21 Mayıs 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30072

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Bor Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Susurluk Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Bor Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Bor Şeker Fabrikası’nda 1 Nolu Tephir (Buharlaştırıcı) Borularının Montaj ve Makinato İşleri Hizmeti Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dâhilinde açık ihale usulü ile götürü bedel üzerinden ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                            :  2017/241465

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Bor Caddesi Bahçeli Kasabası - Bor/NİĞDE

b) Telefon ve faks numarası                :  0 388 311 93 01-06 (6 Hat) - 0 388 311 93 07

c) Elektronik posta adresi                    :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      : 

2 - İhale konusu hizmetin                   

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Aşağıdaki tabloda adet ve evsafı belirtilen fabrikamız ham fabrika kısmına ait 1 nolu buharlaştırıcının borularının montajı, alt ve üst makinatoları yapılarak hidrostatik basınç testine tabi tutulması ve test sonucu işletmece belirtilen sürede sızdıran boru olursa tekrar alt ve üst makinatoları yapılarak sızdırmazlığının sağlanması; mangangit ve salmastrayla geri kapağının kapatılması. Alt kapağın sızdırmazlık testinin yapılmasını kapsar.

 

BORU DEĞİŞİMİ YAPILACAK APARAT

DEĞİŞİMİ YAPILACAK BORULARIN EVSAFI

MONTAJ VE MAKİNATO YAPILACAK BORU ADETİ

1. BUHARLAŞTIRICI (TEPHİR)

ø31x35x3200  DIN 2448 ST 37

6400

 

Diğer ayrıntılar Teknik Şartnamede belirtilmiştir.

b) Yapılacağı yer                                 :  Bor Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                                       :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip en geç 3 gün içinde yer teslimi yapılacak, yer tesliminden itibaren 45 (Kırkbeş) takvim günü içerisinde iş bitirilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  Bor Şeker Fabrikası-Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                 :  07.06.2017 Çarşamba günü Saat;14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.1. İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme)

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

4.2. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.2.1. Kamu veya özel sektörde yapılan işin konusuna uygun her türlü Demontaj-Montaj ve Makinato işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten adresinden satın alınabilir.

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bor Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale Fabrikamız Ofis binasında Açık İhale Usulü ile lüzumu halinde açık eksiltme ve/veya pazarlık suretiyle yapılacağından isteklinin veya kanuni temsilcilerin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gereklidir.

8 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarlarla çarpılması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede kantar bazında kısmi teklif verilebilecektir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

11 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kamu ihale kanunlarına tabi değildir.

4619/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Susurluk Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Sabit pancar boşaltma makinelerinde pancarın boşaltılması sabit boşaltma tesislerinin revizyon ve bakım onarım işleri, günlük işlenecek pancarın fabrikaya sevki ve meydan temizlik hizmetleri, Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Kayıt No                        :  2017/243433

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Bursa Karayolu Üzeri 4. Km. Susurluk/BALIKESİR

b) Telefon ve faks numarası   :  0 266 865 19 40 - 0 266 865 26 04 - 05

2 - İhale konusu hizmetin      

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Fabrikamızın 2017 - 2018 kampanya döneminde tahmini 400.000 ton pancarın sabit otomatik pancar boşaltma makinelerinde boşaltılması (3’lü vardiya sisteminde en az 9 operatör ve 12 temizlik görevlisi olmak üzere 21 kişi çalışacaktır); tahmini kampanya süresi olan 100 günde (± %20 toleranslı) 698.000 ton pancarın 15 kişiyle kanallardan yüzdürülerek sevki, ot, taş ve kum tutucularının 6 kişiyle temizliğinin yapılması ve diğer muhtelif işler için 12 kişi ile Sabit Otomatik Boşaltma Tesislerinin Revizyon, Bakım - Onarım işidir.

b) Yapılacağı yer                    :  T.Ş.F.A.Ş Susurluk Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                           :  Susurluk Şeker Fabrikası 2017/2018 Pancar İşleme Kampanya Dönemidir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Susurluk Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  05.06.2017 Pazartesi günü, saat 14.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, İdarenin adresinde görülebilir ve TL 100,00- (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Susurluk Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  (Postadaki gecikmelerden idare sorumlu tutulamaz.)

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin İhale günü ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

14 - Mezkur hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

4567/1-1