3 Haziran 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30085

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Sağlık Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

BOTAŞ Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketinden:

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sağlık Bakanlığından:

Ankara İli 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 13/01/2016 tarihinde 2015/175978 İhale Kayıt No ile yapılan ve 05/02/2016 tarihinde sözleşmeye bağlanan "18 Aylık Teknik Servis Bakım Onarım Hizmeti Alımı" ihalesi kapsamında,

Raif BAŞKARAAĞAÇ - RABA Ticaret (Raba Asansörleri) (Adres: Hasemek San, Sit. 1469 Sokak No: 33 İvogsan/ANKARA, Ankara Ticaret Odası - Ticaret Sicil No: 41062, Oda Sicil No: 32/200, Vergi Dal/No: Ostim V.D./147 004 2681, TC, Kimlik No: 12154054754)' firmasına;

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26 ncı maddesi gereğince verilen ve 15/11/2016 tarihli ve 29889 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 (bir) yıl süreyle, bütün Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı; Ankara 17. İdare Mahkemesinin 19/04/2017 tarihli ve E:2016/4847 sayılı, "Yürütülmesinin Durdurulmasına'' yönündeki kararına istinaden, Bakanlık Makamı'nın 22/05/2017 tarihli ve 1185 sayılı Oluru ile kaldırılmıştır.

Duyurulur.

5095/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Balıkesir İli, Edremit İlçesi, 3128I pafta, 131 ada, 4 parsel üzerindeki 663638 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Balıkesir Yıldız Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Vahit Kutlu SALTIK (Denetçi No: 13020, Oda Sicil No: 11178) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 7. İdare Mahkemesinin 24.03.2017 tarihli ve E.2017/5 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 05.10.2016 tarihli ve 29848 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Vahit Kutlu SALTIK hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemlerin yürütülmesi 31.05.2017 tarihli ve 12889 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

5019/1-1


Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.

2547 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

2547 sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, doktora belgesi, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), YÖKDİL veya eşdeğerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir sınavdan en az 65 puan almış olduğunu gösterir belgeleri, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte İlan edilen birime başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, yayın listesi, Doktora belgesi, Yabancı Dil belgesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili Fakülte ve Yüksekokul Yönetim Kurullarınca belirlenecek jüri tarafından yabancı dil sınavı yapılacak olup, sınavdan 65 puan alanlar başarılı kabul edilecek, bu puanın altında alanların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati Fakülte Dekanlıklarınca ve Yüksekokul Müdürlüklerince Üniversitemiz web sayfasından (www.selcuk.edu.tr) duyurulacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.)

GENEL AÇIKLAMALAR

1 - Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2 - Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

3 - Müracaat eden adayların Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarında belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak "Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu" tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

4 - İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

5 - Doçent kadrosuna profesörler, yardımcı doçent kadrolarına profesör ve doçentler başvuramazlar.

6 - Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.

7 - Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

8 - Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş olan FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak.

9 - Yapılacak arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak.

10 - Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün (03/06/2017 - 19/06/2017) olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

11 - Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

Duyurulur.

BİRİM LİSTESİ

BİRİMİ

BÖLÜM/ ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

ADET

ÖZEL ŞART

Diş Hekimliği Fakültesi

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Profesör

1

1

Baş boyun kanserlerinde antioksidan enzimler üzerine çalışma yapmış olmak.

Edebiyat Fakültesi

Genel Sanat Tarihi

Profesör

1

1

Batı Toroslardaki Geleneksel Konutlar üzerine doktora yapmış olmak.

Fen Fakültesi

Topoloji

Profesör

1

1

İdeal Topolojik Uzaylarda Sürekliliğin Ayrışımları ve Ayırma Aksiyomları ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Fen Fakültesi

Zooloji

Profesör

1

1

Besinsel yağ asitlerinin böcek fizyolojisi üzerine etkisi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Hukuk Fakültesi

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Profesör

1

1

Kabahatler ve Bilişim Suçları alanında çalışmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Politikası

Profesör

1

1

Nöroekonomi, Dijital Ekonomi, Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ile ilgili çalışmaları bulunması.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Teorisi

Profesör

1

1

Rant Kollama, Regülasyon Ekonomisi, İktisadi Doktrinler Tarihi ile ilgili çalışmaları bulunması.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Yönetim Bilimleri

Profesör

1

1

Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma, Kamu yönetiminde Performans Yönetimi ve Stratejik Yönetim, Kent Konseyleri ile ilgili çalışmaları bulunması.

İletişim Fakültesi

Fotoğrafçılık ve Grafik

Profesör

1

1

Fotoğrafçılık ve radyo yayıncılığı konusunda çalışmaları olmak.

İletişim Fakültesi

Fotoğrafçılık ve Grafik

Profesör

1

1

Grafik tasarımı konusunda teorik ve uygulamalı çalışmaları olmak.

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler

Profesör

1

1

Lobicilik ve sağlık kurumlarında halkla ilişkiler konusunda çalışmaları olmak.

İletişim Fakültesi

İletişim Bilimleri

Profesör

1

1

Reklam ve reklamda geleneksel imgeler konusunda çalışmaları olmak.

İletişim Fakültesi

İletişim Bilimleri

Profesör

1

1

İletişim doyumu konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Çevre Bilimleri

Profesör

1

1

İleri oksidasyon yöntemiyle atıksu arıtımı ve kimyasal olarak modifiye edilmiş adsorbanlar kullanarak ağır metal giderimi konularında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Maden Yatakları-Jeokimya

Profesör

1

1

Biyo akkümülatör, hidrotermal, sedimanter ve lateritik tipte demir, masif sülfit yatakları ve Kütle dengeleme hesaplarına yönelik alterasyon jeokimyası konularında çalışmalar yapmış olmak.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Harita ve Kadastro

Profesör

1

1

Biyomekanik uygulamaların Fotogrametrik Yöntemlerle Değerlendirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Harita ve Kadastro

Profesör

1

1

Coğrafi Bilgi Sistemi oluşturulmasında Konumsal Veri Toplama Yöntemlerinin karşılaştırılması alanında çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Profesör

1

1

Endokrinoloji uzmanı olmak, erken menopoz ile ilgili çalışması olmak.

Veteriner Fakültesi

Veterinerlik Histoloji ve Embriyoloji

Profesör

1

1

Palpebra tertia, harder bezi ve yağlı karaciğer sendromu konularında çalışmaları olmak.

Veteriner Fakültesi

Veterinerlik Zootekni

Profesör

1

1

Bıldırcınlarda kuluçka ve civciv özellikleri ilişkisi, at yetiştiriciliği, sığır besiciliği, koyun yetiştiriciliği ve organik koyunculuk konularında çalışmış olmak.

Ziraat Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Profesör

1

1

Piliç Sosis Üretiminde çalışmış olmak.

Ziraat Fakültesi

Tarım Makinaları

Profesör

1

1

Koruyucu toprak işleme ve Doğrudan ekim konusunda çalışmaları bulunmak.

Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı

Türk Sanat Müziği

Doçent

1

1

Türk Müziği Kanun Enstrümanı Eğitim ve Öğretimine yönelik metodolojik çalışmalar yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Halı,Kilim ve Eski Kumaş Desenleri

Doçent

1

1

Göller Bölgesi'nde bitkisel dokumacılık ve hasır dokumalarının bazı teknik özellikleri ile ilgili araştırmalar yapmış olmak.

Sağlık Hizmetleri MYO

Tıbbi Laboratuar Teknikleri

Doçent

1

1

Klebsiella pneumoniae’ların Plazmid Profilleri ve ESBL özelliğinin araştırılması konusunda doktora çalışması yapmak.

Tıp Fakültesi

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Doçent

1

1

Akut Bruselloz ve Brusellar Spondilodiskitte serum Annexin A2 düzeyleri ile ilgili çalışması bulunması.

Tıp Fakültesi

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Doçent

1

1

Kronik Hepatit B'de serum Aopototic Cytokeratin 18 Neoepitope M30 (CK-18 M30) ve Matrix Metalloproteinase 2 (MMP-2) ile ilgili çalışması bulunmak.

Tıp Fakültesi

Kardiyoloji

Doçent

1

1

Atriyal fibrilasyon hastalarında kardiyoversiyon sonrası sinüs ritminin idamesinde statin tedavisi ile ilgili tez çalışması bulunması.

Tıp Fakültesi

Radyasyon Onkolojisi

Doçent

1

1

Radyasyon onkolojisi alanında ulusal yeterlilik sertifikası olmak. Deney Hayvanı ve hücre kültürü alanında çalışması bulunmak.

Tıp Fakültesi

Radyasyon Onkolojisi

Doçent

1

1

Radyasyon onkolojisi alanında ulusal yeterlilik sertifikası olmak. Deney Hayvanı ve hücre kültürü alanında çalışması bulunmak.

Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyokimya

Doçent

1

1

Doçentliğini Sağlık Bilimleri Biyokimya alanında almış olmak, Ovariektomize ratlarda pinealektomi ve melatonin uygulamasının leptin üzerine etkisi konusunda çalışması olmak ve yurt dışı deneyimleri olmak.

Veteriner Fakültesi

Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi

Doçent

1

1

Deneysel solunum sistemi enfeksiyonunda makrolidlerin antiinflamatuar etkinliğini çalışmış olmak.

Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler YO

Sosyal Hizmet Bölümü

Yrd. Doç.

4

1

 

Çumra Meslek Yüksekokulu

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Yrd. Doç.

1

1

Coğrafi Bilgi Sistemleri alanında çalışmaları olmak.

Kadınhanı Faik İçil  M.Y.O.

Dış Ticaret

Yrd. Doç.

3

1

Marka değeri, kurumsal itibar ve ar-ge konularında çalışmaları bulunmak.

Kadınhanı Faik İçil  M.Y.O.

Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi

Yrd. Doç.

3

1

Sayısal Isı Transferi konusunda doktora yapmış olmak

Spor Bilimleri Fakültesi

Hareket ve Antrenman Bilimleri

Yrd. Doç.

1

1

Egzersiz ve büyüme, ghrelin, leptin ve irisin hormonları arasındaki ilişkileri inceleyen araştırmalar yapmış olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Spor Yönetim Bilimleri

Yrd. Doç.

2

1

Rekreasyonel spor programı sunan işletmelerde hizmet kalitesi konusunda Doktora yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Yrd. Doç.

1

1

Yoğun bakım yandal uzmanı olmak, deneysel beyin ölümü çalışması bulunmak.

Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi

Yrd. Doç.

1

1

İleri laparoskopik cerrahi uygulamalarında deneyim sahibi olmak. Nanoteknolojinin tıpta kullanımı ile ilgili çalışmalarının olması.

Tıp Fakültesi

Histoloji ve Embriyoloji

Yrd. Doç.

3

1

Tıp Doktoru olmak, Histoloji ve Embriyoloji Tıpta Uzmanlık ve Üremeye Yardımcı Teknikler Eğitimi almış olmak ve Embriyoloji laboratuvar (Embriyolog) tecrübesi olmak.

4953/1-1


 


 


 


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik04\Desktop\03-06-2017\yasaklama_Sayfa_14.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik04\Desktop\03-06-2017\yasaklama_Sayfa_72.jpg