27 Mayıs 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30078

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:

İzelman Genel Hizmet Otopark Özel Eğitim İtfaiye ve Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketinden:

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

24.05.2017 tarihli ve 30072 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Akyıldız Yapı Denetim Ltd. Şti. ile ilgili ilanda sehven yazılan “…Akyıldız Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Tekirdağ, Ticaret Sicil No: 737-6881, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 1892)…” ifadesinin çıkarılarak yerine “Akyıldız Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Tekirdağ, Ticaret Sicil No:737-6881, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 892)…”ifadesinin eklenmesi Genel Müdürlük Makamının 24.05.2017 tarihli ve 11992 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4799/1-1


 


 


 


 


 


 


 


 


İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca ''Öğretim Üyesi'' alınacaktır.

 

Fakülte

Bölüm

Anabilim Dalı / Bilim Dalı

Kadro Unvanı

Kadro Sayısı

İnsan ve Toplum Bilimleri

Psikoloji *

Klinik Psikoloji

Yrd. Doç. Dr

2

İşletme *

Üretim Yönetimi

Doç. Dr.

1

İşletme *

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yrd. Doç. Dr.

1

Siyaset ve Uluslararası İlişkiler*

 

Doç. Dr.

1

Tarih *

 

Yrd. Doç. Dr.

1

İletişim

Medya ve İletişim *

 

Yrd. Doç. Dr.

1

Eğitim

PDR *

 

Prof. Dr.

1

İslami İlimler

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü*

İslam Sanatları ve Dini Musiki Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr.

1

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü*

Siyer-i Nebi İslam Tarihi Analim Dalı

Prof. Dr.

1

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü *

İslam Felsefesi Anabilim Dalı

Prof. Dr.

2

Temel İslam Bilimleri Bölümü *

Tasavvuf Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr.

1

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü *

Din Bilimleri Anabilim Dalı

Prof. Dr.

2

Medeniyetler İttifakı Enstitüsü

Edebiyat

 

Yrd. Doç. Dr.

1

 

Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

Başvuruda Gerekli Belgeler:

- Öğretim Üyesi Başvuru Formu ve Dilekçesi

- Özgeçmiş (YÖK Formatında)

- Nüfus Cüzdan Sureti/Fotokopisi

- Fotoğraf (2 Adet)

- Noter Onaylı Diploma Fotokopileri (Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi)

- Prof. Doç. Yrd. Doç. Atama Yazıları (Varsa), Yurt dışından alınan diploma var ise, Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi

- Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan, Profesör İçin: 6 (Altı) takım dosya, Doçent İçin: 4 (Dört) takım dosya, Yardımcı Doçent İçin: 4 (Dört) takım dosya

- KPDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge (Varsa) - İng.

- * Resmi Gazete Tarihi: 23.03.2016 Sayısı: 29662 yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin madde 8’deki şartları taşıyor olmak.

- Başvurular Şahsen Yapılacaktır.

4864/1-1


Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. Maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

1 - Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (Onbeş) gündür.

2 - Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23. 25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.

3 - Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4 - Doçent kadrosuna Profesörler, Yardımcı Doçent kadrolarına Profesör ve Doçentler müracaat edemez.

5 - Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe) ve ekinde yer alan;

* Özgeçmiş,

* Yayın Listesi,

* (2) iki adet fotoğraf,

* Nüfus cüzdanı sureti,

* Doçentlik belgesi,

* Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan Form)

* Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların ayrıca özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. (Yayın dosyalarının kolileme işlemleri için başvuru sırasında ilgili Başkanlıkça gönderim kutusu verilecektir.)

DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe) ve ekinde yer alan;

* Özgeçmiş,

* Yayın Listesi,

* (2) iki adet fotoğraf,

* Nüfus cüzdanı sureti,

* Doçentlik belgesi,

* Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan form)

* Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar için (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların ayrıca özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. (Yayın dosyalarının kolileme işlemleri için başvuru sırasında ilgili Başkanlıkça gönderim kutusu verilecektir.)

YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların başvuru dilekçesi ekinde; (http://personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan dilekçe),

* Özgeçmiş,

* Yayın Listesi

* (2) iki adet fotoğraf,

* Nüfus cüzdanı sureti,

* Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Y.Ö.K Bşkca verilen denklik belgesi) (Onaylı)

* Yabancı Dil Belgesi

Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan form)

* Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların ayrıca özgeçmiş, yayın listesi, doktora belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ilgili Birimin Dekanlık/Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU TARİHLERİ:

Başlangıç Tarihi      : 27.05.2017

Bitiş Tarihi              : 10.06.2017

 

BİRİM

BÖLÜM

ABD

UNVAN

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK DİŞ HEKİMLİĞİ BİLİMLERİ

RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ

PROFESÖR

1

1

Dental materyallerin hücresel sitotoksisiteleri, mikrogerilim bağlanma dayanımı, lazerlerin diş dokuları üzerindeki etkileri, kavite temizleme yöntemlerinin dentine bağlanma üzerindeki etkileri ve restoratif diş hekimliğinde lazer uygulamaları konularında çalışmaları olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK DİŞ HEKİMLİĞİ BİLİMLERİ

AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ

PROFESÖR

1

1

Çürük teşhisinde lazer kullanılması, MR uygulamalarının dental amalgamdaki faz değişiklikleri ve cıva buharlaşması üzerine etkilerinin XRD ve XPS yöntemleri ile incelenmesi ve Kronik ilaç kullanımının oral ve dental sağlık üzerine etkisi konularında çalışmaları olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK DİŞ HEKİMLİĞİ BİLİMLERİ

PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ

YARDIMCI DOÇENT

1

1

İngilizceden KPDS/ ÜDS/ YDS/ YÖKDİL’den en az 80 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan bu puan muadili bir puan almış olmak ve Rezin simanların renklenmesi ile Zirkonya seramiklerin rezin simanlara bağlantısı üzerine çalışmaları olmak.

ECZACILIK FAKÜLTESİ

ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ

FARMASÖTİK KİMYA

DOÇENT

1

1

Farmasötik Kimya alanında doçentliğini almış olmak ve sübstitüe benzimidazol ligandlarının platin (II) kompleksleri üzerine çalışmaları olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ

SOSYOLOJİ

PROFESÖR

1

1

Toplumsal Tabakalaşma, Kent Sosyolojisi, Türkiye’nin Toplumsal Yapısı ve Türk Sosyolojisi ile Mizah Sosyolojisi üzerinde çalışmaları olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

HALK EDEBİYATI

PROFESÖR

1

1

Yaşayan halk şairleri ile sözlü şiir geleneği ve tarih ilişkisi üzerinde çalışmaları olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

ESKİ TÜRK EDEBİYATI

DOÇENT

1

1

Eski Türk Edebiyatında sosyal hayat ve çiçek kültürü üzerinde çalışmaları olmak.

FEN FAKÜLTESİ

KİMYA

ORGANİK KİMYA

PROFESÖR

1

1

Organik Boyarmaddelerin G-Quadruplex ve çift sarmal DNA, proteinler ve aminoasitlerle etkileşim mekanizmalarının spektroskopik yöntemlerle belirlenmesi üzerine çalışmaları olmak.

FEN FAKÜLTESİ

FİZİK

İSTATİSTİK FİZİK

PROFESÖR

1

1

Süperiletken üçlü bileşiklerin elektron-fonon etkileşimleri ve yarıiletken bileşiklerin yüzey fononları alanında teorik çalışmaları olmak.

FEN FAKÜLTESİ

MATEMATİK

UYGULAMALI MATEMATİK

DOÇENT

1

1

İntegral Tipli Lineer Pozitif Operatörlerin Klasik ve İstatistiksel Yaklaşım Özellikleri ve Uygulamaları alanında çalışmaları olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

RESİM

RESİM

DOÇENT

1

1

Malzeme odaklı, üç boyutlu (pişmiş toprak) sanat pratikleri konusunda ve Temel Sanat derslerinde deneyimli olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

EKONOMETRİ

EKONOMETRİ

PROFESÖR

1

1

Nicel Karar Yöntemleri, Girdi-Çıkar Analizi ve CHAID Analizi konularında çalışmaları olmak.

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ

DOÇENT

1

1

Sporda Etik ve Felsefe ile ilgili çalışmış olmak.

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ

ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM İLETİM VE DAĞITIMI PR.

DOÇENT

1

1

Veri birleştirme algoritmaları ve optimal yük akışı üzerine çalışmaları olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

RADYOLOJİ

DOÇENT

1

1

Bilgisayarlı tomografide radyasyon dozunu ve radyokontrast madde miktarını azaltma konularında deneyimli olmak.

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

GÖZ HASTALIKLARI

DOÇENT

1

1

Glokom konusunda yurt dışında tecrübeli olmak ve Glokomda gen terapisi üzerinde deneyimli olmak.

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

DOÇENT

1

1

Santral ve periferik sinir bloklarında deneyimli ve eğitici olmak, bu konuda sertifikası bulunmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

TIBBİ FARMAKOLOJİ

DOÇENT

1

1

Tıp Fakültesi mezunu olup Farmakoloji alanında doçentliğini almış olmak, akılcı ilaç kullanımı ve otonom sinir sistemi farmakolojisi alanlarında çalışmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI

PROFESÖR

1

1

İngilizceden KPDS/ ÜDS/ YDS/ YÖKDİL’den en az 80 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan bu puan muadili bir puan almış olmak ve Eğitim dili İngilizce olan Tıp Fakültelerinde en az 3 eğitim-öğretim yılı süresince İngilizce ders vermiş olmak.

4802/1-1