12 Mayıs 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30064

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Çankaya Belediye Başkanlığından:

İzmir Büyükşehir Belediyesinden:

Yüksek Öğretim Kurumundan:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden:

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kadir Has Üniversitesinden:

Çankaya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Okan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Bozkurt Ocakları Vakfı.

VAKFEDENLER: Nevin Yılmaz.

VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul 17. Asliye Hukuk Mahkemesinin 27.04.2017 tarihinde kesinleşen 14.04.2017 tarihli tavzih kararlı 30.03.2017 tarihli ve E: 2016/518, K: 2017/196 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Vakıf Milli Kültürün (hars) ahlak ve fikir hayatının geliştirilmesi, Milli Birliğin kuvvetlendirilmesi, toplum yapısının sağlamlaştırılması ve Türklüğün yüceltilmesi amacıyla kurulmuştur.

VAKFIN MAL VARLIĞI: Manisa İli, Saruhanlı İlçesi, Çullugörece Mahallesi, Işıklar Mevkii, 374 parsel sayılı taşınmaz ve 5.050,00 TL (BeşBinElliTürkLirası) nakit.

YÖNETİM KURULU: Nevin Yılmaz, Ayşe Yılmaz, Birdal Alış, Canan Özdemir, Ahmet Korük, Emine Gözde Caymaz, Cihat Caymaz, Alperen Korük, Cafer Şahintepe.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakların akıbeti hususunda söz ve karar yetkisi kurucu mütevelli heyeti başkanının tasarrufundadır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

4307/1-1

—————

VAKFIN ADI: Bodrum Yaşam Vakfı.

VAKFEDENLER : Ahmet İĞDİRLİĞİL, Cevdet Gökhan UNAN, Meral ÖZDEŞ, Fatma CİNGÖZ, Mustafa PAŞALI, Şadiye Asuman ALKAN, Ali ÇALIKOĞLU, Yücel ZİYLAN, Muammer Mehmet KAYA, Yıldırım YILMAZ, Memet ATEŞ, Aytekin Cengiz MACUN, Tekin Kaya YALÇIN, Tuğrul ACAR, Tuğcan ALTUĞ, Nebahat TOKGÖZ, Osman Aziz BAŞAN, Erol Layter KORKMAZ, Ayça DENİZER, Semiha GÜRSEL, Hülya AŞKIN, Semih ADIYAMAN, İbrahim ATMACA, Mehmet TOSUN, Ahmet GÜMÜŞ, Alev ŞAHİN, Camille ŞAHİN, Ali ÖZTÜRK, Mustafa Muik GÖZÜBÜYÜK, Arslan KAYA, Zafer TANGİL, Yalın DEMİRCİ.

VAKFIN İKAMETGAHI: MUĞLA

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Bodrum 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 20/03/2017 tarihinde kesinleşen 17/02/2017 tarihli ve E: 2016/656, K: 2017/85 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Yaşlıların, sağlık barınma, sosyal, psikoloji, eğitim, kültür, sanat, iletişim, hobi ve spor gibi ihtiyaçlarını karşılayacak yaşam merkezleri kurmak ve bu suretle toplumun dinamik yapısı içinde daha mutlu ve daha huzurlu kalmalarını sağlamaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000 TL (altmışbin) Nakit.

YÖNETİM KURULU: Ahmet GÜMÜŞ, Tuğcan ALTUĞ, Aytekin Cengiz MACUN, Mustafa PAŞALI, Yücel ZİYLAN, Meral ÖZDEŞ, Ayça DENİZER.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Bodrum Sağlık Vakfına devredilecektir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

4308/1-1


Çankaya Belediye Başkanlığından:

İLANEN TEBLİGAT

MUHATABI   :  Bahattin ÖZKAN

ADRESİ          :  Bilinmiyor

Çukurambar Mahallesi, imarın 27564 ada 1-2 sayılı parseli üzerinde bulunan gecekondu ile ilgili Belediye Encümenince alınan 10.01.2017 gün ve 75 sayılı karar ile 16.058,77.- (On Altı Bin Elli Sekiz Lira Yetmiş Yedi Kuruş) TL. para cezası ve yıkım kararı hüküm altına alınmış, bahse konu kararlar tebliğ edilmek üzere adresine gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır.

Bu durumda Belediye Encümenince alınan kararın, 7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

4181/1/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

MUHATABI   :  Ayhan AVCI

ADRESİ          :  Bilinmiyor

Çukurambar Mahallesi, İmarın 27564 ada 1 sayılı parseli üzerinde bulunan gecekondu ile ilgili Belediye Encümenince alınan 10.01.2017 gün ve 82 sayılı karar ile 16.058,77.- (On Altı Bin Elli Sekiz Lira Yetmiş Yedi Kuruş) TL. para cezası ve yıkım kararı hüküm altına alınmış, bahse konu kararlar tebliğ edilmek üzere adresine gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır.

Bu durumda Belediye Encümenince alınan kararın, 7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

4181/2/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

MUHATABI   :  Mustafa GÜNGÖR

ADRESİ          :  Bilinmiyor

Çukurambar Mahallesi, İmarın 27564 ada 2 sayılı parseli üzerinde bulunan gecekondu ile ilgili Belediye Encümenince alınan 12.01.2017 gün ve 144 sayılı karar ile 16.058,77.- (On Altı Bin Elli Sekiz Lira Yetmiş Yedi Kuruş) TL. para cezası ve yıkım kararı hüküm altına alınmış, bahse konu kararlar tebliğ edilmek üzere adresine gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır.

Bu durumda Belediye Encümenince alınan kararın, 7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

4181/3/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

MUHATABI   :  Mehmet KAYABAŞI

ADRESİ          :  Bilinmiyor

Çukurambar Mahallesi, İmarın 27564 ada 2 sayılı parseli üzerinde bulunan gecekondu ile ilgili Belediye Encümenince alınan 12.01.2017 gün ve 145 sayılı karar ile 16.058,77.- (On Altı Bin Elli Sekiz Lira Yetmiş Yedi Kuruş) TL. para cezası ve yıkım kararı hüküm altına alınmış, bahse konu kararlar tebliğ edilmek üzere adresine gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan, kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır.

Bu durumda Belediye Encümenince alınan kararın, 7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

4181/4/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

MUHATABI   :  Hulusi ÖZDEMİR

ADRESİ          :  Bilinmiyor

Çukurambar Mahallesi, imarın 27564 ada 2 sayılı parseli üzerinde bulunan gecekondu ile ilgili Belediye Encümenince alınan 12.01.2017 gün ve 143 sayılı karar ile 16.058,77.- (On Altı Bin Elli Sekiz Lira Yetmiş Yedi Kuruş) TL. para cezası ve yıkım kararı hüküm altına alınmış, bahse konu kararlar tebliğ edilmek üzere adresine gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır.

Bu durumda Belediye Encümenince alınan kararın, 7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

4181/5/1-1


İzmir Büyükşehir Belediyesinden:

“ŞEHİT POLİS FETHİ SEKİN ULUSAL ANIT HEYKEL YARIŞMASI” SONUÇ METNİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğünün düzenlediği Şehit Polis Fethi Sekin Ulusal Anıt Heykel Yarışması, 05 Mayıs 2017 tarihinde sonuçlanmıştır. Yarışmada, 3 Başarı Ödülü ve 5 Mansiyon Ödülüne layık görülen 8 proje; Yrd. Doç. Oktay ŞAHİNLER (Jüri Başkanı), Yrd. Doç. Dr. Ahenk YILMAZ, Prof. Dr. Semra DAŞÇI, Hasibe VELİBEYOĞLU, Müge Deniz BAL, Serap GÜL ve Varol TOPAÇ'tan oluşan Jüri tarafından belirlenmiştir.

Birincilik Ödülü

• Can AKDAŞ

İkincilik Ödülü

• Ümit ÖZTÜRK

Üçüncülük Ödülü

• Hüseyin YÜCE

1. Mansiyon Ödülü

• Harun ATALAYMAN

2. Mansiyon Ödülü

• Derya ERSOY – Ali YALDIR – Zafer DAĞDEVİREN

3. Mansiyon Ödülü

• Ferit FURUNCU

4. Mansiyon Ödülü

• Hüsnü Ertuğ ATLI

5. Mansiyon Ödülü

• Müge OLÇUM

* Kolokyum ve Ödül Töreni 17 Mayıs 2017 günü saat 16:00'da Kültürpark 1 Nolu Hol'de yapılacaktır.

4305/1-1


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_1.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\9_Sayfa_1.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\9_Sayfa_2.jpg


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

İnönü Mahallesi 43444 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Şubesi İlan Panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

4373/1-1

—————

Çiğdemtepe Mahallesi 61124 ada 3 parseldeki trafo alanının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Şubesi İlan Panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

4374/1-1

—————

Emniyet Mahallesi 5928 ada 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Şubesi İlan Panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

4375/1-1


İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümüne “2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile “İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterleri”nin ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüde çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvuruların Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılması gerekmektedir.

 

Kod

Birim

Bölüm

Unvanı

Adet

Açıklama

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonomi

Profesör

1

Kurumsal Yönetim alanında yayınları bulunmak.

Kurumsal Yönetim alanında projeler yürütmüş olmak.

Ar&Ge destekli projeler yürütmüş olmak.

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 7. maddesinin 3. fıkrasındaki yabancı dil (İngilizce) koşulunu sağlanmış olmak.

 

İlanımızın detayına http://www.29mayis.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

4386/1-1


Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca ''Öğretim Üyesi'' alınacaktır.

 

Fakülte

Bölüm

Anabilim Dalı

Uzmanlık Alanı / Aranılan Şartlar

Kadro Sayısı

Kadro Unvanı

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Doçentliğini Patoloji Anabilim Dalında almış olmak.

1

PROF. DR.

 

Başvurular, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne şahsen/posta yolu ile yapılabilir.

İlana başvuru ile ilgili belge/bilgilere Üniversitemiz www.biruni.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

4378/1-1


Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

AVUKAT ALINACAKTIR

Üniversitemiz Rektörlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanan ve 25/03/2015 tarihli 29306 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre münhal bulunan 1 (bir) adet avukat kadrosuna sınavla atama yapılacaktır.

 

UNVANI

SINIFI

DERECESİ

ADET

AVUKAT

AHS

9

1

 

I - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

A) GENEL ŞARTLAR:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) 2016 yılında yapılan (Son Başvuru Tarihi İtibariyle Süresi Dolmamış) Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,,

c) Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

d) Avukat kadrosu için başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

II - BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvuru Formu (başvuru içi tıklayınız)

2 - Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği)

3 - Üç adet vesikalık fotoğraf

4 - 2016 KPSS (B) sonuç belgesinin barkotlu bilgisayar çıktısı

5 - Özgeçmiş

6 - Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği

* Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığınca da onaylanabilir.

* Posta ile yapılacak başvurularda evrakların resmi kurumlarca onaylı olması gerekmektedir.

III - GİRİŞ SINAVININ ŞEKLİ BAŞVURU ŞARTLARI YERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

 

Başvuru Yeri

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Zemin Kat - No: Z16 Melikgazi / KAYSERİ

0352 437 49 16 - 0352 207 66 66 - 10600

Başvuru Tarihi

12/05/2017 - 26/05/2017

Yazılı Sınav Yeri ve Tarihi

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü - 13/06/2017

Sözlü Sınav Yeri ve Tarihi

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü - 20/06/2017

 

Başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına 12/05/2017 – 26/05/2017 tarihleri arasında şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir. Sınav için öngörülen süre içerisinde yapılan başvuruları inceleyerek adayların aranan şartları taşıyıp taşımadıkları, Başvuru İnceleme Komisyonu tarafından değerlendirilecek olup, başvurusu kabul edilen adayların listesi Üniversitemizin www.erciyes.edu.tr sayfasından yayımlanacaktır.

Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılacak kadro sayısının beş katını geçmemek üzere, bir sıralama yapılarak yazılı sınava tabi tutulacaktır. (KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılacaktır.).Sıralamaya giren adaylar Üniversitemiz internet sayfasından (www.erciyes.edu.tr) duyurulacaktır.

IV - YAZILI SINAV KONULARI

a) Anayasa Hukuku

b) Medeni Hukuk

c) Borçlar Hukuku

d) Ticaret Hukuku

e) Medeni Usul Hukuku

f) İcra ve İflas Hukuku

g) İdare Hukuku

h) İdari Yargılama Hukuku

i) Ceza Hukuku

j) Ceza Usul Hukuku

k) İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

l) 2547 ve 2914 sayılı Kanunlar ve İlgili mevzuat

V - SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazılı sınavda yetmiş ve üzeri puan alan adaylardan ilan edilen boş kadro sayısının en çok dört katı aday yazılı sınav başarı sıralamasına göre sözlü sınava çağrılacaktır. (Çağırılacak olan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava çağırılır.) Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan alınması şarttır. Yazılı ve sözlü sınav notları ortalaması alınarak başarı notu bulunur. Başarı sıralaması, en yüksek not alandan başlamak üzere belirlenir.

VI - SÖZLÜ SINAV KONULARI

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı

e) Genel yetenek ve genel kültürü,

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler. Adaylar, Sınav Kurulu tarafından anılan yönetmeliğin 13. Maddesinin 4’cü fıkranın (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Kurulu ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

VII - SINAV SONUÇLARININ İLANI VE İTİRAZLAR

(1) Sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle sınav duyurusunda belirtilen avukat kadro sayısı kadar asıl aday ile bunların yarısı kadar yedek aday isimlerinden oluşturulan başarı listesi üniversitemizin internet sayfasından duyurulacaktır. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak bildirilir.

(2) Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay süreyle geçerlidir.

(3) Sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

(4) Duyuru tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar Sınav Kurulunca varsa sözlü sınav tarihinden önce ve herhalde en geç on beş gün içinde sonuçlandırılır.

VIII - GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

(1) Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

VIIII - AVUKAT KADROSUNA ATANMA İŞLEMLERİ

(1) Giriş sınavında başarılı olup asıl listede yer alanlardan, kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde istenen belgeleri ibraz edenler, avukat kadrosuna atanırlar.

(2) Adayların avukat kadrolarına atanmaları giriş sınavı başarı puan sıralamasına göre yapılır. Sınavda başarılı olup göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine, yeni bir sınav yapılana kadar ve her halükarda giriş sınavı sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç altı ay içinde, giriş sınavı başarı sırası dikkate alınarak yedek listeden atama yapılabilir.

(3) Gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz. Atamaları yapılmış ise bu atamalar iptal edilir. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayanlar veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve mazeretsiz başlamayanlar atama işleminden sarfınazar etmiş sayılırlar ve sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Atamaları yapılanların görevlerine başlamalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 nci ve 63 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

4383/1-1


Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

AVUKAT ALIM İLANI

Üniversitemiz Hukuk Müşavirliğinde istihdam edilmek üzere, 18.03.2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 6. Maddesine dayanılarak hazırlanan ve 25/03/2015 tarihli ve 29306 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre münhal bulunan 2 (iki) adet avukat kadrosuna sözlü sınavla atama yapılacaktır.

 

Unvanı

Sınıfı

Derecesi

Adet

Avukat

A.H.S.

7

1

Avukat

A.H.S.

8

1

 

1 - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

A) GENEL ŞARTLAR:

a - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

b - 2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

c - Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

d - Avukat kadrosu için başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

2 - BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

a - Başvuru formu (Üniversitemiz internet sayfasından temin edilebilir.)

b - Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği)

c - 3 adet vesikalık fotoğraf

d - KPSS (B) sonuç belgesinin barkodlu çıktısı

e - Özgeçmiş

f - Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği

- Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığınca da onaylanabilir.

- Posta ile yapılacak başvurularda evrakların resmi kurumlarca onaylı olması gerekmektedir.

3 - GİRİŞ SINAVININ ŞEKLİ, BAŞVURU ŞARTLARI YERİ VE DEĞERLENDİRMESİ:

 

Başvuru Yeri

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Kat: 1 No: 111 Sarıçam/ADANA

0322 388 60 60 (2303)

İlk Başvuru Tarihi

12.05.2017

Son Başvuru Tarihi

12.06.2017

Sınav Yeri ve Tarihi

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü Rektörlük Toplantı Salonu Kat: 1 - 19.06.2017

 

Başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına 12.06.2017 Tarihine kadar şahsen ya da posta yoluyla yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Sınav sözlü olarak yapılacaktır. Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSS P3 puan türünden en yüksek puanı alan adaylardan başlamak ve atama yapılacak kadro sayısının beş katını geçmemek üzere bir sıralamaya tabi tutulur. KPSS P3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağırılacaktır. Sınav için öngörülen süre içinde yapılan başvuruları inceleyerek, adayların aranan şartları taşıyıp taşımadıkları, Başvuru İnceleme Komisyonu tarafından değerlendirilecek olup, başvurusu kabul edilen adayların listesi Üniversitemizin www.cu.edu.tr sayfasından yayımlanacaktır.

Sınavda adaylar;

a - Aşağıda V. Maddede belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b - Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c - Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

d - Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

e - Genel yetenek ve genel kültürü,

f - Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı

Yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecekler. Sınav sonuçları Üniversitemiz www.cu.edu.tr internet sitesinden duyurulacaktır.

4 - SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Başarı sıralaması, sınavda en yüksek not alan adaylardan başlanarak belirlenir. Sınav başarı notunun eşitliği durumunda KPSS P3 puanı yüksek olan aday, sıralamada üstte yer alır. Adaylar, sınav kurulu tarafından sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi için elli (50) puan, diğer şıklarda yazılı özelliklerin her biri için 10’ar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için, sınav kurulu üyelerinin yüz (100) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş (70) olması şarttır.

5 - SINAV KONULARI:

a - Anayasa Hukuku

b - Medeni Hukuk

c - Borçlar Hukuku

d - Ticaret Hukuku

e - Medeni Usul Hukuku

f - İcra ve İflas Hukuku

g - İdare Hukuku

h - İdari Yargılama Hukuku

i - Ceza Hukuku

j - Ceza Usul Hukuku

k - İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

6 - SINAV SONUÇLARININ İLANI VE İTİRAZLAR:

a - Sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle sınav duyurusunda belirtilen avukat kadro sayısı kadar asıl aday ile bunların yarısı kadar yedek aday isimlerinden oluşturulan başarı listesi Üniversitemizin internet sayfasından duyurulacaktır. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak bildirilecektir.

b - Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay süreyle geçerlidir.

c - Sınavda yetmiş (70) ve üzerinde puan almış olmak, sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

d - Duyuru tarihinden itibaren beş (5) iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar Sınav Kurulunca en geç on beş (15) gün içinde sonuçlandırılır.

7 - GERÇEĞE AYKIRI BEYAN:

a - Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

b - Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

8 - AVUKAT KADROSUNA ATANMA İŞLEMLERİ:

a - Giriş sınavında başarılı olup asıl listede yer alanlardan, kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde istenen belgeleri ibraz edenler avukat kadrosuna atanırlar.

b - Adayların avukat kadrolarına atanmaları giriş sınavı başarı puan sıralamasına göre yapılır. Sınavda başarılı olup göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevinden ayrılanların yerine, yeni bir sınav yapılana kadar ve her halükarda giriş sınavı sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç altı ay içinde, giriş sınavı başarı sırası dikkate alınarak yedek listeden atama yapılabilir.

c - Gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz. Atamaları yapılmış ise iptal edilir. Atama yapılması için kendilerine belirtilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayanlar veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayanlar atama işleminden sarfınazar etmiş sayılırlar ve sınav sonuçları kazanılmış hak teşkil etmez.

d - Atamaları yapılanların görevlerine başlamalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62. ve 63. Maddesi hükümleri uygulanır.

4363/1-1


Kadir Has Üniversitesinden:

İLETİŞİM FAKÜLTESİNE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz İletişim Fakültesi akademik birimlerinin aşağıda belirtilen Bölümün Doçent kadrolarına 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi kriterlerini yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Doçent alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Aranan Şartlar:

1 - Kadir Has Üniversitesi Akademik Personel İstihdam Yönergesine Doçent atanabilmek için gereken niteliklere sahip olmak,

2 - Sinema tarihi ve kuramları, küreselleşme, sinema endüstrileri, üretim çalışmaları ve çağdaş Türkiye sineması alanlarında yayınları ve ders tecrübesi olmak.

Adayların KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesine göre Ek-1 tablosundaki sıralamaya uygun hazırladıkları (Doçent adayları 4 takım) bilimsel dosyaları ve aşağıda listesi verilen evrakların bulunduğu başvuru dosyası ile birlikte Kadir Has Üniversitesi, Kadir Has Kampusü Personel Dairesi 34083-Cibali/İSTANBUL adresine ilan başvuru süresi içinde başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Adayların başvuru dosyasında bulunacak belgeler:

1 - Öğretim üyesi başvuru dilekçesi,

2 - Özgeçmiş (YÖK formatlı),

3 - Üniversitemiz web sayfasında (http://www.khas.edu.tr/1622/mevzuat) adresinde yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesine göre hazırlanacak Ek-1 ve Ek-2 tabloları,

Ek-1: Bu formda her madde ile ilgili yayın/diğer faaliyet vs. isimleri yazılacak.

Ek-2: Ek-1’de yazılan yayın/faaliyet vs. ile ilgili puanlar yazılacak.

4 - Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgelerin fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5 - Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge

6 - Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

(Günlük gazete ilan tarihinden en son tarihli olanı dikkate alınacaktır.)

 

Birimi

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

İletişim

Radyo, Televizyon ve Sinema

Doçent Doktor

1

Sinema tarihi ve kuramları, küreselleşme, sinema endüstrileri, üretim çalışmaları ve çağdaş Türkiye sineması alanlarında yayınları ve ders tecrübesi olmak.

 

Başvuru adresi:

Kadir Has Üniversitesi Cibali Kadir Has Kampusü

Personel Dairesi

34083-Cibali /İSTANBUL

4321/1-1


Çankaya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümlerine akademik personel ihtiyaçları için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23, 25 ve 26. maddeleri ile yürürlükteki Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi uyarınca öğretim elemanları alınacaktır.

Kriterlere Yükseköğretim Kurulunun http://www.yok.gov.tr/web/guest/atanma-kriterlerii sayfasından ulaşılabilir. Üniversitemizde öğretim dili İngilizce olduğundan (*) işaretli birim/bölüme başvuracak adayların eğitim-öğretim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. İngilizce bilgi düzeyi için, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik 8. madde 7. Paragraf"da belirtilen aşağıda gösterilen şartlardan birini taşıdığını belgelemesi gerekmektedir.

a) Öğretim üyesinin ana dilinin İngilizce olması,

b) Öğretim üyesinin lisans veya doktora öğreniminin tamamını İngilizce anadilin konuşulduğu ülkede bu dille öğrenim verilen programdan mezun olması,

c) Anadili İngilizce olan bir ülkede en az iki yarıyıl öğretim elemanı olarak çalışmış ve ders vermiş olduğunu belgelemesi, (İlgili Yükseköğretim Kurumundan ayrılmış ise üzerinden iki yıldan fazla süre geçmemiş olması)

d) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından yüz tam puan üzerinden asgari seksen puanla başarılı olmak (Öğretim elemanı olarak çalışmaya iki yıldan fazla ara verenlerin söz konusu sınav puanlarının ilgili sınavın geçerlilik süresine göre yeniden ibraz etmeleri gerekir)

• Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların özgeçmişlerini, yayın listelerini, idarece onaylı diploma fotokopilerini (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgesi), bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını, yayınlarının bulunduğu derginin ilgili alan indekslerinde tarandığına dair belgeleri, atıflar, varsa hakemliklerini kanıtlayan belgeleri (Profesör adayları dilekçelerinde ve yayın dosyalarında başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir) kapsayan dosyadan bir adet düzenleyerek dilekçe ekinde Personel Daire Başkanlığı'na teslim etmeleri gerekmektedir. (Yurt dışından alınmış öğretim diplomaları varsa, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından Denklik Belgesi alınması zorunludur).

• Başvurular Üniversitemiz "Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Ön Değerlendirme Komitesi" tarafından incelendikten sonra başvuru kriterlerini sağlayan Profesör adayları 5 (beş) adet, Doçent adayları ise 3 (üç) adet daha yayın dosyasını kendilerine tebliğ tarihinden itibaren bir hafta içinde Personel Daire Başkanlığı'na teslim edeceklerdir. Yardımcı Doçentliğe başvuran adaylar yayın dosyalarını ilgili dekanlığa verecektir.

• Yardımcı Doçent kadrolarına başvurularda, akademik kadrolara atama için aranan kriterler kapsamında, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği kıstaslar çerçevesinde yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından belirli puan alma şartı yanı sıra, başvuruları kabul edilen Yardımcı Doçent Adayları, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23-b (2) maddesi doğrultusunda, Üniversitemiz Yardımcı Doçentliğe Yükseltilme ve Atanma Yabancı Dil Sınav Yönergesine göre yapılacak yabancı dil sınavında da başarılı olmaları gerekmektedir. Adayların, Merkez Kampüs: Yukarıyurtçu Mahallesi Mimar Sinan Cad. No: 4   06790, Etimesgut/ANKARA adresindeki Personel Daire Başkanlığı'na, şahsen başvurmaları gerekmekte olup, kamuda çalışan/çalışmış olan adayların başvuru formu ile birlikte görev yaptığı kurumdan alacakları disiplin bilgilerini de içeren onaylı sicil özeti eklemeleri gerekmektedir.

Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Açıklama

Prof./Doç.

Prof./Doç./

Yrd. Doç.

Prof.

Doç.

Doç./

Yrd. Doç.

Yrd. Doç.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler *

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Çalışmaları Avrupa Birliği Türkiye İlişkileri

1

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Uygulamalı İletişim

1

Halkla İlişkiler Reklamcılık

1

İktisat *

Ekonometri, Uygulamalı Makro Ekonometri Zaman Serisi Analizi

1

Mikro İktisat, Sanayi Ekonomisi

1

Bankacılık ve Finans *

Uluslararası İktisat

1

MİMARLIK FAKÜLTESİ

İç Mimarlık *

İç Mimari Tasarım Mimari ve Çevre Psikolojisi Ürün Tasarımı

1

Şehir ve Bölge Planlama *

Şehir Ekonomisi Şehir Planlama

1

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bilgisayar Mühendisliği *

Bilgi Sistemleri, Coğrafi Bilgi Sistemleri

1

Yapay Zekâ, Bilgisayar Yazılımı, Bilişim Sistemleri

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Endüstri Mühendisliği *

Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği *

Elektrik Enerjisi ve Güç Sistemleri

1

Yapay Öğrenme, Yapay Görme, İşaret İşleme

1

Makine Mühendisliği *

Akım Makinaları, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği

1

HUKUKFAKÜLTESİ

Hukuk

İdare Hukuku

1

Hukuk

Ticaret Hukuku

1

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

İngiliz Dili ve Edebiyatı *

Filoloji Temel Alanı Dünya Dilleri ve Edebiyatları

1

1

Psikoloji *

Sosyal Psikoloji

1

Matematik *

Matematiksel Analiz

1

MESLEK YÜKSEKOKULU

Dış Ticaret Programı *

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Uluslararası Ticaret, Makro İktisat

1

ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU

Hukuk

Genel Kamu Hukuku

1

ORTAK DERSLER BÖLÜMÜ

Temel Mühendislik, Kimya

Biyo Mühendislik

1

4382/1-1


Okan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimleri için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

Profesör kadrosuna başvuracak adayların; başvuru dilekçesi, YÖK formatlı özgeçmişi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ve Doçentlik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve varsa yabancı dil başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına ek olarak, özgeçmiş ve eserlerini içeren 6 (altı) adet CD’yi Rektörlük İnsan Kaynakları Müdürlüğüne iletmeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvuru dilekçesi, YÖK formatlı özgeçmişi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ve Doçentlik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve yabancı dil başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına ek olarak, özgeçmiş ve eserlerini içeren 4 (dört) adet CD’yi Rektörlük İnsan Kaynakları Müdürlüğüne iletmeleri gerekmektedir.

Adayların ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde, şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adres: Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü, 34959 Akfırat - Tuzla / İSTANBUL

İlan Başlama-Bitiş Tarihi: 12 - 26 Mayıs 2017

 

BİRİM

BÖLÜM/PROG./ANABİLİM DALI

UNVAN

KADRO

ÖZEL ŞARTLAR

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

Profesör

1

Klinik Psikoloji alanında Doçent veya Profesör olmak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

Doçent

2

Klinik Psikoloji alanında Doçent olmak

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Uluslararası Lojistik

Profesör

1

Alanında Doçent veya Profesör olmak

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

İşletme

Profesör

1

Alanında Doçent veya Profesör olmak

Eğitim Fakültesi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Doçent

1

Alanında Doçent olmak

Eğitim Fakültesi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Profesör

1

Alanında Doçent veya Profesör olmak

Eğitim Fakültesi

Okul Öncesi Öğretmenliği

Profesör

1

Alanında Doçent veya Profesör olmak

Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim Öğretmenliği

Profesör

1

Alanında Doçent veya Profesör olmak

Eğitim Fakültesi

İngilizce Öğretmenliği

Profesör

1

Alanında Doçent veya Profesör olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Profesör

1

Alanında Doçent veya Profesör olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Protetik Diş Tedavisi

Doçent

2

Alanında Doçent olmak

Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Profesör

1

Alanında Doçent veya Profesör olmak

Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık

Doçent

1

Alanında Doçent olmak

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Elektronörofizyoloji

Profesör

1

Alanında Doçent veya Profesör olmak

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Doçent

1

Alanında Doçent olmak

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Doçent

1

Alanında Doçent olmak

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Doçent

1

Alanında Doçent olmak

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Doçent

1

Alanında Doçent olmak

Mühendislik Fakültesi

Yazılım Mühendisliği

Doçent

1

Alanında Doçent olmak

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Doçent

1

Alanında Doçent olmak

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Yeni Medya

Profesör

1

Alanında Doçent veya Profesör olmak

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Havacılık Yönetimi

Profesör

1

Alanında Doçent veya Profesör olmak

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Turizm ve Otel İşletmeciliği (İng)

Profesör

1

Alanında Doçent veya Profesör olmak

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Yönetim ve Bilişim Sistemleri

Doçent

1

Alanında Doçent olmak

Tıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

Alanında Doçent olmak, I.V.F. alanında uzman olmak

Tıp Fakültesi

Çocuk Cerrahisi

Profesör

1

Alanında Doçent veya Profesör olmak

Tıp Fakültesi

Fizyoloji

Doçent

1**

Alanında Doçent olmak

Tıp Fakültesi

Farmakoloji

Profesör

1

Alanında Doçent veya Profesör olmak

Tıp Fakültesi

Anatomi

Profesör

1**

Alanında Doçent veya Profesör olmak

Tıp Fakültesi

Anatomi

Doçent

1**

Alanında Doçent olmak

Tıp Fakültesi

Biyoistatistik

Doçent

1**

Alanında Doçent olmak

Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyoloji

Doçent

1**

Alanında Doçent olmak

Tıp Fakültesi

Tıp Tarihi ve Etik

Doçent

1**

Alanında Doçent olmak

Tıp Fakültesi

Patoloji

Profesör

1**

Alanında Doçent veya Profesör olmak

Tıp Fakültesi

Patoloji

Doçent

1**

Alanında Doçent olmak

** İngilizce Tıp kadrolarına başvuruda bulunacak adaylar için 80 Yabancı Dil (İngilizce) puanı gereklidir.

4380/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ