28 Mayıs 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30079

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin Lisansların Sona Ermesi ve İptali başlıklı 17 nci maddesinde yer alan “Lisanslar Kurul kararı ile sona erdirilir. Ancak Kurul, aşağıdaki hallerde kullanılmak üzere, lisans sona erdirme yetkilerinin tamamını veya bir kısmını Başkanlığa veya Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığına devredebilire) (Değişik:RG-19/10/2016-29862) Lisans başvurusu kapsamında aranan işyeri açma ve çalışma ruhsatı hariç bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi halinde,” hükmü uyarınca, 14.01.2010 tarihli ve MYĞ/2396-1/27073 numaralı Madeni Yağ Lisansı sahibi RAMAN BİO DİZEL ÜRÜNLERİ İMALAT NAKLİYAT TİCARET VE PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ’nin; Kapasite Raporu ve TSE/TSEK belgelerinin geçerliliğini yitirdiği anlaşıldığından, lisans sahibinin geçerli Kapasite Raporu ve TSE belgelerini ilânen tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 51/C  06530 Yüzüncüyıl/ANKARA” adresine göndermesi gerektiği, süresi içerisinde gönderilmeyen belgelerin dikkate alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona erdirileceği hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilânen tebliğ olunur.

4831/1-1


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde bilgisayar işletmeni kadrosunda olup, Veteriner Fakültesinde görev yapan İnan ŞAYİR'in, 04.12.2015 - 14.12.2015 tarihleri arasında Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi veznesinde görevli iken 18.523,25 TL parayı vezneden alarak bankaya yatırmayarak zimmetine geçirmek suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. maddesinin E bendinin (g) fıkrasında belirtilen "Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak" disiplin suçunu işlediği iddiasıyla, Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünce hakkında yapılan disiplin soruşturması sonucunda adı geçenin "Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası" ile cezalandırılmasına ilişkin teklif Yüksek Disiplin Kurulu'nun 19.01.2017 tarihli toplantısında görüşülmüş olup, alınan 2017/27 sayılı karar ile "Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası" ile cezalandırılmasına ilişkin teklifin kabulüne karar verilmiştir.

Ancak, İnan ŞAYİR'in üniversitesinden ayrılmış olması nedeniyle bilinen en son adreslerine tebligat yapılamamış ve tebligata elverişli adresi de tespit edilememiştir.

Bu nedenle, Yüksek Disiplin Kurulu'nun 19.01.2017 tarihli toplantısında alınan 2017/27 sayılı kararla; İnan ŞAYİR'in, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. maddesinin E bendinin (g) alt bendi uyarınca "Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası" ile cezalandırılmasına ilişkin teklifin, aynı Kanunun 126. maddesi uyarınca kabulüne karar verildiği hususu ilanen tebliğ olunur.

4840/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

İSTİMLAKE MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 20.04.2017     Karar No: 512

Türkiye Petrolleri A.O. Tekirdağ, İstanbul illerinde sahip bulunduğu ARİ/TPO/K/F20-d1, d2 pafta no.lu işletme ruhsat sahasında yer alan Büyükkılıçlı-1 lokasyon sahası için gerekli olan ancak, arazi malikinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve Silivri 2 nci Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı alınan İstanbul İli, Silivri İlçesi, Seymen Mahallesi, Küçükdere mevkiinde bulunan 1865 no.lu parselin 2513,26 m²’lik kısmının 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10/2 inci maddesi gereğince istimlakine karar verilmesi için 15.03.2017 ve bunu tamamlayan 20.03.2017 tarihli dilekçeleriyle müracaatta bulunmuştur.

Yapılan inceleme neticesinde; petrol ameliyesi için gerekli olan ve istimlakinde kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve Silivri 2 nci Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı alınan aşağıda müfredatı ve dosyasında mevcut 1/2000 ölçekli haritada hudutları gösterilen, İstanbul İli, Silivri İlçesi, Seymen Mahallesi, Küçükdere mevkiinde bulunan 1865 parselin 2513,26 m²’lik kısmının 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10/2 nci maddesi gereğince istimlakine karar verilmiştir.

İstimlakine karar verilen arazinin:

İli                :  İstanbul

İlçesi           :  Silivri

Mahalle      :  Seymen

Mevkii :      :  Küçükdere

Parsel No                               Malikleri                                    İstimlaki istenen miktar (m2)

   1865              Sebahatin ERDOĞAN (FEHİM Oğlu)                        2513,26 m²

                                                                                                                      4798/1-1

—————

İSTİMLAKE MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 20.04.2017     Karar No: 513

Türkiye Petrolleri A.O. Diyarbakır ilinde sahip bulunduğu ARİ/TPO/2129 hak sıra no.lu petrol işletme ruhsat sahasıyla ilgili olarak Yeniköy 30, 38, 39, 40, 41 ve 43 no.lu kuyuların lokasyon sahaları, lokasyonlara ait yollar ve Sarıcak-Katin arası enerji nakil hattı için gerekli olan ancak, arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Diyarbakır 2. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı alınan, Diyarbakır İli Sur İlçesi, Küçükakören Köyündeki, 138 no.lu parselin 16.152,07 m²’lik kısmının (irtifak hakkı) 79.465,00 m2,’lik kısmının (mülkiyet) olmak üzere toplam 95.617,07 m2 arazinin 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10/2 inci maddesi gereğince istimlakine karar verilmesi için 03.08.2016 tarih ve bunu tamamlayan 17.03.2017 tarihli dilekçeleriyle müracaatta bulunmuştur.

Yapılan inceleme neticesinde; petrol ameliyesi için gerekli olan ve istimlakinde kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve Diyarbakır 2. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı alınan aşağıda müfredatı ve dosyasında mevcut 1/1000 ölçekli haritada hudutları gösterilen Diyarbakır İli Sur İlçesi, Küçükaköran Köyündeki, 138 no.lu parselin 16.152,07 m² lik kısmının (irtifak hakkı) 79.465,00 m2 lik kısmının (mülkiyet) olmak üzere toplam 95.617,07 m2 arazinin 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10/2 nci maddesi gereğince istimlakine karar verilmiştir.

İstimlakine karar verilen arazinin:

İli                :  Diyarbakır

İlçesi           :  Sur

Köyü          :  Küçükakören

              Parsel No                                                 Malikleri                                                    İstimlaki istenen miktar (m2)

                   138                Ramazan KARACADAĞ            (İbrahim oğlu)                           16.152,07 m² (irtifak hakkı)

                                         Ali CAN KAZAYLEK                 (Mehmet Askeri oğlu)               79.465,00 m2 (mülkiyet)

                                         Mehmet KAZAYLEK                  (Mehmet Askeri oğlu)

                                         Mehmet KAZAYLEK                  (İbrahim oğlu)

                                         Mehmet Askeri KAZAYLEK       (İbrahim)

                                         Ali TÜRK                                     (Mehmet oğlu)

                                         Hüseyin ERDOĞAN                   (Hasan oğlu)

                                         Mehmet ARI                                 (Hüseyin oğlu)

                                         Aydın ALTAN                             (Mehmet)

                                         Şaban ALTAN                             (Mehmet oğlu)

                                         Ömer ALTAN                              (Mehmet oğlu)

                                         Remzi KARTAL                           (Mansur oğlu)

                                         Kadri GÜL                                    (Mehmet oğlu)

                                         Mehmet ARTIK                            (Ali oğlu)

                                         Süleyman KESKİN                       (Resul oğlu)

                                         Ali ARSLAN                               (Mehmet oğlu)

                                         Ali KARATAŞ                             (Mehmet oğlu)

                                         Nusret NERGİZ                           (Yusuf oğlu)

                                         Adil KAYA                                  (Fettah oğlu)

                                         Maas NERGİZ                             (Fettah oğlu)

                                         Murat NERGİZ                            (Abdurrahman oğlu)

                                         Ali NERGİZ                                 (Yusuf oğlu)

                                         Ahmet ERDEMEŞ                       (Ömer oğlu)

                                         Şafii ULAŞ                                   (Zekeriya oğlu)

                                         Mehmet SAVUK                          (Mansur oğlu)

                                         Süleyman TAVLU                       (Ömer oğlu)

                                         Mehmet KESKİN                         (Ali oğlu)

                                         Mehmet YILDIZ                          (Piresim oğlu)

                                         Ahmet ARCAK                            (İbrahim oğlu)

                                         Zekeriya ÜLKER                          (Mehmet oğlu)

                                         Kadri GÜL                                    (Abdurrahman oğlu)

                                         Hamit YAKUT                             (Sefer oğlu)

                                         Zekeriya ULAŞ                            (Mehmet Emin oğlu)

                                         Mehmet KARAGÖZ                    (Ali oğlu)

                                         Abdurrahman YILDIZ                 (Numan oğlu)

                                         Hamit YAŞAR                             (Ömer)

                                         Ömer ERDEM                              (Mehmet oğlu )

                                         Ahmet ERDEM                            (Mehmet oğlu)

                                         Ali SİBAL                                    (Mehmet oğlu)

                                         Mehmet TAYLAN                       (Mehmet oğlu)

                                         Ramazan KURT                            (Mehmet oğlu)

                                         Mehmet IŞIK                                (Şemdin oğlu)

                                         Abdullah ASLAN                        (Ömer oğlu)

                                         Mehmet TAVLU                          (Ömer oğlu)

                                         Zülfi KARACADAĞ                   (İbrahim oğlu)

                                         Fahri ASLAN                               (Yusuf oğlu)

                                         Ali AKDEMİR                             (Gülo oğlu)

                                         Mehmet KESKİN                         (Süleyman oğlu)

                                         Hasan CAR                                  (Ali oğlu)

                                         Sedat ÜLKER                               (Arif oğlu)

                                         Ramazan KESKİN                        (Ali oğlu)

                                         Sakine TAYLAN                         (Yakup kızı)

                                         Zülfi ALTAN                               (Zülfi oğlu)

                                         Hüsnü KURT                               (Mehmet oğlu)

                                         İzzet YILDIZ                                (Humman oğlu)

                                         Şükrü GÜL                                   (Mehmet oğlu)

                                         Musa GÜL                                   (Mehmet oğlu)

                                         Musa KARATAŞ                         (Mehmet oğlu)

                                         Ahmet KARTAL                          (Mansur oğlu)

                                         Hüseyin GÖÇER                          (Mehmet oğlu)

                                         İbrahim ASLAN                           (Mehmet oğlu)

                                         Hüseyin ASLAN                          (Mehmet oğlu)

                                         Münir ASLAN                             (Mehmet oğlu)

                                         Muharrem NERGİZ                     (Ramazan oğlu)

                                         Ramazan ARPAT                         (İbrahim) oğlu

                                         Sait BEKLEMEZ                          (Ömer oğlu)

                                         Fatma ATEŞ                                 (Hüseyin kızı)

                                         Musa ATEŞ                                  (Hüseyin oğlu)

                                         Abdurrahman ATEŞ                     (Hüseyin oğlu)

                                         Surya ATEŞ                                 (Hüseyin kızı)

                                         Rabia ULUSAL                            (Hüseyin kızı)

                                         Zeynep ÜLKER                            (Hüseyin kızı)

                                         Ahmet ATEŞ                                (Hüseyin oğlu)

                                         Fatma ATMACA                         (Hüseyin kızı)

                                         Osman ATEŞ                               (Hüseyin oğlu)

                                         Emine ATEŞ                                 (Hüseyin kızı)

                                         Mehmet ATEŞ                              (Hüseyin oğlu)

                                         Lütfi TAYLAN                            (Seyfeddin oğlu)

                                         İbrahim ARPAT                           (Zülfü oğlu)                                     Genel Toplam m2

                                                                                                                                                         95.617,07 m2

4797/1-1