16 Mayıs 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30068

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bitlis İl Özel İdaresinden:

Sağlık Bakanlığından:

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

Karabük Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından:

TSE İzmir Belgelendirme Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Ceylan Emet Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı.

VAKFEDENLER: Ceylan Emet.

VAKFIN İKAMETGÂHI: Afyonkarahisar.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Bolvadin Asliye Hukuk Mahkemesinin 22.02.2017 tarihli ve E:2016/226 K:2017/459 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Bolvadinliler olmak üzere Bolvadin de mukim ve talep halinde yurdun her tarafından gelen ilk, orta, lise ve yüksekokul öğrencilerine eğitim yardımı, evlenecek kız ve erkeklere düğün yardımı ve sünnet olacaklarına da sünnet yardımı yapmak, ayrıca Bolvadin’deki yardıma muhtaç olanlara sosyal yardımlarda bulunmak.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000 TL Nakit.

VAKFIN YÖNETİM KURULU: Ceylan Emet.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

4451/1-1


Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

RESMİ GAZETE’DE YAYINLANAN İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI İLANININ İPTALİ

“Ankara Ticaret Odası'na 259501 sicil numarası ile kayıtlı BTE Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile anılan Şirketin %50'den fazla hissedarı olan Ankara Sanayi Odasına 68852 sicil numarası ile kayıtlı Baran Çelik ve Galvaniz Sanayi Limited Şirketi hakkında 22.06.2016 tarih 29750 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yasaklama kararı, Ankara 4. İdare Mahkemesinin E.2016/1609 sayılı dosyasından verilen 16.06.2016 tarih ve K.2016/2128 sayılı kararın, Danıştay 13. Dairesinin 23.12.2016 tarihli ve E. 2016/3493, K.2016/4367 sayılı kararı ile bozulması nedeniyle, Kamu İhale Kurulunun 2017/MK-92 sayılı kararı üzerine, 09.05.2017 tarih ve 1075 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Olur'u ile iptal edilmiştir.”

4454/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden:

Yenimahalle İlçesi Aşağı Yahyalar Mahallesi 60448 ada 2 parseli kapsayan Yenimahalle Belediye Encümenimizin 23.02.2017 tarih ve 218/544 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 23.03.2017 tarih ve 712/1490 sayılı kararıyla onaylanan 84220/36 no’lu Parselasyon Planı Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

4438/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. fıkrasındaki “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde asgari istihdam edilmesi gereken personeli, faaliyetine devam ettiği sürece çekirdek personel olarak istihdam etmek zorundadır. .... Eleman eksikliği 90 takvim günü içerisinde giderilmediği takdirde, asgari sayıda çekirdek personeli istihdam edinceye kadar kuruluşun izin belgesi geçici olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen;

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 2077 dosya no’lu BİLGEHAN Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Şanlıurfa ilinde faaliyet gösteren 1937 dosya no’lu YALITIM Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Samsun ilinde faaliyet gösteren 1162 dosya no’lu 19 MAYIS Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Manisa ilinde faaliyet gösteren 984 dosya no’lu MTL Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Bursa ilinde faaliyet gösteren 473 dosya no’lu BİLYAPI-Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerine ait Yapı Denetim İzin Belgeleri, Bakanlık Makamının 09.05.2017 tarih ve 10906 sayılı Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır.

İlgililere duyurulur.

4452/1/1-1

—————

Bakanlık Makamının 09.05.2017 tarih ve 10898 sayılı Makam Olur’una istinaden, ticaret sicil kaydı silinmiş olan veya şirket unvan ve amaç maddesini değiştirmesi nedeniyle tasfiyesine karar verilen;

Ankara ilinde faaliyet gösteren 220 dosya no’lu GRUP TEKNİK Yapı Denetim Müş. ve Proje A.Ş.,

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 884 dosya no’lu BİRTEK Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Tekirdağ ilinde faaliyet gösteren 1969 dosya no’lu AKSTA Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Trabzon ilinde faaliyet gösteren 1289 dosya no’lu ANIL Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Hatay ilinde faaliyet gösteren 2226 dosya no’lu BOĞAZİÇİ01 Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Kocaeli ilinde faaliyet gösteren 2201 dosya no’lu KUVVET Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerinin Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemi yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgeleri iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

4452/2/1-1

—————

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 12’nci maddesinin ikinci fıkrası ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 12’inci maddesinin (a) bendinde yer alan hükümlere aykırı olarak, amaç ve unvan değişikliği yaparak başka bir alanda faaliyet göstermeleri nedeniyle;

Kayseri ilinde faaliyet gösteren 2216 belge no’lu NUR Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Malatya ilinde faaliyet gösteren 2210 belge nolu MALATYA SAYGIN Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Aydın ilinde faaliyet gösteren 1437 dosya nolu SEMBOL Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerinin Yapı Denetim İzin Belgeleri, Bakanlık Makamının 09.05.2017 tarih ve 10909 sayılı Makam Olur’una istinaden iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

4452/3/1-1


Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.

2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, doktora belgesi, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), YÖKDİL veya eşdeğerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir sınavdan en az 65 puan almış olduğunu gösterir belgeleri, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte İlan edilen birime başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, yayın listesi, Doktora belgesi, Yabancı Dil belgesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili Fakülte ve Yüksekokul Yönetim Kurullarınca belirlenecek jüri tarafından yabancı dil sınavı yapılacak olup, sınavdan 65 puan alanlar başarılı kabul edilecek, bu puanın altında alanların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati Fakülte Dekanlıklarınca ve Yüksekokul Müdürlüklerince Üniversitemiz web sayfasından (www.selcuk.edu.tr) duyurulacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.)

GENEL AÇIKLAMALAR

1. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

3. Müracaat eden adayların Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarında belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak "Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu" tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

4. İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

5. Doçent kadrosuna profesörler, yardımcı doçent kadrolarına profesör ve doçentler başvuramazlar.

6. Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.

7. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

8. Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş olan FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak.

9. Yapılacak arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak.

10. Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün (16/05/2017 - 31/05/2017) olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

11. Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

Duyurulur.

 

BİRİM LİSTESİ

BİRİMİ

BÖLÜM/

ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

ADET

ÖZEL ŞART

Fen Fakültesi

Hidrobiyoloji

Profesör

1

1

Beyşehir, Beşgöz ve Çavuşcu gölleri Algleri üzerinde sistematik ve ekolojik çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Adli Tıp

Profesör

1

1

İntihar ve intiharın biyokimyasal belirteçleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Nükleer Tıp

Profesör

1

1

Radyosinovektomi Uygulamaları ile ilgili çalışmaları olmak. Nükleer onkoloji üzerine en az 4 ay yurtdışı deneyimine sahip olmak ve bunu belgelemek.

Teknoloji Fakültesi

Otomotiv

Doçent

1

1

Biyoyakıtların içten yanmalı motorlarda kullanımı ve yanma analizi konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Göz Hastalıkları

Doçent

1

1

Oftalmoloji alanında uluslararası sertifikaları olmak ve smile rekraktif cerrahi konusunda deneyimli olmak.

Veteriner Fakültesi

Veterinerlik Anatomisi

Doçent

1

1

Bilgisayarlı tomografi ve 3 boyutlu modelleme üzerine çalışmaları bulunmak.

Ziraat Fakültesi

Hayvan Yetiştirme

Doçent

1

1

Kanatlı konusunda çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Yrd. Doç.

2

1

Uluslararası İlişkilerde güç değişimi konusunda Doktora tez çalışması yapmış olmak.

Teknoloji Fakültesi

Biyomedikal Mühendisliği

Yrd. Doç.

3

1

Biyomedikal, Elektrik-Elektronik veya Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinin birinde Doktora yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

(Genel Dahiliye)

Yrd. Doç.

2

1

Hücre kültürü çalışmaları ve bu konuda yurtdışı deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Nöroloji

Yrd. Doç.

1

1

Girişimsel nöroanjiografi yeterlilik sertifikasına sahip olmak ve bu konuda deneyim sahibi olmak.

Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyoloji

Yrd. Doç.

1

1

Deneysel diyabet konusunda tecrübeli ve diyabet genetiği alanda çalışmalar yapmış olmak, lisans ve lisansüstü düzeyde ders vermiş olmak.

Ziraat Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Yrd. Doç.

1

1

Hububat teknolojisi alanında çalışmaları olmak.

4445/1-1


Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Sağlık Yüksekokuluna, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümleri ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin www.osmaniye.edu.tr internet adresinde yer almaktadır.

 

Birimi

Bölümü

ABD/Program

Kadro Unvanı

Adet

Açıklamalar

Sağlık Yüksekokulu

Beslenme ve Diyetetik

Beslenme ve Diyetetik

Prof.

1

Bakteriyoloji alanında Doçent unvanı almış olmak.

Sağlık Yüksekokulu

Beslenme ve Diyetetik

Beslenme ve Diyetetik

Yrd. Doç. Dr.

1

Beyaz et kalitesi ve leptin düzeyi konusunda çalışma yapmış olmak.

Sağlık Yüksekokulu

Beslenme ve Diyetetik

Beslenme ve Diyetetik

Yrd. Doç. Dr.

1

Enkapsüle starter kültürlerin gıdalarda kullanımı konusunda çalışma yapmış olmak.

4495/1-1


Bitlis İl Özel İdaresinden:

NEMRUT KALDERASI SEYİR NOKTALARI MİMARİ PROJE YARIŞMASI

Yarışmanın Adı

Nemrut Kalderası Seyir Noktaları Mimari Proje Yarışması

Yarışmanın Şekli ve Türü

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesi ile Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği doğrultusunda açılan yarışma; serbest ulusal, mimarlık yarışmasıdır.

Yarışmanın Yeri ve Konusu

Yarışma alanı Bitlis İli Tatvan İlçesi sınırları içindedir. Yarışmanın yeri şartnamede koordinatlar ile gösterilmiştir. Yarışma alanı mülkiyete konu olmayıp Tabiat Anıtı statüsünde Devletin Hüküm ve Tasarrufu altındaki tescil dışı yerlerdendir.

Yarışmanın konusu, bu alan için seyir noktaları ve karşılama merkezinin tasarımının yapılmasıdır.

Yarışmaya Katılma Koşulları

• Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin, Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak.

• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.

• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.

• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.

• Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).

• Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.

• Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

• 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak.

Yarışma Takvimi

• Yarışmanın İlanı                                         : 26 Mayıs 2017, Cuma

• Son Soru Sorma Tarihi                              : 29 Haziran 2017, Perşembe

• Soruların Yanıtlarının İlanı                         : 3 Temmuz 2017, Pazartesi

• Yer Görme için Son Tarih                          : 12 Ağustos 2017, Cumartesi

• Proje Teslim Tarihi                                     : 12 Eylül 2017, Salı

• Kargo ile Teslim Alım için Son Gün          : 15 Eylül 2017, Cuma

• Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi       : 22 Eylül 2017, Cuma

• Kolokyum ve Ödül Töreni                         : 30 Eylül 2017, Cumartesi

 

Jüri Üyeleri

Danışman Jüri Üyeleri

• Ahmet ÇINAR, Bitlis Valisi

• Nurgül BULUTLU, Milli Parklar Bitlis Şube Müdürü

• Sabite MÜFTÜGİL, BETAV Kültür Komitesi Üyesi

• Zeynep TİMUR, Peyzaj mimarı

• Ömer YILMAZ, Mimar

Asli Jüri Üyeleri

• Devrim ÇİMEN, Mimar (Jüri Başkanı)

• Cem İLHAN, Mimar

• Nevzat Oğuz ÖZER, Mimar

• Dürrin SÜER, Mimar

• Oğuz Cem ÇELİK, İnşaat mühendisi

 

Yedek Jüri Üyeleri

• Hakan DEMİREL, Mimar

• Savaş EKİNCİ, Mimar

• Zekeriya URFAN, İnşaat mühendisi

 

Raportörler

• Okan GÜVENER, Mimar, Bitlis İl Özel İdaresi

• Elif DEMİROĞLU, Şehir plancısı

 

Raportör Yardımcıları

• Burak GÜLMEZ, Arkeolog, Bitlis İl Özel İdaresi

• Enes KAPLAN, Bilgisayar teknikeri, Bitlis İl Özel İdaresi

 

Ödüller

• 1. Ödül:                  40.000 TL

• 2. Ödül:                  30.000 TL

• 3. Ödül:                  20.000 TL

• 1. Mansiyon           15.000 TL

• 2. Mansiyon           15.000 TL

• 3. Mansiyon           15.000 TL

• 4. Mansiyon           15.000 TL

• 5. Mansiyon           15.000 TL

 

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir.

Şartname ve Eklerinin Temini

Şartname ve ekleri www.bitlisozelidare.gov.tr/ adresinde yarışma süresince bulundurulacaktır. Yarışmaya katılmak isteyenler 50 TL (Elli Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır.

Banka hesap bilgisi:   Bitlis Valiliği, TC Ziraat Bankası Bitlis Şubesi

                                   IBAN: TR 620001000093137963945002

Yer Görme

Yarışmada yer görmek zorunludur. Yer görme şekli şartnamede tanımlıdır.

İdarenin İletişim Bilgileri

Yarışmayı Açan Kurum   :  Bitlis Valiliği İl Özel İdaresi

Adres                               :  Beşminare Mah. 1313. So. No: 13-I 13000- Bitlis- Merkez / Bitlis Merkez Bitlis

Telefon                             :  0434 228 76 10

E-posta                             :  nemrutseyirterasi@bitlis.gov.tr

Web adresi                       :  www.bitlisozelidare.gov.tr

4456/1-1

—————

AHLAT GENÇLİK KAMPI MİMARİ PROJE YARIŞMASI

Yarışmanın Adı

Ahlat Gençlik Kampı Mimari Proje Yarışması

Yarışmanın Şekli ve Türü

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesi ile Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği doğrultusunda açılan yarışma; serbest ulusal, mimarlık yarışmasıdır.

Yarışmanın Yeri ve Konusu

Yarışma alanı Bitlis ili Ahlat ilçesi sınırları içindedir. Tunus Mahallesi 1182 ada 2, 3, 4, 5 parsel, 273 ada 10 no’lu parsel içindedir. Yarışma alanının mülkiyeti maliye hazinesine aittir.

Yarışmanın konusu, bu alanda yeni bir gençlik kampı tasarımının yapılmasıdır.

Yarışmaya Katılma Koşulları

• Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin, Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak.

• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.

• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.

• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.

• Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).

• Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.

• Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

• 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak.

Yarışma Takvimi

• Yarışmanın İlanı                                         :  16 Mayıs 2017, Salı

• Son Soru Sorma Tarihi                              :  14 Haziran 2017, Çarşamba

• Soruların Yanıtlarının İlanı                         :  16 Haziran 2017, Cuma

• Yer Görme için Son Tarih                          :  22 Temmuz 2017, Cumartesi

• Proje Teslim Tarihi                                     :  14 Ağustos 2017, Pazartesi, 17:00

• Kargo ile Teslim Alım için Son Gün          :  17 Ağustos 2017, Perşembe

• Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi       :  19 Ağustos 2017, Cumartesi

• Kolokyum ve Ödül Töreni                         :  9 Eylül 2017 Cumartesi

 

Jüri Üyeleri

Danışman Jüri Üyeleri

• Ahmet ÇINAR, Bitlis Valisi

• A. Mümtaz ÇOBAN, Ahlat Belediye Başkanı

• Devrim ÇİMEN, Mimar

• Ali Uzay PEKER, Sanat ve Mimarlık Tarihçisi

• Ömer YILMAZ, Mimar

 

Asli Jüri Üyeleri

• Ömer Selçuk BAZ, Mimar

• Özgür BİNGÖL, Mimar

• Lale ÖZGENEL, Mimar

• Zekeriya URFAN, İnşaat mühendisi

• Özcan UYGUR, Mimar (Jüri Başkanı)

 

Yedek Jüri Üyeleri

• Emre ŞAVURAL, Mimar

• Arbil ÖTKÜNÇ, Mimar

• Kerem ORUK, İnşaat mühendisi

 

Raportörler

• Ulaş ÇARDAK, İnşaat mühendisi, Ahlat Belediyesi

• Okan GÜVENER, Mimar, Bitlis İl Özel İdaresi

• Elif DEMİROĞLU, Şehir plancısı

 

Raportör Yardımcıları

• Burak GÜLMEZ, Arkeolog, Bitlis İl Özel İdaresi

• Enes KAPLAN, Bilgisayar teknikeri, Bitlis İl Özel İdaresi

 

Ödüller

• 1. Ödül:                  50.000 TL

• 2. Ödül:                  35.000 TL

• 3. Ödül:                  25.000 TL

• 1. Mansiyon           20.000 TL

• 2. Mansiyon           20.000 TL

• 3. Mansiyon           20.000 TL

• 4. Mansiyon           20.000 TL

• 5. Mansiyon           20.000 TL

 

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir.

Şartname ve Eklerinin Temini

Şartname ve ekleri www.bitlisozelidare.gov.tr adresinde yarışma süresince bulundurulacaktır. Yarışmaya katılmak isteyenler 50 TL (Elli Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır.

Banka hesap bilgisi:   Bitlis Valiliği, TC Ziraat Bankası Bitlis Şubesi

                                   IBAN: TR 620001000093137963945002

Yer Görme

Yarışmada yer görmek zorunludur. Yer görme şekli şartnamede tanımlıdır.

İdarenin İletişim Bilgileri

Yarışmayı Açan Kurum   :  Bitlis Valiliği İl Özel İdaresi

Adres                               :  Beşminare Mah. 1313. So. No: 13-I 13000- Bitlis- Merkez / Bitlis Merkez Bitlis

Telefon                             :  +90 434 228 76 10

E-posta                             :  ahlatgenclikkampi@bitlisozelidare.gov.tr

Web adresi                       :  www.bitlisozelidare.gov.tr

4457/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\Yeni klasör\ysk_Sayfa_01.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\Yeni klasör\ysk_Sayfa_02.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\Yeni klasör\ysk_Sayfa_03.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\Yeni klasör\ysk_Sayfa_04.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\Yeni klasör\ysk_Sayfa_05.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\Yeni klasör\ysk_Sayfa_06.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\Yeni klasör\ysk_Sayfa_07.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\Yeni klasör\ysk_Sayfa_08.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\Yeni klasör\ysk_Sayfa_09.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\Yeni klasör\ysk_Sayfa_10.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\Yeni klasör\ysk_Sayfa_11.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\Yeni klasör\ysk_Sayfa_12.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\Yeni klasör\ysk_Sayfa_13.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\Yeni klasör\ysk_Sayfa_14.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\Yeni klasör\ysk_Sayfa_15.jpg


TSE İzmir Belgelendirme Müdürlüğünden:

MART 2017 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ İPTAL, SÖZLEŞMESİ FESİH EDİLEN FİRMALAR

 

FİRMA ÜNVANI

BELGE KONUSU

BELGE NO

FESİH TARİHİ

FESİH GEREKÇESİ

ROTA YARIŞ TEKNELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

TS 12961

35-HYB-180

09.03.2017

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN OLUMSUZ

KAVUKLAR OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

TS 12047

35-HYB-2564

09.03.2017

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN OLUMSUZ

TÖY MAKİNA SANAYİ PAZARLAMA VE TİCARET LTD.ŞTİ

TS 12510 - TS 8986

35-HYB-41

09.03.2017

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN OLUMSUZ

ERTAN ÇETİNTAŞ-LUFT ASANSÖR

TS EN 13015+A1

TS 12255

35-HYB-2285

08.03.2017

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN OLUMSUZ

MİTES AKAR. VE SER. İST. ARAÇ VE GER. İNŞ. SA. VE Tİ. LTD. Ş.

TS 12873

35-HYB-100

09.03.2017

FİRMA İSTEĞİ

İNTRON BİLİŞİM YAZILIM TANITIM VE TASARIM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TS 12498

TS 13242

35-HYB-2576

08.03.2017

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN OLUMSUZ

BAHADIR TOK-TOK ELEKTRONİK

TS 13004

35-HYB-2118

06.03.2017

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN OLUMSUZ

MUHAMMED MUSTAFA TEMUR ARTI YMS SAHIS

HYB K 298

35-HYB-5689

28.02.2017

STANDARD İPTALİ

ADEN PEST CONTROL ÇEVRE SAĞLIĞI HİZMETLERİ-NEŞE KÜÇÜKKAYA Esnaf

TS 8358

35-HYB-5659

09.03.2017

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN OLUMSUZ

TEMURTAŞLAR GEMİ SÖKÜM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

TS 1446

35-HYB-5870

09.03.2017

ARA KONTROL OLUMSUZ

NECİMBEY İNŞAAT TEMİZLİK TURİZM GIDA TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

TS 12960 - TS 12868

TS 8358 - TS 12867

TS 12993 - TS 12866

TS 13227 - TS 13573

TS 12706 - TS 13287

35-HYB-5591

09.03.2017

ARA KONTROL OLUMSUZ

BETA İNŞAAT MÜHENDİSLİK ASANSÖR MAKİNE SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

TS 12255

35-HYB-6070

08.03.2017

13.03.2017

OMEGA ÖLÇME KONTROL SİSTEMLERİ KALİBRASYON LABORATUAR CİHAZLARI SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ

TS 12426

35-HYB-2037

09.03.2017

ARA KONTROL OLUMSUZ

KARŞIYAKA PETROL GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

TS 11939/T3 - TS 12663

35-HYB-633

13.03.2017

13.03.2017

DELTA BİSİKLET MOTOSİKLET SP. TR. TŞ. G.S. VE TİC. LT. ŞTİ

TS 13650

35-HYB-2558

20.03.2017

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN OLUMSUZ

İLKEMAK OTOMASYON ŞAFT MAKİNE AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ LTD. ŞTİ.

TS 12684

35-HYB-5714

14.03.2017

FİRMA İSTEĞİ

LİMA MOBİLYA NAKLİYAT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET

TS 12487

35-HYB-4949

23.03.2017

FİRMA İSTEĞİ

KAVUKLAR AKARYAKIT OTOMOTİV İNŞ. SAN. VE TİC.A.Ş.

TS 12047

35-HYB-702

29.03.2017

FİRMA İSTEĞİ

4444/1/1-1

—————

ŞUBAT 2017 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ İPTAL, SÖZLEŞMESİ FESİH EDİLEN FİRMALAR

 

FİRMA ÜNVANI

BELGE KONUSU

BELGE NO

FESİH TARİHİ

FESİH GEREKÇESİ

ÇELİKSAN - MEHMET ÇELİK

TS 12850

35-HYB-5636

13.02.2017

ARA KONTROL OLUMSUZ

ÜNLÜ YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI

TS 11827 - TS 13345

35-HYB-5921

07.02.2017

FİRMA İSTEĞİ

MURAT SİBOP-YUVA TAŞLAMA ATÖL.-

TS 11954

35-HYB-5657

07.02.2017

FİRMA İSTEĞİ

KUBUR TARIM VE PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

TS 11939/T3

35-HYB-1605

14.02.2017

FİRMA İSTEĞİ

DENİZ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

TS 12578

35-HYB-5904

14.02.2017

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN OLUMSUZ

SİSTEM PATENT ANONİM ŞİRKETİ

TS 13573 - TS 13340

35-HYB-2257

14.02.2017

ARA KONTROL OLUMSUZ

AK ASYA YANGIN SÖNDÜRME VE PROFESYONEL

TS 11827 - TS 12849

TS 11827

35-HYB-5532

14.02.2017

ARA KONTROL OLUMSUZ

KONYALI FREN HAYVANCILIK NAKLİYAT İNŞAAT OTOMOTİV

TS 12047

35-HYB-2589

14.02.2017

ARA KONTROL OLUMSUZ

SKY ELEVATOR ASANSÖR ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED

TS 12255

35-HYB-5927

20.02.2017

ARA KONTROL OLUMSUZ

ÖZER OTOGAZ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ ERKAN KAPTAN

TS 12664-1

35-HYB-5672

20.02.2017

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN OLUMSUZ

TEMİZSU TEKNOLOJİ KİMYA DANIŞMANLIK ARITMA VE CİHAZLARI SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12843

35-HYB-5562

20.02.2017

FİRMA İSTEĞİ

KORAY ESENLİ OTOBÜS İŞL. OTO KİRA. VETU. SN.Tİ. LTD.ŞTİ

TS 12257

35-HYB-5769

20.02.2017

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN OLUMSUZ

CEMİL HAS MEDİKAL TIBBİ VE ELEKTRONİK CİHAZLAR İMALAT BAKIM ONARIM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TS 12426

35-HYB-2103

20.02.2017

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN OLUMSUZ

AKOVA DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

TS 13573

35-HYB-5878

21.02.2017

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN OLUMSUZ

TMGD SİSTEM TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A.Ş.

TS 13573

35-HYB-5879

21.02.2017

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN OLUMSUZ

AYBA ÖZEL EĞİTİM ARITMA DANIŞMANLIK ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MÜŞAVİRLİK

TS 13573

35-HYB-5894

21.02.2017

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN OLUMSUZ

MUSTAFA GİDER AŞARKAYA ASANSÖR İNŞAAT ÇELİK TİCARET SAHIS

TS 12255

35-HYB-5729

22.02.2017

FİRMA İSTEĞİ

PET GAZ ANONİM ŞİRKETİ

TS 1446 - TS 1445

TS 1449

35-HYB-5184

28.02.2017

FİRMA İSTEĞİ

GÜRDAL GRUP İNŞAAT TEMİZLİK

TS 12868 - TS 12867

TS 12524 - TS 13354

TS 12866 - TS 13111

TS 12706

35-HYB-5400

27.02.2017

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN OLUMSUZ

BALPARMAK PETROL KİMYA İNŞAAT GIDA OTOMOTİV

TS 11939/T3 - TS 12663

35-HYB-5395

27.02.2017

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN OLUMSUZ

4444/2/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                            33.06.428

Toplantı Tarihi ve No    : 27.04.2017-234                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 27.04.2017-7937                                             ADANA

Mersin ili, Tarsus ilçesi, Kuşçular mahallesi, 53-55-25-28 parsellerde kalan 1.derece arkeolojik sit sınırlarının revize edilmesi istemine ilişkin; Ahmet EKER'in 17.10.2016 günlü başvurusu, 30.06.2011 gün ve 7361 sayılı kurul kararı, Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Tarsus Müze Müdürlüğü uzmanlarınca ortak hazırlanan 07.04.2017 günlü rapor okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Mersin ili, Tarsus ilçesi, Kuşçular mahallesi, 53-55-25-28 parsellerde kalan 1.derece arkeolojik sit sınırlarının 25-28 parsellerin olduğu bölgelerde doğal eşikleri takip etmediğinin ve düz bir hat çekilmesi sonucu 25-28 parsellere de girdiğinin, yanı sıra parsellerin sitte kalan kısmında 2863 sayılı yasa kapsamında değerlendirilebilecek herhangi bir kültür varlığı bulunmadığının söz konusu uzman raporundan anlaşıldığına, bu bağlamda irdeleme ekibince önerilen ve kararımız eki haritada gösterilen revize sit sınırlarının uygun olduğuna, 25 ve 28 parsellerin tapu kayıtlarında 2863 sayılı yasa kapsamında konulmuş şerh var ise kaldırılmasının ilgili idareden istenmesine karar verildi.

 

4422/1-1

—————

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                            78.04/281

Toplantı Tarihi ve No    : 05/05/2017 - 227                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 05/05/2017 - 3650                                     SAFRANBOLU

Karabük İli, Eflani İlçesi, Aday Köyü, 149 ada 1 ve 128 ada 83 parsellerin bir kısmını kapsayan Bizans Dönemine ait buluntuların tespit edildiği alanının 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesini konu alan Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 09/03/2017 gün ve 196 sayılı raporu, ilgili kurumların görüş yazıları okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Karabük İli, Eflani İlçesi, Aday Köyü, 149 ada 1 ve 128 ada 83 parsellerde yer alan Bizans Dönemine ait buluntuların tespit edildiği alanın kararımız eki 1/5000 haritada gösterildiği şekilde 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, 149 ada 1 ve 128 ada 83 parsellere ilgili tapu müdürlüğünce "Bir bölümü 3. derece arkeolojik sit alanıdır." şeklinde şerh konulmasına,

3. derece arkeolojik sit alanı olarak belirlenen alanda gerçekleştirilecek her türlü uygulamanın yürürlükte bulunan ilke kararları ve mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülmesi gerektiğine, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca, arkeolojik sit alanlarına ilişkin yürürlükteki ilke kararlarında yer alan hususların geçiş dönemi yapılanma koşulları olarak belirlenmesine karar verildi.

 

4423/1-1