Tıraş Vakfı.

VAKFEDENLER: Hasan TIRAŞ, Zehra TIRAŞ.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU:  Bakırköy 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 23/05/2017 tarihinde kesinleşen 17/03/2017 tarihli ve E: 2016/586, K: 2017/141 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Öğrencileri ve ihtiyaç sahiplerini her bakımdan korumak, onlara maddeten ve manen yardımcı olmaktır. Türkiye Cumhuriyeti Kanunları çerçevesinde, uygun görülecek yerlerde eğitim ve öğretimin her kademesinde, her seviyede ve her neviden yüksek kalitede hizmet verecek tüm eğitim kurumlarını açmak ve sürekliliğini sağlamak, sosyal dayanışmayı sağlamak ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: İntifa hakkı kurucularda kalmak kaydıyla çıplak mülkiyeti vakfın gayesine tahsis edilen İstanbul İli, Güngören İlçesi, 15 pafta, 5159 parsel, 2.230 m2 yüzölçümlü gayrimenkul ile 100.000,00 TL (Yüzbin) Nakit.

YÖNETİM KURULU:

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal menkul, gayrimenkul malları ile hakları, vakfın mütevelli heyetinin kararı ile vakfın gayesine uygun veya yakın gayelerle faaliyet gösteren bir hayır kurumuna veya mütevelli heyetinin belirleyeceği diğer bir vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

5203/1-1

—————

VAKFIN ADI: Özgürlük Yolu Vakfı.

VAKFEDENLER: Kemal BURKAY, Arif SEVİNÇ, Necati BAYRAM.

VAKFIN İKAMETGAHI: ANKARA.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Ankara 9. Asliye Hukuk Mahkemesinin 11/05/2017 tarihinde tavzih edilen 23/03/2017 tarihli ve E:2016/367, K: 2017/100 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Ülkemiz başta olmak üzere, bölgemizde ve dünyanın her tarafında özgürlükçü, çoğulcu demokrasinin yerleştirilmesi ve gelişmesi, sorunların adil, barışçıl ve demokratik çözümlerinin teşvik edilmesi, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi için çalışmak ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmek.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000 TL (Altmişbin) Nakit.

YÖNETİM KURULU: Kemal BURKAY, Arif SEVİNÇ, Necati BAYRAM.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları aynı veya benzer amaçlara hizmet eden vakıf, dernek veya sivil toplum kurumuna devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

5204/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, H21B24C4B pafta, 4237 ada, 8 nolu parsel üzerindeki yapılarda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Nilüfer Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Aktaş İnş. Müt. Taah. ve Tadilat Tic. Ltd. Şti. nin Yetki Belgesi Numarasının (0034315556754357);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü Nazım AKTAŞ’a yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 25.05.2017 tarihli ve 7668 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5146/1/1-1

—————

İstanbul İli, Pendik İlçesi, Sapan Bağları Mahallesi, 193 pafta, 1937 ada, 309 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Pendik Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Ali Osman ÇİFTÇİ’nin Yetki Belgesi Numarasının (0034110267305211);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

 Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 25.05.2017 tarihli ve 7670 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5146/2/1-1

—————

Antalya İli, Kepez İlçesi, Fabrikalar Mahallesi, 025-A-09-D-3-D pafta, 3880 ada, 07 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kepez Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Hükmet ŞEKER’in Yetki Belgesi Numarasının (0007111338627330);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

 Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 25.05.2017 tarihli ve 7672 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5146/3/1-1

—————

İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Irmak Mahallesi, 33 ada, 31 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Gaziemir Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Hüseyin Pözüt İnş. Taah. İnş. Malz. Tur. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0035315468160003);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü Hüseyin PÖZÜT’e yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 25.05.2017 tarihli ve 7682 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5146/4/1-1

—————

Antalya İli, Kepez İlçesi, Güneş Mahallesi, 9448 ada, 03 nolu parsel üzerindeki yapılarda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kepez Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi İbrahim Halil Işık İnş. Eml. Gıda Oto. Taş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0007315481280330);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü İbrahim Halil IŞIK’ın yetki belge numarasının (0072110101307355) 3194 sayılı İmar Kanununun 42 inci maddesine göre 1 (bir) yıl süre ile iptal edilmesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 25.05.2017 tarihli ve 7676 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5146/5/1-1

—————

Bilecik İli, Bozüyük İlçesi, 4 Eylül Mahallesi, 31L4C pafta, 436 ada, 13 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Bozüyük Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Metin KIVILCIM’ın Yetki Belgesi Numarasının (0011111949338121);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 25.05.2017 tarihli ve 7680 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5146/6/1-1

—————

Samsun İli, Atakum İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, F36B16A4A pafta, 3836 ada, 2 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Atakum Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Mustafa BARLAK’ın Yetki Belgesi Numarasının (0055110345325065);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 25.05.2017 tarihli ve 7679 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5146/7/1-1

—————

Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Şeker Mahallesi, 67KM-IVB pafta, 45075 ada, 12 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Etimesgut Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Osman ATAY’ın Yetki Belgesi Numarasının (0006110087782248);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 25.05.2017 tarihli ve 7661 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5146/8/1-1

—————

Bolu İli, Göynük İlçesi, Sarılar Merkez Mevkii Mahallesi, H25-A-17-A pafta, 296 ada, 25 nolu parsel üzerindeki yapılarda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Bolu İl Özel İdaresince tespit edilen Yapı Müteahhidi Rıdvan Gündüz Demir Çelik İnş. Taah. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0054313060604301);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü Rıdvan GÜNDÜZ’e yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 25.05.2017 tarihli ve 7666 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5146/9/1-1

—————

Antalya İli, Kepez İlçesi, Kültür Mahallesi, 025-A09-D-4-D pafta, 10237 ada, 07 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kepez Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Sakızoğlu Yapı Malz. Su Ürün. Üret. İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0007315195783230);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket Müdürü Ahmet SAKIZOĞLU’nun yetki belge numarasının (0007110280534311) 1 (bir) yıl süre ile iptal edilmesine, şirket müdürü Süleyman BURGUCU’ya ise yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 25.05.2017 tarihli ve 7674 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5146/10/1-1

—————

Antalya İli, Kepez İlçesi, Teomanpaşa Mahallesi, 025-A-10-C-1-A Pafta, 10384 Ada, 02 no’lu Parseldeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kepez Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi “KEMAL DOĞANCI İnş. Taah. Hırd. Müt. Tek. Gıda Tic. San. Ltd. Şti.”nin Yetki Belgesi Numarasının (0007315507901457);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü olan “Kemal DOĞANCI”ya şahıs şirketi olarak İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesi ve Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 25.05.2017 tarihli ve 7667 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5146/11/1-1

—————

Antalya İli, Kepez İlçesi, Ünsal Mahallesi, 025-A-08-B-4-C Pafta, 10794 Ada, 07 no’lu Parseldeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kepez Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi “Metin CEBECİ”nin Yetki Belgesi Numarasının (0007111266288012);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 25.05.2017 tarihli ve 7673 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5146/12/1-1

—————

Antalya İli, Kepez İlçesi, Kanal Mahallesi, 025-A-09-D-2-B Pafta, 7147 Ada, 09 no’lu Parseldeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kepez Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi “Önder ÖZCAN”ın Yetki Belgesi Numarasının (0007110034293312);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 25.05.2017 tarihli ve 7675 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5146/13/1-1

—————

Antalya İli, Kepez İlçesi, Kanal Mahallesi, 025-A-09-A-4-B Pafta, 5136 Ada, 06 no’lu Parseldeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kepez Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi “ÖZ AKSOYLAR İnş. Hafr. Mim. Müh. İnş. Malz. Eml. Gemi Yat. ve Tur. Tic. Ltd. Şti.”nin Yetki Belgesi Numarasının (0007315264954503);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü olan “Harun AKSOY”a şahıs şirketi olarak İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesi ve Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 25.05.2017 tarihli ve 7669 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5146/14/1-1

—————

Antalya İli, Kepez İlçesi, Ünsal Mahallesi, 025-A-08-B-4-B Pafta, 10774 Ada, 12 no’lu Parseldeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kepez Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi “SR AKCA İnş. Maden Eml. Tic. San. Ltd. Şti.”nin Yetki Belgesi Numarasının (0007315220454165);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü olan “Serkan AKCA”ya şahıs şirketi olarak İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesi ve Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 25.05.2017 tarihli ve 7664 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5146/15/1-1

—————

Bursa İli, İnegöl İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 81 Pafta, 393 Ada, 461 no’lu Parseldeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği İnegöl Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi “AS İSTANBUL Yapı San. ve Tic. Ltd. Şti.”nin Yetki Belgesi Numarasının (0016311437456103);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü olan “Hasan AKGÜN”e şahıs şirketi olarak İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesi ve Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 25.05.2017 tarihli ve 7671 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5146/16/1-1

—————

Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, H21-C-05-C-4-A Pafta, 531 Ada, 23 no’lu Parseldeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Nilüfer Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi “YALÇINDAĞ Tur. Taş. İnş. Gıda Ltd. Şti.”nin Yetki Belgesi Numarasının (0016315103910456);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü olan “İzzet YALÇINDAĞ”a şahıs şirketi olarak İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesi ve Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 25.05.2017 tarihli ve 7678 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5146/17/1-1

—————

Samsun İli, Atakum İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, F36B16A4B Pafta, 50 Ada, 24 no’lu Parseldeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Atakum Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi “Ahmet KAHRAMAN”ın Yetki Belgesi Numarasının (0055110428822466);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 25.05.2017 tarihli ve 7663 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5146/18/1-1

—————

Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, Kızılpınar Mahallesi, 123 Ada, 4 no’lu Parseldeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Çerkezköy Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi “AYTAŞ BİNYAPI İnş. Taah. Eml. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.”nin Yetki Belgesi Numarasının (0059315601253257);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü olan “Nurcan SAYILKAN”a şahıs şirketi olarak İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesi ve Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 25.05.2017 tarihli ve 7665 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5146/19/1-1


Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvan ve şartları belirtilen, Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarında açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür. Yardımcı Doçent kadroları için ilgili Fakülte Dekanlıkları ile Yüksekokul Müdürlüklerine, Doçent kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat dilekçeleri ekinde;

1 - T.C. Kimlik No'larını gösterir beyanlarını,

2 - Tüm diplomalarını veya öğrenim durumlarını gösterir belgelerinin onaylı suretini,

3 - Üç adet fotoğraflarını,

4 - Adli Sicil Belgesini (En geç 1 (bir) aylık)

5 - Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu (3 Adet)

6 - Başvuracak adayların başvuru formu ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu(http://w3.beun.edu.tr/ adresinden temin edilecektir.)

7 - Üniversitemizin http://gensek.beun.edu.tr/icerik/8/yonetmelikler.html sayfasında yayınlanmış olan Üniversitemiz Birimlerinde Doçent Kadrosuna Atanma İlkelerinde yer alan formları,

8 - Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna müracaat edenlerin 4 (Dört) nüsha halinde

a) Özgeçmişlerini,

b) Yayın listelerini,

c) Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyaları ile birlikte müracaat etmeleri ilan olunur.

- Müracaat edenlerin 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları ve Üniversitemiz http://personel.beun.edu.tr/ilkeler sayfasında yayınlanmış olan "Üniversitemiz Birimlerinde Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent Kadrosuna Atanma İlkeleri"nde belirtilen şartları sağlamış olmaları,

- Yardımcı Doçent kadrosuna başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri,

- Yurtdışından alınmış Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

NOT: Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

Anabilim Dalı

Doçent

Yrd. Doç.

Açıklama

EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM

1

Eğitim Programları ve Öğretim alanında Doçent unvanına sahip olmak.

MATEMATİK EĞİTİMİ

1

Matematik Eğitimi alanında Doçent unvanına sahip olmak.

SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ

1

Sosyal Bilgiler Eğitimi Alanında Doçent unvanına sahip olmak.

TIP FAKÜLTESİ 

PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ

1

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı olmak. Trombositten zengin plazmanın fleb yaşayabilirliği üzerine etkisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

GENEL CERRAHİ

1

Genel Cerrahi Uzmanı olmak. Ozonla oksidatif ön koşullandırmanın radyasyona bağlı organ hasarına etkisi konusunda deneysel çalışmalar yapmış olmak.

ÜROLOJİ

1

Üroloji uzmanı olmak. Renal hücreli karsinom dokusunda EGFR,BRAF ve KRAS Gen mutasyonlarının klinik parametreler ile karşılaştırılması konusunda çalışmalar yapmış olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 

ENDODONTİ

1

Endodonti Anabilim dalında Doktora yapmış olmak. Ni - Ti eğelerin yüzey özellikleri ve atomik kuvvet mikroskobu konusunda çalışmalar yapmış olmak.

ECZACILIK FAKÜLTESİ 

FARMASOTİK MİKROBİYOLOJİ

1

Eczacılık Fakültesi Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalında doktora yapmış olmak ve Mycoplasma hominis mikroorganizması ile ilgili çalışma yapmış olmak.

FARMASOTİK MİKROBİYOLOJİ

1

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalında doktora yapmış olmak ve Exophiala cinsi esmer mayalar üzerinde çalışma yapmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

ANALİTİK KİMYA

1

Analitik Kimya Anabilim dalında Doçent ünvanı almış olmak. Mikroekstraksiyon esaslı analitik yöntemlerin geliştirilmesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

GENEL TÜRK TARİHİ

1

Genel Türk Tarihi Anabilim dalında Doçent ünvanı almış olmak. Yakın dönem Türkistan tarihi konularında çalışmalar yapmış olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

DİN BİLİMLERİ

1

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim dalında Doçent ünvanı almış olmak. Değerler ve Maneviyat eğitimi ile Osmanlı eğitimi düşüncesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

PROTEZ-ORTEZ FİZYOTERAPİ

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans mezunu olmak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Protez-Ortez ve Biyomekanik Bilim Dalında doktorasını tamamlamış olmak, Ayak Biyomekaniği konusunda çalışmalar yapmış olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

GRAFİK

1

Yeni Medya Anasanat dalında sanatta yeterlik yapmış olmak. Resim ve Sinema İlişkisi Bağlamında Göstergebilimsel çalışmalar yapmış olmak.

ÇAYCUMA GIDA VE TARIM MESLEK YÜKSEKOKULU 

GIDA TEKNOLOJİSİ

1

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları alanında doktora yapmış olmak. Yemlerin biyolojik metodlarla muamelesi ve sindirilebilirliğin incelenmesi konularında çalışma yapmış olmak.

5147/1-1


İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır.

 

Fakülte

Bölüm/

Program

Ünvan

Kadro Sayısı

Aranan Kriterler

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Prof. Dr.

1

Endüstri Mühendisliği alanında Yüksek Lisans, Doktora ya da Doçentlik derecesine sahip olmak. Yöneylem Araştırması, Tedarik Zinciri Tasarımı ve Yönetimi, Ters Lojistik, Lojistik Yönetimi alanlarında eğitim, araştırma ve yayınlar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Prof. Dr.

1

Adayların Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında Doçentlik derecesi almış olmaları gerekmektedir.

Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu

Spor Yöneticiliği

Doç. Dr.

1

Adayların Spor Yöneticiliği veya Uygulamalı İletişim bilim dalında doçentlik belgelerini almış olmaları, spor endüstrisi, spor pazarlaması, spor iletişimi, spor yönetimi ve markalaşma alanlarında eserlere sahip olmaları gerekmektedir.

 

İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin http://www.bilgi.edu.tr adresinde yer almaktadır.

5141/1-1


 


 


Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosundan:

İlamat No: 2017/161 - 166

SN: ABDARAOUF BENABDALLA Dikk.

(Rachid ve Samia oğlu, 15/11/1986 doğumlu)

Uzunköprü 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2017/58 Esas - 2017/74 Karar sayılı ilamı ile göçmen kaçakçılığı suçundan hakkınızda 2 Yıl 6 Ay Hapis Cezası ve 80,00 TL Adli Para Cezasına hükmolunduğundan hapis cezası için 10 Gün, para cezası için 30 gün içerisinde bulunduğunuz yere en yakın Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat etmeniz gerekmektedir. (Daha önce 22/02/2017 - 22/03/2017 tarihleri arasında tutuklulukta geçirdiğiniz 28 gün hapis cezanızdan mahsup edilecektir)

Haklı, geçerli ve gerektiğinden belgelendirilebilen bir mazeretiniz olmaksızın belirtilen süre içerisinde müracaat etmemeniz halinde tekrar bir uyarı yapılmadan, hakkınızda Yakalama Emri çıkarılacağı ilanen tebliğ olunur.

 

Sıra No

İlamat No

Adı Soyadı

Ceza Miktarı

1

2017/161

ABDARAOUF BENABDALLA

2 YIL 6 AY Hapis

2

2017/166

ABDARAOUF BENABDALLA

80,00 TL Para Cezası

5180/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ