6 Haziran 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30088

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


İHALE İPTAL İLANI

Keçiborlu Belediye Başkanlığından:


DÜZELTME İLANI

Gökçekaya HES İşletme Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATIŞ YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


1 ADET PAPI AÇI KONTROL CİHAZ SETİ TEMİNİ İŞİ DHMİ İHALE YÖNETMELİĞİNİN 14 ÜNCÜ MADDESİNE GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden:


5 KISIM KİŞİSEL TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


5 KALEM NETWORK (AĞ) ÜRÜNÜ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


TIP FAKÜLTESİNE 12 KALEM MALZEME ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:


İŞ MAKİNALARININ KLİMALARINDA KULLANILMAK ÜZERE YEDEK PARÇA TEMİNİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu ELİ Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


LIEBHERR HİDROLİK EKSKAVATÖRLERDE KULLANILMAK ÜZERE YEDEK PARÇA TEMİNİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu ELİ Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


MARİON EKSKAVATÖRLERDE KULLANILMAK ÜZERE YEDEK PARÇA TEMİNİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu ELİ Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


PANCAR ANALİZ LABORATUVARI HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından:


KİREÇ TAŞI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Gümüşhacıköy Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Kartepe Belediye Başkanlığından:


ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Osmaniye Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Palandöken İlçe Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İHALE İPTAL İLANI

Keçiborlu Belediye Başkanlığından:

17.05.2017 tarihli ve 30069 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 31.05.2017 tarihinde saat 14:00'de yapılacak olan EDS Sistemleri Kurulumu ve 10 Yıl İşletilmesi ihalesi 31.05.2017 tarih ve 2017-21/110 sayılı encümen kararıyla İdari ve Teknik Şartnamede düzeltilmesi lüzum görülen hususlar olduğu gereği; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 15'inci maddesinin 2. fıkrasındaki açıklamaya göre; Şartnamelerde tekniği uygun olmayan veya gerçekleşmesi mümkün bulunmayan kayıt ve şartların bulunduğu anlaşıldığı takdirde, komisyonların ilgili idareye şartnameleri düzelttirmek üzere ihaleyi ertelemesi veya iptal edilmesi durumda ihalenin, yeniden düzenlenecek şartnameye ve 19. madde uyarınca yapılacak ilana göre yürütülmesi gerekir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 29. maddesindeki düzenleme uyarınca; ihale komisyonlarının gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olduklarından komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesin olduğu gerekçesiyle İhale iptal edilmiştir.

5162/1-1


DÜZELTME İLANI

Gökçekaya HES İşletme Müdürlüğünden:

İşletme Müdürlüğümüze ait 04.06.2017 tarihli ve 30086 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilanımızın başlık bölümünde sehven hata yapılmıştır. "EÜAŞ Gökçekaya HES. İşletme Müdürlüğümüz Santralında bulunan türbinin kavitasyon tamiratı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır." ifadesi;

"E.Ü.A.Ş. Gökçekaya HES’e bağlı santral binasında bulunan 230/23 tonluk PACECO marka köprü vincinin rehabilitasyonu işi için gerekli olan tüm malzemelerin temini, eski vincin değiştirilecek olan parçalarının demontajı, değişen parçaların yerine montajı, sisteme adaptasyonu, saha testlerinin yapılması ve anahtar teslimi işletmeye alınması işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır."

şeklinde değiştirilmiştir.

İlan olunur.

5139/1-1


TAŞINMAZLAR SATIŞ YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

DUYURU

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tapu kayıt bilgileri aşağıdaki tabloda yer alan taşınmazlar “satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

İHALE KONUSU TAŞINMAZLAR

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL)

İHALE ŞARTNAMESİ VE TANITIM DOKÜMANI BEDELİ (TL)

SON TEKLİF VERME TARİHİ

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, İvedik Mahallesi, 42347 ada, 27 ve 28 parsellerde kayıtlı toplam 796 m2 yüzölçümlü taşınmazlar (bir bütün halinde)

20.000

50

04.07.2017

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, İvedik Mahallesi, 42369 ada, 16 parselde kayıtlı 414,06 m2 yüzölçümlü taşınmaz

10.000

50

04.07.2017

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, İvedik Mahallesi, 42370 ada, 17 parselde kayıtlı 330 m2 yüzölçümlü taşınmaz

8.000

50

04.07.2017

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, İvedik Mahallesi, 44679 ada, 15 parselde kayıtlı 5.046 m2 yüzölçümlü taşınmaz

200.000

50

04.07.2017

İzmir ili, Bornova ilçesi, Çamdibi Mahallesi, 11479 parselde kayıtlı 1.260 m2 yüzölçümlü taşınmaz (üzerindeki bina ile birlikte)

250.000

50

04.07.2017

Muş ili, Merkez ilçesi, Zafer Mahallesi, 158 ada, 12 parselde kayıtlı 8.109,19 m2 yüzölçümlü taşınmaz (üzerindeki binalarla birlikte)

150.000

50

04.07.2017

 

1 - İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2 - Teklif Sahipleri ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla taşınmaza teklif verebilirler. Birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleriyle ilişkilendirilemez.

3 - İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi alınması ve tekliflerin İdarenin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur.

4 - İhale Şartnamesi bedelleri İdare’nin;

- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

- T. Halk Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

- T. Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, Teklif Sahibinin ismi (Teklif Sahibinin Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile hangi ihaleye ilişkin İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alınacağı belirtilecektir. Her ne surette olursa olsun İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı almak için ödenmiş tutarlar iade edilmez.

5 - Özelleştirme ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

6 - İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketlere ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

7 - Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.

8 - Ayrıca taşınmazlar için 0 312 585 83 30 numaralı telefondan, 0 312 585 80 51 numaralı fakstan, ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir.

5201/1-1


1 ADET PAPI AÇI KONTROL CİHAZ SETİ TEMİNİ İŞİ DHMİ İHALE YÖNETMELİĞİNİN 14 ÜNCÜ MADDESİNE GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden:

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Dosya Numarası               :  2017/11

1 - Kuruluşun

a) Adresi                                    :  Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı (Konya Yolu Üzeri) No: 32 06560   Yenimahalle/ANKARA

b) Telefon ve Faks numarası     :  +90 (312) 204 2000 - 204 2340 - 204 2341 - 204 2348 - 204 2626 - 204 2878

                                                     Fax No: + 90 (312) 212 81 58

c) İhale dokümanının

    görülebileceği adresi              :  DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü, Zemin Kat Z-136 No.lu Oda.

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Mal Alımı-1 Adet

b) Teslim yerleri                        :  Söz konusu malzeme DHMİ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Merkez İkmal Müdürlüğü Esenboğa/ANKARA depolarına teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi                           :  İşin teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren azami 120 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı

b) Tarihi ve saati                        :  18/07/2017 saat 11.00

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.1.1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.1.2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.4. İdari şartnamenin 7.3 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.8.Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi,

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından İdari Şartnamenin 7.1. maddesinin (a) bendinde yer alan belgenin ayrı sunulması zorunludur.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

1 - İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

2 - İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite raporu,

3 - İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

4 - İsteklinin adına veya unvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

5 - İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler,

4.3.2. Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.

İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

4.3.2.1. İstekli; malzemenin üretici firmasına ait ISO 9001 veya ISO 9002 serisi kalite yönetim sistem belgesini verecektir.

4.3.3. Teknik Dokümanlar

İstekli; Teklif edilen malzemenin teknik özelliklerini belirtir orijinal kataloglar ve/veya Türkçe kataloglar verecektir.

4.3.4. PAPI Açı Kontrol Cihazı; Annex - 14 cilt 1, Bölüm 5 ve Aerodrome Design Manuel Part-4 Bölüm 8’de tanımlanan Görerek Yaklaşma Eğimi Gösterge Sistemleri başlığı altında belirtilen kuralları sağlayacak şekilde, uçuş kontrol öncesi PAPI’lerin açı ve fotometrik özelliklerini, resimsel ve grafiksel olarak yazılım vasıtasıyla gösterdiğine ve PAPI ayarlarını kurallara uygun kontrol etme, düzenleme ve ayarlama imkanı sağladığına dair, ulusal veya uluslararası laboratuvar veya kuruluşlardan aldığı belgeyi teklifle birlikte verecektir.

4.3.5. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.

4.3.6. İstekliler, garanti süresi sonunda İhtiyaç durumuna göre sonradan satın alınabilecek 10 (on) yıllık kalibrasyon hizmetinin verileceğini taahhüt edecek ve taahhüt edilen 10 (On) yıllık kalibrasyon hizmetine ilişkin birim fiyatlı liste teklifle birlikte sunulacaktır.

4.3.7. İstekli, ihtiyaç durumuna göre satın alınabilecek yedek parçalar (sensör v.b.) ile Cihazın gerekli tüm kalibrasyon işlemlerini yapabilecek ayrı bir kalibrasyon aleti olması durumunda bu kalibrasyon aletini 10 yıl boyunca temin edeceğine ilişkin taahhütname ve kalibrasyon aleti ile yedek parçaların 10 yıllık birim fiyatlarını (Verilen fiyat DAT teslim fiyatı olacaktır.) içeren listeyi verecektir. İdare malzemeleri listede belirtilen fiyatlardan alıp almamakta serbesttir. (Yedek malzemelerin satın alınması durumunda Kuruluş sözleşme yapma, teminat alma hakkını saklı tutar.)

4.3.8. İstekliler malın imalat süresi, montaj süresi ve nakliye süreleri ile Teknik Şartnamenin 4."Eğitim" maddesi hükümlerine göre eğitim süreleri vs. gösteren iş programını verecektir. İsteklilerin Sözleşmede belirtilen sürelerden daha kısa sürede malzemeyi teslim etmeyi teklif etmeleri durumunda bu süreler dikkate alınacaktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale, yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında %14 (yüzdeondört) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 100,- TL (Yüz Türk Lirası) (KDV Dahil) karşılığı istekliler tarafından yetkili kişilerce imzalanmış istekli adres, vergi numarası vb. bilgilerinin mevcut olduğu antetli kağıda yazılmış bir dilekçe ile İstekli yabancı ise; temsilci tayin ettiği firma yada kişiye ait “istekli mümessili/temsilcisi” olduğuna dair belge ve bir dilekçe ile birlikte Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü Zemin kat Z-136 no.lu odadan satın alınabilir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilere doküman satışında EKAP’a kayıtlı olma şartı aranacaktır. (bu şart yabancı isteklilerde aranmaz.)

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMİ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı, Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü Zemin kat Z-136 no.lu odaya elden teslim edebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu İhalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kuruluşumuz bu ihalede 4734 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, satın alma mevzuunu teşkil eden işi, ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte tamamen serbesttir.

5143/1-1


5 KISIM KİŞİSEL TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz İkmal Merkezi Komutanlığı (Gölcük) ihtiyacı 5 Kısım Kişisel Temizlik Malzemesi, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan ihtiyaç ve malzeme özellikleri listesine uygun şekilde ve aynı listede belirtilen markalardan birisi olmak kaydıyla, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

 

MALZEME LİSTESİ

 

Kısım Adı

Malzeme Adı

Miktar (Adet)

İhale Evrak Bedeli

1. Kısım

Traş Bıçağı Güvenli 3 Kanat (Sakal)

160.000

100 TL

Toplam 420 TL

2. Kısım

Traş Köpüğü 200 mI.

50.000

70 TL

3. Kısım

Şampuan Saç 200 mI.

140.000

100 TL

4. Kısım

Diş Fırçası

36.000

50 TL

5. Kısım

Diş Macunu 100- 125 mI.

105.000

100 TL

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartname belgesiyle sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedel(ler)ini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. Ayrıca ileride ihtiyaç duyulması halinde düzenlenecek zeyilnameler de aynı adreste yayınlanacaktır.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 16.06.2017 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

5 - Birim fiyat tekliflerinde kuruş hanesinde en fazla iki rakam yer alacak, olması halinde üçüncü haneden itibaren fazla küsurat, Ofisçe virgülden sonra iki rakam kalacak şekilde aşağı yuvarlanacaktır.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

5135/1-1


5 KALEM NETWORK (AĞ) ÜRÜNÜ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ihtiyacı 5 kalem Network (Ağ) Ürünü ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve Cisco markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU,  dış zarfta ise iç zarfla birlikte kuruluşça bildirilen teknik şartname ile marka/model, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 16.06.2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve Cisco markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

5136/1-1


TIP FAKÜLTESİNE 12 KALEM MALZEME ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:

Tıp Fakültesine 12 Kalem Malzeme Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. Maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2017/258656

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü   MERKEZ / ÇORUM

b) Telefon ve faks numarası   :  Tel  : (364) 219 20 52

                                                  Faks: (364) 219 20 54

c) Elektronik posta adresi       :  bap@hitit.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)         :  www.hitit.edu.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  12 Kalem [Teslametre, Hassas Terazi, Pipet Takımı, Mini Vorteks, Spirometre, Örnek Saklama Dolabı, Masaüstü Santrifüj, Cerrahi Makas - Pens - Penset, Dansitometre, İnvert Mikroskop (floresan ataçmanlı), İnvert Mikroskop ve Kadavra]

b) Teslim [yeri/yerleri]            :  Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı/ÇORUM

c) Teslim [tarihi/tarihleri]        :  İşin süresi, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 12. Kalemde yer alan Kadavralar için 120 (YüzYirmi), diğer malzemeler için 60 (Altmış) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Hitit Üniversitesi Rektörlük Binası İhale Salonu Kuzey Kampüsü   MERKEZ/ÇORUM

b) Tarihi ve saati                     :  20.06.2017 Salı günü - Saat: 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.6. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1.İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

4.3.2. İstekliler teklif ettikleri ürünlerin kataloglarını (kadavralar hariç) teklif dosyası içerisinde sunacaktır.

4.3.3. İstekliler teknik şartnameye madde madde hazırlayacakları cevap metinlerini teklif dosyası içerisinde sunacaktır.

4.3.4. İstekliler teknik şartnamede istenilen kalite belgelerini teklif dosyası içerisinde sunacaktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye yerli ve yabancı tüm istekliler katılabilir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 TL (Elli TürkLirası) karşılığı Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü MERKEZ/ÇORUM adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 65,00 TL (AltmışBeş TürkLirası) doküman bedelini Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı banka hesabına (Halkbank Çorum Şb. TR66 0001 2009 3120 0006 0000 10) yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine 20.06.2017 Salı günü Saat 10:00) kadar Hitit Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Kuzey Kampüsü MERKEZ/ÇORUM adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla ihale tarihi ve saatinde (Hitit Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Kuzey Kampüsü MERKEZ/ÇORUM) İdareye teslim edilecek şekilde gönderilebilir. Postadaki gecikme ve diğer eksikliklerden Kurumumuz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat üzerinden sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. Kısım sayısı 12 (Onİkidir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

12 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

5029/1-1


İŞ MAKİNALARININ KLİMALARINDA KULLANILMAK ÜZERE YEDEK PARÇA TEMİNİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu ELİ Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletme Müdürlüğümüze ait İş makinalarının ES42 SL-Y marka klimalarda kullanılmak üzere (24 Kalem) yedek parça temini işi açık ihale (kapalı zarf) usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası              :  2017/271023

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü

                                                  Cumhuriyet Mah. Dr. Hacı İbrahim BODUR Cad. No: 206 ÇAN/ÇANAKKALE

b) Telefon ve Faks Numarası :  Tel: 0 286 4162001   Faks: 0 286 4163700

c) Elektronik Posta Adresi      :  clibilgiislem@cli.gov.tr

d) İnternet Adresi                   :  www.cli.gov.tr.

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  İşletme Müdürlüğümüze ait İş makinalarının klimalarında kullanılmak üzere (24 Kalem) yedek parça temini işi.

b) Teslim Yeri                        :  ÇLİ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

3 - İhalenin

a) İhale Usulü                         :  Açık İhale (Kapalı zarf)

b) Yapılacağı Yer                   :  ÇLİ Satınalma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu

c) Tarihi ve Saati                     :  13/06/2017 Salı günü saat 15:00

d) Dosya No                           :  302-KÇLİ/2017-0365

4 - İhaleye ait dokümanlar; Çan’da, ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve “Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41,Halk Bankası Çan Şb.TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03,Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 50,00 TL (posta yoluyla 60,00 TL) yatırılması karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 13/06/2017 Salı günü saat 15.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

5163/1-1


LIEBHERR HİDROLİK EKSKAVATÖRLERDE KULLANILMAK ÜZERE YEDEK PARÇA TEMİNİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu ELİ Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletme Müdürlüğümüze ait LIEBHERR Hidrolik Ekskavatörlerde kullanılmak üzere (116 Kalem) yedek parça temini işi açık ihale (kapalı zarf) usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası              :  2017/270997

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü

                                                  Cumhuriyet Mah. Dr. Hacı İbrahim BODUR Cad. No: 206 ÇAN/ÇANAKKALE

b) Telefon ve Faks numarası  :  Tel: 0 286 4162001   Faks: 0 286 4163700

c) Elektronik Posta Adresi      :  clibilgiislem@cli.gov.tr

d) İnternet Adresi:                  :  www.cli.gov.tr.

2 - İhale Konusu Malın:

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  İşletme Müdürlüğümüze ait LIEBHERR Hidrolik Ekskavatörlerde kullanılmak üzere (116 Kalem) yedek parça temini işi.

b) Teslim Yeri                        :  ÇLİ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

3 - İhalenin

a) İhale Usulü                         :  Açık İhale (Kapalı zarf)

b) Yapılacağı Yer                   :  ÇLİ Satınalma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu

c) Tarihi ve Saati                     :  20/06/2017 Salı günü Saat 16:00

d) Dosya No                           :  242-KÇLİ/2017-0364

4 - İhaleye ait dokümanlar; Çan’da, ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve “Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41,Halk Bankası Çan Şb.TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03,Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 50,00 TL (posta yoluyla 60,00 TL) yatırılması karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 20/06/2017 Salı günü saat 16.00’a kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

5164/1-1


MARİON EKSKAVATÖRLERDE KULLANILMAK ÜZERE YEDEK PARÇA TEMİNİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu ELİ Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletme Müdürlüğümüze ait MARİON Ekskavatörlerde kullanılmak üzere (18 Kalem) yedek parça temini işi açık ihale (kapalı zarf) usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası              :  2017/270862

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü

                                                  Cumhuriyet Mah. Dr. Hacı İbrahim BODUR Cad. No: 206 ÇAN/ÇANAKKALE

b) Telefon ve Faks numarası  :  Tel: 0 286 4162001   Faks: 0 286 4163700

c) Elektronik Posta Adresi      :  clibilgiislem@cli.gov.tr

d) İnternet adresi:                    :  www.cli.gov.tr.

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  İşletme Müdürlüğümüze ait MARİON Ekskavatörlerde kullanılmak üzere (18 Kalem) yedek parça temini işi.

b) Teslim yeri                         :  ÇLİ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

3 - İhalenin

a) İhale Usulü                         :  Açık İhale (Kapalı zarf)

b) Yapılacağı yer                    :  ÇLİ Satınalma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu

c) Tarihi ve saati                     :  20/06/2017 Salı günü saat 15:00

d) Dosya No                           :  242-KÇLİ/2017-0363

4 - İhaleye ait dokümanlar; Çan’da, ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve “Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41,Halk Bankası Çan Şb.TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03,Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 50,00 TL (posta yoluyla 60,00 TL) yatırılması karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 20/06/2017 Salı günü saat 15.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

5165/1-1


PANCAR ANALİZ LABORATUVARI HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız 2017/2018 Kampanya Dönemi Pancar Analiz Laboratuvarı Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Kayıt No                        :  2017/183688

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Ayaş Yolu 18 Km. Etimesgut/ANKARA

b) Telefon No                         :  0 312 293 44 00

c) Faks No                              :  0 312 244 90 78

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  Ankara Şeker Fabrikası 2017/2018 kampanya döneminde her vardiyada 8 kişi olmak üzere toplam 24 işçi ile Fabrikamıza gelen araçlardan, numune alım aleti ile pancar numunesi alma, yıkama cihazlarında yıkama; taş, çamur, otlarının ayrılması ile fire tespiti yapma ve yıkanmış pancardan freze ile en az 500 gr kıyım numunesi alınıp şeker yüzdelerinin tayini yaptırılacak ve bu işlemler Fabrikamızdaki mevcut mekanik ve elektronik cihazlarla yaptırılacaktır.

b) Yapılacağı Yer                   :  Ankara Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                          :  11.09.2017 ile 11.12.2017 tarihleri arası olup (Tahmini 92 Gün) Ankara Şeker Fabrikası 2016/2017 kampanya dönemidir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                    :  21.06.2017 Saat 10.00

4 - İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18 Km. Etimesgut / ANKARA) adresinde görülebilir ve ¨ 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

8 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

9 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5008/1-1


KİREÇ TAŞI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Kireç Taşı Temini, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dâhilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası              :  2017/278670

1 - İdarenin

a) Adı                                     :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası

b) Adresi                                :  Muş-Bitlis karayolu üzeri 8. Km. Merkez/MUŞ

c) Tel. ve Faks Numarası        :  436 215 12 80 / 436 215 13 30

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  Sözleşme ve Şartname esasları dahilinde (± %20 toleranslı) 12.000 ton kireç taşı temin edilmesi.

b) Teslim Yeri                        :  Muş Şeker Fabrikası Stok Sahası

c) İşin Süresi                          :  İlk teslimat 15 Temmuz 2017 tarihinde olmak üzere, Fabrikanın vereceği termin programına göre teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  Muş Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarih ve Saati                     :  21.06.2017 Çarşamba günü saat 10:00

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı MUŞ Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dokümanı (K.D.V. Dahil) 118,00 ¨ (Y. Yüzonsekiz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 21.06.2017 Çarşamba günü saat 10.00’a kadar Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Bitlis Yolu Üzeri 8. Km. Merkez/MUŞ adresindeki Fabrikamız Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

5168/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Gümüşhacıköy Belediye Başkanlığından:

1 - İHALE USULÜ:

İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 inci Maddesi gereği tahmini muhammen bedeli üzerinden, Açık Teklif Usulü ile artırım yapılarak mülkiyetinin satışı yapılacaktır.

2 - TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT, ŞARTNAME BEDELLERİ MİKTARI:

 

S. No

İl/İlçesi Mahalle

Mevkii

Pafta No

Ada No

Parsel No

Bağımsız Bölüm No

Arsa Payı

Konumu

İhale Saati

Geçici Teminatı TL.

Tahmini Bedeli TL.

Şartname Bedeli

1

AMASYA

Gümüşhacıköy

Hacıyahya Mah.

Osmancık

Caddesi

30.27Ia

586

4

4

37/624

Zemin Kat

10.00

3.000.00

100.000,00.

250.00-TL.

2

AMASYA

Gümüşhacıköy

Hacıyahya Mah.

Osmancık

Caddesi

30.27Ia

586

4

5

28/624

Zemin Kat

10.15

1.800,00

60.000,00.

250.00-TL.

3

AMASYA

Gümüşhacıköy

Hacıyahya Mah.

Osmancık

Caddesi

30.27Ia

586

4

6

30/624

Zemin Kat

10.30

2.250,00

75.000,00

250.00-TL.

4

AMASYA

Gümüşhacıköy

Hacıyahya Mah.

Osmancık

Caddesi

30.27Ia

586

4

7

47/624

Zemin Kat

10.45

4.050,00

135.000,00

250.00-TL.

5

AMASYA

Gümüşhacıköy

Hacıyahya Mah.

Osmancık

Caddesi

30.27Ia

586

4

8

44/624

Zemin Kat

11.00

3.750,00

125.000,00

250.00-TL.

6

AMASYA

Gümüşhacıköy

Hacıyahya Mah.

Osmancık

Caddesi

30.27Ia

586

4

19

25/624

1. Kat

11.15

1.200,00

40.000,00

250.00-TL.

7

AMASYA

Gümüşhacıköy

Hacıyahya Mah.

Osmancık

Caddesi

30.27Ia

586

5

7

14/242

1. Kat

11.30

900,00

30.000,00

250.00-TL.

8

AMASYA

Gümüşhacıköy

Hacıyahya Mah.

Osmancık

Caddesi

30.27Ia

586

5

9

14/242

1. Kat

11.45

900,00

30.000,00

250.00-TL.

9

AMASYA

Gümüşhacıköy

Hacıyahya Mah.

Osmancık

Caddesi

30.27Ia

586

5

6

14/242

1. Kat

12.00

900,00

30.000,00

250.00-TL.

10

AMASYA

Gümüşhacıköy

Hacıyahya Mah.

Osmancık

Caddesi

30.27Ia

586

5

5

25/242

1. Kat

12.15

1.950,00

65.000,00

250.00-TL.

11

AMASYA

Gümüşhacıköy

Hacıyahya Mah.

Osmancık

Caddesi

30.27Ia

586

586

586

7

7

7

2

7

9

87/727

57/727

271/727

3 Katlı Otel

12.30

9.000,00

300.000,00

250.00-TL.

12

AMASYA

Gümüşhacıköy

Hacıyahya Mah.

Osmancık

Caddesi

30.27Ia

586

7

3

30/727

Zemin Kat

12.45

2.250,00

75.000,00

250.00-TL.

13

AMASYA

Gümüşhacıköy

Hacıyahya Mah.

Osmancık

Caddesi

30.27Ia

586

7

4

41/727

Zemin Kat

13.00

2.700,00

90.000,00

250.00-TL.

14

AMASYA

Gümüşhacıköy

Hacıyahya Mah.

Osmancık

Caddesi

30.27Ia

586

7

5

28/727

Zemin Kat

13.15

1.650,00

55.000,00

250.00-TL.

15

AMASYA

Gümüşhacıköy

Hacıyahya Mah.

Osmancık

Caddesi

30.27Ia

586

7

6

25/727

Zemin Kat

13.30

3.900,00

130.000,00

250.00-TL.

16

AMASYA

Gümüşhacıköy

Hacıyahya Mah.

Osmancık

Caddesi

30.27Ia

586

7

8

114/727

1. Kat

13.45

6.000,00

200.000,00

250.00-TL.

17

AMASYA

Gümüşhacıköy

Hacıyahya Mah.

Osmancık

Caddesi

30.27Ia

586

8

10

150/520

1. Kat

14.00

6.900,00

230.000,00.

250.00-TL.

18

AMASYA

Gümüşhacıköy

Hacıyahya Mah.

Osmancık

Caddesi

30.27Ia

586

8

9

30/520

1. Kat

14.15

5.100,00

170.000,00.

250.00-TL.

19

AMASYA

Gümüşhacıköy

Hacıyahya Mah.

Osmancık

Caddesi

30.27Ia

586

8

11

25/520

1. Kat

14.30

3.600,00

120.000,00.

250.00-TL.

20

AMASYA

Gümüşhacıköy

Hacıyahya Mah.

Osmancık

Caddesi

30.27Ia

586

8

12

10/520

1. Kat

14.45

1.050,00

35.000,00.

250.00-TL.

21

AMASYA

Gümüşhacıköy

Hacıabdullah Kışlası

Bekçi tepesi

19.148-m²

386

10

-

-

Tarla

15.00

3.750,00

125.000,00

250.00-TL.

22

AMASYA

Gümüşhacıköy

Hacıabdullah Kışlası

Bekçi tepesi

897m²

897m²

383

10

-

-

Tarla

15.15

300,00

10.000,00

250.00-TL.

 

3 - İHALENİN YAPILACAĞI YER VE TARİH:

Gümüşhacıköy Belediye Başkanlığı Meclis ve Encümen Toplantı Salonunda 16.06.2017 Cuma günü Encümen huzurunda yapılacaktır.

4 - İDARENİN ADRESİ VE TELEFON NUMARALARI:

Hacıyahya Mahallesi Cumhuriyet Cad. No: 3 Gümüşhacıköy-AMASYA

Tel: 0 358 717 10 04   Faks: 0 358 717 13 53

5 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.

- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

- Belediyemize Borcu Olmadığını Gösteren Yazı. (Belediyeden Alınacak)

- Yerleşim yeri Belgesi. (ADNKS)

5166/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Kartepe Belediye Başkanlığından:

Aşağıda niteliği belirtilen taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi doğrultusunda Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.

 

Sıra

No

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü

(m2)

Belediye

Hissesi

İmar Durumu

Tahmini

Bedeli

(TL)

Geçici

Teminat

Bedeli

Şartname

Bedeli

İhale Tarihi

ve Saati

Açıklamalar

1

ÇİFTLİK

0

963

742.00 m²

TAM

Diğer Tarım Alanı

66.780.00 TL

2.003.50 TL

100,00 TL

15.06.2017

Saat: 10:10

 

2

Ş.UZUNBEY

KUMLAÇİFTLİĞİ

420

1

7.833.00 m²

TAM

Orta Öğretim Tesis

Alanı 3 kat E:1.00

5.091.450.00 TL

152.743.50 TL

200,00 TL

15.06.2017

Saat: 10:20

 

3

SARIMEŞE

761

3

6.369.79 m²

TAM

Ticaret Alanı 3 kat

E:1.00

6.051.300.50 TL

181.539.00 TL

200,00 TL

15.06.2017

Saat: 10:30

 

 

İHALE YERİ: Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Dicle Caddesi No: 12 Kartepe/KOCAELİ adresindeki Belediyemiz Hizmet Binasının 3. katındaki Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:

GERÇEK KİŞİLERDEN: 1- Noter tasdikli imza beyannamesi, 2- Nüfus kayıt örneği, 3- İkametgah belgesi, 4- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, 5- İhale şartname bedeline ait makbuz, 6- Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname

TÜZEL KİŞİLERDEN: 1- Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2- Ticaret Sicil gazetesi (Noter tasdikli), 3- Kanuni adreslerini belirten adres beyanı, 4- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi (2017 yılına ait), 5- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, 6- İhale şartname bedeline ait makbuz, 7- Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi, 8- Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi

* Taşınmaza ait İhale Şartnamesi, yukarıda belirtilen bedel karşılığında Kartepe Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınacaktır. İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) gün önce 14.06.2017 Çarşamba günü saat 17:00'ye kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler.(Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne Ulaşması şarttır.) İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.

5202/1-1


ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Osmaniye Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:

İNŞAAT KARŞILIĞI VERİLECEK HAZİNE TAŞINMAZLARIN:

 

İli

İlçesi

Mahallesi

Ada

Parsel

Vasfı

Yüzölçümü m2

Hazine Hissesi

İmar Durumu

İnşaat Karşılığı Verilecek Kısım (m2)

Taşınmazların Tahmini Toplam Bedeli (TL)

Geçici Teminat Tutarı (TL)

İhale Tarihi/Saati

Osmaniye

Kadirli

Cemalpaşa

1903

4

Arsa

3.043,42

TAM

Konut Alanı

5.111,63

2.341.913,17

702.573,951

21/06/2017

10.00 ’da

Osmaniye

Kadirli

Cemalpaşa

1624

9

Arsa

2.741,67

2.068,21

Konut Alanı

 

ARSA KARŞILIĞI İNŞAATIN YAPILACAĞI HAZİNE TAŞINMAZIN:

 

İli

İlçesi

Mahallesi

Ada

Parsel

Vasfı

Yüzölçümü m2

İmar Durumu

Yapılacak İnşaat Türü

Yaklaşık maliyet (TL)

Osmaniye

Kadirli

Cemalpaşa

1474

7

Arsa

1.178,62

Resmi İdari Tesis Alanı

Hizmet Binası Yapılacak

1.832.512,50

 

1) Osmaniye İli, Kadirli İlçesi, Cemalpaşa Mahallesinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 1474 ada 7 parsel nolu 1.178,62 m2 yüzölçümlü taşınmazın üzerine Hizmet Binası yaptırılmasına karşılık, Osmaniye İli, Kadirli İlçesi Cemalpaşa Mahallesinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 1903 ada 4 parsel, 1624 ada 9 parsel nolu toplam 5.111,63 m2 yüzölçümlü taşınmazların 2.341.913,17 TL (ikimilyonüçyüzkırkbirbindokuzyüzonüçliraonyedikuruş TL) tahmini bedelle, 2886 sayılı Kanunun 51/g maddesi uyarınca Pazarlık usulü ile ihalesi yukarıda belirtilen tarihte ve saatte yapılacaktır.

2) Geçici Teminat bedeli 702.573,951 TL (yediyüzikibinbeşyüzyetmişüçliradokuzyüzellibirkuruş TL)

1 - İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

a) Geçici Teminatı, (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri) yatırmış olmak,

b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,

c) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri

d) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri. Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinde veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarının gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi, Kamu tüzel Kişilerinin ise tüzel kişilik adına İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri zorunludur.

2 - İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dâhilinde Osmaniye Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

3 - Yükleniciye devri öngörülen taşınmaza takdir edilen bedel üzerinden artırım teklifi alınacak olup, artırımlar sonucunda oluşan ihale bedeli ile Hizmet binası yapılacak taşınmazların tahmini toplam bedeli olan 2.341.913,17 TL arasındaki fark peşin olarak Hazineye ödenecektir.

4 - İhale bedeli üzerinden %6 (yüzdealtı) oranında kesin teminat alınacaktır.

5 - Satışı yapılan taşınmaz mallar KDV den satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi değildir.

6 - 2863 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş sertifika ödeme aracı olarak kabul edilmeyecektir.

7 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37. Maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

8 - Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

9 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. İhaleye katılacakların ihale dokümanını almaları zorunlu olup doküman bedeli 200 (ikiyüz) TL’dir.

10 - İhale ilanı, www.milliemlak.gov.tr, www.osmaniye.gov.tr ve www.osmaniyedefterdarlıgı.gov.tr adreslerinde görülebilir.

İlan olunur.

4753/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Palandöken İlçe Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden:

 

Sıra

Mevki

Mahallesi

Taşınmazın Vasfı

Ada

Parsel

Yüzölçüm

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat Bedeli

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Palandöken

Osman Bektaş

Konut Arsası

6090

5

2.381,17

2.028.756,84 TL

60.862,70 TL

20.06.2017

14.00

2

Palandöken

Osman Gazi

Ticari Konut Arsası

5927

18

2.990.00

2.691.000,00 TL

80.730,00 TL

20.06.2017

14.10

3

Palandöken

Osman Gazi

Ticari Konut Arsası

5927

19

2.990.00

2.691.000,00 TL

80.730,00 TL

20.06.2017

14.20

4

Palandöken

Osman Gazi

Ticari Konut Arsası

5927

20

2.990.35

2.691.315,00 TL

80.739,45 TL

20.06.2017

14.30

 

AÇIKLAMA: Mülkiyeti Belediyemize ait Yukarıdaki taşınmazlar 2886 Yasanın 17 ve 35/a Maddesi uyarınca Kapalı Teklif usulü ile satışları yapılacaktır.

İhale 20.06.2017 tarihine müsadif Salı günü saat 14.00, 14.10, 14.20 ve 14.30 saatleri arasında Palandöken Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

İhaleye Katılmak İsteyen İsteklilerin;

1 - İkametgah ilmühaberi, nüfus cüzdanının aslı veya fotokopisi, vekâleten katılmak isteyenlerin 2017 yılı tasdikli vekaletnamelerini, tüzel kişiler adına katılacak olanların yetki belgeleri ile imza sirkülerine ilişkin belgeler ile geçici teminatın yatırıldığına dair vezne alındısı veya banka teminat mektuplarını ihale saatine kadar komisyona verilmesi zorunludur.

2 - Satışı yapılacak olan Ada 6090 Parsel 5 de kayıtlı Konut arsası ihale Onay tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde İhale bedelinin % 50 si peşin olmak üzere geri kalan% 50 lik kısmı ise 12 (oniki) ay eşit taksitle Tefe Tüfe farkı uygulanarak, Ada 5927 Parsel 18-19-20 de kayıtlı Ticari Konut arsalarının % 50 si peşin olmak üzere kalan % 50 si ise 24 (yirmidört) ay eşit taksitle Tefe Tüfe farkı uygulanarak ödenecektir. Satışı yapılacak olan arsalar KDV den muaftır.

Diğer her türlü yasal vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri alıcıya aittir.

3 - Her bir arsa satışı için ayrı ayrı ihale dosyası almak zorunludur.

4 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5 - Kapalı teklif usulü ile yapılacak olan ihaleye katılacak isteklilerin Tekliflerini 20.06.2017 tarihinde saat 13.30’a kadar Palandöken Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne tekliflerini vermek zorundadırlar.

6 - Posta ile gönderilen teklifler dikkate alınmayacaktır.

7 - İhaleye ilişkin şartname ve ekleri 250,00 TL bedel karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

5106/1-1