1 Haziran 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30083

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bursa Gümrük Müdürlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Çankaya Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Başkanlığından:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

TCDD 2. Bölge Müdürlüğünden:

TÜDEMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bursa Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGAT

Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınan 04.05.2017 tarihli ve 64268139-929/24727344 sayılı yazıları eki Personel Dairesi Başkanlığı'nın 03/05/2017 tarihli 24688644 sayılı yazısı konusu; Müdürlüğümüz emrinde görev yapmakta iken 29/04/2017 tarihli ve 30052 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 689 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın kamu görevinden çıkarılan Emrah ŞANLITÜRK ile ilgili, 689 Kanun Hükmünde Kararname kapsamında, ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacağı hüküm altına alındığı belirtilerek ilgili personele ayrıca tebligat yapılmaksızın, ayrılışlarında alınması gereken belgelerin (mal bildirim beyannamesi, kurum kimlik kartı, vb.) temin edilerek Bölge Müdürlüğümüze gönderilmesi istenilmiştir.

Söz konusu şahsa ait Müdürlüğümüz kayıtlarında yer alan ev adresine (Fethiye Mahallesi Fatih Sokak B Blok 19/5 Nilüfer/BURSA) 7201 sayılı Tebligat Kanununa istinaden ve Tebliğ Mazbatası marifetiyle bildirilmiş ancak Nilüfer İlçesi Fethiye Mahallesi Muhtarı Hüseyin ORMANLI ve Dağıtıcı Nihal BAYRAM'ın 'İsmen kaydı yok' şerhine istinaden, iade edilmiş olup, Müdürlüğümüzce adı geçen şahsın adres bilgilerinin teyit edilmesi amacıyla 10/05/2017 tarihli ve 24893880 sayılı ve İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü'ne muhatap düzenlenen yazımızda Emrah ŞANLITÜRK isimli şahsın, adres bilgilerinin tespit edilmesine müteakip tarafımıza bilgi verilmesi istenilmiş ancak cevaben alınan yazıda Müdürlüğümüzde kayıtlı adres bilgisi ile söz konusu Müdürlükte kayıtlı adresin aynı olduğu anlaşıldığından ve söz konusu adreste ise anılan şahsın oturmadığı daha önce tespit edildiğinden tebligatımız gerçekleştirilememiştir.

Bu nedenle, Emrah ŞANLITÜRK adına tanzimli mal beyannamesi zarfının düzenlenerek Müdürlüğümüze gönderilmesi hususunda anılan şahsa, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

4899/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Harameyn Hizmet Kültür Vakfı

VAKFEDENLER: İsmail Ersoy

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO'SU: Bakırköy 8. Asliye Hukuk Mahkemesinin 19/04/2017 tarihinde kesinleşen 24/03/2017 tarih ve E: 2015/574, K: 2017/189 sayılı kararı

VAKFIN AMACI: Yurtiçi ve yurtdışında toplumsal, kültürel ve dini hizmetlerde bulunmak, milli, manevi değerleri benimseyen, gelişmesinde katkıda bulunan ve sonrakilere aktarma bilincine sahip olan nesillerin yetişmesine çalışmak, sosyal dayanışma amacıyla ihtiyaç sahibi kimselere çeşitli yardımlar sağlamak, eğitim faaliyetlerine destek olmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000,00 TL (Altmış Bin Türk Lirası)

YÖNETİM KURULU: İsmail Ersoy, İbrahim Ersoy

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Tüzel kişiliğin sona ermesinden sonra bilançosu gereğince çıkacak vakıf mallarının kime kalacağı hususu Mütevelli heyetinin tespit edeceği benzer amaçlara yönelik faaliyet gösteren diğer bir kuruluşa devredilebilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

4919/1-1


Çankaya Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden 14/07/2015 tarih ve 2015/100 sayılı ceza kararı

Begüm ATAMAN - Özel Çayyolu Seviye Dergisi Dershanesi Müdürü

1 - Gerekli izin onayını almadan öğrencileri geziye götürdüğünüz,

2 - Çalışma izin onayı almadan öğretmen çalıştırdığınız,

3 - Çalışma izin onayında Branşı Türkçe olan öğretmene İlköğretim ve ortaöğretim programı dışında Üniversiteye hazırlık programında da ders vermesini sağladığınız,

4 - Kurumun geçmiş yıllara ait resmi evraklarını muhafaza etmediğiniz,

5 - Dershane adının yer aldığı bina reklam tabelasında izinsiz değişiklik yaptırdığınız,

İddiaları sübut bulmuştur. 657 Sayılı DMK'nın 125/C-a maddesi gereğince tevhiden 1/30 ORANINDA AYLIKTAN KESME cezası ile tecziye edildiniz.

7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur.

4912/1-1


Pursaklar Belediye Başkanlığından:

Pursaklar Belediye Encümeninin 16.02.2017 gün 2017/55 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 27.04.2017 gün 875 sayılı kararı ile onaylanan; Pursaklar İlçesi Kösrelikkızığı Mahallesi 138/1, 139/1, 140/2, 140/3, 143/23, 143/24, 143/25, 143/26, 143/27, 143/28, 143/29, 143/30, 143/31, 143/32, 143/33, 143/34, 143/35, 143/36, 143/37, 143/38, 143/39, 150/1, 150/2, 150/7, 150/8, 150/9, 151/1, 151/2, 151/3, 151/4, 151/5, 151/6, 151/7, 151/8, 151/9, 153/1, 153/3, 153/4, 153/5, 153/6, 153/7 parselleri kapsayan parselasyon planı 3194 sayılı Kanunun 19. maddesi uyarınca Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

4926/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 23.05.2017     Karar No: 7005

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI              :  Turkish Petroleum International Company Ltd.

• MERKEZ ADRESİ             :  Oak Walk St. Peter Jersey JE3 7EF

                                                  Channal ISLANDS UK

•TÜRKİYE’DEKİ ADRESİ  :  Söğütözü Caddesi No: 27 Çankaya/ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ       :  17.08.2016

RUHSATIN:

• KONUSU                            :  İşletme ruhsatı

• KAPSADIĞI İL                  :  Adıyaman

• KAPSADIĞI İLÇE             :  Merkez

• YÜZÖLÇÜMÜ                   :  4.919 hektar

• PAFTA NUMARASI         :  ARİ/TPI/K/M40-d2-1

İŞLETME SAHASININ KOORDİNATLARI (ED-1950/6 derecelik):

 

KÖŞE NO

ENLEM

BOYLAM

a

37º45’00’’00’’’

38º12’00’’00’’’

b

37º40’58’’80’’’

38º12’00’’00’’’

c

37º40’58’’80’’’

38º07’30’’00’’’

d

37º45’00’’00’’’

38º07’30’’00’’’

 

KARAR:

Turkish Petroleum International Company Ltd. Şti’nin mevkii, koordinatları, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun amaç maddesi açısından Kanunun 1 ve 8’inci maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 25.04.2017 tarihli Olur’ları alınmıştır.

Turkish Petroleum İnternational Company Ltd. Şti’ne 17.08.2016 tarihinden itibaren, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince sahanın mevcut rezerv durumu ile yatırım ve üretim programı dikkate alınarak ARİ/TPI/K/M40-d2–1 pafta numaralı petrol işletme ruhsatının 8 yıl süre ile verilmesine,

Ayrıca, daha sonra talep edilmesi ve edilen taahhüt doğrultusunda şirketin sahada yapacağı üretim ve geliştirme faaliyetlerinin sonucuna göre Kanun’un 8’inci maddesinde işletme ruhsatı için öngörülen 20 yıllık kanuni sürenin kalan kısmının kullandırılmasına karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı karar gereğince, bu kararın yayımı tarihinde Turkish Petroleum International Company Ltd. Şti’ne bir adet petrol işletme ruhsatı verilmiştir.

4913/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 23.05.2017     Karar No: 7004

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI              :  Turkish Petroleum İnternational Company Ltd.

• MERKEZ ADRESİ             :  Oak Walk St. Peter Jersey JE3 7EF

                                                  Channal ISLANDS UK

• TÜRKİYE’DEKİ ADRESİ :  Söğütözü Caddesi No: 27 Çankaya/ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ       :  17.08.2016

RUHSATIN:

• KONUSU                            :  İşletme ruhsatı

• KAPSADIĞI İL                  :  Adıyaman

• KAPSADIĞI İLÇE             :  Merkez

• YÜZÖLÇÜMÜ                   :  1.827 hektar

• PAFTA NUMARASI         :  ARİ/TPI/K/M40-d1-2

İŞLETME SAHASININ KOORDİNATLARI (ED-1950/6 derecelik):

 

KÖŞE NO

ENLEM

BOYLAM

a

37º45’00’’00’’’

38º07’30’’00’’’

b

37º41’00’’00’’’

38º07’30’’00’’’

c

37º41’00’’00’’’

38º05’49’’20’’’

d

37º45’00’’00’’’

38º05’49’’20’’’

KARAR:

Turkish Petroleum İnternational Company Ltd. Şti’nin mevkii, koordinatları, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun amaç maddesi açısından Kanunun 1 ve 8’inci maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 25.04.2017 tarihli Olur’ları alınmıştır.

Turkish Petroleum İnternational Company Ltd. Şti’ne 17.08.2016 tarihinden itibaren, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince sahanın mevcut rezerv durumu ile yatırım ve üretim programı dikkate alınarak ARİ/TPI/K/M40-d1-2 pafta numaralı petrol işletme ruhsatının 4 yıl süre ile verilmesine,

Ayrıca, daha sonra talep edilmesi ve edilen taahhüt doğrultusunda şirketin sahada yapacağı üretim ve geliştirme faaliyetlerinin sonucuna göre Kanun’un 8’inci maddesinde işletme ruhsatı için öngörülen 20 yıllık kanuni sürenin kalan kısmının kullandırılmasına karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı karar gereğince, bu kararın yayımı tarihinde Turkish Petroleum İnternational Company Ltd. Şti’ne bir adet petrol işletme ruhsatı verilmiştir.

4914/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 23.05.2017     Karar No: 7008

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI              :  Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.

• MERKEZ VE

  TEBLİGAT ADRESİ          :  Dumluca Sokak No: 19   06530 Beysukent-ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ       :  09.12.2016

RUHSATIN:

• KONUSU                            :  İşletme ruhsatı

• KAPSADIĞI İL                  :  Konya, Aksaray

• KAPSADIĞI İLÇELER      :  Karapınar, Eskil

• YÜZÖLÇÜMÜ                   :  11.698 hektar

• PAFTA NUMARASI         :  ARİ/ARR/K/M31-a1-1

İŞLETME SAHASININ KOORDİNATLARI (ED-1950/6 derecelik):

 

KÖŞE NO

ENLEM

BOYLAM

a

38º00’00’’00’’’

33º34’59’’88’’’

b

37º56’15’’93’’’

33º36’58’’39’’’

c

37º56’26’’52’’’

33º37’30’’00’’’

d

37º52’30’’00’’’

33º37’30’’00’’’

e

37º52’30’’00’’’

33º31’00’’00’’’

f

38º00’00’’00’’’

33º31’00’’00’’’

KARAR:

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin mevkii, koordinatları, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun amaç maddesi açısından Kanunun 1 ve 8’inci maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 25.04.2017 tarihli Olur’ları alınmıştır.

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’ye 11.03.2016 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince “ruhsatın verilişinden itibaren bir yıl içerisinde üretime başlanması aksi halde ruhsatın fesih işlemine tabi tutulması” şartıyla sahanın mevcut rezerv durumu ile yatırım ve üretim programı dikkate alınarak ARİ/ARR/K/M31-a1–1 pafta numaralı petrol işletme ruhsatının 5 yıl süre ile verilmesine,

Ayrıca, daha sonra talep edilmesi ve edilen taahhüt doğrultusunda şirketin sahada yapacağı üretim ve geliştirme faaliyetlerine göre Kanun’un 8’inci maddesinde işletme ruhsatı için öngörülen 20 yıllık kanuni sürenin kalan kısmının kullandırılmasına karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı karar gereğince, bu kararın yayımı tarihinde Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş’ye bir adet petrol işletme ruhsatı verilmiştir.

4915/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 23.05.2017     Karar No: 7007

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI           :  Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.

• MERKEZ VE

  TEBLİGAT ADRESİ       :  Dumluca Sokak No: 19   06530 Beysukent-ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ    :  09.12.2016

RUHSATIN:

• KONUSU                         :  İşletme ruhsatı

• KAPSADIĞI İL               :  Konya

• KAPSADIĞI İLÇELER   :  Karapınar, Emirgazi

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  10.939 hektar

• PAFTA NUMARASI      :  ARİ/ARR/K/M31-a2-1

İŞLETME SAHASININ KOORDİNATLARI (ED-1950/6 derecelik):

 

KÖŞE NO

ENLEM

BOYLAM

a

38º00’00’’00’’’

33º45’00’’00’’’

b

37º52’30’’00’’’

33º45’00’’00’’’

c

37º52’30’’00’’’

33º37’30’’00’’’

d

37º56’26’’52’’’

33º37’30’’00’’’

e

37º58’33’’42’’’

33º44’04’’70’’’

f

38º00’00’’00’’’

33º43’19’’92’’’

 

KARAR:

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin mevkii, koordinatları, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun amaç maddesi açısından Kanunun 1 ve 8’inci maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 25.04.2017 tarihli Olur’ları alınmıştır.

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’ye 11.03.2016 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince “ruhsatın verilişinden itibaren bir yıl içerisinde üretime başlanması aksi halde ruhsatın fesih işlemine tabi tutulması” şartıyla sahanın mevcut rezerv durumu ile yatırım ve üretim programı dikkate alınarak ARİ/ARR/K/M31-a2–1 pafta numaralı petrol işletme ruhsatının 5 yıl süre ile verilmesine,

Ayrıca, daha sonra talep edilmesi ve edilen taahhüt doğrultusunda şirketin sahada yapacağı üretim ve geliştirme faaliyetlerine göre Kanun’un 8’inci maddesinde işletme ruhsatı için öngörülen 20 yıllık kanuni sürenin kalan kısmının kullandırılmasına karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı karar gereğince, bu kararın yayımı tarihinde Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş’ye bir adet petrol işletme ruhsatı verilmiştir.

4916/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 23.05.2017     Karar No: 7006

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI              :  Turkish Petroleum International Company Ltd.

• MERKEZ ADRESİ             :  Oak Walk St. Peter Jersey JE3 7EF

                                                  Channal ISLANDS UK

• TÜRKİYE’DEKİ ADRESİ :  Söğütözü Caddesi No: 27 Çankaya/ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ       :  17.08.2016

RUHSATIN:

• KONUSU                            :  İşletme ruhsatı

• KAPSADIĞI İL                  :  Adıyaman

• KAPSADIĞI İLÇE             :  Merkez

• YÜZÖLÇÜMÜ                   :  2.722 hektar

• PAFTA NUMARASI         :  ARİ/TPI/K/M40-c1-1

İŞLETME SAHASININ KOORDİNATLARI (ED-1950/6 derecelik):

 

KÖŞE NO

ENLEM

BOYLAM

a

37º39’30’’00’’’

38º20’00’’00’’’

b

37º37’30’’00’’’

38º20’00’’00’’’

c

37º37’30’’00’’’

38º15’00’’00’’’

d

37º39’30’’00’’’

38º15’00’’00’’’

 

KARAR:

Turkish Petroleum International Company Ltd. Şti’nin mevkii, koordinatları, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun amaç maddesi açısından Kanunun 1 ve 8’inci maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 25.04.2017 tarihli Olur’ları alınmıştır.

Turkish Petroleum İnternational Company Ltd. Şti’ne 17.08.2016 tarihinden itibaren, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince sahanın mevcut rezerv durumu ile yatırım ve üretim programı dikkate alınarak ARİ/TPI/K/M40-c1–1 pafta numaralı petrol işletme ruhsatının 8 yıl süre ile verilmesine,

Ayrıca, daha sonra talep edilmesi ve edilen taahhüt doğrultusunda şirketin sahada yapacağı üretim ve geliştirme faaliyetlerinin sonucuna göre Kanun’un 8’inci maddesinde işletme ruhsatı için öngörülen 20 yıllık kanuni sürenin kalan kısmının kullandırılmasına karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı karar gereğince, bu kararın yayımı tarihinde Turkish Petroleum International Company Ltd. Şti’ne bir adet petrol işletme ruhsatı verilmiştir.

4917/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 23.05.2017     Karar No: 7003

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI              : Turkish Petroleum İnternational Company Ltd.

• MERKEZ ADRESİ             :  Oak Walk St. Peter Jersey JE3 7EF

                                                  Channal ISLANDS UK

• TÜRKİYE’DEKİ ADRESİ :  Söğütözü Caddesi No: 27 Çankaya/ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ       :  17.08.2016

RUHSATIN:

• KONUSU                            :  İşletme ruhsatı

• KAPSADIĞI İL                  :  Adıyaman

• KAPSADIĞI İLÇE             :  Merkez

• YÜZÖLÇÜMÜ                   :  1.688 hektar

• PAFTA NUMARASI         :  ARİ/TPI/K/M40-a3-1

İŞLETME SAHASININ KOORDİNATLARI (ED-1950/6 derecelik):

 

KÖŞE NO

ENLEM

BOYLAM

a

37º46’22’’80’’’

38º12’00’’00’’’

b

37º45’00’’00’’’

38º12’00’’00’’’

c

37º45’00’’00’’’

38º07’30’’00’’’

d

37º46’22’’80’’’

38º07’30’’00’’’

 

KARAR:

Turkish Petroleum İnternational Company Ltd. Şti’nin mevkii, koordinatları, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun amaç maddesi açısından Kanunun 1 ve 8’inci maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 25.04.2017 tarihli Olur’ları alınmıştır.

Turkish Petroleum İnternational Company Ltd. Şti’ne 17.08.2016 tarihinden itibaren, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince sahanın mevcut rezerv durumu ile yatırım ve üretim programı dikkate alınarak ARİ/TPI/K/M40-a3–1 pafta numaralı petrol işletme ruhsatının 6 yıl süre ile verilmesine,

Ayrıca, daha sonra talep edilmesi ve edilen taahhüt doğrultusunda şirketin sahada yapacağı üretim ve geliştirme faaliyetlerinin sonucuna göre Kanun’un 8’inci maddesinde işletme ruhsatı için öngörülen 20 yıllık kanuni sürenin kalan kısmının kullandırılmasına karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı karar gereğince, bu kararın yayımı tarihinde Turkish Petroleum İnternational Company Ltd. Şti’ne bir adet petrol işletme ruhsatı verilmiştir.

4918/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. fıkrasındaki “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde asgari istihdam edilmesi gereken personeli, faaliyetine devam ettiği sürece çekirdek personel olarak istihdam etmek zorundadır. ....  Eleman eksikliği 90 takvim günü içerisinde giderilmediği takdirde, asgari sayıda çekirdek personeli istihdam edinceye kadar kuruluşun izin belgesi geçici olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen;

Yalova ilinde faaliyet gösteren 2117 dosya no’lu YALOVA PROKON Yapı Denetim Ltd. Şti.;

Yozgat ilinde faaliyet gösteren 1125 dosya no’lu BÜYÜK TUNA Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerine ait Yapı Denetim İzin Belgeleri, Bakanlık Makamının 26.05.2017 tarih ve 12630 sayılı Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır.

İlgililere duyurulur.

4933/1/1-1

—————

Bakanlık Makamının 26.05.2017 tarih ve 12616 sayılı Makam Olur’una istinaden, ticaret sicil kaydı silinmiş olan veya şirket unvan ve amaç maddesini değiştirmesi nedeniyle tasfiyesine karar verilen;

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 2231 dosya no’lu MRC Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Aydın ilinde faaliyet gösteren 2167 dosya no’lu CK Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Diyarbakır ilinde faaliyet gösteren 1729 dosya no’lu YİĞİT TEKNİK Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 2211 dosya no’lu 1453 Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Şanlıurfa ilinde faaliyet gösteren 1937 dosya no’lu YALITIM Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 361 dosya no’lu ARTI Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.,

Sakarya ilinde faaliyet gösteren 1482 dosya no’lu METOD Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerinin Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemi yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgeleri iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

4933/2/1-1

—————

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 1’inci maddesinin (ı) fıkrası ve 12’nci maddesinin ikinci fıkrası ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 10’uncu maddesinin birinci fıkrası ve 12’inci maddesinin (a) bendinde yer alan hükümlere aykırı olarak, gerek kuruluş hisselerinin mimar mühendis olamayan birine devredilmesi,  gerekse amaç ve unvan değişikliği yaparak başka bir alanda faaliyet göstermeleri nedeniyle;

Şanlıurfa ilinde faaliyet gösteren 1794 belge no’lu AKRAN Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Kırklareli ilinde faaliyet gösteren 970 dosya nolu KIRKLARELİ YEŞİL VADİ Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Osmaniye ilinde faaliyet gösteren 958 belge no’lu OSMANİYE ZÜMRÜT Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 1858 belge no’lu ÖZ BİL Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Tekirdağ ilinde faaliyet gösteren 2230 belge no’lu KARINCA YAPIT Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerinin Yapı Denetim İzin Belgeleri, Bakanlık Makamının 26.05.2017 tarih ve 12620 sayılı Makam Olur’una istinaden iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

4933/3/1-1


 


 


 


Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:

1 - PROFESÖR KADROLARI İÇİN:

- Adaylar Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken; dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri, nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafla birlikte 6 takım dosyayı teslim edeceklerdir. Ayrıca, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 17. maddesi gereğince yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.

2 - DOÇENT KADROLARI İÇİN:

- Adaylar, Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ve iki adet fotoğraf ve yayınlarının birer örneği (4 takım) dosya halinde teslim edeceklerdir.

3 - YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN:

- 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların, Dilekçe (Yabancı dil belirtilecek), özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi) ve 2 adet fotoğraf 4 takım dosya halinde yayınları ile ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.

SON BAŞVURU TARİHİ:

İlanımızın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür.

 

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der.

Yemler ve Hayvan Besleme

Doçent

1

1

 

Bitkisel Biyoteknoloji

Doçent

1

1

Doktorasını Bitki Doku Kültüründe yapmış olmak. Ayrıca Somaklonal Varyasyon ve Moleküler Markır Tekniklerinde çalışmış olmak.

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der.

Hayvansal Biyoteknoloji

Yrd. Doç.

1

1

Hayvansal biyoteknoloji bilim dalında doktora yapmış ve demir oksit nanopartikül yüklü karadut ekstraktlarının glioblastoma ve primer rat korteksi hücre kültürlerinde glutamat toksisitesi üzerindeki etkileri alanında çalışma yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der.

 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Doçent

1

1

EMG konusunda çalışmış ve akapunktur sertifikası olmak.

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

Nefroloji yandal uzmanı ve organ nakli konusunda çalışmaları olmak.

Radyoloji

Doçent

1

1

Toraks radyolojisi alanında çalışma yapmış olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der.

 

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

Profesör

1

1

Eğitim, değerler ve göçmen sosyolojisi üzerine çalışmalar yapmış olmak

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der.

 

Siyasi Tarih

Doçent

1

1

Siyasi Tarih alanında doçent unvanı almış olmak,

KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der.

Eğitim Yönetimi

Doçent

1

1

“Okul Yaşam Kalitesi ve Okula Yabancılaşma” konusunda çalışma yapmış olmak.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğit.

Doçent

1

1

“Açık ve Uzaktan Öğrenme” alanında doçent unvanı almış olmak.

Kimya Eğitimi

Doçent

1

1

“Bilimin Doğasının Projeye Dayalı Öğrenme Yaklaşımı ile Öğretimi” konusunda doktora yapmış olmak.

Matematik Eğitimi

Doçent

1

1

“Kavram Yanılgıları, Kavramsal ve İşlemsel Bilgi ve Matematik Kaygısı” konusunda çalışma yapmış olmak.

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

1

Nanobilim ve Nanomühendislik Anabilim Dalı'nda doktora yapmış olmak ve “Fizik” alanında doçent unvanı almış olmak.

Beden Eğitimi ve Spor

Doçent

1

1

Eğitim programları ve öğretim anabilim dalında yükseklisans ve doktora yapmış, doçentlik unvanını Spor Bilimleri alanında almış olmak,

Tarih Eğitimi

Doçent

2

1

“Tarih Sunum Araçları, Öğrencilerin Tarih İlgi Alanları ve Tarih Öğretmen Adaylarının Eğitimi” konusunda çalışma yapmış olmak ve ''Tarih Eğitimi'' alanında doçent unvanı almış olmak veya ''Demokrasi, Değer ve Tarih Öğretimi İlişkisi'' konusunda çalışma yapmış olmak ve ''Tarih Eğitimi'' alanında doçent unvanı almış olmak.

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Doçent

1

1

“Sosyal Bilgiler Eğitimi” alanında doçent unvanı almış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der.

 

Proses ve Reaktör Tasarımı

Profesör

1

1

Mikrodalga destekli liçing ve bor türevleri alanlarında araştırmalar yapmış olmak.

Çevre Bilimleri

Doçent

1

1

Biyolojik arıtım ve adsorbsiyon konularında çalışma yapmış olmak.

Termodinamik

Yrd. Doç.

1

1

Toplu konut bölgeleri için kojenerasyon sistemlerinin analizi konularında çalışmalar yapmış olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der.

 

Sinema TV

Doçent

1

1

Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema - TV bölümü mezunu, 90'lardan gümümüze Türkiye'de kitle kültürü, film eleştirisi ve sinema tarihi konularında çalışmaları olmak.

ECZACILIK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der.

 

Analitik Kimya

Doçent

1

1

Eczacılık Analitik Kimya Anabilim Dalı'nda doktora yapmış ve ilgili Anabilim Dalı'nda Doçent unvanı almış olmak.

MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der.

 

Peyzaj Mimarlığı

Doçent

1

1

Peyzaj mimarlığı bilim dalında peyzaj planlama konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Peyzaj Mimarlığı

Doçent

1

1

Süs bitkileri ve yetiştiriciliği alanında bitki besleme konusunda çalışmalar yapmış olmak.

VETERİNER FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der.

 

Veteriner İç Hastalıkları

Doçent

1

1

Veteriner fakültesi mezunu olmak

Veteriner Mikrobiyoloji

Doçent

1

1

Veteriner fakültesi mezunu olmak

ERZURUM MESLEK YÜKSEKOKULU

Program

Kadro Unvanı

Adedi

Der.

 

Gıda Teknolojisi

Doçent

1

1

Farklı Prebiyotik kombinasyonları ile üretilen probiyotik yoğurtların organik asit miktarı, aroma profili ve diğer kalite özelliklerinin tesbiti ve süt teknolojisi alanında çalışma yapmış olmak.

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der.

 

Hemşirelik Esasları

Doçent

1

1

Hemşirelik esasları alanında yükseklisans ve doktora yapmış, doçentlik unvanını hemşirelik esasları ve yönetimin alanında almış, hemşirelik mesleğine yönelik ölçek geliştirme çalışması yapmış olmak.

İç Hastalıkları Hemşireliği

Doçent

1

1

İç hastalıkları hemşireliği alanında yükseklisans ve doktora yapmış, doçentlik unvanını İç hastalıkları hemşireliği alanında almış, transplantasyon ve hemodiyaliz alanında çalışmış olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hast. Hemşireliği

Doçent

1

1

Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanında yükseklisans ve doktora yapmış, doçentlik unvanını Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanında almış, prematüre bebeklerde emzik ve ninni dinletme yöntemlerinin oral beslenmeye geçiş ve emme başarısı üzerine etkisi konusunda çalışma yapmış olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hast. Hemşireliği

Doçent

1

1

Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanında yükseklisans ve doktora yapmış, doçentlik ünvanını Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanında almış, düşük doğum ağırlıklı bebek annelerine verilen doğal beslenme eğitiminin emzirme özyeterlilik ve emzirme başarısı üzerine etkisi konusunda çalışma yapmış olmak.

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENTİTÜSÜ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der.

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Doçent

1

1

Doçentliğini Atatürk İnkılapları ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında almış olmak, Bürokratik Tasfiyeler, İstihbarat Örgütleri ve Siyasi Tarih üzerine çalışmış olmak.

4876/1-1


Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda bölümleri/anabilim dalları - programları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvurular ilgili Birimlere şahsen yapılacak olup, posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan ile ilgili tüm bilgiler Üniversitemiz http://www.siirt.edu.tr/ adresinde yer almaktadır.

Duyurulur.

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

EĞİTİM FAK.

MAT. VE FEN BİL. EĞİT.

MATEMETİK EĞİTİMİ

PROFESÖR

1

1

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ

DOÇENT

3

1

MAT. VE FEN BİL. EĞİT.

MATEMETİK EĞİTİMİ

YRD. DOÇ.

3

1

Hiperbolik sistemler için optimal kontrol konusunda çalışmaları olmak.

MAT. VE FEN BİL. EĞİT.

MATEMETİK EĞİTİMİ

YRD. DOÇ.

5

1

Fark denklemleri için üretilen çekirdek fonksiyonlar konusunda çalışmış olmak.

BÖTE

BÖTE

YRD. DOÇ.

3

1

Sosyal ağlarda öğrenci ürün dosyası kullanımının incelenmesi konusunda çalışmış olmak.

FEN EDEB. FAK.

TARİH

TÜRK. CUM. TAR.

YRD. DOÇ.

1

1

Mektebi mülkiye tarihi konusunda çalışmış olmak.

İ.İ.B.F.

MALİYE

MALİYE

YRD. DOÇ.

5

1

Finans ve Muhasebe konusunda çalışmaları olmak.

İLAHİYAT FAK.

TEM. İSLAM BİL.

HADİS

YRD. DOÇ.

1

1

Hicri 3. asırda yaşayan muhaddislerin ideolojik tavırlarının hadis rivayetleri yansıması konularında çalışmaları olmak.

MÜH. MİM. FAK.

ELEKT. ELEKT. MÜH.

ELEKTRİK TESİSLERİ

DOÇENT

1

1

Yüksek gerilim elektrik boşalmaları ve plazmalar konusunda çalışmaları olmak.

ELEKT. ELEKT. MÜH.

ELEKTRONİK

YRD. DOÇ.

3

1

Eksenel akılı sektron generatörler konusunda çalışmaları olmak.

MAKİNE MÜH.

TERMODİNAMİK

YRD. DOÇ

4

1

Fotovoltaik sistemlerde enerji ve ekserji ile ilgili çalışmaları olmak.

VETERİNER FAK.

KLİNİK BİLİMLER

VETER. DOĞ. VE JİNEK.

YRD. DOÇ

5

1

Cinsiyeti belirlenmiş sperma kullanımı konusunda çalışmaları olmak.

KLİNİK BİLİMLER

VETER. MİKROBİYOLOJİ

YRD. DOÇ

4

1

Escherichia coli suşları konusunda çalışmış olmak.

KLİNİK BİLİMLER

VETER. PARAZİTOLOJİSİ

YRD. DOÇ

5

1

Bal arılarında genetik karakterizasyon konusunda çalışmış olmak.

ZOOT. VE HAY. BESL.

HAY. BES. VE BES. HAS.

YRD. DOÇ.

5

1

Ruminat beslemesinde roka bitkisini kullanımı konusunda çalışmış olmak.

ZİRAAT FAK.

PEYZAJ. MİM.

PEYZAJ MİM.

PROFESÖR

1

1

TARIM EKONOMİSİ

TARIM İŞLETMECİLİĞİ

YRD. DOÇ.

4

1

SAĞLIK YO

HEMŞİRELİK

-

YRD. DOÇ.

4

1

Ebeveyn tutumları, göç olgusu ve ergenlik alanında çalışmaları olmak.

4944/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                           33.05.1534

Toplantı Tarihi ve No    : 27.04.2017 - 234                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 27.04.2017 - 7930                                           ADANA

Mersin ili, Silifke İlçesi, Atik Mahallesinde 3. Derece arkeolojik sit alanında özel mülkiyete ait 668 ada, 7 nolu parselde tespit edilen antik dönem kemer kalıntısının tesciline ilişkin; T.C. Mersin Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 14.11.2016 gün ve 7547 sayılı yazısı, 31.01.2017 gün ve 460 sayılı Kurul Müdürlüğünün ilgili kurumlardan görüş istediği yazısı ve Kurul üyelerinin hazırladığı 29.03.2017 günlü rapor okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Mersin ili, Silifke İlçesi, Atik Mahallesinde 3. Derece arkeolojik sit alanında özel mülkiyete ait 668 ada, 7 nolu parselde tespit edilen antik dönem kemer kalıntısının 2863 sayılı yasanın 6.maddesi gereği, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden tesciline, yapı grubunun 1.grup olarak belirlenmesine, kararımız eki haritada görülen koruma alanının uygun olduğuna karar verildi.

 

 

4886/1-1

—————

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                   

Toplantı Tarihi ve No    : 25.04.2017 - 151                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 25.04.2017 - 2613                                         ERZURUM

Erzincan İli, Kemaliye İlçesi, Sandıkbağı Mahallesi, 190 ada, 1 parselde bulunan, özel mülkiyete ait taşınmazın tescil edilme talebine ilişkin Kemaliye Belediye Başkanlığı, Fen İşleri Müdürlüğü’nün 23.12.2016 gün ve 267 sayılı yazısı ve 2017/70 sayılı rapor okundu, dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Erzincan İli, Kemaliye İlçesi, Sandıkbağı Mahallesi, 190 ada, 1 parselde bulunan taşınmazın 2863 sayılı Kanun kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle tescil edilmesine, koruma grubunun "II" olarak belirlenmesine karar verildi.

4887/1-1

—————

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                             37.07/13

Toplantı Tarihi ve No    : 03.05.2017 - 218                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 03.05.2017 - 4341                                          ANKARA

Kastamonu İli, Çatalzeytin İlçesi, Belidiye Mücavir alanında kalan Konaklı Köyü Ginolu Mevkiinde Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Koruma Kurulunun 02.12.1988 gün ve 587 sayılı kararı ile tescil edilen, Ankara ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 17.12.1991 gün ve 2122 sayılı kararı eki kroki üzerinde arkeolojik sit sınır ve dereceleri belirlenen Ginolu Kalesi ve çevresinin arkeolojik sit sınırlarının sayısallaştırılması talebine ilişkin Çatalzeytin Belediye Başkanlığının 27.01.2016 gün ve 112 sayılı yazısı, Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının hazırlamış olduğu 13.04.2016 gün ve 1972 sayılı rapor, Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 13.04.2017 gün ve 4260 sayılı kararı okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda,

Kastamonu İli, Çatalzeytin İlçesinde belediye mücavir alanında kalan Konaklı Köyü Ginolu mevkiinde Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 02.12.1988 gün ve 587 sayılı kararı ile tescil edilen, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 17.12.1991 gün ve 2122 sayılı karar eki kroki üzerinde belirlenen I. II. ve III. derece arkeolojik sit sınırlarının ekli 1/2000 ölçekli halihazır harita üzerinde koordinatları ile birlikte gösterildiği şekilde uygun olduğuna, söz konusu arkeolojik sit alanına ilişkin ilgili idarelerce Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine

Bu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının I. II. ve III. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin koruma ve kullanma koşullarının geçerli olduğuna karar verildi.

 

4888/1-1


 

Açıklama: Açıklama: Z:\GÜNLÜ  İLANLAR\01-06-2017 PERŞEMBE\4941.jpg