27 Mayıs 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30078

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLİŞİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Bor Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA/ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


GAYRIMENKULLER SATILACAKTIR

Amasya Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Milas Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLİŞİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Genelkurmay Başkanlığı Destek Kıtaları Gurup Komutanlığı ihtiyacı muhtelif cins ve miktar bilişim malzemesi teknik şartnamesine ve idari şartnameye eklenmesi istenen hususlara uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, idari şartnameye eklenmesi istenen hususlar, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 07/06/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve idari şartnameye eklenmesi istenen hususlara uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

4805/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Bor Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Bor Şeker Fabrikası'nda Revizyon Dönemi Muhtelif Yerlerdeki Bakım-Onarım İşleri İçin Hizmet Alımı Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile götürü bedel üzerinden ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                         :  2017/254179

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Bor Caddesi Bahçeli Kasabası - Bor/NİĞDE

b) Telefon ve faks numarası             :  0388 311 93 01 - 06 (6 Hat) - 0388 311 93 07

c) Elektronik posta adresi                 :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                   : 

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Teknik Şartnamenin 3. maddesinde listede bulunan; manyetik tutucu altı bandı, küspe nakil bandı, kömür dağıtıcı bandı, çamur helezonu, şeker helezonu, taş-kok bandı, kıyım bandı, kömür kantar bandı küspe nakil bandı, taş kantarı oluğu, şeker nakil bandı, şeker ambarı yer bandı, şeker ambarı istif bandı, şeker ambarı yükleme (stapner) bandı, kömür nakil bandı, cüruf bandı ile pancar yıkama teknesi, vakum karıştırıcıları, çamur teknesi karıştırıcıların, döner filtre çamur karıştırma kabı karıştırıcısı, berrak şerbet depo karıştırıcısı, II. karbonatlama dinlendirme deposu karıştırıcılarında meydana gelen mekanik arızaların giderilmesi bak-onarımın yapılması, çalışır şekilde idareye teslim etme işini kapsar.

                                                            Diğer ayrıntılar Teknik Şartnamede belirtilmiştir.

b) Yapılacağı yer                              :  Bor Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                                    :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip ilk iş gününden itibaren 30 (otuz) takvim gününde işi tamamlayacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Bor Şeker Fabrikası-Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                              :  07.06.2017 Çarşamba günü Saat:10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.1. İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme)

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

Teklif edilen bedelin %30'u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

4.2. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.2.1. Kamu veya özel sektörde yapılan işin konusuna uygun her türlü Bakım Onarım ve Demontaj-Montaj Kaynak işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale dokümannının görülmesi ve satın alınması:

6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten adresinden satın alınabilir.

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bor Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale Fabrikamız Ofis binasında Açık İhale Usulü ile lüzumu halinde açık eksiltme ve/veya pazarlık suretiyle yapılacağından isteklinin veya kanuni temsilcilerin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gereklidir.

8 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarlarla çarpılması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede kantar bazında kısmi teklif verilebilecektir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

11 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

4865/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA/ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 14,25 TL ile en çok 998,87 TL arasında değişen; 06/06/2017 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 1,43 TL, en çok 99,89 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 69 Grup Muhtelif Eşya (Video Kamera, MP3 player, Kol Saati, Fotoğraf Mak., Tansiyon Aleti vs.); açık artırma suretiyle, Bahçekapı Mah. Okul Sok. No: 7 Şaşmaz Etimesgut/ANKARA adresindeki ihale salonunda 07/06/2017 tarihinde saat 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gtb.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (312) (243 13 04, (05), (06), (07) dahili 116-131-153 numaralı telefonlardan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. uyruklu ise kimlik numarası yabancı uyruklu ise pasaport numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı veya adres beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartı, elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

4775/1-1


GAYRIMENKULLER SATILACAKTIR

Amasya Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait Amasya merkez Kirazlıdere, Kurşunlu, Mehmetpaşa, İhsaniye, Dere, Hızırpaşa mahallelerinde Belediyemiz adına kayıtlı aşağıda mahalle, ada, parsel, m2’si, cinsi/niteliği ve imar durumları belirtilen gayrimenkuller ile Amasya merkez Dere mahallesi ada 199, parsel 14’de Belediyemiz adına kayıtlı 836,99 m2 miktarındaki gayrimenkul üzerinde kat mülkiyeti kurulmuş Belediye İş Merkezinde aşağıda bulunduğu kat, bağımsız bölüm no, arsa payı, işyeri m2’si ve cinsi/niteliği belirtilen işyerleri (Büro) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır.

 

Mahallesi

Ada/Parsel

Yüzölçümü (m2)

Niteliği

İmar Durumu

Kirazlıdere

1587/1

719,36

Arsa

A-3 Kat

Kirazlıdere

1587/4

653,09

Arsa

A-3 Kat

Kirazlıdere

1587/6

576,50

Arsa

A-3 Kat

Kirazlıdere

1589/5

206,99

Arsa

AB-3 Kat

Kirazlıdere

1439/4

664,60

Arsa

A-3 Kat

Kirazlıdere

1439/5

1355,71

Arsa

A-3 Kat

Kirazlıdere

1430/3

804,50

Arsa

A-3 Kat

Kirazlıdere

1430/4

750,70

Arsa

A-3 Kat

Kirazlıdere

1208/3

331,00

Arsa

A-3 Kat

Kurşunlu

1770/42

316,06

Arsa

AB-4 Kat

Mehmetpaşa

1017/8

309,00 (122,00 m2 hisse)

Arsa

AB-4 Kat

İhsaniye

1215/11

171,65

Arsa

AB-2 Kat

İhsaniye

503/1

190,00

Arsa

AB-3 Kat

Dere

215/13

144,15

Arsa

AB-3 Kat

Hızırpaşa

387/87

359,71

Arsa

AB-3 Kat

Hızırpaşa

387/88

330,35

Arsa

AB-3 Kat

Hızırpaşa

387/93

520,42

Arsa

AB-3 Kat

 

Dere Mahallesi ada 199 parsel 14 üzerinde bulunan Belediye İş merkezindeki işyerlerinin:

 

Sıra No

Bulunduğu Kat

Bağ. Böl. No

Arsa Payı

Yüzölçümü (m2)

Bağ. Bölüm m2 si

Niteliği

1

1. kat

28

16/884

836.99

  39.00 m2

Büro

2

1. kat

29

20/884

836.99

  49.00 m2

Büro

3

2. kat

35

55/884

836.99

135.00 m2

Sosyal Tesis (Kafeterya)

 

2 - İş bu ihaleye ait şartname ve ekleri Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde ücretsiz görülür ve temin edilir.

Ayrıca şartname Belediyemiz, amasya@amasya.bel.tr İnternet adresinde görülebilinir.

3 - AÇIK ARTIRMA İHALESİ:

Belediye Adına kayıtlı Arsalar;

 

Mahallesi

Ada/Parsel

Yüzölçümü (m2)

Niteliği

İhale Günü

İhale Saati

Kirazlıdere

1587/1

719,36

Arsa

13.06.2017

13.30

Kirazlıdere

1587/4

653,09

Arsa

13.06.2017

13.32

Kirazlıdere

1587/6

576,50

Arsa

13.06.2017

13.35

Kirazlıdere

1589/5

206,99

Arsa

13.06.2017

13.37

Kirazlıdere

1439/4

664,60

Arsa

13.06.2017

13.40

Kirazlıdere

1439/5

1355,71

Arsa

13.06.2017

13.42

Kirazlıdere

1430/3

804,50

Arsa

13.06.2017

13.45

Kirazlıdere

1430/4

750,70

Arsa

13.06.2017

13.48

Kirazlıdere

1208/3

331,00

Arsa

13.06.2017

13.51

Kurşunlu

1770/42

316,06

Arsa

13.06.2017

13.54

Mehmetpaşa

1017/8

309,00 (122,00 m2 hisse)

Arsa

13.06.2017

13.57

İhsaniye

1215/11

171,65

Arsa

13.06.2017

14.00

İhsaniye

503/1

190,00

Arsa

13.06.2017

14.03

Dere

215/13

144,15

Arsa

13.06.2017

14.06

Hızırpaşa

387/87

359,71

Arsa

13.06.2017

14.10

Hızırpaşa

387/88

330,35

Arsa

13.06.2017

14.13

Hızırpaşa

387/93

520,42

Arsa

13.06.2017

14.16

 

Dere Mahallesi ada 199 parsel 14 üzerinde bulunan Belediye İş merkezindeki işyerlerinin:

 

Sıra No

Bulunduğu Kat

Bağ. Böl. No

Arsa Payı

İşyeri m2'si

Niteliği

İhale Günü

İhale Saati

1

1. kat

28

16/884

  39.00 m2

Büro

13.06.2017

14.18

2

1. kat

28

20/884

  49.00 m2

Büro

13.06.2017

14.21

3

2. kat

35

55/884

135.00 m2

Sosyal Tesisi Kafeterya

13.06.2017

14.23

 

İhale Belediye Parkı yanında bulunan Eski Belediye Hizmet Binasındaki Belediye Encümeni huzurunda toplantı salonunda yapılacaktır.

4 - İhaleye girebilmek için isteklilerin aşağıda tahmin edilen tahmini bedel üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 25.maddesi uyarınca her gayrimenkul için en az % 3 tutarında geçici teminatı ihale tarihinden 1 gün öncesinden yatırmak zorundadırlar. Kesin teminat ihale bedeli üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 54.maddesindeki orana göre tespit edilir.

Kesin teminat borç bitene kadar iade edilemez.

Satılacak olan işyerlerinin (Büro) bulunduğu kat, bağımsız bölüm no, arsa payı, cinsi/niteliği ve arsaların mahalle, ada, parsel, m2’si tahmin edilen bedelleri ve geçici teminatları aşağıda belirtilmiştir.

 

Mahallesi

Ada / Parsel

Yüzölçümü (m2)

Niteliği

İmar Durumu

Tahmini Bedel

Geçici Teminat

Kirazlıdere

  1587/1

719,36

Arsa

  A-3 Kat

431.616,00 TL

12.948,48 TL

Kirazlıdere

  1587/4

653,09

Arsa

  A-3 Kat

391.854,00 TL

11.755,62 TL

Kirazlıdere

  1587/6

  576,5

Arsa

  A-3 Kat

345.900,00 TL

10.377,00 TL

Kirazlıdere

  1589/5

206,99

Arsa

AB-3 Kat

124.194,00 TL

3.725,82 TL

Kirazlıdere

  1439/4

664,60

Arsa

  A-3 Kat

398.760,00 TL

11.962,80 TL

Kirazlıdere

  1439/5

1355,71

Arsa

  A-3 Kat

813.426,00 TL

24.402,78 TL

Kirazlıdere

  1430/3

804,50

Arsa

  A-3 Kat

482.700,00 TL

14.481,00 TL

Kirazlıdere

  1430/4

750,70

Arsa

  A-3 Kat

450.420,00 TL

13.512,60 TL

Kirazlıdere

  1208/3

331,00

Arsa

  A-3 Kat

264.800,00 TL

  7.944,00 TL

Kurşunlu

1770/42

316,06

Arsa

AB-4 Kat

158.030,00 TL

  4.740,90 TL

Mehmetpaşa

  1017/8

309.00 m2 (122,00 m2 hisse)

Arsa

AB-4 Kat

122.000,00 TL

  3.660,00 TL

İhsaniye

1215/11

171,65

Arsa

AB-2 Kat

  51.495,00 TL

  1.544,85 TL

İhsaniye

    503/1

190.00

Arsa

AB-3 Kat

  57.000,00 TL

  1.710,00 TL

Dere

   215/13

144.15

Arsa

AB-3 Kat

  36.037,50 TL

  1.081,11 TL

Hızırpaşa

   387/87

359,71

Arsa

AB-3 Kat

215.826,00 TL

  6.474,78 TL

Hızırpaşa

   387/88

330,35

Arsa

AB-3 Kat

198.210,00 TL

  5.946,30 TL

Hızırpaşa

   387/93

520,42

Arsa

AB-3 Kat

312.252,00 TL

  9.367,56 TL

 

Dere Mahallesi ada 199 parsel 14 üzerinde bulunan Belediye İş merkezindeki işyerlerinin:

 

Sıra No

Bulunduğu Kat

Bağ. Böl. No

Arsa Payı

Bağ. Bölüm m2'si

Niteliği

Tahmini Bedel

Geçici Teminatı

1

1. kat

28

16/884

  39.00 m2

Büro

222.300,00 TL

  6.669,00 TL.

2

1. kat

28

20/884

  49.00 m2

Büro

279.000,00 TL

  8.370,00 TL.

3

2. kat

35

55/884

135.00 m2

Sosyal Tesis (Kafeterya)

769.500,00 TL

23.085,00 TL.

 

Gayrimenkul satış ihalesi üzerinde kalanlar ihalenin kesinleştiğini kendilerine tebliğinden itibaren (Tebliğ günü dahil) 15 gün içerisinde ihale bedelinin (KDV DAHİL) % 50'sini peşin olarak Belediyemize yatıracaklardır. Peşinatı zamanında yatırmayanlar hiçbir hak talep edemezler. Geçici teminatları irad kaydedilir. Bedelin geri kalan kısmı yukarıda belirtilen % 50 peşinatın son yatırma gününden itibaren 30. günde başlamak üzere 4 eşit taksitte her ay Belediyemiz Gelir Müdürlüğünün Tahsilat servisine yatıracaklardır. Taksitler süresinde ödenmediği takdirde her ay için % 4 gecikme bedeli uygulanır.

5 - İhaleye girecekler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 5. ve 6 maddelerdeki yazılı şartları taşımaları gerekir. Ayrıca;

a) Gerçek Kişi İse;

- Kanuni İkametgah,

- Geçici Teminat,

- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,

- Vekaleten gireceklerin Noterden düzenlenmiş Vekaletname örneği,

b) Tüzel Kişi İse

- Ticaret Sicil Belgesi (Bağlı Bulunduğu odadan)

- Tüzel Kişiliği temsil ve ilzama yetkili olduğuna dair yetki belgesi,

- Geçici Teminat

6 - İhaleye katılacaklar satışı yapılacak gayrimenkuller için ayrı ayrı teklif vermesi gerekmektedir. İhale üzerinde kalmayanlar geçici teminatlarını geri alabilirler.

Geçici Teminatları yeterli miktarda ise diğer gayrimenkullerin ihalesine katılıp, pey sürebilirler.

4788/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Milas Belediye Başkanlığından:

Muğla İli Milas İlçesi Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda listede Mahallesi, Ada Parsel Numaraları, tapudaki vasfı, yüz ölçümü, muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesi gereği Kapalı Teklif İhale Usulü ile satılacaktır.

 

S. No

Mahalle

Ada

Parsel

Cinsi

Kıymet Taktir (TL)

Geçici Teminat %3

1

İSMETPAŞA

956

2

6.405,18

ARSA

3.266.631,60

  97.998,95

2

İSMETPAŞA

962

2

7.128,95

ARSA

3.635.764,50

109.072,94

3

İSMETPAŞA

962

3

4.381,07

ARSA

2.234.345,70

  67.030,37

4

İSMETPAŞA

965

2

3.888,60

ARSA

1.983.186,00

  59.495,58

5

İSMETPAŞA

965

3

6.102,70

ARSA

3.112.377,00

  93.371,31

 

İhale konusu taşınmazların satış işlemi işinin ihalesi 08.06.2017 Perşembe günü saat 13:30’da (Milas Belediyesi Ana Hizmet Binası, Belediye Başkanlığı Makam Odasında) Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

Şartname mesai saatleri içinde Belediye Emlak İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir ve ilan panolarında görülebilir.

İstekliler Tekliflerini şartnameye uygun olarak hazırlayarak en geç 08.06.2017 tarih ve 13:30’ye kadar belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

İSTEKLİLERİN İHALEYE KATILABİLMELERİ İÇİN:

a- Geçici Teminat Mektubu veya Makbuzu,

b- Nüfus Cüzdanı Sureti, (Nüfus Müdürlüğünden)

c- İkametgâh Belgesi, (Nüfus Müdürlüğünden)

d- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak olanlar; İmza Sirküleri ve noter taktikli yetki belgesi

e- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak olanlar; ihalenin yapılacağı yıl içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odasına kaydı olduğuna dair belge,

f- Ortak Girişimciler (Gerçek veya Tüzel); yukarıda belirtilen belgelerin yanında Noter onaylı Ortaklık girişim beyannamesi ve Ortaklık Yetki Belgesi,

g- Vekaleten iştirak edenlerden noter tasdikli vekaletnameyi; sunmaları zorunludur.

4769/1-1