6 Haziran 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30088

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinden:

Çankaya Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sinop Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 


Çankaya Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

Ankara İl Müdürlüğü Maarif Başkanlığı tarafından yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda düzenlenen 4/4/2017 tarihli ve 663.07/13 sayılı raporda.

Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 11/4/2017 tarih ve 663.07/4982700 sayılı yazısı.

Fatma ÖZEK - Çankaya Aziz Altınpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni.

MALİ YÖNDEN:

16/2/2017 tarihinden itibaren yapılan ödemelerin yasal faiziyle tahsil edilmesi gerektiği teklifi getirilmiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur.

5105/1-1


Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör kadrosuna 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. Maddesine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre Öğretim Üyeleri alınacaktır.

 

FAKÜLTE

BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

ADET

Tıp Fakültesi

Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Profesör

1

Tıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Profesör

2

 

BAŞVURU İŞLEMLERİ:

Profesör kadrosu için, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 1 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 6 (Altı) takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

Son başvuru tarihi ilanın yayınlanmasından itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. (Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmış olması gerekmektedir.)

İlan olunur.

5134/1-1


Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

05.06.2017 tarihli ve 30087 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Öğretim Üyesi ilanımızda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı Profesör ilanımızın açıklaması ile Üretim Yönetim ve Pazarlama Ana Bilim Dalı Profesör ilanımızın açıklaması sehven hatalı yayımlanmıştır. Doğrusu aşağıdaki gibidir.

Duyurulur.

 

İLGİLİ BİRİM

PROFESÖR

ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

Derece

Adet

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İşletme Bölümü

İşletmelerde kriz yönetimi ve kurumsal yönetim konularında çalışmaları olmak.

Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı

1

1

Üretim Yönetim ve Pazarlama Ana Bilim Dalı

1

1

Teknoloji kabul modelleri, tüketici davranışları ve hizmet pazarlaması konularında çalışmaları olmak.

5167/1-1


İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre üniversitemizin akademik birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru Koşulları:

• Adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunundaki genel koşulları, 5772 sayılı Kanun uyarınca İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi tarafından belirlenen “Atama-Terfi Kriterleri’ni ve kadrolarının karşısında belirtilen özel koşulları karşılıyor olmaları gerekir.

Bütün Kadrolar için Gerekli Başvuru Belgeleri:

• Başvuru dilekçesi;

• YÖK formatında detaylı özgeçmiş ve yayın listesi; (Üniversitemiz web sayfası İnsan Kaynakları bölümündeki YÖK Formatındaki özgeçmişin doldurulması gerekmektedir.)

• Lisans / Yüksek Lisans / Doktora diplomalarının noter tasdikli örneği;

• Yurt dışından doktora alan adaylar için, YÖK denklik belgesinin aslı ya da noter tasdikli örneği;

• YÖK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi aslı veya noter tasdikli örneği;

• Nüfus cüzdanı fotokopisi;

• 2 adet vesikalık fotoğraf;

• Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştıkları kurumdan alacakları ayrıntılı hizmet belgelerini dosyalarında sunmaları zorunludur.

Profesör kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek, aşağıdaki adrese şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Profesör kadrolarına başvuranların yayın dosyalarındaki eserlerden biri “başlıca araştırma eseri” olarak belirtilmelidir.

Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazete’de yayımlanma tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içinde yapılmayan veya eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru Adresi:

• Başvurular, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na (Mahmutbey Mah., Dilmenler Cad., Bağcılar, İstanbul) şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

 

Fakülte

Bölüm

Unvan

Kadro Sayısı

Özel Şart

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler

Ekonomi

Profesör

1

Adayların, İstatistik ve/veya Ekonometri alanında doktora sahibi, tercihen R ve/veya Matlab konusunda deneyimli olmaları gerekmektedir.

İşletme

Profesör

1

Adayların Doçentliğini finans alanında almış olmaları, Sermaye Piyasaları alanında uzmanlaşmış olmaları ve bu alanda İngilizce ders verebiliyor olmaları gerekmektedir. Ayrıca adayların Üniversitemizce belirlenerek web sitesinde ilan edilmiş olan Profesörlüğe atanmak için gerekli asgari koşulları sağlıyor olmaları gerekmektedir.

Güzel Sanatlar ve Tasarım

Sinema ve Televizyon

Yardımcı Doçent

1

Radyo Televizyon ve Sinema bölümünden lisans mezunu olup Film Tasarımı Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Sinema Tekniği alanında yetkin olmak.

Uygulamalı Bilimler

Yönetim Bilişim Sistemleri

Profesör

1

Adayların Kamu Finansmanı, Finansal İktisat, Uluslararası İktisat alanlarının en az birinde uzman, tercihen mikrosimülasyon konusunda deneyimli olmaları gerekmektedir.

5169/1-1


Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Bölüm ve Anabilim Dallarına adet ve koşulları belirtilen Üniversitemiz Birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yasanın ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör ve Doçent kadrolarına devamlı statüye göre atama yapılacaktır. Adayların istenilen belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlüğümüze, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Kadrolara müracaat eden adayların Akdeniz Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uymaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler Rektörlük Personel Daire Başkanlığından ya da http://personel.akdeniz.edu.tr/duyurular adresinden öğrenilebilir. Bu adresteki değerlendirme tablosunun doldurularak başvuru dilekçesine eklenmesi.

Üniversitemizde görev yapan akademik personelin atama işlemlerinde güncellenmiş AVES bilgilerinin bir çıktısının başvuru belgelerine eklenmesi gerekmektedir.

Doktora ve Doçent unvanı Yurtdışından alınmış ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

PROFESÖRLER İÇİN

2547 Sayılı Yasanın 26. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma

Yönetmeliğinin 17. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Dilekçe (Adayların dilekçelerinde Başlıca Araştırma Eserini belirtmesi)

Özgeçmiş

Bilimsel çalışma ve yayınlarından 6’şar takım,

Lisans, Yüksek Lisans belgesi,

Doktora belgesi, Doçentlik belgesi,

1 adet fotoğraf,

Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

DOÇENTLER İÇİN

2547 Sayılı Yasanın 25.maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Dilekçe

Özgeçmiş

Bilimsel çalışma ve yayınlarından 4’er takım

Lisans, Yüksek Lisans belgesi,

Doktora belgesi, Doçentlik belgesi,

1 adet fotoğraf

Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

 

BİRİMİ

BÖLÜM

A.B.D.

UNVANI

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

Edebiyat Fakültesi

Gerontoloji

Gerontoloji

Profesör

1

1

Biyoloji temel alanında doktora ve doçentlik unvanına sahip olmak. Yaşlılık, insan sağlığı ve genom alanlarında çalışmaları bulunmak, Yurtdışı çalışma deneyimine sahip olmak.

Edebiyat Fakültesi

Gerontoloji

Gerontoloji

Doçent

1

1

Fiziki Antropoloji alanında doktora ve doçentlik unvanına sahip olmak. Yaşlılık beslenmesi, antropometrisi ve ergonomisi konularında çalışmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Profesör

1

1

Öğretmen eğitimi konularında çalışmaları olmak. Doçentliğini Eğitim Sosyolojisi alanından almış olmak.

Eğitim Fakültesi

Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Profesör

1

1

Toplum Dilbilimi ve Dil Öğretimi alanlarında çalışmaları olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Ortodonti

Doçent

1

1

Prenatal dönem Kraniyofasiyal büyüme ve gelişim üzerine çalışmış olmak, Kraniyofasiyal Ortodonti konusunda en az 1 yıl süreli yurtdışı deneyimine sahip olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Doçent

1

1

Doktorasını Tutum ve Çoklu Zeka konusunda yapmış olmak

5027/1-1


Sinop Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi uyarınca Öğretim Elemanları alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

1 - Profesör kadrosuna başvuracak adayların; Dilekçeleri ile birlikte özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Doçentlik Belgesi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesi, iki adet fotoğraf ve Sinop Üniversitesi Akademik Değerlendirme Formunu doldurarak, yayın listesi ve tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan 6 takım dosya ile özgeçmiş, eserleri ve diğer belgeleri içeren 6 adet CD’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Adaylar, başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak göstereceklerdir.)

- Adayın Doçentlik unvanı aldıktan sonra yaptığı çalışma ve yayınlarda bu unvanı almış olduğu temel alan için Üniversitelerarası Kurul tarafından değişik bilim dalları için ayrı ayrı belirlenen ve adayın doçentliğe yükseltilmesi sırasında yürürlükte olan ölçütlerin öngördüğü yayın koşullarını tekrar sağlamış olmak.

- Başvuru dosyasına Doçentliğe yükseltilmesi sırasında yürürlükte olan ölçütleri gösteren yazılı beyanı eklemesi gerekmektedir

2 - Yardımcı Doçent Kadrosuna başvuracak adayların; Başvurdukları anabilim dalı ve yabancı dilini belirten dilekçelerine, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi ve Sinop Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının internet adresinden temin edilen Akademik Değerlendirme Formunu doldurarak, varsa yabancı dil başarı belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile özgeçmiş, eserleri ve diğer belgeleri içeren 4 adet CD'yi ekleyerek ilgili birimlere şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU SÜRESİ: Başvurular; İlanın Resmi Gazete ve Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır.) 15 gün içerisinde yapılacaktır. Yardımcı Doçent adayları yabancı dil sınav günü ve saati ile yerini ilgili birimden öğrenebileceklerdir.

NOT:     -(Yardımcı Doçent kadrosuna; Profesör ve Doçentler müracaat edemezler.)

- (Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı, ayrıntılı hizmet belgesini başvuru belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.)

- (Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin onaylanması gerekmektedir.)

- (Onaylı istenen evrakın teslimi sırasında aslını ibraz etmek şartıyla fotokopileri kabul edilir.)

- (Erkek adayların askerlik durum belgesini başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir.)

- Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesine Personel Daire Başkanlığının http://www.sinop.edu.tr/Personel_Daire_Baskanligi-10 web adresinden,

- Akademik Değerlendirme Formlarına http://www.sinop.edu.tr/Personel_Daire_Baskanligi-8 web adresinden ulaşılabilir.

(Öğrenci alımı için Yükseköğretim Kurulunun öngördüğü “öğretim üyesi sayısına” ulaşılıncaya kadar belirtilen atanma ölçütleri aranmayabilir.)

 

UNVANI

ADEDİ

DERECE

BİRİMİ:

BÖLÜM/ANABİLİM DALI-PROGRAM

ALANI:

Profesör

1

1

Fen Edebiyat Fakültesi

Fizik

Zeolit ve nitroksi radikaliyle EPR ve deneysel-teorik kristalografi alanında çalışma yapmış olmak.

Profesör

1

1

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi/Matematik Eğitimi

Matematikte başarı ve başarısızlığa atfedilen nedenler, kesirlerin öğretimi ve matematik eğitiminde mikro-öğretim uygulamaları konularında çalışmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

3

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri/Din Bilimleri

Dini tecrübe ve evrensel öz ilişkisi alanında çalışma yapmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

4

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Pozitif psikoloji ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

5

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri/Eğitim Yönetimi

Üniversitelerde bütçe yönetimi konusunda çalışma yapmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

5

Fen-Edebiyat Fakültesi

Kimya

Polisiklik aromatik hidrokarbonlar, moleküler baskılama teknikleri ve optik sensörler konusunda çalışma yapmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

5

Fen-Edebiyat Fakültesi

Matematik

Modüler uzayda A-toplam süreci ve korovkin teoremi konusunda çalışma yapmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

3

Sağlık Yüksekokulu

İş Sağlığı ve Güvenliği

Hukuk Fakültesi, Makine Mühendisliği veya Maden Mühendisliği lisans mezunu olmak ve alanında doktora yapmış olmak.

5100/1-1


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığından:

Hıdırlıktepe, Atıfbey, İsmetpaşa Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi; Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2012 tarih ve 1400 sayılı kararı ile 6306 sayılı yasa kapsamında riskli alan olarak belirlendiği, 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun” kapsamında Bakanlar Kurulu’nun 17.12.2012 tarih ve 4088 sayılı kararı ile Riskli Alan ilan edilen bölge içerisinde kalmakta olan metruk yapıların 3194 sayılı kanunun 39. Maddesi ile 5216 sayılı kanunun 7. Maddesinin (z) bendine istinaden alandan kaldırılması Ankara Büyükşehir Belediye Encümenince onaylanmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

Metruk Yapılar:

 

SIRA NO

ANALİZ NO

BİNA SAHİBİ

ADRES

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENCÜMEN KARAR TARİH VE SAYI

1

669

SİBEL SARP VE İŞT.

YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ 781 (12) SOKAK NO: 16 ALTINDAĞ / ANKARA

18.05.2017 1015/2414

2

883

ALİ SERTEL VE İBRAHİM YAMAN

YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ 711 (1) SOKAK NO: 61 ALTINDAĞ / ANKARA

18.05.2017 1016/2412

3

1101

ELVAN EMEK ve GÜLLÜ ERDİN

ATIFBEY (FERMANLILAR) MAHALLESİ SERPMELER NO: 90 ALTINDAĞ / ANKARA

18.05.2017 1026/2402

4

1590

GÜLHAN BABAT

ATIFBEY (ÇANDARLI) MAHALLESİ H.AHMET YESEVİ CAD. NO: 175 ALTINDAĞ / ANKARA

18.05.2017 1024/2404

5

1590/2

MALİK TESPİTİ YAPILAMADI

ATIFBEY (ÇANDARLI) MAHALLESİ H.AHMET YESEVİ CAD. NO: 174 ALTINDAĞ / ANKARA

18.05.2017 1023/2405

6

1609

ERSUT ÇİĞDEM

ATIFBEY (KARTALLAR) MAHALLESİ SERPMELER NO:175/D-E-F ALTINDAĞ / ANKARA

18.05.2017 1025/2403

7

1697

CEVDET DÖNMEZ-YÜCEL DÖNMEZ

ATIFBEY (YİĞİTLER) MAHALLESİ SERPMELER NO: 113-113A ALTINDAĞ / ANKARA

18.05.2017 1017/2411

8

2880

HASAN YÜCEK

ATIFBEY (FATİH) MAHALLESİ SERPMELER NO: 34 ALTINDAĞ / ANKARA

18.05.2017 1019/2409

9

3387

MEVLÜT SEVER VE İŞT.

ATIFBEY (ORHANGAZİ) MAHALLESİ SERPMELER NO: 260 ALTINDAĞ / ANKARA

18.05.2017 1020/2408

10

3567

KEMAL TORAMAN VE İŞT.

ATIFBEY (YİĞİTLER) MAHALLESİ SERPMELER NO: 186 ALTINDAĞ / ANKARA

18.05.2017 1018/2410

11

5276

HABİBE UYAR

ATIFBEY (HAYRİ AKMANLAR) MAHALLESİ SERPMELER NO: 249 ALTINDAĞ / ANKARA

18.05.2017 1022/2406

12

5580

SEDAT ÖÇMEN VE İŞT.

ATIFBEY (HAYRİ AKMANLAR) MAHALLESİ SERPMELER NO: 188 - 188/A-B ALTINDAĞ / ANKARA

18.05.2017 1021/2407

13

7000

ÖMER CEBECİ

ATIFBEY (ENGÜRÜ) MAHALLESİ SERPMELER NO: 179 ALTINDAĞ / ANKARA

18.05.2017 1027/2401

14

İ16

MALİK TESPİTİ YAPILAMADI

HACIBAYRAM (İSMETPAŞA) MAHALLESİ İNCEYOL SOKAK NO: 3 ALTINDAĞ / ANKARA

18.05.2017 1028/2413

15

İ62

MUZAFFER DİKMEN

HACIBAYRAM (İSMETPAŞA) MAHALLESİ KARAYEL SOKAK NO:4 ALTINDAĞ / ANKARA

25.05.2017 1125/2499

16

İ63

EYÜP DEĞİRMENCİOĞLU VE İŞT.

HACIBAYRAM (İSMETPAŞA) MAHALLESİ KARAYEL SOKAK NO: 2 ALTINDAĞ / ANKARA

25.05.2017 1124/2501

17

İ236

DURKIZ KARAKAYA

HACIBAYRAM (İSMETPAŞA) MAHALLESİ AYKUT SOKAK NO: 5 ALTINDAĞ / ANKARA

25.05.2017 1123/2503

18

İ279 - İ280

İLHAN ERTAN VE ORT.

HACIBAYRAM (İSMETPAŞA) MAHALLESİ YENİ SOKAK NO:3-3/A ALTINDAĞ / ANKARA

25.05.2017 1127/2500

19

İ361

MALİK TESPİTİ YAPILAMADI

HACIBAYRAM (İSMETPAŞA) MAHALLESİ TEPE SOKAK NO:18 ALTINDAĞ / ANKARA

25.05.2017 1126/2502

5140/1-1