24 Mayıs 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30075

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Erzurum T.E.B. Karayazı İlçe Devlet Hastanesinden:

Ankara Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden:

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden:

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Mektebi İrfan Vakfı.

VAKFEDENLER : Celalettin ADIGÜZEL, Mustafa KAHRAMAN, Fatih YÜKSEL, Selami KAYIRCI, Oya KARA

VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Beykoz 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 05/04/2017 tarihinde kesinleşen 01/03/2017 tarihli ve E:2016/537, K:2017/107 sayılı kararı

VAKFIN AMACI: Din-i İslama ve memlekete faydalı insanlar yetiştirmek, dinin emir ve yasaklarını öğretmek ve vakfa ait mekânlarda Allah’ın adının anılması, ibadet ü taat yapılması, irfan şuuruna sahip nesillerin yetiştirilmesini sağlamak ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmek.

VAKFIN MAL VARLIĞI:

İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Baklacı Mahallesi; 1415 ada 6 parselde bulunan 60000/191573 arsa paylı taşınmaz;

Erzurum İli Aziziye İlçesi Beypınar Mahallesi Köyiçi Mevkii, 1368 parsel 150/493 arsa paylı (yeni 12134 ada, 1 parsel) taşınmaz,

Erzurum İli Aziziye İlçesi Gezköy Mahallesi Dadaşkent Mevkii, 4749 parselde bulunan arsa ve içinde tek katlı bina.

YÖNETİM KURULU: Selami KAYIRCI, Fatih YÜKSEL, Mustafa KAHRAMAN

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları o andaki vakıf yönetiminin teklifi ile vakfın kuruluş amacına en uygun bir vakfa devredilecektir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

4734/1-1

—————

VAKFIN ADI: Bilgi ve Erdem Vakfı.

VAKFEDENLER: Şefik AKDENİZ, Abdulhakim BEYAZYÜZ, Mehmet Sıdık BEYAZYÜZ, Yusuf BOĞATEKİN, Erdal EKER, Serkan ELÇİ, İkram FİLİZ, Muzaffer KARAMAN, Yavuz KARAOĞLU, Eta PEKTAŞ, Serdar POLAT, Hamdullah DARĞIN, Özcan, TAŞCAN, Nureddin YARGICI, Tuncay YERLİKAYA, Mehmet Masum YOKUŞ.

VAKFIN İKAMETGÂHI: DİYARBAKIR.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Diyarbakır 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 25/04/2017 tarihinde kesinleşen 09/03/2017 tarihli ve E:2016/1072, K:2017/144 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Medeniyetimizin kültürü, sanatı, tarihi, dili ve edebiyatı ile mimarisini tanıtmak ve bu konularda ilmi ve akademik çalışmalarda bulunmak ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: Diyarbakır İli, Kayapınar İlçesi, M-44-A-09-B pafta, 2740 parsel sayılı, 300 m2 yüzölçümlü arsa ve üzerinde bulunan gayrimenkul ile 40.000.- TL (KırkbinTürkLirası) Nakit.

YÖNETİM KURULU: Yavuz KARAOĞLU, Tuncay YERLİKAYA, Eta PEKTAŞ, Abdulhakim BEYAZYÜZ, Serdar POLAT, Nureddin YARGICI, Feyat KARAASLAN.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve haklar Genel Kurulun belirleyeceği benzer amaçlı bir vakıf, dernek ya da kuruluşa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

4735/1-1

—————

VAKFIN ADI: Yetim Vakfı

VAKFEDENLER: Mehmet Gülsatar, Hüsamettin Orhan

VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO'SU: İstanbul 17. Asliye Hukuk Mahkemesinin 04/04/2017 tarihinde kesinleşen 15/03/2017 tarih ve E: 2016/500, K: 2017/169 sayılı kararı

VAKFIN AMACI: Yetimlerin, toplumun sağlıklı ve huzurlu bir şekilde varlığını sürdürmesine hizmet edecek şekilde sevgi dolu ve şefkatli bir çevrede, ruh ve beden sağlığı bütünlüğü içinde gelişmesine katkıda bulunacak ortamı oluşturmak ve vakıf senedinde yazılı diğer amaçlarını gerçekleştirmek.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000,00 TL (Altmış Bin Türk Lirası)

YÖNETİM KURULU: Mehmet Gülsatar, Hüsamettin Orhan, Hüseyin Çırpan, Ahmet Talat Us, Sertan Kocasaraç, Aykut Şen, Abdulbaki Murat, Ali Yelgün, Ertuğrul Toy

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ;

Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve haklar mütevelli heyetin belirleyeceği aynı amaca hizmet eden başka bir vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

4733/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

FHM Kent Yapı Denetim Laboratuvarı Hiz. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Ataşehir Mah. Kuva-i Milliye Cad. No: 264 Merkez/ELAZIĞ adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Yapı Denetim Komisyonunun (YDK) 10.01.2011 tarih ve 359 sayılı kararı ile verilen 228 no’lu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 04.04.2017 tarih ve 531/7 no’lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 16.05.2017 tarih ve 11566 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4736/1-1


Erzurum T.E.B. Karayazı İlçe Devlet Hastanesinden:

İLANEN TEBLİGAT

1 - Tebliğ Çıkaran Merci                           :  Erzurum T.E.B. Karayazı İlçe Devlet Hastanesi

2 - Tebliğ Olunacak Kişi Adı ve Adresi    :  Tolga Berk KARAKUŞ / Doğanca Köyü Bafra/SAMSUN

3 - Tebliğ Olunacak Evrakın Özeti: Devamsızlığı kesintisiz bir şekilde 10 günü aştığı tespit edilen adı geçen hakkında mezkur Kanun'un 125’inci maddesinin E bendinin (d) alt bendi gereğince teklif edilen Devlet Memurluğundan Çıkarma cezasının REDDİNE, adı geçenin devamsızlığı ve müstafi sayılması hakkındaki değerlendirmenin İnsan Kaynakları Kurum Başkan Yardımcılığı Sağlık Personeli Atama Daire Başkanlığınca yapılması gerektiğine, karar verilmesi uygun görülmüştür.

4 - Tebliğin Konusu: Yukarıda adı ve adresi belirtilen adı geçene yazı yazılmış ancak adı geçen hakkında sağlık tesisimize yukarıda yazılı adresine tebligat yapılamaması ve başka bir adresinin de tespit edilememesi nedeniyle ilanen tebligat yapılması gereği doğmuştur. Bahse konu olan adı geçenin yedi (7) gün içerisinde Erzurum T.E.B. Karayazı İlçe Devlet Hastanesine başvuruda bulunması gerekmekte olup; başvuru yapılmadığı takdirde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereği hakkında yasal işlem uygulanacaktır. Bu nedenle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. ve müteakip maddeleri ile Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin              52. maddesi uyarınca, bu ilanen tebligat son yayımlandığı tarihten itibaren on beş (15) gün sonunda, tebligatın muhatabına tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

4647/1-1


Ankara Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Pursaklar İlçesi Ülümbüş Mevkii 294, 295, 298, 299, 300, 301, 461, 463, 469, 476, 478, 491, 494, 495, 506, 515, 516 no.lu kadastro parselleri yönünden 04.05.2017 tarih 2017-135 sayılı Pursaklar Belediye Encümeni kararıyla uygun görülen, Akyurt İlçesi Balıkhisar Mahallesi 2117 no.lu kadastro parseli yönünden 03.05.2017 tarih 39 sayılı Akyurt Belediye Encümeni kararıyla uygun görülen ve 11.05.2017 tarih 1002 sayılı Ankara Büyükşehir Belediye Encümeni kararıyla onaylanan 90004/63 no.lu parselasyon planı, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 19. maddesi uyarınca 30 gün süreyle Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkartılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

4714/1-1


Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden:

1 - Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

2 - 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; özgeçmişlerini, yayın listelerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan Atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

3 - 2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; özgeçmis, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Yayın Listesi ile Bilimsel Çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

4 - 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların Hizmet Belgelerini, Bilimsel Çalışma Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Fakülte Sekreterliğine başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

5 - İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde; Nişantaşı Üniversitesi Sadabad Kampüsüne şahsen dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

ADRES:

Nişantaşı Üniversitesi

Sadabad Cad. No: 88 Kağıthane/İSTANBUL Telefon: 0 212 210 10 10

 

BİRİM

BÖLÜM / PROGRAM

UNVAN

KADRO

ÖZEL ŞARTLAR

MÜHENDİSLİK, MİMARLIK FAKÜLTESİ

İnşaat Mühendisliği

Profesör

1

Doçentliğini ilgili alandan almış ve akademik ve bilimsel çalışmalarını ilgili alanda yapmış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

Sağlık Yönetimi

Profesör

1

Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında Doçentliğini almış olmak

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

Gazetecilik

Yardımcı Doçent

1

Lisansını Gazetecilik, Doktorasını Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında tamamlamış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Yardımcı Doçent

1

Yüksek Lisans ve Doktorasını Uluslararası Ekonomi alanında tamamlamış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

Sosyoloji

Doçent

1

Doçentliği Sosyoloji alanında almış olmak ve toplumsal cinsiyet rejimi alanında çalışmalar yapmış olmak.

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

Grafik Tasarımı

Yardımcı Doçent

1

Akademik ve bilimsel çalışmalarını ilgili alanda yapmış olmak.

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

Grafik Tasarımı

Doçent

1

Akademik ve bilimsel çalışmalarını ilgili alanda yapmış olmak.

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

Grafik Tasarımı

Profesör

1

Akademik ve bilimsel çalışmalarını ilgili alanda yapmış olmak.

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

İç Mimarlık Bölümü

Yardımcı Doçent

1

Akademik ve bilimsel çalışmalarını ilgili alanda yapmış olmak.

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

İç Mimarlık Bölümü

Doçent

1

Akademik ve bilimsel çalışmalarını ilgili alanda yapmış olmak.

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

İç Mimarlık Bölümü

Profesör

1

Akademik ve bilimsel çalışmalarını ilgili alanda yapmış olmak.

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

Yardımcı Doçent

1

Medya ve Kültürel Çalışmalar alanında Yüksek Lisans, Radyo, Televizyon ve Sinema alanında doktorasını tamamlamış olmak

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

Sahne Sanatları ve Gösteri Yönetimi Bölünü

Yardımcı Doçent

1

Medya Çalışmaları alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamlamış olmak.

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

İç Mimarlık Bölümü

Yardımcı Doçent

1

Yüksek Lisans ve Doktorasını İç Mimarlık alanında tamamlamış olmak.

SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU

Uçak Gövde - Motor Bakım Bölümü

Yardımcı Doçent

1

Doktora eğitimini Makine ve Uzay Bilimleri Mühendisliği alanında yapmış olmak

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Rekreasyon

Profesör

1

Doçentliğini Spor Hekimliği alanında almış olmak.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Antrenörlük

Yardımcı Doçent

1

Doktorasını Hareket ve Antreman Bilimleri alanında tamamlamış olmak.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Antrenörlük

Yardımcı Doçent

1

Doktorasını Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında tamamlamış olmak.

MESLEK YÜKSEKOKULU

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı

Profesör

1

Nükleer Tıp Alanında Doçentliğini almış olmak

MESLEK YÜKSEKOKULU

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı

Profesör

1

Radyoloji Alanında Doçentliğini almış olmak

MESLEK YÜKSEKOKULU

Anestezi Programı

Yardımcı Doçent

1

Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında uzmanlığını tamamlamış olmak

MESLEK YÜKSEKOKULU

Odyoloji Programı

Yardımcı Doçent

1

Odyoloji Alanında Doçentliğini tamamlamış olmak.

4740/1-1


Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre asgari şartları sağlayan öğretim Üyesi alınacaktır.

2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, 2 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdanlarının onaylı fotokopilerini,  Yayın Listesi, Bilimsel Yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ve bir CD ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye kurum dışından gelenler için onaylı hizmet cetveli eklenecektir)

2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, 2 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdanlarının onaylı fotokopilerini, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ve bir CD ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye kurum dışından gelenler için onaylı hizmet cetveli eklenecektir)

* Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların; başvurmak istedikleri birim ve anabilim dallarını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, doktora belgelerinin onaylı fotokopisini, 2 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdanlarının onaylı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren 4 (dört) takım dosya ekleyerek ilgili fakülte dekanlıklarına başvurmaları,

* Yardımcı doçent adaylarının 2547 sayılı kanunun 23. maddesinin b/2 fıkrası ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmenliğinin 6. maddesine göre yabancı dil sınavlarına girmeleri, Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylandığına dair belge eklemeleri, Adayların bilimsel çalışma ve yayınlarının eğitim-öğretim faaliyetlerini yönetimlerinde biten ve devam eden doktora çalışmalarının listesini içeren birer CD’yi dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

GENEL AÇIKLAMALAR

1. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

3. Doçent kadrosuna profesörler, yardımcı doçent kadrolarına profesör ve doçentler başvuramazlar.

4. Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.

5. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

6. Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş olan FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak.

7. Yapılacak arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak.

8. Başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

9. Adayların yabancı dil sınavları daha sonra www.igdir.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.

 

Unvan

Der.

Adet

Fakülte/Myo/Yo.

Bölüm

Anabilim/Anasanat Dalı

Açıklama

Prof.

1

1

Iğdır ziraat Fakültesi

Zootekni Bölümü

Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim dalı

Prof.

1

1

İktisadi ve İdari Bilimler

İşletme Bölümü

Muhasebe ve Finansman Anabil dalı

Doçent

1

1

Iğdır ziraat Fakültesi

Tarla Bitkileri Bölümü

Doçent

1

1

Iğdır ziraat Fakültesi

Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Peyzaj Mimarlığı Anabilim dalı

Doçent

1

1

Iğdır ziraat Fakültesi

Tarla Bitkileri Bölümü

Doçent

1

1

Iğdır ziraat Fakültesi

Tarım Makineleri Bölümü

Tarım Makineleri Anabilim dalı

Doçent

2

1

Mühendislik Fakültesi

Makina mühendisliği

Konstrüksiyon ve İmalat Anabilim dalı

Doçent

3

1

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih

Yakınçağ Tarihi Anabilim dalı

Yrd. Doç.

1

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Yönetim ve Organizasyon Anabilim dalı

Girişimcilik konusunda doktora yapmış olmak.

Yrd. Doç.

1

1

Iğdır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Elektrik ve enerji

Kimya mühendisliği alanında doktora yapmış olup, Hidrojen üretimi konusunda çalışmış olmak.

Yrd. Doç.

1

1

Iğdır Meslek Yüksekokulu

Mülkiyet koruma ve güvenlik

AB ülkelerinde ve Türkiye'de işverenin iş sağlığı ve güvenliği ve eğitim yükümlülüğü konusunda çalışmış olmak

Yrd. Doç.

1

1

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam bilimleri

Kelam Anabilim dalı

Kelam bilim dalında doktora yapmış olmak.

Yrd. Doç.

1

1

Tuzluca Meslek Yüksekokulu

Tıbbi hizmetler ve teknikler

Fizikokimya alanında doktora yapmış olup, Katalitik sıvılaştırma ve Süper kritik çözücülerle ilgili çalışmış olmak.

Yrd. Doç.

1

1

Mühendislik Fakültesi

Gıda mühendisliği

Gıda Teknolojisi Anabilim dalı

Gıda Mühendisliği alanında doktora yapmış olup, Meyve işleme üzerinde çalışmış olmak.

Yrd. Doç.

2

1

Fen Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim dalı

Genel Sosyoloji ve Metodoloji alanında doktora yapmış olup, Tarih Sosyoloji ve Türk Sosyolojisi alanında çalışmış olmak.

Yrd. Doç.

2

1

Beden eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Spor yöneticiliği

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Yrd. Doç.

2

1

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk dili ve edebiyatı

Türk Halk Edebiyatı Anabilim dalı

Türk Halk Edebiyatı anabilim dalında doktora yapmış olup, Destanlar konusunda çalışması bulunmak.

Yrd. Doç.

3

1

Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Yrd. Doç.

3

1

Iğdır Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Sağlık bakım hizmetleri

Anti kanser ile ilgili çalışmış olmak.

Yrd. Doç.

3

1

Iğdır Meslek Yüksekokulu

Otel, lokanta ve ikram hizmetleri

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Yrd. Doç.

3

1

Mühendislik Fakültesi

İnşaat mühendisliği

Hidrolik Anabilim dalı

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Yrd. Doç.

3

1

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam bilimleri

Kelam Anabilim dalı

Kelam bilim dalında doktora yapmış olmak.

Yrd. Doç.

3

1

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk dili ve edebiyatı

Yeni Türk Dili Anabilim dalı

Yeni Türk Dili alanında doktora yapmış olup, Kırım çak Türkçesi konusunda çalışmış olmak.

Yrd. Doç.

4

1

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-elektronik mühendisliği

Elektronik Anabilim dalı

Elektronik anabilim dalında doktora yapmış olmak.

Yrd. Doç.

4

1

Mühendislik Fakültesi

Gıda mühendisliği

Gıda Teknolojisi Anabilim dalı

Süt Teknolojisi bilim dalında doktora yapmış olmak.

Yrd. Doç.

4

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Yönetim ve Organizasyon Anabilim dalı

Kadın girişimciliği konusunda doktora yapmış olmak.

Yrd. Doç.

4

1

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk dili ve edebiyatı

Eski Türk Edebiyatı Anabilim dalı

Türk Dili Edebiyatı mezunu olup, Eski Türk Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak.

Yrd. Doç.

4

1

Mühendislik Fakültesi

Çevre mühendisliği

Fizikokimya alanında doktora yapmış olup, Katalaz, Lipaz enzimi ve kompozit film üzerinde adsorpsiyon çalışması yapmış olmak.

Yrd. Doç.

4

1

Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Yrd. Doç.

4

1

Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Yrd. Doç.

5

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Yönetim ve Organizasyon Anabilim dalı

Yönetim ve Organizasyon Bilim dalında doktora yapmış olmak.

Yrd. Doç.

5

1

Tuzluca Meslek Yüksekokulu

Terapi ve Rehabilitasyon

Tıbbi Biyokimya anabilim dalında doktora yapmış olup, diyabet konusunda çalışmış olmak

Yrd. Doç.

5

1

Beden eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Spor Yöneticiliği

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

4646/1-1


Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme İle İlgili Değerlendirme Kriteri hükümlerine göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Adayın doçentlik unvanını aldığı dönemdeki YÖK’ün Doçentlik için belirlediği asgari yayın koşulları bir kez daha sağladığına dair beyanname. Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi ve yayın listesi ile birlikte PDF olarak hazırlanmış Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını muhafaza içinde, bantlanıp üzeri imzalanarak Compact Disk (CD) ortamına aktarılmış 6 (altı) adet CD ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet yayın dosyasını; Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını CD ortamında vermek istemeyen adaylar ise 6 (altı) takım yayın dosyasını ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına; (Profesörler için başlıca araştırma eserini özgeçmiş ve yayın listesinde belirteceklerdir.)

Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi ve yayın listesi ile birlikte PDF olarak hazırlanmış Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını muhafaza içinde, bantlanıp üzeri imzalanarak Compact Disk (CD) ortamına aktarılmış 4 (dört) adet CD ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet yayın dosyasını; Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını CD ortamında vermek istemeyen adaylar ise 4 (dört) takım yayın dosyasını ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

İlanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde müracaat etmeleri gerekmektedir.

- Profesör ve Doçentlerin Personel Daire Başkanlığına Başvuru Esnasında getirmeleri gereken belgeler: (Yarım kapak dosya içerisine) Dilekçelerine başvurdukları Birimi ve Anabilim Dalını belirterek; ekinde Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi, yayın listesi ve Başvuru Formunu doldurarak başvurmaları gerekmektedir.

- Nüfus cüzdan fotokopisi, Diplomalar ve Yabancı dil belgeleri noter veya çalıştığı kamu kurumundan aslı gibidir onaylı olacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

- Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Kanunun 23 üncü maddesindeki şartları sağlamaları gerekmektedir.

- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştığı kurumundan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

- Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

- Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adayların Tıp Fakültesi mezunu olması zorunludur. (Özel şartlar hariç)

- Dilekçe, Özgeçmiş ve SDÜ Öğretim Üyeliğine başvuracak Adayların yayınlarını puanlama formu formatına http://persdb.sdu.edu.tr'den Doküman Arşivi "SDÜ Öğretim Üyeliği kadrolarına Başvurma, Atama, Yükseltilme ve Değerlendirme Kriterleri" bölümünden ulaşılabilir.

- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin müracaatları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

- Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Der.

Ad.

Niteliği

Mühendislik Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Gıda Teknolojisi

Profesör

1

1

Bitkisel ve Uçucu Yağ konusunda uzman olmak.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Bilimleri

Profesör

1

1

Diferansiyel Operatörlerin Polinomsal demetleri ve Spektral Analizleri üzerine çalışmalara sahip olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik

Uygulamalı Matematik

Profesör

1

1

Diferansiyel operatörlerin spektral teorisi, Berezin sembolü ve Duhamel çarpımının uygulamaları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik

Uygulamalı Matematik

Doçent

1

1

Genelleştirilmiş parçalı sabit argümanlı ve impalsif diferansiyel denklemler konusunda çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Profesör

1

1

Periferik sinir blokları eğitici sertifikasına sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Profesör

1

1

Kardiyopulmoner rehabilitasyon konusunda tecrübeli olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyoloji

Profesör

1

1

Nörolojik hastalıkların genetiği ile ilgili çalışmaları olmak ve MALDITOF-MS sistem sertifikasına sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

1

Erişkin Nefroloji yan dal uzmanı olmak ve Esansiyel hipertansiyonu olan hastalarda serum gama glutamil transferaz düzeyinin sabah kan basıncı yükselmesine etkisi ile ilgili çalışması olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyoloji

Doçent

1

1

Meme kanserinde konvansiyonel ve moleküler genetik çalışmaları olmak. Sitogenetik ve moleküler sitogenetik alanında doktora tezi yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

Yönetim Bilimleri

Profesör

1

1

Doçentliğini Kamu Yönetimi alanında almış olmak.Kriz (afet) yönetimi, küreselleşme, engellilere yönelik kamu politikaları konularında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Doçent

1

1

Doçentliğini siyasal hayat ve kurumlar alanında almış olmak. Yerel Siyaset, parti ve seçim sistemleri, siyasal kutuplaşma alanlarında çalışmaları olmak.

Ziraat Fakültesi

Bahçe Bitkileri

Bahçe Bitkileri

Profesör

1

1

Sert kabuklu meyvelerde seleksiyon ıslahı konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Ziraat Fakültesi

Bahçe Bitkileri

Bahçe Bitkileri

Profesör

1

1

Yumuşak çekirdekli meyvelerde dikim sistemleri konusunda ve meyve gen kaynaklarının incelenmesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Ziraat Fakültesi

Tarım Ekonomisi

Tarım Politikası ve Yayım

Profesör

1

1

Tarım politikaları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Orman Fakültesi

Orman Mühendisliği

Silvikültür

Profesör

1

1

Anadolu Karaçamında Populasyonlar arası ve Populasyon İçi Genetik Çeşitlilik konusunda doktora yapmış olmak, Ardıç ve Karaçam türlerinde tohum ve fidanlık tekniği konularında çalışmaları bulunmak.

Orman Fakültesi

Orman Endüstri Mühendisliği

Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi

Profesör

1

1

Miscanthus'daki selüloz, hemiselüloz ve ligninin teknolojik özellikleri üzerine çalışmış olmak, Odun kimyasında yapay sinir ağları (ANN)uygulamaları ile çalışmalar yapmış olmak.

Orman Fakültesi

Orman Mühendisliği

Havza Yönetimi

Doçent

1

1

Isparta Yöresi Meralarının Vejetasyon Yapısı ile Toprak Özellikleri ve Topoğrafik Faktörler Arasındaki İlişkiler konusunda doktora yapmış olmak, Doğal mera vejetasyonları üzerine çalışmaları bulunmak.

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

Doçent

1

1

İlgili alanda Doçentlik unvanı almak. Yabancı Dil Öğretmeni yetiştirme konusunda çalışmalar yapmış olmak.

İletişim Fakültesi

Gazetecilik

Genel Gazetecilik

Profesör

1

1

Gençlik ve Aile Konularında Çalışmalar Yapmış Olmak.

4720/1-1


Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurduklarını belirten dilekçelerine; Akademik Değerlendirme Belgesini (Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Kurulu’ndan alınacak), Öğretim Üyesi Başvuru Formunu (http://personel.pau.edu.tr), Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu, özgeçmişlerini, askerlik belgesi, doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak gösteren bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe,

Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurduklarını belirten dilekçelerine; Akademik Değerlendirme Belgesini (Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Kurulu’ndan alınacak), Öğretim Üyesi Başvuru Formunu (http://personel.pau.edu.tr), Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu, özgeçmişlerini, askerlik belgesi, doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe,

İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

İlgililere duyurulur.

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UN.

AD.

DER.

AÇIKLAMA

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ

SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ

PROFESÖR

1

1

Musul meselesi konusunda çalışmaları olmak

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ

FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ

PROFESÖR

1

1

Yeşil kimya konusunun öğretimi alanında çalışmaları olmak

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM

DOÇENT

1

1

Eğitim Programları ve Öğretim, Öğretmen Yetiştirme, Medya Okuryazarlığı, Öğrenme Teknolojileri konularında çalışmaları olmak

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UN.

AD.

DER.

AÇIKLAMA

MATEMATİK

MATEMATİĞİN TEMELLERİ VE MATEMATİK LOJİK

DOÇENT

1

1

Simge devirleri ve graflar konularında çalışmaları olmak

HUKUK FAKÜLTESİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UN.

AD.

DER.

AÇIKLAMA

KAMU HUKUKU

MALİ HUKUK

PROFESÖR

1

1

Vergi hukuku alanında çalışmaları olmak

KAMU HUKUKU

MALİ HUKUK

DOÇENT

1

1

Vergi hukuku alanında çalışmaları olmak

ÖZEL HUKUK

TİCARET HUKUKU

DOÇENT

1

1

Rekabet Hukuku alanında çalışmaları olmak

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UN.

AD.

DER.

AÇIKLAMA

YENİ MEDYA

YENİ MEDYA

DOÇENT

1

1

Sinematografik zaman ve mekanın oluşumu konularında çalışmaları olmak

MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UN.

AD.

DER.

AÇIKLAMA

MİMARLIK

MİMARLIK

DOÇENT

1

1

Mekân üretimi araçları üzerinde çalışmalar yapmış olmak

MÜZİK VE SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UN.

AD.

DER.

AÇIKLAMA

MÜZİK

MÜZİK PERFORMANSLARI

DOÇENT

1

1

Piyano alanında çalışmaları olmak

MÜZİK

MÜZİK PERFORMANSLARI

DOÇENT

1

1

Keman alanında çalışmaları olmak

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UN.

AD.

DER.

AÇIKLAMA

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ

DOÇENT

1

1

Biyomekanik analiz ve modelleme konularında çalışmaları olmak

TIP FAKÜLTESİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UN.

AD.

DER.

AÇIKLAMA

TEMEL TIP BİLİMLERİ

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ

PROFESÖR

1

1

 

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

GÖĞÜS HASTALIKLARI

PROFESÖR

1

1

 

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

HALK SAĞLIĞI

DOÇENT

1

1

Solunum havasındaki karbonmonoksit düzeyleri konusunda çalışmaları olmak

DENİZLİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

BÖLÜMÜ

PROGRAM

KADRO UN.

AD.

DER.

AÇIKLAMA

MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ

MAKİNE

DOÇENT

1

1

Kompozit maddelerin farklı üretim yöntemleri ve mekanik özellikleri konusunda çalışmaları olmak

MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ

MOBİLYA VE DEKORASYON

DOÇENT

1

1

Masif ahşap panellerin fiziksel ve mekanik özellikleri konusunda çalışmaları olmak

4750/1-1


İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize; 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen bölümlere öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. İlana başvuracakların ana sanat ve anabilim dallarını belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) Öğretim Üyeliğine başvuran adayların bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (Profesörlük için 6 takım, Doçentlik ve Yardımcı Doçentlik için 4 takım) dosyalarını teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuruların Resmi Gazete yayım tarihinden itibaren 09.06.2017 tarihine kadar Profesör ve Doçent kadrosuna başvurular için Rektörlüğe, Yardımcı Doçent kadrosuna başvurular için ise İstanbul Gelişim Üniversitesi ilgili Müdürlük/Dekanlıklarına şahsen yapılması gerekmektedir. Posta ve internet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmez.

 

Duyurulur.

Kadro detayları www.gelisim.edu.tr adresimizde bulunmaktadır.

Adres: Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sok.

No: 1 Avcılar/İstanbul - Tel: 0 212 422 70 00

 

İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

ARANAN NİTELİK

KADRO ÜNVANI - ADEDİ

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı veya İngiliz Dili ve Edebiyatı ile ilgili alanlardan doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

-

-

1

Yönetim Bilişim Sistemleri

Örgütsel Davranış, Bilgisayar ve Eformatik Bilimleri veya Matematik ile ilgili alanlarda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

-

-

3

Yeni Medya

İletişim Bilimleri ile ilgili alandan doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

-

-

1

Sosyoloji

İlgili alanda doktorasını yada sanatta yeterliliğini veya doçentliğini almış olmak.

-

-

1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Siyaset Bilimi alanında doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

-

1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) *

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Arap ve İslam Çalışmaları ile ilgili alanlarda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

-

1

2

Uluslararası Ticaret (İngilizce) *

İktisat ile ilgili alandan doktorasını ve doçentliğini almış olmak.

-

-

2

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

-

-

İşletme

Özel Hukuk ile ilgili alanda doktorasını veya doçentliği almış olmak.

-

-

1

İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

ARANAN NİTELİK

KADRO ÜNVANI - ADEDİ

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret

İnsan Kaynakları Yönetimi ile ilgili alandan doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

-

-

1

Psikoloji Bölümü

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

-

Ekonomi ve Finans

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

-

-

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

ARANAN NİTELİK

KADRO ÜNVANI - ADEDİ

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

Mimarlık

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

-

1

-

Mimarlık (İngilizce) *

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

-

1

-

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) *

İnşaat Mühendisliği ile ilgili alandan doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

-

-

Mekatronik Mühendisliği

Fizik ile ilgili alandan doktorasını almış olmak.

-

-

1

İnşaat Mühendisliği

Deprem Mühendisliği alanında çalışmalar yapmış olmak, doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

-

-

2

Yazılım Mühendisliği

Matematik ile ilgili alandan doktorasını veya doçentliği almış olmak.

1

-

-

Biyomedikal Mühendisliği

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

-

-

3

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

ARANAN NİTELİK

KADRO ÜNVANI - ADEDİ

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

Moda ve Tekstil Tasarım

Tekstil alanından doktorasını yada sanatta yeterliliğini veya doçentliğini almış olmak.

-

-

1

İç Mimarlık

İç Mimarlık veya Mimarlık alanında doktorasını yada sanatta yeterliliğini veya doçentliğini almış olmak.

-

-

1

Grafik Tasarım

İlgili alanda doktorasını yada sanatta yeterliliğini veya doçentliğini almış olmak.

-

-

3

Sinema ve Televizyon

İlgili alanda doktorasını yada sanatta yeterliliğini veya doçentliğini almış olmak.

-

-

2

SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU

ARANAN NİTELİK

KADRO ÜNVANI - ADEDİ

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

Ortez - Protez

Ortopedi ve Travmatoloji ile ilgili alanda doktorasını ya da doçentliğini almış olmak.

-

1

1

Hemşirelik

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor, Yüksek lisans veya doktorasını Kadın Hastalıkları ve Doğum ile ilgili alanlarda yapmış olmak.

-

-

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans mezunu olup, yüksek lisans veya doktorasını Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ile ilgili alanlarda yapmış olmak.

1

-

-

Perfüzyon

Kardiyoloji veya Kalp ve Damar Cerrahisi alanlarında yapmış olmak. İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

-

1

2

Beslenme ve Diyetetik

İlgili alanda doktorasını yada doçentliğini almış olmak.

-

-

2

Dil ve Konuşma Terapisi

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Odyoloji Ses ve Konuşma Bozuklukları ile ilgili alanlarda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

-

-

2

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

ARANAN NİTELİK

KADRO ÜNVANI - ADEDİ

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

Aneztezi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

-

-

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

ARANAN NİTELİK

KADRO ÜNVANI - ADEDİ

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

İş Sağlığı ve Güvenliği

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

-

-

1

Havacılık Yönetimi

Üretim Yönetimi alanında doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

-

-

1

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı

Radyo ve Televizyon veya İletişim ile ilgili alanda doktorasını veya doçentliğini yada sanatta yeterliliğini almış olmak.

-

-

2

Restorasyon ve Konservasyon

Prehistorya, Sanat Tarihi ile ilgili alanlardan doktorasını veya doçentliğini yada sanatta yeterliliğini almış olmak.

1

-

1

Sosyal Hizmetler

Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme ile ilgili alandan doktorasını yada doçentliğini almış olmak.

1

-

-

(*): 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.

4757/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ