31 Mayıs 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30082

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Batman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği hükümleri uyarınca (sözlü sınav yöntemi ile) Üniversitemiz Hukuk Müşavirliğinde istihdam edilmek üzere, bir adet Avukat alınacaktır.

 

UNVANI

SINIFI

DERECESİ

ADET

AVUKAT

AH

7

1

 

1 - BAŞVURU ŞARTLARI

a. Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b. Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

c. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

d. 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına ( KPSSP3 puan türünden) girmiş ve en az 60 (altmış) puan almış olmak,

2 - BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Başvuru Formu (Başvuru sırasında doldurtulacaktır.)

2. Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi

3. www.turkiye gov.tr (e-Devlet) üzerinden alınacak Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulamasının çıktısı

4. Bir adet vesikalık fotoğraf

5. KPSS (B) sonuç belgesi

6. Avukatlık ruhsatnamesinin fotokopisi

3 - GİRİŞ SINAVININ ŞEKLİ BAŞVURU ŞARTLARI YERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

 

Başvuru Yeri

Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Balkan Yerleşkesi EDİRNE 0 284 223 42 15

Başvuru Tarihleri

31 Mayıs 2017 - 14 Haziran 2017

Başvuru Değerlendirmesi Sonucu Açıklama Tarihi

20 Haziran 2017

Sözlü Sınav Yeri ve Tarihi

Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Balkan Yerleşkesi/EDİRNE

04 Temmuz 2017 Saat: 14.00

 

Başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına 31 Mayıs 2017 - 14 Haziran 2017 tarihleri arasında şahsen yapılacaktır. İlanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular ile şahsen yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Giriş sınavı sözlü olarak tek aşamada yapılacaktır. Adayların aranan şartları taşıyıp taşımadıkları, Başvuru İnceleme Komisyonu tarafından değerlendirilecek olup, başvurusu kabul edilen adayların listesi Üniversitemizin http://www.trakya.edu.tr/internet sayfasından yayımlanacaktır.

Aranılan şartları taşıyan adayların, KPSSP3 puan türünden en yüksek puandan başlamak üzere bir sıralaması yapılacak ve ilk 5 aday sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.

KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır. Sıralamaya giren adaylar Üniversitemiz internet sayfasından (http://www.trakya.edu.tr) duyurulacaktır.

4 - SINAV KONULARI

a. Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Medeni Usul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Usul Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, 2547, 2914 ve 657 sayılı Kanunlar ve ilgili mevzuat.

5 - SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sözlü Sınavda adaylar;

a. Sınav Konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü

c. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu

d. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı

e. Genel yetenek ve genel kültürü,

f. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler. Adaylar, Sınav Kurulu tarafından anılan yönetmeliğin 13. Maddesinin 4'üncü fıkrasının (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Kurulu üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Başarı sıralaması, sözlü sınavda en yüksek not alan adaydan başlanarak belirlenir. Sözlü sınav başarı notunun eşitliği durumunda KPSSP3 puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

6 - SINAV SONUÇLARININ İLANI VE İTİRAZLAR

1 - Sınav Kurulu tarafından başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle bir asıl ve bir yedek aday belirlenecek ve Üniversitemiz internet sayfasından (http://www.trakya.edu.tr) duyurulacaktır. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak bildirilecektir.

2 - Sözlü sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

3 - Duyuru tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde KPSS puan sıralaması sonuçları ile sözlü sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar ilgili kurulca yönetmelikte belirtilen süre içerisinde sonuçlandırılır.

7 - GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

1 - Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

2 - Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

8 - ATANMA İŞLEMLERİ

1. Avukat kadrosuna atama işlemleri Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği’nin 18.maddesinde belirtilen hükümler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili maddelerine göre yapılacaktır.

4901/1-1


 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

DUYURU

Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2 nci maddesi uyarınca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ilgili kuruluşu Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından 30/04/2017 tarihinden sonra 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılacak olan ve Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan "A-Üstyapı (Bina) İşleri", "C - Sıhhi Tesisat ve Mekanik Tesisat İşleri" ve "D-Elektrik İşleri" gruplarındaki yapım işleri ile bu işlerle ilgili tamamlama, onarım, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işlerinde (N) sınır değer katsayısının (1,0) olarak belirlendiği ilanen duyurulur.

4930/1-1


İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü Profesör kadrosuna 2547 Sayılı Kanunun 65. Maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliğinin 17. Maddesi uyarınca ve Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Akademik Yükseltme ve Atama Esaslarını sağlamış olmak koşuluyla Profesör alınacaktır.

Profesör kadrosu tam gün statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, diplomalarını, diplomaların yurtdışından alınmış olması halinde denklik belgesini dilekçelerine ekleyerek iş işbu ilanın yayın tarihinde itibaren 15 gün içinde ilgili Rektörlüğe bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. İlan olunur.

FAKÜLTE                                                      : Mühendislik Fakültesi

BÖLÜM                                                          : Endüstri Mühendisliği

AKADEMİK ÜNVANI                                 : Profesör

ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI      : 1

ÖZEL KOŞULLAR: Endüstri Mühendisliği ya da Yöneylem Araştırma alanında doktora yapmış olmak; Rassal modeller, uygulamalı istatistik, finans matematiği ve büyük veri uygulamaları konularında çalışmaları olmak; Rassal modeller ve uygulamalı istatistik konularında lisans ve yüksek lisans seviyesinde ders verme ve öğrenciler ile birlikte çeşitli araştırmalar yönetme tecrübesine sahip olmak; Araştırmalarını saygın bilimsel dergilerde yayınlamış olmak.

BAŞVURU ADRESİ:

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü, Bilkent/Ankara

www.bilkent.edu.tr

4921/1-1


Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Hukuk Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin ilgili bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen şartlara göre “Öğretim Üyesi’’ alınacaktır.

Başvuru Belgeleri

İlana konu olan kadrolar devamlı statüde olup atanmak isteyen adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince, ana bilim dalını belirtir bir dilekçe ekinde özgeçmişini, öğrenim belgelerini, 4 adet fotoğrafını, yayın listesini (başlıca araştırma eseri belirtilecektir), bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları Profesörlük kadrosu için 6 takım, Doçentlik ve Yardımcı Doçentlik kadrosu için 4 takım halinde hazırlayarak Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Müdürlüğüne, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği onaylanmamış diplomayla ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlgililerin Üniversitemizin Çıplaklı Mahallesi Farabi Caddesi No: 23 Döşemealtı/ ANTALYA adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Eksik evrakla ve posta ile yapılan başvurular geçersiz sayılacak ve en fazla bir pozisyon için başvuru yapılacaktır.

İlan olunur.

 

Birim

Bölüm/Program

Unvan

Kadro

Özel Koşullar

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk (Ticaret Hukuku Anabilim Dalı)

Profesör

1

- Hukuk fakültesi mezunu olmak

- Doçentliğini ticaret hukuku alanında almış olmak.

- Uluslararası ticaret hukuku alanında makaleler yazmış olmak.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku (Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı)

Profesör

1

- Hukuk fakültesi mezunu olmak

- Doktorasını ceza ve ceza muhakemesi hukuku alanında yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Yardımcı Doçent

1

- Lisans derecesini Uluslararası İlişkiler alanında tamamlamış olmak

- Uluslararası İlişkiler alanında doktora yapmış olmak

- Uluslararası İlişkiler ve Enerji Politikaları konularında doktora seviyesinde çalışmalar yapmış olmak

- İyi derecede yabancı dil biliyor olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Yardımcı Doçent

1

- Lisans derecesini Uluslararası İlişkiler alanında tamamlamış olmak

- Uluslararası İlişkiler alanında doktora yapmış olmak

- Uluslararası İlişkiler Teorileri ve Uluslararası Organizasyonlar konularında doktora seviyesinde çalışmalar yapmış olmak

- İyi derecede yabancı dil biliyor olmak

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Yardımcı Doçent

1

- Makine Bölümü Lisans mezunu olmak.

- Doktorasını Makine Mühendisliği alanında yapmış olmak.

- Numerik Analiz ve Katı Hal Mekaniği alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

- İyi derecede yabancı dil biliyor olmak

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Doçent

1

- Doçentlik unvanını Matematik dalında almış olmak

- Doktora sonrasında, yurtdışında, iki yıldan fazla araştırma deneyimi bulunmak

- Kombinatorik, kodlama kuramı, kriptoloji konularında araştırma ve yayınlar yapmış olmak

- İyi derecede yabancı dil biliyor olmak.

4875/1-1


Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz (www.bingol.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcuttur.

İlan olunur.

 

Bölümü

ABD/Prog.

Unvan

Adet

Derece

Açıklama

VETERİNER FAKÜLTESİ

Klinik Öncesi Bilimleri

Veterinerlik Patolojisi

Profesör

1

1

Veteriner Patoloji alanında ve balıklarda deneysel çalışmalar yapmış olmak.

 

ZİRAAT FAKÜLTESİ

 

Tarla Bitkileri

Tarla Bitkileri

Profesör

1

1

Çayır, Mera ve Yem Bitkileri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

Felsefe

Felsefe Tarihi

Doçent

1

1

Düşünce Tarihine dair çalışmalar yapmış olmak.

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 

Kamu Yönetimi

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Doçent

1

2

Siyaset ve Kamu alanında çalışmalar yapmış olmak.

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

Biyoloji

Genel Biyoloji

Yardımcı Doçent

1

5

Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında Doktora yapmış olup Kolon Kanseri ve Apoptoz üzerine hücre kültüründe çalışmaları bulunmak.

Tarih

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Yardımcı Doçent

1

4

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.

 

BİNGÖL TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

 

Bitkisel ve Hayvansal Üretim

Arıcılık

Yardımcı Doçent

1

1

Balın Mikroskobik, HPLC ve GC-MS analizleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Bitkisel ve Hayvansal Üretim

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Yardımcı Doçent

1

5

Türkiye’de yetişen bazı Scandix L. türleri üzerinde biyosistematik araştırmalar yapmış olmak

 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

 

Sağlık Bakım Hizmetleri

Yaşlı Bakımı

Yardımcı Doçent

1

5

Hemşirelik Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.

4873/1-1


Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Ayrıntılı bilgi www.hitit.edu.tr web adresinde mevcuttur.

Duyurulur.

Tel: 0 364 219 20 90

 

S. No

Unvanı

Der.

Birimi

Bölümü

ABD/Prog.

Açıklama

1

Prof.

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Göz Hastalıkları bilim dalında doçent unvanı almış olmak ve oftalmolojide nanoteknoloji uygulamaları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

2

Doç.

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bilim dalında doçent unvanı almış olmak ve çocuklarda serebral palsi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

3

Doç.

1

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Eğitimi

Din Eğitimi alanında doçent unvanı almış olmak ve İrade Eğitimi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

4

Doç.

3

Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik

Hemşirelik

Doğum ve Kadın Hastalıkları hemşireliği bilim alanında doçent unvanı almış olmak ve doğum sonrası evde bakım, infertilite, cinsel sağlık, davranış psikolojisi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

5

Yrd. Doç.

3

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Felsefesi

Din Felsefesi alanında doktora unvanı almış olmak ve İman ve Akıl konusunda çalışmalar yapmış olmak.

6

Yrd. Doç.

5

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Eğitimi

Din Eğitimi alanında doktora unvanı almış olmak ve Yurtdışındaki Türk çocuklarının din eğitimi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

7

Yrd. Doç.

3

Sosyal Bilimler MYO

Yönetim ve Organizasyon

İşletme Yönetimi

Yönetim ve Organizasyon bilim dalında doktora unvanı almış olmak, pozitif psikoloji, örgütsel sinizm ve duygusallık konularında çalışmalar yapmış olmak.

8

Yrd. Doç.

3

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında uzman olmak ve Kafa travmalı hastaların rehabilitasyonu konusunda çalışmalar yapmış olmak.

9

Yrd. Doç.

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Beyin ve Sinir Cerrahisi alanında uzman olmak ve çocukluk çağı beyin ve sinir cerrahisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

10

Yrd. Doç.

3

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında uzman olmak ve Hiperemezis gravidarum konusunda çalışmalar yapmış olmak.

11

Yrd. Doç.

3

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında uzman olmak ve yardımcı üreme teknikleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

12

Yrd. Doç.

3

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Üroloji alanında uzman olmak ve Laparoskopik ürolojik cerrahi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

4903/1-1


Batman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547, 2914 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik esasları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesindeki genel hükümler, ilanda belirtilen diğer koşullar ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri doğrultusunda Profesör ve Yardımcı Doçent alınacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Hizmet Belgelerini, 2 adet Fotoğraf, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma Örnekleri ile Doçentlik Belgesinin onaylı örneği, Yayın Listelerini, 2 adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde yer alan Ek-6 Puanlama Şablonunun doldurulmuş örneği, yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak gösteren bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, (bilimsel çalışma ve yayınlar CD ortamında da gönderilecek.)

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adaylar; başvurdukları programı belirten dilekçelerine Özgeçmiş, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Askerlik Belgesi, Öğrenim Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/ Uzmanlık Belgesi), 2 adet Fotoğraf, Yayın Listesi, 2 adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde yer alan Ek-6 Puanlama Şablonunun doldurulmuş örneği ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına (bilimsel çalışma ve yayınlar CD ortamında da gönderilecek.) başvuracaklardır.

- Başvuracak adayların ilan edilen kadro derecesine atanma şartına haiz olması gerekmektedir.

- Müracaat Süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile Postadaki gecikmeden dolayı süresinde ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır. İLANEN DUYURULUR.

Başvuru Adresi : Batman Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Merkez Kampüsü / BATMAN

İlan Başlangıç Tarihi   : 31 Mayıs 2017

Son Başvuru Tarihi     : 14 Haziran 2017

 

S. No

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı/Anasanat Dalı/Program

Unvan

Derece

Adet

Özel Şartlar

1

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

LGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

LGİSAYAR YAZILIMI ANABİLİM DALI

PROFESÖR

1

1

Doçentliğini Bilgisayar ve Kontrol Teknolojileri Eğitimi veya Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Bilim Alanlarından birinden almış olmak.

2

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

PETROL VE DOĞALGAZ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

PETROL İŞLETME ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

1

1

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Lisans Mezunu olmak ve ilgili Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.

3

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

MANE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ENERJİ ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

2

1

Makine Mühendisliği Lisans mezunu olup Enerji Bilim Dalında Doktora yapmış olmak.

4

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

PETROL VE DOĞALGAZ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

PETROL ARAMA ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

5

1

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği veya Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak ve Petrol Rezervuar Kaya Mikropaleontolojisi konusunda çaşmaları olmak.

5

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

SERAMİK BÖLÜMÜ

SERAMİK ANASANAT DALI

YARDIMCI DOÇENT

5

1

Güzel Sanatlar Fakültelerinin Seramik veya Heykel alanında Sanatta Yeterlilik yapmış olmak.

6

İKTİSADİ VE İDARİ LİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT BÖLÜMÜ

İKTİSAT TEORİSİ ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

4

1

İktisat alanında Doktora yapmış olmak.

4908/1-1


Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve kanunda belirtilen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme-Atama İlkeleri ve Uygulama Esaslarına göre yapılacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerinin onaylı örneklerini,  yayın listelerini, başlıca araştırma eserini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayı ekleyerek;

Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Doçentlik Belgelerinin onaylı örnekleri ile birlikte, bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na, başvurmaları gerekmektedir.

Başvurularda hazırlanacak olan formlar Üniversitemiz web sayfasında bulunmaktadır.

Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

NOT: (*) Bulunan anabilim dallarında yabancı dilde öğretim yapıldığından, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olmak.

İlgililere duyurulur.

 

BİRİM/ANABİLİM DALI/ANASANAT DALI

UNVAN

ADET

NİTELİKLER

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ

Matematik Eğitimi

Profesör

1

Ortaöğretim Matematik Eğitimi bilim alanında doçentliğini almış olmak. Matematiksel modelleme ve kuadratik fonksiyonlar ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Matematik Eğitimi

Profesör

1

Matematik bilim alanında doçentliğini almış olmak. Smarandache Eğriler ve Uzamsal Yetenek ile ilgili çalışmaları olmak.

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Profesör

1

Cumhuriyet dönemi eğitim politikaları-müfredatlar, yabancı uzmanlar ve sosyal bilgiler eğitimi çalışmaları yapmış olmak.

Coğrafya Eğitimi

Profesör

1

Coğrafya Eğitiminde Karikatür ve Coğrafi Miras Bilinci konularında çalışmaları olmak.

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

Lojistik ve Ulaştırma Yönetimi(*)

Profesör

1

Yönetim ve Strateji bilim alanında doçentliğini almış olmak. Denizcilik alanında 10 yıl eğitim tecrübesine sahip olmak.

Denizcilik Ekonomisi ve Politikaları (*)

Doçent

1

Deniz Hukuku bilim alanında doçentliğini almış olmak. Deniz Ticareti Hukuku, Taşıma Hukuku ve Sigorta Hukuku alanında çalışmaları olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Mali İktisat

Profesör

1

Maliye bilim alanında doçentliğini almış olmak. Mali politikalar, finansal ekonomi ve enerji ekonomisi alanlarında çalışmaları olmak.

Muhasebe ve Finansman

Profesör

1

Kantitatif karar verme teknikleri ve oynaklık modellemeleri kapsamında performans ve risk analizi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Muhasebe ve Finansman

Profesör

1

Bağımsız Denetimde Çalışma Kağıtları, Sürdürebilirlik Raporları ve Denetimi ile Türkiye Muhasebe Standartları konularında çalışmaları olmak.

İŞLETME FAKÜLTESİ

Uluslararası Finans ve Bankacılık(*)

Profesör

1

Finans bilim alanında doçentliğini almış olmak. Uluslararası Yatırımlar, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar ve Manipüle Edilmiş Finansal Tablolar alanlarında yayınları olmak.

Uluslararası Finans ve Bankacılık(*)

Profesör

1

Finans bilim alanında doçentliğini almış olmak. Uluslararası finans, kıymetli madenler ve taşlar piyasası üzerine çalışmaları olmak.

MİMARLIK FAKÜLTESİ

Restorasyon

Profesör

1

Kıyıda ticaret yapıları, hamamlar, yavaş şehir ve endüstri mirasının korunması alanlarında çalışmaları olmak.

Restorasyon

Profesör

1

Kırsal-kentsel mirasın korunması ve tarihi otel konuları ile ilgili çalışmaları olmak.

Restorasyon

Profesör

1

Sosyo-Kültürel Bağlamda Mekanın Korunması ve Sürdürülebilirliği konusunda çalışmaları olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Yöneylem Araştırması

Profesör

1

Endüstri Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak. Tedarik zinciri yönetimi ve bulanık matematiksel modelleme konularında çalışmaları olmak.

Maden Yatakları ve Jeokimya

Profesör

1

"Cevher petrografisi" ve "sıvı kapanım" konularında çalışmaları olmak.

Geoteknik

Profesör

1

Çevre geotekniği ve zeminlerin temizlenmesi konularında çalışmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Üroloji

Profesör

1

Üroloji bilim alanında doçentliğini almış olmak. Androloji alanında deneysel ve moleküler çalışmalar yapmış olmak.

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Destekleyici Psikoterapi Eğiticisi sertifikasına sahip olmak.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doçent

1

Ultrason eşliğinde rejyonal anestezi uygulamaları ve zor havayolu yönetimi ile ilgili deneyimi olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

En az 5 yıllık Çocuk Nefroloji uzmanı olmak. "Bioelektrik impedans analizi" ile çocuk nefroloji alanında çalışma yapmış olmak.

DEVLET KONSERVATUVARI

Piyano

Profesör

1

Müzik anasanat dalında sanatta yeterlik yapmış olmak. Müzik bilim alanında doçentliğini almış olmak. Piyano Anasanat Dalında en az beş yıl öğretim deneyimine sahip olmak.

DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ ENSTİTÜSÜ

Deniz Bilimleri

Profesör

1

Su ürünleri bilim alanında doçentliğini almış olmak. Denizel makrobentik omurgasızlar ve Sipuncula üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Deniz Bilimleri

Profesör

1

Deniz Bilimleri ve Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak. Deniz ortamında organik ve metal kirliliği konularında çalışmaları olmak.

Deniz Bilimleri

Doçent

1

Deniz ve Gemi Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak. Deniz ortamında organik kirleticiler, metal kirliliği ve kimyasal oşinografi konularında çalışmaları olmak.

4902/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ