15 Mayıs 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30067

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TÜRKÇE-İNGİLİZCE ÇEVİRİ VE DÜZENLEME HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden:


2017 YILI HEK TAŞITLAR VE HURDA MALZEMELERİN MÜBADELESİ YAPILACAKTIR

Artvin İl Emniyet Müdürlüğünden:


MADENİ YAĞ SATIN ALINACAKTIR

Burdur Şeker Fabrikasından:


PATLATMA HİZMETİ ALINACAKTIR

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:


TTK İHTİYACI OLARAK BASINÇLI HAVALI CARASKAL 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

Aksaray İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

İstanbul İli, Üsküdar Belediye Başkanlığından:


100 ADET KIYAFET TOPLAMA KUTUSU SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TÜRKÇE-İNGİLİZCE ÇEVİRİ VE DÜZENLEME HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden:

3 kalem Türkçe-İngilizce Çeviri ve Düzenleme Hizmeti Alımı, hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca yerli ve yabancı isteklilerden tedarik edilmek üzere Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                :  2017/226221

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil/Gaziantep/TÜRKİYE

b) Telefon ve faks numarası   :  (342) 360 11 85 ve (342) 360 17 01

c) Elektronik posta adresi       :  arsfon@gantep.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi                     :  http://bap.gantep.edu.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Türkçe-İngilizce Çeviri Hizmeti                      730000 kelime

                                                  Düzenleme Hizmeti (Proofreading)                150000 kelime

                                                  Normal Düzenleme (Redaksiyon)                  100000 kelime

b) Yapılacağı yer                    :  ---

c) Süresi                                 :  2 yıl

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Toplantı salonu

b) Tarihi ve saati                     :  01/06/2017/10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan Birim Teklif Bedel İdari Şartnamesi madde 7.1’ den görülebilir.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan Birim Teklif Bedel İdari Şartnamesi madde 7.4’den görülebilir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan Birim Teklif Bedel İdari Şartnamesi madde 7.5’den görülebilir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan Birim Teklif Bedel İdari Şartnamesi madde 7.6’dan görülebilir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, İdarenin http://bap.gantep.edu.tr adresinde görülebilir ve 50,00.-TL (Elli Türk Lirası) Doküman bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Halk Bankası Gaziantep Üniversite şubesi nezdindeki TR85 0001 2001 3380 0080 0000 01 nolu hesaba yatırmak zorundadır.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Başvurular; İhalenin yapılacağı saate kadar Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Yönetimi Birimi Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil/GAZİANTEP/TÜRKİYE adresine elden teslim edecektir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (atmış) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

4406/1-1


2017 YILI HEK TAŞITLAR VE HURDA MALZEMELERİN MÜBADELESİ YAPILACAKTIR

Artvin İl Emniyet Müdürlüğünden:

4645 sayılı Kanun ve bu kanuna istinaden yayımlanan Artvin İl Emniyet Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmeliğin 38’inci maddesi uyarınca hek taşıtların ve hurda malzemelerin mübadelesi yapılacaktır.

1 - İdarenin;

a) Adı                                                                              :  Artvin İl Emniyet Müdürlüğü

a) Adresi                                                                         :  Artvin İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Yeni Mah. Edip Dinç Sk. No: 1 Merkez/ARTVİN

b) Telefon ve faks numarası                                            :  0 466 212 35 11 (6423) - Fax: 0 466 212 72 87

c) Elektronik posta adresi                                                :  artvinlojistik@egm.gov.tr

2 - Mübadele Konusu İdare Tarafından Verilecek Malın;

Adı, niteliği, türü ve miktarı                                            :  1- 22 adet muhtelif marka ve model taşıt

                                                                                           2- 12.400 kg muhtelif hurda malzeme

Durumu ve özellikleri (mübadelesi yapılacak taşıtların modeli, markası, motor hacmi ve gücü, kilometresi, faal olup olmadığı ve hasar durumu ile malın cinsi, markası,

modeli, miktarı ve faal olup olmadığı)                             :  Mübadelesi yapılacak HEK, Hurda ve Ekonomik Ömrünü Doldurmuş taşıtların ve hurda malzemelerin durum ve özelliği ile ilgili bilgiler mübadele şartnamesinde veya idarede görülebilir.

3 - Mübadele Konusu İdare Tarafından Alınacak Malın;

Adı, niteliği, türü ve miktarı                                            :  1- (2 Adet) Dacia Duster Laureate 4*4 - 1.5dCi 110bg

                                                                                           2- (1 Adet) Ford Tourneo Custom 2.2L Duratorq TDCi Titanium Plus

                                                                                           3- (40 adet) Lassa 195/65/15 Ebatında Yazlık Lastik

                                                                                           4- (40 adet) Lassa 195/65/15 Ebatında Kışlık Lastik

                                                                                           5- (8 adet) Lassa 215/65/16 Ebatında Yazlık Lastik

                                                                                           6- (8 adet) Lassa 215/65/16 Ebatında Kışlık Lastik

Durumu ve özellikleri                                                      :  Taşıtlar 2017 model, kullanılmamış olacaktır.

4 - İdare Tarafından Alınacak Malın/

    Malların Teslim Etme yeri                                           :  Artvin İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğüne (Yeni Mah. Edip Dinç Sk. No: 1 Merkez/ARTVİN) adresine bir defada teslim edilecektir.

5 - İdare Tarafından Verilecek Malın/

    Malların Teslim Alma yeri                                          :  Mübadele karşılığı verilecek mallar Artvin İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Müdürlüğü Yeni Mah. Edip Dinç Sk. No: 1 Merkez/ARTVİN adresinden teslim alınacaktır.

6 - Mübadelenin;

a) Yapılacağı yer                                                             :  Artvin İl Emniyet Müdürlüğü Polisevi Şube Müdürlüğü Gaffar Okkan Toplantı Salonu Yeni Mah. Edip Dinç Sk. No: 1 Merkez/ARTVİN

b) Tarihi ve saati                                                              :  01/06/2017 günü saat: 10:00

7 - Değer Tespit Komisyonu Tarafından

    Belirlenen Tahmini Bedel                                            :  292.970,00 TL (İkiYüzDoksanİkiBinDokuzYüz Yetmiş TL)

8 - İdare Tarafından Alınacak Malın/

     Malların Tahmini Bedeli                                             :  294.020,00 (İkiYüzDoksanDörtBinYirmi) TL

9 - Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:

Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin;

a) Mübadele Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

b) Mübadele Şartnamesinde belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun idare tarafından alınacak mala ait tahmini bedelin %3’ünden (en az 8.820,6-TL) az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya mübadele tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya mübadele tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

ç) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair;

1) Gerçek kişi olması halinde; kendisinin,

2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, Kollektif Şirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin, Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden alınacak adli sicil belgesi, istenir.

10 - Mübadele, şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

11 - Mübadele şartnamesi hazırlanmış olup, mübadele dokümanı Artvin İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Yeni Mah. Edip Dinç Sk. No: 1 Merkez/ARTVİN adresinde görülebilir ve 75,00-TL (YetmişBeş Türk lirası) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.

12 - Teklifler, 01/06/2017 günü saat: 10:00’a kadar Artvin İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Yeni Mah. Edip Dinç Sk. No: 1 Merkez/ARTVİN adresine verilecektir.

13 - Mübadele işlemi; yazılı tekliflerin alınmasının ardından, isteklilerin pey tekliflerini açık artırma usulü ile mübadele komisyonu önünde sözlü olarak belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir.

14 - Sözleşme yapılacaktır. Ancak, sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir.

15 - Bu işin tamamına teklif verilecek olup, kısmi teklif verilmeyecektir.

16 - İlan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09:30 ile 16:30 saatleri arasında; mübadelesi yapılacak olan HEK taşıtlar ve hurda malzemeler Artvin İl Emniyet Lojistik Şube Müdürlüğü Yeni Mah. Edip Dinç Sk. No: 1 Merkez/ARTVİN adresinde görülebilir.

17 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, mübadele tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

18 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

4392/1-1


MADENİ YAĞ SATIN ALINACAKTIR

Burdur Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız ihtiyacı olan madeni yağ temini ihalesi Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                                      :  2017/231778

1 - İdarenin

a) Adresi                                                       :  Şeker Fabrikası Müdürlüğü-Şekerevleri Mah. Yunus Emre Cad. Kapı No: 2   15220 BURDUR

b) Telefon ve faks numarası                         :  0 248 233 19 35 - 0 248 233 12 67

2 - İhale konusu Hizmetin

a) Adı                                                           :  Fabrikamız ihtiyacı olan madeni yağ temini

b) Niteliği ve miktarı                                     :  Aşağıdaki tabloda gösterilen malzemenin, şartname ve sözleşmede belirtilen şartlar dahilinde Fabrikamız Malzeme Ambarına teslim edilmek üzere satın alınacaktır.

 

ADI EVSAFI

ÖLÇÜSÜ

EVSAFI

MİKTARI

1

Petrol Ofisi Sanayi Dişli Yağı

Kg

Gravis M68

740

2

Petrol Ofisi Sanayi Dişli Yağı

Kg

Gravis M220

740

3

Petrol Ofisi Sanayi Dişli Yağı

Kg

Gravis M320

740

4

Petrol Ofisi Sanayi Dişli Yağı

Kg

Gravis M460

185

5

Petrol Ofisi Kap Gres

Kg

Agrease NO:3

360

6

Petrol Ofisi Komprosör Oil

Kg

XT 46

925

7

Petrol Ofisi Türbin Yağı

Kg

M68

540

8

Petrol Ofisi Hidrolik Sistem Yağı

Kg

HD 46

9000

9

PO Motor Yağı

Kg

15W40

360

10

Shell Hidrolik Yağı

Kg

Tellus-S 2 M 46

370

11

Shell Hidrolik Yağı

Kg

Gadus S1 V160D2

90

12

Castrol Molub-Allay

Kg

8031/6000

362

13

Castrol Hyspin

Kg

AWS 100

370

14

Sentetik Dişli Yağı

Mobil Grease XHP 222

40

15

Şanzıman Yağı

Kg

Mobil ATF 220

360

 

3 - İhale Konusu malın teslim yeri                :  Burdur Şeker Fabrikası Malzeme Ambarı

4 - İhale dokümanın görülmesi  ve temini     :

a) İhale dokümanının görüleceği yer             :  Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi

b) İhale dokümanının satın

    alınabileceği yer                                        :  Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi

c) İhale dokümanının satış  bedeli

     (KDV dahil)                                            :  TL 100,00

5 - İhaleye ilişkin bilgiler ile son teklif verme tarih ve saati

a) Tekliflerin sunulacağı adres                      :  Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği

b) İhalenin yapılacağı adres                          :  Burdur Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

c) İhale (son teklif verme) tarihi                    :  01/06/2017 Perşembe Günü

d) İhale (son teklif verme) saati                    :  Saat 10.00

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

8 - Mezkur mal alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

4418/1-1


PATLATMA HİZMETİ ALINACAKTIR

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                        :  2017/233705

1 - İdarenin

a) Adı                                     :  Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü

Adresi                                     :  Hipodrom Cad. No: 12    06330 Yenimahalle/ANKARA

Tel ve faks                              :  Tel (0312) 540 10 00    Faks (0312) 540 16 60

Elektronik posta adresi           :  tkisatinalma@tki.gov.tr.

2 - İhale Konusu Hizmetin;

a) Adı                                     :  E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Soma, Deniş ve Eynez Açık Ocak panolarında İdare tarafından hazırlanacak delikler için gerekli patlayıcı maddelerin ve malzemelerin temini, hazırlanması, nakli, deliklere şarj edilmesi, sıkılanması ve patlatılması.

b) (Fiziki) Miktarı ve Türü     :  2.200 ton Anfo, 300 ton Emülsiyon, Jel Bulamaç (Slurry) Tip Patlayıcı

c) Yapılacağı yer                     :  TKİ EGE Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Soma/MANİSA

d) İşin Süresi                          :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) takvim günü içinde yer teslimi yapılacak olup, yer teslimini müteakip 60 (altmış) gün içinde işe başlanacaktır. İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 525 (beşyüzyirmibeş) takvim günüdür.

3 - İhalenin yapılacağı yer       :  T.K.İ. Genel Müdürlüğü Hipodrom Caddesi No: 12   06330 Yenimahalle Ankara (İhale Komisyonu Başkanlığı Toplantı Salonu Kat: 2)

4 - İhale Tarih ve Saati            :  15.06.2017 14.00

5 - İhale Dokümanının Görülmesi ve temini:

a) İhale dokümanı TKİ Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı Kat: 11 Oda No: 1108 Hipodrom Caddesi No: 12 Yenimahalle/Ankara adresinde bedelsiz olarak görülebilir ve bedeli karşılığı temin edilir.

b) İhale dokümanı bedeli 100,-TL (KDV dahil) dir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saatte TKİ Genel Müdürlüğü Genel Evrak ve Arşiv Şefliğine verilebileceği gibi İadeli - Taahhütlü Posta vasıtasıyla’da gönderilebilir.

İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici Teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 30 günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.

8 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

9 - İdaremiz bu ihale ile ilgili olarak; Ceza ve İhalelerden Yasaklama Hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabii değildir.

10 - Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üyeliği zorunludur.

4408/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK BASINÇLI HAVALI CARASKAL 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2  ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası         :  Tel: 0 372 252 40 00 (70 hat)  -  Fax: 0 372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  satinalma@ taskomuru.gov.tr.

2 - İhale konusu işin nev’i               Malzemenin Cinsi:                                 Miktarı:

a) Niteliği, türü ve miktarı                Basınçlı Havalı Caraskal                      2 KALEM

                                                                                                                      (12 Adet)

b) Teslim yeri                               :  Yerli yükleniciler için: TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarı

                                                         Yabancı yükleniciler için: Sözleşmede belirtilen teslim limanı

c) Teslim tarihi                              :  Yerli yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren 150 takvim günüdür.

                                                         Yabancı yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 150 takvim günüdür.

3 - İhalenin                                  

a) Yapılacağı yer                           :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                           :  21.06.2017 Çarşamba saat 15:00

c) Dosya no                                  :  33–TTK/ 1533

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

ğ) Firmalar teklif ettikleri caraskal tipleri için GRUP-I (metan) ortamında kullanıma uygun olduğu belirtilen ATEX Belgesini (AB Uygunluk Beyanı + Akredite Kuruluş Belgesi) İdari Şartnamenin 7.3 maddesine uygun olarak teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,

i) Şartnamenin 16.maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilebilecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad.(Aşkaabat Cad.) 19. Sok. No: 22 Bahçelievler /ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 70,00 TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 21.06.2017 Çarşamba saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir

13.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

4442/1-1


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

Aksaray İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

İlimiz sınırları içerisinde yer alan aşağıda belirtilen 7 adet Jeotermal Kaynak Arama sahası 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. Maddesinin 2. bendinde belirtilen şartları taşıyanlar arasında 3 yıl süre ile arama ruhsatı verilmesi amacıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü (Artırma) ile ihale edilecektir.

Şartname mesai saatleri içinde İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden müracaatla bedelsiz olarak görülebilir ve İhaleye katılmak için 120 TL karşılığında alınabilir.

İhale 31.05.2017 Çarşamba günü saat 11.00’da Aksaray İl Özel İdaresi Toplantı salonunda İl Encümeni tarafından 1. sıradan başlayarak yapılacaktır.

 

RUHSAT NUMARASI

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ

ALANI (Hektar)

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

RUHSAT SÜRESİ

2012680010

Aksaray

Güzelyurt

Alanyurt

4993.43

98,420.51 ¨

2,952.62 ¨

31.5.2017

11:00

3 Yıl

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları;

Paftalar:

L32b4, L32a3

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

7. Nokta

8. Nokta

 

Sağa (Y)

607503

616971

616968

616996

615115

614284

612621

612000

 

Yukarı (X)

4247910

4248083

4242485

4240005

4239927

4240658

4240776

4242500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUHSAT NUMARASI

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ

ALANI (Hektar)

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

RUHSAT SÜRESİ

2015680003

Aksaray

Eskil

Eşmekaya

2947.33

58,091.87 ¨

1,742.76 ¨

31.5.2017

11:00

3 Yıl

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları;

Paftalar:

L31d1, L30c2,

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

7. Nokta

 

 

Sağa (Y)

542000

542000

540000

540000

541528

544273

544828

 

 

Yukarı (X)

4224000

4220000

4221000

4231000

4230999

4225315

4223999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUHSAT NUMARASI

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ

ALANI (Hektar)

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

RUHSAT SÜRESİ

2013680005

Aksaray

Güzelyurt

Ihlara

4336.46

85,471.63 ¨

2,564.15 ¨

31.5.2017

11:00

3 Yıl

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları;

Paftalar:

L32a3, L32b4, L32c1, L32d2

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

7. Nokta

8. Nokta

 

Sağa (Y)

609178

607709

608122

617593

617573

617110

615337

615363

 

Yukarı (X)

4230000

4234637

4235926

4235290

4235226

4235229

4263217

4231627

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUHSAT NUMARASI

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ

ALANI (Hektar)

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

RUHSAT SÜRESİ

2015680001

Aksaray

Merkez

Sultanhanı

3792.76

74,755.30 ¨

2,242.66 ¨

31.5.2017

11:00

3 Yıl

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları;

Paftalar:

L31d1, L31d2, L31d3, L31d4,

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

 

 

 

 

 

Sağa (Y)

556000

551855

549385

550323

556000

 

 

 

 

Yukarı (X)

4215000

4214999

4221654

4222000

4222000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUHSAT NUMARASI

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ

ALANI (Hektar)

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

RUHSAT SÜRESİ

2015680002

Aksaray

Eskil

Güneşli

3013.5

59,396.09 ¨

1,781.88 ¨

31.5.2017

11:00

3 Yıl

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları;

Paftalar:

L31d1, L30c2, L30c3, L31d4,

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

 

 

 

 

 

Sağa (Y)

542000

542000

544828

547782

 

 

 

 

 

Yukarı (X)

4217000

4224000

4223999

4216999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUHSAT NUMARASI

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ

ALANI (Hektar)

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

RUHSAT SÜRESİ

2015680003

Aksaray

Eskil

Eşmekaya

2947.33

58,091.87 ¨

1,742.76 ¨

31.5.2017

11:00

3 Yıl

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları;

Paftalar:

L31d1, L30c2,

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

7. Nokta

 

 

Sağa (Y)

542000

542000

540000

540000

541528

544273

544828

 

 

Yukarı (X)

4224000

4220000

4221000

4231000

4230999

4225315

4223999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUHSAT NUMARASI

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ

ALANI (Hektar)

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

RUHSAT SÜRESİ

2016680003

Aksaray

Güzelyurt

Yaprakhisar

2308.55

45,501.52 ¨

1,365.05 ¨

31.5.2017

11:00

3 Yıl

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları;

Paftalar:

L32a3, L32b4

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

7. Nokta

8. Nokta

9. Nokta

Sağa (Y)

606000

609122

610090

611477

609319

608000

608000

607017

606000

Yukarı (X)

4245000

4245000

4244796

4241673

4240946

4240000

4238646

4238457

4241000

 

İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için;

Gerçek Kişiler;

a) TC. Kimlik Numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı sureti.

b) Vergi dairesinden alınmış, vergi numarasını gösterir belge.

c) Tebligat için kanuni ikametgâh belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi.

d) Onaylı İmza Sirküleri.

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

f) Her sayfası imzalanmış olan Şartname.

g) Bu şartnamede belirlenen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (Vakıfbank Aksaray Şubesi TR11 0001 5001 5800 7261 6104 46) veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu.

h) İhale dokümanının alındığına dair 120.-TL’lik banka makbuzu.

Tüzel Kişiler;

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi.

b) Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu (statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan) gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti. Belirtilen ifadenin olmaması durumunda ticaret sicil gazetesinde 5686 sayılı yasanın 4/2. maddesine göre statü değişikliği yapacağına dair taahhütname.

c) Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha (onaylı).

d) İhaleye tüzel kişilik adına, yetkili olarak katılacakların noter tasdikli yetki belgeleri ve imza sirküleri, vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri.

e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu.

f) Her sayfası imzalanmış olan Şartname.

g) İhale dokümanının alındığına dair 120.-TL’lik makbuz.

İstekliler istenen belgeleri ihale günü en son saat 11.00’a kadar İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığına vereceklerdir. Ayrıca İstekliler ihale günü saat 11.00’a kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 37. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla ihale komisyonuna gönderebilirler.

* İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedel tespitinde serbesttir.

İlan olunur.

4183/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

İstanbul İli, Üsküdar Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda tabloda nitelikleri belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile satılacaktır.

 

İl - İlçe Mahalle

Pafta No

Ada No

Parsel No

Alanı (m²)

Cinsi

İmar Durumu

Muhammen Satış Bedeli

Geçici Teminat Bedeli

İhale Tarihi

İhale Saati

İstanbul /Üsküdar/ Çengelköy

194

863

42

1.079,21

Arsa

Konut Alanı

7.014.865,00 TL + KDV

215.000,00 TL

25.05.2017

10:00

İstanbul/Üsküdar / Kandilli

163

2636

4

1.887,17

Arsa

Konut Alanı

11.323,020,00 TL + KDV

340.000,00 TL

25.05.2017

10:30

 

2 - İhale Üsküdar Belediye Encümen Salonunda 25.05.2017 tarihinde Perşembe günü sırası ile saat 10.00-10:30’da Üsküdar Belediye Encümenince yapılacaktır.

3 - Taşınmaz mal satış şartnamesi Üsküdar Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden görülebilir ve 500,00-TL (Beşyüztürklirası) ücret karşılığında satın alınabilir.

4 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

a) 2886 sayılı Kanunun 37.maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu,

b) Geçici teminat; İstekliler söz konusu gayrimenkulün satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmazın muhammen bedelinin en az %3’ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminat veya banka teminat mektubu vereceklerdir.

c) İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır.

d) İhale dosyasının (şartname) idareden satın aldığına dair dosya alındı makbuzunun aslını vermesi.

e) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.

f) Nüfus cüzdanı sureti, Noterden tasdikli imza beyannamesi, (Gerçek kişiler için),

g) İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış İkametgah Belgesi (Gerçek kişiler için)

h) Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi

i) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,

j) İsteklilerin şirket olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

k) Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri

l) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.

m) Ülkemizde yabancıların mülk edinmesi konusunda yasal mevzuat dahilinde herhangi bir engelleyici hüküm bulunmaması koşullarında T.C. uyruğunda olmayan yabancıların ihaleye iştirak etmesi halinde verecekleri her türlü teminatlarda (geçici, v.s. gibi) yerli bankalar veya özel finans kurumlarının kontrgarantisi (Counterguarantee) istenecektir. Ayrıca bu yabancı istekliler idareye sunacakları her türlü belgeleri, yeminli tercüman bürolarında Türkçe’ye çevirmek zorundadır.

5 - İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçlar, ipotek masrafları ve diğer giderleri ödemek alıcıya aittir.

6 - Taşınmazın satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 25.05.2017 tarihinde Perşembe günü saat 09.30’a kadar Üsküdar Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdaresinin saat ayarı esastır.

7 - İhale bedeli peşin tahsil edilecektir.

8 - İhale komisyonu (Belediye Encümeni), gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

İlan olunur.

4437/1-1


100 ADET KIYAFET TOPLAMA KUTUSU SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

 

Sıra No

Malzemenin Cinsi

Miktarı

Birimi

Açıklama

1

Kıyafet Toplama Kutusu

100

Adet

Teknik Şartnamesine Göre

1 - Türk Kızılayı ihtiyacını karşılamak üzere yukarıdaki tabloda belirtilen 1 kalem “KIYAFET TOPLAMA KUTUSU” “kapalı zarfla teklif alınmak ve aynı gün açık eksiltme yapılmak sureti” ile satın alınacaktır.

2 - Firmalar teklif ettikleri her bir malzeme için teklif edilen fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İdari ve teknik şartname/ teknik çizime www.kizilay.org.tr /ihale ilanları adresinden ulaşılabilecek ve temin edilebilecektir.

4 - Firmaların kapalı tekliflerini ve ihaleye giriş evraklarınızı idari şartnamede belirtildiği şekilde en geç 08 HAZİRAN 2017 günü saat 11:00’a kadar Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Ataç 1. Sok. No: 32 Kızılay/ANKARA adresindeki Evrak birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale 08 HAZİRAN 2017 tarih ve saat 14:30’da Türk Kızılayı Cad. No:6 Etimesgut/ANKARA adresindeki Yerleşim Sistemler/Sistemler Yönetimi Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

4387/1-1