7 Haziran 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30089

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ÇEVRE YÖNETMELİĞİ GEREĞİ ATIK AMBALAJ BELGELENDİRME HİZMETİ ALINACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


ARSA ÜZERİNE BİNA İNŞAATI KAT KARŞILIĞI OLARAK VERİLMEK ÜZERE İHALE EDİLECEKTİR

Tavşanlı Belediye Başkanlığından:


72 BAŞ SAFKAN ARAP TAYI KARACABEY TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDE AÇIK ARTTIRMA USULÜ İLE SATILACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:


2.500 ADET KARTOTEKS DOLABI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


129 KALEM DALGIÇ POMPA SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


FOTOKOPİ KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


3 KALEM MUHTELİF CİNS VE MİKTAR KURTARMA SETİ MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


AKTÜATÖRLÜ VANA SATIN ALINACAKTIR

Burdur Şeker Fabrikasından:


OYUN PARKI VE ORGANİZASYON HİZMETLERİNİN İŞLETİLMESİ İŞİNİN İHALESİ YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


HATTI CARİ VE İSTASYON YOLU MAKASLARINDA ALÜMİNOTERMİT RAY KAYNAĞI YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden: ADANA


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Seferihisar Belediye Başkanlığından:


KİREÇ OCAĞI TAHMİL TAHLİYE HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından:


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ÇEVRE YÖNETMELİĞİ GEREĞİ ATIK AMBALAJ BELGELENDİRME HİZMETİ ALINACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamızın Çevre yönetmeliği gereği atık ambalaj belgelendirme hizmeti (Pet 39.418 Kg, Polietilen 201.727 Kg, Kağıt/Karton 157.005 Kg), teklif alma usulüyle alınacaktır.

2 - Çevre yönetmeliği gereği atık ambalaj belgelendirme hizmeti alımına ait teklifin verilebilmesi için Fabrikamızda İş Güvenliği Uzmanımızdan bilgi alınabilir.

3 - Teklifler en geç 14.06.2017 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

                Tel: 397 33 65 - 66   Faks: 397 33 71 - 74

5209/1-1


ARSA ÜZERİNE BİNA İNŞAATI KAT KARŞILIĞI OLARAK VERİLMEK ÜZERE İHALE EDİLECEKTİR

Tavşanlı Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Kütahya ili Tavşanlı ilçesi Moymul mahallesi 521 ada 16 parselde Tavşanlı Belediyesi adına kayıtlı 2108 m2 arsa üzerine bina inşaatının kat karşılığı olarak verilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 ve 47. maddesi Hükümlerine göre açık artırma suretiyle ihale edilecektir.

2 - İhale 21.06.2017 Çarşamba günü saat 11.00'de Belediye Encümeni huzurunda Belediye Encümen odasında yapılacaktır.

3 - Belediyemizde kalan bağımsız bölümlere ait muhammen bedel 1.291.609,40 TL + 50.000,00 TL=1.341.609,40 TL (KDV dâhil) dir. %3 geçici teminatı 40.500,00 TL cayma teminatı 10.000,00 TL'dir.

4 - Geçici teminatı ihale saatinden önce Belediyemiz veznesine yatırılması gerekmektedir.

5 - Bu işe ait şartnameler Belediyemiz Fen İşleri ve Mali Hizm. Müdürlüğünde görülebilir.

5157/1-1


72 BAŞ SAFKAN ARAP TAYI KARACABEY TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDE AÇIK ARTTIRMA USULÜ İLE SATILACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:

1 - İşletmemiz yetiştirmesi;

2015 - 2016 doğumlu 28 baş erkek ve 44 baş dişi tay olmak üzere toplam 72 baş Safkan Arap tayı açık arttırma usulü ile satılacaktır.

2 - İhale, 18.07.2017 Salı günü saat 13.00'de Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü atçılık tesislerinde Alım-Satım ve İhale Komisyonumuz huzurunda yapılacaktır.

3 - Tay başına geçici teminat 5.000,00 TL'dir.

4 - İhaleye ilişkin şartname, TİGEM-Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA, Sultansuyu ve Karacabey Tarım İşletmelerimizde görülebilir.

5 - TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna tabi değildir. İhale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

İlan olunur.

5154/1-1


2.500 ADET KARTOTEKS DOLABI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ihtiyacı 2.500 adet kartoteks dolabı, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 15/06/2017 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

5223/1-1


129 KALEM DALGIÇ POMPA SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ihtiyacı 129 kalem dalgıç pompa, teknik şartnamesine ve diğer hususlara uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesinin, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 19.06.2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.15’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve diğer hususlara uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

5206/1-1


FOTOKOPİ KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, Ofis Ticari Şartnamesi, Teknik Şartnamesi ve İhale Ek Şartlari hükümleri dahilinde iç piyasadan açık teklif usulü ile satın alınacaktır.

 

Malzemenin Grubu

Miktarı (Top)

Neye Göre Alınacağı

GRUP 1: KAĞIT, KARTON ve MUKAVVA MAMULLERİ

112501 stok nolu Fotokopi Kağıdı (I. Hamur, 80 gr/m2, A4)

850.000

Teknik Şartname

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL ŞARTNAME EKİ LİSTEDE BELİRTİLMİŞTİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler.

b) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmeleri için ihale doküman bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

c) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. İhalenin bütünüyle iptali halinde, ihale evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve İhale Ek Şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 15.06.2017 günü en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz III No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da açılacaktır. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, teslim mahalleri itibariyle tespit edilen miktarın tamamı için ünite bazında kısmi teklif de verilebilecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere, istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihi itibariyle geçerli EN AZ 6 AY GEÇERLİ GEÇİCİ TEMİNAT verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

5207/1-1


3 KALEM MUHTELİF CİNS VE MİKTAR KURTARMA SETİ MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ihtiyacı “3 kalem Muhtelif cins ve miktar kurtarma seti malzemesi” Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile kısmi teklife açık olmak üzere iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

 

Malzeme No

Malzemenin Cinsi

Miktar

Kısmi Teklif İçin İhale Evrak Bedeli

1

Karbon Fiber kompozit (2 Kişi tarafından kullanılabilir solunum seti)

200

130 TL

2

Yüksek basınçlı kaldırma yastık seti

60

130 TL

3

Akülü Liberatör seti

26

130 TL

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartname belgesiyle sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, dökümü alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, tabloda belirtilen şartname bedelini, Ofis veznesine veya Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslının dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı, ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler ile Kurum tarafından teknik şartnamede istenen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de önce dış zarflar açılacak, gerekli belgelerin incelenmesini müteakip, teklif mektuplarının açılmasına geçilecek veya Komisyonumuzca yapılan değerlendirme sonucu teklif mektuplarının açılacağı gün ayrıca bildirilecektir.

4 - Teklifler, 15.06.2017 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

5 - İstekliler İhale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi “yukarıdaki” tabloda yer alan kısımlar için kısmi teklifte bulunabilirler. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

5208/1-1


AKTÜATÖRLÜ VANA SATIN ALINACAKTIR

Burdur Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız ihtiyacı olan aktüatörlü vana temini ihalesi Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                               :  2017/274087

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  Şeker Fabrikası Müdürlüğü-Şekerevleri Mah. Yunus Emre Cad. Kapı No: 2   15220 BURDUR

b) Telefon ve faks numarası                   :  0 248 233 19 35 - 0 248 233 12 67

2 - İhale konusu Malın

a) Adı                                                     :  Fabrikamız ihtiyacı olan muhtelif tür ve ebatlarda ventil, temini

b) Niteliği ve miktarı                              :  Aşağıda yazılı malzemeler şartname ve sözleşmede belirtilen şartlar dahilinde Fabrikamıza teslim edilmek üzere satın alınacaktır.

 

 

MAL KALEMİNİNİ ADI VE KISA AÇIKLAMASI

BİRİMİ

MİKTARI

1

KELEBEK DN 400 PN 10 EPDM PNÖM. AKT. (ORANSAL)

ADET

1

2

KELEBEK DN 300 PN 10 EPDM-H PNÖM. AKT. (ON-OFF)

ADET

7

3

KELEBEK DN 150 PN 16 EPDM PNÖM. AKT. (ON-OFF)

ADET

3

4

KELEBEK DN 125 PN 16 EPDM PNÖM. AKT. (ON-OFF)

ADET

6

5

KELEBEK DN 100 PN 16 EPDM PNÖM. AKT. (ON-OFF)

ADET

6

6

KELEBEK DN 80 PN 16 EPDM-H PNÖM. AKT. (ON-OFF)

ADET

3

7

KELEBEK DN 80 PN 16 EPDM PNÖM. AKT. (ON-OFF)

ADET

4

8

KELEBEK DN 65 PN 16 EPDM-H PNÖM. AKT. (ORANSAL)

ADET

7

9

KELEBEK DN 50 PN 16 PTFE PNÖM. AKT. (ON-OFF)

ADET

3

10

KELEBEK DN 50 PN 16 EPDM PNÖM. AKT. (ON-OFF)

ADET

6

11

PASLANMAZ KÜRESEL DN 150 PN 16 İMALATÇİ MEKANİK KOLLU

ADET

3

12

PASLANMAZ KÜRESEL DN 125 PN 16 İMALATÇİ MEKANİK KOLLU

ADET

3

13

KELEBEK DN 300 EPDM-H MEKANİK KOLLU

ADET

2

14

KELEBEK DN 250 EPDM-H MEKANİK KOLLU

ADET

10

15

KELEBEK DN 200 EPDM MEKANİK KOLLU

ADET

9

 

3 - İhale Konusu malın teslim yeri          :  Burdur Şeker Fabrikası Malzeme ambarı

4 - İhale dokümanın görülmesi ve temini:

a) İhale dokümanının görüleceği yer      :  Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi

b) İhale dokümanının satın

    alınabileceği yer                                  :  Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi

c) İhale dokümanının satış bedeli

    (KDV dahil)                                       :  TL 60,00

5 - İhaleye ilişkin bilgiler ile son teklif verme tarih ve saati

a) Tekliflerin sunulacağı adres                :  Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği

b) İhalenin yapılacağı adres                    :  Burdur Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

c) İhale (son teklif verme) tarihi             :  19/06/2017

d) İhale (son teklif verme) saati              :  Saat 14.30

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Bu ihalede malzemenin tamamı için teklif verilecektir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

8 - Mezkur mal alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

9 - Bu ihalede kısmi teklif verilebilecektir.

5153/1-1


OYUN PARKI VE ORGANİZASYON HİZMETLERİNİN İŞLETİLMESİ İŞİNİN İHALESİ YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - Encümen Kayıt No                  :  1661

2 - İşin Konusu                             :  Florya Sosyal Tesisinde bulunan oyun parkı ile Florya, Avcılar Deniz Köşk, Çırpıcı ve Beykoz Koru Sosyal Tesislerinde yapılan Organizasyon Hizmetlerinin İşletilmesi İşi

3 - Adres Bilgisi                              1- Florya İtfaiye Arkası Çiros Halk Plajı Yanı Florya/ Bakırköy/İstanbul

                                                         2- Florya İtfaiye Arkası Çiros Halk Plajı Yanı Florya/ Bakırköy/İstanbul

                                                         3- Avcılar Sahil Denizköşkler Mevkii/Avcılar/ İstanbul

                                                         4- Gümüşsuyu Mah. Kemerüstü Sokak Beykoz/ İstanbul

                                                         5- Osmaniye Mah. Çırpıcı Şehir Parkı İçi Bakırköy/ İstanbul

4 - Mülkiyet Durumu                   :  İstanbul Büyükşehir Belediyesi

5 - Muhammen Bedel                   :  4.239.900.- TL + KDV (3 Yıllık)

6 - Geçici Teminat                        :  127.197.-TL

7 - İhale Usulü                              :  2886 Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü

8 - İşletme Süresi                          :  3 Yıl

9 - İhale Tarihi ve Saati                 :  21 Haziran 2017 Saat: 13:00 - Son teklif verme tarih ve saati: 21 Haziran 2017 Saat:13:00

10 - İhalenin Yapılacağı Yer:        :  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu

                                                         Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad.   No: 5 Saraçhane - Fatih/İstanbul

11 - İhale şartnamesinin görülebileceği

       veya satın alınabileceği yer    :  İhale Şartnamesi 250.-TL bedelle İBB İşletmeler Müdürlüğü Akşemsettin Mh. Akşemsettin Bulv. No: 138 Alibeyköy/Eyüp/İSTANBUL adresinden satın alınabilir veya ücretsiz görülebilir.

                                                         Tel: 0 212 600 95 00 Fax: 0 212 600 95 87

12 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir.

12.1. Teklif mektubunu havi iç zarf,

12.2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminatı,

12.3. Gerçek kişiler için Kanuni ikametgâh, nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.),

12.4. Yabancı isteklilerin Tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi (adres beyanı),

12.5. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi

a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihale yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,

12.6. İmza Sirküleri

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir)

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir.

12.7. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)

12.8. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, şartname ekindeki örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.)

12.9. Faaliyet alanının, taahhüt konusu işin niteliğini (Go-Kart yeri işletmeciliği, çocuk oyun makineleri veya çocuk oyuncakları veya çocuk oyun alanları işletmeciliği) kapsayan hususları tevsik ettiğini gösteren Ticaret ve/veya Sanayi veya ilgili Meslek Odasından alınacak belge. (Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin bu belgeyi temin etmesi gerekmektedir)

12.10. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’ndan alınan Hobi Karting Pisti Lisans Belgesi. (Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin bu belgeyi temin etmesi gerekmektedir)

12.11. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Reklam Yönetimi Müdürlüğü, Emlak Müdürlüğü ve Mesken Müdürlüğüne kira, ecrimisil, işletme bedeli, intifa hakkı, tahsis bedeli konularında birikmiş borcu bulunmaması ve/veya bu konularda haklarında tahsil davası açılmamış olması gerekmekte olup, borcu ve tahsil davası olmadığında dair Gelirler Müdürlüğü’nden temin edilecek “Borcu Yoktur Belgesi”,

İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.

İsteklilerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri zorunludur

13 - İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını ihale günü (21 Haziran 2017) en geç saat:13:00’e kadar Büyükşehir Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen Müdürlüğü Kemalpaşa Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Caddesi No: 5   34134 Fatih/İstanbul) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

14 - Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.

15 - Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

5210/1-1


HATTI CARİ VE İSTASYON YOLU MAKASLARINDA ALÜMİNOTERMİT RAY KAYNAĞI YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden:

ADANA

İhale Kayıt No                        :  2017/272561

1 - İdarenin:

a) Adresi                                 :  Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. 01120 Seyhan/ADANA

b) Telefon ve Faks Numarası :  0 322 4575354/4531195

c) Elektronik Posta Adresi      :  6bolgemudurlugu@tcdd.gov.tr

İhale konusu hizmetin

adı ve miktarı                          :  Hattı Cari ve İstasyon Yolu Makaslarında Alüminotermit Ray Kaynağı Yapılması İşi

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

2 - Tekliflerin TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 29/06/2017 günü saat 10.00 de kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

3 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 250,00 TL bedelle temin edilebilir.

4 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

5 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

5028/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Seferihisar Belediye Başkanlığından:

İli                                      :  İzmir

İlçesi                                 :  Seferihisar

Kurum                              :  Seferihisar Belediye Başkanlığı

İşin Adı/Konusu/Cinsi     :  Taşınmaz mal satılacaktır.

İhale Tarihi&Saati            :  21/06/2017 (YirmibirHaziranikibinonyedi) Çarşamba Günü Saat: 11.00 (on bir)

İhale Usulü                       :  2886 sayılı Kanunun 36. maddesine göre 37-43. maddelerinde belirtilen Kapalı Teklif Usulü

Madde 1. Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmaz 2886 sayılı Kanunun 36. maddesine göre 37-43. maddelerinde belirtilen şekilde kapalı teklif usulü ile satılacaktır.

Madde 2. İhale kapsamında aşağıda bilgileri bulunan taşınmaz 15.350.000,00-TL (OnbeşmilyonüçyüzellibinTürklirası) muhammen bedelle satılacaktır. İhale bedeli peşin olarak ödenecektir. İhale bedelinin tamamı ödenmeden tapuda ferağ verilmeyecektir.

Tapu Bilgileri: Seferihisar Belediye Başkanlığı mülkiyetindeki Tapunun İzmir İli Seferihisar İlçesi Sığacık Mahallesi 777 ada 23 parselinde kayıtlı 56.240,00 m² yüzölçümlü arsa vasfında taşınmaz.

İmar durumu: 3. Derece Arkeolojik Sit Alanında olup; 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planında Turizm Tesis alanıdır.

Yapılaşma koşulları Otel olması durumunda; E:0,50 Hmax = 10,00 m (3 kat), Tatil Köyü olması durumunda; E:0,30 Hmax = 6,50 m (2 kat) şeklindedir.

Söz konusu parselde İmar uygulaması yapılması gerekmektedir. Parselin 13.157,17 m2 lik kısmı yeşil alan ve yolda kalmakta olup, geri kalan 43.259,24 m2 lik kısmı Turizm Tesis Alanı İmarlıdır.

Madde 3. İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte Seferihisar Belediye Başkanlığında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. Komisyon gerekçesini kararda belirtmek üzere ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Madde 4. İhaleye ilişkin şartname Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden mesai saatleri dahilinde ücretsiz görülebilir ve 200 TL karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacakların şartname bedelini yatırmaları zorunludur.

Madde 5. Postayla yapılacak başvurular için adresimiz Seferihisar Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Camikebir Mahallesi 52/1 Sok. No. 14 Seferihisar/İZMİR’dir.

Madde 6. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatla ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Madde 7. “SON TEKLİFLER İHALEDE HAZIR BULUNAN İSTEKLİLERDEN” alınacağı için isteklilerin ihalede hazır bulunmaları gerekmektedir.

Madde 8. İhaleye katılabilmek için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir;

2886 sayılı Kanunun 36. maddesine göre usulüne göre hazırlanmış,

a- Dış Zarf (İdari Şartname madde:11 de belirtilen şekliyle)

b- İç Zarf (İdari Şartname madde:11 de belirtilen şekliyle)

c- Teklif Mektubu (İdari şartname ekinde bulunan örneğe uygun)

d- Kanuni ikametgah sahibi olmak (İkametgah ilmühaberi/yerleşim yeri belgesi/adres beyanı)

e- Nüfus sureti (gerçek kişiler için)

f- Muhammen bedelin %3 ü oranında, 460.500,00 TL (DörtyüzatmışbinbeşyüzTürklirası) tutarında geçici teminat yatırmak. (Şartname 8. maddede belirtildiği şekilde.)

g- Şartname alındı makbuzu

h- Başkası adına ihaleye katılacaklar için usulüne uygun olarak düzenlenmiş noter tasdikli vekaletname

ı- Tüzel Kişiler ihaleye katılacaksa, Ticaret ve Sanayi Odasından veya ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasından kayıtlı olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge

i- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi

j- Tüzel kişi olması halinde, İlgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

k- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi.

Madde 9. İsteklilerin; ihaleye katılabilmek için belirtilen belgeler, belediyeden temin edecekleri şartname ve şartname ekleri ile birlikte ihale dosyalarını 21/06/2017 Tarih ve Saat:10:30’a kadar Seferihisar Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur.

İlan olunur.

5104/1-1


KİREÇ OCAĞI TAHMİL TAHLİYE HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız 2017/2018 Kampanya Dönemi Kireç Ocağı Tahmil Tahliye Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Kayıt No                        :  2017/191799

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Ayaş Yolu 18 Km Etimesgut/ANKARA

b) Telefon No                         :  0 312 293 44 00

c) Faks No                              :  0 312 244 90 78

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  Fabrikamızın 2017/2018 pancar kampanyası süresince her vardiyada 6 işçi olmak üzere toplam 18 işçi tahmini 115 gün Kireç Ocaklarında günlük tahmini 190 ton, toplam tahmini 21.000 ton kireç taşının ile (± % 20 toleranslı) bant ile vagonete, günlük tahmini 15 ton, toplam tahmini 1.700 ton kok kömürünün dirgen ile kovalara doldurularak vagonete boşaltılması ve vagonetin elle itilerek ocak asansörüne verilmesi, ayrıca kok kömürünün elekten elenmesi, kok kömürü ve kireç taşının iri olanlarının çekiç veya balyozla kırılması, taş balastı ile kok tozunun kepçe alabilecek şekilde kenara istif edilmesi ve kireç ocağı maniplasyon sahası temizliği işidir

b) Yapılacağı Yer                   :  Ankara Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                          :  11.09.2017 ile 03.01.2018 tarihleri arası olup (tahmini 115 gün) Ankara Şeker Fabrikası 2017/2018 kampanya dönemidir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                    :  22.06.2017 Saat 10:00

4 - İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18 Km. Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve ¨ 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

8 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

9 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5009/1-1


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - İHALENİN KONUSU: Antalya Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan aşağıda tapu kaydı belirtilen taşınmaz mallar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile satılacaktır.

Satılacak taşınmazların;

 

S. No

İlçesi

Mahallesi

Ada no

Parsel no

Yüzölçümü (m2)

Muhammen bedeli (TL)

Geçici teminat bedeli (TL)

İhale tarihi

İhale saati

1

Manavgat

Aşağıışıklar

-

341

48.208,00

2.650.000,00

79.500,00

22.06.2017

15:00

2

Serik

Yukarıkocayatak

-

1

40.125,00

2.407.500,00

72.225,00

22.06.2017

15:20

 

2 - Şartnameler Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı’ndan (Emlak Şube Müdürlüğü) mesai saatleri içinde görülebilir, 250,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleler Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4 - İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden aşağıdaki şartlar aranır.

GERÇEK KİŞİLERDEN:

5.1- Kanuni ikametgâhı ve nüfus cüzdanı fotokopisi olması,

5.2- Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,

5.3- İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

5.4- İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslını,

5.5- Geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubunu vermesi.

TÜZEL KİŞİLERDEN:

5.6- Tüzel kişiliğin bulunduğu yerin Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, 2017 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.

5.7- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

5.8- Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca ve Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

5.9- İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

5.10- İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslını,

5.11- Geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubunu vermesi.

6 - Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakla ve arttırmada en uygun bedeli tespitte serbesttir.

7 - Posta ile yapılacak başvuruların ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaşması şarttır.

İlan olunur.

5101/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

A GRUBU

Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Gaziakdemir Mahallesindeki taşınmazların peşin satışı işi 2886 sayılı D.İ. Kanunun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile.

 

S. NO

İLÇESİ

MAHALLE

ADA- PARSEL- NO

TOPLAM m2

BELEDİYE HİSSESİ

İMAR DURUMU

TAHMİN EDİLEN BEDEL TL

GEÇİCİ TEMİNAT %3

1

Osmangazi

Gaziakdemir

5360-1

1.958,35

Tam

Termal Turizm Alanı

6.070.885,00

182.127,00

2

Osmangazi

Gaziakdemir

5360-2

5.989,95

Tam

Termal Turizm Alanı

18.568.845,00

557.066,00

3

Osmangazi

Gaziakdemir

3687-1

13.945,30

22312477/22317840

Termal Turizm Alanı

43.230.430,00

1.296.913,00

 

B GRUBU

Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Gaziakdemir Mahallesindeki taşınmazın peşin satışı işi 2886 sayılı D.İ. Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile.

 

S. NO

İLÇESİ

MAHALLE

ADA- PARSEL- NO

TOPLAM m2

BELEYE HİSSE

İMAR DURUMU

TAHMİN EDİLEN BEDEL TL

GEÇİCİ TEMİNAT %3

1

Osmangazi

Gaziakdemir

3687-2

82,21

Tam

Termal Turizm Alanı

254.851,00

7.646,00

 

Yukarıda belirtilen 4 adet arsa satışının İhalesi Belediyemiz Encümeninde 20/06/2017 Salı günü saat 15.00 de satışları birlikte yapılacak olup teklifler kapalı olarak tek zarfta sunulacaktır.

Şartname ve ekleri: Destek Hizmetleri Dai. Bşkna bağlı İhale Şb. Müd.de görülebileceği gibi 500,00 TL (KDV Dahil) bedelle temin edilebilir.

 

İSTENEN EVRAKLAR

ŞİRKETLER

ŞAHISLAR

1

İmza Sirküleri

1

İmza Beyannamesi

2

Vekil İse Vekaletname

2

Vekil İse Vekaletname

3

Vekaleten İhaleye Katılma Halinde, İstekli Adına Katılan Kişinin Noter Tasdikli İmza Sirküleri

3

Vekaleten İhaleye Kalma Halinde, İstekli Adına Katılan Kişinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi

4

Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

4

Nüfus Kayıt Örneği.

5

Gici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz

5

İkametgah Senedi

6

Şartname Alındığına Dair Makbuz

6

Gici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz

7

Ticaret Sicili Gazetesi

7

Şartname Alındığına Dair Makbuz

8

Bursa Büyükşehir Belediyesinden Borcu Yoktur Belgesi

8

Bursa Büyükşehir Belediyesinden Borcu Yoktur Belgesi

 

İstenen belgelerin ihale günü 14:00’a kadar Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.

Telgrafla ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

http://www.bursa.bel.tr.

İlan olunur.

4964/1-1