30 Mayıs 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30081

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


ŞEKERLERİN ŞEKER AMBARLARINA İSTİFLENMESİ, SATIŞI, TAHMİL-TAHLİYE, YÜKLEMESİ VE BOŞALTILMASI HİZMETİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikasından:


TTK İHTİYACI OLARAK BASINÇLI HAVALI TAŞIMA SİSTEMİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


KRİSTAL ŞEKERİN AMBARLARA TAHMİL, TAHLİYESİ, İSTİF İŞLERİ HİZMETİ ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR

Bor Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


ÇÖP TOPLAMA ARAÇLARI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


2000 ADET MİNİ BİLGİSAYAR VE 2000 ADET PARMAK İZİ OKUYUCUSU SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


14 KALEM MUHTELİF CİNS VE MİKTAR KURTARMA EKİPMANI MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


HEK, HURDA VE EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ TAŞITLARA AİT MÜBADELE YAPILACAKTIR

Emniyet Genel Müdürlüğünden:


MÜBADELE YAPILACAKTIR

Samsun İl Emniyet Müdürlüğünden:


FUNGAL ALFA AMİLAZ VE KSİLENAZ HEMİSELLÜLAZ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Afyonkarahisar Dinar Dombayova Linyit Havzası Sondajlı Etüt Projesinin JORC veya NI-43-101 vb. Standartlarında Yönetilmesi Değerlendirilmesi ve Kaynak Rezerv Raporlarının Hazırlanması Danışmanlık Hizmet Alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                            :  2017/259707

Dosya No                                           :  TDB-DT-2017/06-HİZ

1 - İdarenin

a) Adı                                                  :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı

b) Adresi                                             :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı

                                                               Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/13 Çankaya/ANKARA

c) Telefon numarası                            :  0 312 212 69 00-2680

d) Faks numarası                                :  0 312 212 17 48

e) Elektronik posta adresi                    :  -

2 - İhale konusu malın adı, niteliği,

   türü ve miktarı                                  :  Afyonkarahisar Dinar Dombayova Linyit Havzası Sondajlı Etüt Projesinin JORC veya NI-43-101 vb. Standartlarında Yönetilmesi Değerlendirilmesi ve Kaynak Rezerv Raporlarının Hazırlanması Danışmanlık Hizmet Alımı işi.

3 - İhale konusu işin

a) Teslim yeri/işin yapılacağı yer         :  Afyonkarahisar Dinar Dombayova Linyit Havzası

b) Teslim tarihi/işin süresi                   :  İşin süresi 720 takvim günüdür.

4 - İhale ile ilgili bilgiler

a) İhale Dokümanı bedeli                    :  118,00-TL (KDV dahil)

b) Dokümanın görülebileceği/

    satın alınabileceği yer                      :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı

                                                               Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/13 Oda No: 20 Çankaya/ANKARA

c) İhale Usulü                                     :  Açık ihale usulü

d) İhale tarih ve saati                           :  04.07.2017, saat 11:00

e)Tekliflerin verileceği yer                  :  Teklifler 04.07.2017 saat 11:00’a kadar;

                                                               EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı

                                                               Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/F-1 Oda No: C-1 Çankaya/ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

f) İhalenin yapılacağı yer                     :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı

                                                               Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/F-1 Oda No: C-3 Çankaya/ANKARA

g) İhale dokümanına ulaşılabilecek

    internet adresi                                  :  www.euas.gov.tr

5 - Bu ihale, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimiz Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

4907/1-1


ŞEKERLERİN ŞEKER AMBARLARINA İSTİFLENMESİ, SATIŞI, TAHMİL-TAHLİYE, YÜKLEMESİ VE BOŞALTILMASI HİZMETİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız 2017/2018 Kampanya Döneminde ±% 20 Toleranslı 110.000 Ton (Yaklaşık 55.000 Ton Üretimin İstifi + 55.000 Ton İstiften Satış) Kristal Şekerin; üretimden gelen şekerlerin Şeker Ambarlarına istiflenmesi ve istiflenen şekerin satışı, stok da bulunan eski ve yeni şekerlerin satışı, stok da bulunan eski ve yeni şekerin tahmil-tahliye ve yüklemesi, ayrıca Malzeme Ambarına gelecek ve ambarımızdan başka bir yere gönderilecek malzemelerin tahmil ve tahliyesi hizmeti T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                        :  2017/258079

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Sivas Karayolu 5. Km Sorgun/YOZGAT

b) Telefon No                         :  0 354 441 10 10

c) Faks No                              :  0 354 441 10 18

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  Fabrikamızda 2017/2018 Kampanya Döneminde ±% 20 Toleranslı 110.000 Ton (Yaklaşık 55.000 Ton Üretimin İstifi + 55.000 Ton İstiften Satış) üretilecek Kristal Şekerin istife alınması, satış amacıyla kamyonlara yüklenmesi, diğer fabrika ile depolara giden veya gelen şekerlerin yüklenmesi ve boşaltılması. Kampanya sonrası şekerin satışa verilmesi, kamyonlara yüklenmesi, avarya şekerlerin toplanması, rafineriye verilmesi ambarların temizliği ile Fabrikamız Malzeme Ambarına gelecek ve ambarımızdan başka bir yere gönderilecek malzemelerin tahmil ve tahliyesi hizmeti.

b) Yapılacağı Yer                   :  Yozgat Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                          :  İşe Başlanmasını Müteakip 365 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  Yozgat Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                    :  12.06.2017 Pazartesi Günü - Saat 14.00

4 - İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Sivas Karayolu 5. Km Sorgun/Yozgat) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

7 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

4900/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK BASINÇLI HAVALI TAŞIMA SİSTEMİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2 ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası         :  Tel   : 0 372 252 40 00 (70 hat)

                                                         Fax  : 0 372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  satinalma@taskomuru.gov.tr.

2 - İhale konusu işin nev’i            :           Malzemenin Cinsi                           Miktarı           

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  Basınçlı Havalı Taşıma Sistemi     1 KALEM (4 Takım)

b) Teslim yeri                               :  Yerli yükleniciler için: TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarı

                                                         Yabancı yükleniciler için: Sözleşmede belirtilen teslim limanı

c) Teslim tarihi                              :  Yerli yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren 150 takvim günüdür.

                                                         Yabancı yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 150 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                           :  05.07.2017 Çarşamba saat 15:00

c) Dosya no                                  : 919-TTK/1535

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

ğ) Sistem elemanları (taşıma troleyi, nakliye ünitesi ekipmanları ve frenleme ünitesi) için ayrı ayrı ya da sistemin tamamı için metan gazlı ortamlarda (Grup-I) kullanıma uygun olduğu belirtilen;

a) AB Uygunluk Beyanı

b) Akredite Kuruluş Belgesi

İdari Şartnamenin 7.3 maddesine uygun olarak teklif ile birlikte verilecektir. Bu belgeleri olmayan firma teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

h) Yerli malı teklif eden yerli firmaya %15 oranında fiyat avantajı uygulamak koşuluyla, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,

j) Şartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad. (Aşkaabat Cad.) 19. Sok. No: 22 Bahçelievler/ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 70,00 TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 05.07.2017 Çarşamba saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

4898/1-1


KRİSTAL ŞEKERİN AMBARLARA TAHMİL, TAHLİYESİ, İSTİF İŞLERİ HİZMETİ ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR

Bor Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamızın 2017/2018 Kampanya döneminde üretilecek kristal şekerin Ambarlara Tahmil, Tahliyesi, İstif işleri hizmeti alımı ihalesi TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. Mal ve Hizmet Alımları yönetmeliği esasları dahilinde Açık İhale Usulü ile Fabrikamızda yapılacaktır.

İhale kayıt numarası                         :  2017/262193

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Bor Caddesi Bahçeli Kasabası - Bor/NİĞDE

b) Telefon ve faks numarası             :  0 388 311 93 01-06 (6 Hat) - 0 388 311 93 07

c) Elektronik posta adresi                 :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                   :

2 - İhale konusu hizmetin                

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Fabrikamızda 2017/2018 Kampanya Döneminde istihsal edilecek şekerlerin istihsalden alınarak; İstif yapılması, Doğrudan satış kamyonlarının yüklenmesi ve Dış Ambarlara nakledilecek şekerlerin üretim bandından alınarak kamyonlara yüklenmesi, gittiği ambarda kamyonlardan alınarak banda verilmesi ve banttan alınıp istif yapılması ve istiften alınıp kamyonlara yükleme işi. 110.000 Ton ± % 20 toleranslı Kristal Şeker.

b) Yapılacağı yer                              :  Bor Şeker Fabrikası-Şeker Ambarı

c) İşin süresi                                    :  İşin süresi 365 (ÜçyüzAltmışbeş) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Bor Şeker Fabrikası-Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                              :  12.06.2017 Pazartesi günü - Saat: 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.1.1. İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme)

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

4.2. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.2.1. Bu ihalede benzer iş olarak, Kamu veya özel sektörde yapılan her türlü Tahmil-Tahliye hizmeti işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bor Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Bu ihalede kısmi teklif verilmeyecektir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

4906/1-1


ÇÖP TOPLAMA ARAÇLARI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ihtiyacını karşılamak amacıyla, 10 adet beyaz renk 4x4 önden diferansiyelli şasi üzerine 13+1,5 m3 kapasiteli çöp toplama aracı, Ofisimizce hazırlanan “Arkadan Yüklemeli Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Araçları” teknik şartnamesine uygun olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesi hükümleri dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL EK ŞARTLAR LİSTESİNDE BELİRTİLMİŞTİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz I Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU,  dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnameleri ile Ofis ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - İhale teklif dosyası içeriğine, talep takip numarası, ihale kayıt numarası ve iletişim bilgileri (e-posta ve KEP dahil) yazılacaktır.

4 - Teklifler, 07.06.2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, I Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

5 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacak olup, uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

6 - Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 6. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip 30 gün opsiyonlu olacaktır.

7 - İhale konusu araçların tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

8 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

9 - Sözkonusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu aracı ihale edip etmemekte, kısmen etmekte veya dilediği istekliye vermekte serbesttir.

4869/1-1


2000 ADET MİNİ BİLGİSAYAR VE 2000 ADET PARMAK İZİ OKUYUCUSU SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 2000 adet Mini Bilgisayar ve 2000 adet Parmak İzi Okuyucusu KISIM-1: 2000 adet Mini Bilgisayar ve Monitör, KISIM-2: 2000 adet Parmak İzi Okuyucusu, teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

 

İHALE

ŞARTNAME BEDELİ

Tüm Kısımlara veya Birden Fazla Kısma Katılımlar İçin

140,00.-TL

KISIM-1

Mini Bilgisayar ve Monitör

140,00.-TL

KISIM-2

Parmak İzi Okuyucusu

130,00.-TL

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 08/06/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi, birden fazla kısım için veya her kısım için ayrı olmak üzere kısmi teklif de verilebilecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

4870/1-1


14 KALEM MUHTELİF CİNS VE MİKTAR KURTARMA EKİPMANI MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ihtiyacı “14 kalem muhtelif cins ve miktar kurtarma ekipmanı malzemesi”, ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar ile Ofisimiz tip ticari şartnamesi hükümleri dâhilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

 

Mlz.

No

MALZEMENİN CİNSİ

BÜTÜNÜ İÇİN

KISMI TEKLİF İÇİN

İHALE EVRAK BEDELİ

MİKTAR

İHALE EVRAK BEDELLERİ

  1

Zorla Girme Aleti

140,00 TL

57

  70,00 TL

  2

Mekanik Kurtarma Seti

60

100,00 TL

  3

Akülü Tilkikuyruğu Testere

42

100,00 TL

  4

Akülü taşlama aleti

42

100,00 TL

  5

Akülü beton kırıcı ve delici matkap (5 kg)

27

100,00 TL

  6

Taktik müdahale kiti

60

130,00 TL

  7

Çok amaçlı balta

60

100,00 TL

  8

Kırıcı-delici (Orta Boy)

60

100,00 TL

  9

Portatif alan aydınlatma

60

130,00 TL

10

Triport

60

130,00 TL

11

Kurtarmacı Kaskı+ fener (kentsel)

502

100,00 TL

12

Kırıcı-delici(ağır boy)

60

130,00 TL

13

Akülü beton kırıcı ve delici matkap (7 kg)

60

100,00 TL

14

Teleskopik Merdiven

42

  70,00 TL

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satınalma Daire Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartname ile sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, döküm alınabilmekte olduğundan ayrıca doküman verilmeyecektir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, “İhale Ek Şartları”nın eki tabloda belirtilen şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslının dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler ile Kurum tarafından teknik şartnamede istenilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 08.06.2017 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No’lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine de uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları; firmalarca teklif edilen ürünlere ait teknik dokümanların, teknik şartnamesine uygunluğunu inceleyip, uygun olup olmadığı konusunda, ihale saatinde Kurum adına karar verecek personelin, Kurumca görevlendirilerek gönderilmesi halinde aynı gün, gönderilmemesi halinde ise bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - İstekliler, ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, “İhale Ek Şartları” nın eki tabloda yer alan her bir kalem malzemenin tamamına olmak üzere kısmi teklifte de bulunabilirler. Ayrıca, teklif edilen ürünlerin markası ve modeli teklif mektuplarında belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

4871/1-1


HEK, HURDA VE EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ TAŞITLARA AİT MÜBADELE YAPILACAKTIR

Emniyet Genel Müdürlüğünden:

4645 sayılı Kanun ve bu Kanuna istinaden yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmeliğin 38’inci maddesi uyarınca Hek, Hurda ve Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Taşıtların mübadelesi yapılacaktır.

 

1 - İdarenin;

a) Adı

:

Emniyet Genel Müdürlüğü

a) Adresi

:

Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığı 1 Nolu Satın Alma Şube Müdürlüğü (O) Blok 2. kat Ayrancı Mah. Dikmen Cad. No: 11   06100 Çankaya / ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

0 312 462 39 58 - Fax: 0 312 462 39 56

c) Elektronik posta adresi

:

---

2 - Mübadele konusu İdare tarafından verilecek malın;

Adı, niteliği, türü ve miktarı

:

39 Adet muhtelif marka ve model taşıt

Durumu ve özellikleri (mübadelesi yapılacak malın cinsi, miktarı ve faal olup olmadığı)

:

Mübadelesi yapılacak Hek, Hurda ve Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Taşıtların durum ve özelliği ile ilgili bilgiler mübadele şartnamesinde veya idarede görülebilir.

3 - Mübadele konusu idare tarafından alınacak malın;

Adı, niteliği, türü ve miktarı

:

1- 4 Adet Ford Mondeo Titanıum 1.5 Ecoboost 160 Ps A/T marka taşıt

2- 6 Adet Golsun marka GSS20P model ısıtıcı

3- 3 Adet Beko marka 9554 NF NO Frost marka buzdolabı

4- 1 Adet Beko marka Inverter 9365 D 47000 klima

5- 1 Adet Beko marka FULL HD B49L 5531 4B2 Televizyon (123 cm)

6- 30 Adet Armas marka Expert-100 kontrol devreli siren

7- 2 Adet Dovi marka Polo 3’lü koltuk

8- 2 Adet Dovi marka tekli koltuk

9- 2 Adet Dovi marka mekom sehpa

10- 6 Adet Dovi marka Uzay tekli misafir koltuğu

11- 1 Adet Dovi marka UP TV Ünitesi

12- 3 Adet Dovi marka Bafle şef koltuk

Durumu ve özellikleri

:

Taşıtlar 2016 model veya üzeri kullanılmamış, diğer ürünler kullanılmamış olacaktır.

4 - İdare tarafından alınacak malın/malların teslim etme yeri

:

4 adet Ford Mondeo Titanıum 1.5 Ecoboost 160 Ps A/T marka taşıt, 6 adet Golsun marka GSS20P model ısıtıcı, 3 adet Beko marka 9554 NF NO Frost buzdolabı, 1 Adet Beko marka Inverter 9365 D 47000 klima, 1 Adet Beko marka FULL HD B49L 5531 4B2 Televizyon (123 cm), 30 adet Armas marka Expert-100 kontrol devreli siren, 2 adet Dovi marka Polo 3’lü koltuk, 2 adet Dovi marka tekli koltuk, 2 adet Dovi marka mekom sehpa, 6 adet Dovi marka Uzay tekli misafir koltuğu, 1 adet Dovi marka UP TV Ünitesi ve 3 adet Dovi marka Bafle şef koltuk Emniyet Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Ulaştırma Şube Müdürlüğü (Ayrancı Mah. Dikmen Cad. No: 11 Çankaya/ANKARA) adresine bir defada teslim edecektir.

5 - İdare tarafından verilecek malın/malların teslim alma yeri

:

Mübadele karşılığı verilecek (39) adet muhtelif marka ve model taşıt İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Fabrika Kademeler Şube Müdürlüğü Çamlıca Mah. 137. Sok. No: 7/B Yenimahalle/ANKARA adresinden teslim alınacaktır.

6 - Mübadelenin;

a) Yapılacağı yer

:

Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığı İhale Salonu (O) Blok 2. kat Ayrancı Mah. Dikmen Caddesi No: 11   06100 Çankaya / ANKARA

b) Tarihi ve saati

:

09/06/2017 günü saat 15.00

7 - Değer tespit komisyonu tarafından belirlenen tahmini bedel

:

495.750,00-TL  (Dört yüz doksan beş bin yedi yüz elli TL)

8 - İdare tarafından alınacak malın/malların tahmini bedeli

:

506.848,00 TL  (Beş yüz altı bin sekiz yüz kırk sekiz TL)

 

9 - Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:

Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin;

a) Mübadele Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

b) Mübadele Şartnamesinde belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun idare tarafından alınacak mala ait tahmini bedelin %3 ünden (en az 15.206,00-TL) az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya mübadele tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya mübadele tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

ç) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair;

1) Gerçek kişi olması halinde; kendisinin,

2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, Kollektif Şirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin, Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden alınacak adli sicil belgesi,

istenir.

10 - Mübadele, şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

11 - Mübadele şartnamesi hazırlanmış olup, mübadele dokümanı Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığı 1 Nolu Satın Alma Şube Müdürlüğü (O) Blok 2. kat Ayrancı Mah. Dikmen Caddesi No:11 06450 Çankaya/ANKARA adresinde görülebilir ve 30,00-TL (otuz Türk lirası) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.

12 - Teklifler, 09/06/2017 günü saat 15.00’e kadar Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığı 1 Nolu Satın Alma Şube Müdürlüğü (O) Blok 2. kat Ayrancı Mah. Dikmen Caddesi No:11 06450 Çankaya/ANKARA adresine verilecektir.

13 - Mübadele işlemi; yazılı tekliflerin alınmasının ardından, isteklilerin pey tekliflerini açık artırma usulü ile mübadele komisyonu önünde sözlü olarak belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir.

14 - Sözleşme yapılacaktır. Ancak, sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir.

15 - Bu işin tamamına teklif verilecek olup, kısmi teklif verilmeyecektir.

16 - İlan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09:30 ile 16:30 saatleri arasında; mübadelesi yapılacak olan HEK, hurda ve ekonomik ömrünü doldurmuş taşıtlar Emniyet Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Fabrika Kademeler Şube Müdürlüğü Çamlıca Mah. 137. Sok. No: 7/B Yenimahalle/ANKARA adresinde görülebilir.

17 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, mübadele tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

18 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

4744/1-1


MÜBADELE YAPILACAKTIR

Samsun İl Emniyet Müdürlüğünden:

Samsun Emniyet Müdürlüğü kuvvesine kayıtlı iken Ekonomik ömrünü tamamlamış 36 adet değişik marka ve modelde taşıt, 1946 adet kullanılmaz halde muhtelif demirbaş malzeme, 29 Adet Muhtelif Oto Lastiği, 9263 Kg. Alüminyum (Plaka ve metal karışımlı), 640 Kg. karışık metal hurda demir ve 500 Kg. Alüminyum çerçevenin 4645 sayılı kanunun uygulanmasına ilişkin çıkarılan 22.10.2008 tarih ve 27032 sayılı yönetmeliğin 38. maddesi uyarınca 5 adet 2017 model Fiat Doblo Kombi S1 Easy Maxı Multijet 1.6 105 Hp taşıt ve 1 adet 2017 model Toyota Corolla 1.6 Touch taşıt ile açık artırma usulü mübadele yapılacaktır.

1 - İdarenin

a) Adı ve Adresi                           :  Emniyet Müdürlüğü - İstasyon Mah. Saadet Cad. No: 119/SAMSUN

b) Telefon ve faks numarası         :  362 311 30 90 / 64 97

                                                         Faks: 362 230 84 21

2 - Mübadelenin

a) Yapılacağı yer                           :  Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Ulaştırma Büro Amirliği (İstasyon Mah. Saadet Cad. No: 119   İlkadım / SAMSUN)

b) Tarihi ve saati                           :  15.06.2017 günü Saat: 14.00

3 - Mübadele konusu malın;

a) İdare tarafından verilecek

    Malın niteliği, türü ve miktarı   :  Ekonomik ömrünü tamamlamış 36 adet değişik marka ve modelde taşıt, 1946 adet kullanılma z halde muhtelif demirbaş malzeme, 29 Adet Muhtelif Oto Lastiği, 9263 Kg. Alüminyum (Plaka ve metal karışımlı), 640 Kg. karışık metal hurda demir ve 500 Kg. Alüminyum çerçevenin mübadelesi yapılacaktır.

b) İdare tarafından alınacak

    Malın niteliği, türü ve miktarı   :  5 adet 2017 model Fiat Doblo Kombi S1 Easy Maxı Multijet 1.6 105 Hp marka taşıt ve 1 adet 2017 model Toyota Corolla 1.6 Touch marka taşıt ile mübadele edilecektir. Mübadele karşılığı alınacak taşıtların teknik özellikleri idari şartnamede belirtilmiştir.

4 - Teslim Etme ve Teslim Alma Yeri:

a) Mübadelede teklif edilen taşıt ve malzemeler Emniyet Müdürlüğü (İstasyon Mah. Saadet Cad. No: 119/ SAMSUN) adresine teslim edilecektir.

b) Teslim edilecek Taşıtlar Bakım Onarım Şube Müdürlüğünden (Kutlukent Beldesi Kirazlık Mah. No: 23 Tekkeköy/SAMSUN), kullanılmaz halde muhtelif demirbaş malzeme, Muhtelif Oto Lastiği, Alüminyum (Plaka ve metal karışımlı), karışık metal hurda demir ve Alüminyum çerçevenin malzemelerin Meskenler Polis Lojmanı (Adalet Mah. Muhteşem Sülayman Cd. 10. Blok İlkadım/SAMSUN) adreslerinden teslim alınacaktır.

c) Teslim Etme Tarihi: Mübadele karşılığı alınacak olan taşıtlar, mübadele kararının tebliğinden itibaren (15) iş günü içinde teslim edilecektir.

d) Teslim Alma Tarihi: Mübadelesi yapılan taşıtlar ile diğer malzemeler mübadele karşılığı olan taşıtların teslim edildiği günü izleyen (15) iş günü içerisinde yüklenici tarafından bulunduğu yerden teslim alınması zorunludur.

5 - Mübadele karşılığı verilecek olan malın tahmini bedeli 386.858,16 TL. alınacak malın tahmini bedeli 387.500,00 TL. olarak belirlenmiştir.

6 - Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:

Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler;

a) Mübadele şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun Teklif Mektubu,

b) Mübadele şartnamesinde belirlenen Geçici Teminata ilişkin standart forma uygun idare tarafından verilecek mala ait tahmini bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların saymanlık yada muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar

c) Tebligat adresini gösterir belge

d) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletnamesi, tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri, Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi

e) 3713 sayılı Terörle Mücadele kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair;

1) Gerçek kişi olması halinde kendisinin,

2) Tüzel kişi olması halinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca anonim şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, Limited şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, kolektif şirket ise ortaklarının tamamının, komandit şirkette komandite ortakların hepsinin, komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilen ortakların, kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden alınacak Adli Sicil Belgesi istenir.

7 - Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

8 - Mübadele şartnamesi hazırlanmış olup, Mübadele dokümanı Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Md. (İstasyon Mah. Saadet Cad. No: 119 İlkadım/SAMSUN) adresinde görülebilir ve Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırılan 20,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - Teklifler, 15.06.2017 günü Saat 14.00’a kadar Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Md./SAMSUN adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

10 - Mübadele işlemi, isteklilerin mübadele komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle açık artırma usulü ile gerçekleştirilecektir.

11 - Sözleşme yapılacaktır. Ancak sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve teminat yatırılması zorunlu değildir.

12 - Bu işin tamamına teklif verilecek olup kısmi teklif verilmeyecektir.

13 - Mübadelede verilecek mallar ilan tarihinden itibaren ve mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar mesai günlerinde 08:30 ile 16:30 saatleri arasında bu ilanın 4. maddesinin b bendinde belirtilen adreste görülebilir.

14 - Tekliflerin geçerlilik süresi, mübadele tarihinden itibaren en az (30) takvim günü olmalıdır.

15 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

Mübadele Konusu Taşıtın Özellikleri

Plakası

Markası-Cinsi

Model

Motor Gücü

Faal Olup Olmadığı

Hasar Durumu %

55 A 0154

Toyota Terra 1.6 Otomobil

2002

59.5 kw

Gayri Faal

30

55 A 0246

Renault Megane RTA 1.4

2001

71.3 kw

Gayri Faal

35

55 A 0248

Renault Megane RXT 1.6

2001

80.8 kw

Gayri Faal

30

55 A 0249

Renault Megane RTA 1.4

2001

71.3 kw

Gayri Faal

30

55 A 0267

BMW Motosiklet

2001

66.1 kw

Gayri Faal

35

55 A 0269

BMW Motosiklet

2001

5 kw

Gayri Faal

35

55 A 0273

BMW Motosiklet

2001

5 kw

Gayri Faal

35

55 A 0288

Toyota E12T Corolla

2003

80.8 kw

Gayri Faal

30

55 A 0293

Ford Transit Van 350L

2003

120 kw

Gayri Faal

30

55 A 0300

Renault Megane 1.6

2004

84.5 kw

Gayri Faal

35

55 A 0307

Renault Megane 2 1.6 16V

2004

84.5 kw

Gayri Faal

30

55 A 0309

Renault Megane 1.6 Auth 16V

2004

115 kw

Gayri Faal

30

55 A 0311

Renault Megane 1.6

2004

115 kw

Gayri Faal

30

55 A 0320

Opel Combo 1.3 CTDİ

2005

1248

Gayri Faal

35

55 A 0323

Opel Combo 1.3 CDTİ

2005

50.7 kw

Gayri Faal

30

55 A 0326

Opel Combo 1.3 CDTİ

2005

69 kw

Gayri Faal

30

55 A 0337

BMW Motosiklet

2005

50 kw

Gayri Faal

35

55 A 0342

Renault Clio SYM 1.4

2005

75 kw

Gayri Faal

35

55 A 0345

Renault Kango Multıx

2006

65 kw

Gayri Faal

30

55 A 0346

Renault Megane

2006

80.8 kw

Gayri Faal

30

55 A 0366

Ford Transit 330M

2007

88.2 kw

Gayri Faal

30

55 A 0373

Ford Transit Connect

2007

75 kw

Gayri Faal

30

55 A 0381

Ford Transit Connect

2007

55.1 kw

Gayri Faal

30

55 A 0383

Ford Transit Connect

2007

55.1 kw

Gayri Faal

30

55 A 0387

Ford Transit Connect

2007

55.1 kw

Gayri Faal

30

55 A 0393

Ford Transit 330M

2007

80.2 kw

Gayri Faal

35

55 A 0405

Hyundai Accent Era 1.6

2008

82.3 kw

Gayri Faal

30

55 A 0406

Hyundai Accent Era

2008

82.3 kw

Gayri Faal

30

55 A 0407

Hyundai Accent Era

2008

82.3 kw

Gayri Faal

30

55 A 0408

Honda XL 1000 Motosiklet

2007

50.7 kw

Gayri Faal

35

55 A 0425

Hyundai Accent Era 1.6

2009

82 kw

Gayri Faal

30

55 A 0431

Ford Transit Connect

2008

66 kw

Gayri Faal

30

55 A 0433

Ford Transit Connect

2008

66 kw

Gayri Faal

30

55 A 0444

Renault Megan Sedan 2 1.6

2009

82 kw

Gayri Faal

30

55 A 0481

Isızu MD 27SA Otobüs

1998

120 kw

Gayri Faal

60

55 A 0760

Land Rover Arazi Taşıtı

1996

81.6 kw

Gayri Faal

40

 

Mübadele Konusu Malzemelerin Durumu

Cinsi

Miktarı

Durumu

Demirbaş Malzeme

1946 adet

Hurda

Alüminyum (plaka ve metal karışımlı)

9.263 kg (yaklaşık)

Hurda

Alüminyum çerçeve

500 Kg. (Yaklaşık)

Hurda

Karışık metal hurda demir

640 kg. (yaklaşık)

Hurda

Çıkma Lastik

29 adet

Hurda

4829/1-1


FUNGAL ALFA AMİLAZ VE KSİLENAZ HEMİSELLÜLAZ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 3.500 kg. Fungal Alfa Amilaz ve 2.500 kg Ksilenaz Hemisellülaz, alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 13.06.2017 Salı günü saat 10.30’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 100 TL (Yüztürklirası) bedelle Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 13.06.2017 Salı günü saat 10.30’a kadar Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

                Tel: (0312) 397 33 65 - 66   Faks: (0312) 397 33 74 - 71

4872/1-1