16 Mayıs 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30068

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ÖZEL AMAÇLI (PİDELİK-SOMUNLUK) UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


ARSA SATILACAKTIR

Babaeski Belediye Başkanlığından:


8 ADET TİP-1 SUNUCU, 8 ADET TİP-2 SUNUCU, 1 ADET KABİNET, 8 ADET SUNUCU SANALLAŞTIRMA YAZILIMI, 24 ADET SUNUCU REPLİKASYON VE YEDEKLEME YAZILIMI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


RESİRKÜLASYON POMPASI (MOTORLARIYLA BİRLİKTE) VE RESİRKÜLASYON POMPASI MEKANİK SALMASTRASI SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


DÜZELTME İLANI

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


JENERATÖR TAŞINMASI, İŞLETME RUHSATI ALINMASI VE ÇALIŞIR VAZİYETTE TESLİMİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


KİREÇTAŞI SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


TTK İHTİYACI OLARAK EMNİYETLİ AYAKKABI, ELEKTRİKÇİ AYAKKABISI VE BOTU, KAYNAKÇI-DÖKÜMCÜ BOTU ALIMI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE OLACAKTIR

T.T.K Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR “SATIŞ” YÖNTEMİYLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketinden:


TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR

Safranbolu Belediye Başkanlığından:


ÖN YETERLİLİK İLANI

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından:


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


KUZEYKENT MAHALLESİ 742 ADA 106-110-111-112 PARSELİN (TİCARET KONUT ALANI - E=3:00 3.125,22 M2) TEK OLARAK SATIŞI YAPILACAKTIR

Kastamonu Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

Niksar Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ÖZEL AMAÇLI (PİDELİK-SOMUNLUK) UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 20.000 Çuval Özel Amaçlı (Pidelik-Somunluk) un alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 25.05.2017 Perşembe günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 100 TL (YüzTürklirası) bedelle Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 25.05.2017 Perşembe günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

                Tel: (0 312) 397 33 65 - 66 Faks: (0 312) 397 33 71 - 74

4458/1-1


ARSA SATILACAKTIR

Babaeski Belediye Başkanlığından:

Madde 1- İhalenin Konusu ve Şekli

Mülkiyeti Babaeski Belediyesi adına kayıtlı olan Arsanın aşağıda tapu kayıtları, muhammen bedeli ve geçici teminat miktarı belirtilen arsanın satış ihalesi Belediye Başkanlığının 28/04/2017 tarih ve E.1637 sayılı onayı ile 06/06/2017 tarihine rastlayan Salı günü Babaeski Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda Belediye Encümeni huzurunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a (Kapalı Teklif Usulü) maddesine göre satılacaktır.

İli                               :  Kırklareli

İlçesi                          :  Babaeski

Mahalle/Köyü            :  Dindoğru Mahallesi

Mevkii                       :  Fatih Caddesi

Pafta No                     :  43 (İmar:20K-III-b)

Ada                            :  398

Parsel                         :  63

Yüzölçümü                :  5.817 m2

Niteliği                       :  Arsa

Ulusal Adres Veri

Tabanı Adresi            :  Dindoğru Mahallesi, Fatih Caddesi, Kapı No: 145, Dindoğru Mahallesi, 407 No.lu Sokak, Kapı No: 2, Dindoğru Mahallesi, 408 No.lu Sokak, Kapı No: 10 ve Dindoğru Mahallesi, 417 No.lu Sokak, Kapı No: 1 BABAESKİ

Muhammen Bedeli     :  2.495.000,00.-TL

Geçici Teminatı          :  74.850,00.-TL

İhale Babaeski Belediyesince, 06/06/2017 tarihine rastlayan Salı günü saat 14:30’da Babaeski Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

Şartname ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden K.D.V dahil 1.000,00.-TL (bin Türk lirası) karşılığında temin edilebilir.

Madde 2- Muhammen Bedel ve Teminatlar

Satılacak olan Arsanın satış bedeli ve Geçici teminat miktarı madde 1’de gösterilmiştir. İstekliler söz konusu Arsanın satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları Arsasının muhammen bedelinin en az %3 (yüzde üç) oranında geçici teminatını ihale saatine kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne nakit yatırmak veya Banka Teminat Mektubu olarak ihale dosyasıyla ihale komisyonuna sunmak zorundadır.

Satılacak olan Arsanın kati teminatı %6 (yüzde altı) oranında olacaktır.

Teklifleri Kapalı zarf içerisinde 06/06/2017 tarihinde ihale saatine kadar Encümen Toplantı Salonuna teslim etmek zorundadır.

Satılacak olan Arsa K.D.V’den muaftır.

Madde 3- İhaleye Katılma Şartları

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.

Madde 4- İhale Dosyasında Aranacak Belgeler

İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek ihale dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

1 - Teklif Mektubu (Şartname ekinde örneği mevcut)

2 - Geçici teminat makbuzu veya Banka teminat mektubu

3 - İhale şartnamesinin satın alındığına dair tahsilat makbuzu

4 - Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti

5 - Gerçek kişiler için yerleşim yeri belgesi (ikametgah belgesi)

6 - Gerçek ve tüzel kişiler için Noterden imza sirküsü. Vekaleten ihaleye katılım halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin Noter onaylı vekaletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi

7 - Tüzel Kişilik olması halinde; ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

8 - Ortak katılım halinde Ortaklık beyannamesi (Noter onaylı)

9 - Belediyemize borcu olmadığı gösterir belge

4262/1-1


8 ADET TİP-1 SUNUCU, 8 ADET TİP-2 SUNUCU, 1 ADET KABİNET, 8 ADET SUNUCU SANALLAŞTIRMA YAZILIMI, 24 ADET SUNUCU REPLİKASYON VE YEDEKLEME YAZILIMI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 8 adet Tip-1 Ve 8 adet Tip-2 Sunucu ile 1 adet Kabinetin teknik şartnamesine; 8 adet Sunucu Sanallaştırma Yazılımının Vmware markasına ve teknik şartnamesine; 24 adet Sunucu Replikasyon ve Yedekleme Yazılımının Veeam markasına ve teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, markaları, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 25/05/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve istenen markalarına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

4455/1-1


RESİRKÜLASYON POMPASI (MOTORLARIYLA BİRLİKTE) VE RESİRKÜLASYON POMPASI MEKANİK SALMASTRASI SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüz ihtiyacı olan ve aşağıda özellikleri belirtilen Malzeme Alımları açık ihale usulü İle ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası         :  Tlf: (0344) 524 22 04-05   Faks: (0344) 524 22 02

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  afsin@euas.gov.tr

2 - İhale konusu malın

A-a) Dosya No                             :  2017/22

b) Niteliği, türü ve miktarı            :  10 ADET RESİRKÜLASYON POMPASI (MOTORLARIYLA BİRLİKTE) VE RESİRKÜLASYON POMPASI MEKANİK SALMASTRASI TEMİNİ

c) Teslim yeri                                :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ

d) Şartname bedeli                        :  100,00.-TL

e) İhale tarihi ve saati                    :  01.06.2017 Saat: 14.00

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü/AFŞİN

b) Şartname bedelinin

    yatırılacak yer                           :  Vakıfbank Afşin Şb. :TR87 0001 5001 5800 7287 7572 71 -Afşin Ziraat Bankası Şb. :TR17 0001 0003 9037 7120 4354 40 no’lu hesaba

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: İdari Şartnamenin 7.maddesinde belirtilmiştir.

5 - İhale tüm isteklilere açıktır.

6 - İhale dokümanı Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler belirtilen tarihlerde saat 14.00’e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, her iki ihale için birim fiyat olarak vereceklerdir

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

11 - Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

Duyurulur.

4465/1-1


DÜZELTME İLANI

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

29 Mart 2017 tarih ve 30022 sayılı (kayıt no: 2801/1/1-1) Resmi Gazete’de yayımlanan DB.ATT.24 referanslı ihale ilanımızın 6. ve 7. maddelerinde yer alan teklif açılış tarihi ertelenmiş olup, söz konusu madde aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

6. Teklifler 29 Mayıs 2017 tarihinde saat 14:00’a (yerel saatle) kadar ya da öncesinde aşağıda belirtilen büro adresine teslim edilecektir ve bütün Teklifler 300.000,- (üçyüzbin) EURO ya da muadili serbest döviz kuru değerinde geçici teminat ile birlikte teslim edilecektir.

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ)

SEFER KUL TOPLANTI SALONU,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No:2, Giriş Katı

Çankaya - ANKARA / TURKEY

7. Teklifler teklif sahiplerinin katılım için seçilmiş temsilcilerinin huzurunda aşağıda belirtilecek olan adreste 29 Mayıs 2017 tarihinde saat 14:00’da (yerel saatle) açılacaktır.

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ)

SEFER KUL TOPLANTI SALONU,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Giriş Katı

Çankaya - ANKARA / TURKEY

4497/1/1-1

—————

AMENDMENT NOTICE

FROM TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ)

Sixth and seventh items of IFB No:DB.ATT.24 appeared in the Official Gazete;

Issue No: 30022 and Record No: 2801/2/1-1 on March 29, 2017 is updated as follows.

6. Bids must be delivered to the following office on or before 02:00 p.m.(local time) on May 29, 2017 and must be accompanied by a security of 300.000,- Euros equivalent (threehundredthousand Euros)

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),

SEFER KUL MEETING ROOM,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Floor G,

Çankaya - ANKARA / TURKEY

7. Bids will be opened in the presence of bidders’ representatives who choose to attend at 02:00 p.m.(local time) on May 29, 2017 at the offices of

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),

SEFER KUL MEETING ROOM,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Floor G,

Çankaya - ANKARA / TURKEY

4497/2/1-1


JENERATÖR TAŞINMASI, İŞLETME RUHSATI ALINMASI VE ÇALIŞIR VAZİYETTE TESLİMİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - THK Akköprü Tesisleri (Büyük Sanayi Elif Sok. No: 4 İskitler/ANKARA) C Blok bodrum katta bulunan dizel jeneratör grubunun THK Genel Başkanlık binasına (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) taşınması, işletme ruhsatı alınarak tam ve çalışır vaziyette anahtar teslim olarak idareye teslim edilmesi işi 29 Mayıs 2017 Pazartesi günü saat: 14.30’da teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) Malzeme Yönetimi Direktörlüğüne vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi ücretsiz olarak yukarıda belirtilen adresten temin edebilirler.

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel: THK Genel Başkanlığı     (0 312) 303 73 80 - 303 73 56

4453/1-1


KİREÇTAŞI SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Kireçtaşı Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası:                  :  2017/233431

1 - İdarenin                               

a) Adı:                                       :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.-Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğü

b) Adresi                                   :  Ankara Yolu 9. km. ÇORUM

c) Telefon ve faks numarası       :  0.364 235 04 70 - 0.364 235 04 77

d) Elektronik posta adresi          :

2 - İhale konusu malın              

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Teknik Şartnamede özellikleri belirtilen ±%20 Toleranslı 36.000 Ton Kireçtaşı Alımı

b) Teslim Yeri                           :  Çorum Şeker Fabrikası stok sahasında istifli olarak teslim edilecektir.

3 - İhalenin                               

a) Yapılacağı yer                        :  Çorum Şeker Fabrikası Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM

b) Tarihi ve saati                        :  08/06/2017 Perşembe günü, saat 14.00

4 - İhale dokümanı Çorum Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM adresinde görülebilir ve KDV. Dahil. TL. 100,00- (YüzTürkLirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

7 - Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

4439/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK EMNİYETLİ AYAKKABI, ELEKTRİKÇİ AYAKKABISI VE BOTU, KAYNAKÇI-DÖKÜMCÜ BOTU ALIMI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE OLACAKTIR

T.T.K Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığından:

İhale kayıt no                             :  2017/223218

1 - İdarenin                                : 

a) Adresi                                    :  TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel : 0 372 259 40 00 (30 HAT) ,

                                                     0 372 252 40 00 (8 HAT)   -  Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi          :  ismail.yildiz@taskomuru.gov.tr

2 - İhale konusu malın               : 

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Emniyetli Ayakkabı 1.978 çift

                                                     Elektrikçi İzole Yazlık Ayakkabı 36 çift

                                                     Elektrikçi İzole Ayakkabı 188 çift

                                                     İzole Elektrikçi Botu 161 çift

                                                     Kaynakçı ve Dökümcü Botu 161 çift

b) Teslim yeri                            :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü

                                                     TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Ambarları

c) Teslim tarihi                           :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 takvim günün de teslim edilecektir.

3 - İhalenin                                : 

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  07.06.2017 – 15.00

c) Dosya no                               :  1731203

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri:

4-1- İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) İdari şartnamenin 55 inci maddesinde ayrıntısı belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi

j) Bu şartnamenin 16.maddesinde belirtilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2- Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler

4.2.1- Firmalar 1'er çift numune vereceklerdir. Emniyetli ayakkabılara ait TS EN ISO 20345 veya EN ISO 20345 Standardına Uygunluk Belgesi ve AT Tip İnceleme Belgesi ile üreticiye ait ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi. Bu belgeleri bulunmayan ayakkabı ve botlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Belgeler uluslararası akredite olmuş kuruluşlar tarafından verilmiş olacaktır.

5 - İstekliler ihale konusu alımın tamamına kısmi teklif verebileceklerdir. Her bir iş kalemi için kısmi teklif Kabul edilecektir.

6 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK adresinde görülebilir ve şartnameler 50,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, en geç 07.06.2017, saat 15:00’e kadar T.T.K. Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No: 125 Mithat paşa 67090 Zonguldak adresine verilebileceği gibi posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3' ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1 İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2 Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

4443/1-1


TAŞINMAZLAR “SATIŞ” YÖNTEMİYLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketinden:

4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları hakkında Kanun hükümleri kapsamında Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’ne (Kuruluşumuz) ait tablodaki taşınmazlar “Satış” yöntemiyle özelleştirilecektir.

 

Sıra No

İhale konu Taşınmaz/Varlıklar

Geçici Teminat Bedeli (TL)

İhale Şartnamesi Bedeli (TL)

Son Teklif Verme Tarihi ve Saati

1

Ankara İli, Çankaya İlçesi, Kültür (Yenişehir) Mahallesi, 1078 Ada, 7 Parselde yer alan 936,00 m² yüzölçümlü 125/1840 arsa paylı 2. Katındaki 3 no.lu Meskenin 25/100 hissesi,

3.000 TL

(Üçbin Türk Lirası)

50 TL

(Elli Türk Lirası)

13/06/2017

14:00

 

1 - İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “Pazarlık Usulü” ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla “Açık Arttırma” suretiyle sonuçlandırılabilir.

2 - İhaleye katılabilecekler için “İhale Şartnamesi”nin alınması zorunludur. İhale Şartnamesi; Kuruluşumuzun İstanbul ilindeki T. Vakıflar Bankası Salıpazarı Şubesi nezdinde bulunan TR 080001500158007261917602 IBAN no.lu Türk Lirası hesabına yukarıdaki tabloda belirtilen tutar yatırılarak ve “İhalesine girilecek taşınmazın İhale Şartnamesi Bedeli” ifadesini içerir şekilde üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi veya tüzel kişi veya Ortak Girişim Grubunun adının veya üyelerinden birinin isminin açıkça belirtildiği dekont karşılığında, İdarenin aşağıda belirtilen adresinden 16/05/2017 Salı gününden itibaren temin edilebilir. Her ne surette olursa olsun İhale Şartnamesi karşılığı olarak alınan bedel iade edilmez.

3 - İhaleye katılabilecekler katılacakları taşınmaza ilişkin tekliflerini, İhale Şartnamesi de dikkate alınarak yukarıda tabloda belirtilen tarih ve saate kadar, Kuruluşumuzun aşağıda belirtilen adresine elden teslim edilecektir.

4 - Teminat olarak kabul edilecek değerler;

- Türk Lirası veya,

- Hazine Müsteşarlığı'nca ihale mevzuatı ile ilgili olarak belirlenen bankalardan veya yetkili finans kurumlardan alınacak, Kuruluşumuzca kabul edilecek, Kuruluşumuz lehine, Türk Lirası bazında, konusu da belirtilerek düzenlenmiş (Ortak Girişim Grubu'nun alacağı teminat mektubu, Ortak Girişim Grubu temsilcisi veya temsilcileri adına düzenlenecektir.) gayrikabili rücu, kayıtsız şartsız, ilk talepte ödemeli ve süresiz geçici teminat mektubu kabul edilecektir.

5 - Teklifler TL (Türk lirası) olarak alınacaktır.

6 - Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, Kuruluşumuz ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir. Kuruluşumuz son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek tarihe kadar uzatabilir. Bu husus son teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

7 - Özelleştirme işlemleri; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun Geçici 12’nci maddesi gereğince Katma Değer Vergisinden ve 4046 sayılı Kanun’un 27’nci maddesi gereğince her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

Kemankeş Mah. Karamustafapaşa Kemankeş Cad. No: 47

34425 Karaköy / İSTANBUL

Tel: (0212) 251 62 22 / Faks: (0212) 251 59 85

www.tdi.gov.tr

4332/1-1


TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR

Safranbolu Belediye Başkanlığından:

- İhaleye konu yer: İlçemiz, Barış mahallesi, tapuda 509 ada, 168 nolu parselde kayıtlı, üzerinde benzin istasyonu ve “ofis” kullanımlı tek katlı 79 m² betonarme binanın olduğu toplam 2.254,00 m² alana sahip arsa vasfındaki taşınmazın üzerindeki bina ve müştemilatlarla birlikte, akaryakıt istasyonu yeri olarak. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ile ihale edilerek kiraya verilecektir.

- Kiralama süresi: 10 yıldır.

- İşin muhammen bedeli: Aylık %18 KDV HARİÇ 25.000,00 -TL olup, İhalede artırım kira bedeli üzerinden yapılacaktır.%18 KDV arttırılan bedele eklenecektir. geçici teminatı 10 yıllık kira toplamı üzerinden %3 olarak 90.000,00 -TL dir.

- Şartname bedeli: 500,00 -TL. dir.

- İhale Tarihi: 31/05/2017 Çarşamba günü saat 15:00’da Belediye Binası Encümen huzurunda yapılacaktır.

- Teklifin verileceği yer, tarih ve saat: İstekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37’nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri anılan kanunun 38’nci maddesi gereği komisyon başkanlığına iletilmek üzere, 31/05/2017 Çarşamba günü saat 15:00’a kadar Yeni Mh. Sadri ARTUNÇ Cad. Belediye İş Merkezi Kat: 4 Safranbolu/KARABÜK adresindeki Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir.

- İhaleye katılacak isteklilerin geçici teminatlarını 2886 sayılı kanunda belirtilen değerler üzerinden (%3) ihale saatine kadar Belediyemiz veznesine nakit veya banka teminat mektubu olarak vermeleri gerekmektedir.

İhaleye katılacak isteklilerde aranan şartlar:

İSTENİLEN BELGELERİN ASLI VEYA NOTER ONAYLI SURETİ VERİLECEKTİR.

A) GERÇEK KİŞİLER

1) Kanuni ikametgâh belgesi (son 1 ay içinde alınmış olacak)

2) Nüfus cüzdan sureti, (T.C Kimlik Numarası belirtilecektir.)

3) Kayıtlı ise bağlı bulunduğu odasından alacağı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale yasaklısı olmadığına dair belge, değil ise, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamlarında ihale yasaklısı olmadığına dair vereceği taahhütname

4) Tebligat için adres beyanı

5) Noter tasdikli İmza beyannamesi

6) Geçici teminat makbuzu veya mektubu,

7) Şartname alındı makbuzu

8) Şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği

9) Vekâlet durumunda noter tasdikli vekâletname

10) Ortak girişim halinde, Ortaklık Hisse Beyannamesi,

11) İhaleye girecek gerçek kişilerin Belediyemize emlak, su, çtv, kira vb. gibi borcu bulunmadığına dair ihale tarihinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge.

12) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde faaliyet gösteren akaryakıt dağıtım şirketlerinden birinin halen bayisi olduğunu gösterir belge.

B) TÜZEL KİŞİLER

1) Tebligat için adres beyanı

2) Tüzel kişiliği temsile yetkili kişilere ait imza sirküleri

3) İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan son 1 ay içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna ve 4734 sayılı kanun kapsamında ihale yasaklısı olmadığına dair belge

4) Tüzel kişinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında ihale yasaklısı olmadığına dair vereceği taahhütname.

5) Şirket ortaklarının hisse oranları ile şirketteki görevlerinin son durumunu gösteren Ticaret Sicili Gazetesi (Değişiklik ekleri ile birlikte)

6) Geçici teminat mektubu veya makbuzu

7) Şartname alındı makbuzu

8) Şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği

9) Vekâlet durumunda noter tasdikli vekâletname,

10) Ortak girişim halinde, Ortaklık Hisse Beyannamesi,

11) İhaleye girecek tüzel kişilerin Belediyemize emlak, su, ÇTV., kira vb. gibi borcu bulunmadığına dair ihale tarihinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge.

12) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde faaliyet gösteren akaryakıt dağıtım şirketlerinden birinin halen bayisi olduğunu gösterir belge.

Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İhaleye katılacakların ihale şartnamesini mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde ücretsiz görebileceği ve ihaleye katılmak istemeleri halinde ücreti karşılığı temin edebilecekleri

İlan olunur.

4415/1-1


ÖN YETERLİLİK İLANI

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından:

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 19. maddesi gereğince “Belli İstekliler Arasında İhale Usulü” ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                         :  2017/234399

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Sakarya Üniversitesi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı- Esentepe Kampüsü Serdivan/ SAKARYA

b) Telefon ve faks numarası             :  0 264 295 5191 - 0 264 295 5186

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  ihale@sakarya.edu.tr

ç) Ön yeterlilik dokümanının

    görülebileceği web adresi             :  www.sakarya.edu.tr

2 - Ön yeterlilik konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  X Işını Difraktometresi

b) Malın teslim edilme/işin

    yapılma yeri veya yerleri              :  İnşaat Mühendisliği Bölümü

c) İşin süresi                                    :  3 Ay

3 - Ön yeterlilik değerlendirmesinin

a) Yapılacağı yer                              :  Sakarya Üniversitesi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

b) Tarihi ve saati                              :  30.05.2017- 10:30

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,

ç) İlanın 4.3 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği 4734 sayılı Kanunun 3. maddesindeki (f) bendiyle geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarında düzenlenen yeterlik belgeleri,

d) Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) Adayın ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

f) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

g) Ön yeterlik dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.1. Ön yeterliğe iş ortaklığı olarak başvuruda bulunulması halinde, İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı ve imalatçılığı gösteren belgeler

a) Aday imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Aday yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, (üreticiden veya distribütöründen alınması gerekmektedir)

c) Aday Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

4.3.2. Kalite ve Standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler

4.3.5. Tedarik edilecek malların markaları, numuneleri, katalogları, fotoğrafları

Teklif edilen malların teknik şartnameye uygunluğunu teyit etmek amacıyla

4.3.5.1. Adaylar şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar orijinal dokümanları ile karşılaştırılacaktır. Dokümanlarda yer almayan özellikle fonksiyon ve yazılım özelliklerinin varlığının üretici firma yetkililerince ihale dosyasında yer alacak şekilde tevsik edilmesi gerekmektedir.

4.3.5.2. Teknik şartnamedeki cihaza ait ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı orijinal doküman, katalog fotoğraf veya benzeri materyaller verilecektir. (Teknik şartnameye cevaplar ile birebir uyumlu olacaktır.)

4.3.5.3. Marka ve model beyanı verilecektir.

5 - Bu ihale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

6 - Ön yeterlik dokümanın görülmesi ve satın alınması:

6.1. Ön yeterlik dokümanı Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğünde görülebilir ve 50,00 TL (Elli Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Ön yeterlik başvurusu, 23.05.2017 tarihine kadar Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve mali İşler Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

9 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

4459/1-1


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen 7 (Yedi) Adet Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat sahası, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ihalesi yapılacaktır.

1 - Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, 340,61 hektar alana sahip, K25-a3, K25-b4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 310 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

Poligon:1

 

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

Sağa (Y)

305000

305000

304500

301000

301000

304509

Yukarı (X)

4295837

4295666

4296000

4296000

4297367

4296025

 

Poligon:2

 

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

Sağa (Y)

305350

305517

306947

306420

306398

306000

Yukarı (X)

4295433

4295639

4295093

4294262

4294417

4294289

 

 

7. Nokta

8. Nokta

Sağa (Y)

306000

305000

Yukarı (X)

4295000

4295666

 

2 - Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, 100 hektar alana sahip, L24-b1 paftasında aşağıda koordinatları verilen 335 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

Sağa (Y)

262000

262000

261000

261000

Yukarı (X)

4260000

4259000

4259000

4260000

 

3 - Afyonkarahisar İli, İscehisar İlçesi, 3599,85 hektar alana sahip, K25-a1, K25-a2, K25-a3 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 336 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

Sağa (Y)

297381

297318

301141

303548

299000

299000

Yukarı (X)

4309638

4311511

4313194

4308000

4308000

4304986

 

 

7. Nokta

8. Nokta

9. Nokta

Sağa (Y)

298645

296307

293450

Yukarı (X)

4304769

4306327

4309526

 

4 - Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, 3067,59 hektar alana sahip, L24-a2, L24-a3, L24-a4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 343 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

Sağa (Y)

254000

254000

257000

257000

248765

248765

Yukarı (X)

4253990

4251300

4251208

4248000

4248000

4250000

 

5 - Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, Akçin Mahallesi ve Sülümenli Kasabası, 2147,47 hektar alana sahip, K25-a4, K25-d1, K25-d2 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 362 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

Sağa (Y)

297670

294000

293500

290000

293000

297532

Yukarı (X)

4287000

4287000

4290000

4292000

4293700

4288500

 

6 - Afyonkarahisar İli, Sinanpaşa İlçesi, İğdeli Köyü, 2571,06 hektar alana sahip, K24-a3, K24-b4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 262 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

Poligon:1

 

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

Sağa (Y)

258390

258354

259276

262146

263775

264989

Yukarı (X)

4300625

4300616

4303835

4303216

4303860

4302490

 

 

7. Nokta

8. Nokta

9. Nokta

10. Nokta

11. Nokta

Sağa (Y)

269000

269000

264000

264000

258348

Yukarı (X)

4302790

4300263

4300043

4302000

4300353

 

Poligon:2

 

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

Sağa (Y)

270000

270000

269276

Yukarı (X)

4300999

4300307

4300275

 

Poligon:3

 

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

Sağa (Y)

271000

271000

270001

Yukarı (X)

4302000

4301000

4301000

 

7 - Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, Arızlar Köyü, 2195,95 hektar alana sahip, K24-d3, K24-d4, L24-a1 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 264 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

Poligon:1

 

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

Sağa (Y)

250000

245000

245000

254093

254121

245615

Yukarı (X)

4273000

4272000

4268000

4273100

4273090

4267745

 

 

7. Nokta

8. Nokta

9. Nokta

10. Nokta

11. Nokta

Sağa (Y)

245978

244255

243230

247090

252033

Yukarı (X)

4266889

4266986

4269200

4275525

4273813

 

Poligon:2

 

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

Sağa (Y)

247342

246083

245467

247147

Yukarı (X)

4263670

4263041

4264369

4264130

 

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATLI SAHALARIN MUHAMMEN BEDELLERİ

 

S.NO

İLÇE

KÖYÜ / KASABASI

ALAN (HEKTAR)

MUHAMMEN BEDEL (¨)

GEÇİCİ TEMİNAT (¨)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

MERKEZ

--

340,61

35.000,00

1.050,00

31/05/2017

11:00

2

SANDIKLI

--

100

35.000,00

1.050,00

31/05/2017

11:00

3

İSCEHİSAR

--

3599,85

85.000,00

2.550,00

31/05/2017

11:00

4

SANDIKLI

--

3067,59

75.000,00

2.250,00

31/05/2017

11:00

5

MERKEZ

AKÇİN-SÜLÜMENLİ

2148,47

55.000,00

1.650,00

31/05/2017

11:00

6

SİNANPAŞA

İĞDELİ

2571,06

65.000,00

1.950,00

31/05/2017

11:00

7

SANDIKLI

ARIZLAR

2195,95

55.000,00

1.650,00

31/05/2017

11:00

 

İhale Şartname ve Eklerinin Alınacağı Yer ve Hangi Şartlarda Alınacağı: İhaleye girecek olan istekliler, ihale şartname ve eklerini ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde Merkez Dörtyol Mahallesi Küçükçobanlı Yolu Küme Evler No: 1 adresinde bulunan Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünde görebilirler.

İhalenin Yapılacağı ve Tekliflerin Verileceği Yer: Dörtyol Mahallesi Küçükçobanlı Yolu Küme Evler No: 1’de bulunan Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğü (İhale İl Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır.)

Yapılacağı Tarih/Saat: Yukarıda belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı yapılacaktır.

Usulü:2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü.

Son Teklif Verme Tarih/Saati: 31/05/2017 Çarşamba Günü ihale saatine kadar.

İhaleye Katılma Belgeleri:

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri zarf içerisinde komisyona sunacaklardır.

Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası.

Gerçek kişi istekliler;

1 - Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi.

2 - Noter tasdikli imza beyannamesi.

3 - T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti.

4 - Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

Tüzel Kişi İstekliler;

1) Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu (statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan) gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti. Belirtilen ifadenin olmaması durumunda ticaret sicil gazetesinde 5686 sayılı yasanın 4/2. maddesine göre statü değişikliği yapacağına dair taahhütname.

2) Yönetimin onaylı imza sirküleri.

3) İhaleye tüzel kişilik adına, yetkili olarak katılacakların noter tasdikli yetki belgeleri ve imza sirküleri, vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri.

* İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen muhammen bedelin % 3’ü oranında geçici teminat.

(Ziraat Bankası TR 700001000021364301215012 İban nolu İl Özel İdare Hesabına yatırılacak)

* Kesinleşmiş Vergi Borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla alınmış belge.

* Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla alınmış belge.

* İhale bedeli ve KDV peşin olarak ödenecektir. Encümence taksitlendirme yapılması durumunda dahi İhale bedeline ilişkin KDV peşin olarak ödenecektir.

* Yukarıda belirtilen muhammen bedel tutarlarından KDV hariç olup ihale bedeli üzerinden KDV ayrıca ödenecektir.

* İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini en geç ihale saatine kadar, ihale komisyonu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

* Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

* İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedel tespitinde serbesttir.

* İlan olunur.

4462/1-1


KUZEYKENT MAHALLESİ 742 ADA 106-110-111-112 PARSELİN (TİCARET KONUT ALANI - E=3:00 3.125,22 M2) TEK OLARAK SATIŞI YAPILACAKTIR

Kastamonu Belediye Başkanlığından:

İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İLE İŞİN NEVİ VE MİKTARI

MADDE - 1 -)

Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Merkez Kuzeykent Mahallesi 742 ada 106-110-111-112 nolu parsellerin; Belediye Meclisinin 03.04.2017 tarih 47-48-49-50 nolu kararı ile Belediye Encümeninin 17.04.2017 tarih ve 211 nolu kararı gereğince, (TİCARET KONUT ALANI E=3:00) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile (4 adet parselin tek olarak ) satışı yapılacaktır.

ŞARTNAME VE EKLERİNİN TEMİNİ

MADDE - 2 -)

İsteklilerce İhale şartname ve eklerini hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde Kastamonu Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir veya Belediyemiz Tahsilat Servisine ihale dosya bedeli olan 150,00 TL (YüzelliTürkLirası) yatırılarak Emlak İstimlak Müdürlüğünden alınabilir.

İHALE YERİ VE TARİHİ

MADDE - 3 -)

İşin ihalesi 29.05.2017 tarihinde Pazartesi günü saat: 15:15’de Aktekke Mahallesi Barbaros Caddesi Ana Hizmet Binası Kat: 5’de bulunan Kastamonu Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, Belediye Encümen’i huzurunda yapılacaktır.

İŞİN TAHMİN EDİLEN BEDELİ

MADDE - 4 -)

İhaleye konu 4 adet parsellerin (tek olarak) toplam muhammen Bedeli 5.000.352,00-TL (Beşmilyonüçyüzelliki TürkLirası), bedel üzerinden Kapalı teklif usulü uygulanmak suretiyle satışı yapılacaktır.

 

MAHALLESİ

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ (M²)

MUHAMMEN BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT

KULLANIM AMACI

1- Kuzeykent

742

106

804,29 m²

1.286.864,00 TL

  39.000,00 TL

TİCARET KONUT E=3.00

2- Kuzeykent

742

110

1.347,78 m²

2.156.448,00 TL

  65.000,00 TL

TİCARET KONUT E=3.00

3- Kuzeykent

742

111

526,67 m²

   842.672,00 TL

  26.000,00 TL

TİCARET KONUT E=3.00

4- Kuzeykent

742

112

446,48 m²

   714.368,00 TL

  22.000,00 TL

TİCARET KONUT E=3.00

TOPLAM : (4 adet Parsel)

3.125,22 m²

5.000.352,00 TL

152.000,00 TL

TİCARET KONUT E=3.00

 

TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR

MADDE - 5 -)

5.1.) Geçici Teminat: İşin tahmin edilen muhammen bedeli 5.000.352,00 TL (Beşmilyon üçyüzelliikiTürkLirasınin %3’ü az olmamak üzere 152.000,00 TL (yüzelliikibin TürkLirası) dır.

5.2.) Geçici ve kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir.

a) Tedavüldeki Türk Parası,

b) Maliye Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek bankaların verecekleri süresiz ve 2886 Sayılı Kanunun 27. maddesine uygun olarak düzenlenmiş banka teminat mektupları,

c) Devlet Tahvilleri ve Hazine kefaletine haiz tahviller ve Hazine Mektupları,

5.3.) İhaleye kabul edilmeyen veya çekilen yada kazanamayanların geçici teminatları, yetkilinin dilekçe ile müracaatında iade edilir.

5.4) İhaleye katılmak isteyenler, belirtilen miktardaki geçici teminatlarını ihale günü en geç saat: 14:00’e kadar, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne, Vakıfbank Kastamonu Şubesi Belediye Başkanlığı Hesabına yatırmaları veya milli bankalardan birinden bu bedel kadar teminat mektubu getirmeleri şarttır. İhale günü saat: 14:00’den sonra teminat ve ihale dosyası kabul edilmez. Teminat ve ihale dosya bedeli yatırmayanlar ihaleye iştirak ettirilmezler.

İHALE TEKLİF ŞARTLARI

MADDE - 6 -) İhale teklif ve şartlar şartnamelerde belirtilmiştir.

İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER VE TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI

MADDE - 7 -)

A) İç zarf: İç zarf teklif mektubunu içerecektir.

Teklif mektuplarında şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiği yazılacaktır.

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda belirtilen rakamın yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Ortak girişim tarafından verilen teklif mektuplarının, ortakların tamamı veya vekil tayin etmişlerse vekilleri tarafından imzalanması gerekir.

Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılacaktır.

Teklif mektubu iç zarfın içerisine konulduktan sonra, iç zarf kapatılacak ve iç zarfın üzerine, isteklinin, adı soyadı/ticari unvanı ve tebligata esas açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri, istekli tarafından imzalanacak veya mühürlenecektir.

B) Dış Zarf: Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

Teklifi ihtiva eden kapatılmış mühürlenmiş / imzalanmış iç zarf ve başvuru dilekçesi ile birlikte;

A) Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)

B) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi;. (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

C) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri; (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

D) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza beyannamesi, (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

E) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için düzenlenmiş Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi vermesi.

F) İlan tarihinde (ay içinde) vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.

G) İlan tarihinde (ay içinde) ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.

H) Kastamonu Belediyesi adına, Vakıfbank Kastamonu Şubesinin (TR 02 0001 5001 5800 7287 9710 37) no lu hesabına geçici teminat olarak nakit yatırılmış Banka dekontu, Mali Hizmetler Müdürlüğüne geçici teminat olarak nakit yatırılmış tahsilat makbuzu veya Kastamonu Belediyesi adına alınmış yukarıda tutarı belirtilen geçici teminat mektubu.(60 gün vadeli) İsteklinin Ortak Girişim olması halinde toplam teminat miktarı ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

I) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (A.B.C.D.E.F.G) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

J) İhale dokümanı satın alındığına dair belge. (Kastamonu Belediyesi veznelerine yatırılabilir.)

Tüm belgeler istenilen şekilde hazırlanıp dış zarfın içine konulduktan sonra zarf kapatılıp istekli tarafından imzalanacak veya mühürlenecektir. Üzerine isteklinin adı-soyadı/ticari unvanı, açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılacaktır.

İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

MADDE - 8 -)

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6.maddesinde yazılı kimseler ile geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağa uymayarak ihaleye katılanlar üzerine, ihale yapılmış olsa dahi ihale iptal edilerek geçici teminatı irad kaydedilir. Sözleşme yapılmış olması halinde de sözleşme feshedilerek kesin teminatı irad kaydedilir.

TEKLİFLERİN VERİLMESİ

MADDE -9 -)

9.1) Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç ihale günü saat: 14:00 ’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında, Aktekke Mahallesi Barbaros Caddesi No:5’deki Kastamonu Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne verilecektir. Teklifler tamamlanmak veya değiştirilmek maksadıyla geri alınamaz.

9.2) Teklifler iadeli taahhütlü olarak ta gönderilebilir.

9.3) Telgraf ile yapılan müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmez.

9.4) Saat ayarında; Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayar esastır.

MADDE - 10 -) Söz konusu ihale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun’ na göre düzenlenmiş olup, istenen bütün bilgi ve belgelerin (teklif mektupları ve geçici teminatlar dahil) bu kanuna uygun olması gerekmektedir. Ayrıca istenen bütün belgeler, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.

MADDE - 11 -) İşbu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, Kuzeykent Mahallesi 742 ada 106-110-111-112 parseller toplam muhammen bedel üzerinden tek olarak (Ticaret Konut E=3:00) satışı yapılacak olup, ihale şartnameleri hükümleri uygulanacaktır.

MADDE - 12 -) Belediye Encümeni 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 29. maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

İlan olunur.

4463/1-1


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

Niksar Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satış ihalesi yapılacaktır.

1 - Encümen Kayıt No                            :  02.05.2017/17-98

2 - Taşınmaza dair bilgiler:

a) İli                                                        :  Tokat

b) İlçesi                                                  :  Niksar

c) Ada No                                              :  171

d) Parsel                                                 :  57

e) Satışa Konu Belediye Hisse oranı      :  Tamamı

f) Adres                                                  :  Kılıçarslan Mahallesi (Kapalı Semt Pazarı ve Kapalı Otopark Projesi)

 

İHALEYE ÇIKARILAN İŞYERLERİNİN

S.N

Katlar

Bağımsız Bölüm No

Nitelik

Arsa Payı

M2

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

Tarih

Saat

1

2. Normal Kat

6

İşyeri

682380975/30265669621

158

632.000,00

18.960,00

20.06.2017

10.15

2

2. Normal Kat

8

İşyeri

479394229/30265669621

111

444.000,00

13.320,00

20.06.2017

10.45

3

2. Normal Kat

9

İşyeri

479394229/30265669621

111

444.000,00

13.320,00

20.06.2017

11.15

4

2.+3. Normal ve Çatı Katı

11

İşyeri

466437629/30265669621

108

648.000,00

19.440,00

20.06.2017

11.45

 

3- İhale tarih                                           :  20.06.2017

4 - İhalenin Yapılacağı Yer                    :  Niksar Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu

5 - Telefon - Faks                                   :  0 356 527 8151-146 / 0356 527 6370

6 - İhale Usulü                                       :  2886 Sayılı Kanunun 35/C maddesine istinaden Açık teklif usulü

7 - İhale Şartnamesi                                :  Niksar Belediye Başkanlığı Mali Hizm. Müdürlüğünden temin edilebilir.

8 - İhaleye Katılmak isteyenlerden İstenilen Belgeler:

a) Gerçek Kişiler

1 - Nüfus Cüzdan Sureti

2 - İkametgah Belgesi

3 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Geçici teminat

4 - Vekaleten katılınması halinde Noter tastikli Vekaletname

b) Tüzel Kişiler

1 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içerisinde düzenlenmiş noter tastikli imza sirküleri

2 - Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

3 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Geçici teminat

4 - Vekaleten katılınması halinde Noter tastikli Vekaletname

9 - İhaleye katılmak isteyenlerin İhale saatinden önce İhale Şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de Şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İlanen duyurulur.

4393/1-1