4 Haziran 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30086

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

DÜZELTME İLANI

28.05.2017 tarih ve 30079 Sayılı Resmi Gazete’nin 4798/1-1 ilan numarasıyla yayınlanan 1 adet ilanımızın 4 üncü satırında; “ARİ/TPO/K/F20-d1, d2 pafta no.lu işletme ruhsatı” cümlesi sehven yazılmış olup, doğrusu “AR/TPO/K/F20-d1, d2 pafta no.lu arama ruhsatı” şeklindedir. İlgililere duyurulur.

5031/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 29.05.2017      Karar No: 7009

DEVREDEN ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI                           :  Aladdin Middle East Ltd.

• MERKEZ ADRESİ                          :  100 N. Broadway, Suite 500, Wichita, Kansas 67202 U.S.A.

• TÜRKİYE’DEKİ ADRESİ              :  İran Cad. Karum İş Merkezi F Blok No: 21/394 06680 Kavaklıdere - Çankaya/ANKARA

DEVRALAN ŞİRKETİN:

• TİCARİ ÜNVANI                           :  Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic A.Ş.

• MERKEZ ADRESİ                          :  Adıyaman - Kahta K.yolu 17. Km. Uludam Köyü Zeynel Sahası Ara. Üre. Tesisleri Bitişiği, ADIYAMAN

• TEBLİGAT ADRESİ                      :  Söğütözü Cad. No. 23 Söğütözü 06520 ANKARA

PETROL HAKKININ MAHİYETİ   :  ARİ/AME-GYP-TLN/3118-5003 hak sıra no.lu petrol işletme ruhsatında Aladdin Middle East Ltd’nin sahip bulunduğu %30 hissesinden %10 hissesinin Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müth. ve Tic A.Ş.’ye devri.

MÜRACAAT TARİHLERİ              :  11.08.2015

KARAR:

Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müth. ve Tic A.Ş.’nin (%20) Aladdin Middle East Ltdnin (%30) ve Talon Exploration Ltd’nin (%50) hisselerle Diyarbakır ve Mardin illeri sınırları içerisinde müştereken sahip bulundukları ARİ/AME-GYP-TLN/3118-5003 hak sıra no.lu petrol işletme ruhsatında Aladdin Middle East Ltd’nin sahip bulunduğu %30 hissesinden %10 hissesini Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müth. ve Tic A.Ş.’ye devretmek ve adı geçen Şirketinde yukarıda belirtilen %10 hisseyi bütün hak ve vecibeleriyle birlikte devralmak için 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 21/1-ç ve Yönetmeliğin 8/1-d maddelerine istinaden Genel Müdürlüğümüze ayrı ayrı tevdi edilen müracaatları incelenip, Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 18.05.2017 tarihli Olur’ları alındıktan sonra;

ARİ/AME-GYP-TLN/3118-5003 hak sıra no.lu petrol işletme ruhsatında Aladdin Middle East Ltdnin sahip bulunduğu %30 hissesinden %10 hissesinin Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müth. ve Tic A.Ş.’ye bütün hak ve vecibeleriyle birlikte, Devlet’e hiçbir mükellefiyet tahmil etmemesi şartıyla devredilmesine ve Petrol Siciline tescil edilmesine 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 21 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı karar gereğince ARİ/AME-GYP-TLN/3118-5003 hak sıra no.lu petrol işletme ruhsatındaki hisse oranları bu kararın yayımı tarihinde Aladdin Middle East Ltdnin %20, Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müth. ve Tic A.Ş.’nin %30, Talon Exploration Ltd’nin (%50) şeklinde olacaktır.

5032/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                   

Toplantı Tarihi ve No    : 22.05.2017 - 190                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 22.05.2017 - 2589                                       ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Şekerli (Hostur) Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenen Hostur Höyüğü'nün koruma kullanma koşullarının belirlenmesine ilişkin Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 18.05.2017 tarihli raporu ve sit alanı sınırlarına ilişkin Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 29.09.2011/8 sayılı tescil kararı okundu. Konunun dosyası, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi.  Yapılan görüşmeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Şekerli (Hostur) Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenen Hostur Höyüğü'ne ilişkin Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 29.09.2019/8 sayılı karar eki 1/5000 ölçekli haritada sınırları koordinatları ile gösterildiği şekilde tescilinin devamına,

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda;

Hostur Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır.

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke kararı doğrultusunda yapılabilir.

4. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir.

5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

6. Taş, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez.

7. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

şeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi.

 

4966/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                   

Toplantı Tarihi ve No    : 22.05.2017 - 190                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 22.05.2017 - 2590                                       ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Yukarı Alınca Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenen Yukarı Alınca Höyüğü'nün koruma kullanma koşullarının belirlenmesine ilişkin Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 18.05.2017 tarihli raporu ve sit alanı sınırlarına ilişkin Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 23.03.2011/1437 sayılı tescil kararı okundu. Konunun dosyası, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi.  Yapılan görüşmeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Yukarı Alınca Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenen Yukarı Alınca Höyüğü'ne ilişkin Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 23.03.2011/1437 sayılı karar eki 1/5000 ölçekli haritada sınırları koordinatları ile gösterildiği şekilde tescilinin devamına,

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda;

Yukarı Alınca Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır.

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke kararı doğrultusunda yapılabilir.

4. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir.

5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

6. Taş, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez.

7. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

şeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi.

 

4967/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                   

Toplantı Tarihi ve No    : 22.05.2017 - 190                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 22.05.2017 - 2591                                       ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Tanrıverdi Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenen Tanrıverdi Höyüğü'nün koruma kullanma koşullarının belirlenmesine ilişkin Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 18.05.2017 tarihli raporu ve sit alanı sınırlarına ilişkin Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 23.03.2011/1438 sayılı tescil kararı okundu. Konunun dosyası, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi.  Yapılan görüşmeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Tanrıverdi Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenen Tanrıverdi Höyüğü'ne ilişkin Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 23.03.2011/1438 sayılı karar eki 1/5000 ölçekli haritada sınırları koordinatları ile gösterildiği şekilde tescilinin devamına,

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda;

Tanrıverdi Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır.

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke kararı doğrultusunda yapılabilir.

4. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir.

5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

6. Taş, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez.

7. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde 

Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

8. Alan üzerinde yeni mezar kazılamaz, sadece mevcut mezarlara defin yapılabilir.

şeklinde sekiz madde olarak belirlenmesine karar verildi.

 

4968/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                   

Toplantı Tarihi ve No    : 22.05.2017 - 190                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 22.05.2017 - 2592                                       ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Aşağı Alınca Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenen Aşağı Alınca Höyüğü'nün koruma kullanma koşullarının belirlenmesine ilişkin Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 18.05.2017 tarihli raporu ve sit alanı sınırlarına ilişkin Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 21.02.2011/1388 sayılı tescil kararı okundu. Konunun dosyası, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi.  Yapılan görüşmeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Aşağı Alınca Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenen Aşağı Alınca Höyüğü'ne ilişkin Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 21.02.2011/1388 sayılı karar eki 1/5000 ölçekli haritada sınırları koordinatları ile gösterildiği şekilde tescilinin devamına,

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda;

Aşağı Alınca Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır.

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke kararı doğrultusunda yapılabilir.

4. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir.

5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

6. Taş, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez.

7. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

şeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi.

 

4969/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                   

Toplantı Tarihi ve No    : 22.05.2017 - 190                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 22.05.2017 - 2595                                       ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Karakeçi Mahallesi sınırları içinde bulunan Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 29.06.2006/74 sayılı kararı ile I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli ve Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 21.02.2011/1386 sayılı kararı ile sit sınırlarının koordinatlı haritasında sayısallaştırılıp sit derecesinin II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak değiştirildiği “Karakeçi Höyüğü”nün koruma ve kullanma koşullarının belirlenmesine ilişkin Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 18.05.2017 tarihli raporu, okundu. Konunun dosyası, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Karakeçi Mahallesi sınırları içinde bulunan 2863 sayılı yasa kapsamında II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Karakeçi Höyüğü’nün Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 21.02.2011/1386 sayılı karar eki 1/5000 ölçekli haritada sınırları koordinatları ile gösterildiği şekilde tescilinin devamına;

Karakeçi Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma Koşulları’nın:

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır.

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke kararı doğrultusunda yapılabilir.

4. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir.

5. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yasaktır. Ağaçlandırmaya gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

6. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.

7. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

8. Alan üzerinde yeni mezar kazılamaz, sadece mevcut mezarlara defin yapılabilir.

şeklinde sekiz madde olarak belirlenmesine karar verildi.

 

4970/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                   

Toplantı Tarihi ve No    : 22.05.2017 - 190                                  TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 22.05.2017 - 2594                                   ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Turna Mahallesi sınırları içinde bulunan Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 24.01.2008/569 sayılı kararı ile I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli ve Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.05.2011/1507 sayılı kararı ile sit sınırlarının koordinatlı haritasında sayısallaştırılıp sit derecesinin II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak değiştirildiği “Karakeçi Höyüğü”nün koruma ve kullanma koşullarının belirlenmesine ilişkin Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 18.05.2017 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Turna Mahallesi sınırları içinde bulunan 2863 sayılı yasa kapsamında II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Turna Höyüğü’nün Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.05.2011/1507 sayılı karar eki 1/5000 ölçekli haritada sınırları koordinatları ile gösterildiği şekilde tescilinin devamına;

Turna Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma Koşulları’nın:

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır.

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke kararı doğrultusunda yapılabilir.

4. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir.

5. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yasaktır. Ağaçlandırmaya gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

6. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.

7. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

8. Alan üzerinde yeni mezar kazılamaz, sadece mevcut mezarlara defin yapılabilir.

şeklinde sekiz madde olarak belirlenmesine karar verildi.

 

4971/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                   

Toplantı Tarihi ve No    : 22.05.2017 - 190                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 22.05.2017 - 2584                                       ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Bozova ilçesi, Yaylak Mahallesi sınırları içinde bulunan Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 30.03.2005/219 sayılı kararı ile I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Yaylak Höyüğü’nün sit alanı sınırlarının, derecesinin değiştirilmesi ve koruma kullanma koşullarının belirlenmesine yönelik Kurulumuzun 19.04.2017/2544 sayılı kararı, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 18.05.2017 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, öneri 1/5000 ölçekli sit alanı haritası, öneri tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Kurulumuz üyelerince yerinde yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Bozova ilçesi, Yaylak Mahallesinde yer alan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 30.03.2005/219 sayılı kararı ile I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Yaylak Höyüğü’nün;

Üzerinde günümüz yerleşimi bulunduğundan ekli 1/5000 ölçekli haritada sınırları koordinatları ile gösterildiği şekliyle II. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak değiştirilerek tescilinin devamına;

Yaylak Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma Koşullarının:

1 Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır.

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.

3 . Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke kararı doğrultusunda yapılabilir.

4 . Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alınarak, Kurulumuzca değerlendirilir.

5 . Taş, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez.

6 . Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

şeklinde 6 madde olarak belirlenmesine;

Yaylak Höyüğü III. Derece Arkeolojik Sit Alanı Geçiş Dönemi Yapılanma Koşulları’nın:

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 17. Maddesi gereği, mevcut imar planının uygulanmasının durdurulmasına, Koruma Amaçlı İmar Planının 3 yıl içerisinde yapılarak Kurulumuza sunulmasına; koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar geçiş dönemi yapılaşma koşullarının: Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı İlke Kararı’nın 3. Maddesinde belirtilen hususların geçerli olduğuna,

karar verildi.

 

4972/1-1

—————

İSTANBUL I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                           26.05.2017

Toplantı Tarihi ve No    : 26.05.2017/251                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 26.05.2017/2509                                           İSTANBUL

İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Basınköy Mahallesi, 201 ada, 1, 2, 28, 29 (E:3), 205 ada, 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9 ve 10 parsellerde yer alan, İstanbul 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 08.03.2007 tarih ve 317 sayılı kararı ile korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen, aynı kararla koruma grubu I. grup olarak belirlenen, aynı Kurulun,  20.03.2008 tarih ve 653 sayılı kararı ile ekli haritadaki şekli ile koruma alanı belirlenen, 04.09.2008 tarih ve 791 sayılı kararı ile koruma alanı ve TBMM Milli Saraylar yetki alanı olmak üzere koruma alanı revize edilen Cumhurbaşkanlığı Florya Atatürk Deniz Köşkü ve Hizmet Birimlerinin koruma alanı sınırlarının Bakanlığımız TUES (Tescilli Taşınmaz Ulusal Envanter Sistemi) projesi kapsamında sayısallaştırılması ve gerekli görülmesi durumunda güncellenmesi çalışmalarının yapılması planlandığı belirtilen 20.01.2016 tarihli Müdürlük yazısı, Bakırköy Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 11.02.2016 tarih 5184 sayılı ve 07.04.2017 tarih 19796 sayılı yazıları, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 21.03.2017 tarih 56021 sayılı yazısı, İstanbul Valiliği, Kadastro Müdürlüğünün 28.03.2017 tarih 711359 sayılı yazısı, hazırlanan uzman raporu okundu, 34.07.3 numaralı işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Basınköy Mahallesi, 201 ada, 2 parselde yer alan Florya Atatürk Deniz Köşkü ile 201 ada, 1, 28, 29 parseller ve 205 ada, 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9 ve 10 parsellerde yer alan Hizmet Birimlerinin koruma alanı sınırlarının; 712 ada, 8 parseldeki tescilli istasyon binasının kendine özgü koruma alanı bulunması ve Türkiye Büyük Millet Meclisi, Müzecilik ve Tanıtım Başkanlığının 24.02.2017 tarih ve 80759 sayılı yazısındaki görüşü de dikkate alınarak karar eki paftadaki şekli ile sayısallaştırılması ve güncellenmesinin 2863 sayılı Yasa ve ilgili mevzuat kapsamında uygun olduğuna karar verildi.

 

5000/1-1