17 Mayıs 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30069

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan:

Adalet Bakanlığından:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bandırma Gümrük Müdürlüğünden:

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Dışişleri Bakanlığı İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığından:

Süleymanpaşa Belediyesinden:

Elektrik Üretim A. Ş. Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan:

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun ile 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu’nun amir hükümleri gereğince 11/05/2017 tarihinde boşalan TRT Genel Müdürlüğü için aday başvurularının, bu ilanın Resmi Gazete’de yayımlanması tarihinden itibaren başlatılması ve 10 gün içinde (10 uncu günün resmi tatile rastlaması halinde takip eden iş günü saat 18:00’e kadar) yapılması kararlaştırılmıştır. 2954 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen şartları taşıyan adaylar, belirtilen süre içerisinde, aşağıda sayılan belgelerle Radyo ve Televizyon Üst Kurulu İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Üniversiteler Mah. 1597 Cad. No: 13   06800 Bilkent/Ankara adresine süresi içinde posta ile veya şahsen başvuruda bulunabileceklerdir. Eksik veya usulüne uygun olarak hazırlanmayan belgeyle yapılan müracaatlar ile postada meydana gelen gecikmelerde başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru tarihi olarak, müracaat dilekçesi ve eklerinin, Üst Kurul evrakına giriş tarihi esas alınacaktır.

İstenilen Belgeler

1 - Başvuru dilekçesi (adres ve irtibat telefonu da yer alacak şekilde)

2 - Özgeçmiş (Temayüz ettiği branşı belirterek).

3 - Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C Kimlik Numaralı)

4 - Diploma aslı veya Kurumca onaylı sureti. (Postayla yapılacak başvurularda noter tasdiki aranacaktır.)

5 - Sabıka kaydının bulunmadığına dair yazılı beyanı.

6 - Son üç yıl içerisinde herhangi bir siyasi partiye üye veya herhangi bir siyasi partiden aday olmadıklarına dair yazılı beyanı.

İlanen duyurulur.

4556/1-1


Adalet Bakanlığından:

Gelibolu Sulh Hukuk Mahkemesinin 2015/338 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

4486/1-1

—————

Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2015/100 Esas, 2015/314 Karar sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

4487/1-1


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bandırma Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR

7820629898 vergi numaralı Sultanlı Gıda ve Pazarlama Ticaret Limited Şirketi adına gümrüğümüzce tescilli 19.01.2010 tarihli, 10160600IM000068 sayılı ithalat beyannamesi ile 0802.32.00.00.00 G.T.İ.P.'da yer alan "Ceviz İçi" cinsi eşyaların serbest dolaşıma girişi sonrasında 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 234/1-a maddesi uyarınca düzenlenen 04.01.2011 tarihli, 11CK1606004 sayılı ceza kararının Bölge Müdürlüğümüzce alınan 15.02.2011 tarihli, 234 sayılı ''Para Cezası Kararı" ile onaylanmasına müteakip söz konusu işlemin iptali istemiyle açılan davada Balıkesir Vergi Mahkemesi'nin 19.07.2016 tarihli, 2016/239 Esas, 2016/380 sayılı Kararı ile "davanın reddine" hükmedilmesi üzerine mezkur ceza kararının tahsili amacıyla 6183 sayılı A.A.T.U.H.K.'nun 55'inci maddesine istinaden düzenlenen 11.10.2016 tarihli, 19292405 sayılı, 23.558,00-TL tutarlı ödeme emri adı geçen firma tebligat adresinde bulunmadığından ve Müdürlüğümüzde yükümlüye ait başkaca tebligat adresi tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. ve 29. maddeleri gereğince ilanen tebliğine ve aynı Kanunun 31. maddesi ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğinin 48-52. maddeleri uyarınca yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra işbu tebligata konu ödeme emrinin muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ve 6183 sayılı Kanunun 64 ve takip eden maddeleri kapsamında işlem yapılacağı ilan olunur.

4492/1-1


Bayburt Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 25. maddesi ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi hükümlerine göre Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. 657 sayılı DMK’nun 48 inci maddesi uyarınca Devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Başvuru için gerekli belgeler ve ayrıntılı bilgi Üniversitemizin www.bayburt.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

 

Fakülte

Bölüm

ABD

Unvan

Derece

Adet

Niteliği

Bayburt Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

1

Fizik Eğitimi üzerine çalışmaları olmak

Bayburt Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Matematik Eğitimi

Doçent

1

1

Teknoloji Destekli Matematik Eğitimi üzerine çalışmaları olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Doçent

1

1

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak

4491/1-1


Dışişleri Bakanlığı İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığından:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV İLANI

Dışişleri Bakanlığı Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in" 8 inci maddesi uyarınca, sözlü-uygulamalı mülakat sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 10 (on) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

2015 veya 2016 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile son beş yıl içinde yapılan İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Yükseköğretim Kurulunca YDS’ye denk kabul edilen sınavlarda alınan puanın yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 4 (dört) katı aday, 04.07.2017 – 07.07.2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sözlü-uygulamalı mülakata çağrılacaktır.

KPSSP3 puanı olmayan veya sonuç belgesini ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 (yetmiş), yabancı dil puanı olmayan veya sonuç belgesini ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir. Mülakat sonucunda oluşacak başarı sırasına göre sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecektir.

1. BAŞVURU ŞARTLARI VE SINAVDA ARANACAK NİTELİKLER

A - BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olmak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu bentte belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 (iki) katına kadar ücret ödenebilecek pozisyonlardan biri için başvuru yapabilirler.)

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanının iki katını geçemeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (b) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel sektörde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

f) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,

g) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

h) Mülakat sonucunda başarılı bulunan adaylarla, güvenlik soruşturmalarının olumlu sonuçlanması ve tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu ibraz etmeleri kaydıyla  sözleşme yapılabilecektir.

B - SINAVDA ARANACAK NİTELİKLER

B.1. Kıdemli Yazılım Geliştirici (Tam zamanlı, 1 kişi, 4 katına kadar)

a) Microsoft Enterprise ürünlerinde, veri tabanı işletilmesi ve geçişlerinde en az 5 yıl deneyim sahibi olmak (Visual Studio, Visual Basic .Net, .Net Framework, MS SQL, NoSQL, IIS vb),

(Entity Framework, WCF, LinQ, WPF, Java, Oracle ve ORM teknolojilerinde deneyimli olmak tercih sebebidir)

B. 2. Kıdemli Ağ Yöneticisi (Tam zamanlı, 1 kişi,  4 katına kadar)

a) Hard ve Software Firewall yönetimi konusunda en az 5 yıl deneyimli olmak,

(Linux işletim sisteminde tecrübe ve bilgi sahibi olmak tercih sebebidir),

b) Windows işletim sistemi grubunda deneyimli olmak,

c) Windows Sanallaştırma Platformu olan Hyper-V ve ESXde deneyimli olmak,

d) Etki alanı sunucusu Active-Directory sisteminde deneyimli olmak,

e) Microsoft Exchange sistemlerinde deneyimli olmak,

f) Brightmail yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak,

g) Windows Server 2012, MS Active Directory, Exchange, Internet Information Services (IIS), Domain Name Server (DNS), Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) konularında 500 üzeri istemci için kurulum ve yönetim deneyimine sahip olmak,

h) System Center Configuration Manager (SCCM) hakkında kurumsal ölçeklerde deneyimli olmak,

i) Disk ünitelerinin (storage) yönetimi konusunda deneyimli olmak, (EMC),

j) Ağ yönetim sistemlerinde, ağırlıklı olarak HP ve Cisco marka ağ ürünlerinin yönetiminde aktif rol almış bulunmak. En az CCNA (Tercihen CCNP) sertifikasyonuna sahip olmak,

k) Kurum bünyesinde bulunan “site to site”, IPSEC VPN konularında deneyimli olmak,

l) Ağ erişim denetimi (NAC/NAP ve 802.1x) konusunda deneyimli olmak.

B.3. Yazılım Geliştirici (Tam zamanlı, 3 kişi, 3 katına kadar)

a) Microsoft Enterprise ürünlerinde, veri tabanı işletilmesi ve geçişlerinde en az 3 yıl deneyim sahibi olmak (Visual Studio, Visual Basic .Net, .Net Framework, MS SQL, IIS, Crystal report ve reporting servisleri vb),

(Entity Framework, WCF, LinQ, WPF ve ORM teknolojilerinde deneyimli olmak tercih sebebidir)

B.4. Yazılım Geliştirici (Tam zamanlı, 2 kişi, 2 katına kadar)

a) Microsoft Enterprise ürünlerinde en az 3 yıl deneyim sahibi olmak (Visual Studio, Visual Basic, .Net, .Net Framework, MS SQL, IIS, Crystal report, reporting servisleri vb)

B.5. Sistem Uzmanı (Tam zamanlı, 1 kişi, 2 katına kadar)

a) Windows işletim sistemi grubunda deneyimli olmak,

b) Windows Sanallaştırma Platformu olan Hyper-V' de deneyimli olmak,

c) Etki alanı sunucusu Active-Directory sisteminde deneyimli olmak,

d) Microsoft Exchange sistemlerinde deneyimli olmak,

e) Brightmail yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak,

f) Windows Server 2012, MS Active Directory, Exchange, Internet Information Services (IIS), Domain Name Server (DNS), Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) konularında 500 üzeri istemci için kurulum ve yönetim deneyimine sahip olmak,

g) System Center Configuration Manager (SCCM) hakkında kurumsal ölçeklerde deneyimli olmak,

h) Disk ünitelerinin (storage) yönetimi konusunda deneyimli olmak, (EMC),

(Linux işletim sistemi, MsSql veritabanı ve IIS web sunucu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak tercih sebebidir)

B.6. Sistem Güvenlik Uzmanı (Tam zamanlı, 2 kişi, 2 katına kadar)

a) McAfee son kullanıcı yönetim sistemlerine hakim olmak,

b) Internet Sayfalarının güvenliğinin sağlandığı “ Web Application Firewall” un yönetimi ve güncel saldırı tekniklerine dair önlem alınması konusunda deneyim sahibi olmak,

c) Kurum içinde ve dışında hizmet veren internet sayfalarının yük dağıtımı ve sayfa güvenliğinin sağlanmasında deneyim sahibi olmak,

d) Kurum bünyesinde bulunan “site to site”, IPSEC VPN konularında deneyimli olmak,

e) Lokal ve dış erişim taleplerinin canlı yapıya aktarımı konusunda deneyim sahibi olmak,

f) Kurum bünyesinde önemli varlıkların erişim bilgilerinin tutulduğu log programında ihtiyaç duyulan korelasyon işlemlerinin yürütülmesinde deneyim sahibi olmak.

2. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

a) Başvurular, 3. maddede yer alan belgelerle beraber 29.05.2017 – 09.06.2017 tarihleri arasında (09:00 - 12:00, 14:00 - 18:00) saatlerinde Dışişleri Bakanlığı, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı C Blok, 4. Kat Balgat/Ankara adresine elden ya da posta ile teslim edilecektir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

b) İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile e-posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

c) Adaylar sözleşmeli bilişim personeli pozisyonlarından sadece birini seçebilirler. Birden fazla seçim yapan ya da seçimi belli olmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

3. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Ek’te yer alan başvuru formu (fotoğraflı),

b) KPSSP3 puanını gösteren, üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi (KPSSP3 puanı olmayan veya sonuç belgesini ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 (yetmiş) olarak değerlendirilecektir),

c) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya İngilizce dilinde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve ÖSYM tarafından denk kabul edilen sınavlarda alınan puanı gösteren, üzerinde doğrulama kodu bulunan sonuç belgesi (yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir),

d) Lisans diploması aslı veya okul ya da noter onaylı sureti veya e-devletten alınan ve doğrulama kodu bulunan mezun belgesi, (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği),

e) Erkek adaylar için askerliğini yaptığına, ertelettiğine ya da muaf olduğuna dair belge,

f) Genel şartlar (d) bendinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (mesleki tecrübe sürelerinde lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır),

g) Genel şartlar (e) bendinde belirtildiği üzere, güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini gösteren belge (Onaylı transkript, sertifika gibi belgeler),

h) Her bir pozisyon için deneyimi gösteren belgeler (Onaylı hizmet dökümü vb. belgeler).

4. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURU SONUÇLARININ

DUYURULMASI

a) Genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, en yüksek puandan başlanarak her pozisyon için ayrı liste oluşturulacaktır.

b) En yüksek puanlıdan başlanarak sözleşme yapılacak her pozisyon sayısının 4 (dört) katı kadar aday mülakata çağırılacaktır.

c) Mülakata çağrılan adaylardan son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı mülakata kabul edilecektir.

d) Mülakata girmeye hak kazanan adayların listesi “www. mfa.gov.tr” internet sitesinde 23.06.2017 tarihinde ilan edilecek ve adayların e-posta adreslerine bildirim yapılacaktır. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

e) Herhangi bir nedenle, ilan edilen pozisyonlardan birine müracaat yapılmaması, ilan edilen pozisyon sayısı kadar müracaat bulunmaması, geçersiz sayılan müracaatlar veya sınav sonucunda yeterli sayıda başarılı aday çıkmaması gibi sebeplerle ilan edilen pozisyonların boş kalması durumunda, Bakanlık, bu pozisyonları ilan edilen diğer pozisyonlardan uygun gördüklerine aktarma hakkına sahiptir.

5. SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

a) Sınav sözlü-uygulamalı mülakat olarak yapılacaktır.

b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, fotoğraflı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

c) Sözlü-uygulamalı mülakat konuları, pozisyonlara uygun olarak 1. maddenin “A” fıkrasının (e) bendi ile “B” fıkrasında belirtilen konulardır.

6. SINAV YERİ, TARİHİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Sözlü-uygulamalı mülakat 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

b) Sözlü-uygulamalı mülakattan 70 (yetmiş) puan ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.

c) Sınav sonucunda başarılı sayılan en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere sınav başarı sıralaması oluşturulacaktır.

d) Sözlü-uygulamalı mülakat 04.07.2017 – 07.07.2017 tarihleri arasında Dışişleri Bakanlığı, Balgat/Ankara adresinde yapılacaktır.

7. SONUÇLARIN İLANI VE İŞE BAŞLAMA

a) Bilişim personeli olarak sözleşme yapılabilecek boş pozisyon sayısı 10 (on) dur.

b) Her bir pozisyon için başarı sırasına göre belirlenecek asil ve yedek olarak kazanan adayların listesi “www.mfa.gov.tr” internet sitesinde ilan edilecektir.

c) Listede adı bulunan asil adayların başvuru formunda belirttikleri adreslerine, ilan tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde posta ile tebligat yapılacak olup, adaylar tebligat tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır.

d) Tebligat tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibariyle 15 (on beş) günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen makul bir mazeret bildirmeyen aday, hakkından feragat etmiş sayılır.

e) Asil adaylardan, hakkından feragat eden veya etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adayların işe başlama işlemleri hakkında yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

f) Sözlü-uygulamalı mülakatı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve sözleşme yapılmaz. Bunların sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

8. SÖZLEŞME ÜCRETLERİ

 

Sıra

Bilişim Personeli Pozisyonu

Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Katsayı Tavanı

Alınacak Personel Sayısı

Özel Şartlar

Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Tavanı (TL)

1

Kıdemli Yazılım Geliştirici

4 katına kadar

1

B.1.

18.749,05

2

Kıdemli Ağ Yöneticisi

4 katına kadar

1

B.2.

18.749,05

3

Yazılım Geliştirici

3 katına kadar

3

B.3.

14.061,79

4

Yazılım Geliştirici

2 katına kadar

2

B.4.

9.374,52

5

Sistem Uzmanı

2 katına kadar

1

B.5.

9.374,52

6

Sistem Güvenlik Uzmanı

2 katına kadar

2

B.6.

9.374,52

TOPLAM             10

 

 

* Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6'ncı maddesi uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai v.s.) başkaca bir ödeme yapılamaz.

İlave bilgi talepleri için aşağıdaki adres, e-posta ve telefon numaraları üzerinden Bakanlıkla temasa geçilmesi mümkündür:

T.C. Dışişleri Bakanlığı/İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı (C Blok 4. Kat) Balgat/Ankara

E-posta    : ikad.ih@mfa.gov.tr

Tel           : (312) 2921000

 

4499/1-1


Süleymanpaşa Belediyesinden:

HİZMET BİNASI ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI

Madde 1 - Yarışmanın Adı:

“Süleymanpaşa Belediye Hizmet Binası Ulusal Mimari Proje Yarışması”

Madde 2 - Yarışmanın Amacı:

“Süleymanpaşa Belediyesi Hizmet Binası Ulusal Mimari Proje Yarışması”nın amacı; mevcut imar planlarına uygun, çevreye uyumlu, kentin kimliğini yansıtan, güzel sanatları teşvik eden, mimarlık ve mühendislik alanlarında çağdaş, ekonomik çözümler öneren, işlevsel, sürdürülebilir, özgün ve nitelikli tasarım yaklaşımlarının ortaya konulduğu proje ve müelliflerin saptanmasıdır.

Madde 3 - Yarışmanın Türü ve Şekli:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesi ve Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği doğrultusunda Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen serbest, ulusal ve tek aşamalı, mimari proje yarışmasıdır.

Madde 4 - Yarışmanın Konusu ve Yeri:

Yarışmanın konusu, 11.885,38 m² alanda yer alacak olan Süleymanpaşa Belediyesi Hizmet Binası’nın tasarlanmasıdır.

Yarışmaya konu olan alan; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi ve tapuda 66 pafta, 2547 ada, 1 parselde olup, uygulama imar planında ‘’Belediye Hizmet Alanında’’ kalmaktadır.

20.08.2010 tarih ve 3157 sayılı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onanan kentsel sit ve etkileme geçiş alanı olup, taşınmazın kuzeyinde S-271 Envanter No’lu Tescilli Parsel ve doğusunda tescilli Müslüman mezarlığı bulunduğundan ilke kararı gereği taşınmaz üzerinde komşu şerhi mevcuttur.

Uygulanacak olan proje ile ilgili KUDEB veya Edirne Kültür Varlıkları Koruma Bölge kurulundan onay alınacak olup, (Ek-1)'de şematik olarak sınırları belirtilmiştir.

Madde 5 - İdarenin Adı ve İletişim Bilgileri;

Yarışmayı Açan Kurum   : Süleymanpaşa Belediyesi

Adres                               :  Ertuğrul Mah. İskele Cad. No:10 Süleymanpaşa / Tekirdağ

Telefon                             :  0 850 459 59 59 Dahili: 2604 - 2606

Fax                                   :  0 282 262 73 55

Web                                  :  www.suleymanpasa.bel.tr

E-posta:                            :  yarisma@suleymanpasa.bel.tr

Banka Hesap Bilgileri      :  Süleymanpaşa Belediyesi, Vakıfbank Tekirdağ Şubesi,

                                            IBAN: TR33 0001 5001 5800 7302 0817 48

Madde 6 - Yarışmaya Katılım Koşulları:

• Yarışmaya katılacak olan tüm yarışmacıların TMMOB Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalı durumunda bulunmamak,

• Yarışmaya ekip halinde katılım durumunda ekip başı mimar olmak,

• Jüri üyeleri ve raportörleri belirleyen ve atayanlar ile belediye personeli ve belediye adına çalışan danışmanlar ve onların çalışanları arasında olmamak,

• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,

• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak,

• Yarışmayı açan İdarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,

• 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak,

• Şartname alıp isim ve adres bilgilerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek ve yer görme belgesi almış olmak. (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).

Madde 7 - Yarışma Başvurusuna İlişkin Esaslar:

Yarışmaya katılmak isteyenler 40,00 TL (Kırk Türk Lirası) karşılığında “Süleymanpaşa Belediyesi Hizmet Binası Ulusal Mimari Proje Yarışması” şartnamesini alabileceklerdir. Yarışma şartname bedelinin “Süleymanpaşa Belediyesi Hizmet Binası Ulusal Mimari Proje Yarışması” açıklaması ile Süleymanpaşa Belediyesi’ne ait Vakıfbank Tekirdağ Şubesi TR 33 0001 5001 5800 7302 0817 48 numaralı hesaba veya Süleymanpaşa Belediyesi tahsilat veznelerine yatırılacaktır. Alınan dekont, isim ve iletişim bilgileri ile birlikte raportörlük adresine elden teslim edilecek veya e-mail, posta-faks (faks: 0282 262 73 55) ile gönderilecektir. Dekontu alan belediye, yarışma şartnamesi ve eklerini yarışmacıya elektronik ortamda verecek veya adresine gönderecektir

Yarışma şartnamesini almak ve kayıt için son tarih 06.09.2017 dir.

Madde 8 - Jüri Üyeleri ve Raportörler:

Danışman Jüri Üyeleri:

• Mehmet Ekrem EŞKİNAT, Süleymanpaşa Belediye Başkanı (Eczacı, Anadolu Üniversitesi)

• Mehmet Hilmi İŞSEVER, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı (İnşaat Mühendisi, İTÜ)

• Volkan Berkay ÇAKIR, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı (Şehir Plancısı, İTÜ)

• İbrahim ÖZBAY, Tekirdağ Şehir Plancılar Odası Tekirdağ Temsilcisi (Şehir Plancısı, YTÜ)

• Gökhan TANRIÖVER, Tekirdağ Mimarlar Odası Tekirdağ Temsilcisi (Mimar, İTÜ)

 

Asli Jüri Üyeleri:

• Feride ÖNAL, Mimar (MSGSÜ) (Jüri Başkanı)

• Güven ŞENER, Mimar (YTÜ)

• Zeki ŞERİFOĞLU, Mimar (YTÜ)

• Erce FUNDA, Mimar (İTÜ)

• Osman TAŞSETEN, İnşaat Mühendisi (İDMMA)

 

Yedek Jüri Üyeleri:

• Esra AKBALIK, Mimar (YTÜ)

• Şeniz ÖZARSLAN, Mimar (MSGSÜ)

• İlhan İNEL, İnşaat Mühendisi (YTÜ)

 

Raportörler:

• Nesrin BAŞOL, Mimar (DAÜ), Süleymanpaşa Belediyesi

• Raşit ÖZTÜRK, Mimar (TÜ), Süleymanpaşa Belediyesi

• Gülcan EROL, Peyzaj Mimarı (İÜ), Süleymanpaşa Belediyesi

 

Raportör Yardımcısı

• Ahmet AKCAN, V.H.K.İ. (AÜ), Süleymanpaşa Belediyesi

 

Madde 9 - Yarışma Takvimi:

• Yarışma İlanı                                                          : 17.05.2017, Çarşamba

• Soru Sormak İçin Son Tarih                                   : 15.06.2017, Perşembe

• Cevapların İlanı                                                       : 19.06.2017, Pazartesi

• Yer Görme İçin Son Tarih                                      : 23.06.2017, Cuma

• Projelerin Son Teslim Tarihi                                   : 06.09.2017, Çarşamba, saat 17.00

• Kargoyla Gönderimin Son Teslim Alım Tarihi       : 08.09.2017, Cuma, saat 18.00

• Jüri Çalışması Başlangıcı                                        : 14.09.2017, Perşembe

• Yarışma Sonucu İlanı                                             : 20.09.2017, Çarşamba

 

Kolokyum tarihi ve yeri yarışma sonuçları ile birlikte açıklanacaktır

 

Madde 10 - Yer Görme:

Yer görme zorunludur. Son yer görme tarihi 23.06.2017 dir. Yer görme için (şartnameye uygun proje teslim eden ekip başına) en yüksek devlet memurunun gündeliği kadar ödeme yapılacaktır. Proje tesliminde yer görme belgesinin dosyada olmaması yarışma dışı kalma sebebidir. Yarışma takviminde belirlenen son yer görme tarihinden önce yarışma raportörlüğünden teslim alınacaktır.

Madde 11 - Ödüller ve Ödeme Şekli:

•  1. Ödül:                  50.000 TL

•  2. Ödül:                  40.000 TL

•  3. Ödül:                  30.000 TL

•  1. Mansiyon:          12.000 TL

•  2. Mansiyon:          12.000 TL

•  3. Mansiyon:          12.000 TL

•  4. Mansiyon:          12.000 TL

•  5. Mansiyon:          12.000 TL

 

TMMOB Mali İşler Yönetmeliği’nin 8. maddesi uyarınca, ödül, mansiyon ve jüri bedellerinin %5’leri tutarındaki kesintiler Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bloke edilerek ilgili meslek odaları hesabına aktarılacaktır.

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül, mansiyon tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yukarıda belirtilen kesinti yapıldıktan sonra yarışmacılara en geç 30 (otuz) gün içinde net olarak ödenecektir. Ödemeler, banka hesabına yapılacaktır.

4510/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasak şablon.jpg


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                   

Toplantı Tarihi ve No    : 26.04.2017 - 152                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 26.04.2017 - 2633                                         ERZURUM

Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Gelinkaya Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve herhangi bir sit içinde bulunmayan Gelinkaya Kalesinin tescillenmesi hususundaki Ufuk POLAT’ın 28.11.2016 gün tarihli e-mail başvurusu gereği tescillenmesinin değerlendirilmesine yönelik 2017/182 sayılı rapor okundu, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Gelinkaya Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve herhangi bir sit içinde bulunmayan Gelinkaya Kalesinin kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle I. derece arkeolojik sit olarak tesciline, sit sınırlarının kararımız eki ED50-3 derecelik koordinatlı krokide işaretlendiği şekliyle belirlenmesine karar verildi.

 

4488/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                            55.00/796

Toplantı Tarihi ve No    : 27.04.2017 - 180                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 27.04.2017 - 4324                                          SAMSUN

Samsun İli, İlkadım İlçesi, Hançerli Mahallesi, 150 ada, 14, 15 ve 16 parsellerde yer alan 3 adet yapının tescil önerisi ile tescil edilmesi durumunda koruma alanının belirlenmesi talebine ilişkin; Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 13.04.2017 gün ve 103 sayılı raporu, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü kaydındaki 21.03.2017 gün ve 1275 evrak numaralı başvuru, Samsun Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 18.04.2017 gün ve E.897766 sayılı yazısı, İlkadım Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 20.04.2017 gün ve 1348 sayılı yazısı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 21.04.2017 gün ve 1780 sayılı yazısı okundu. Ekleri, konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Samsun İli, İlkadım İlçesi, Hançerli Mahallesi, 150 ada, 15 parselde yer alan yapı ile 16 parselde yer alan yapının, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” olarak tesciline, yapıların yapı grubunun II. grup yapı olarak belirlenmesine,

- 14 parselde yer alan yapının ise tesciline gerek olmadığına,

- Tescillenen yapıların koruma alanının; 150 ada, 13, 14, 15, 16, 17 ve 20 parseller, 151 ada, 17, 20 ve 21 parseller ile 344 ada, 37, 39, 40 ve 41 parselleri alacak şekilde ekli 1/1000 ölçekli kadastral haritada belirtildiği şekliyle uygun olduğuna,

- Anılan kanunun 8. maddesindeki “…korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının korunma alanlarının tesbiti ve bu alanlar içinde inşaat ve tesisat yapılıp yapılamayacağı konusunda karar alma yetkisi Koruma Kurullarına aittir…” hükmü gereğince koruma alanı içerisinde yapılacak her türlü uygulama öncesi Kurulumuza başvurulup alınacak karar doğrultusunda hareket edilmesi gerektiğine karar verildi.

 

4489/1-1

—————

KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                             75.05.07

Toplantı Tarihi ve No    : 26.04.2017 - 119                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 26.04.2017 - 1653                                             KARS

Ardahan İli, Posof İlçesi, Kumlukoz Köyünde kadastro harici alanda yer alan Kumlukoz Şapeli ve etrafındaki yerleşim yeri kalıntılarının bulunduğu I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının sayısallaştırılması ve sit fişinin güncellenmesine ilişkin; Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 10.05.2002 tarih ve 1233 sayılı kararı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 10.04.2017 tarih ve 505 sayılı raporu okundu.  Konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi.

Ardahan İli, Posof İlçesi, Kumlukoz Köyünde, kadastro harici alanda yer alan Kumlukoz Şapeli ve etrafındaki yerleşim yeri kalıntılarının bulunduğu I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının sayısallaştırılması ve sit fişinin güncellenmesine ilişkin; söz konusu I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının ekte yer alan koordinatlı kadastral haritada belirlenen şekliyle sayısallaştırılmasına ve düzenlenen sit fişinin uygun olduğuna, sit alanı içerisinde yapılacak herhangi bir fiziki ve inşai müdahale (Yeni yapılanma, Tevhit, İfraz vb.) öncesinde Kurulumuzdan izin alınmasına;

Karar verildi.

 

4490/1-1