18 Mayıs 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30070

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığından:

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Maliye Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumundan:

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünden:

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: SosyalBen Vakfı

VAKFEDENLER: Enver YÜCEL, Ece ÇİFTÇİ, Kadriye Özge ÇİFTÇİ

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul 8. Asliye Hukuk Mahkemesinin 10/04/2017 tarihinde tavzih edilen, 21.02.2017 tarihli ve E: 2016/388, K: 2017/66 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Ekonomik anlamda dezavantajlı olan 7-13 yaş aralığındaki öğrencilerin sosyal becerilerini ve benliklerini geliştirmelerini ve keşfetmelerini sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak ve vakıf senedinde yazılı diğer amaçları gerçekleştirmek.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 70.000- TL (Yetmiş Bin Türk Lirası) nakit.

YÖNETİM KURULU: Enver YÜCEL, Ece ÇİFTÇİ, Kadriye Özge ÇİFTÇİ, Alev TORUNER, İbrahim BETİL, Sinem VATANARTTIRAN, Gökhan MALKOÇ

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Bahçeşehir Uğur Eğitim Vakfına, eğer bu vakıf da sona ermişse o vakfın malvarlığının devredildiği vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

4502/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

5924 ada 7 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, planlama şubesi ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

4593/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_01.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_02.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_03.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_04.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_05.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_06.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_07.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_08.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_09.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_10.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_11.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_12.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_13.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_14.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_15.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_16.jpg


Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünden:

2017-2018 Akademik Yılı TODAİE Yüksek Lisans ve Doktora Programlarının başvurusu başlamıştır. Başvurular 11 Haziran 2017 tarihine kadar devam edecektir. Başvuru ve programlar hakkında aşağıdaki linkten bilgi edinilebilir.

http://www.todaie.edu.tr/aday/

 

2017-2018 AKADEMİK YILI LİSANSÜSTÜ PROGRAM KONTENJANLARI

 

Program Adı

Kontenjan

Tezli

Tezsiz

Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Gündüz)

110

25

85

Yerel Yönetimler Yüksek Lisans Programı (Gündüz)

20

5

15

Güvenlik Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Akşam)

20

5

15

Adalet Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Akşam)

20

5

15

Eğitim Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Akşam)

20

5

15

Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Akşam)

50

5

45

Afet Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Akşam)

20

5

15

Göç Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Akşam)

20

5

15

Enerji Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Akşam)        YENİ

20

5

15

International Public Administration Master Programme-APEP*

40

5

35

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktora Programı

10

-

-

Political Science and Public Administration Ph. D.*

10

-

-

*Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar başvurabilir.

4508/1-1


Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

 

Firma Adı

Vergi No

İşletmecinin Bilinen Adresi

Kanuni Dayanağı

Borç Türü

Borç Tutarı

(TL)

Dilşan Plastik Eşya ve İnş. San. Ltd. Şti.

Güneşli Vergi Dairesi 2970142748

* İstoç Ticaret Merkezi 24. Ada No: 1 Mahmutbey Bağcılar / İSTANBUL

* Ziya Gökalp Mah. Karşıyaka Cad. My World Europe Sitesi Pool Resıdence A-1 Blok No: 3 A İç Kapı No: 127 Başakşehir/İSTANBUL

4703 sayılı Kanunun 5’inci maddesi ile 12’nci maddesi; 5809 sayılı EHK 53 ve 60 ıncı maddesi

İdari Para Cezası

6.086,00

 

Yukarıda yer Dilşan Plastik Eşya ve İnş. San. Ltd. Şti.’nin 4703 sayılı Kanun uyarınca ithalatçısı olduğu Helicopter marka RC-40 model Uzaktan Kumandalı cihazlara ait teknik belgelerin (konu hakkında açıklamalarını, cihazın üreticisinde bulunması zorunlu teknik bilgi ve belgeleri, firmaya ait vergi levhası örneğini) 15 gün içerisinde yazı ekinde CD ortamında Kurumumuza gönderilmesi 30/06/2014 tarihli ve 26808001-352.01/42386 sayılı yazı ile talep edilmiştir. Ancak söz konusu şirket tarafından, bahsi geçen yazıya herhangi bir cevap verilmemiştir.

4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun’un 5’inci maddesinin sekizinci fıkrasına aykırı davranılması sebebi ile Şirket hakkında aynı Kanunun 12’nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde öngörülen idari para cezasının 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/13) ile 3.043 TL olarak belirlenen alt sınırının 5809 sayılı kanunun 60 ıncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca bir kat artırılması sonucunda, 6.086 TL idari para cezası uygulanmasına Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu'nun 12/10/2016 tarihli ve 2016/DK-TED/423 sayılı Kurul Kararı gereği karar verilmiştir.

Bu itibarla, İdari para cezasının bu tutanağın tebliğinden itibaren 30 gün içinde Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu’nun Türkiye Halk Bankası Anıt Şubesi IBAN No: TR720001200941100005000016 veya Türkiye Halk Bankası Anıt Şubesi IBAN No: TR160001200941100005000054 nolu online tahsilat hesaplarına banka şubesi aracılığıyla ödenmesi, ödendi makbuzunun bir örneğinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na veya Bölge Müdürlüklerince verilen idari para cezalarına ilişkin olarak ilgili Bölge Müdürlüğü’ne ibraz edilmesi, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17’nci maddesi uyarınca idari para cezasının işbu tutanağın tebliğini müteakip 60 gün içerisinde peşin ödenmesi halinde idari para cezasının ¼’ü oranında indirim yapılacağı, peşin ödemenin kanun yoluna başvurma hakkını etkilemeyeceği, Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu’na 30 gün içerisinde idari para cezasının biri peşin olmak üzere bir yıl içinde dört eşit taksitte ödenmesi başvurusunda bulunulabileceği, taksitle ödemenin kabulü halinde taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde idari para cezasının kalan kısmının muaccel hale geleceği, bu idari para cezasına karşı tebliğ tarihinden itibaren 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanunu hükümlerine göre 60 gün içerisinde yetkili idare mahkemesinde iptal davası açılabileceği, dava açılması halinde ise yürütmenin durdurulması veya iptal kararı bulunmadığı sürece idari para cezalarının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilmek üzere gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı bulunduğunuz vergi dairesine gönderileceği, bu bildirimle ilgili vergi dairesine yapılan ödemenin de ödendi makbuzunun bir örneğinin Kurumumuza ibrazı gerektiği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

4564/1-1


Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başvuru Tarihi           :  18.05.2017

Son Başvuru Tarihi    :  02.06.2017

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna müracaat edecek adayların ilgili Yönetmelik hükümleri ve Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerinde belirtilen asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak ve aşağıda istenilen belgeler ile birlikte Yardımcı Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar ilgili Fakülte Dekanlığına, Profesör ve Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar ise Üniversitemiz Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

ADRES: Rektörlük ve Tıp Fakültesi Oğuzlar Mahallesi 1377 Sokak No: 21 Balgat/ANKARA

PROFESÖR KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe.

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - İki adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Doçentlik belgesi

7 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü

8 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya ve 6 adet CD.

DOÇENTLİK KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe.

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - İki adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Doçentlik belgesi

7 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü

8 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ve 4 adet CD.

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe.

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır)

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi) Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise -varsa-atanma yazısı)

8 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar - daha önce çalışıp ayrılsalar bile- çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü.

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ve 4 adet CD

 

BİRİMİ

BÖLÜM

ANABİLİMDALI/ PROGRAM

UNVANI

ADET

BAŞVURU KOŞULLARI

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Profesör

1

Doçentliğini Göz Hastalıkları alanından almış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin Cerrahisi

Yardımcı Doçent

1

Beyin ve Sinir Cerrahisi alanından Uzmanlığını almış olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

Ameliyathane Hizmetleri

Doçent

1

Doçentliğini Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanından almış olmak.

4566/1-1


 

Açıklama: Z:\GÜNLÜ  İLANLAR\18-05-2017 PERŞEMBE\4565.eps