18 Mayıs 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30070

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


AĞ ANAHTARI VE KABLOSUZ AĞ ERİŞİM SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


5.000.000 ADET PET AMBALAJLI 2.000 ML. DİDİ SOĞUK ÇAY SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


DE 30000 TİPİ ÜNİTELERE AİT MUHTELİF 9 KALEM MOTOR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. İzmir Araç Bakım Servis Müdürlüğünden:


İZMİR BANLİYÖ MINTIKASINDA MEVCUT DEMİRYOLU MAKASLARININ BAKIMLARININ YAPILMASI HİZMETİ ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


1. BÖLGE MINTIKASINDA, MAKİNELİ RAY ALIM KAYNAĞI VE ALİMİNOTERMİT RAY KAYNAĞI YAPILMASI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


KİREÇTAŞI ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından:


2.000.000 TON KÖMÜR YÜKLEME HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


KÜL (CÜRUF) HAVUZUNUN TEMİZLENMESİ, HAFRİYATININ NAKLİYESİ VE TESVİYESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından:


SAHA TRAFOSU İLE L TRAFOSU ARASINA KABLO ÇEKİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


ISITMA APAREYİ TEMİNİ (KURULUM, MONTAJ - DEMONTAJ DAHİL) İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Turhal Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


İŞ MAKİNESİ LASTİĞİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:


PANCAR BIÇAĞI VE PANCAR BIÇAĞI BİLEME FREZESİ ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


AKIŞMALI HÜCRE SAYIM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:


JEOTERMAL KAYNAK ALANLARI İHALE EDİLECEKTİR

Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:


KİREÇTAŞI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Muammer Tuksavul-Turhal Şeker Fabrikasından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL (ARSA) SATILACAKTIR

Çiftlikköy Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Narlıdere Belediye Başkanlığından:


72.000.000 METRE PAMUK İPLİĞİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


AĞ ANAHTARI VE KABLOSUZ AĞ ERİŞİM SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü ihtiyacı Ağ Anahtarı ve Kablosuz Ağ Erişim Sistemi Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve HPE/Aruba, Brocade/Ruckus markalarından birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) - Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi ve teknik şartnamede belirtilen markaları, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 29/05/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve HPE/Aruba, Brocade/Ruckus markalarından birine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

4562/1-1


5.000.000 ADET PET AMBALAJLI 2.000 ML. DİDİ SOĞUK ÇAY SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 2.000 ml. Didi soğuk çay, %20 artar - azalır toleranslı olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı, RİZE adresinden 150,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 30.05.2017 günü saat 14:00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhalemiz kısmi teklife kapalıdır.

9 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

4156/1-1


DE 30000 TİPİ ÜNİTELERE AİT MUHTELİF 9 KALEM MOTOR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. İzmir Araç Bakım Servis Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2017/228080

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD Taşımacılık A.Ş. İzmir Araç Bakım Servis Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 232 464 3131 - 0 232 463 662

c) Elektronik Posta Adresi         :  izmiraracbakim@tcddtasimacilik.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: TCDD Taşımacılık A.Ş. İzmir Araç Bakım Servis Müdürlüğüne tahsisli, DM 30000 tipi ünitelere ait muhtelif 9 kalem motor malzemesi alımı işi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. İzmir Araç Bakım Servis Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Başkanlığına 30/05/2017 günü saat 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. İzmir Araç Bakım Servis Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD Taşımacılık A.Ş. İzmir Araç Bakım Servis Müdürlüğü banka hesaplarından herhangi birine KDV Dahil 200,00 TL. İhale doküman bedeli yatırmak kaydıyla temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

4419/1-1


İZMİR BANLİYÖ MINTIKASINDA MEVCUT DEMİRYOLU MAKASLARININ BAKIMLARININ YAPILMASI HİZMETİ ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2017/226254

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A 35220 Alsancak/ İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 232 464 31 31 / 4108 - 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi         :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

d) İhale Dokümanlarının Görülebileceği

    İnternet Adresi                       :  https://eski.tcdd.gov.tr/Ihaleler

2 - İhale Konusu Hizmetin

     Adı ve Miktarı                      :  İzmir Banliyö Mıntıkasında Mevcut Demiryolu Makaslarının Bakımlarının Yapılması Hizmeti Alımı İşi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN TEKLİF ALINMAK SURETİYLE Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 29/05/2017 Tarihi Pazartesi Günü Saat 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 500,00,- TL. bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

4420/1-1


1. BÖLGE MINTIKASINDA, MAKİNELİ RAY ALIM KAYNAĞI VE ALİMİNOTERMİT RAY KAYNAĞI YAPILMASI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                     :  2017/149634

1 - İdarenin:

a) Adresi                                             :  TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası              :  0 216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi                  : 

2 - İhale konusu işin adı ve miktarı     :  1. Bölge Müdürlüğü mıntıkasında 1150 Ad. Makinalı ray alın kaynağı ve 1620 Ad. Alüminotermit ray kaynağı yapılması işi.

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü İhale Komisyonu’nda 07.06.2017 tarih ve saat: 14:00’te yapılacaktır.

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, İhaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5- Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat Haydarpaşa İSTANBUL’a 07.06.2017 tarih ve saat: 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Muhasebe ve Finansman Servis Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 150,00 TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

4448/1-1


KİREÇTAŞI ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız 2017/2018 Kampanya Dönemi ihtiyacı ± % 20 toleranslı 21.000 ton Kireçtaşı Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Kayıt No                     :  2017/226235

1 - İdarenin

a) Adresi                             :  Ayaş Yolu 18 Km   Etimesgut/ANKARA

b) Telefon No                      :  0 312 293 44 00

c) Faks No                          :  0 312 244 90 78

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, türü ve miktarı   :  ± % 20 toleranslı 21.000 ton kireçtaşı satın alınacaktır.

b) Teslim yeri                      :  Ankara Şeker Fabrikası Stok Sahası

c) İşin süresi                        :  Kireç Taşı Fabrikamıza 01 Temmuz 2017 - 31 Ekim 2017 tarihleri arasında teslim edilecek olup, aylar itibariyle termin programı idare tarafından yazılı olarak bildirilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                :  Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                 :  29.05.2017 Saat 10:00

4 - İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18 Km. Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve TL. 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

7 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

8 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır.

4554/1-1


2.000.000 TON KÖMÜR YÜKLEME HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

Müessesemizin ihtiyacı olan 1 adet ihale aşağıda belirtilen tarihte yapılacaktır.

İdarenin

a) Adresi                                 :  E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cd. No. 89   45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası   :  (236) 613 23 26 (4 hat)  Faks: 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi       :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin a)-

 

Niteliği - Türü - Miktarı

İhale

Kayıt No

Dosya

No

İhale Tarih

ve Saati

Süre

E.L.İ Eynez Yeraltı Kontrol Şube Müdürlüğüne Bağlı Stok Sahalarından İdare ve Piyasa Kamyonlarına 2.000.000 Ton Kömür Yükleme hizmet alımı işi

2017/239159

2017-885

05.06.2017

14:00

360 gün

 

b) Yapılacağı yer                 :  TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü (Soma / MANİSA)’dır.

c) İşin süresi                        :  Yukarıdaki tabloda belirtilmiştir.

d) İhale usulü                      :  Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer  :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Toplantı Salonu Soma/MANİSA

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessese Müdürlüğü 13 Eylül Mh. Atatürk Cd. No. 89   45500 Soma/MANİSA, adresinden görülebilir ihale dokümanları 150,00 TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. Maddelerde belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

4509/1-1


KÜL (CÜRUF) HAVUZUNUN TEMİZLENMESİ, HAFRİYATININ NAKLİYESİ VE TESVİYESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız sahasında bulunan 2 No’lu Kül (Cüruf) havuzunun temizlenmesi, hafriyatının nakliyesi ve tesviyesi işi hizmet işi, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dâhilinde açık ihale usulü ile götürü bedel üzerinden ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                    :  2017/230462

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Afyonkarahisar Konya karayolu 22.Km. Afyonkarahisar

b) Telefon ve faks numarası         :  0 272 248 34 80 - 0 272 248 34 87

c) Elektronik posta adresi (varsa) :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  Afyon Şeker Fabrikasında mevcut 2 No’lu Kül (Cüruf) Havuzunun krokilerinde belirtilen taban kotlarına kadar hafriyatının yapılarak temizlenmesi ve havuz tabanının mevcut eğime göre tesviyesinin yapılması, 2 No’lu Kül (Curuf) Havuzundan çıkacak yaklaşık 49.742 m³ hafriyatın İdarenin fabrika sahası dışında göstereceği yaklaşık 1500 metre mesafedeki toprak döküm yerine nakledilmesi ve nakledilen malzemenin döküm sahasında tesviye edilmesi işidir. İşin yürütülmesi sırasında seddelerin açılması durumunda iş bitiminde seddeler yüklenici tarafından aynı malzeme ile eski haline getirilecektir.

b) Yapılacağı yer                          :  Afyon Şeker Fabrikası Meydan Tesisleri

c) İşin süresi                                 :  İşyeri teslimini müteakip 40 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Afyon Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                           :  07.06.2017 Çarşamba günü saat 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4. 1. İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 (Yüzonsekiz) Türk Lirası karşılığı Afyon Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Afyon Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış)  takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Diğer Hususlar

13.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

13.2. İş bu şartname konusu hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

4493/1-1


SAHA TRAFOSU İLE L TRAFOSU ARASINA KABLO ÇEKİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Saha Trafosu ile L Trafosu arasına kablo çekilmesi işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası                         :  2017/241858

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200  KIRŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası             :  0 386 221 61 30-37 / 0 386 221 61 38

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  kirsehirseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Saha Trafosu ile L Trafosu arasına 800 metre 3x50+16mm² 3,6/6 kV YXC8VZ3V-R, N2XSEYFGY izoleli yassı çelik zırhlı 3 damarlı veya 3 adet 800 metre 1m50/16mm² 3,6/6 Kv XLPE İzoleli, tek damarlı, yuvarlak alüminyum tel zırhlı, bakır iletkenli kablo (TSIEC 60502-2, VDE0276 standardı) kablo çekilmesi ve bağlantılarının yapılması işidir.

b) Yapılacağı Yer                             :  Kırşehir Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                                    :  İşe başlama tarihinden itibaren 20 (Yirmi) iş günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200 - KIRŞEHİR

b) Tarihi ve saati                              :  29.05.2017 Pazartesi Günü, Saat 10.00

4 - İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kırşehir Şeker Fabrikası - Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını, idareden ücreti mukabili satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

7 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. İsteklinin komisyonda hazır bulunmaması halinde, mektup ile gönderilen teklifi son ve kesin pey olarak kabul edilecektir.

8 - Mezkûr alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

4511/1-1


ISITMA APAREYİ TEMİNİ (KURULUM, MONTAJ - DEMONTAJ DAHİL) İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Turhal Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Isıtma apareyi temini (Kurulum, montaj - demontaj dahil), T.Ş.F.A.Ş. Mal Alım Yönetmeliğimize göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası              :  2017/234324

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  CUMHURIYET CADDESI 60300 TURHAL TOKAT

b) Telefon ve faks numarası   :  356 275 35 30 - 356 275 35 39

c) Elektronik Posta Adresi      :  turhalseker@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)      :

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Mevcut ısıtma boru hattı ve çalışmayan 30 adet aparey sökülecek ve yeni hat çekilerek 30 adet yeni apareyin montaj ve bağlantısı yapılacaktır.

                                                  (Yaklaşık 1500 metre çelik boru ve 600 metre kompozit boru hattı yenilenecektir. (±100 m)

b) Teslim yeri                         :  MUAMMER TUKSAVUL - TURHAL ŞEKER FABRİKASI'na bağlı Makina Fabrikası

c) Teslim tarihi                        :  Sözleşme Sonrası en geç 45 takvim günü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Muammer TUKSAVUL - Turhal Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  31/05/2017 Çarşamba Günü - Saat 14:00

4 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 TRY (Türk Lirası) karşılığı Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

- Yapılacak olan ihalenin sonucuna göre açık eksiltme veya pazarlık yapılabilineceğinden ihale gün ve saatinde yetkilinin yada şirketi temsile yetkili olan kişinin hazır bulunması gerekmektedir.

8 - İstekliler tekliflerini, mal kalem- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.

11 - İhale konusu hizmet alımı (Ceza ve Yasaklama hükümleri hariç) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

4470/1-1


İŞ MAKİNESİ LASTİĞİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:

80-TKİ/17-01 referanslı ELİ ve GLİ Müessese ve ÇLİ Müdürlüklerimiz ihtiyacı 1 kalem (136 adet) 24.00XR49 ebatlı iş makinesi lastiği alım işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası              :  2012/242360

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Hipodrom Cad. No:12 06330-Yenimahalle/Ankara

b) Telefon ve faks numarası   :  (312) 540 10 00 - (312) 540 16 47

c) Elektronik posta adresi       :  tkisatinalma@tki.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  80-TKİ/17-01 referanslı 1 kalem (136 adet) 24.00XR49 ebatlı iş makinası lastiği alım işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

b) Teslim Yeri                        :  ELİ Müessese Müdürlüğü Soma/MANİSA, GLİ Müessese Müdürlüğü Tavşanlı/KÜTAHYA, ÇLİ Müdürlüğü Çan/ÇANAKKALE ambarları

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  TKİ Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Toplantı Salonu Kat: 2

b) Tarihi ve saati                     :  20 Haziran 2017 - 14.00

4 - İhale dokümanı; TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı Kat: 10 Oda No. 1009 Hipodrom Caddesi No: 12   06330 Yenimahalle/ANKARA adresinde görülebilir ve KDV dahil 50,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İdarece onaylı ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 20 Haziran 2017 tarih, saat 14.00’e kadar TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü Genel Evrak ve Arşiv Şefliği Zemin Kat, Oda No: DZ–25 Hipodrom Cad. No: 12   06330 Yenimahalle/Ankara adresine verilebileceği gibi, iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda ve tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz (30) gün fazla süreli bir geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az yüzyirmi (120) takvim günü olmalıdır.

8 - Postada geciken teklifler dikkate alınmayacaktır

9 - İdaremiz bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

4563/1-1


PANCAR BIÇAĞI VE PANCAR BIÇAĞI BİLEME FREZESİ ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                        :  2017/240541

1 - İdarenin

a) Adı                                     :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Adresi                                :  Mithatpaşa Cad. No: 14    06100 Yenişehir/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası    :  0 312 458 55 00     Faks: 0 312 458 58 00-458 58 01

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  65.900 Adet Pancar Bıçağı,

                                                  1.200 Adet Pancar Bıçağı Bileme Frezesi.

b) Teslim yeri                         :  Ankara Şeker Fabrikası (Merkez Ambarı) Etimesgut / Ankara

c) Teslim tarihi                        :  Pancar bıçakları ve bileme frezelerinin % 50’si 31.08.2017 tarihine kadar, bakiye % 50’si ise en geç 29.09.2017 tarihine kadar iki eşit partide teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati                     :  31.05.2017 günü, saat 14.00

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı Mithatpaşa Caddesi No: 14   06100 Yenişehir/ANKARA adresindeki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve ihale dokümanı, KDV. dahil TL. 100,00 (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 31.05.2017 günü, saat 14.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No. 14   06100 Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

4507/1-1


AKIŞMALI HÜCRE SAYIM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında Akışmalı Hücre Sayım Cihazı (2 Lazerli ve 4 Floresan Dedektörlü Sistem) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi ile geçici 4. Maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası*                       :  2017/241558

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bul. No: 1   06800 Çankaya / ANKARA

b) Telefon ve faks numarası             :  312-210 35 86 - Fax: 210 35 91

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  1 Kalem Akışmalı Hücre Sayım Cihazı (2 Lazerli ve 4 Floresan Dedektörlü Sistem Alımı

b) Teslim yeri                                   :  Enformatik Enstitü Müdürlüğü.

c) Teslim tarihi                                 :  Sözleşme tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü

b) Tarihi ve saati                              :  09 Haziran 2017 Cuma 11:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen teklif mektubu.

4.1.3. İdari Şartnamede belirtilen geçici teminat

4.1.4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. İstekli; alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını göstermek üzere, a, b, c bentlerinde yer alan belgeler arasından, kendi durumuna uygun olanı idareye sunmalıdır;

a- İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösterir belge veya belgeler,

b- İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c- İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla,

4.2.2. İstekli üretici firmaya ait ISO kalite belgesi veya ürüne ait AT sertifikasını (CE Certificate, vb.) idareye sunacaktır.

4.2.3. İstekli, kendi/Türkiye temsilcisi firma/ üretici adına Sanayi Bakanlığından alınan sözkonusu ihale ile ilgili ürünlere ait Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi veya TSE Hizmet Yeterlilik Belgesini teklifi ile birlikte sunacaktır.

4.2.4. İstekli teklif ettiği ürünlere ait katalog/broşür/dokümanları idareye sunacaktır.

4.2.5. İstekli, teknik şartnamenin bütün maddelerine açık, anlaşılır ve yeterli teknik düzeyde; madde sırasına göre yazı ile yanıt verecektir. Okunmuştur, anlaşılmıştır, vb. türdeki yanıtlar kabul edilmeyecektir. (Teklif dosyasında sunacaktır.)

4.2.6. Teklif edilen malın marka ve modeli beyan edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilir.

7 - İhale dokümanı ODTÜ BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü Kampüs Endüstri Müh. Binası Yanı Çankaya/ANKARA adresinde görülebilir ve ODTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası ODTÜ şubesindeki TR490001001537089738895002 nolu hesabına 120,00 TL (YüzyirmiTürkLirası) yatırılarak dekont karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 09/06/2017 Cuma günü, saat 11:00’a kadar ihale dokümanının alındığı yere (BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü) verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, Götürü Bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden Götürü Bedel sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’sinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kamu hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

4561/1-1


JEOTERMAL KAYNAK ALANLARI İHALE EDİLECEKTİR

Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

1 - 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu hükümlerine göre jeotermal kaynak ruhsatı verilen; ancak ruhsat sahiplerince terk edilmiş olan, aşağıda yeri, pafta ve koordinatı, KDV hariç muhammen bedeli ve geçici teminat bedeli tutarı belirtilen 12 (On iki) adet saha 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10’uncu maddesinin birinci fıkrası (c) bendi uyarınca 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereğince açık teklif usulüyle ihaleye çıkarılacaktır.

2 - İhale, Manisa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında 31.05.2017 Çarşamba günü saat 14.00’da yapılacaktır.

3 - İhale ile üç yıl süreli arama ruhsatı verilecek alanların nitelikleri aşağıdaki gibidir.

1 Nolu Saha

İli                : Manisa                                           Alanı                             : 1.304,00 hektar

İlçesi           : Turgutlu                                         Muhammen Bedel         : 29.558,31.-TL

Beldesi       :                                                        Geçici Teminat Bedeli   :      886,75.-TL

Pafta No     : K19d3, L19a2

Erişim No   : 3299462

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

POLİGON 1

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

Y (SAĞA)

557000

557000

561000

561000

X (YUKARI)

4259245

4262506

4262279

4259020

 

2 Nolu Saha

İli                            : Manisa                               Alanı                             : 372,82 hektar

İlçesi                       : Yunusemre                        Muhammen Bedeli        : 29.558,31.-TL

Beldesi                    : ---                                      Geçici Teminat Bedeli   :      886,75.-TL

Mahallesi-Mevkii   : Akgedik, Uzunburun

Pafta No                 : K18c4, K18c1

Erişim No               : 3341195

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

 

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

Y (SAĞA)

522800

522000

522000

521904

X (YUKARI)

4274000

4274000

4274600

4274600

 

5. NOKTA

6. NOKTA

7. NOKTA

 

Y (SAĞA)

522066

523274

523668

 

X (YUKARI)

4276374

4276550

4273711

 

 

3 Nolu Saha

İli                            : Manisa                                  Alanı                             : 4.214,76 hektar

İlçesi                       : Salihli                                   Muhammen Bedeli        : 83.053 95.-TL

Beldesi                    : ---                                         Geçici Teminat Bedeli   :   2.491,62.-TL

Mahallesi-Mevkii   : Gölbaşı

Pafta No                 : K20d1,K20d2,K20d3,K20d4

Erişim No               : 3299125

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

POLİGON 1

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

Y (SAĞA)

598568

600000

600000

601698

X (YUKARI)

4280000

4278217

4278510

4276361

 

5. NOKTA

6. NOKTA

7. NOKTA

8. NOKTA

Y (SAĞA)

601530

601505

599013

599333

X (YUKARI)

4276295

4276344

4276013

4275672

 

9. NOKTA

10. NOKTA

11. NOKTA

12. NOKTA

Y (SAĞA)

596170

596094

590199

590173

X (YUKARI)

4275700

4275632

4279911

4280000

 

13. NOKTA

14. NOKTA

15. NOKTA

16. NOKTA

Y (SAĞA)

590076

590012

590470

589885

X (YUKARI)

4280000

4280046

4280180

4280703

 

17. NOKTA

18. NOKTA

19. NOKTA

 

Y (SAĞA)

592979

598102

598823

 

X (YUKARI)

4282000

4280913

4280000

 

 

4 Nolu Saha

İli                            : Manisa                               Alanı                             : 4.920,86 hektar

İlçesi                       : Kırkağaç                            Muhammen Bedeli        : 96.968,01.-TL

Beldesi                    : ---                                      Geçici Teminat Bedeli   :   2.909, 04.-TL

Mahallesi-Mevkii   : Gökçukur

Pafta No                 : J19b3-b4

Erişim No               : 3304250

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

POLİGON 1

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

Y (SAĞA)

571358

576223

576215

573539

X (YUKARI)

4256679

4356588

4348339

4348343

5. NOKTA

6. NOKTA

7. NOKTA

8. NOKTA

9. NOKTA

567580

568936

571311

571749

571749

4348351

4350509

4353072

4354822

4356322

 

5 Nolu Saha

İli                            : Manisa                               Alanı                             : 4.991,98 hektar

İlçesi                       : Kırkağaç                            Muhammen Bedeli        : 98.369,46.-TL

Beldesi                    : ---                                      Geçici Teminat Bedeli   :   2.951,08.-TL

Mahallesi-Mevkii   : Demirtaş

Pafta No                 : J19b3

Erişim No               : 3304863

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

POLİGON 1

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

5. NOKTA

Y (SAĞA)

576223

580426

580494

581322

582977

X (YUKARI)

4356588

4356510

4355910

4354545

4353800

 

6. NOKTA

7. NOKTA

 

 

 

Y (SAĞA)

582794

576215

 

 

 

X (YUKARI)

4348343

4348339

 

 

 

 

6 Nolu Saha

İli                            : Manisa                                  Alanı                             : 4.978,67 hektar

İlçesi                       : Kırkağaç                               Muhammen Bedeli        : 98.107,18.-TL

Beldesi                    : ---                                         Geçici Teminat Bedeli   :   2.943,22.-TL

Mahallesi-Mevkii   : Bademli

Pafta No                 : J19a3,J19b4,J19c1,j19d2

Erişim No               : 3304847

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

POLİGON 1

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

5. NOKTA

Y (SAĞA)

573539

573544

572301

564151

564122

X (YUKARI)

4348343

4345401

4342498

4342509

4347196

 

6. NOKTA

7. NOKTA

8. NOKTA

 

 

Y (SAĞA)

566123

567123

567580

 

 

X (YUKARI)

4347196

4347633

4348351

 

 

 

7 Nolu Saha

İli                            : Manisa                               Alanı                             : 4.937,66 hektar

İlçesi                       : Kırkağaç                            Muhammen Bedeli        : 97.299,06.-TL

Beldesi                    : ---                                      Geçici Teminat Bedeli   :   2.918,97.-TL

Mahallesi-Mevkii   : Çınarcık

Pafta No                 : J19b3,J19b4,J19c2

Erişim No               : 3304849

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

POLİGON 1

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

5. NOKTA

Y (SAĞA)

576215

582794

582819

576522

577598

X (YUKARI)

4348339

4348343

4341619

4341629

4345112

POLİGON 1

6. NOKTA

7. NOKTA

 

 

 

Y (SAĞA)

573544

573539

 

 

 

X (YUKARI)

4345401

4348343

 

 

 

8 Nolu Saha

İli                            : Manisa                                  Alanı                             : 4.994,69 hektar

İlçesi                       : Kırkağaç                               Muhammen Bedeli        : 98.422,86.-TL

Beldesi                    : ---                                         Geçici Teminat Bedeli   :   2.952,69.-TL

Mahallesi-Mevkii   : Ardıçburun

Pafta No                 : J19c2

Erişim No               : 3304850

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

POLİGON 1

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

5. NOKTA

Y (SAĞA)

582819

583984

583928

583928

583101

X (YUKARI)

4341619

4336373

4336258

4333237

4332617

POLİGON 1

6. NOKTA

7. NOKTA

 

 

 

Y (SAĞA)

577983

577296

 

 

 

X (YUKARI)

4333881

4341628

 

 

 

 

9 Nolu Saha

İli                            : Manisa                                  Alanı                             : 4.945,88 hektar

İlçesi                       : Kırkağaç                               Muhammen Bedeli        : 97.461,04.-TL

Beldesi                    : ---                                         Geçici Teminat Bedeli   :   2.923,83.-TL

Mahallesi-Mevkii   : Karacakaş

Pafta No                 : J19c1, J19d2

Erişim No               : 3304851

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

POLİGON 1

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

5. NOKTA

Y (SAĞA)

564151

572301

569034

567828

567174

X (YUKARI)

4342509

4342498

4334148

4332788

4336710

 

6. NOKTA

 

 

 

 

Y (SAĞA)

564094

 

 

 

 

X (YUKARI)

4335285

 

 

 

 

 

10 Nolu Saha

İli                            : Manisa                               Alanı                             : 851,13 hektar

İlçesi                       : Salihli                                Muhammen Bedeli        : 29.558,31.-TL

Beldesi                    : ---                                      Geçici Teminat Bedeli   :      886,75.-TL

Mahallesi-Mevkii   : Acıdere

Pafta No                 : L20a2,L20b1

Erişim No               : 3191206

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

POLİGON 1

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

5. NOKTA

Y (SAĞA)

603000

608500

608500

610000

610000

X (YUKARI)

4255999

4256000

4257000

4257000

4254996

POLİGON 1

6. NOKTA

 

 

 

 

Y (SAĞA)

603000

 

 

 

 

X (YUKARI)

4255000

 

 

 

 

 

11 Nolu Saha

İli                            : Manisa                               Alanı                             : 922,79 hektar

İlçesi                       : Salihli                                Muhammen Bedeli        : 29 558,31.-TL

Beldesi                    : ---                                      Geçici Teminat Bedeli   :     886, 75.-TL

Mahallesi-Mevkii   : Gökköy

Pafta No                 : K20d4, L20a1

Erişim No               : 3191210

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

POLİGON 1

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

Y (SAĞA)

589000

590955

590975

590960

X (YUKARI)

4260740

4260740

4260728

4260720

POLİGON 1

5. NOKTA

6. NOKTA

7. NOKTA

8. NOKTA

Y (SAĞA)

589786

588000

588000

589000

X (YUKARI)

4257552

4258000

4263000

4262582

 

12Nolu Saha

İli                            : Manisa                               Alanı                             : 4.922,57 hektar

İlçesi                       : Alaşehir                             Muhammen Bedeli        : 97.001 70.-TL

Beldesi                    : ---                                      Geçici Teminat Bedeli   :   2.910,05.-TL

Mahallesi-Mevkii   : Kestane deresi

Pafta No                 : L20b3, L20b4

Erişim No               : 3299890

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

POLİGON 1

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

Y (SAĞA)

620000

621163

621000

627900

X (YUKARI)

4243000

4243000

4242300

4240900

POLİGON 1

5. NOKTA

6. NOKTA

7. NOKTA

8. NOKTA

Y (SAĞA)

628128

630000

630000

622600

X (YUKARI)

4242801

4242000

4239700

4239700

POLİGON 1

9. NOKTA

10. NOKTA

11. NOKTA

12. NOKTA

Y (SAĞA)

622600

617400

618400

620000

X (YUKARI)

4235000

4235000

4242250

4241960

 

4 - İhaleye medeni hakları kullanmaya ehil Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliği haiz şirketler, bu hususta yetkisi bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseler, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile diğer kamu kurum, kuruluş ve idareleri katılabilir.

5 - İhaleye aşağıdaki belgelerle birlikte müracaat edilecektir;

a- Gerçek kişiler için;

1 - Müracaat dilekçesi,

2 - T.C. kimlik numarasını içeren noter onaylı nüfus cüzdanı fotokopisi

3 - Tebligata esas resmi makamlarca onaylı kanuni ikametgâh belgesi aslı ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi,

4 - Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarası,

5 - Noter Tasdikli imza beyannamesi aslı,

6 - Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri ve imza beyannameleri aslı,

7 - Her sayfası imzalanmış şartname,

8 - Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu aslı (İnternet üzerinden yapılan EFT’lere ilişkin dekontların ilgili banka tarafından kaşe ve imza edilerek onaylanması gerekmektedir)

b) Tüzel kişiler için;

1 - Müracaat dilekçesi,

2 - Şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösteren ticaret sicil gazetesi aslı veya onaylı sureti (Statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer almalıdır), şirketin yönetim kurulu veya ortaklar kurulu üyeleri,

3 - Yönetimin onaylı imza sirküleri aslı,

4 - Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösteren vergi levhası,

5 - İhaleye yetkili olarak katılacakların, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri aslı,

6 - Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâlet nameleri ve noter tasdikli imza sirküleri aslı,

7 - Ortak girişim olarak katılacakların noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirküleri aslı,

8 - Her sayfası imzalanmış şartname,

9 - Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu aslı (İnternet üzerinden yapılan EFT’lere ilişkin dekontların ilgili banka tarafından kaşe ve imza edilerek onaylanması gerekmektedir)

6 - İhale Şartnamesi ve ekleri, mesai saatleri içinde Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhale şartnamesi her saha için, 200,00 TL (İki Yüz Türk Lirası) karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

7 - İstekliler, tekliflerini yukarıda belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğüne verebileceği gibi, iadeli posta vasıtasıyla da gönderebilir. Son teklif verme tarihi ve saatine kadar Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğüne ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

8 - Yukarıda belirtilen muhammen bedel tutarlarından KDV hariç olup, ihale bedeli üzerinden KDV ayrıca ödenecektir.

İlan olunur.

4397/1-1


KİREÇTAŞI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Muammer Tuksavul-Turhal Şeker Fabrikasından:

35.000 TON KİREÇTAŞI alımı kapalı zarfta teklif alma esasına göre açık ihale usulü ile T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği kapsamında Fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve /veya pazarlık usulü ile devam edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt numarası               :  2017/222967

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  CUMHURİYET CADDESİ TURHAL/TOKAT

b) Telefon ve faks numarası   :  356 2753530 - 356 2753539

c) Elektronik posta adresi       :  turhalseker@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)         :

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  35.000 TON KİREÇTAŞI TEMİNİ

b) Teslim                                :  MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL ŞEKER FABRİKASI

c) Teslim                                 :  15.08.2017-30.11.2017 TARİHLERİ ARASI İDARECE VERİLECEK TERMİN PROGRAMA GÖRE

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL ŞEKER FABRİKASI

b) Tarihi ve saati                     :  30/05/2017 Salı Günü saat 14:00

4 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması

6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 (Y.Yüzonsekiz) Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL ŞEKER FABRİKASI HABERLEŞME SERVİSİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, mal kalem- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür.

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler

12 - İHALE KONUSU MAL ALIMI (CEZA VE YASAKLAMA HÜKÜMLERİ HARİÇ) 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İLE 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNA TABİ DEĞİLDİR.

4396/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize aşağıdaki listede ilçesi, mahallesi, ada/parsel numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar 2886 Sayılı Kanunun 36. Maddesi gereğince, Kapalı Zarf usulü ile satış bedeli, ihale karar pulu, ilan giderleri, sözleşme karar pulu ve diğer giderleri peşin, ödenmesi şartıyla mülkiyet satışı yapılacaktır.

1 - İhale 01.06.2017 tarihinde Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 18. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ'nce yapılacaktır.

2 - İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi, her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No: 5 Belediyemiz hizmet binası 14.katında bulunan EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir.

3 - İstekliler, Şartnamenin 2. Maddesinde yazılı ‘‘İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları’’ sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;

- Kimlik ve Yetki Belgeleri,                          - Yer Görme Belgesi,

- İkametgah Belgesi,                                     - Teklif Mektubu,

- Şartname Alındı Makbuzu,                        - Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

- Teminat Alındı Makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna uygun Banka Teminat Mektubu,

4 - İhaleye iştirak edecek olanlar 500 TL karşılığında şartname almak zorundadırlar.

5 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

6 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

7 - Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12:00’ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

9 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

11 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

S. No

İlçesi

Mahallesi

Ada/ Parsel

Alanı (m2)

Belediye Hissesi

H. Max

Emsal

Plan Amacı

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Saati

1

Etimesgut

Ballıkuyumcu

49220/1

39.353,54

TAM

Serbest

   1

KSA

9.838.385,00

295.151,55

14:00

2

Etimesgut

Ballıkuyumcu

49221/2

16.397,41

TAM

Serbest

   1

KSA

4.099.352,50

122.980,58

14:00

3

Etimesgut

Ballıkuyumcu

49228/1

  7.274,37

TAM

Serbest

   1

SKT

1.454.874,00

   43.646,22

14:00

4

Keçiören

Uyanış

32951/7

     162,00

138

4 KAT

1,6

Konut

   138.000,00

     4.140,00

14:00

5

Keçiören

Uyanış

34933/6 (eski 32936/19)

    211,00

TAM

4 KAT

1,6

Konut

211.000,00

     6.330,00

14:00

6

Keçiören

Uyanış

32929/2

    138,00

135

4 KAT

1,6

Konut

   135.000,00

    4.050,00

14:00

7

Mamak

İmrahor

51996/3

10.488,58

TAM

Serbest

   1

KDKÇA

7.342.006,00

220.260,18

14:00

8

Mamak

İmrahor

51997/1

15.292,75

TAM

Serbest

   1

KDKÇA

7.646.375,00

229.391,25

14:00

9

Mamak

İmrahor

51998/1

13.255,00

TAM

Serbest

   1

KDKÇA

9.278.500,00

278.355,00

14:00

10

Mamak

İmrahor

52001/6

   2.913,66

TAM

Serbest

   1

KDKÇA

2.622.294,00

   78.668,82

14:00

11

Pursaklar

Saray

98332/6

   5.424,26

TAM

Hmin:12 kat

1,4

Konut

2.983.343,00

   89.500,29

14:00

12

Pursaklar

Saray

98149/3

   6.398,77

TAM

Hmin:12 kat

1,4

Konut

3.519.323,50

105.579,71

14:00

13

Pursaklar

Saray

98144/6

   6.401,90

TAM

Hmin:12 kat

1,4

Konut

3.521.045,00

105.631,35

14:00

14

Pursaklar

Saray

98168/4

   7.136,37

TAM

Hmin:12 kat

1,4

Konut

3.925.003,50

117.750,11

14:00

15

Y.mahalle

Susuz

63318/2

10.658,79

TAM

Hmin:8 Kat

   1

Konut

7.834.210,65

235.026,32

14:00

Ankara Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresi www.ankara.bel.tr

4500/1-1


TAŞINMAZ MAL (ARSA) SATILACAKTIR

Çiftlikköy Belediye Başkanlığından:

Madde 1 - Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, Çiftlikköy Belediye sınırları içerisinde bulunan aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz mallar, 05.08.2016 tarih ve 128 nolu meclis kararı ile 03.05.2017 tarih ve 123 nolu Encümen kararına istinaden (arsa) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesine istinaden KAPALI TEKLİF USULÜ ile ihale edilerek satışı yapılacaktır.

Madde 2 - Satılacak olan taşınmazın nitelikleri:

 

S. No

Mahalle / Mevkii

Ada

Parsel

Yüzölçümü

(m²)

İmar

Durumu

Muhammen Satış

Bedeli (TL)

Geçici Teminat

Tutarı (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

M.A.E.Mah. / Kelebek Çay. Mevk.

1384

1

5,493.90

Konut

4.669.815,00

140.094,45

31.05.2017

14.10

2

M.A.E.Mah. / Kelebek Çay. Mevk.

1385

1

5,206.20

Konut

4.555.425,00

136.662,75

14.20

 

İhale Yeri: Çiftlik Mah. Yalova - İzmit Karayolu üzeri No: 110 Çiftlikköy Belediyesi Hizmet Binası, Encümen Salonu

Madde 3 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

A - Gerçek kişilerde aranacak şartlar:

a) Nüfus cüzdan fotokopisi (TC Kimlik no olacak)

b) Kanuni İkametgâh Belgesi,

c) Tebligat için Türkiye'de adres beyanı (varsa telefon numarası, e-posta adresi)

B - Tüzel kişilerde aranacak şartlar:

a) Tebligat için Türkiye'de adres beyanı

b) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri makamdan, 2017 yılı içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

C - Gerçek ve Tüzel kişilerde aranacak ORTAK şartlar:

a) Geçici teminat belgesi ile şartnamenin alındığına dair belge ile Belediyemiz Gelir-Emlak Servisinden alınacak Borcu yoktur yazısı,

b) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

D - Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar:

a) İsteklilerin ortak girişimi olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin (A) ve (B) bentlerinde istenilen belgeleri vereceklerdir.

b) Ayrıca bu şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermeleri gerekmektedir. ( ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir)

Madde 4 - Şartnameler mesai saatleri içerisinde Çiftlikköy Belediyesi, Gelir - Emlak Şefliğinden ücretsiz olarak incelenebilir ve 250,00 ( ikiyüzelli) TL karşılığında satın alınabilir. İhaleye katılacak olanların Şartname almaları zorunludur.

Madde 5 - İhaleye katılmak isteyenlerin şartnamede belirtildiği şekilde hazırlayacakları ihale katılım dosyalarını, ihale günü saat:14.00’a kadar makbuz karşılığında Çiftlikköy Belediyesi Evrak Kayıt birimine teslim etmeleri gerekmektedir.

Madde 6 - Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

İlan olunur.

4329/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1- İHALENİN KONUSU:

Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda pafta, ada, parsel numarası, imar durumu, m² rayiç bedeli ile toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarları belirtilen taşınmazların ayrı ayrı satışı işidir.

 

Mahallesi

Pafta

Ada

Parsel

Yüz ölçüm m2

İmar Durumu

Rayiç Bedeli m2

Toplam Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

İhale Tarih ve Saati

15 Temmuz

N38c-17c/1b

6196

 1

1.356,76 m²

Ticaret (T-3, E: 0.50 Yençok: 2 Kat)

1.100,00.- TL

1.492.436,00.- TL

44.773,08.- TL

31.05.2017 Çarşamba günü, Saat 15.00

15 Temmuz

N38c-17c/1c

6197

 9

2.026,75 m²

Konut (E:2.30 Yençok:15 Kat)

2.750,00.- TL

5.573.562,50.- TL

167.206,87.- TL

15 Temmuz

N38c-17c/1c

6197

12

4.719,33 m²

Konut (E:2.30 Yençok:15 Kat)

2.750,00.- TL

12.978.157,50.- TL

389.344,72.- TL

15 Temmuz

N38c-17c/1c

6197

15

2.720,16 m²

Konut (E:2.30 Yençok:15 Kat)

2.750,00.- TL

7.480.440,00.- TL

224.413,20.- TL

15 Temmuz

N38c-17c/1c

6197

16

2.720,00 m²

Konut (E:2.30 Yençok:15 Kat)

2.750,00.- TL

7.480.000,00.- TL

224.400,00.- TL

15 Temmuz

N38c-17c/1c

6198

 2

2.070,00 m²

Konut (E:2.30 Yençok:15 Kat)

2.750,00.- TL

5.692.500,00.- TL

170.775,00.- TL

15 Temmuz

N38c-17c/1c

6198

 4

2.976,58 m²

Konut (E:2.30 Yençok:15 Kat)

2.750,00.- TL

8.185.595,00.- TL

245.567,85.- TL

15 Temmuz

N38c-17c/1c

6199

 1

7.580,57 m²

Özel Eğitim Tesis (E:1.20 Yençok: 5 Kat)

1.600,00.- TL

12.128.912,00.- TL

363.867,36.- TL

01.06.2017 Perşembe günü, saat 15.00

15 Temmuz

N38c-17c/1c

6200

 1

1.509,78 m²

Özel Anaokulu ve Kreş (E:1.20 Yençok: 4 Kat)

1.400,00.- TL

2.113.692,00.- TL

63.410,76.- TL

 

2 - İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:

İhale konusu iş, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35. Maddesinin (a) fıkrası gereğince kapalı teklif usulü artırma suretiyle ayrı ayrı ihale edilecektir.

3 - İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 250,00.- TL karşılığında Belediyemiz Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale-Alım Satım Şube Müdürlüğünden temin edebilirler. Her taşınmaz için ayrı şartname bedeli yatırılacaktır.

4 - GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler, teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Geçici teminatını Türk Lirası olarak Belediyemiz Veznesine nakden yatırılabileceği gibi T.Vakıflar Bankası Şehitkamil Şubesi IBAN NO: TR 220001500158007290404601 nolu Belediyemiz hesabına da yatırılabilir veya süresiz teminat mektubu ya da devlet tahvilleri ve hazine kefaletine haiz tahvil olarak verilebilir.

40. Maddenin uygulanmasında, ihaleye iştirak eden gerçek ve tüzel kişilere ait geçici teminat miktarları, teklif edilen bedellerin %3’ü oranına tamamlatılacaktır.

İhale Komisyonu (Encümeni) tarafından istenen %3 geçici teminatı vermeyenler veya tamamlamayanlar ise İhale Salonundan derhal çıkarılacaktır.

İhaleye %3 geçici teminatı tamamlayanlar arasında devam ettirilir.

5 - İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:

Söz konusu yerlerin ihalesi yukarıda belirtilen tarih ve saatte Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) ayrı ayrı yapılacaktır.

İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istediğimiz belgelerle birlikte İhale Alım Satım Şube Müdürlüğüne en geç ihale günü saat 12:00’ye kadar, sıra alındılar karşılığında vermeleri, ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postadaki vakit gecikmeleri ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.

6 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

A) İÇ ZARF

İç zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.

a) Teklif Mektubu,

b) İhaleye iştirak eden özel ve tüzel kişiler, teklif sahibi (kendisi) veya kanuni vekili tarafından imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerini aynen kabul edildiğini belirtecektir.

Teklifler hem rakamla hem yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilir. Ve hiç ihaleye girmemiş sayılır.

B) İÇ ZARFIN KAPATILMASI

Bu teklif bir zarfa kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.

C) DIŞ ZARF

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.

a) Teklif mektubunu içeren İç zarf

b) %3 geçici teminatı yatırdığına dair belge

c) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname

d) Kanuni ikametgâh belgesi (Gerçek kişiler için)

e) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi

f) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve faaliyet belgesi (2017 Yılı)

g) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri istenen belgeleri vereceklerdir.

h) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,

ı) Gaziantep Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge(ilan tarihinden önce alınmış)

i) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

j) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

D) DIŞ ZARFIN KAPATILMASI

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı- soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühür mumu veya imza ile işaretlenmesi ihtilafa yol açmaması bakımından gereklidir.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

4591/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Narlıdere Belediye Başkanlığından:

1 - Aşağıda özellikleri belirtilen İzmir Narlıdere Belediyesine ait taşınmazlar ihale ile satılacaktır. İhale “Mithatpasa Cad. No: 447/C NARLIDERE/İZMİR” adresindeki Narlıdere Belediye Binası 6. kattaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü Açık Artırma suretiyle” yapılacaktır. Şartname bedeli 250,00 (ikiyüzelli TL) olup, Narlıdere Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden (3. Kat) temin edilebilir.

Mahalle

Ada

Parsel

Bağımsız Bölüm Katı ve Nosu

İmar Durumu

Bağımsız Bölümün Yapı Kullanım Belgesinde Belirtilen Alanı (m²)

Muhammen Bedeli (TL.)

İhale Gün ve Saati

Narlı

6533

6

1. Kat D: 1

İşyeri

205,00

800.000,00

30.05.2017     14.00

Narlı

6533

6

1. Kat D: 2

İşyeri

205,00

800.000,00

30.05.2017     14.15

Narlı

6533

6

2. Kat D: 4

İşyeri

205,00

850.000,00

30.05.2017     14.30

Narlı

6533

6

3. Kat D: 5

İşyeri

205,00

900.000,00

30.05.2017     14.45

Narlı

6533

6

3. Kat D: 6

İşyeri

205,00

900.000,00

30.05.2017     15.00

Narlı

6533

6

4. Kat D: 7

İşyeri

205,00

950.000,00

30.05.2017     15.15

Narlı

6533

6

4. Kat D: 8

İşyeri

205,00

950.000,00

30.05.2017      15.30

Narlı

6533

6

5. Kat D: 9

İşyeri

205,00

950.000,00

30.05.2017     15.45

Narlı

6533

6

5. Kat D: 10

İşyeri

205,00

950.000,00

30.05.2017     16.00

Narlı

6533

6

6. Kat D: 11

İşyeri

205,00

1.050.000,00

30.05.2017     16.15

Narlı

6533

6

6. Kat D: 12

İşyeri

205,00

1.050.000,00

30.05.2017     16.30

Narlı

6533

6

8. Kat D: 15

İşyeri

205,00

950.000,00

30.05.2017     16.45

Narlı

6533

6

8. Kat D: 16

İşyeri

205,00

950.000,00

30.05.2017     17.00

 

2 - Taşınmazın Özellikleri: Söz konusu taşınmazlar yapı kullanım izin belgesinde belirtildiği üzere 205 m² alanlı olup, Narlı Mahallesinde site içerisinde deniz manzaralı, doğal gaz ısıtmalı, sağunası ve havuzlu olan, otoyol girişine çok yakın mesafededir.

3 - İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

4 - İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

5 - Bağımsız Bölümlerin satışı KDV.’den MUAF olup, diğer vergi, resim, harç ve tapu masrafları alıcıya aittir.

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

1 - İkametgah belgesi,

2 - Nüfus cüzdan sureti,

3 - Noter tasdikli imza beyannamesi,

4 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

5 - Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

1 - Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

2 - Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü,

3 - Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

4 - Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,

5 - Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

6 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

7 - Temsil durumunda; Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN:

1 - Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

2 - Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

6 - Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:

a) Tedavüldeki Türk Parası

b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).

7 - Teminatların teslim yeri: Bankalarca ve Özel Finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırılması ve makbuzun diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur. Teminat olarak Banka Teminat Mektubu verecekler ise, bu teminat mektubunu istenilen diğer evraklarla birlikte ibraz edeceklerdir. Verilmiş olan teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

8 - Tekliflerin Verilmesi: Teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar, ihaleyi yapacak olan komisyon başkanlığına teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu taktirde dış zarfa komisyon başkanlığının adresi ile hangi taşınmaza ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

4472/1-1


72.000.000 METRE PAMUK İPLİĞİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüzün ihtiyacı 72.000.000 Metre Pamuk İpliği Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı / RİZE adresinden temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 02.06.2017 tarihi saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’te açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

4469/1-1