26 Mayıs 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30077

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

DSİ Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Meclisinin 07.03.2017 gün ve 066 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.05.2017 gün ve 881 sayılı kararı ile tadilen onaylanan "Pursaklar 95556 ada 1 parsel içinde, 95572 ada güneyinde çocuk bahçesinde, 95574 ada batısında çocuk bahçesinde trafo yeri ayrılmasına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği", 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.

4761/1-1


Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

20.05.2017 tarih ve 30071 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Üniversitemiz birimlerine alınacak Akademik personel alımı ilanımız aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

 

SEHVEN YAYIMLANAN

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/ALANI

ÜNVANI

DERECESİ

ADET

AÇIKLAMA

Siyasal Bilgiler Fakültesi

İktisat

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Profesör

1

1

Siyasi hayat, siyasi partiler ve kamu politikaları konularında çalışmalar yapmış olmak.

 

OLMASI GEREKEN

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/ALANI

ÜNVANI

DERECESİ

ADET

AÇIKLAMA

Siyasal Bilgiler Fakültesi

İktisat

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Profesör

1

1

İktisadi modelleme (hesaplanabilir denge modelleri) ve sosyal hesaplar matrisi konularında çalışmalar yapmış olmak.

4796/1-1


Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen boş kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi (bakınız: www.personel.mu.edu.tr) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

a) Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçe Örneğine, özgeçmişleri, doçentlik belgesi, hizmet belgesi, yukarıdaki internet adresinde yer alan Yönergedeki başvuru formu ile birlikte yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayı (Profesörlük takdim çalışmasının da belirtildiği) ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

b) Doçent kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçe Örneğine, özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, hizmet belgesi ve yukarıdaki internet adresinde yer alan Yönergedeki başvuru formu ile birlikte yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

NOT: Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve başvuru dosyalarını bir takım olarak başvuru sırasında sunmak kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini (makale, tez, kitap vs.)elektronik ortamda (CD,DVD veya Flash Bellek ) verebilirler.

AÇIKLAMALAR:

1) Bütün adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

2) Müracaatlar ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacak ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

3) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

4) Hizmet Belgesi Üniversitemiz dışından müracaat edecekler için istenmektedir.

 

BİRİM

BÖLÜM

ABD/PROGRAM

UNVAN

DER.

AÇIKLAMA

Edebiyat Fakültesi

Çağdaş Türk Lehç. ve Edeb.

Çağdaş Türk Lehç. ve Edeb.

Profesör

1

Eski Türkçe ve Çağdaş Türk Lehçeleri (Kuzeybatı grubu) üzerine çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Tarih

Tarih

Profesör

1

Ortaçağ Tarihi alanında Doçent olmak ve Ortaçağ Güneydoğu Anadolu Bölgesi üzerine çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Profesör

1

Yönetim ve çalışma sosyolojisi, örgüt sosyolojisi ve iş etiği konularında çalışmaları olmak.

Su Ürünleri Fak.

Su Ürünleri Avl. ve İşl. Tek.

Su Ürünleri Avl. ve İşl. Tek.

Profesör

1

Su Ürünleri Avlama Teknolojisi Alanında Av Ekipman Seçiciliği, Bivalvia konularında ve Gökova Körfezi ile ilgili çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Doçent

2

Prostat kanserinde Bilgisayarlı Tomografi Perfüzyon çalışması olmak.

4772/1-1


Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi ve İşletme Fakültesi'ne aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Yardımcı Doçent alınacaktır.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Birime bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

 

BİRİM ADI

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/ ANASANAT DALI

KADRO UNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Güzel Sanatlar Fakültesi

Film Tasarımı

Sinema ve TV

Yrd. Doç.

1

Sanatta Yeterlilik eğitimini Sinema TV Anasanat Dalında yapmış olmak. Senaryo ve Dramaturji alanında en az beş yıl ders verme deneyimine sahip olmak. Özgün uzun metraj film senaryosu yazmış olmak. Dramaturji alanında kurumsal çalışmalara sahip olmak.

İşletme Fakültesi

İşletme

Pazarlama

Yrd. Doç.

1

Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak. Tüketici Davranışları ve Perakendecilik konularında çalışmaları bulunmak.

4787/1-1


DSİ Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığından:

AMASYA İLİ TAŞOVA İLÇESİ DESTEK KÖYÜ DESTEK DRENAJLARI KORUMA ALANI

1 - Amasya ili Taşova ilçesi Destek Köyü, Destek Drenajları 22 kilometrelik bir isale hattı aracılığı ile Amasya İli Taşova İlçesi’nin içme ve kullanma suyu olarak kullanılmaktadır.

2 - Amasya ili Taşova ilçesi Destek Köyü sınırları içerisinde kalan ve Destek Çayı Alüvyonunda yapılmış olan 3 adet drenajdan alınan suyun, ortalama debisi 35 l/s ve yıllık emniyetli verim 1,1 hm3/y olarak belirlenmiştir.

3 - Amasya-Taşova-Destek Drenajlarının bulunduğu, ekteki haritada sınırları belirtilen alanlar, 6200 ve 167 Sayılı Kanunlara istinaden oluşturulan ve 7 Nisan 2012 tarih ve 28257 sayılı Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik ile 10 Ekim 2012 tarih ve 28437 sayılı İçme suyu Temin Edilen Akifer ve Kaynakların Koruma Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ hükümleri doğrultusunda koruma altına alınmıştır.

4 - Mutlak Koruma Alanı ve Mutlak Koruma Alanı Dışında İlave Tedbirlerin Uygulanacağı Alana ait bilgiler ve bu alanlarda uyulması gereken kurallar Çizelge 1 ve 2 ile verilmiştir.

5 - Amasya ili Taşova İlçesi Destek Drenajları Koruma Alanı İlanı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın Onay'ı ve Resmi Gazete'de yayınlanmasını müteakip yürürlüğe girer.

 

Çizelge 1. Mutlak Koruma Alanı’na ait bilgiler ve koruma alanında uyulması gereken kurallar

 

Adı

No

Açıklama

MUTLAK KORUMA ALANI

1

Mutlak Koruma Alanı, Amasya İli Taşova İlçesi Destek Köyü Destek Drenajlarının her birini 50 m mesafede çevreleyecek şekilde belirlenmiş olup, sınırları ekteki haritada gösterilmiştir. Bu alanın sınırlarına uygun aralıklarla, uyarı levhaları konulacak ve engelleyici mesnetler (duvar, tel) yerleştirilecektir.

2

Mutlak Koruma Alanı içerisinde su temin gayesi ile her türlü çap ve derinlikte su yapısının inşası yasaklanmıştır. Ancak, DSİ tarafından kaynak geliştirme çalışmaları yapmak üzere her türlü çap ve derinlikte sondaj kuyusu açılabilecek/açtırabilecektir.

3

Mutlak Koruma Alanı içerisinde yalnız yeraltı suyu işletme tesisinin bulunmasına ve çalışmasına müsaade edilir, başka hiçbir maksat ve faaliyet için izin verilemez.

4

Çöp, moloz, çamur gibi atıkların, arıtılmış dahi olsalar atık suların Mutlak Koruma Alanı ve yüzey suyu kaynaklarına dökülmesi yasaktır.

5

Mutlak Koruma Alanı içerisinde, suların kirlenmesine neden olabilecek her türlü zirai ilaç, gübre, deterjan, kimyasal madde vb. kullanımı yasaktır.

6

Resmi Gazete ilan tarihinden önce, Mutlak Koruma Alanı içerisinde DSİ tarafından verilen sulama ve diğer amaçlar için verilmiş kuyu belgesi var ise, Resmi Gazete ilanından sonra kuyu belgeleri iptal edilecektir.

7

Mutlak Koruma Alanı içerisinde, ilan tarihinden sonra herhangi bir yapılaşmaya izin verilmeyecektir.

 

Çizelge 2. Mutlak Koruma Alanı Dışında İlave Tedbirlerin Uygulanacağı Alana ait bilgiler ve bu alanda uyulması gereken kurallar

 

Adı

No

Açıklama

MUTLAK KORUMA ALANI DIŞINDA İLAVE TEDBİRLERİN UYGULANACAĞI ALAN

1

Ekteki haritada sınır koordinatları verilen Mutlak Koruma Alanı Dışında İlave Tedbirlerin Uygulanacağı Alan, Destek Çayı Alüvyonu ve Bilecik kireçtaşı Formasyonun bir kısmını kapsamaktadır.

2

İlan tarihinden sonra, bu alan içerisinde, kentsel (rekreasyon tesisleri hariç), turistik tesis, iskan, konut, endüstriyel faaliyetler, karayolu, demiryolu vb. kullanımı amacıyla hiçbir surette yapılaşmaya izin verilmez. İlan tarihinden önce mevcut yapılaşma alanlarında, altyapı ve kanalizasyon eksikse, bunların tamamlanarak atık suların yeraltı suyuna sızmadan koruma alanı sınırları dışına çıkartılması sağlanacaktır.

3

İlan tarihinden önce mevcut karayolu, demiryolu vb. yapılarda, DSİ tarafından istenebilecek bütün önlemler alınacaktır.

4

Kentsel, evsel ve endüstriyel katı ve sıvı atıkların depolanması, üretimi ve yok edilmesi yasaktır. Suların kirlenmesine neden olabilecek her türlü deterjan, kimyasal madde vb. kullanımına izin verilmez. Atıkların (arıtılmış atık sular da dâhil) koruma alanına ve yüzey suyu kaynaklarına dökülmesi ve deşarj edilmesi yasaktır.

5

Madencilik (işletme, zenginleştirme, gang veya atık malzemenin yıkanması, taş ve mermer ocağından malzeme alınması vb.), endüstriyel fabrikalar, organize sanayi bölgeleri, nükleer aktiviteler, mezar yerleri, tavuk çiftlikleri, gübre, çöp, moloz ve pestisitler (üretme, depolama, yok etme), akaryakıt, LPG istasyonu vb. yakıt depolama ve iletme tesisleri, katı atık ve tehlikeli atık düzenli depolama tesisleri (atık barajları) vb. faaliyetlerin yapılması yasaktır.

6

Bu alan içerisinde, su temin gayesi ile her türlü çap ve derinlikte yeraltısuyu yapısının inşası yasaklanmıştır. Ancak, DSİ tarafından kaynak geliştirme ve yeraltı suları araştırma çalışmaları kapsamında her türlü çap ve derinlikte sondaj kuyusu açılabilecek/açtırabilecektir.

7

Bu alan içerisinde, Resmi Gazete ilan tarihinden önce ilgili kurumlardan izin alan mermer ve taş ocağı işletme ruhsatına sahip işletmeler, sadece kendilerine verilen izin süresi sonuna kadar mevcut faaliyetlerine devam edebilirler. Bu süre içerisinde, mermer ve taş ocağı işletmeleri, yeraltı suyunun kirlenmesine neden olabilecek faktörlerin bertaraf edilmesi için her türlü önlemi almakla yükümlüdür. Her türlü atığın, zemin ile doğrudan temasının bulunmadığı taşınabilir tanklar gibi sistemlerle depolanarak, yerel yönetimlerce gösterilen deşarj noktalarına deşarj etmeleri gerekmektedir. İşletme sürelerinin bitiminden itibaren faaliyetlerine son vereceklerdir.

 

Açıklama: Açıklama: Z:\GÜNLÜ  İLANLAR\26-05-2017 CUMA\4774.tif

4774/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ