17 Mayıs 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30069

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ARSA SATILACAKTIR

Diyarbakır Bağlar İlçe Belediye Başkanlığından:


1 ADET SAFİR KRİSTAL BÜYÜTME SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:


REAL-TİME PRC CİHAZI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:


KAUÇUK PROSES ANALİZÖRÜ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:


TRAFİK ELEKTRONİK DENETLEME (KGYS - EDS) SİSTEMLERİ KURULUMU VE 10 YIL SÜRE İLE İŞLETTİRİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Isparta İli Keçiborlu Belediye Başkanlığından:


FABRİKA TESLİMİ ŞARTLI TOPTAN EKMEK, EKMEK ÇEŞİTLERİ VE UNLU MAMUL SATIŞ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


ESKİŞEHİR - KONYA HATTINDA 40 ADET 49 E1 RAYA UYGUN BETON TRAVERSLİ MAKAS FERŞİ HİZMET ALIM İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


5 KALEM MUHTELİF LVT BLOKLARI TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


İHALE İPTAL İLANI

Çorum Belediye Başkanlığından:


ATÖLYELERİN İŞLETİLMESİ HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu Eli Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


HAM FABRİKA VE RAFİNERİ KISIMLARI KAYNAK İŞLERİ HİZMET ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından:


MEYDAN TAHMİL TAHLİYE HİZMETİ ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


LİNYİT KÖMÜRÜNÜN, KÖMÜR HAZIRLAMADAN KAZAN BUNKERİNE NAKLİ, CÜRUF ÇIKARICI KATININ ÇEVRE TEMİZLİĞİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Susurluk Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


DİKİLİ KAVAK AĞAÇLARI SATIŞI YAPILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Çarşamba Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


NİĞDE İL ÖZEL İDARESİ UHDESİNDEKİ MADEN OCAĞI ATIĞI (CÜRUF) İHALE EDİLECEKTİR

Niğde İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA SAHASI RUHSAT VERİLMESİ İHALE EDİLECEKTİR

Kütahya İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ ARAÇ VE İŞ MAKİNESİNİN TP MAL VE HİZMET SATIM VE DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA SATIŞI YAPILACAKTIR

Türkiye Petrolleri - Trakya Bölge Müdürlüğünden:


DİŞLİ KUTUSU SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ARSA SATILACAKTIR

Diyarbakır Bağlar İlçe Belediye Başkanlığından:

Madde 1 - Mülkiyeti Belediyemize ait Bağcılar Mah. Mehmet Uzun Cad. (Tapu kaydı; Alipınar Mah. 4646 ada, 5 nolu parsel 3538,66 m²) arsanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 a Maddesine göre kapalı teklif açık artırma usulü ile satışının yapılması.

Madde 2 - İşin ihalesi 30/05/2017 tarihinde Salı günü saat 10.00’da Belediyemiz ana hizmet binası konferans salonunda Belediyemiz Encümeninin huzurunda yapılacaktır.

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ VE AÇIK ADRESİ

 

Taşınmaz Bilgisi

Muhammen Bedel TL

Alanı M²

Geçici Teminat TL

İhale Tarihi

İhale Saati

Bağcılar mahallesi Mehmet Uzun Cad. (Tapu kaydı: Alipınar Mah. 4646 ada 5 nolu parsel)

2.441.675,40

3538,66

73.250,26

30/05/2017 Salı

10.00

 

Madde 3 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

3.1 GERÇEK KİŞİLER

a - Nüfus cüzdan sureti

b - Kanuni ikametgah belgesi

c - Temsil durumunda noter onaylı vekaletname

d - Noter onaylı imza beyannamesi

e - Bağlar İlçe Belediye Başkanlığı adına alınmış geçici teminat mektubu yada geçici teminat alındı belgesi

f - İç zarf (teklif mektubu bırakılacak)

g - İşe ait şartname ve şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

3.2 TÜZEL KİŞİLER

a - Ticaret sanayi odası veya oda kayıt belgesi (2017 yılında alınmış)

b - Ticaret sicil gazetesi aslı veya noter onaylı sureti

c - Tüzel kişiliği temsilen teklif verecek kişi/kişilerin vekaletnameleri ve vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi

d - Ortak girişim olması halinde noter onaylı “ortak girişim beyannamesi” ile her ortağa ait yukarıda belirtilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi gerekmektedir.

e - Bağlar İlçe Belediye Başkanlığı adına alınmış geçici teminat mektubu yada geçici teminat alındı belgesi

f - İç zarf (teklif mektubu bırakılacak)

g - İşe ait şartname ve şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz

Madde 4 - İhaleye katılacak istekliler dosyalarını en geç 30/05/2017 Salı günü saat 10.00’da teslim etmeleri gerekir.

Madde 5 - İstekliler muhammen bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendilerinin belirleyecekleri tutarda geçici teminat vermeleri gerekmektedir.

Madde 6 - İstekliler satışı yapılacak taşınmaz için takdir edilen muhammen bedelin üzerine çıkarak tekliflerini hazırlayıp verecekler. ihale komisyonunca ihale salonunda artırıma gidilecek ve artırım sonucunda verilen en yüksek teklif idarece uygun bedel olarak kabul edilecek ve ihale en yüksek teklifi verenin uhdesinde kalmış sayılacak.

Madde 7 - İhale ile ilgili şartname Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve 250,00 TL Belediye veznesine yatırılarak temin edilebilir.

Madde 8 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespite serbesttir.

İlanen duyurulur.

4461/1-1


1 ADET SAFİR KRİSTAL BÜYÜTME SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:

1 Adet Safir Kristal Büyütme Sistemi alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (e) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                         :  2017/234940

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası             :  0 312 202 23 56 - 0 312 202 23 58

c) Elektronik posta adresi                 :  bap.ihale@gazi.edu.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  1 Adet Safir Kristal Büyütme Sistemi Alımı

b) Teslim yeri                                   :  CIP/Ankara Gümrükleri (Gazi Üniversitesi Fotonik Uygulama ve Araştırma Merkezi)

c) Teslim tarihi                                 :  Akreditifin muhabir banka tarafından yükleniciye bildirilmesinden itibaren işe başlanıp malzemelerin tamamı 150 (Yüzelli) takvim günü içinde CIP/Ankara gümrüklerine teslim edilecektir. (Ankara Gümrüklerinden Gazi Üniversitesi Fotonik Uygulama ve Araştırma Merkezine nakil/teslimi yüklenici tarafından yapılacaktır.)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

b) Tarihi ve saati                              :  09.06.2017 Cuma günü, saat: 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İmalatçılığı/Yetkili satıcılığı gösteren belgeler,

1) İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösteren belgeler,

2) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler veya yetkili temsilci ise yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeler,

3) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıda ki belgelerin yanı sıra, serbest bölge faaliyet belgesi verilecektir.

4.2.2. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları,

Teklif edilen malların ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir.

4.2.3. Teklif edilen malların marka ve model beyanı,

4.2.4. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) verilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1 - İhale dokümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve Gazi Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının T.C.Halk Bankası Kampüs Şubesi nezdinde bulunan Hesap No: 1294-06100001 ve/veya TR20 0001 2001 2940 0006 1000 01 İBAN numarasına 75.-Türk Lirası yatırılarak alınan dekont karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 09.06.2017 Cuma günü, saat: 14:00’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda Geçici Teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

13 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

4506/1-1


REAL-TİME PRC CİHAZI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:

Real-Time PRC Cihazı alımı 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları 20’inci maddesi (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2017/240972

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası   :  0 (312) 297 61 33 - 0 (312) 297 65 42

c) Elektronik posta adresi       :  bilars@hacettepe.edu.tr.

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Real-Time PRC Cihazı 1 adet

b) Teslim yeri                         :  Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

c) Teslim tarihi                        :  Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 60 takvim günü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Toplantı odası

b) Tarihi ve saati                     :  24.05.2017 Çarşamba günü saat 14.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.1.8. İhale konusu İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

4.3.1.1.Teknik bilgilerin, yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar istekli tarafından sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış olarak sunulacaktır.

4.3.1.2. Teklif edilen mala ilişkin olarak, teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, her bir maddeye cevap içerecek şekilde “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı istekli tarafından sunulacaktır. Bu dokümanda teklif edilen malın, marka ve modeli yer almalıdır. Bu cevaplar teknik dokümanlar ile karşılaştırıldığında herhangi bir uyumsuzluk bulunursa isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. Sunulan bu dokümanın her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış olarak sunulacaktır

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller sunulur

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) görülebilir ve 50.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) yatırılan bedelin makbuzu ile H. Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 24.05.2017 Çarşamba günü saat 14.30’a kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma bürosu Beytepe/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

4504/1-1


KAUÇUK PROSES ANALİZÖRÜ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:

Kauçuk Proses Analizörü alımı 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları 20’inci maddesi (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2017/240983

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası   :  0 (312) 297 61 33 - 0 (312) 297 65 42

c) Elektronik posta adresi       :  bilars@hacettepe.edu.tr.

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Kauçuk Proses Analizörü Alımı 1 adet

b) Teslim yeri                         :  Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

c) Teslim tarihi                        :  Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 60 takvim günü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Toplantı odası

b) Tarihi ve saati                     :  24.05.2017 Çarşamba günü saat 15.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.1.8. İhale konusu İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler

İstekliler kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunar. Bu belgeler şunlardır:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

4.3.2.1. Teknik bilgilerin, yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar istekli tarafından sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış olarak sunulacaktır.

4.3.2.2. Teklif edilen mala ilişkin olarak, teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, her bir maddeye cevap içerecek şekilde “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı istekli tarafından sunulacaktır. Bu dokümanda teklif edilen malın, marka ve modeli yer almalıdır. Bu cevaplar teknik dokümanlar ile karşılaştırıldığında herhangi bir uyumsuzluk bulunursa isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. Sunulan bu dokümanın her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış olarak sunulacaktır

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller sunulur

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) görülebilir ve 50.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) yatırılan bedelin makbuzu ile H. Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 24.05.2017 Çarşamba günü saat 15.00’a kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma bürosu Beytepe/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

4505/1-1


TRAFİK ELEKTRONİK DENETLEME (KGYS - EDS) SİSTEMLERİ KURULUMU VE 10 YIL SÜRE İLE İŞLETTİRİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Isparta İli Keçiborlu Belediye Başkanlığından:

Keçiborlu Belediyesi Trafik Elektronik Denetleme (KGYS - EDS) Sistemleri Kurulumu ve 10 yıl süre ile işlettirilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35 inci maddesinin [a] bendine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Keçiborlu/Isparta

b) Telefon ve faks numarası   :  0 2465414593 / 0 2465414224

c) Elektronik Posta Adresi      :  keciborlubld@hotmail.com

2 - İhale konus işin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  EDS - KGYS sistemlerinin kurulumu 10 yıl süre ile işletilmesi

b) İşe başlama tarihi                :  Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren15 gün içinde teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

c) İşin yapım süresi                :  Yüklenici, sözleşme sonrasını takip eden azami 90 (Doksan) takvim günü içinde ihalede belirtilen Trafik Denetleme Sistemleri cihazlarını kurarak işletmeye alacaktır.

d) İşin süresi                           :  Keçiborlu Belediyesi sınırları dahilinde kent merkezindeki karayolu şebekesi üzerinde trafik sirkülasyonu ve geometrik düzenleme projelerinin yüklenici tarafından hazırlanarak KGYS-EDS Komisyon Raporunda belirtilen 2 noktada 2 adet ortalama hız tespit sistemi ve 1 noktada  2 adet kırmızı ışık ihlal ve akıllı kavşak sisteminin kurulması, 3 G/4G data transfer veya fiber optik kablo veya Wi-MAX yoluyla otomatik ses haberleşme sistemi dahil “HASILAT PAYLAŞIMI” ile gerçekleştirilerek temini, kurulumu ve kurulum sonrası işletilmesi işi KGYS-EDS sistemlerinin Emniyet Müdürlüğünce kullanılması teslim edildiği tarihten itibaren10 yıldır.

e) İşin yapılacağı yer               :  Keçiborlu Belediyesi sınırları içinde KGYS-EDS komisyon raporunda belirtilen noktalardaki kamera işletim sistemleri ve park yerleri.

f) İhalenin yapılacağı yer        :  Keçiborlu Belediyesi Hizmet Binası, Encümen Toplantısı Odası

g) İhale tarihi ve saati              :  31.05.2017 Çarşamba Günü Saat: 14:00

h) Muhammen Bedel              :  İşin muhammen bedelini (9.000.000,00 TL)’dir %3’ü Oranında (270.000,00 TL) 2886 sayılı Geçici Teminat kanun hükümlerine uygun olarak ve Garanti teminatı olarak 3.000.000,00 - TL süresis Kesin Garanti teminatı teklif dosyası ile birlikte idareye sunulmalıdır.

3 - İhaleye katılacak isteklilerden, ihaleye katılabilmek ve teklif verebilmek için istenen yeterlilik şartları ve gerekli belgeler:

1. Kanuni ikametgah belgesi,

2. Türkiye’de tebligat için adres beyanı,

3. 3. Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi ve/veya Meslek Odası Belgesi

4. 4. İmza sirküleri,

5. 4.1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,

6. 4.2. Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile yöneticilerinin Bağlı oldukları Ticaret odası ve adli sicil sisteminden İhale yasaklılık belgesi

Tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirtilen son durum gösterir Ticaret sicil gazetesi veya bu hususlar teşvik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu Türk konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

3.4.3. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

4.5. İstekliler adına vekâletin iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamelerini vermesi.

5.6. İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartnameye ekli örneğine uygun olarak noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi

6.7. Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge,

7.8. Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge,

8.9. İsteklinin, 2886 sayılı kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve sürekli olarak kanun ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunmadıklarına dair beyanlarını içerir beyan yazısı vermesi gerekmektedir.

9.10. Geçici teminata ait belgesi

10. 11. İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslı,

11. 12. İhale konusu yerlerin görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanı.

4 - İhale şartnamesi Fen İşleri Müdürlüğünde mesai saatleri içinde bedelli olarak görülebilir. İhaleye katılmak isteyen istekliler 2.000.00 TL (KDV DÂHİL) şartname bedelini ödeyerek şartnameyi satın almak zorundadır.

5 - Tekliflerin Hazırlanması: Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adres yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler ret olunarak hiç yapılmamış sayılır.

6 - Tekliflerin değerlendirilmesinde temel kriter istekliler tarafından Toplam Ceza Tutarı üzerinden teklif ve talep edilen hasılat payı oranı (%20 den fazla olmamak kaydıyla) olacak olup teklif edilen hasılat payı oranları üzerinden eksiltme şeklinde olacaktır. %20 den fazla olan teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

7 - Teminata ilişkin esaslar;

• Tedavüldeki Türk parası,

• Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek bankaların verecekleri süresiz ve 2886 sayılı kanunun 27. Maddesine uygun olarak düzenlenmiş banka teminat mektupları,

• Devlet tahvilleri ve Hazine kefaletine haiz tahviller.

Bankalarca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafında Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayanların teminatları hemen geri verilir.

Her ne suretle olursa olsun İdarece alınan teminatlar haciz edilemez ve üzerlerine ihtiyati tedbir konulamaz.

• Yüklenicinin sözleşmeye bağlı olarak sunacağı kesin teminatın süresi (işbu şartnamesinin 5. Maddesi a bendinde belirtilen işin Emniyet Müdürlüğüne tesliminden itibaren 10 yıl işletme süresini kapsayacak şekildedir)

• Yükleniciye 10 yılın sonunda kesin teminat iade edilecektir.

8 - Teminat miktarları;

Geçici Teminat Miktarı yaklaşık yatırım maliyetinin en az %3’ü dür (270.000,00 TL) Garanti Teminatı olarak 3.000.000,00 - TL Garanti teminatı vermek zorundadır.

b. Kesin teminat yaklaşık yatırım maliyetinin en az %6’sı dır (540.000,00 - TL)

9 - Teklifte bulunacak isteklilerin İdaremize verecekleri geçici teminatın, bankadan alınmış teminat mektubu olması durumunda, banka teminat mektubu süresiz olacaktır.

10 - İsteklinin katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretleri ile birlikte en geç 31.05.2017 Çarşamba Günü saat 14:00’kadar, ihalenin yapılacağı adresteki Fen İşleri Müdürlüğüne sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler dikkate alınmayacaktır.

11 - Söz konusu iş, Keçiborlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Keçiborlu Belediye Başkanlığınca imzalanan (2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun Ek 16. Maddesinin uygulanmasına ilişkin KGYS-EDS ön protokolü uyarınca kurulacak) KGYS-EDS sistemi tarafından tespit edilen ve Keçiborlu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince imzalanıp onaylanan Trafik İhlalleri Tespit Listesindeki trafik idari para cezaları toplamının (Toplam Ceza Tutarı olarak anılacaktır.) %30’u oranındaki tutar yatırım maliyetine ulaşıncaya kadar, yatırım maliyetine ulaşıldıktan sonra %15 oranındaki tutar takip eden ayın sonuna kadar Keçiborlu Emniyet Müdürlüğü, Keçiborlu Belediyesine ödenecektir. İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince imzalanıp onaylanan Kesilen toplam cezalardan %20’yi geçmemek şartıyla fiyatı en düşük teklif eden istekliye ihale edilir. Bu oran sözleşme sonuna kadar devam edecektir.

12 - Belediye Encümeni, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 29. Maddesi gereğince uygun bedelin oluşup oluşmadığı ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

4416/1-1


FABRİKA TESLİMİ ŞARTLI TOPTAN EKMEK, EKMEK ÇEŞİTLERİ VE UNLU MAMUL SATIŞ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen Fabrika Teslimi Şartlı Toptan Ekmek, Ekmek Çeşitleri ve Unlu Mamul Satış İşi kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 30.05.2017 Salı günü saat 10.30’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 300 TL (Üçyüztürklirası) bedelle Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 30.05.2017 Salı günü saat 10.30’a kadar Fabrikamız Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES  :  ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                   Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                   Tel: 397 33 65 - 66   Faks: 397 33 71 - 74

4553/1-1


ESKİŞEHİR - KONYA HATTINDA 40 ADET 49 E1 RAYA UYGUN BETON TRAVERSLİ MAKAS FERŞİ HİZMET ALIM İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2017/227469

İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. Silo Yolu Cad. No: 2/1   GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi         :  www.tcdd.gov.tr (7ihalekom@tcdd.gov.tr)

1 - İhale konusu işin adı ve miktarı:

Eskişehir - Konya hattında 49E1’lik raya uygun 34,20 boyunda 21 adet sağ, 19 adet sol olmak üzere toplam 40 adet beton traversli KS bağlantı malzemeli basit makasın istif halde bulunduğu istasyonlardan ferş edilecek bölgeye nakliyesi, hat dışında uygun şekilde montajı, eski makasların sökülmesi, zeminin kazılması, zeminin tesviyesi, balastın yüklenmesi, eski makasın yerine yeni makasın ferş edilmesi, makasın makineli tamiratları, alüminotermit kaynaklarının yapılması ve gerilim alınması, çıkan makasın vagonlara yüklenmesi, TCDD’nin göstereceği yere tahliye edilmesi ve istiflenmesi hizmet alım işi satın alınacaktır.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Başkanlığı - AFYONKARAHİSAR adresine ihale gün ve saati olan 30/05/2017 günü saat 14:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Satın Alma ve Stok Kontrol Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Bürosu GAR/AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Muhasebe ve Finansman Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden KDV Dahil 250,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

4417/1-1


5 KALEM MUHTELİF LVT BLOKLARI TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2017/230531

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi         : 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Marmaray projesi BC1 Kapsamında Kullanılmak Üzere 168 Adet Üsküdar Makas LVT Blokları, 168 Adet Sirkeci Makas LVT Blokları, 123 Adet Yenikapı LVT Makas LVT Blokları, 36 Adet Sistem 300-1 Bağlantı Sistemine Göre LVT Blokları, 970 Adet LVT Blokları için Boot ve Ped (670 Adet Standart LVT, 150 Adet LVT-HA, 150 Adet System 300-1) veya Dengi Malzemelerin Temini İşi.

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı’nda 30.05.2017 tarih saat: 14.00’da yapılacaktır.

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat Haydarpaşa İSTANBUL’a 30.05.2017 tarih ve saat: 14.00’da kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Muhasebe ve Finansman Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

4446/1-1


İHALE İPTAL İLANI

Çorum Belediye Başkanlığından:

12.05.2017 tarihli ve 30064 sayılı Resmi Gazete’de 4384/1-1 no ile ilanı yayınlanan, 24.05.2017 Çarşamba günü saat 14:00’de yapılacak olan, Belediyemize ait Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu satış ihalesi, şartnamede düzenleme yapılması nedeniyle ileri bir tarihte yapılmak üzere iptal edilmiştir.

İlan olunur.

4501/1-1


ATÖLYELERİN İŞLETİLMESİ HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu Eli Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletme Müdürlüğümüze ait atölyelerin 64 (altmışdört) personel ile 1 yıl (365 gün) işletilmesi hizmet alımı işi açık ihale (kapalı zarf) usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası              :  2017/234044

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. Dr. Hacı İbrahim BODUR Cad. No: 206 ÇAN/ÇANAKKALE

b) Telefon ve Faks numarası  :  Tel  : 0 286 - 416 20 01

                                                  Faks: 0 286 - 416 37 00

c) Elektronik Posta Adresi      :  clibilgiislem@cli.gov.tr

d) İnternet adresi                     :  www.cli.gov.tr

2 - İhale konusu malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  İşletme Müdürlüğümüze ait atölyelerin 64 (altmışdört) personel ile 1 yıl (365 gün) işletilmesi hizmet alımı işi.

b) Teslim yeri                         :  ÇLİ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

3 - İhalenin

a) İhale Usulü                         :  Açık İhale (kapalı zarf)

b) Yapılacağı yer                    :  ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu

c) Tarihi ve saati                     :  29.06.2017 - 15:00

d) Dosya No                           :  2017 - 07/KÇLİ - ATÖLYE

4 - İhaleye ait dökümanlar      :

ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü Çan/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halk Bankası Çan Şb. TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03,Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 300,00 TL (posta yoluyla 310,00 TL) yatırılması karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 29.06.2017 saat 15.00’a kadar ÇLİ Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

4467/1-1


HAM FABRİKA VE RAFİNERİ KISIMLARI KAYNAK İŞLERİ HİZMET ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından:

Ham Fabrika ve Rafineri Kısımları Kaynak İşleri Hizmet Alımı hizmet işi, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dâhilinde açık ihale usulü ile götürü bedel üzerinden ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                :  2017/232017

1 - İdarenin

a) Adı                                     :  T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası

b) Adresi                                :  Afyonkarahisar Konya Karayolu 22. Km Afyonkarahisar

c) Telefon ve Faks numarası   :  0 272 248 34 80   Faks: 0 272 248 34 87

2 - İhale konusu malların

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Ham Fabrika ve Rafineri Kısımları Kaynak İşleri Hizmet Alımı (Yaklaşık 597 metre 21 m2  23 Adet)

İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı İdari Şartname ile Teknik Şartnamede detaylandırılmıştır.

b) Yapılacağı yer                    :  T.Ş.F.A.Ş Afyon Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                           :  İşyeri teslim tarihinden itibaren 45 (Kırkbeş) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası - Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  06.06.2017 Salı günü saat 14:00

4 - İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale dokümanı T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası adresindeki Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dokümanı (KDV. Dâhil) TL 118,00 (Yüzonsekiz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, 06.06.2017 Salı günü saat 1400’e kadar Afyon Şeker Fabrikası adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi,  ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan)  takvim günü olmalıdır.

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler

12 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

13 - Kurumumuz şartname konusu mal alımı; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. İhale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

4494/1-1


MEYDAN TAHMİL TAHLİYE HİZMETİ ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Meydan Tahmil Tahliye Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası                         :  2017/226021

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200 - KIRŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası             :  0 386 221 61 30-37/0 386 221 61 38

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  kirsehirseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Fabrikamız 2017/2018 kampanya dönemi süresince (Yaklaşık ± % 20 toleranslı 120 gün) 3 adet 20 ton kapasiteli damperli kamyon (sürücüsüyle birlikte) ve 1 adet lastik tekerlekli kova taşıma kapasitesi 2,5 m3 olan yükleyici kepçe (operatörüyle birlikte) ile günlük kok, kireçtaşı v.s. gibi malzemelerin yer silosundan kullanım yerine 24 saat içerisinde istenilen zamanlarda getirilmesi, bunların işlendikten sonra oluşan artıkların ve pancar ile birlikte Fabrikaya gelmiş diğer malzemelerin (pancar toprağı, kuyruk v.s.) pres filtre toprağının, idarece fabrika sahasında gösterilen yerlere usulüne uygun olarak taşınması işidir.

b) Yapılacağı Yer                             :  Kırşehir Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                                    :  ± % 20 toleranslı 120 (yüzyirmi) gündür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200 - KIRŞEHİR

b) Tarihi ve saati                              :  29.05.2017 Pazartesi Günü, Saat 14.00

4 - İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kırşehir Şeker Fabrikası - Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını, idareden ücreti mukabili satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyürmi) takvim günüdür.

7 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. İsteklinin komisyonda hazır bulunmaması halinde, mektup ile gönderilen teklifi son ve kesin pey olarak kabul edilecektir.

8 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

4394/1-1


LİNYİT KÖMÜRÜNÜN, KÖMÜR HAZIRLAMADAN KAZAN BUNKERİNE NAKLİ, CÜRUF ÇIKARICI KATININ ÇEVRE TEMİZLİĞİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Susurluk Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamızda 2017 yılı kampanya dönemi linyit kömürünün, kömür hazırlamadan kazan bunkerine nakli, cüruf çıkarıcı katının çevre temizliği işi, Türkiye Şeker Fabrikaları Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle Teklif Alınmak Suretiyle ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2017/238172

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Bursa Karayolu Üzeri 4. Km.   Susurluk/BALIKESİR

b) Telefon ve faks numarası   :  Tel  : 0 266 865 19 40

                                                  Faks: 0 266 865 26 04 - 05

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  36 (Otuzaltı) kişi ile 100 gün (±%20 toleranslı) Linyit kömürünün, kömür hazırlamadan kazan bunkerine nakli, cüruf çıkarıcı katının çevre temizliği işi işçiliği, işin konusunu teşkil etmektedir.

b) Yapılacağı yer                    :  Susurluk Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                           :  Yer teslimini müteakip 100 takvim gününde tamamlanacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Susurluk Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  29.05.2017 Pazartesi günü saat 14.30

4 - İhale dokümanı Susurluk Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Bursa Karayolu Üzeri 4. Km. Susurluk/BALIKESİR) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

7 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

4468/1-1


DİKİLİ KAVAK AĞAÇLARI SATIŞI YAPILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Çarşamba Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Çarşamba Şeker Fabrikası arazisi üzerinde muhtelif yerlerde bulunan Cins, Miktar ve Özellikleri aşağıda belirtilen önceki yıllarda yetiştirilip, kesim çağına gelmiş dikili kavak ağaçlarının satışı, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünün Mal ve Hizmet Satış Yönetmeliği Usullerine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ise açık artırma ve pazarlık usulü ile ihaleye devam edileceğinden isteklilerin ihalenin yapılacağı gün ve saatte fabrikamız ofis binasında hazır bulunmaları gerekmektedir. (İHALENİN MUHAMMEN BEDELİ 56.000,00 Y. Ellialtıbin TL. dir)

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  Kirazlıkçay Mah. Baraj Yolu Cad. No: 210 Çarşamba/SAMSUN

b) Telefon ve faks numarası                   :  0 (362) 833 34 40 - 0 (362) 833 34 45

c) Elektronik Posta Adresi                     :  carsambaseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu Dikili Kavak Satışının

a) Niteliği, türü ve miktarı                      :  556 Adet Kanada Kavak Ağacı, 7 Adet Kara Kavak Ağacı, 120 Adet Deneme Kavak Ağacı olmak üzere toplamda tahmini 683 Adet ve 304 Ton’dur. (Ayrıntılı bilgiye ihale dokümanı içinde bulunan teknik şartname ve idari şartnameden ulaşılabilir.)

b) Yapılacağı yer                                    :  Çarşamba Şeker Fabrikası arazisi üzerinde muhtelif yerlerde. (Ayrıntılar Teknik Şartnamede belirtilmiştir.)

c) Süresi                                                 :  İşe başlama tarihinden itibaren 30 (otuz) gündür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                    :  Kirazlıkçay Mah. Baraj Yolu Cad. No: 210 P.K (55501) Çarşamba/SAMSUN

b) Tarihi ve saati                                     :  30.05.2017 - 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

5 - Dikili Kavak Ağaçları peşin bedelle satılacak olup, Satış bedelinin tamamı ile bu bedelin KDV’si sözleşmenin imzalanmasından sonra yükleniciden peşin tahsil edilecektir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye yalnızca yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve (K.D.V. dahil) 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Çarşamba Şeker Fabrikası-Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çarşamba Şeker Fabrikası - Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilecektir.

9 - İstekliler teklif fiyatlarını toplam götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile toplam götürü bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Diğer hususlar:

- İstekliler, ihale tarih ve saatinden önce fabrika arazisi üzerinde muhtelif yerlerde bulunan dikili kavak ağaçlarını her gün mesai saatleri içerisinde (08:00 - 17:00) görevliler nezaretinde yerinde görebileceklerdir.

- İstekliler, teklif fiyatlarını, dikili kavak ağaçlarını yerinde görüp inceledikten sonra vermek zorunda olup, teklif mektuplarına da ‘Satılacak dikili kavak ağaçlarının tamamı ihale tarih ve saatinden önce yerinde görülüp ona göre teklif verilmiştir.’ İbaresi eklemek zorundadır.

- İhale Yetkilisinin onayından önceki herhangi bir aşamada İhale Komisyon Kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

- İş bu ihale konusu Kavak satışı 4734 ve 4735 Sayılı Kanuna tabi değildir ve İdare, İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

4552/1-1


NİĞDE İL ÖZEL İDARESİ UHDESİNDEKİ MADEN OCAĞI ATIĞI (CÜRUF) İHALE EDİLECEKTİR

Niğde İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

Maden Kanununun 36. maddesinin 2. fıkrası gereğince aşağıda yeri, miktarı ve koordinat bilgileri belirtilen Maden Ocağı Atığının (CÜRUF) satış işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

İli                               :  Niğde

İlçesi                          :  Ulukışla

Köyü                          :  Gümüşköy

Malzemenin niteliği    :  Cüruf

Alan (hektar)              :  Poligon-1: 3,09 Poligon-2: 0,56  Toplam: 3,65

Miktarı (m3/ton)         :  94853 m3 = 379412 ton

 

 

POLİGON NO-1

SAĞA Y

YUKARI X

POLİGON NO - 2

SAĞA Y

YUKARI X

1

376494

4150152

1

376472

4150124

2

376502

4150171

2

376501

4150083

3

376534

4150241

3

376507

4150063

4

376546

4150278

4

376474

4150050

5

376544

4150321

5

376428

4150042

6

376554

4150378

6

376424

4150059

7

376563

4150340

7

376418

4150072

8

376577

4150388

8

376402

4150094

9

376599

4150395

9

376435

4150119

10

376620

4150389

 

 

 

11

376637

4150372

 

 

 

12

376679

4150366

 

 

 

13

376674

4150336

 

 

 

14

376663

4150271

 

 

 

15

376652

4150186

 

 

 

16

376636

4150185

 

 

 

17

376633

4150161

 

 

 

18

376618

4150134

 

 

 

19

376582

4150146

 

 

 

20

376568

4150151

 

 

 

21

376542

4150134

 

 

 

22

376523

4150141

 

 

 

 

Satışı yapılacak Maden Ocağı Atığının (CÜRUF) tahmini bedeli 8.347.064,00.- TL+KDV (İdareye ödenecek Bedel) olup, geçici teminat tahmini bedelin %3'ü 250.412,00.- TL dir.

İhale 31.05.2017 Çarşamba günü saat 11.20’de Yukarı Kayabaşı Mah. Sağlık Cad. Adliye Yanı Niğde İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binası Encümen Toplantı Salonunda İl Encümeni tarafından yapılacaktır.

İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Runsat ve Denetim Müdürlüğü (Adana yolu üzeri 2. km İl Özel İdaresi Hizmet Binası/NİĞDE) veya Yazı İşleri Müdürlüğü (Yukarı Kayabaşı Mah. Sağlık Cad. Adliye Yanı İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binası/NİĞDE) adreslerinde görülebilir ve 1.000,00.- TL karşılığında satın alınabilir.

İhaleye iştirak edecek olanlar tekliflerini 31/05/2017 Çarşamba saat 11.20’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına veya İhale Komisyonu Başkanlığına ulaştırılmak üzere İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğü personeline imza karşılığında verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta ile de gönderilebilir.

İhaleye iştirak edecek olanların;

1 - Kanuni ikametgah Belgesi ile ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi,

2 - Gerçek kişi olması halinde kayıtlı olduğu meslek odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

3 - Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

5 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

6 - İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

7 - 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine göre hazırlanmış Teklif mektubunu içeren iç zarf,

8 - Niğde İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığına hitaben işin adına alınmış 250.412,00.-TL tutarında geçici teminat makbuzu veya geçici teminat mektubu (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı),

9 - İhale dokümanının satın alındığına dair 1.000,00.- TL’lik banka makbuzu,

10 - İhale tarihinden önceki 3 yıl içinde mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararı ile hüküm giymediğine dair yazılı taahhütname,

11 - Ortak girişim beyannamesi: İsteklilerin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca Ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır,

12 - Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir, Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

İlan olunur.

4460/1-1


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA SAHASI RUHSAT VERİLMESİ İHALE EDİLECEKTİR

Kütahya İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

İlimiz sınırları içerisinde yer alan aşağıda belirtilen 3 adet Jeotermal Kaynak Arama Sahası 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. maddesinin 2. bendinde belirtilen şartları taşıyanlar arasında ruhsat verilmesi amacıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Kütahya İl Özel İdaresi İl Encümeni toplantı salonunda İl Encümenince ihale edilecektir.

Şartnameler mesai saatleri içinde İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden ya da Yazı İşleri Müdürlüğünden müracaatla bedelsiz olarak görülebilir ve İhaleye katılmak için 100 TL karşılığında alınabilir.

1)

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ

ALANI (Hektar)

MUHAMMEN BEDELİ (TL+KDV)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL - % 3 )

İHALE TARİHİ

İHALE  SAATİ

ARAMA RUHSAT SÜRESİ

Kütahya

Şaphane

-

3040

250.000,00

7.500,00

01.06.2017

14:00

3 YIL

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak İşletme Alanının pafta ve koordinatları;

PAFTALAR:

K22a2

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

 

 

 

 

Sağa (Y)

0685800

0693000

0693000

0685000

 

 

 

 

Yukarı (X)

4315000

4315000

4311000

4311000

 

 

 

 

2)

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ

ALANI

(Hektar)

MUHAMMEN

BEDELİ (TL+KDV)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL - % 3 )

İHALE

TARİHİ

İHALE SAATİ

ARAMA

RUHSAT SÜRESİ

Kütahya

Pazarlar

Yenice

3823,58

80.000,00

2.400,00

01.06.2017

14:05

3 YIL

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak İşletme Alanının pafta ve koordinatları;

PAFTALAR:

J22d4, K22a1, K22a2

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

 

 

 

Sağa (Y)

0683801

0685801

0684000

0680000

0678083

 

 

 

Yukarı (X)

4318054

4315000

4312000

4312000

4319669

 

 

 

3)

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ

ALANI

(Hektar)

MUHAMMEN

BEDELİ (TL+KDV)

GEÇİCİ TEMİNAT

(TL - % 3 )

İHALE

TARİHİ

İHALE SAATİ

ARAMA

RUHSAT SÜRESİ

Kütahya

Simav

Söğüt

3111,49

150.000,00

4.500,00

01.06.2017

14:10

3 YIL

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak İşletme Alanının pafta ve koordinatları;

PAFTALAR:

J21c3, J22d1, J22d4

POL.1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

 

 

 

 

Sağa (Y)

0676000

0681400

0677567

0675135

 

 

 

 

Yukarı (X)

4338000

4334780

4330320

4333237

 

 

 

 

POL.2

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

 

 

 

 

 

Sağa (Y)

0671453

0673845

0670320

 

 

 

 

 

Yukarı (X)

4326547

4324155

4322790

 

 

 

 

 

 

İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için;

Gerçek Kişiler;

a) TC. Kimlik Numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı sureti.

b) Vergi dairesinden alınmış, vergi numarasını gösterir belge.

c) Tebligat için kanuni ikametgâh belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi.

d) Onaylı İmza Sirküleri.

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

f) Her sayfası imzalanmış olan Şartname.

g) Bu şartnamede belirlenen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (T.C. Ziraat Bankası Kütahya merkez şubesindeki İl Özel İdaresinin TR 08 0001 0001 7935 0642 8650 14 IBAN nolu hesabına) veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu.

h) İhale dokümanının alındığına dair 100.-TL’lik banka makbuzu.

Tüzel Kişiler;

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi.

b) Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu (statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan) gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti. Belirtilen ifadenin olmaması durumunda ticaret sicil gazetesinde 5686 sayılı yasanın 4/2. maddesine göre statü değişikliği yapacağına dair taahhütname.

c) Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha (onaylı).

d) İhaleye tüzel kişilik adına vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri.

e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (T.C. Ziraat Bankası Kütahya merkez şubesindeki İl Özel İdaresinin TR 08 0001 0001 7935 0642 8650 14 IBAN nolu hesabına) veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu.

f) Her sayfası imzalanmış olan Şartname.

g) İhale dokümanının alındığına dair 100.-TL’lik makbuz.

İstekliler istenen belgeleri ihale günü en son saat 14:00’e kadar İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığına vereceklerdir. Ayrıca İstekliler ihale günü saat 14:00’e kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 37. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla ihale komisyonuna gönderebilirler. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve iptal etmekte serbesttir.

İlan olunur.

4330/1-1


EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ ARAÇ VE İŞ MAKİNESİNİN TP MAL VE HİZMET SATIM VE DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA SATIŞI YAPILACAKTIR

Türkiye Petrolleri - Trakya Bölge Müdürlüğünden:

Türkiye Petrolleri (TP) Trakya Bölge Müdürlüğü’ne ait “Ekonomik Ömrünü Doldurmuş” Araç ve İş Makinesinin TP Mal ve Hizmet Satım ve Değerlendirme Yönetmeliği kapsamında “Kapalı Teklif ve Açık Arttırma” ihale usulleri ile satışı yapılacaktır.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  TP Trakya Bölge Müdürlüğü - Lüleburgaz/Kırklareli

b) Telefon ve faks numarası      :  (288) 427 4800/(288) 417 2203

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  İhale ilan metninin sonundaki tabloda belirtilmiş olan; Ekonomik Ömrünü Doldurmuş nitelikteki toplam 45 Adet Araç ve İş Makinesinin “Kapalı Teklif ve Açık Arttırma” ihale usulleri ile satışı yapılacaktır.

b) Yapılacağı yer                       :  TP Trakya Bölge Müdürlüğü Lüleburgaz / Kırklareli

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Petrolleri Trakya Bölge Müdürlüğü İhale Salonu - Lüleburgaz/Kırklareli

b) Tarihi ve saati                        :  01.06.2017 Tarih ve saat: 14:00

4 - Teklifle birlikte sunulacak belgeler

a- İhale dokümanında örneği bulunan Teklif Mektubu

b- Şirketler için imza sirküleri

c- Vekiller için teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir, noter onaylı imza beyannamesi

ç- Gerçek kişinin ya da vekilinin nüfus cüzdanı fotokopisi (önlü arkalı çekilmiş olup, TC kimlik numarasını içermeli)

d- Gerçek kişiler için İkametgâh Belgesi

e- Şirketler için Ticaret sicil kaydı veya Ticaret Odası, Sanayi Odası ya da Meslek Odası kayıt belgesi

f- Detayları ihale dokümanında belirtilen geçici teminat

g- İhale dokümanının satın alındığını gösterir makbuz

ğ- Tebligat için adres beyanı

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; en yüksek fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. İhalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

7 - İhale dokümanı TP Trakya Bölge Müdürlüğü - Makine İkmal Müdürlüğü - Lüleburgaz/Kırklareli adresinde görülebilir ve 100 (Yüz) TL karşılığında temin edilebilir. Posta/kargo ile talep eden isteklilere 110 (Yüzon) TL karşılığında posta/kargo ile gönderilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklif zarfları 01.06.2017 tarih ve saat: 14:00'e kadar "Türkiye Petrolleri Trakya Bölge Müdürlüğü - Dere Mah. Edirne Bayırı Mevkii Küme Evleri - 39750 - Lüleburgaz/KIRKLARELİ" adresindeki TP Trakya Bölge Müdürlüğü - Muhaberat Servisi’ne elden verilecek veya en geç ihale gün ve saatinde ulaşacak şekilde posta ya da kargo ile gönderilecektir.

9 - İstekliler araç ve iş makinalarının bir kısmına ya da tamamına teklif verebileceklerdir. Araç ve iş makinalarının tamamı için toplam tek bir teklif kabul edilmeyecek, teklifler ayrı ayrı olacaktır.

10 - İstekliler teklif verecekleri her bir kısım için 750 (Yediyüzelli) TL geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olacaktır.

12 - Geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar bu ihaleye katılamayacaktır. İhaleye katıldıklarının anlaşılması halinde teklifleri geçersiz sayılacaktır.

13 - TP, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya dilediğine vermekte serbesttir.

 

SATIŞI YAPILACAK TAŞIT VE İŞ MAKİNESİNİN LİSTESİ

K. NO

TP NO

CİNSİ

İMALAT YILI

DURUMU

YAKLAŞIK BEDEL (TL)

1.

540-03016

ELEKTRİK MOTORLARI  (35 KALEM)

 

ŞU ANDA ÇALIŞIR DURUMDADIR

5.700

2.

440-00165

PİSTONLU KOMPRESÖR

 

ŞU ANDA ÇALIŞIR DURUMDADIR

400

3.

310-01100

SANTRİFÜJ POMPA

1983

ŞU ANDA ÇALIŞIR DURUMDADIR

100

4.

540-03149

ELEKTRİK MOTORU  (TORNA TEZGAHINA AKUPLEDİR)

 

ŞU ANDA ÇALIŞIR DURUMDADIR

45.000

211-00034

TORNA TEZGAHI

 

ŞU ANDA ÇALIŞIR DURUMDADIR

5.

211-00028

TORNA TEZGAHI

 

ŞU ANDA ÇALIŞIR DURUMDADIR

9.500

6.

165-00009

SEYYAR VİNÇLİ KAMYON (39SD153)

1980

ŞU ANDA ÇALIŞIR DURUMDADIR

64.000

7.

134-00104

VİNÇLİ KAMYON (39LP472)

1988

ŞU ANDA ÇALIŞIR DURUMDADIR

17.000

8.

137-00024

TREYLER(39SC520)

1976

ŞU ANDA ÇALIŞIR DURUMDADIR

12.000

9.

112-753

RENAULT TOROS (39LT072)

1998

ŞU ANDA ÇALIŞIR DURUMDADIR

11.000

10.

113-428

SUZUKİ JİP (39LY560)

2001

ŞU ANDA ÇALIŞIR DURUMDADIR

20.000

11.

121-525

FORD PANELVAN (39LK056)

1998

ŞU ANDA ÇALIŞIR DURUMDADIR

8.000

4395/1-1


DİŞLİ KUTUSU SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası              :  2017/232879

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 / ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                   :  200 adet dişli kutusu teknik şartname ve resme göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  31/05/2017 - Saat 15:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 31/05/2017 günü saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

4496/1-1