11 Mayıs 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30063

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Bandırma Gümrük Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Batman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Bursa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Beyazel Vakfı

VAKFEDENLER: Derviş KAHRAMAN, Erkan ERGÜÇLÜ, Mahmut SEÇEN, Azmi DİKİCİ, İrfan SEÇEN, Mustafa DOĞRU, Ahmet ER

VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Bakırköy 10. Asliye Hukuk Mahkemesinin 14.03.2017 tarih ve E: 2016/228, K: 2017/74 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Türkiye ve Dünyanın her yerinde yetim, öksüz ve sosyal yetim çocukların, maddi-manevi, eğitim, sağlık, sosyal ve her türlü ihtiyaçlarının karşılanması toplum için yararlı bireylerin yetişmesini ve aile kurumunun güçlenmesini sağlamak yada katkı sunmaktır. Bu çerçevede yerel ve evrensel ölçekte, insanlığın önünü açacak insan odaklı hizmet, düşünce üretmek ve strateji geliştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000.-TL. (AltmışbinTürkLirası) dır.

YÖNETİM KURULU: Derviş KAHRAMAN, Mahmut SEÇEN, Ahmet ER, Mustafa DOĞRU, Erkan ERGÜÇLÜ

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları mütevelli heyetçe belirlenecek gayece aynı bir vakfa veya kuruluşa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

4280/1-1

—————

VAKFIN ADI: Vefa Tanır Vakfı (VETAV)

VAKFEDENLER: Vefa TANIR, Sebahat TANIR, Taner KAVASOĞLU, Mine KAVASOĞLU, Konya-Ilgın Kültür-Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği

VAKFIN İKAMETGAHI: ANKARA

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 22/03/2017 tarihinde kesinleşen, 24.01.2017 tarihli ve E: 2016/401, K: 2017/12 sayılı kararı sayılı kararı.

VAKFIN AMACI : Toplumun milli kültür varlığını koruyup geliştirmek, Türkiye Cumhuriyetinin temel değerlerini benimsemiş bireyler yetiştirmek, vatan ve millet sevgisini pekiştirmek, insanlarımızın sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmesine katkıda bulunmak ve ihtiyaç sahibi gençlerimizin eğitimlerine, iş kurmalarına ve aile kurmalarına maddi katkı sağlamaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI : Konya İli, Ilgın İlçesi, Camiatik Mahallesi, 28-28 GD pafta, 58 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaz ve 4.000 TL (Dört Bin Türk Lirası) nakit.

YÖNETİM KURULU: Taner KAVASOĞLU, Mine KAVASOĞLU, Ferruh SOLAK, Mehmet SÖĞÜT, Muammer TURAN, Mehmet KARATAŞ, Ebubekir YİĞİT

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Aynı amaca hizmet eden başka bir vakfa veya kuruluşa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

4281/1-1


Bandırma Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR

Güvenlik görevlilerince kaçak zannıyla yakalanan ve 18.05.2005 tarihinde Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğüne teslim edilen 34 UZ 589 plakalı 1980 model ford marka akaryakıt tankeri hakkında Susurluk Asliye Ceza Mahkemesince verilen Dosya No: 2012/333, Karar No: 2013/42 sayılı 09.03.2017 kesinleşmiş tarihli karar ile aracın sahibine iadesine karar verilmiştir.

Mahkeme kararı uyarınca, söz konusu aracın teslim alınması yönünde ruhsatta kayıtlı sahibi Erk Kimya Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şirketine mahkeme kararında kayıtlı "İnönü Caddesi No: 5 Kozyatağı/İSTANBUL" adresine tebligat çıkarılmış, PTT görevlisince bu işyerinde muhatap tanınmıyor meşruhatı verilerek iade edilmesi ve şirketin vergi numarasının olmaması ve sistem taramasında böyle bir şirkete rastlanılmaması sonucu yurt içi adresi tespit edilemediğinden tebligat yapılamamıştır.

Bu nedenle; Tasfiye Yönetmeliğinin 14/2 maddesi uyarınca aracın (30) gün içinde teslim alınması için Bandırma Gümrük Müdürlüğüne müracaatın yapılması, belirtilen süre zarfında müracaatın yapılmaması halinde 4458 sayılı Gümrük Kanununun 177/2-b maddesi kapsamında aracın tasfiyeye tabi tutulacağı, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

4249/1-1


Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Meclisinin 07.03.2017 gün ve 062 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.04.2017 gün ve 794 sayılı kararı ile onaylanan “Pursaklar 95414 Ada 1 Nolu Parsele Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği”, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.

4286/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 05.05.2017     Karar No:6995

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI        :  Türkiye Petrolleri A.O.

• MERKEZİ                     :  Ankara

• TEBLİGAT ADRESİ    :  Söğütözü Mah. 2180 Cad. No: 86 06100   Çankaya / Ankara

• MÜRACAAT TARİHİ :  31.03.2016

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                   :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ             :  25.370 hektar

• BÖLGESİ                      :  Kara

• KAPSADIĞI İL            :  Diyarbakır

• PAFTA NUMARASI   :  AR/TPO/K/L45-c3,c4

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O.’nın ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazete’de yayımı tarihinde, ruhsat sahasında taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı % 2 oranındaki “Yatırım Teminatı”nı 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir.

4296/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 05.05.2017     Karar No:6996

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI        :  Türkiye Petrolleri A.O.

• MERKEZİ                     :  Ankara

• TEBLİGAT ADRESİ    :  Söğütözü Mah. 2180 Cad. No: 86   06100 Çankaya / Ankara

• MÜRACAAT TARİHİ :  31.03.2016

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                   :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ             :  10.243 hektar

• BÖLGESİ                      :  Kara

• KAPSADIĞI İL            :  Diyarbakır

• PAFTA NUMARASI   :  AR/TPO/K/L46-d4

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O.’nın ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazete’de yayımı tarihinde, ruhsat sahasında taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı % 2 oranındaki “Yatırım Teminatı”nı 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir.

4297/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi:05.05.2017     Karar No:6994

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI        :  Türkiye Petrolleri A.O.

• MERKEZİ                     :  Ankara

• TEBLİGAT ADRESİ    :  Söğütözü Mah. 2180. cadde No: 86, 06100

• MÜRACAAT TARİHİ :  29.04.2016

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                   :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ             :  43.784 hektar

• BÖLGESİ                      :  Kara

• KAPSADIĞI İLLER     :  Adana

• PAFTA NUMARASI   :  AR/TPO/K/O34-c

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O’nun ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;

6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazete’de yayımı tarihinde, ruhsat sahasında taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı % 2 oranındaki “Yatırım Teminatı”nı 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir.

4298/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 05.05.2017     Karar No: 6992

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI        :  Türkiye Petrolleri A.O.

• MERKEZİ                     :  Ankara

• TEBLİGAT ADRESİ    :  Söğütözü Mah. 2180. cadde No: 86, 06100

• MÜRACAAT TARİHİ :  10.06.2016

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                   :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ             :  15.252 hektar

• BÖLGESİ                      :  Kara

• KAPSADIĞI İLLER     :  Diyarbakır

• PAFTA NUMARASI   :  AR/TPO/K/M43-b2

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O’nun ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;

6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazete’de yayımı tarihinde, ruhsat sahasında taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı % 2 oranındaki “Yatırım Teminatı”nı 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir.

4299/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 05.05.2017     Karar No: 6993

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI        :  Türkiye Petrolleri A.O.

• MERKEZİ                     :  Ankara

• TEBLİGAT ADRESİ    :  Söğütözü Mah. 2180. Cadde No: 86, 06100

• MÜRACAAT TARİHİ :  29.04.2016

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                   :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ             :  30.880 hektar

• BÖLGESİ                      :  Kara

• KAPSADIĞI İLLER     :  Adana, Mersin

• PAFTA NUMARASI   :  AR/TPO/K/N34-d3, d4

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O’nun ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;

6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazete’de yayımı tarihinde, ruhsat sahasında taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı %2 oranındaki “Yatırım Teminatı”nı 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir.

4300/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 05.05.2017     Karar No: 6991

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI        :  Türkiye Petrolleri A.O.

• MERKEZİ                     :  Ankara

• TEBLİGAT ADRESİ    :  Söğütözü Mah. 2180. Cadde No: 86, 06100

• MÜRACAAT TARİHİ :  29.04.2016

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                   :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ             :  60.374 hektar

• BÖLGESİ                      :  Kara

• KAPSADIĞI İLLER     :  Adana

• PAFTA NUMARASI   :  AR/TPO/K/O35-a

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O’nun ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;

6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazete’de yayımı tarihinde, ruhsat sahasında taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı % 2 oranındaki “Yatırım Teminatı”nı 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir.

4301/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 05.05.2017     Karar No: 6990

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI        :  Türkiye Petrolleri A.O.

• MERKEZİ                     :  Ankara

• TEBLİGAT ADRESİ    :  Söğütözü Mah. 2180. Cadde No: 86, 06100

• MÜRACAAT TARİHİ :  10.06.2016

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                   :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ             :  36.756 hektar

• BÖLGESİ                      :  Kara

• KAPSADIĞI İLLER     :  İstanbul-Tekirdağ

• PAFTA NUMARASI   :  AR/TPO/K/F19-c1,c2,c4

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O’nun ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;

6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazete’de yayımı tarihinde, ruhsat sahasında taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı %2 oranındaki “Yatırım Teminatı”nı 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir.

4302/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 05.05.2017     Karar No: 6989

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI        :  Türkiye Petrolleri A.O.

• MERKEZİ                     :  Ankara

• TEBLİGAT ADRESİ    :  Söğütözü Mah. 2180. Cadde No: 86, 06100

• MÜRACAAT TARİHİ :  29.04.2016

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                   :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ             :  61.724 hektar

• BÖLGESİ                      :  Kara

• KAPSADIĞI İLLER     :  Adana

• PAFTA NUMARASI   :  AR/TPO/K/N34-c

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O’nun ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;

6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazete’de yayımı tarihinde, ruhsat sahasında taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı % 2 oranındaki “Yatırım Teminatı”nı 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir.

4303/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 05.05.2017     Karar No: 6997

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI        :  Türkiye Petrolleri A.O.

• MERKEZİ                     :  Ankara

• TEBLİGAT ADRESİ    :  Söğütözü Mah. 2180. cadde No: 86, 06100

• MÜRACAAT TARİHİ :  10.06.2016

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                   :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ             :  15 253 hektar

• BÖLGESİ                      :  Kara

• KAPSADIĞI İL            :  Diyarbakır

• PAFTA NUMARASI   :  AR/TPO/K/M44-a1

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O’nun ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;

6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazete’de yayımı tarihinde, ruhsat sahasında taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı % 2 oranındaki “Yatırım Teminatı”nı 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir.

4304/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_1.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_2.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_3.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_4.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_5.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_6.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_7.jpg


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ

 


 

Açıklama: Z:\GÜNLÜ  İLANLAR\11-05-2017 PERŞEMBE\4310.jpg