12 Mayıs 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30064

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


16 KALEM LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MİTAŞ ENERJİ VE MADENİ İNŞAAT İŞLERİ TÜRK A.Ş. SERMAYESİNDE BULUNAN %0,0663 ORANINDAKİ ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. (ADÜAŞ)’YE AİT İŞTİRAK HİSSESİNİN “SATIŞ” YÖNTEMİYLE ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA İHALE İLANI

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


AKARYAKIT VE LPG İKMAL İSTASYONU İŞARETLİ TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Çorum Belediye Başkanlığından:


ANALİZ CİHAZI (ICP-MS) SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:


İHTİYAÇ FAZLASI ÖLÜ STOK MALZEMELERİ PİYASAYA SATILACAKTIR

EÜAŞ İstanbul Fuel Oil Doğalgaz K.Ç. Santralı (B) İşletme Müdürlüğünden:


KÖMÜR TAŞIMA İHALESİ YAPILACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


ŞEHİRİÇİ TOPLU TAŞIMA HATLARININ KİRALANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Turhal Belediye Başkanlığından:


TTK İHTİYACI OLAN 5 KALEM KABLO EK MALZEMELERİ ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Elazığ Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


FABRİKAMIZ İHTİYACI 47.000 KG.SİYAH KAUÇUK HAMURU AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğünden:


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATLI SAHA İHALE EDİLMEK ÜZERE ARAMALARA AÇILACAKTIR

Mersin Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:


YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ İLE KATLI KURBAN PAZARI İNŞAATININ YAPTIRILMASI VE MAKSİMUM 30 YIL SÜRE İLE İŞLETİLMESİ (İNTİFA HAKKI) İHALE EDİLECEKTİR

Rize Belediye Başkanlığından:


İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ordu Aybastı Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:


ÖN YETERLİK İLANI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Adana Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLARDAKİ BELEDİYE HİSSELERİ SATILACAKTIR

Altındağ Belediye Başkanlığından:


ARSA NİTELİKLİ TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Dikili Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


16 KALEM LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğü ihtiyacı “16 Kalem Laboratuvar Cihazı”, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 29.05.2017 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

4381/1-1


MİTAŞ ENERJİ VE MADENİ İNŞAAT İŞLERİ TÜRK A.Ş. SERMAYESİNDE BULUNAN %0,0663 ORANINDAKİ ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. (ADÜAŞ)’YE AİT İŞTİRAK HİSSESİNİN “SATIŞ” YÖNTEMİYLE ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA İHALE İLANI

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde; Mitaş Enerji ve Madeni İnşaat İşleri Türk A.Ş. sermayesinde bulunan %0,0663 oranındaki Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’ye ait iştirak hissesi “Satış” yöntemiyle özelleştirilecektir.

 

Geçici Teminat Bedeli

İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli

Son Teklif Verme Tarihi

10.000 TL

500 TL

07/07/2017

 

1 - İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonu’nca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2 - İhaleye gerçek ve/veya tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilirler.

3 - Yatırım fonları ancak Ortak Girişim Grubuna dâhil olarak ihaleye katılabilirler. Ortak Girişim Grubu sadece yatırım fonlarından oluşamaz.

4 - Teklifler Türk Lirası olarak verilecek ve ihale Türk Lirası üzerinden sonuçlandırılacaktır

5 - İhaleye katılabilmek için İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı’nın alınması zorunludur. İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedeli İdare’nin

• T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesi nezdindeki TR 4000 0100 1745 3877 5661 5738 No’lu

• T. Vakıflar Bankası T.A.O. Ankara Merkez Şubesi nezdindeki TR 2200 0150 0158 0072 8755 0667 No’lu

• T. Halk Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi nezdindeki TR 2500 0120 0945 2000 8300 0006 No’lu

hesaplarından birine yatırılarak “MİTAŞ ENERJİ VE MADENİ İNŞAAT İŞLERİ TÜRK A.Ş.’NİN %0,0663 ORANINDAKİ HİSSESİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ İÇİN TANITIM DOKÜMANI VE İHALE ŞARTNAMESİ BEDELİ” ifadesini içerir şekilde ve üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişinin ve/veya Ortak Girişim Grubunun (katılımcının Ortak Girişim Grubu olması halinde Ortak Girişim Grubu’nun veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) isminin de açıkça belirtildiği dekont karşılığında, İdare’nin aşağıdaki adresinden temin edilebilecektir.

Her ne suretle olursa olsun, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı almak için ödenmiş tutarlar iade edilemez.

6 - İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp, İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

İdare, son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme tarihinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

7 - Mitaş Enerji ve Madeni İnşaat İşleri Türk A.Ş. sermayesinde bulunan % 0,0663 oranındaki Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’ye ait iştirak hissesinin yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

8 - Tekliflerin aşağıda belirtilen adrese son teklif verme tarihi saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur.

9 - Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.

T.C. BAŞBAKANLIK

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş/ANKARA/TÜRKİYE

Tel: 312/585 83 40, Faks: 312/585 83 07

www.oib.gov.tr

4399/1-1


AKARYAKIT VE LPG İKMAL İSTASYONU İŞARETLİ TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Çorum Belediye Başkanlığından:

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı  :  Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz Merkez Çöplü Mahallesinde, imar planının 20.K.1.D Paftasında bulunan Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu işaretli 4341 ada, 2 nolu parselde kayıtlı 10.008,82 m²’ yüzölçümlü taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. maddesine istinaden Kapalı Teklif Artırma Usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde satılacaktır.

Şartname                                 :  Şartname ve Ekleri Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden 5.000,00 TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri                 :  24.05.2017 Çarşamba günü saat: 14.00’de Belediyemiz Hizmet Binası 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

Tahmini Bedeli                       :  15.000.000,00 TL

Geçici Teminatı                       :  90.000,00 TL

İsteklilerde Aranan Belgeler:

A) Tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon numarası ve fax numarası ile varsa elektronik posta adresi.

B) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri.

C) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri.

D) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevliler belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

E) Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ve noter tasdikli imza sirküleri.

F) Geçici Teminata ait belge (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun)

G) Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından mal sandıklarına yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra mal sandıklarına teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir. Her ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

H) Yabancı istekliler için; Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve fax numarası ile varsa elektronik posta adresi.

I) Yabancı isteklilerin sunacakları yurt dışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostille şerhini taşıması esastır.

İ) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

J) İhale şartnamesi alındı belgesi.

Tekliflerin en geç 24.05.2017 Çarşamba günü saat: 14.00’e kadar Belediyemiz Hizmet Binası 5. Katta bulunan İhale Komisyon (Encümen Başkanlığı) Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir. İhaleye katılacakların, İhalenin yapılacağı saatten önce yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonuna teslim etmeleri şarttır. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen ve posta ile gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.

4384/1-1


ANALİZ CİHAZI (ICP-MS) SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:

Cihazın alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20 inci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No                                  :  2017/225027

1 - İdarenin:

a) Adı                                               :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

b) Adres                                           :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Bornova/İZMİR

c) Telefon                                         :  232 311 4272 - 4274

ç) Belgegeçer                                   :  232 311 4322

d) E- posta                                       :  bapege@gmail.com.tr

2 - İhale Konusu malın:

a) Adı                                               :  1 SET ANALİZ CİHAZI (ICP-MS) ALIMI

b) Niteliği, Türü ve Miktarı              :  Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları - Laboratuvar Cihazı Alımları-1 Set

c) Teslim Yeri                                  :  Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Bornova/ İZMİR

d) Teslim Tarihi                               :  90 (Doksan) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Salonu

b) Tarihi ve Saati                              :  23/05/2017 Salı günü - 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İhaleye katılacak istekli firmaların teknik şartnameye uygunluk cevabı belgesini ihale teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “…..marka… model…cihazı teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi “ başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi işaretlenmiş olacaktır.

5 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu oluşan) en düşük olanıdır.

6 - Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

6.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı istekliler ile ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1(bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları teklif mektubunda yer alan T.C. Kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesini sunması zorunludur.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.1. İhale dokümanı Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi adresinde görülebilir ve 100,00 TRY karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.1.2. İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversite Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da gönderilebilir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

12 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20 inci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

4379/1-1


İHTİYAÇ FAZLASI ÖLÜ STOK MALZEMELERİ PİYASAYA SATILACAKTIR

EÜAŞ İstanbul Fuel Oil Doğalgaz K.Ç. Santralı (B) İşletme Müdürlüğünden:

İşletmemizde bulunan 195 Kalem Yeni Kullanılmamış ve 1 adet Onarımla Kullanılabilir Trafo Ölü Stok malzemelerinin kapalı zarf teklif alma usulü ile satışları yapılacaktır.

1 - İdarenin:

a) Adresi                                 :  Dolum tesisleri mevkii P.K. 32 Avcılar/İSTANBUL

b) Telefon ve Faks No            :  Tel: (0 212) 875 91 00 (8 Hat) dahili: 2061

                                                  Faks: (0 212) 676 04 40

c) Mail adresi                          :  İstanbulb.ticaret@euas.gov.tr

2 - Satış Konusu Malzemenin:

a) Niteliği                                :  Ölü Stok Malzemeleri Satışı

b) Türü ve miktarı                   :  195 Kalem yeni Kullanılmamış ve 1 adet Onarımla Kullanılabilir Trafo Ölü Stok malzemeler.

c) Dosya No                           :  İFD. STŞ 2017-04

ç) Şartname Bedeli                  :  30.-TL

d) Teslim alınacak yer             :  195 kalem Yeni Kullanılmamış malzemeler EÜAŞ İstanbul Fuel Oil Doğalgaz K.Ç. Santralı (B) İşletme Müdürlüğü Ambarlı- Avcılar/İSTANBUL,

                                                  1 Adet Onarımla Kullanılabilir Trafo TEİAŞ Güç Trafoları Onarım ve Laboratuvarlar İşletme Müdürlüğü 832. Sok. No: 30/9 Gölbaşı /ANKARA adresinden.

e) İhalenin usulü                     :  Kapalı teklif açık artırım yolu ile

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı Yer                    :  EÜAŞ İstanbul Fuel Oil Doğalgaz K.Ç. Santralı (B) İşletme Müdürlüğü

b) Tarihi ve Saati                    :  30/05/2017 Salı günü - Saat: 11.00’da

4 - İhale dokümanı şartname EÜAŞ İstanbul Fuel Oil Doğalgaz K.Ç. Santralı (B) İşletme Müdürlüğü P.K. 32 Avcılar/ İSTANBUL adresi; Ticaret servisinde görülebilir ve 30.-TL karşılığı aynı adresten temin edilebileceği gibi şartname bedeli EÜAŞ İstanbul Fuel Oil Doğal Gaz K.Ç. Santrali (B) İşletme Müdürlüğünün Vakıfbank Avcılar Çarşı Şb. İBAN NO:TR 520001500158007302798430 no’ lu hesaba havale edildikten sonra, dekont ile birlikte yapılacak yazılı başvuruya istinaden, gönderim bedeli alıcıya ait olmak şartıyla İhale Dokümanları adrese de gönderilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın alması zorunludur.

5 - İstekliler ihale ile ilgili tekliflerini 30/05/2017 Salı günü; saat 11:00’e kadar EÜAŞ İstanbul Fuel Oil Doğalgaz K.Ç. Santralı (B) İşletme Müdürlüğü Muhaberat servisine verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü posta ile gönderebilirler. Postadaki gecikmelerden EÜAŞ sorumlu değildir.

6 - Bu ihale EÜAŞ’ın “Malzeme Taşıt-İş makineleri Değerlendirme ve satış Yönetmeliği” usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

4372/1-1


KÖMÜR TAŞIMA İHALESİ YAPILACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

Müessese Müdürlüğümüz KÖMÜR TAŞIMA İHALESİ açık ihale usulü ile aşağıda belirtilen tarihlerde ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk cd. No: 111   45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası   :  (236) 613 23 26 (4 hat) Fax 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi       :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin a)

 

Niteliği - Türü - Miktarı

İhale Kayıt No

Dosya No

İhale Tarih ve Saati

Süre

1-

Dereköy Lavvar Tesisi ürün silolarından 900.000 ton + 18 mm kömürün ve 0.5-10 mm kömürün parça, fındık ve toz kömür stok sahalarına taşınması ve boşaltılması, Dereköy Lavvar Tesisi ürün silolarından 900.000 ton miks,0.1-0.5 mm kömürün ve spiral şistin termik nitelikli stok sahasına taşınması ve boşaltılması hizmet alımı

2017-227831

2017-847

26.05.2017 14:00

300 gün

 

b) Yapılacağı yer                    :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü SOMA/MANİSA.

c) İşin süresi                           :  İhale süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir.

d) İhale usulü                          :  Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer      :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon odası Soma/ MANİSA

4 - ihale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cad. No: 111   45500 Soma/ MANİSA, adreslerinde görülebilir. İhale dokümanlarının şartnamelerini 150,00 TL, karşılığında aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri, ihale tarihinden itibaren 60 gündür.

8 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

4371/1-1


ŞEHİRİÇİ TOPLU TAŞIMA HATLARININ KİRALANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Turhal Belediye Başkanlığından:

1 - İdarenin

a) Adı                                     :  Turhal Belediye Başkanlığı

b) Adresi                                :  Celal Mah. Cumhuriyet Cad. No:1 60300 Turhal - TOKAT

c) Telefon - Faks Numarası    :  356 275 1031 - 356 276 1156

2 - İhalenin Konusu                :  Niteliği, Türü ve Miktarı: İlçemiz sakinlerinin belediye sınırları içerisindeki mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerini yerine getirmek belediyemizin asli görevidir. Bu kapsamdaki şehiriçi ulaşım hizmeti; 5393 sayılı Belediye Kanununun Belediyenin yetkileri ve imtiyazları başlıklı 15'inci maddesi (f) bendi "Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dahil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek" hükmü gereğince görev alanımız içerisindedir. Şehiriçi Toplu Taşıma Hatlarının kiralanması için 2007 yılında gerçekleştirilen ihale süresi 13.08.2017 tarihinde sona erecektir. İlçemizde toplu taşıma hizmetinin kesintiye uğramadan devam etmesi için belediyemiz bünyesinde yeterli sayıda, nitelikte ve donanımda araç bulunmadığından Şehiriçi Toplu Taşıma Hatlarının kiralanması işinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ile ihalesine çıkarılacaktır

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Belediye Encümen Toplantı Odası

b) Tarihi ve Saati                    :  25/05/2017 - 10.00

c) Dosya Teslimi                    :  İhaleye iştirak edecekler, hazırlayacakları ihale dosyalarını 25.05.2017 Perşembe günü saat 09:30 a kadar Belediye Başkanlığına (Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü) teslim edeceklerdir. (Bu tarih ve saatten sonra yapılacak olan teslimatlar kabul edilmeyecektir.)

4 - İhaleye iştirak edeceklerden istenilecek belgeler

A) Kanuni ikametgâh olması;

B) Türkiye’de Tebligat için adres göstermesi.

C) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi.

i. Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge;

ii. Tüzel Kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)

iii. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (i) ve (ii) deki esaslara göre temin edecekleri belge.

D) İmza sirküleri vermesi;

i. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri

ii. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)

iii. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (i) ve (ii) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge;

iv. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin

v. Vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)

E) Geçici teminat belgesi

F) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)

G) Teklif mektubu

H) İsteklinin, 2886 sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunmadıklarına dair beyanlarını içerir beyan yazısı vermesi gerekmektedir.

İ) İhaleye girecekler için belediyeye borcu yoktur belgesi.

J) İsteklilerin, 40 adet toplu taşıma aracı çalıştıracağına dair belgelerini sunmak zorundadır. Çalıştırılacak araçlar kendi malı ise noter tasdikli ruhsat fotokopileri, isteklinin kendi malı olmayan araçlar için ise noter tasdikli taahhütnameler sunmaları zorunludur.

K) İhale dosyasının idareden satın alındığına dair makbuzun aslı,

5 - Şehiriçi Toplu Taşıma Hatlarının kiralanması işi araç beher adedi 85.000,00 TL üzere toplam 3.400.000,00 TL (K.D.V hariç) Muammen bedel üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir.

6 - Geçici teminat miktarı; ihaleye girebilmek için isteklilerin muhammen bedel üzerinden 2886 sayılı Kanunun 25. maddesi uyarınca en az %3 tutarında geçici teminat yatırmak zorundadır. nakit veya limit dahili banka teminat mektubu olarak 3 üncü maddenin (c) bendinde belirtilen tarih ve saate kadar Belediyeye yatırılacaktır.

7 - İhale ve sözleşmeye ait bütün vergi, resim, harç, tellaiye, ulaşım, sözleşme, gazete ilan bedelleri, yükleniciye aittir.

8 - Telefonla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmeyecektir.

9 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale şartnamesinde istenilen hususları yerine getirmeleri gerekmektedir.

10 - İş bu ihaleye ait ihale dokümanı, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz görülebilir, İştirak edecekler 5.000,00 TL karşılığında idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

11 - Belediyemiz Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

4333/1-1


TTK İHTİYACI OLAN 5 KALEM KABLO EK MALZEMELERİ ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                            :  2017/222508

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü

                                                               Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası                :  Tel: 0 372 259 47 94 - 84   Fax: 0 372 251 19 00 - 253 12 73

c) Elektronik posta adresi (varsa)        :  satinalma@taskomuru.gov.tr.

 

2 - İhale konusu işin nev’i

Malzemenin Cinsi

Miktarı

a) Niteliği, türü ve miktarı

Soğuk Büzüşmeli Alçak Gerilim Düz Kablo Eki (3 X 70/35 mm2)

10 Adet

Alçak Gerilim Esnek Kablo Ek ve Tamir Kiti

55 Adet

Yanmayı Devam Ettirmeyen Sökülebilir Reçine

200 Kutu

Yer altı Reçineli Kablo Eki (28-47 mm)

10 Adet

Yer altı Reçineli Kablo Eki (8- 22 mm)

150 Adet

 

b) Teslim yeri                                      :  TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm işleri Şube Müdürlüğü Tesellüm ambarıdır.

c) Teslim süresi                                   :  90 iş günü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                                 :  30.05.2017 Salı - saat: 15:00

c) Dosya No                                       :  1715030

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İhale İdari şartnamesinin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İhale İdari şartnamesinde belirlenen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi

j) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4.2.1. Teklif edilen ürünün marka ve modeli belirtilecek, ayrıca tanıtıcı katalog verilecektir. Marka ve model belirtilmeyen kalemler için teklifler geçersiz sayılacaktır.

4.3. Teklif edilen malzeme imalat hatalarına karşı teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl süre ile garantili olacaktır. 

4.3.1. Malzemeler orijinal ambalajında teslim edilecektir.

4.3.2. Kısmi teslimat yapılabilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi:

5.1. En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Tekliflerin eşit olması durumunda Sırası ile teknik değer ve erken teslim süresi esas alınacaktır.

5.2. İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir.

6 - İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 50,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 50,00 TL. İhale dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 5800 7292 5642 28 no’lu hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 30.05.2017 Salı - saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve halelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/Ave 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

4365/1-1


HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Elazığ Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Kristal Şeker Tahmil Tahliye hizmet alımı işi T.Ş.F.A.Ş Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                                        :  2017/222325

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  YURTBAŞI/ELAZIĞ

b) Telefon - Faks Numarası                   :  424 251 2875-79 - 424 251 2414

c) Elektronik Posta Adresi                     :  elazigseker@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                         :

2 - İhale Konusu hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı                    :  Fabrikamız Şeker Ambarlarında 12 Ay süre ile Tahmil/Tahliye Hizmetleri (Hizmet ile ilgili detaylı bilgiler idari şartname ve ekini oluşturan belgelerde yer almaktadır.)

b) Yapılacağı Yer                                   :  Elazığ Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                                          :  İşe başlama tarihini müteakip 1 yıl (12 ay) dır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                                   :  Elazığ Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi – Saati                                      :  29.05.2017 - 14:00

4 - İhale dokümanı Elazığ Şeker Fabrikası Ticaret Serisinde görülebilir ve TL. 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

7 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

8 - Mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

4324/1-1


FABRİKAMIZ İHTİYACI 47.000 KG.SİYAH KAUÇUK HAMURU AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                    :  2017/220747

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makine Fabrikası Sivrihisar 2. Cad. No: 1 / 29 Tepebaşı / ESKİŞEHİR

b) Telefon numarası                      :  0 222 230 27 39 (10 Hat) Dahili 1487

c) Faks numarası                          :  0 222 230 59 15

ç) Elektronik posta adresi(varsa)  :  eskisehirmakina@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  47.000 kg. SİYAH KAUÇUK HAMURU ALIMI (KAU - TŞ - 014 - L Nolu Teknik Şartnameye Göre) 0,5 mm lik 17.000 kg. / 2 mm lik 10.000 kg. / 4 mm lik 20.000 kg.

b) Teslim Yeri                              :  Eskişehir Makina Fabrikası Malzeme Ambarı

c) Teslim tarihi                              :  Firmayla Sözleşme imzalandıktan sonra,

                                                         1. Parti HAZİRAN 2017 ayı 3. Hafta - 27.000 Kg.

                                                         2. Parti AĞUSTOS 2017 ayı 4. Hafta - 20.000 Kg. olarak teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Eskişehir Makina Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                          :  05.06.2017 - Pazartesi - Saat: 14:00

c) İhale Usulü                               :  Açık İhale Usulü

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirilmesinde uygulanacak kriterler:

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık ihale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, İhaleye katılabilmek için istenen belgeler İdari şartnamemizin 7.ve 8. maddelerinde belirtilmiştir.

5 - İhale dokümanı T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makine Fabrikası-Sivrihisar 2. Caddesi No: 1/ 29 Tepebaşı / Eskişehir adresinde görülebilir ve 100.-TL .(Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 100.- Türk Lirası doküman bedelini T.C. ZİRAAT BANK. - Y.EMRE ŞB. Kurumsal - TR67 0001 0008 8737 7119 5864 51 - HALKBANK - ESKİŞEHİR ŞB. - TR89 0001 2009 3480 0013 0000 03 - VAKIFBANK - YUNUSEMRE ŞB.- TR47 0001 5001 5800 7295 8693 25 - T.İŞ BANKASI - ESKİŞEHİR ŞB. - TR62 0006 4000 0014 4000 0163 61 - AKBANK - ESKİŞEHİR ŞB. - TR75 0004 6000 2688 8000 2810 21 - ŞEKERBANK- TAŞBAŞI ŞB. - TR 42 0005 9019 1013 0191 0058 73- no’lu hesaplarından birine yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

6 - Teklifler, 05.06.2017 - Pazartesi günü saat 14:00’e kadar T.Ş.F.A.Ş. ESKİŞEHİR MAKİNA FABRİKASI Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, PTT, Kargo vb. vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatlı sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede, kısmı teklif verilemez.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz)takvim günü olmalıdır.

10 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp, İhale T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakla veya kısmen yapmakta serbesttir.

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

4212/1-1


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATLI SAHA İHALE EDİLMEK ÜZERE ARAMALARA AÇILACAKTIR

Mersin Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

1 - 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince aşağıda adı ve koordinatları verilen 1 (bir) adet jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre Açık Artırma Usulü ile ihale edilmek üzere aramalara açılacaktır.

2016/02 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları

Mersin ili, Mut ilçesi, Derinçay mahallesi , Alanı: 1500 Ha, Pafta: O30c1

Taban İhale Bedeli (KDV Hariç): 31.529,12 TL, Geçici Teminatı: 945,87 TL, İhale Saati: 13:30

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa (Y)

0527500

0530500

0530500

0527500

Sola (X)

4066000

4066000

4061000

4061000

 

2 - İhale, Akkent Mahallesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı 28. Cad. No: 662 Mersin Valiliği Kat: 3 Yenişehir / MERSİN adresindeki Mersin Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ihale salonunda 25.05.2017 Perşembe günü saat 13:30’da İhale Komisyonunca yapılacaktır.

İhaleye iştirak edecekler, aşağıda istenilen belgeleri en geç 25.05.2017 Perşembe günü, ihale saatine kadar ihale komisyonuna teslim edeceklerdir. İhale başladıktan sonra hiçbir şekilde müracaatlar kabul edilmeyecektir. Posta, kargo ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

3 - İhaleye katılabilme şartları ve istenen belgeler:

3.1- Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.

3.2-İhale için belirtilen geçici teminatlar İdaremiz adına açılmış olan Mersin T.C. Ziraaat Bankası Merkez Şubesindeki Mersin Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının TR91 0001 0002 0768 0093 2650 02 nolu hesabına yatırılmış geçici teminat dekontu ihale saatine kadar getirilecektir.

3.3- Gerçek kişi olması halinde,

3.3.1- Tebligata esas kanuni ikametgah belgesi,

3.3.2- T.C. Kimlik Numarası ile onaylı Nüfus Hüviyet Cüzdanı örneği (fotokopisi),

3.3.3- Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya limit içi süresiz teminat mektubu veya 2886 sayılı kanunda teminat olarak kabul edilen değerlerden birisi,

3.3.4- Başka bir kişi adına ihaleye iştirak edeceklerin Noterlikçe onaylı vekâletnamesi,

3.4- Tüzel kişi olması halinde;

1) Gerçek kişi olması halinde, Noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel Kişi olması halinde, şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti

3) Yönetimin onaylı imza sirküleri,

4) Tüzel kişi adına ihaleye katılacak olanlar, kurumundan almış oldukları vekaletname

5) Gerçek ve Tüzel kişilere ait İdareye borcu olmadığına dair yazının ihale komisyonuna teslim edilmesi

3.4.1- Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin Ticaret ve Sanayi Odasından 2017 yılında alınmış Ticaret siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

3.4.2- İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

3.4.3- Tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir noterlikçe onaylı yetki belgesi ve imza sirküsü,

4 - İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Mersin Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Akkent Mahallesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı 28. Cad. No: 662 Kat: 2 Yenişehir / MERSİN adresinde görülebilir ve ücretsiz alınabilir.

5 - 2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde yazılı şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girilmiş ve girenin üzerine ihale kalmış ise ihale bozularak sözleşme yapılmış ise sözleşme bozularak kesin teminatı gelir kaydedilir.

6 - İhale komisyonu, gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale komisyonunun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

7 - İlgili sahalarla ait her türlü vergi, KDV, resim ve harçlar ile sözleşmeden dolayı doğacak olan masraflar ruhsatı alan kişi veya şirkete aittir.

8 - İhaleye katılım şartları, ilan metni ve iştirakçilerden aranılan belgeleri de ihtiva eden şartname Mersin Valiliği resmi internet sitesi olan www.mersin.gov.tr’den görülebilir.

İlan olunur.

4078/1-1


YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ İLE KATLI KURBAN PAZARI İNŞAATININ YAPTIRILMASI VE MAKSİMUM 30 YIL SÜRE İLE İŞLETİLMESİ (İNTİFA HAKKI) İHALE EDİLECEKTİR

Rize Belediye Başkanlığından:

İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İLE İŞİN NEVİ VE MİKTARI

MADDE- 1-)

Mülkiyeti Belediyemize ait İmar Planında Belediye Hizmet Alanı olan Boğaz Mahallesi pafta 48, ada 344, parsel 17, Boğaz Mahallesi pafta 48, ada 344, parsel 18, Boğaz Mahallesi pafta 48, ada 344, parsel 19 ve Hayrat Mahallesi pafta 64, ada 426, parsel 4’de tapuya kayıtlı 10.511 m² yüzölçümlü parsellere Belediye Meclisinin 07.03.2017 tarih ve 2017-33 sayılı kararı gereğince Yap İşlet Devret Modeli ile Katlı Kurban Pazarı inşaatı yapılması şartıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ihale suretiyle şartname dahilinde yapılmasına, 30 yıl sure ile işletme (intifa) hakkının verilmesine, muhammen bedel olarak aylık intifa hakkının 7.000 TL olup, aylık intifa hakkı bedelinden aşağı teklif edilmemek üzere en yüksek teklif verene şartname dahilinde ihale edilecektir.

ŞARTNAME VE EKLERİNİN TEMİNİ

MADDE - 2 -)

İstekliler, İhale şartname ve eklerini hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde Rize Belediyesi İhale Büro Şefliğinden ücretsiz görülebilir veya Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne ihale dosya bedeli olan 1.000 TL (Bin Türk Lirası) yatırılarak İhale Büro Şefliğinden ihale dosyası alınabilir.

İHALE YERİ VE TARİHİ

MADDE - 3 -)

İşin ihalesi 23/05/2017 Salı günü saat:15.00’de Rize Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, Belediye Encümen’i huzurunda yapılacaktır.

İŞİN TAHMİN EDİLEN BEDELİ

MADDE - 4-)

İhaleye konu işin tahmini inşaat maliyeti bedeli 19.692.541,40 TL (Ondokuz Milyon altıyüz doksan iki bin Beşyüz kırkbir Türk Lirası Kırk kuruş) dır. Yapım bedeli, bu bedeli aştığı takdirde yüklenici idareden herhangi bir hak iddia etmeyecektir.

TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR

MADDE - 5 -)

5.1.) Geçici Teminat: İşin tahmin edilen inşaat maliyet bedeli 19.692.541,40 TL (Ondokuz Milyon altıyüz doksan iki bin Beşyüz kırkbir Türk Lirası Kırk kuruş) ile 30 yıllık intifa hakkı bedeli olan 2.520.000,00 TL. (İki Milyon Beşyüz yirmi Türk lirası) nın toplamı 22.212.541,40 TL. (Yirmi iki milyon İkiyüz bin Beşyüz kırkbir Türk Lirası Kırk kuruş) nın %3’ü olan 666.376,24 TL (Altıyüz altmış altıbin Üçyüz yetmiş altı Türk Lirası Yirmidört kuruş) dır.

5.2.) İhaleye kabul edilmeyen veya çekilen ya da kazanamayanların geçici teminatları, yetkilinin dilekçe ile müracaatında iade edilir. İhaleyi kazananın geçici teminatı, kesin teminatla değiştirilinceye kadar Kiralayan İdare tarafından tutulacaktır.

İHALE TEKLİF ŞARTLARI

MADDE - 6 -) İhale teklif şartları idari şartnamede belirtilmiştir.

İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER

MADDE - 7 -)

İhaleye katılmak isteyen;

a. Gerçek kişiler için;

a.1- Kanuni İkametgah adresi göstermesi

a.2- Vukuatlı Nüfus kaydı

a.3- İmza sirküleri (Noter tasdikli)

a.4- Sabıka Kaydı

a.5- Vekaleten girecekler için vekaletname (noter onaylı)

a.6- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın sabıka kaydı

b. Şirket olarak katılacaklar için;

b.1- Şirket adına girecek olanların şirket yetki belgesi (noter tasdikli)

b.2- Ticaret odası sicil kaydı

b.3- İmza Sirküleri (noter onaylı)

b.4- Şirket ortakları ve şirket yetkilisinin sabıka kaydı

b.5- Vekaleten girecekler için vekaletname (noter onaylı)

b.6- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın sabıka kaydı

b.7- Tebligat için adres beyanı

b.8- Ticaret sicil gazetesi

c. Ortak girişim olması halinde; (ortaklar aşağıdaki belgeleri ayrı ayrı sunmak zorundadır.)

c.1- Noter onaylı ortaklık belgesi,

c.2- Ortakların imza sirküleri (noter onaylı),

c.3- Ortaklar için her bir ortak adına düzenlenen sabıka kaydı

c.4- Adres beyanları, gerçek kişi olmaları halinde Vukuatlı Nüfus kaydı,

c.5- Şirket olması durumunda oda kayıt belgelerini, İmza sirküleri, Şirket adına girecek olanların şirket yetki belgesi (noter tasdikli), şirket ortakları ve şirket yetkilisinin sabıka kaydı, Ticaret sicil gazetesi,

c.6- Vekaleten girecekler için vekaletname (noter onaylı)

d. Tüm katılımcılar için;

d.1- Belediyemize borcu olmadığına dair belge,

d.2- Geçici teminat makbuzu.

d.3- Şartname alındı makbuzu

d.4- Tüm ihalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair belge

d.5- İstekli, İşin tahmin edilen inşaat maliyet bedeli olan 19.692.541,40 TL bedelin %10'undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

e. Geçici teminat ve şartname alındı makbuzunu ortaklar için ortaklardan birinin vermesi yeterli olup, şirket olarak girecekler için şirket adına, gerçek kişiler için ihaleye girecek olan kişi adına düzenlenmelidir.

MADDE 8- Tüm vergi, resim, harçlar ihaleyi alana aittir.

MADDE 9- İdarenin Adresi:

Belediye Hizmet Binası İhale Büro Şefliği Kat: 2

Piriçelebi Mahallesi Menderes Bulvarı 53100 RİZE

Telefaks: 0 464 214 40 91

Mail Adresi: murat.ozgan@rize.bel.tr

TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI

MADDE - 10 -)

10.1) İç Zarf: Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır.

10.2) Dış Zarf: İç zarf, geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu 7.maddede istenen diğer belgeler ile birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır.

TEKLİFLERİN VERİLMESİ

MADDE -11-)

11.1) Usulüne uygun hazırlanmış teklifler ilanda belirtilen ihale günü ve saatine kadar, Belediye Encümenine (İhale Komisyonu) verilecektir. (Rize Belediyesi/RİZE)

11.2) Teklifler iadeli taahhütlü olarak ta gönderilebilir.

11.3) Telgraf ile yapılan müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmez.

11.4) Saat ayarında; Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır.

MADDE - 12-) Söz konusu ihale 2886 S.D.İ.K.na göre düzenlenmiş olup, istenen bütün bilgi ve belgelerin (teklif mektupları ve geçici teminatlar dahil) bu kanuna uygun olması gerekmektedir. Ayrıca istenen bütün belgeler, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.

MADDE - 13-) İşbu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, yap-işlet-devret modeli ile inşaatın yaptırılması ve maksimum 30 yıl süre ile işletilmesi (intifa hakkı) işinde, ihale şartnameleri hükümleri uygulanacaktır.

MADDE - 14-) Belediye Encümeni 2886 S.D.İ. K.nun 29. maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

İlan olunur.

4077/1-1


İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ordu Aybastı Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Aybastı Küçük Sanayi Sitesi 62 işyeri yapım işi birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

Adresi                                        :  Hükümet Caddesi İlhan Sokak No: 9/1 Bakış Matbaası Aybastı/ORDU

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  62 adet işyeri yapım işi

b) Yapılacağı yer                       :  Aybastı/ORDU

c) İşe başlama tarihi                   :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                              :  31/10/2018 tarihine kadar tamamlanacaktır

e) Keşif Bedeli (2017 B.F. ile)   :  11.924.000 TL

f) Geçici Teminatı                      :  834.680 TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara

b) Tarihi ve saati                        :  25/05/2017 - Saat: 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az %80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina yapım işleridir.

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere, Mimar veya İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

G) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

J) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 üncü maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında veya Aybastı Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının Hükümet Caddesi İlhan Sokak No: 9/1 Bakış Matbaası Aybastı/ORDU adreslerinde görülebilir veya 500.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - Kooperatifimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

4237/2-2


ÖN YETERLİK İLANI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinde kullanılmak üzere, 1 (bir) kalem malzeme/cihaz alım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasların 19 ncu maddesine göre Belli İstekliler Arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                            :  2017/229856

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Kurupelit- Atakum/SAMSUN

b) Telefon ve faks numarası                :  Tel: 0 (362) 312 19 19 / 7090 - 7091

                                                               Faks: 0 (362) 457 60 21

c) Elektronik posta adresi                    :  pyo@omu.edu.tr

ç) Ön Yeterlilik ve İhale dokümanının

    görülebileceği internet adresi (varsa)  : -

2 - Ön Yeterlilik konusu malın          

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Veri Depolama Ünitesi, 1 Adet (komple sistem)

b) Teslim yeri/yerleri                           :  Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi A.B.D.

c) Teslim tarihi                                    :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 120 (yüzyirmi) takvim günü

3 - Ön Yeterlik değerlendirmesinin

a) Yapılacağı yer                                 :  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit- Atakum/SAMSUN

b) Tarihi ve saati/Tarih ve saatleri       :  Tarih: 07/06/2017 Saat: 14:00

4 - Ön Yeterlilik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Ön Yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. Ayrıca aday veya isteklilerin ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak sunması gerekmektedir.

4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,

4.1.3. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Mevzuatı gereği ihale konusu mala ilişkin tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı olması ve TİTUBB’ da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu tevsik edici belgeler. (internet çıktısı olarak sunulabilir; tıbbi cihaz kapsamındaki teklifler için sunulmalıdır.)

4.3.2. İsteklinin kendi adına veya anlaşmalı olduğu bir firma adına düzenlenmiş TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi (tıbbi cihaz kapsam dışındaki teklifler için sunulmalıdır.)

4.3.3. Yetkili satıcılığı ve imalatçılığı gösteren belgeler;

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

4.3.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.

4.3.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları;

(Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla)

a) Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri ile menşei ülkesi belirtilerek ürünler hakkında ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, prospektüslerin, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyallerin verilmesi ve varsa referans listeleri tekliflere eklenecektir.

b) İstekliler; teklif ettikleri ürünlerin özelliklerini, Teknik şartnamede karşılık gelen maddelere göre karşılaştırmalı olarak ayrı ayrı cevap verecekler ve her sayfasını imza ve kaşeleri ile tasdik ederek tekliflerine ekleyeceklerdir.

c) Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında İhale Komisyonunca ihtiyaç duyulması halinde demonstrasyon yapılmak üzere İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin numunelerini istenilen tarihe kadar İdareye kurulu ve çalışır vaziyette teslim edileceğine (söz konusu cihaz/aletin özel imalat süreci gerektirmesi veya kurulumu ve taşınmasında güçlükler olması halinde; tüm masrafların isteklice karşılanmak üzere ülkemizde kurulu ve çalışır durumda olan bir kurum yada kuruluşta demonstrasyon yapacaklarına) dair beyanlarını tekliflerine ekleyeceklerdir.

4.3.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi .

4.3.7. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; (4.1.1)’ de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı vermesi zorunludur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

5 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. İhalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. Ön Yeterlilik dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterlilik dokümanı 150,00- Türk Lirası ve ihale dokümanı 150,00- Türk Lirası (her iki şartnameyi aynı anda almak isteyenler 300,00-TL) karşılığı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit-Atakum/SAMSUN satın alınabilir. Ön yeterlik ve İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ön yeterlik dokümanı ve ihale dokümanını satın almak isteyenler, posta masrafı dahil ön yeterlilik dokümanı 160,00- Türk Lirası ve ihale dokümanı 160,00- Türk Lirası (her iki şartnameyi aynı anda posta yoluyla almak isteyenler 320,00-TL) doküman bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Üniversite Bürosu nezdinde bulunan TR87 0001 0014 7909 7123 7050 01 no.lu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.”

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur. (ön yeterlik dokümanı satın alındığına dair belge;)

7 - Ön yeterlik başvurusu; Ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saate kadar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetim Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit Atakum/SAMSUN adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

4361/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Adana Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:

BATI EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNCE SATIŞI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZIN

 

S. No

İlçesi

Köyü/ Mahallesi

Ada No

Parsel No

Yüzölçümü m²

Hazine Hissesi m²

Fiili Durumu

Cinsi

İmar Durumu

Tahmin Edilen Bedeli (TL)

Geçici Teminatı (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Seyhan

Reşatbey Mah.

624

29

930,00

Tam

İşgalli

Arsa

MİA

4.650.000,00

465.000,00

30.05.2017

10:00

 

1 - Yukarıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmazın, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle satışı yapılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.

2 - Satışa sunulan taşınmazın, Defterdarlığımız Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Batı Emlak Müdürlüğünce Defterdarlık Hizmet Binamızın zemin katında bulunan Eğitim Salonunda (İhale Salonu) hizasında gösterilen tarih ve saatte satış ihalesi yapılacaktır.

3 - Satış ihalesine ilişkin şartname mesai saatleri dahilinde Batı Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

4 - İhaleye iştirak etmek isteyenlerin; geçici teminat makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna göre (mevduat veya katılım bankalarından alacakları) süresiz geçici teminat mektubu (Her teminat mektubunda; ihale tarihinin ve hangi taşınmaz ihalesi için verildiğini içerir mahallesi/köyü, ada, parsel vb. gibi bilgilerin ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de yazılması zorunludur), ikametgah ilmühaberi, nüfus cüzdan örneği, T.C. Kimlik Numarası, özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaletname, tüzel kişilerde siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluşundan 2017 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi, vergi kimlik numarası ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnamelerini ihale saatinden önce ilgili ihale komisyonuna teslim ederek ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

5 - İsteklilerin ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, 2886 sayılı İhale Kanununun 37. maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını aynı Kanunun 46. maddesine göre posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postadan doğacak gecikmeler kabul edilmez.

6 - Taşınmazların satış bedeli talep edilmesi halinde, 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre kanuni faizi ile birlikte (24) ay, (8) eşit taksitle ödenebilir. Satışımız KDV'ye tabi değildir. Tapudaki tüm işlemler bedelsizdir. (5) yıl emlak vergisinden muaftır.

7 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8 - İsteklilerin, ihale tarihinden önce İdaremize müracaat etmeleri halinde taşınmazlar yerlerinde gösterilecektir.

TÜRKİYE GENELİNDE İHALE BİLGİLERİ http:www.milliemlak.gov.tr ve www.adanadefterdarligi.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

BİLGİ İÇİN İRTİBAT TELEFONU: (322) 459 83 70 - 458 83 66

İlan olunur.

4151/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize aşağıdaki listede ilçesi, mahallesi, ada/parsel numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar 2886 Sayılı Kanunun 36. Maddesi gereğince, Kapalı Zarf usulü ile satış bedelinin yarısı peşin, diğer yarısı ise iki yıl içerisinde iki eşit taksitle ödenmesi şartı ile (1.ve 2. Yıl sonunda ÜFE miktarı kadar artırılarak, sıfır veya eksi değer çıkması halinde yasal faizdeki değer alınarak ödenmesi şartı) öncelikli olarak toptan; toptan teklif gelmemesi halinde ayrı ayrı mülkiyet satışı yapılacaktır.

1 - İhale 25.05.2017 tarihinde Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 18. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ'nce yapılacaktır.

2 - İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No: 5 Belediyemiz hizmet binası 14.katında bulunan EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir.

3 - İstekliler, Şartnamenin 2. Maddesinde yazılı “İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları” sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;

- Kimlik ve Yetki Belgeleri,                - Yer Görme Belgesi,

- İkametgah Belgesi,                           - Teklif Mektubu,

- Şartname Alındı Makbuzu,               - Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

- Teminat Alındı Makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna uygun Banka Teminat Mektubu,

4 - İhaleye iştirak edecek olanlar 500 TL karşılığında şartname almak zorundadırlar.

5 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

6 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

7 - Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12.00'ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7. katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

9 - Satıştan 6306 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan vergi, harç, hizmet bedeli ve her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

11 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

Sıra No

İlçesi

Mevkii

Ada/Parsel

Alanı (m2)

Hisse (m2)

Hmax

Toplam İnşaat Alanı (m2)

Plan Amacı

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Saati

1

Çankaya

Dikmen

29273/2

22,441.00

TAM

Serbest

67.989,00

Konut

72.933.250,00

2.187.997,50

14:00

2

Çankaya

Dikmen

29274/2

6,312.00

TAM

Serbest

18,936.00

Konut

20,514,000.00

615,420.00

14:00

Toplam

86.925,00

93.447.250,00

2.803.417,50

14:00

Ankara Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresi www.ankara.bel.tr

4272/1-1


TAŞINMAZLARDAKİ BELEDİYE HİSSELERİ SATILACAKTIR

Altındağ Belediye Başkanlığından:

Altındağ İlçesi sınırları içerisindeki; Doğantepe mahallesinde bulunan ve aşağıda, mahallesi, ada, parsel numarası belirtilen taşınmazlardaki Belediyemiz hisselerinin; 2886 sayılı Yasanın 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü İhale suretiyle satışı yapılacak olup; hesaplanan diğer vergi ve harçlar ile tüm giderler peşin olarak tahsil edilecektir.

1 - İhale aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Samanpazarı Anafartalar Caddesi üzerinde No: 177’de bulunan Altındağ Belediye Sarayı Başkanlık Binasında toplanan ENCÜMEN huzurunda yapılacaktır.

2 - Bu ihaleye ait şartname, Altındağ Belediye Sarayı Zemin Katta bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve Geçici Teminat bedelleri en geç ihale günü saat 12:00’e kadar yatırılacaktır.

3 - İhaleye girebilmek için isteklilerden şu şartlar aranır.

İsteklinin gerçek kişi olması halinde; Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kanuni ikametgahının olması, gerçek kişinin yabancı uyruklu olması halinde, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde gayrimenkul iktisap edebileceğini gösterir Dışişleri Bakanlığı veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden alınmış belgeyi ibraz etmeleri, ihaleye ortak olarak girecek şahısların noterden onaylı ortaklık sözleşmelerinin ibrazı,

İsteklinin bir şirket olması halinde; İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicilinin kayıtlı olduğu Ticaret Odasından veya resmi bir kurumdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair ihalenin ilan tarihinden sonra alınmış bir belgeyi ibraz etmesi, şirketin sirkülerinin veya şirket adına tekliflerde bulunacak kimselerin bu şirketin vekili olduğunu gösterir noterden tasdikli vekaletnamelerinin ibrazı gerekmektedir.

İstekli Tüzel Kişi olması halinde; Tüzel kişiliği gerçek şahsın temsil etmesi halinde, temsil yetkisine haiz olduğunu gösterir bir belgenin ibrazı, tüzel kişiliği kanıtlayan bir belgenin verilmesi, temsil yetkisine sahip kimselerin noterden tasdikli imza sirküleri ibraz etmeleri gerekmektedir. İsteklinin yabancı uyruklu bir şirket olması halinde, Yabancı Uyruklu gerçek kişilerden aranan belge ile birlikte (Bu belgenin şirkete uygunluğu gerekmektedir.) Türkiye’de şirketin faaliyetine müsaade edildiğini gösteren ilgili resmi kurumdan alınan belgenin ibrazı,

İsteklinin bir dernek, federasyon, konfederasyon ve vakıf olması halinde; Dernek, federasyon, konfederasyon veya vakıf genel merkezinin bulunduğu yerde halen faaliyette bulunduğuna dair resmi mercilerden ihale ilanının yapıldığı tarihten sonra alınmış belgenin ibrazı, dernek, federasyon, konfederasyon veya vakıf genel kurulunca gayrimenkul alınması hususundaki genel kurul kararının tasdikli suretinin ibrazı, dernek, federasyon, konfederasyon veya vakfı temsile yetkili kılınanların noterden tasdikli imza sirkülerinin ibrazı gerekmektedir.

4 - Belediyemiz ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

 

No

Mahalle

Ada No

Parsel No

Parselin Yüzölçümü (m²)

Niteliği

Satılan Hisse (m²)

m² Birim Değeri (TL)

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminat Bedeli (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

DOĞANTEPE

23574

1

20.263,00

Arsa

170,00

360,00

61.200,00

2.000,00

24.05.2017

16:00

2

DOĞANTEPE

23574

1

20.263,00

Arsa

170,00

360,00

61.200,00

2.000,00

24.05.2017

16:00

3

DOĞANTEPE

23574

1

20.263,00

Arsa

170,00

360,00

61.200,00

2.000,00

24.05.2017

16:00

4

DOĞANTEPE

23574

1

20.263,00

Arsa

170,00

360,00

61.200,00

2.000,00

24.05.2017

16:00

5

DOĞANTEPE

23574

1

20.263,00

Arsa

170,00

360,00

61.200,00

2.000,00

24.05.2017

16:00

6

DOĞANTEPE

23574

1

20.263,00

Arsa

170,00

360,00

61.200,00

2.000,00

24.05.2017

16:00

7

DOĞANTEPE

23574

1

20.263,00

Arsa

170,00

360,00

61.200,00

2.000,00

24.05.2017

16:00

8

DOĞANTEPE

23574

1

20.263,00

Arsa

170,00

360,00

61.200,00

2.000,00

24.05.2017

16:00

9

DOĞANTEPE

23574

1

20.263,00

Arsa

170,00

360,00

61.200,00

2.000,00

24.05.2017

16:00

10

DOĞANTEPE

23574

1

20.263,00

Arsa

170,00

360,00

61.200,00

2.000,00

24.05.2017

16:00

11

DOĞANTEPE

23572

1

9.272,25

Arsa

170,00

360,00

61.200,00

2.000,00

24.05.2017

16:00

12

DOĞANTEPE

23572

1

9.272,25

Arsa

170,00

360,00

61.200,00

2.000,00

24.05.2017

16:00

13

DOĞANTEPE

23572

1

9.272,25

Arsa

170,00

360,00

61.200,00

2.000,00

24.05.2017

16:00

14

DOĞANTEPE

23572

1

9.272,25

Arsa

170,00

360,00

61.200,00

2.000,00

24.05.2017

16:00

15

DOĞANTEPE

23572

1

9.272,25

Arsa

170,00

360,00

61.200,00

2.000,00

24.05.2017

16:00

16

DOĞANTEPE

23572

1

9.272,25

Arsa

170,00

360,00

61.200,00

2.000,00

24.05.2017

16:00

17

DOĞANTEPE

23572

1

9.272,25

Arsa

170,00

360,00

61.200,00

2.000,00

24.05.2017

16:00

18

DOĞANTEPE

23572

1

9.272,25

Arsa

170,00

360,00

61.200,00

2.000,00

24.05.2017

16:00

19

DOĞANTEPE

23572

1

9.272,25

Arsa

170,00

360,00

61.200,00

2.000,00

24.05.2017

16:00

20

DOĞANTEPE

23572

1

9.272,25

Arsa

170,00

360,00

61.200,00

2.000,00

24.05.2017

16:00

21

DOĞANTEPE

23572

1

9.272,25

Arsa

170,00

360,00

61.200,00

2.000,00

24.05.2017

16:00

22

DOĞANTEPE

23572

1

9.272,25

Arsa

170,00

360,00

61.200,00

2.000,00

24.05.2017

16:00

23

DOĞANTEPE

23572

1

9.272,25

Arsa

170,00

360,00

61.200,00

2.000,00

24.05.2017

16:00

24

DOĞANTEPE

23572

1

9.272,25

Arsa

170,00

360,00

61.200,00

2.000,00

24.05.2017

16:00

25

DOĞANTEPE

23572

1

9.272,25

Arsa

170,00

360,00

61.200,00

2.000,00

24.05.2017

16:00

26

DOĞANTEPE

23572

1

9.272,25

Arsa

170,00

360,00

61.200,00

2.000,00

24.05.2017

16:00

27

DOĞANTEPE

23572

1

9.272,25

Arsa

170,00

360,00

61.200,00

2.000,00

24.05.2017

16:00

28

DOĞANTEPE

23572

1

9.272,25

Arsa

170,00

360,00

61.200,00

2.000,00

24.05.2017

16:00

29

DOĞANTEPE

23572

1

9.272,25

Arsa

170,00

360,00

61.200,00

2.000,00

24.05.2017

16:00

30

DOĞANTEPE

23572

1

9.272,25

Arsa

170,00

360,00

61.200,00

2.000,00

24.05.2017

16:00

31

DOĞANTEPE

23572

1

9.272,25

Arsa

170,00

360,00

61.200,00

2.000,00

24.05.2017

16:00

32

DOĞANTEPE

23572

1

9.272,25

Arsa

170,00

360,00

61.200,00

2.000,00

24.05.2017

16:00

33

DOĞANTEPE

23572

1

9.272,25

Arsa

170,00

360,00

61.200,00

2.000,00

24.05.2017

16:00

34

DOĞANTEPE

23572

1

9.272,25

Arsa

170,00

360,00

61.200,00

2.000,00

24.05.2017

16:00

4370/1-1


ARSA NİTELİKLİ TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Dikili Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünden:

 

S. No

İli

İlçesi

Mahallesi

Ada

Parsel

Arsa

m2

Muhammen

Bedel

Hisse

Nispeti

Geçici

Teminat

Şartname

Bedel

İhale

Türü

İhale

Saati

İhale

Tarihi

Açıklama

1

İZMİR

DİKİLİ

SALİMBEY

195

4

1.203,00

624.056,25 TL

TAM

18.721,69 TL

100,00 TL

AÇIK

14:00

25.05.2017

 

2

İZMİR

DİKİLİ

ÇANDARLI

577

3

1.380,00

1.620.015,00 TL

TAM

48.600,45 TL

100,00 TL

AÇIK

14:15

25.05.2017

 

3

İZMİR

DİKİLİ

ÇANDARLI

577

2

956,00

1.135.250,00 TL

TAM

34.057,50 TL

100,00 TL

AÇIK

14:30

25.05.2017

 

4

İZMİR

DİKİLİ

İSMETPAŞA

482

2

309,00

112.785,00 TL

TAM

3.383,55 TL

100,00 TL

AÇIK

14:45

25.05.2017

 

5

İZMİR

DİKİLİ

İSMETPAŞA

579

1

1.217,00

1.049.662,50 TL

TAM

31.489,88 TL

100,00 TL

AÇIK

15:00

25.05.2017

 

 

1 - Yukarıda niteliği tahmini bedeli geçici teminatı ve ihale tarih, saati belirtilen arsa nitelikli taşınmazların satış ihalesi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre açık teklif (arttırma) usulü ile Belediye Kültürevinde ve Encümen huzurunda şartname gereğince yapılacaktır.

2 - Muhammen bedeller yukarıdaki cetvelde gösterilmiştir.

3 - Taşınmaz satışı suretiyle devir teslimler KDV Kanununun 17/4-r maddesine göre KDV den müstesnadır.

4 - İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler;

A - Gerçek Kişilerden;

a) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

b) Geçici Teminat Bedeli Makbuzu

c) Nüfus Cüzdanı Sureti (Nüfus Müdürlüğünden)

d) Kanuni tebligat adresi/İkametgah adresi belgesi (Nüfus Müdürlüğünden)

e) Vekaleten katılıyor ise 2017 yılında onaylı vekaletname (Noterden)

f) Belediye ve Vergi Dairesinden alınacak borcu yoktur belgesi

g) İhale Doküman Bedeli Makbuzu

B - Tüzel Kişilerden;

a) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

b) Geçici Teminat Bedeli Makbuzu

c) Nüfus Cüzdanı Sureti (Nüfus Müdürlüğünden)

d) Kanuni tebligat adresi/İkametgah adresi belgesi (Nüfus Müdürlüğünden)

e) İmza Sirküsü (Noterden)

f) Vekaleten katılıyor ise 2017 yılında onaylı vekaletname (Noterden)

g) Belediye ve Vergi Dairesinden alınacak borcu yoktur belgesi

h) İhale Doküman Bedeli Makbuzu

ı) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret, Sanayi, Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi)

5 - Geçici Teminat geçici bedelleri Dikili Halk Bankası 07000006 Dikili Belediyesi “İhale Teminat Hesabına” yatırılacaktır. Şartname 100 TL. karşılığında Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilecektir.

6 - İhaleye katılabilmek için; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.

7 - İhale bedeli şartnamesindeki süre içinde ödenecektir, süresi içinde ödenmediği takdirde geçici teminat Belediyemize irat kaydedilir.

8 - İhale için talipli gelmediği taktirde ihale tarihinden 7 gün sonra aynı saat ve yerde, aynı şartname ile ihale yeniden yapılacaktır.

9 - İstekliler Şartnamelerdeki yazılı belgeleri eksiksiz olarak sunmak zorundadırlar.

10 - İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim harçları ve diğer giderleri ödemek, istekliye aittir satışa ilişkin her türlü vergi, resim harç ve diğer giderleri ödemek istekliye aittir.

11 - Taşınmazın fuzuli işgal altında bulunması halinde; Belediyeye, fuzuli işgali bu taşınmazdan tahliye için hiç bir sorumluluk yüklenmez ve alıcı bunu belediyeden isteyemez.

12 - İlçemiz Salimbey Mahallesi 195 ada 4 parsel nolu taşınmaz, 2012 yılı onaylı revizyon imar planında kitle nizam, “Sosyal Kültürel Tesis Alanı” olarak planlı alanda kalmaktadır.

13 - Encümen Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

4326/1-1