5 Haziran 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30087

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kadir Has Üniversitesinden:

Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünden:

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Kurul 13/04/2017 tarihli ve 7027-5 sayılı Kararı ile, 10.04.2013 tarihinde yapılan denetimlerde, “Bademli Köyü Killik Mevkii, Nurdağı, GAZİANTEP” adresinde, 09.02.2006 tarihli ve BAY/654-39/15792 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Baki ULAŞLI - Baki Petrol'ün işlettiği akaryakıt istasyonunda bulunan 27 SE 603 plakalı akaryakıt tankerinden alınan motorin numunesine ilişkin olarak, İNÖNÜ PAL tarafından yapılan analiz neticesinde düzenlenen 13.05.2013 tarihli ve Motorin (2013-0614) sayılı analiz raporuna göre, numunenin ulusal marker seviyesinin geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı olduğu, yanısıra, numunenin tağşiş edildiğinin tespit edilmiş olması nedeniyle, hakkında idari para cezası uygulanmasına ilişkin 05.12.2013 tarihli ve 4749-89 sayılı Kurul Kararı'nın iptali istemiyle açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin idari para cezasının iptaline ilişkin 23.12.2014 tarih ve E.2014/597, K.2014/1714 sayılı kararında belirtilen gerekçe çerçevesinde, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca lisans sahibi nezdinde 10.03.2016 tarihli ve 6151-53 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 01/04/2016-532 sayılı Soruşturma Raporu ve yazılı savunması Kurul’ca değerlendirilmiş olup yazılı savunmasında ileri sürülen hususların mevzuata aykırılığı haklı gösterecek gerekçeler olmadığı anlaşıldığından; Baki ULAŞLI – Baki Petrol hakkında, 5015 sayılı Kanunun, fiilin işlendiği tarihte yürürlükte olan haliyle, 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2013 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 175.833 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 175.833 TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5099/1/1-1

—————

03/03/2011 tarihli ve BAY/939-82/29101 sayılı bayilik lisansı sahibi Derya ÇİÇEK’e ait akaryakıt istasyonunda 17/09/2012 tarihinde yapılan denetimde dağıtıcısına ait kurumsal kimlik işaretlerini bulundurmadığı gerekçesiyle adı geçen şahsa ilişkin düzenlenen 12/04/2016 tarih ve 570 sayılı Soruşturma Raporunu değerlendiren Kurul 13/04/2017 tarih ve 7027-20 sayılı Kararıyla zikredilen şahıs hakkında 70.000-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5099/2/1-1

—————

20.03.2014 tarih ve 4930-98 sayılı Kurul Kararı ile Enerya Aydın Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.’nin doğal gaz dağıtım bölgesinde faaliyet göstermek üzere 13.04.2012 tarih ve İTS/AY-012-027 numaralı İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası verilmiş olan Aytest İnşaat Doğal Gaz Ltd. Şti.’nin dağıtım şirketi tarafından onaylanmamış iç tesisatların yapımını gerçekleştirmesi eyleminin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun Yapım ve Hizmet Faaliyetleri başlıklı 5 inci maddesinin 4 üncü fıkrasına, Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'nin 37 nci maddesine, Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği'nin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine aykırı olması nedeniyle, Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi kapsamında yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine 01.04.2015 tarih ve 20074 sayılı yazı gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5099/3/1-1

—————

Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.’nin doğal gaz dağıtım bölgesinde faaliyet göstermekte olan, İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi “Truva Mühendislik ve Isı Sistemleri Tesisatı” Firması hakkında 04.08.2016 tarih ve 6422-12 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 28.09.2016 tarih ve 1530 sayılı Soruşturma Raporu Kurul’un 09.03.2017 tarihli toplantısında değerlendirilmiş olup,

 “Denetim Dairesi Başkanlığının 06.03.2017 tarihli ve 83632887-663.07-10720 sayılı Başkanlık Makamına müzekkeresi çerçevesinde; Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.’nin doğal gaz dağıtım bölgesinde faaliyet göstermekte olan, İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi “Truva Mühendislik ve Isı Sistemleri Tesisatı” Firmasının, ilgili dağıtım şirketince onay verilmemiş olan tesisata usulsüz olarak gaz arzı sağlamasının, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt bendi, Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'nin 37 nci maddesinin birinci fıkrası, Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği'nin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ve 22 nci maddesi ile 09.02.2006 tarih ve 652 sayılı Kurul Kararı'nın 6 ncı maddesi hükümlerine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 04.08.2016 tarih ve 6422-12 sayılı Kurul Kararı ile başlatılan doğrudan soruşturma sonrasında düzenlenen 28.09.2016 tarihli ve 1530 sayılı Soruşturma Raporu kapsamında; Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi gereğince istenen sertifika sahibinin yazılı savunması ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup,

a) Sertifika sahibinin, ilgili dağıtım şirketince onay verilmemiş olan tesisata usulsüz olarak gaz arzı sağlamasının, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 5 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ile 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt bendi, Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin 37 nci maddesinin 1 inci fıkrası, Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği’nin 11 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (f) bendi ile 09.02.2006 tarih ve 652 sayılı Kurul Kararı’nın 6 ncı maddesi hükümlerine aykırı olduğu,

b) Yazılı savunmada ileri sürülen hususların sertifika sahibini haklı gösterecek gerekçeler olamayacağı,

anlaşıldığından, “Truva Mühendislik ve Isı Sistemleri Tesisatı” Firması hakkında 4646 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, bundan böyle ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket etmek hususunda gereken özeni göstermesi konusunda ihtarda bulunulmasına,

karar verilmiştir.”

şeklinde 09.03.2017 tarih ve 6964-13 sayılı Kurul Kararı ihdas edilmiştir. Bu karar firmanın adres değişikliği yapması ve yeni adresinin bilinmemesi nedeni ile tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bundan böyle mevzuata uygun hareket edilmesi ve 4646 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, ilgili Firma tarafından Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5099/4/1-1

—————

24/02/2017 tarihli ve 9377 sayılı Başkanlık Oluru ile 06.01.2011 tarihli ve 3010/200, 22.06.2011 tarihli ve 3282/79 sayılı Kurul Kararlarının Danıştay 13. Dairesinin E.2011/1043, K.2013/196, E.2011/3403, K.2014/634, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun E. 2013/2986, K.2015/3905, E. 2016/1212, K.2016/3852 E. 2014/4188, K.2015/2027, E. 2016/411, K.2016/3882 sayılı Mahkeme Kararlarında “savunma istem yazısının usule aykırı olarak tebliğ edilmesi” gerekçesi çerçevesinde iptal edilmesi nedeniyle, Reşit Galip Cad. Han Sokak No:1/5 Çankaya ANKARA adresinde faaliyet gösteren 20/08/2008 tarih ve BAY/939-82/24945 sayılı bayilik lisansı sahibi Günışığı Petrol Ürünleri Madeni Yağ Otomotiv İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin;

a) Akaryakıt istasyonunda 15.02.2010 ve 10.05.2010 tarihlerinde yapılan denetimde alınan motorin numunelerinin yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermediği ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı olduğu TÜBİTAK’ta yapılan analiz sonucunda düzenlenen 02/06/2010 tarihli ve M-10/644 sayılı ile 24/08/2010 tarihli ve M-10/2102, M-10/2103 sayılı analiz raporları ile tespit edilmiş olup ilgili lisans sahibinin yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (f) bendi ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerine ve aynı yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) bendine aykırı hareket ettiği,

b) 10.05.2010 tarihinde yapılan denetimde akaryakıt istasyonunda bulunan yer altı akaryakıt depolama tankını vaziyet planında bulunmamasına karşın piyasa faaliyetine konu etmek suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci ve on birinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği,

c) 01.03.2010 ve 10.07.2010 tarihlerinde yapılan denetimde 14.06.2010 tarihli ve M-10/800, M-10/801, M-10/802 ile 27/09/2010 tarihli ve M-10/2947 sayılı analiz raporlarına göre yeterli şart ve seviyede marker ihtiva etmeyen ve teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmali yapmak suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (f) bendi ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerine ve aynı yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) bendine aykırı hareket ettiği,

d) 10.07.2010 tarihinde yapılan denetimde akaryakıt istasyonunda bulunan yer altı akaryakıt depolama tankını vaziyet planında bulunmamasına karşın piyasa faaliyetine konu etmek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkraları ve 4 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendi ile 18 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarına aykırı hareket ettiği,

değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Günışığı Petrol Ürünleri Madeni Yağ Otomotiv İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş, mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin ihbar edilmesi ve 20 nci madde kapsamında ihbar ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 02/03/2017 tarihli ve 301 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5099/5/1-1

—————

07/04/2017 tarihli ve 16813 sayılı Başkanlık Oluru ile İpekyolu Mah. Çağçağ Köprü Yanı Nusaybin Mardin adresinde mukim 27.02.2013 tarihli ve BAY/939-82/32218 sayılı bayilik lisansı sahibi İlker Otomasyon Pompa Sistemleri Petrol Nakliyat Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 28-29.04.2014 tarihlerinde yapılan denetimde 3 numaralı tanktan ve tanka bağlı pompadan alınan numunelerinin EGE PAL’de yapılan analizi neticesinde düzenlenen 27.05.2014 tarihli ve 2014-E14050601 sayılı analiz raporundan numunelerin mineral yağ ve geri kazanım solventi özelliği gösterdiğinin tespit edilmesi nedeniyle sahibi bulunduğu istasyonda 28-29.04.2014 tarihleri itibariyle tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurmak suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca İlker Otomasyon Pompa Sistemleri Petrol Nakliyat Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş, mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin ihbar edilmesi ve 20 nci madde kapsamında ihbar ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 13/04/2017 tarihli ve 468 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5099/6/1-1

—————

Kurul’un 16.03.2017 tarihli ve 6976-25 sayılı Kararı ile İropet Akaryakıt Ürünleri Dağıtım Nakliye Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 28.01.2015 tarihli denetimde tespit edildiği üzere, akaryakıt istasyonunda otomasyon sisteminin çalışmaması ve dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca İropet Akaryakıt Ürünleri Dağıtım Nakliye Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 04.02.2016 tarih ve 6102-47 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen 22.02.2016 tarihli ve 250 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; süresinde savunma yapmayan İropet Akaryakıt Ürünleri Dağıtım Nakliye Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmali gerçekleştirmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 80.106,-TL tutarında ayrıca akaryakıt istasyonunda otomasyon sisteminin çalışmaması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 80.106,-TL tutarında olmak üzere toplamda 160.212,- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 160.212,- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5099/7/1-1

—————

Kurul Başkanlık Makam’ının 03.03.2017 tarihli ve 10533 sayılı Oluru ile, 08/09/2014 tarihinde 23.03.2006 tarihli ve LPG-BAY/700-185/01379 numaralı LPG oto gaz bayilik lisansı sahibi Elbistan Petrol Akaryakıt Nakliye Ticaret Sanayi Limited Şirketi'nin "Kümbet Mahallesi No:27 Adnan Menderes Bulvarı Elbistan - KAHRAMANMARAŞ" adresinde yapılan denetimlerde tespit edildiği (Tutanak : B- 052844) istasyonda sorumlu müdür belgesine sahip sorumlu müdür çalıştırılmaması nedeniyle, 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 İnci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca Şirketiniz hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda mevzuata aykırılık ile ilgili olarak Kurul Kararı, yukarıda anılan Kanunun 17 nci maddesi uyarınca yazımız ekinde sunulmuştur.

Söz konusu aykırılıklarla ilgili olarak 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 inci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca Kurul Başkanlık Madam’ının 03.03.2017 tarihli ve 10533 sayılı Oluru kapsamındaki soruşturma gereği, Yönetmeliğin 22 inci maddesi gereğince düzenlenen 26/04/2017-511 sayılı Soruşturma Raporu 28.04.2017 tarih ve 22370 sayılı yazımız ile gönderilmiş ancak, ilgilinin belirlenebilen adreslerine tebligat yapılamamıştır. Ticaret Sicilinden de adres tespiti yapılamamıştır.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 inci maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, hali hazırda mevzuata aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5099/8/1-1

—————

Kurul Başkanlık Makam’ının 03.03.2017 tarih ve 10533 sayılı Olur’u ile, 10/09/2014 ve 11.05.2016 tarihlerinde 04.04.2008 tarihli ve LPG-BAY/941-54/07640 numaralı LPG oto gaz bayilik lisansı sahibi Mehmet Hayber- HAYPET'in "Mahallesi Düzbağ Kasabası Merkez - KAHRAMANMARAŞ" adresinde yapılan denetimlerde tespit edildiği (Tutanak: B-037893 - B-278989) istasyonda sorumlu müdür belgesine sahip sorumlu müdür çalıştırılmaması nedeniyle, 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 İnci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca Şirketiniz hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda mevzuata aykırılık ile ilgili olarak Kurul Kararı, yukarıda anılan Kanunun 17 nci maddesi uyarınca yazımız ekinde sunulmuştur.

Söz konusu aykırılıklarla ilgili olarak 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 inci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca Kurul Başkanlık Makam’ının 03.03.2017 tarih ve 10533 sayılı Olur’u kapsamındaki soruşturma gereği, Yönetmeliğin 22 inci maddesi gereğince düzenlenen 21/04/2017-490 sayılı Soruşturma Raporu 27.04.2017 tarih ve 22279 sayılı yazımız gönderilmiş ancak, ilgilinin belirlenebilen adresinde, Yurtdışında Bulunduğu ve ne zaman geleceğinin belli olamadığı açıklamasıyla tebligat yapılamamıştır.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 inci maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, hali hazırda mevzuata aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5099/9/1-1

—————

30.03.2012 tarihli ve BAY/939-82/30768 sayılı bayilik lisansı sahibi Petro Turizm Taşımacılık Akaryakıt İnşaat Gıda San. Tic. Ltd. Şirketi unvanlı şirkete ait akaryakıt istasyonunda 18/07/2012 tarihinde yapılan denetimde alınan numunelerin yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermediği ve teknik düzenlemelere aykırı olduğu gerekçesiyle adı geçen şirkete ilişkin düzenlenen 03/02/2017 tarih ve 165 sayılı Soruşturma Raporunu değerlendiren Kurul 13/04/2017 tarih ve 7027-14 sayılı Kararıyla zikredilen şirket hakkında 163.111-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 163.111-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5099/10/1-1


Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

AVUKAT ALINACAKTIR

Üniversitemiz Hukuk Müşavirliğinde istihdam edilmek üzere, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanan ve 25/03/2015 tarihli 29306 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre münhal bulunan 1 (bir) adet avukat kadrosuna sözlü sınavla atama yapılacaktır.

 

UNVANI

SINIFI

DERECESİ

ADET

AVUKAT

AH

6

1

 

I - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

A. GENEL ŞARTLAR:

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b. 2016 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS P3 puan türünden en az yetmiş puan almış olmak,

c. Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

d. Avukat kadrosu için başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

II - BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Başvuru Formu (Başvuru için tıklayınız.)

2. Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği)

3. Üç adet vesikalık fotoğraf

4. KPSS (B) sonuç belgesinin barkotlu bilgisayar çıktısı

5. Özgeçmiş

6. Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği

* Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığınca da onaylanabilir.

III - GİRİŞ SINAVININ ŞEKLİ, BAŞVURU ŞARTLARI YERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

 

Başvuru Yeri

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı SİVAS

İlk Başvuru Tarihi

05.06.2017

Son Başvuru Tarihi

19.06.2017

Sınav Yeri ve Tarihi

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü

Rektörlük Toplantı Salonu - 06.07.2017 Saat: 10.00

 

Başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına 19.06.2017 tarihine kadar şahsen yapılacaktır. İlanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Sınav sözlü olarak yapılacaktır. Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSS P3 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılacak kadro sayısının beş katını geçmemek üzere bir sıralamaya tabi tutulur. KPSS P3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır. Sınav için öngörülen süre içerisinde yapılan başvuruları inceleyerek adayların aranan şartları taşıyıp taşımadıkları, Başvuru İnceleme Komisyonu tarafından değerlendirilecek olup, başvurusu kabul edilen adayların listesi Üniversitemizin www.cumhuriyet.edu.tr sayfasından yayımlanacaktır.

Sınavda adaylar;

a. Aşağıda V. maddede belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi

b. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü

c. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu

d. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı

e. Genel yetenek ve genel kültürü,

f. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecekler. Sınav sonuçları Üniversitemiz www.cumhuriyet.edu.tr internet sitesinden duyurulacaktır.

IV - SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başarı sıralaması, sınavda en yüksek not alan adaydan başlanarak belirlenir. Sınav başarı notunun eşitliği durumunda KPSS P3 puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. Adaylar, sınav kurulu tarafından anılan yönetmeliğin 13. maddesinin 4. fıkrasının (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

V - SINAV KONULARI

a. Anayasa Hukuku

b. Medeni Hukuk

c. Borçlar Hukuku

d. Ticaret Hukuku

e. Medeni Usul Hukuku

f. İcra ve İflas Hukuku

g. İdare Hukuku

h. İdari Yargılama Hukuku

i. Ceza Hukuku

j. Ceza Usul Hukuku

k. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

VI - SINAV SONUÇLARININ İLANI VE İTİRAZLAR

1. Sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle sınav duyurusunda belirtilen avukat kadro sayısı kadar asıl aday ile bunların yarısı kadar yedek aday isimlerinden oluşturulan başarı listesi Üniversitemizin internet sayfasından duyurulacaktır. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak bildirilir.

2. Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay süreyle geçerlidir.

3. Sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

4. Duyuru tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar Sınav Kurulunca en geç on beş gün içinde sonuçlandırılır.

VII - GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

1. Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

2. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında

Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

VIII - AVUKATLIK KADROSUNA ATANMA İŞLEMLERİ

1. Giriş sınavında başarılı olup asıl listede yer alanlardan, kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde istenen belgeleri ibraz edenler, avukat kadrosuna atanırlar.

2. Adayların avukat kadrolarına atanmaları giriş sınavı başarı puan sıralamasına göre yapılır. Sınavda başarılı olup göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine, yeni bir sınav yapılana kadar ve her halükarda giriş sınavı sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç altı ay içinde, giriş sınavı başarı sırası dikkate alınarak yedek listeden atama yapılabilir.

3. Gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz. Atamaları yapılmış ise bu atamalar iptal edilir. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayanlar veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve mazeretsiz başlamayanlar atama işleminden sarfınazar etmiş sayılırlar ve sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Atamaları yapılanların görevlerine başlamalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 nci ve 63 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

5001/1-1


Kadir Has Üniversitesinden:

HUKUK FAKÜLTESİNE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Profesör kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Akademik Personel İstihdam Yönergesi Kriterleri’ni yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden de 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Profesör alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

Aranan Şartlar:

1. Lisans derecesini Hukuk, Yüksek Lisans ve Doktora derecesini Kamu Hukuku-Ceza Hukuku alanında almış olması,

2. Doktora tez konusunun Ceza Hukuku veya Ceza Usul Hukuku alanında olması,

3. Yayınlanmış en az üç kitabının olması,

4. Ceza Hukuku alanında hakemli en az on makale yayınlamış olması,

5. Uluslararası Sempozyum, Kurultay, Toplantı, Çalıştay veya Kongrelerde sunulmuş ve yayınlanmış en az beş bildirisinin olması,

6. İngilizce ve Fransızca dillerinde ÜDS veya KPDS’den en az 80 puan almış olması

Adayların KHAS Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin Ek-2 tablosundaki sıralamaya uygun hazırladıkları (Profesör adayları 6 takım) bilimsel dosyaları ile birlikte Kadir Has Üniversitesi, Kadir Has Kampusü Personel Dairesi 34083-Cibali/İSTANBUL adresine ilan başvuru süresi içinde başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Adayların bilimsel dosyalarında bulunacak belgeler:

1. Öğretim üyesi başvuru dilekçesi,

2. Özgeçmiş (YÖK formatlı),

3. Üniversitemiz web sayfasında (http://www.khas.edu.tr/1622/mevzuat) adresinde yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesine göre hazırlanacak Ek-1 ve Ek-2 tabloları,

Ek-1: Bu formda her madde ile ilgili yayın/diğer faaliyet vs. isimleri yazılacak.

Ek-2: Ek-1’de yazılan yayın/faaliyet vs. ile ilgili puanlar yazılacak.

4. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgelerin fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5. Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge

6. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

(Günlük gazete ilan tarihinden en son tarihli olanı dikkate alınacaktır.)

Başvuru adresi:

Kadir Has Üniversitesi Cibali Kadir Has Kampusü

Personel Dairesi

34083-Cibali/İSTANBUL

5033/1-1

—————

İLETİŞİM FAKÜLTESİNE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz İletişim Fakültesi akademik birimlerinin aşağıda belirtilen Bölümün Doçent kadrolarına 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Doçent alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Aranan Şartlar:

1. Kadir Has Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde Doçent atanabilmek için gereken niteliklere sahip olmak,

2. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümlerinde en az 3 yıl çalışmış olmak; iletişim bilimleri ve siyasal iletişim alanlarında ulusal ve uluslararası projelerde görev almış olmak.

Adayların KHAS Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin Ek-2 tablosundaki sıralamaya uygun hazırladıkları (Doçent adayları 4 takım) bilimsel dosyaları ile birlikte Kadir Has Üniversitesi, Kadir Has Kampusü Personel Dairesi 34083-Cibali/İSTANBUL adresine ilan başvuru süresi içinde başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Adayların bilimsel dosyalarında bulunacak belgeler:

1. Öğretim üyesi başvuru dilekçesi,

2. Özgeçmiş (YÖK formatlı),

3. Üniversitemiz web sayfasında (http://www.khas.edu.tr/1622/mevzuat) adresinde yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesine göre hazırlanacak Ek-1 ve Ek-2 tabloları,

Ek-1: Bu formda her madde ile ilgili yayın/diğer faaliyet vs. isimleri yazılacak.

Ek-2: Ek-1’de yazılan yayın/faaliyet vs. ile ilgili puanlar yazılacak.

4. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgelerin fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5. Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge

6. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Günlük gazete ilan tarihinden en son tarihli olanı dikkate alınacaktır.)

 

Birimi

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Doçent

1

Siyasal İletişim, Yeni Medya ve İzleyici Araştırmaları alanlarında çalışmalar yapmış; iletişim bilimleri ve siyasal iletişim alanlarında ulusal ve uluslararası projelerde çalışmış; proje hazırlama, proje ekibinde yer alma, proje yönetme ve proje yazma eğitimi deneyimlerine sahip olmak.

 

Başvuru adresi:

Kadir Has Üniversitesi Cibali Kadir Has Kampusü

Personel Dairesi

34083-Cibali/İSTANBUL

5034/1/1-1

—————

İŞLETME FAKÜLTESİNE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü’nde mevcut 1 (bir) adet Doçent kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi kriterlerini yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Doçent alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Aranan Şartlar:

1. Kadir Has Üniversitesi Akademik Personel İstihdam Yönergesine göre Doçent atanabilmek için gereken niteliklere sahip olmak,

2. Konusunda saygın dergilerde (SCI-EXP, SSCI, AHCI) yayınlarının bulunuyor olması,

3. Doktora derecesini Örgütsel Davranış veya İnsan Kaynakları Yönetimi alanlarından birinden almış olmak.

4. Bu kadroya doçent olarak atanabilme kriterlerini sağlayanlar başvuru yapabilir.

Adayların KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesine göre Ek-1 tablosundaki sıralamaya uygun hazırladıkları (Doçent adayları 4 takım) bilimsel dosyaları ve aşağıda listesi verilen evrakların bulunduğu başvuru dosyası ile birlikte Kadir Has Üniversitesi, Kadir Has Kampusü Personel Dairesi 34083-Cibali/İSTANBUL adresine ilan başvuru süresi içinde başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Adayların başvuru dosyasında bulunacak belgeler:

1. Öğretim üyesi başvuru dilekçesi,

2. Özgeçmiş (YÖK formatlı),

3. Üniversitemiz web sayfasında (http://www.khas.edu.tr/1622/mevzuat) adresinde yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesine göre hazırlanacak Ek-1 ve Ek-2 tabloları,

Ek-1: Bu formda her madde ile ilgili yayın/diğer faaliyet vs. isimleri yazılacak.

Ek-2: Ek-1’de yazılan yayın/faaliyet vs. ile ilgili puanlar yazılacak.

4. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgelerin fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5. Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge

6. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Günlük gazete ilan tarihinden en son tarihli olanı dikkate alınacaktır.)

 

Birimi

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

İşletme Fakültesi

İşletme

Doç. Dr.

1 (Bir)

İş görenlerin güçlendirme algılarının sorumluluk üstlenme davranışları üzerindeki etkisi, işe adanmışlık, iş tatmini, İşle ilgili stres faktörleri, kişi-iş uyumu, kurumsal sosyal ınovasyon gibi konularda araştırma ve yayın yapıyor olmak. Bu konularda en az 5 yıl süre ile ders vermiş olmak gerekmektedir.

 

Başvuru adresi:

Kadir Has Üniversitesi Cibali Kadir Has Kampusü

Personel Dairesi

34083-Cibali/İSTANBUL

5034/2/1-1


Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birim ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri, (http://www.ibu.edu.tr/index.php/tr/akademik linkinden temin edilebilir.) ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular ilan edilen birime şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör kadroları devamlı statü için olup; adaylar başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan altı takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Doçent kadroları devamlı statü için olup; adaylar dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; dilekçesine ekleyecekleri, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile kadronun ilan edildiği birime başvuracaktır. Bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanlar başka bir yabancı dilde sınava girecektir. Adaylar dosyalarına haklarında bilimsel referans alınabilecek üç öğretim üyesinin isim ve adreslerini ekleyecektir.

Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve adaylara başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecelerine uygun olması gerekmektedir.

İlan edilen kadrolara ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.

 

BİRİM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DER.

ADET

AÇIKLAMA

Eğitim Fakültesi

Eğitim Programları ve Öğretim

Profesör

1

1

Doçentliğini Eğitim Programları ve Öğretimi alanında almış olmak. Mikro öğretim uygulamaları konusunda deneysel çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Programları ve Öğretim

Profesör

1

1

Doçentliğini Eğitim Programları ve Öğretimi alanında almış olmak. Öğretmenlik mesleğinin seçimini etkileyen faktörler ve mesleki sorumluluk algılarıyla ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Doçent

2

1

Doçentliğini Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında almış olmak. Programlama eğitimi ve görselleştirme konusunda çalışmaları bulunmak.

Eğitim Fakültesi

Matematik Eğitimi

Doçent

2

1

Doçentliğini Matematik Eğitimi bilim alanında almış olmak. Sayı hissi ve örüntüler ile ilgili çalışmaları bulunmak.

Eğitim Fakültesi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Doçent

2

1

Doçentliğini Sosyal Bilgiler Eğitimi bilim alanında almış olmak. Medya okuryazarlığı ile ilgili çalışmaları bulunmak.

Eğitim Fakültesi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Yardımcı Doçent

5

1

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında doktora yapmış olmak. Kabul ve kararlılık terapisi ve üniversite yaşamına uyum ile ilgili çalışmaları bulunmak.

Eğitim Fakültesi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Yardımcı Doçent

5

1

Lisans ve lisansüstü eğitimlerini Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında yapmış olmak. Evlilik ve aile konularında çalışmaları bulunmak.

Eğitim Fakültesi

İngiliz Dili Eğitimi

Yardımcı Doçent

5

1

İngiliz Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak. Viktorya dönemi kadın yazarları, kadın ve edebiyat bağlamında çalışmaları bulunmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Zooloji

Profesör

1

1

Filogenetik, Genetik çeşitlilik ve Türkiye Filocoğrafyası konularında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Profesör

1

1

Doçentliğini Siyasal Hayat ve Kurumlar alanında almış olup, kadın sorunları konusunda çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonometri

Doçent

2

1

Doçentliğini Ekonometri alanında almış olup, Mekânsal Ekonometri alanında çalışmaları olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Tarihi

Doçent

2

1

Doçentliğini İktisadi Düşünce alanında almış olup, Kurumsal İktisat alanında çalışmaları olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyasi Tarih

Doçent

2

1

ABD dış politikası konusunda çalışmaları olmak

İlahiyat Fakültesi

İslam Tarihi

Doçent

2

1

İlk dönem Müslüman-Mecusi ilişkileri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

Tefsir

Doçent

2

1

Tevsir-Kıraat farklılıkları alanında çalışmalar yapmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

Tefsir

Doçent

2

1

Kur’an’ın işârî yorumu hakkında çalışmalar yapmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

Tasavvuf

Yardımcı Doçent

4

1

Tasavvufta tenkidi örnekleyen çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Profesör

1

1

Reoloji alanında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Tıbbi Patoloji

Doçent

2

1

Dermatopatoloji ve Tiriod Sitopatolojisi konularında çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi

Yardımcı Doçent

4

1

Akut appandisitli hastalarda akut faz reaktanları ve adipokininlerin düzeyleri üzerine çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yardımcı Doçent

4

1

Yenidoğan yan dal uzmanı olmak. Preterm doğum ve intraventriküler serebellar büyümeye etkileri üzerine çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Anatomi

Yardımcı Doçent

3

1

Obez kadınlarda menapozun proksimal femur morfometrisine etkisi konusunda çalışması olmak.

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Yardımcı Doçent

5

1

Yaşlanma ve hipertansiyonun oksidatif stress parametreleri üzerine etkisi konusunda çalışması olmak.

5111/1-1


Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri gereğince Profesör ve Doçent alınacaktır. Adayların ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Profesör ve Doçentlerin Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına başvurmaları, adayların https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/105513 ve https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/59979 web adresinde mevcut yönergelerdeki başvuru koşullarını sağlıyor olmaları gerekmektedir.

İSTENEN BELGELER:

Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların, www.bilecik.edu.tr adresinde bulunan müracaat formu, başvurdukları birim ve ana bilim dalını belirten dilekçe, özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, öğrenim belgeleri ile yayın listesi ve yayınları, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan belgeleri ile Dosya Hazırlama Yönergesine uygun hazırlanan (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/95751) Profesörler 6 (altı) takım, Doçentler 4 (dört) takım dosya.

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin http://w3.bilecik.edu.tr/personel/ adresinden ulaşılabilir.

Not: Müracaatlar şahsen yapılacak olup, posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

İLGİLİ BİRİM

PROFESÖR

DOÇENT

ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

Derece

Adet

Derece

Adet

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Tarih Bölümü

İlmiye, hilafet ve su konularında çalışmaları olmak.

Yakın Çağ Tarihi Ana Bilim Dalı

1

1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İktisat Bölümü

Finansal iktisat, istihdam, enflasyon hedeflemesi konularında çalışmaları olmak.

İktisat Teorisi Ana Bilim Dalı

1

1

İşletme Bölümü

Teknoloji kabul modelleri, tüketici davranışları ve hizmet pazarlaması konularında çalışmaları olmak.

Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı

1

1

Üretim Yönetim ve Pazarlama Ana Bilim Dalı

1

1

İşletmelerde kriz yönetimi ve kurumsal yönetim konularında çalışmaları olmak.

Üretim Yönetim ve Pazarlama Ana Bilim Dalı

1

1

Pazarlama alanında doçentliğini almış olmak, Tüketici davranışları, pazarlama iletişimi konularında çalışmaları olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Makine ve İmalat Mühendisliği Bölümü

Malzeme bilimi, Yüzey mühendisliği ve triboloji konularında çalışmaları olmak.

Konstrüksiyon Ana Bilim Dalı

1

1

Kimya ve Süreç Mühendisliği Bölümü

Proses, reaktör tasarımı ve atık su arıtımı konularında çalışmaları olmak.

Proses ve Reaktör Tasarımı Ana Bilim Dalı

1

1

İnşaat Mühendisliği Bölümü

İnşaat Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak, Gaz beton ve Çimento üzerine çalışmaları olmak.

Yapı Malzemeleri Ana Bilim Dalı

1

1

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü

Etkinlik yönetimi konularında çalışmaları olmak

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Ana Bilim Dalı

1

1

5038/1-1


Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Detaylı bilgi Üniversitemizin www.alparslan.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

 

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Açıklama

Profesör Adet

Doçent Adet

Yardımcı Doçent Adet

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psik. Dan.

 

1

 

1

 

Mat. ve Fen Bilimleri Eğt.

Fen Bilgisi Eğitimi

 

1

 

1

Fen Bilgisi Eğitimi alanında doktora yapmış ve aynı alanda doçentlik unvanı almış olmak.

Mat. ve Fen Bilimleri Eğt.

Fen Bilgisi Eğitimi

 

1

 

3

Fen Bilgisi Eğitimi alanında doktora yapmış ve aynı alanda doçentlik unvanı almış olmak.

Mat. ve Fen Bilimleri Eğt.

Matematik Eğitimi

 

 

1

5

Matematik Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.

Türkçe ve Sosyal Bil. Eğt.

Türkçe Eğitimi

 

 

1

4

Türkçe Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.

Türkçe ve Sosyal Bil. Eğt.

Sosyal Bilgiler Eğitimi

 

 

1

5

Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

 

 

1

4

Alanında doktora yapmış olmak.

Temel Eğitim

Okul Öncesi Eğitimi

 

 

1

5

Okul Öncesi Eğitimi veya Çocuk Gelişimi alanında doktora yapmış olmak.

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

 

 

1

5

Alanında doktora yapmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Mol. Biyoloji ve Genetik

Mol. Biyoloji ve Genetik

1

 

 

1

 

Tarih

Yakınçağ Tarihi

 

 

1

5

Tarih alanında doktora yapmış ve Türkiye-Bulgaristan ilişkileri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

İslam Tarihi ve Sanatları

Türk Din Musikisi

 

 

1

4

 

Felsefe ve Din Bilimleri

Dinler Tarihi

 

 

1

5

 

Temel İslam Bilimleri

Arap Dili ve Belagatı

 

 

1

5

 

Temel İslam Bilimleri

Tasavvuf

 

 

1

5

 

Temel İslam Bilimleri

İslam Mezhepleri Tarihi

 

 

1

4

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İşletme

Muhasebe Finansman

 

 

1

5

Muhasebe Finansman alanında doktora yapmış olmak.

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Fizyoterapi ve Rehabil.

Geriatrik Fizyoterapi

 

 

1

3

Fizyoterapi alanında doktora yapmış olmak.

Hemşirelik

Kadın Sağ. ve Hast. Hem.

1

 

 

1

 

Hemşirelik

Cerrahi Hastalıklar Hemş.

 

1

 

2

Hemşirelik alanında doktora yapmış ve aynı alanda doçentlik unvanı almış olmak.

Sağlık Yönetimi

Hastane İşletmeciliği

 

 

1

3

Sağlık Yönetimi alanında doktora yapmış olmak.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Beden Eğt. ve Spor Eğt.

Beden Eğt. ve Spor Eğt.

1

 

 

1

 

Beden Eğt. ve Spor Eğt.

Beden Eğt. ve Spor Eğt.

 

1

 

1

 

5037/1-1